STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v)"

Transcriptie

1 STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v)

2 BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen & technieken opleiding : facilitaire dienstverlening beroep : facilitair dienstverlener Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/10 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER INHOUD 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens Opdracht Procedure Het stramien Informatiebronnen Samenstelling en timing van de werkgroepen Legitimering Methode 3 2 BEROEPSPROFIEL Vooronderzoek Socio-economische ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt In kaart brengen van relatie tussen beroepen en opleidingen Beroepsprofiel Benaming Beschrijving van het beroep Beschrijving van de activiteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Niveau van het beroep in de sector Omschrijving van het niveau Criteria Niveaubepaling Controle interne consistentie en verificatie Vraag naar de opleiding 20 3 BIBLIOGRAFIE Inventaris beroepsprofielen Bibliografie 21 4 BEGRIPPENKADER 22 5 MEDEWERKERS 23

4 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 1 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Sector : Dienstverlenende Sector Beroep : Facilitaire dienstverlener (m/v) Beroepsprofiel : Facilitaire dienstverlener 1.2 Opdracht Opdrachtgever De minister heeft op 23 november 1994 een brief gericht aan de Vlor waarin hij vraagt dat de Vlor het overleg zou organiseren over de beroepsprofielen, de opleidingsprofielen, de basiscompetenties en de gemeenschappelijke minimumprogramma s aan de hogescholen. De Minister stelt dat de heer F. Smets, inspecteur-generaal Hoger Onderwijs, bij de planning en de uitvoering van het overleg moet betrokken worden. De DVO zal instaan voor logistieke ondersteuning. Op 10 januari 1995 heeft het Bureau van de Raad Hoger Onderwijs daarover overleg gepleegd met de heer Smets en met de Cel Hoger Onderwijs van de DVO. Het Bureau stelt vast dat de hogescholen hun opleidingsprogramma uiterlijk 15 april 1995 moeten kunnen voorleggen. Het is niet mogelijk om binnen dit tijdsbestek voor alle opleidingen een beroepsprofiel op te stellen. Het Bureau heeft beslist dat de Vlor op korte termijn het overleg zou organiseren over de gemeenschappelijke minimumprogramma s en over het opstellen van gemeenschappelijke basiscompetenties ter verantwoording van de programma s. Met basiscompetenties wordt bedoeld : het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarover alle afgestudeerden moeten beschikken om als beginnende beroepsbeoefenaar taken op een gegeven beheersingsniveau uit te kunnen voeren. Daartoe worden de karakteristieken vastgelegd van de opleiding die daartoe moet leiden. Daarom beperkt het overleg zich tot de initiële opleidingen. Het overleg gebeurt in werkgroepen. Het resultaat van de werkzaamheden van deze werkgroepen wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad Hoger Onderwijs. De Vlor zal op langere termijn het overleg organiseren over de beroeps- en opleidingsprofielen. De Raad Hoger Onderwijs heeft op 24 januari 1995 de beslissingen van het Bureau bekrachtigd. De Raad heeft beslist dat het niet mogelijk is om het overleg voor alle opleidingen tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Daarom heeft de Raad beslist om voor een aantal opleidingen het overleg onmiddellijk op te starten en op zeer korte termijn het overleg te plannen voor de andere opleidingen.

5 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 2 De Raad heeft beslist het overleg onmiddellijk te starten met betrekking tot de opleiding facilitaire dienstverlening. De Raad heeft de volgende personen voorgedragen als voorzitter van de respectievelijke werkgroepen : facilitaire dienstverlening : de heer P. Lambers De Raad heeft het secretariaat de opdracht gegeven het overleg over deze opleidingen zo spoedig mogelijk te organiseren. De Raad wenst dat over de vorderingen van het overleg verslag wordt uitgebracht op zijn vergadering van 28 februari De Raad pleit ervoor dat het overleg over deze opleidingen afgerond zou zijn uiterlijk op 15 maart Procedure Het stramien Omschrijving van het beroep of beroepenveld waartoe de opleiding opleidt Omschrijving van de tewerkstellsingssectoren of werkvelden Omschrijving van de basiscompetenties (per opleiding en per optie) in verband met de startfuncties : noodzakelijke kennis op het cognitieve domein, op het vlak van psychomotorische gedragingen en op het dynamisch-affectieve domein noodzakelijke cognitieve, psychomotorische en affectieve vaardigheden attitudes omschrijving van het gemeenschappelijk minimumopleidingsprogramma van de opleiding overzicht van de geraadpleegde informatiebronnen Informatiebronnen Répertoire Opérationnel des Méner et des Emplois (ROME) opleidingsprogramma s van de hogescholen verslagen van de doorlichtingen van de opleidingen HOKT documenten over de profielen waarover de DVO beschikt documenten over de profielen waarover de hogescholen beschikken materiaal waarover de beroepsverenigingen beschikken Samenstelling en timing van de werkgroepen De voorzitter stelt zijn werkgroep samen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijs en vertegenwoordigers uit de beroepswereld. De werkgroep bestaat uit maximum acht leden : zes vertegenwoordigers uit het onderwijs. Indien de opleiding door verschillende onderwijsnetten wordt georganiseerd, is elk betrokken net vertegenwoordigd in de werkgroep twee representatieve vertegenwoordigers uit het beroepsveld De voorzitters worden uitgenodigd op een installatievergadering op de Vlaamse Onderwijsraad. Op deze vergadering worden concrete afspraken gemaakt in verband met de organisatie van en de werkwijze bij het overleg.

