STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v)"

Transcriptie

1 STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v)

2 BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen & technieken opleiding : facilitaire dienstverlening beroep : facilitair dienstverlener Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/1997/6356/10 De leden van de werkgroep beroepsprofielen zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het beroepsprofiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER INHOUD 1 IDENTIFICATIE Identificatiegegevens Opdracht Procedure Het stramien Informatiebronnen Samenstelling en timing van de werkgroepen Legitimering Methode 3 2 BEROEPSPROFIEL Vooronderzoek Socio-economische ontwikkelingen in de sector Analyse van de arbeidsmarkt In kaart brengen van relatie tussen beroepen en opleidingen Beroepsprofiel Benaming Beschrijving van het beroep Beschrijving van de activiteiten Ondersteunende kennis Beroepshoudingen Niveau van het beroep in de sector Omschrijving van het niveau Criteria Niveaubepaling Controle interne consistentie en verificatie Vraag naar de opleiding 20 3 BIBLIOGRAFIE Inventaris beroepsprofielen Bibliografie 21 4 BEGRIPPENKADER 22 5 MEDEWERKERS 23

4 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 1 1 IDENTIFICATIE 1.1 Identificatiegegevens Sector : Dienstverlenende Sector Beroep : Facilitaire dienstverlener (m/v) Beroepsprofiel : Facilitaire dienstverlener 1.2 Opdracht Opdrachtgever De minister heeft op 23 november 1994 een brief gericht aan de Vlor waarin hij vraagt dat de Vlor het overleg zou organiseren over de beroepsprofielen, de opleidingsprofielen, de basiscompetenties en de gemeenschappelijke minimumprogramma s aan de hogescholen. De Minister stelt dat de heer F. Smets, inspecteur-generaal Hoger Onderwijs, bij de planning en de uitvoering van het overleg moet betrokken worden. De DVO zal instaan voor logistieke ondersteuning. Op 10 januari 1995 heeft het Bureau van de Raad Hoger Onderwijs daarover overleg gepleegd met de heer Smets en met de Cel Hoger Onderwijs van de DVO. Het Bureau stelt vast dat de hogescholen hun opleidingsprogramma uiterlijk 15 april 1995 moeten kunnen voorleggen. Het is niet mogelijk om binnen dit tijdsbestek voor alle opleidingen een beroepsprofiel op te stellen. Het Bureau heeft beslist dat de Vlor op korte termijn het overleg zou organiseren over de gemeenschappelijke minimumprogramma s en over het opstellen van gemeenschappelijke basiscompetenties ter verantwoording van de programma s. Met basiscompetenties wordt bedoeld : het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarover alle afgestudeerden moeten beschikken om als beginnende beroepsbeoefenaar taken op een gegeven beheersingsniveau uit te kunnen voeren. Daartoe worden de karakteristieken vastgelegd van de opleiding die daartoe moet leiden. Daarom beperkt het overleg zich tot de initiële opleidingen. Het overleg gebeurt in werkgroepen. Het resultaat van de werkzaamheden van deze werkgroepen wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad Hoger Onderwijs. De Vlor zal op langere termijn het overleg organiseren over de beroeps- en opleidingsprofielen. De Raad Hoger Onderwijs heeft op 24 januari 1995 de beslissingen van het Bureau bekrachtigd. De Raad heeft beslist dat het niet mogelijk is om het overleg voor alle opleidingen tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Daarom heeft de Raad beslist om voor een aantal opleidingen het overleg onmiddellijk op te starten en op zeer korte termijn het overleg te plannen voor de andere opleidingen.

5 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 2 De Raad heeft beslist het overleg onmiddellijk te starten met betrekking tot de opleiding facilitaire dienstverlening. De Raad heeft de volgende personen voorgedragen als voorzitter van de respectievelijke werkgroepen : facilitaire dienstverlening : de heer P. Lambers De Raad heeft het secretariaat de opdracht gegeven het overleg over deze opleidingen zo spoedig mogelijk te organiseren. De Raad wenst dat over de vorderingen van het overleg verslag wordt uitgebracht op zijn vergadering van 28 februari De Raad pleit ervoor dat het overleg over deze opleidingen afgerond zou zijn uiterlijk op 15 maart Procedure Het stramien Omschrijving van het beroep of beroepenveld waartoe de opleiding opleidt Omschrijving van de tewerkstellsingssectoren of werkvelden Omschrijving van de basiscompetenties (per opleiding en per optie) in verband met de startfuncties : noodzakelijke kennis op het cognitieve domein, op het vlak van psychomotorische gedragingen en op het dynamisch-affectieve domein noodzakelijke cognitieve, psychomotorische en affectieve vaardigheden attitudes omschrijving van het gemeenschappelijk minimumopleidingsprogramma van de opleiding overzicht van de geraadpleegde informatiebronnen Informatiebronnen Répertoire Opérationnel des Méner et des Emplois (ROME) opleidingsprogramma s van de hogescholen verslagen van de doorlichtingen van de opleidingen HOKT documenten over de profielen waarover de DVO beschikt documenten over de profielen waarover de hogescholen beschikken materiaal waarover de beroepsverenigingen beschikken Samenstelling en timing van de werkgroepen De voorzitter stelt zijn werkgroep samen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijs en vertegenwoordigers uit de beroepswereld. De werkgroep bestaat uit maximum acht leden : zes vertegenwoordigers uit het onderwijs. Indien de opleiding door verschillende onderwijsnetten wordt georganiseerd, is elk betrokken net vertegenwoordigd in de werkgroep twee representatieve vertegenwoordigers uit het beroepsveld De voorzitters worden uitgenodigd op een installatievergadering op de Vlaamse Onderwijsraad. Op deze vergadering worden concrete afspraken gemaakt in verband met de organisatie van en de werkwijze bij het overleg.

6 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 3 Aan de voorzitters wordt gevraagd om op deze vergadering : Een concreet voorstel mee te delen in verband met de samenstelling van hun werkgroep Een voorstel te formuleren van twee vergaderdata waarop hun werkgroep kan vergaderen. Deze voorstellen worden op de installatievergadering gecoördineerd omdat op elke vergadering van elke werkgroep een verslaggever van de Vlaamse Onderwijsraad moet kunnen aanwezig zijn. De Raad Hoger Onderwijs vergadert op dinsdag 28 februari Het is de bedoeling op deze vergadering verslag uit te brengen over tussenresultaten en zo mogelijk reeds eindresultaten van de werkgroepen. Om de Raad toe te laten alle eindresultaten voor 15 april 1995 te bekrachtigen is het noodzakelijk dat de werkgroepen hun activiteiten hebben afgerond en de eindresultaten ter beschikking hebben gesteld van de Vlaamse Onderwijsraad uiterlijk op woensdag 15 maart Legitimering van de gemeenschappelijke minimumprogramma s en de basiscompetenties De Raad Hoger Onderwijs legitimeert de resultaten van de werkgroepen en bezorgt deze onder de vorm van een advies aan de Minister. 1.4 Methode De handleiding BP van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling wordt gebruikt.

7 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 4 2 BEROEPSPROFIEL 2.1 Vooronderzoek De socio-economische structurele ontwikkelingen in de sector Macro-economische situering van de sector De dienstverlenende sector situeert zich over en binnen verschillende klassieke sectoren zoals gezondheidszorg, openbare diensten, toerisme, nijverheid Beschrijving van de ontwikkelingen in de sector Socio-economische factoren (afzetmarkt en arbeidsmarkt) De schaalvergroting in overheidsdiensten, ziekenhuizen, scholen, bedrijven, vakantiecentra, commerciële centra e.a. doet grote collectiviteiten ontstaan. Dit zijn instellingen, bedrijven of organisaties waarin veel mensen samen werken, leven, zich ontspannen... De materiële voorzieningen die deze collectiviteiten behoorlijk laten functioneren, noemt men facilitaire diensten. Naast de schaalvergroting wordt de druk om steeds rationeler om te springen met energie, voeding, tijd en milieu steeds groter. De omvang van deze facilitaire diensten in vele instellingen en bedrijven is zo groot geworden dat men deze diensten ook uitbesteed aan gespecialiseerde firma s. Hierdoor zijn de jongste jaren facilitaire bedrijven ontstaan zoals catering-, schoonmaak-, onderhouds-, bewakings-, veiligheidsfirma s. De laatste trend in deze verzelfstandiging van de facilitaire dienstverlening is de zogenaamde maincontracting, m.a.w. het globaliseren van de uitbesteding van meerdere diensten in één globaal pakket. Tenslotte blijkt dat in de ons omringende landen, in het bijzonder Nederland, het beroepsprofiel facilitaire dienstverlener, sterk ingeburgerd is en het bijhorend opleidingsprofiel een zeer goede aansluiting gevonden heeft op de arbeidsmarkt. Binnen de Europese context zwermen deze afgestudeerden nu reeds uit over de Europese arbeidsmarkt binnen de sector. Technologische factoren (systemen, routines, processen) Binnen het facilitaire gebeuren zijn volgende technologische factoren van primordiaal belang : verregaande informatisering, zowel op gebied van de behuizing en de ruimteplanning (Facility Management Software) als op gebied van beheer (prijscalculaties, voedingsdistibrutie, werkplanning,...) nieuwe technologische toepassingen in apparatuur o.m. op gebied van