6 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 3 Aan de voorzitters wordt gevraagd om op deze vergadering : Een concreet voorstel mee te delen in verband met de samenstelling van hun werkgroep Een voorstel te formuleren van twee vergaderdata waarop hun werkgroep kan vergaderen. Deze voorstellen worden op de installatievergadering gecoördineerd omdat op elke vergadering van elke werkgroep een verslaggever van de Vlaamse Onderwijsraad moet kunnen aanwezig zijn. De Raad Hoger Onderwijs vergadert op dinsdag 28 februari Het is de bedoeling op deze vergadering verslag uit te brengen over tussenresultaten en zo mogelijk reeds eindresultaten van de werkgroepen. Om de Raad toe te laten alle eindresultaten voor 15 april 1995 te bekrachtigen is het noodzakelijk dat de werkgroepen hun activiteiten hebben afgerond en de eindresultaten ter beschikking hebben gesteld van de Vlaamse Onderwijsraad uiterlijk op woensdag 15 maart Legitimering van de gemeenschappelijke minimumprogramma s en de basiscompetenties De Raad Hoger Onderwijs legitimeert de resultaten van de werkgroepen en bezorgt deze onder de vorm van een advies aan de Minister. 1.4 Methode De handleiding BP van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling wordt gebruikt.

7 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 4 2 BEROEPSPROFIEL 2.1 Vooronderzoek De socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Macro-economische situering van de sector De dienstverlenende sector situeert zich over en binnen verschillende klassieke sectoren zoals gezondheidszorg, openbare diensten, toerisme, nijverheid Beschrijving van de ontwikkelingen in de sector Socio-economische factoren (afzetmarkt en arbeidsmarkt) De schaalvergroting in overheidsdiensten, ziekenhuizen, scholen, bedrijven, vakantiecentra, commerciële centra e.a. doet grote collectiviteiten ontstaan. Dit zijn instellingen, bedrijven of organisaties waarin veel mensen samen werken, leven, zich ontspannen... De materiële voorzieningen die deze collectiviteiten behoorlijk laten functioneren, noemt men facilitaire diensten. Naast de schaalvergroting wordt de druk om steeds rationeler om te springen met energie, voeding, tijd en milieu steeds groter. De omvang van deze facilitaire diensten in vele instellingen en bedrijven is zo groot geworden dat men deze diensten ook uitbesteed aan gespecialiseerde firma s. Hierdoor zijn de jongste jaren facilitaire bedrijven ontstaan zoals catering-, schoonmaak-, onderhouds-, bewakings-, veiligheidsfirma s. De laatste trend in deze verzelfstandiging van de facilitaire dienstverlening is de zogenaamde maincontracting, m.a.w. het globaliseren van de uitbesteding van meerdere diensten in één globaal pakket. Tenslotte blijkt dat in de ons omringende landen, in het bijzonder Nederland, het beroepsprofiel facilitaire dienstverlener, sterk ingeburgerd is en het bijhorend opleidingsprofiel een zeer goede aansluiting gevonden heeft op de arbeidsmarkt. Binnen de Europese context zwermen deze afgestudeerden nu reeds uit over de Europese arbeidsmarkt binnen de sector. Technologische factoren (systemen, routines, processen) Binnen het facilitaire gebeuren zijn volgende technologische factoren van primordiaal belang : verregaande informatisering, zowel op gebied van de behuizing en de ruimteplanning (Facility Management Software) als op gebied van beheer (prijscalculaties, voedingsdistibrutie, werkplanning,...) nieuwe technologische toepassingen in apparatuur o.m. op gebied van