8 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 5 schoonmaak, voeding, toegangsbeheer, communicatie,... routines en processen gebaseerd op en rekening houdende met de regelgeving op het vlak van milieu en (arbeids-)veiligheid en gezondheid. Politiek-maatschappelijke factoren (arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen) De facilitaire dienstverlener functioneert of binnen het midden- of leidinggevend kader van de eigen onderneming of instelling, of als bedrijfsleider van een verzelfstandigd klein- of middelgroot dienstverlenend bedrijf (KMO), of als middenkader van groot dienstverlenend industrieel (al dan niet multinationaal) bedrijf. Zowel de arbeidsverhoudingen van toepassing voor arbeiders, bedienden (kaders) en zelfstandigen kunnen de facilitaire dienstverlener dus aanbelangen. Structuur van de bedrijven Bedrijven met een interne facilitaire dienst : elke collectiviteit van minimum 50 tewerkgestelde personen : ziekenhuizen, rusthuizen, psychiatrische instellingen, scholen, hogescholen, sportcentra, vakantiecentra, seminarie- en congrescentra, overheidsdiensten, gevangenissen, commerciële centra, kantoorcomplexen,... verzelfstandigde facilitaire bedrijven : schoonmaakfirma s, cateringsfirma s, beveiligsfirma s, firma s voor linnenbehandeling, maincontractors, adviesbureau s,... organisaties rond consumentenbelangen : consumentenorganisaties, organisaties voor volwassenenvorming, huisvestingsmaatschappijen, Analyse van de arbeidsmarkt Gegevens van tewerkstelling in de sector Huidige tewerkstelling Uit een enquête gehouden in 1991, in samenwerking met de VHHV (Vereniging Hoofden Hoteldiensten in Verzorgingsinstellingen), bleek dat : 2/3 van de bevraagde instellingen een centraal georganiseerde facilitaire dienst hebben in scholen en bedrijven een centrale dienst aanwezig is met als functie facilitaire dienst zonder dat deze specifieke benaming wordt gebruikt. de graad van opleiding van de verantwoordelijken voor deze facilitaire diensten voor 24 % bij universitair geschoolden (of HO met 2 cycli) lag, voor 24 % bij gegradueerden, terwijl 52 % een lagere scholingsgraad bezat de vraag naar hoger geschoolden én bijscholing of navorming bij alle geënquêteerden manifest aanwezig was Toekomstige tewerkstelling Onderstaande tabel geeft een voorzichtige raming van potentiële tewerkstelling in Vlaanderen. Bij het invullen van een arbeidsplaats wordt in de tabel uitgegaan van een turnover om de 20 jaar.