8 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 5 schoonmaak, voeding, toegangsbeheer, communicatie,... routines en processen gebaseerd op en rekening houdende met de regelgeving op het vlak van milieu en (arbeids-)veiligheid en gezondheid. Politiek-maatschappelijke factoren (arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen) De facilitaire dienstverlener functioneert of binnen het midden- of leidinggevend kader van de eigen onderneming of instelling, of als bedrijfsleider van een verzelfstandigd klein- of middelgroot dienstverlenend bedrijf (KMO), of als middenkader van groot dienstverlenend industrieel (al dan niet multinationaal) bedrijf. Zowel de arbeidsverhoudingen van toepassing voor arbeiders, bedienden (kaders) en zelfstandigen kunnen de facilitaire dienstverlener dus aanbelangen. Structuur van de bedrijven Bedrijven met een interne facilitaire dienst : elke collectiviteit van minimum 50 tewerkgestelde personen : ziekenhuizen, rusthuizen, psychiatrische instellingen, scholen, hogescholen, sportcentra, vakantiecentra, seminarie- en congrescentra, overheidsdiensten, gevangenissen, commerciële centra, kantoorcomplexen,... verzelfstandigde facilitaire bedrijven : schoonmaakfirma s, cateringsfirma s, beveiligsfirma s, firma s voor linnenbehandeling, maincontractors, adviesbureau s,... organisaties rond consumentenbelangen : consumentenorganisaties, organisaties voor volwassenenvorming, huisvestingsmaatschappijen, Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens van tewerkstelling in de sector Huidige tewerkstelling Uit een enquête gehouden in 1991, in samenwerking met de VHHV (Vereniging Hoofden Hoteldiensten in Verzorgingsinstellingen), bleek dat : 2/3 van de bevraagde instellingen een centraal georganiseerde facilitaire dienst hebben in scholen en bedrijven een centrale dienst aanwezig is met als functie facilitaire dienst zonder dat deze specifieke benaming wordt gebruikt. de graad van opleiding van de verantwoordelijken voor deze facilitaire diensten voor 24 % bij universitair geschoolden (of HO met 2 cycli) lag, voor 24 % bij gegradueerden, terwijl 52 % een lagere scholingsgraad bezat de vraag naar hoger geschoolden én bijscholing of navorming bij alle geënquêteerden manifest aanwezig was Toekomstige tewerkstelling Onderstaande tabel geeft een voorzichtige raming van potentiële tewerkstelling in Vlaanderen. Bij het invullen van een arbeidsplaats wordt in de tabel uitgegaan van een turnover om de 20 jaar.

9 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 6 RAMING AANTAL INSTELLINGEN BREUK- VACATURES JAARLIJKSE VACATURES 1. Ziekenhuizen/rusthuizen : (facilitair management) - Afhangende van V.V.I. : 327 instellingen - Afhangende van O.C.M.W s : 288 rusthuizen 1/20 1/ Onderwijsinstellingen (S.O./ASB/HOBU) (facilitair management) - ongeveer 500 instellingen (huismeester) 1/ Verenigingen voor sociale huisvesting (consumentenzaken) - Kredietmaatschappijen : 80 - Bouwmaatschappijen : 120 1/ Steden en gemeenten : (facilitair management) - Gemeentelijke administratie en instellingen (sporten cultuurcentra) : 308 gemeenten (consumentenzaken) - O.C.M.W s : voorlichting : 308 1/ Schoonmaaksector : (facilitair management) - Schoonmaakbedrijven aangesloten bij de ABSU : ongeveer werknemers 1 kaderlid per Schoonmaakbedrijven niet aangesloten bij ABSU : ongeveer werknemers 1 kaderlid per 200 1/10 1/ Private bedrijven : (facilitair management) - Zuivere private sector - Administratieve centra van banken, verzekeringen, energie, enz Voorlichting : (consumentenzaken) - Voorlichtingsorganisatie (verbruikersorganisaties, volwassenvorming) 10 ALGEMEEN GERAAMD TOTAAL AANTAL VACATURES JAARLIJKS 150

10 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER Gegevens over het beroep Classificatie van het beroep (plaatsen van het beroep in de sector) facilitaire dienstverlening facilitair dienstverlener Beroepenveld (aanduiden van de verwantschap tussen de beroepen) De facilitaire dienstverleners hebben leidinggevende en adviserende functies op het gebied van facilitaire ondersteuning van bedrijven, van instellingen en van consumenten. Bij facilitaire dienstverlening gaat het om alles wat te maken heeft met het verschaffen van voorzieningen en de serviceverlening aan mensen in hun woon-, werk- of verblijfsituatie. Het werkveld valt uiteen in twee segmenten : facilitaire dienstverlening gericht op organisaties - ook wel facilitair management genoemd, verder in de tekst aangeduid als FM - is gericht op het secundaire proces in een organisatie, met als doel het primaire proces optimaal te laten verlopen. facilitaire dienstverlening gericht op consumenten - ook wel consumentenzaken genoemd, verder in de tekst aangeduid als CZ - is enerzijds gericht op het leveren van facilitaire diensten, en anderzijds op voorlichting/ advisering m.b.t. facilitaire diensten en producten aan (groepen) consumenten. Organisatievorm en werkomstandigheden Zowel met betrekking tot het facilitair management als met betrekking tot de consumentenzaken is het de facilitaire dienstverlener mogelijk in dienstverband of als zelfstandige te werken. Werken in dienstverband gaat het steeds om een functie op niveau-4 (middenkaders) en /of op niveau-5 (kaderfunctie hoogste graad : bedrijfsleiders). Uit wat hoger vermeld is blijkt duidelijk dat een gegradueerde facilitaire dienstverlening in een breed werkveld een duidelijke omlijnde functie kan uitoefenen (zie ook samenvattende tabel hierop volgend) die niet aan sectoren gebonden is (quasi in elk bedrijf/organisatie zijn facilities aanwezig). Toch volgt hier een niet limitatieve opsomming van tewerkstellingsgebieden. Lijst van tewerkstellingsgebieden Verzorgingsinstellingen : ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, rust- en verzorgingstehuizen (inclusief service flats), M.P.I. s, kinderdagverblijven sport- en vakantiecentra, zowel commerciëel als niet-commerciëel culturele centra congres- en seminariecentra onderwijsinstellingen industriële wasserijen en linnenverhuurbedrijven schoonmaakbedrijven cateringbedrijven banken de energiesector grote private bedrijven en grote organisaties huisvestingsmaatschappijen

11 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 8 lokale besturen en OCMW s consumentenorganisaties Binnen de facilitaire dienstverlening (én voor FM én voor CZ) gaat het om het plannen, realiseren en beheren van diensten op twee hoofdterreinen : huisvesting (gericht op het verschaffen van voorzieningen die direct samenhangen met het gebouw/de woning) diensten (gericht op het leveren van ondersteunende diensten in woon-, werk- of verblijfsituatie) Beschrijving van het beroep De facilitaire dienstverlener is verantwoordelijk voor de organisatie van de materiële voorzieningen in grote collectiviteiten. Deze verantwoordelijkheid kan genomen worden zowel binnen deze collectiviteit als in een facilitair bedrijf erbuiten. De facilitaire dienstverlener geeft advies en opleiding over deze materiële voorzieningen aan individuen of groepen Gegevens over de functies verbonden aan het beroep Functies De facilitaire dienstverlener is in staat volgende functies uit te oefenen : leidinggeven organiseren beheren opleiding geven adviseren Beschrijving van de functies Zie voor detailbeschrijving van de functies punt Relateren van functies aan het beroep De structuur van beroep en functies ziet er als volgt uit: Facilitair dienstverlener Functies adviseur beheerder opleider Werkzaamheden huisvesten dienstbetonen

12 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER In kaart brengen van relatie tussen beroepen en opleidingen BEROEP facilitair dienstverlener beheerder adviseur opleider OPLEIDING graduaat facilitaire dienstverlening keuzerichting facilitair management keuzerichting Consumentenzaken beide keuzerichtingen 2.3 Beroepsprofiel Benaming Facilitair dienstverlener Beschrijving van het beroep De facilitaire dienstverlener is verantwoordelijk voor de organisatie van de materiële voorzieningen in grote collectiviteiten. Deze verantwoordelijkheid kan genomen worden zowel binnen deze collectiviteit als in een facilitair bedrijf erbuiten. De facilitaire dienstverlener geeft advies en opleiding over deze materiële voorzieningen aan individuen of groepen Beschrijving van de activiteiten Taken Taakgebieden {typefunctie(s)} huisvesten dienst betonen Aanverwante taakgebieden leidinggeven organiseren adviseren profileren opleiding geven Clustering van de taakgebieden tot een beroep beroep bestaat uit cluster van huisvesten en dienst betonen