9 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 6 RAMING AANTAL INSTELLINGEN BREUK- VACATURES JAARLIJKSE VACATURES 1. Ziekenhuizen/rusthuizen : (facilitair management) - Afhangende van V.V.I. : 327 instellingen - Afhangende van O.C.M.W s : 288 rusthuizen 1/20 1/ Onderwijsinstellingen (S.O./ASB/HOBU) (facilitair management) - ongeveer 500 instellingen (huismeester) 1/ Verenigingen voor sociale huisvesting (consumentenzaken) - Kredietmaatschappijen : 80 - Bouwmaatschappijen : 120 1/ Steden en gemeenten : (facilitair management) - Gemeentelijke administratie en instellingen (sporten cultuurcentra) : 308 gemeenten (consumentenzaken) - O.C.M.W s : voorlichting : 308 1/ Schoonmaaksector : (facilitair management) - Schoonmaakbedrijven aangesloten bij de ABSU : ongeveer werknemers 1 kaderlid per Schoonmaakbedrijven niet aangesloten bij ABSU : ongeveer werknemers 1 kaderlid per 200 1/10 1/ Private bedrijven : (facilitair management) - Zuivere private sector - Administratieve centra van banken, verzekeringen, energie, enz Voorlichting : (consumentenzaken) - Voorlichtingsorganisatie (verbruikersorganisaties, volwassenvorming) 10 ALGEMEEN GERAAMD TOTAAL AANTAL VACATURES JAARLIJKS 150

10 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER Gegevens over het beroep Classificatie van het beroep (plaatsen van het beroep in de sector) facilitaire dienstverlening facilitair dienstverlener Beroepenveld (aanduiden van de verwantschap tussen de beroepen) De facilitaire dienstverleners hebben leidinggevende en adviserende functies op het gebied van facilitaire ondersteuning van bedrijven, van instellingen en van consumenten. Bij facilitaire dienstverlening gaat het om alles wat te maken heeft met het verschaffen van voorzieningen en de serviceverlening aan mensen in hun woon-, werk- of verblijfsituatie. Het werkveld valt uiteen in twee segmenten : facilitaire dienstverlening gericht op organisaties - ook wel facilitair management genoemd, verder in de tekst aangeduid als FM - is gericht op het secundaire proces in een organisatie, met als doel het primaire proces optimaal te laten verlopen. facilitaire dienstverlening gericht op consumenten - ook wel consumentenzaken genoemd, verder in de tekst aangeduid als CZ - is enerzijds gericht op het leveren van facilitaire diensten, en anderzijds op voorlichting/ advisering m.b.t. facilitaire diensten en producten aan (groepen) consumenten. Organisatievorm en werkomstandigheden Zowel met betrekking tot het facilitair management als met betrekking tot de consumentenzaken is het de facilitaire dienstverlener mogelijk in dienstverband of als zelfstandige te werken. Werken in dienstverband gaat het steeds om een functie op niveau-4 (middenkaders) en /of op niveau-5 (kaderfunctie hoogste graad : bedrijfsleiders). Uit wat hoger vermeld is blijkt duidelijk dat een gegradueerde facilitaire dienstverlening in een breed werkveld een duidelijke omlijnde functie kan uitoefenen (zie ook samenvattende tabel hierop volgend) die niet aan sectoren gebonden is (quasi in elk bedrijf/organisatie zijn facilities aanwezig). Toch volgt hier een niet limitatieve opsomming van tewerkstellingsgebieden. Lijst van tewerkstellingsgebieden Verzorgingsinstellingen : ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, rust- en verzorgingstehuizen (inclusief service flats), M.P.I. s, kinderdagverblijven sport- en vakantiecentra, zowel commerciëel als niet-commerciëel culturele centra congres- en seminariecentra onderwijsinstellingen industriële wasserijen en linnenverhuurbedrijven schoonmaakbedrijven cateringbedrijven banken de energiesector grote private bedrijven en grote organisaties huisvestingsmaatschappijen

11 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 8 lokale besturen en OCMW s consumentenorganisaties Binnen de facilitaire dienstverlening (én voor FM én voor CZ) gaat het om het plannen, realiseren en beheren van diensten op twee hoofdterreinen : huisvesting (gericht op het verschaffen van voorzieningen die direct samenhangen met het gebouw/de woning) diensten (gericht op het leveren van ondersteunende diensten in woon-, werk- of verblijfsituatie) Beschrijving van het beroep De facilitaire dienstverlener is verantwoordelijk voor de organisatie van de materiële voorzieningen in grote collectiviteiten. Deze verantwoordelijkheid kan genomen worden zowel binnen deze collectiviteit als in een facilitair bedrijf erbuiten. De facilitaire dienstverlener geeft advies en opleiding over deze materiële voorzieningen aan individuen of groepen Gegevens over de functies verbonden aan het beroep Functies De facilitaire dienstverlener is in staat volgende functies uit te oefenen : leidinggeven organiseren beheren opleiding geven adviseren Beschrijving van de functies Zie voor detailbeschrijving van de functies punt Relateren van functies aan het beroep De structuur van beroep en functies ziet er als volgt uit: Facilitair dienstverlener Functies adviseur beheerder opleider Werkzaamheden huisvesten dienstbetonen

12 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER In kaart brengen van relatie tussen beroepen en opleidingen BEROEP facilitair dienstverlener beheerder adviseur opleider OPLEIDING graduaat facilitaire dienstverlening keuzerichting facilitair management keuzerichting Consumentenzaken beide keuzerichtingen 2.3 Beroepsprofiel Benaming Facilitair dienstverlener Beschrijving van het beroep De facilitaire dienstverlener is verantwoordelijk voor de organisatie van de materiële voorzieningen in grote collectiviteiten. Deze verantwoordelijkheid kan genomen worden zowel binnen deze collectiviteit als in een facilitair bedrijf erbuiten. De facilitaire dienstverlener geeft advies en opleiding over deze materiële voorzieningen aan individuen of groepen Beschrijving van de activiteiten Taken Taakgebieden {typefunctie(s)} huisvesten dienst betonen Aanverwante taakgebieden leidinggeven organiseren adviseren profileren opleiding geven Clustering van de taakgebieden tot een beroep beroep bestaat uit cluster van huisvesten en dienst betonen

13 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 10 Specifieke beschrijving van de taakgebieden {typefunctie(s)} in takenclusters (deelfuncties) en taken TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) TAKEN Huisvesten plannen FM/CZ Hij bepaalt de behoeften van de organisatie/ consument en vertaalt deze naar een passend product of dienst. Hij ontwikkelt criteria waaraan de facilitaire dienstverlening moet voldoen. Hij onderzoekt de tevredenheid van de gebruiker op het gebied van de geleverde facilitaire dienstverlening. Hij verzamelt en analyseert gegevens uit verschillende informatiebronnen. Hij analyseert hoe geautomatiseerde systemen een bijdrage kunnen leveren bij planning en beheersing van de facilitaire dienstverlening. Hij onderzoekt aangeboden facilitaire diensten of producten en vertaalt deze naar de eisen van de organisatie. Hij verwerkt klachten en ideeën van de klant/ consument. Hij maakt een analyse van de bestaande situatie en van toekomstige ontwikkelingen om maatregelen te kunnen nemen teneinde een voldoende facilitair voorzieningen-niveau te kunnen handhaven. CZ FM Hij onderzoekt de effecten van een voorlichtingsprogramma. Hij stelt een communicatieplan op o.a. voorlichtingsplan, buurtbeheersplan, budgetplan enz. Hij stelt een beleidsplan op inzake milieuzorg, onderhoud, veiligheid, inrichting, hygiëne, rampen, enz. realiseren FM/CZ Hij voert facilitaire dienstverleningsplannen uit en laat ze uitvoeren. Hij bepaalt aan welke eisen facilitaire diensten of producten moeten voldoen (kwaliteitsbewaking). Hij verzorgt de PR van de afdeling of organisatie die de facilitaire diensten aanbiedt. Hij geeft leiding aan het personeel van verschillende facilitaire diensten (taak verdelen, motiveren, instructie geven, teammanagement.

14 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 11 TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) TAKEN CZ FM Hij coördineert een voorlichtingsplan/ promotiecampagne in verband met facilitaire diensten of producten. Hij bepaalt en beoordeelt de gebruikte voorlichtingsmaterialen. Hij verstrekt informatie en advies aan con-sumenten. Hij voert een productevaluatie uit en brengt hierover advies uit. Hij ontwikkelt een facilitair product of dienst. Hij behartigt de belangen van de consument. Hij beheert gebouw en gebouwengebonden installaties. Hij budgetteert materiële en personele kosten van de facilitaire dienst. Hij bepaalt de kostprijs van de geleverde facilitaire diensten. Hij onderhandelt met het management over het budget van de facilitaire dienst. Hij stelt begroting op van de FD. Hij bestudeert de aangeboden offertes. Hij verzorgt inkoop en logistiek van de benodigde producten (intern transport, voorraadbeheer...) Hij inspecteert milieu- en arbeidsomstandigheden. beheren FM/CZ Hij participeert bij het formuleren van strategische doelstellingen van een organisatie. Hij vertaalt het strategisch beleid van de organisatie naar het beleid van de facilitaire dienst. Hij ontwikkelt het personeelsbeleid op basis van ontwikkelingen binnen de dienst en mogelijkheden en beperkingen van het personeel. Hij communiceert met het topmanagement van de organisatie, de overheid, de gebruikers en leveranciers van FD-producten, e.a. Hij onderhandelt met organisaties en af-delingen die facilitaire diensten aanbieden of afnemen. Hij onderhandelt met de regulerende over-heidsdiensten