13 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 10 Specifieke beschrijving van de taakgebieden {typefunctie(s)} in takenclusters (deelfuncties) en taken TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) TAKEN Huisvesten plannen FM/CZ Hij bepaalt de behoeften van de organisatie/ consument en vertaalt deze naar een passend product of dienst. Hij ontwikkelt criteria waaraan de facilitaire dienstverlening moet voldoen. Hij onderzoekt de tevredenheid van de gebruiker op het gebied van de geleverde facilitaire dienstverlening. Hij verzamelt en analyseert gegevens uit verschillende informatiebronnen. Hij analyseert hoe geautomatiseerde systemen een bijdrage kunnen leveren bij planning en beheersing van de facilitaire dienstverlening. Hij onderzoekt aangeboden facilitaire diensten of producten en vertaalt deze naar de eisen van de organisatie. Hij verwerkt klachten en ideeën van de klant/ consument. Hij maakt een analyse van de bestaande situatie en van toekomstige ontwikkelingen om maatregelen te kunnen nemen teneinde een voldoende facilitair voorzieningen-niveau te kunnen handhaven. CZ FM Hij onderzoekt de effecten van een voorlichtingsprogramma. Hij stelt een communicatieplan op o.a. voorlichtingsplan, buurtbeheersplan, budgetplan enz. Hij stelt een beleidsplan op inzake milieuzorg, onderhoud, veiligheid, inrichting, hygiëne, rampen, enz. realiseren FM/CZ Hij voert facilitaire dienstverleningsplannen uit en laat ze uitvoeren. Hij bepaalt aan welke eisen facilitaire diensten of producten moeten voldoen (kwaliteitsbewaking). Hij verzorgt de PR van de afdeling of organisatie die de facilitaire diensten aanbiedt. Hij geeft leiding aan het personeel van verschillende facilitaire diensten (taak verdelen, motiveren, instructie geven, teammanagement.

14 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 11 TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) TAKEN CZ FM Hij coördineert een voorlichtingsplan/ promotiecampagne in verband met facilitaire diensten of producten. Hij bepaalt en beoordeelt de gebruikte voorlichtingsmaterialen. Hij verstrekt informatie en advies aan con-sumenten. Hij voert een productevaluatie uit en brengt hierover advies uit. Hij ontwikkelt een facilitair product of dienst. Hij behartigt de belangen van de consument. Hij beheert gebouw en gebouwengebonden installaties. Hij budgetteert materiële en personele kosten van de facilitaire dienst. Hij bepaalt de kostprijs van de geleverde facilitaire diensten. Hij onderhandelt met het management over het budget van de facilitaire dienst. Hij stelt begroting op van de FD. Hij bestudeert de aangeboden offertes. Hij verzorgt inkoop en logistiek van de benodigde producten (intern transport, voorraadbeheer...) Hij inspecteert milieu- en arbeidsomstandigheden. beheren FM/CZ Hij participeert bij het formuleren van strategische doelstellingen van een organisatie. Hij vertaalt het strategisch beleid van de organisatie naar het beleid van de facilitaire dienst. Hij ontwikkelt het personeelsbeleid op basis van ontwikkelingen binnen de dienst en mogelijkheden en beperkingen van het personeel. Hij communiceert met het topmanagement van de organisatie, de overheid, de gebruikers en leveranciers van FD-producten, e.a. Hij onderhandelt met organisaties en af-delingen die facilitaire diensten aanbieden of afnemen. Hij onderhandelt met de regulerende over-heidsdiensten

15 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 12 TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) CZ TAKEN (arbeidsreglementering, milieureglementering e.a.) Hij rapporteert (projectplan, voortgangs-rapport, evaluatierapport, onderzoeksrapport). Hij beheerst en beheert de materiële en personele kosten van de facilitaire dienst. Hij ontwikkelt een communicatiebeleid op het gebied van facilitaire diensten of producten. FM Hij stippelt een beleid uit voor de verschillende facilitaire diensten die binnen een bepaalde organisatie worden aangeboden. Hij onderzoekt voor- en nadelen van het eigen beheer en uitbesteding van facilitaire diensten. Dienstbetonen plannen FM/CZ Hij bepaalt de behoeften van de organisatie/ consument en vertaalt deze naar een passend product of dienst. Hij ontwikkelt criteria waaraan de facilitaire dienstverlening moet voldoen. Hij onderzoekt de tevredenheid van de gebruiker op het gebied van de geleverde facilitaire dienstverlening. Hij verzamelt en analyseert gegevens uit verschillende informatiebronnen. Hij analyseert hoe geautomatiseerde systemen een bijdrage kunnen leveren bij planning en beheersing van de facilitaire dienstverlening. Hij onderzoekt aangeboden facilitaire diensten of producten en vertaalt deze naar de eisen van de organisatie. Hij verwerkt klachten en ideeën van de klant/consument. Hij maakt een analyse van de bestaande situatie en van toekomstige ontwikkelingen om maatregelen te kunnen nemen teneinde een voldoende facilitair voorzieningenniveau te kunnen handhaven. CZ Hij onderzoekt de effecten van een voorlichtingsprogramma. Hij stelt een communicatieplan op o.a. voorlichtingsplan, buurtbeheersplan, budget-plan enz. FM - Hij stelt een beleidsplan op inzake

16 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 13 TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) TAKEN milieuzorg, onderhoud, veiligheid, inrichting, hygiëne, rampen, enz. realiseren FM/CZ Hij voert facilitaire dienstverleningsplannen uit en laat ze uitvoeren. Hij bepaalt aan welke eisen facilitaire diensten of producten moeten voldoen (kwaliteits-bewaking). Hij verzorgt de PR van de afdeling of organisatie die de facilitaire diensten aanbiedt. Hij geeft leiding aan het personeel van verschillende facilitaire diensten (taakverdelen,, motiveren, instructie geven, teammanagement... CZ Hij coördineert een voorlichtingsplan/ promotiecampagne in verband met facilitaire diensten of producten. Hij bepaalt en beoordeelt de gebruikte voor-lichtingsmaterialen. Hij verstrekt informatie en advies aan consumenten. Hij voert een productevaluatie uit en brengt hierover advies uit. Hij ontwikkelt een facilitair product of dienst. Hij behartigt de belangen van de consument. FM Hij beheert gebouw en gebouwengebonden installaties. Hij budgetteert materiële en personele kosten van de facilitaire dienst. Hij bepaalt de kostprijs van de geleverde facilitaire diensten. Hij onderhandelt met het management over het budget van de facilitaire dienst. Hij stelt begroting op van de FD. Hij bestudeert de aangeboden offertes. Hij verzorgt inkoop en logistiek van de benodigde producten (intern transport, voor-raadbeheer...) Hij inspecteert milieu- en arbeidsomstandigheden. beheren FM/CZ Hij participeert bij het formuleren van strategische doelstellingen van een organisatie. Hij vertaalt het strategisch beleid van de organisatie naar het beleid van de

17 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 14 TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) CZ FM TAKEN facilitaire dienst. Hij ontwikkelt het personeelsbeleid op basis van ontwikkelingen binnen de dienst en mogelijkheden en beperkingen van het personeel. Hij communiceert met het topmanagement van de organisatie, de overheid, de gebruikers en leveranciers van FD-producten, e.a. Hij onderhandelt met organisaties en afdelingen die facilitaire diensten aanbieden of afnemen. Hij onderhandelt met de regulerende overheidsdiensten (arbeidsreglementering, milieureglementering e.a.) Hij rapporteert (projectplan, voortgangs-rapport, evaluatierapport, onderzoeksrapport). Hij beheerst en beheert de materiële en personele kosten van de facilitaire dienst. Hij ontwikkelt een communicatiebeleid op het gebied van facilitaire diensten of producten. Hij stippelt een beleid uit voor de verschillende facilitaire diensten die binnen een bepaalde organisatie worden aangeboden. Hij onderzoekt voor- en nadelen van het eigen beheer en uitbesteding van facilitaire diensten. Profileren FM/CZ Hij werkt mee aan de profilering van het beroep. Hij levert bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoeksmethoden. Hij levert bijdragen aan kennisverspreiding over het vakgebied o.m. door publicaties. Hij neemt actief deel aan studiebijeenkomsten of symposia, o.m. door organisatie of presentatie. Hij behartigt de belangen van het beroep. Hij onderhoudt contacten met de opleidingsmogelijkheden in de sector o.m. door eigen bijdragen. Hij participeert in de opleidingen o.m. door stages te organiseren en te