15 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 12 TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) CZ TAKEN (arbeidsreglementering, milieureglementering e.a.) Hij rapporteert (projectplan, voortgangs-rapport, evaluatierapport, onderzoeksrapport). Hij beheerst en beheert de materiële en personele kosten van de facilitaire dienst. Hij ontwikkelt een communicatiebeleid op het gebied van facilitaire diensten of producten. FM Hij stippelt een beleid uit voor de verschillende facilitaire diensten die binnen een bepaalde organisatie worden aangeboden. Hij onderzoekt voor- en nadelen van het eigen beheer en uitbesteding van facilitaire diensten. Dienstbetonen plannen FM/CZ Hij bepaalt de behoeften van de organisatie/ consument en vertaalt deze naar een passend product of dienst. Hij ontwikkelt criteria waaraan de facilitaire dienstverlening moet voldoen. Hij onderzoekt de tevredenheid van de gebruiker op het gebied van de geleverde facilitaire dienstverlening. Hij verzamelt en analyseert gegevens uit verschillende informatiebronnen. Hij analyseert hoe geautomatiseerde systemen een bijdrage kunnen leveren bij planning en beheersing van de facilitaire dienstverlening. Hij onderzoekt aangeboden facilitaire diensten of producten en vertaalt deze naar de eisen van de organisatie. Hij verwerkt klachten en ideeën van de klant/consument. Hij maakt een analyse van de bestaande situatie en van toekomstige ontwikkelingen om maatregelen te kunnen nemen teneinde een voldoende facilitair voorzieningenniveau te kunnen handhaven. CZ Hij onderzoekt de effecten van een voorlichtingsprogramma. Hij stelt een communicatieplan op o.a. voorlichtingsplan, buurtbeheersplan, budget-plan enz. FM - Hij stelt een beleidsplan op inzake

16 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 13 TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) TAKEN milieuzorg, onderhoud, veiligheid, inrichting, hygiëne, rampen, enz. realiseren FM/CZ Hij voert facilitaire dienstverleningsplannen uit en laat ze uitvoeren. Hij bepaalt aan welke eisen facilitaire diensten of producten moeten voldoen (kwaliteits-bewaking). Hij verzorgt de PR van de afdeling of organisatie die de facilitaire diensten aanbiedt. Hij geeft leiding aan het personeel van verschillende facilitaire diensten (taakverdelen,, motiveren, instructie geven, teammanagement... CZ Hij coördineert een voorlichtingsplan/ promotiecampagne in verband met facilitaire diensten of producten. Hij bepaalt en beoordeelt de gebruikte voor-lichtingsmaterialen. Hij verstrekt informatie en advies aan consumenten. Hij voert een productevaluatie uit en brengt hierover advies uit. Hij ontwikkelt een facilitair product of dienst. Hij behartigt de belangen van de consument. FM Hij beheert gebouw en gebouwengebonden installaties. Hij budgetteert materiële en personele kosten van de facilitaire dienst. Hij bepaalt de kostprijs van de geleverde facilitaire diensten. Hij onderhandelt met het management over het budget van de facilitaire dienst. Hij stelt begroting op van de FD. Hij bestudeert de aangeboden offertes. Hij verzorgt inkoop en logistiek van de benodigde producten (intern transport, voor-raadbeheer...) Hij inspecteert milieu- en arbeidsomstandigheden. beheren FM/CZ Hij participeert bij het formuleren van strategische doelstellingen van een organisatie. Hij vertaalt het strategisch beleid van de organisatie naar het beleid van de

17 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 14 TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) CZ FM TAKEN facilitaire dienst. Hij ontwikkelt het personeelsbeleid op basis van ontwikkelingen binnen de dienst en mogelijkheden en beperkingen van het personeel. Hij communiceert met het topmanagement van de organisatie, de overheid, de gebruikers en leveranciers van FD-producten, e.a. Hij onderhandelt met organisaties en afdelingen die facilitaire diensten aanbieden of afnemen. Hij onderhandelt met de regulerende overheidsdiensten (arbeidsreglementering, milieureglementering e.a.) Hij rapporteert (projectplan, voortgangs-rapport, evaluatierapport, onderzoeksrapport). Hij beheerst en beheert de materiële en personele kosten van de facilitaire dienst. Hij ontwikkelt een communicatiebeleid op het gebied van facilitaire diensten of producten. Hij stippelt een beleid uit voor de verschillende facilitaire diensten die binnen een bepaalde organisatie worden aangeboden. Hij onderzoekt voor- en nadelen van het eigen beheer en uitbesteding van facilitaire diensten. Profileren FM/CZ Hij werkt mee aan de profilering van het beroep. Hij levert bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoeksmethoden. Hij levert bijdragen aan kennisverspreiding over het vakgebied o.m. door publicaties. Hij neemt actief deel aan studiebijeenkomsten of symposia, o.m. door organisatie of presentatie. Hij behartigt de belangen van het beroep. Hij onderhoudt contacten met de opleidingsmogelijkheden in de sector o.m. door eigen bijdragen. Hij participeert in de opleidingen o.m. door stages te organiseren en te

18 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 15 TAAKGEBIED (Typefunctie) TAKENCLUSTER (Deelfuncties) TAKEN begeleiden. Hij participeert in onderzoeksprojecten Beroepscontext Contextgegevens Werkomstandigheden Zowel m.b.t. het facilitair management als tot de consumentenzaken kan de facilitaire dienstverlener in dienstverband of als zelfstandige werken. Werken in dienstverband betekent een functie opnemen op niveau 4 (middenkader) en/of niveau 5 (kaderfunctie hoogste graad : bedrijfsleiders). Een gegradueerde facilitaire dienstverlener kan in een breed werkveld een duidelijk omlijnde functie uitoefenen die niet sectorgebonden is (quasi in elk bedrijf/ organisatie zijn facilities aanwezig). Het werkveld van de facilitaire dienstverlener is in volle ontwikkeling. Belangrijke aandachtspunten zijn : de facilitaire dienstverlener heeft te maken met mondige en zelfbewuste klanten of gebruikers van zijn diensten. facilitaire diensten kunnen aangeboden worden intern of door externe organisaties. particuliere huishoudens zijn kleiner in omvang dan vroeger, zij worden echter gegroepeerd, waardoor grotere collectiviteiten ontstaan en typische facilitaire problemen ook uitvergroot worden met o.m. energiebeheer, afvalbeheer, onderhoud enz. overheidsdiensten delegeren taken (vooral facilitaire diensten) naar de private markt. het aanbod van externe facilitaire diensten evolueert van één aangeboden dienst over verschillende tot een cluster van diensten of tot volledig geïntegeerde facilitaire dienstverlening (main contracting). het bedrijfsleven is noodzakelijkerwijze meer en meer flexibel georganiseerd o.m. in de Europese context. Flexibiliteit van een bedrijf wordt dikwijls verhoogd via de organisatie van de facilitaire diensten. de evolutie op het vlak van informatisering, robotisering, het gebruik van telematica biedt ook aan de organisatie van facilitaire diensten nieuwe mogelijkheden. IKZ in elke organisatie sluit ook de facilitaire dienstverlening in. de zorg voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid zowel van werknemer als van klant kan o.m. door de facilitaire dienstverlener bewaakt worden. Hulpmiddelen Nieuwe technologieën; o.m. toegepast in ergonomisch verantwoorde apparatuur (schoonmaak, onderhoud, e.a.) Nieuwe producten o.m. beantwoordend aan milieuvoorwaarden (zie toepassingen in schoonmaak, energie, catering, enz.) Informatica Robotica Telematica.

19 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER 16 Vereiste resultaten Algemeen kan gesteld worden dat in het werkveld de facilitaire dienstverlener meer en meer specifieke taken zal toebedeeld krijgen. Waar het begrip facilitaire dienstverlener enorm breed overkomt, wordt de uitvoerder meer en meer een gespecialiseerd