18 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 15 TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) TAKEN begeleiden. Hij participeert in onderzoeksprojecten Beroepscontext Contextgegevens Werkomstandigheden Zowel m.b.t. het facilitair management als tot de consumentenzaken kan de facilitaire dienstverlener in dienstverband of als zelfstandige werken. Werken in dienstverband betekent een functie opnemen op niveau 4 (middenkader) en/of niveau 5 (kaderfunctie hoogste graad : bedrijfsleiders). Een gegradueerde facilitaire dienstverlener kan in een breed werkveld een duidelijk omlijnde functie uitoefenen die niet sectorgebonden is (quasi in elk bedrijf/ organisatie zijn facilities aanwezig). Het werkveld van de facilitaire dienstverlener is in volle ontwikkeling. Belangrijke aandachtspunten zijn : de facilitaire dienstverlener heeft te maken met mondige en zelfbewuste klanten of gebruikers van zijn diensten. facilitaire diensten kunnen aangeboden worden intern of door externe organisaties. particuliere huishoudens zijn kleiner in omvang dan vroeger, zij worden echter gegroepeerd, waardoor grotere collectiviteiten ontstaan en typische facilitaire problemen ook uitvergroot worden met o.m. energiebeheer, afvalbeheer, onderhoud enz. overheidsdiensten delegeren taken (vooral facilitaire diensten) naar de private markt. het aanbod van externe facilitaire diensten evolueert van één aangeboden dienst over verschillende tot een cluster van diensten of tot volledig geïntegeerde facilitaire dienstverlening (main contracting). het bedrijfsleven is noodzakelijkerwijze meer en meer flexibel georganiseerd o.m. in de Europese context. Flexibiliteit van een bedrijf wordt dikwijls verhoogd via de organisatie van de facilitaire diensten. de evolutie op het vlak van informatisering, robotisering, het gebruik van telematica biedt ook aan de organisatie van facilitaire diensten nieuwe mogelijkheden. IKZ in elke organisatie sluit ook de facilitaire dienstverlening in. de zorg voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid zowel van werknemer als van klant kan o.m. door de facilitaire dienstverlener bewaakt worden. Hulpmiddelen Nieuwe technologieën; o.m. toegepast in ergonomisch verantwoorde apparatuur (schoonmaak, onderhoud, e.a.) Nieuwe producten o.m. beantwoordend aan milieuvoorwaarden (zie toepassingen in schoonmaak, energie, catering, enz.) Informatica Robotica Telematica.

19 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 16 Vereiste resultaten Algemeen kan gesteld worden dat in het werkveld de facilitaire dienstverlener meer en meer specifieke taken zal toebedeeld krijgen. Waar het begrip facilitaire dienstverlener enorm breed overkomt, wordt de uitvoerder meer en meer een gespecialiseerd iemand. Mede omwille van het feit dat die specialisatie zich opdringt (vanuit de evolutie in het facilitair management) ziet men hoe binnen organisaties (grote collectiviteiten) bepaalde diensten uitbesteed worden om ze door derden (op hun beurt hoog gekwalificeerde mensen en diensten) te laten uitvoeren. Organisatie van de arbeid Organisatievorm Zelfstandige, middenkader of topmanagement. Organisatie in de werkplaats Het betreft een bureelomgeving met beschikbaarheid van bureautica, telematica,... Organisatie buiten de werkplaats Door de typische verantwoordelijkheid van de facilitaire dienstverlener zal deze een aantal verschillende werkplaatsen dienen te beheren. Dit kan in een omgeving van catering, schoonmaak, onderhoud,... zijn, waarbij de typische en specifieke reglementering van kracht zijn (ARAB, VLAREM, enz.) Ondersteunende kennis Gemeenschappelijke basiskennis Om de breedte van de opleiding te waarborgen is een gemeenschappelijke algemene basiskennis naast een algemene kennis over het beroep vereist. Deze minimale kennis omvat: Communicatie aspecten (sociaal-agogisch) Bedrijfskundige aspecten (economisch-juridisch) Technisch-technologische aspecten Daarnaast en daarenboven dient een voldoende en noodzakelijk pakket aan volgende steunvakken in de opleiding aan te zijn : wetenschappen informatica statistiek ethiek In het kader van de huidige maatschappelijke context dient binnen de opleiding ruim aandacht besteed aan : milieuzorg veiligheidskunde sociale wetgeving

20 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER Algemene beroepsgerichte kennis aspect communicatie : zakelijke communicatie / Nederlands en noties van Engels en Frans psychologie / sociologie voorlichtingskunde didactiek en AV-media aspect bedrijfskunde : algemene economie financieel beheer management en organisatie recht met inbegrip van sociale wetgeving aspect facilitaire technologie (inclusief productkennis en ergonomie ) : textiel wonen / bouwen voeding schoonmaak apparatuur Specifieke kennis in functie van het beroep Zie bijlage studiegids Aanbeveling naar het leerplan De in de punten en aangeraakte kennis dient minimaal in de opleidingsonderdelen te worden opgenomen. Naast hoorcolleges dienen practica en stages de concrete verwerking van deze kennis mogelijk te maken. Een rapport of eindverslag van een stage of een onderzoeksopdracht dient voorgelegd te worden Beroepshoudingen Beroepshoudingen De beroepshouding van de gegradueerde facilitaire dienstverlener is : dienstverlenend en klantgericht kwaliteitsgericht resultaatgericht communicatief ingesteld initiatiefnemend innoverend denkend maatschappelijk geëngageerd Beroepsdrempels Er is geen wettelijke bescherming van het beroep. De moeilijksgraad van de opdracht en van de taken veroorzaakt een functionele drempel waarbij een minimumniveau van gegradueerde noodzakelijk geacht wordt.

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Niveau onderwijskwalificatie : 5

Niveau onderwijskwalificatie : 5 Studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Graduaat in het winkelmanagement Opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs Referentiekader : erkende onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Dienstverlening. Werkversie 0.1. 1/8 Dienstverlening v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Dienstverlening. Werkversie 0.1. 1/8 Dienstverlening v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Dienstverlening Werkversie 0.1 1/8 Dienstverlening v0.1 Inhoud 1 Dienstverlening basis... 3 1.1 Catering en voeding... 3 1.2 Schoonmaak, onderhoud en herstel... 3

Nadere informatie

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening

STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL. facilitaire dienstverlening STUDIE 78 OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening OPLEIDINGSPROFIEL facilitaire dienstverlening sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : facilitaire

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v)

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ

PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ PROFIEL @ STRATEGISCH INKOPER ADRZ november 2014 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel mag

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche.

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche. DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: Bedrijfsvoering ersonenautobedrijf 1. De kandidaat kan op basis van de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren een prognose maken voor de toekomst

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Functiebeschrijving: deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Functiebeschrijving: deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige projectcoördinator wonen (m/v) Doelstelling van de functie Als projectcoördinator wonen maakt u deel uit van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V)

Vacature. Medewerker Acceptatie. 1. Kader (M/V) 1. Kader De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dit beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Facilitair leidinggeven. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Facilitair leidinggeven. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Facilitair leidinggeven DOSSIERCREBO : 23083 KWALIFICATIE : Facilitair leidinggevende KWALIFICATIECREBO : 25175 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving coördinator UiT-balie

Functiebeschrijving coördinator UiT-balie Functiebeschrijving coördinator UiT-balie Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: coördinator UiT-balie Functiefamilie: leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Cluster: mens Afdeling: vrije tijd

Nadere informatie

PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS. Jef C. Verhoeven

PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS. Jef C. Verhoeven PROFIELEN in het HOGER ONDERWIJS Jef C. Verhoeven Centrum voor Onderwijssociologie KU Leuven 26 februari 2004 Profielen Hoger Onderwijs 2004 1 ONDERZOEKSVRAGEN Waarin verschilt het opleidings- en beroepsprofiel

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Naam student: Datum: SLB: Studentversie Onderdelen Basisdeel Kerntaak 1: Assisteert

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw, STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Daniël Schuermans Longfunctielaborant Biomedical research unit BVPV- SBIP 2015 Vrije Universiteit Brussel Organigram Verpleegkundigen beroepsverenigingen

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

MBO: FACILITAIR LEIDINGGEVEN

MBO: FACILITAIR LEIDINGGEVEN EXAMENEISEN FACILITAIR LEIDINGGEVEN, VANAF COHORT 2016 Profiel Uitstroom Niveau Crebo Rekenen Nederlands Engels MVT 2 LB GE LU LE SC SP GE LU LE SC SP Facilitair leidinggevende 4 25175 3F 3F A2 B1 B1 A2

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL. technicus elektriciteit (m/v)

STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL. technicus elektriciteit (m/v) STUDIE 34 BEROEPSPROFIEL technicus elektriciteit (m/v) BEROEPSPROFIEL technicus elektriciteit (m/v) sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie coördinator Schoonmaak en Logistiek C1-C2-C3 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Hoofdmedewerker administratie en planning Omschrijving Vacature hoofdmedewerker administratie en planning (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het?

Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? In totaal legden 20 respondenten deze enquête af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41,67% 10. Rechtbank 8,33% 2. Provincie 0,00% 11. Bureau Jeugdzorg 0,00% 3. Deurwaarderskantoor

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan diensthoofd (Facility Management / ICT) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: Informaticus Functionele loopbaan: B1-B3 Code: FM3ICT03 Sector: Facility Management Dienst: ICT Subdienst: Doel van de entiteit De sector Facility Management

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van

17 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1) De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Huishouding 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr.

Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr. Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr. : 95750 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 mei 2016

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie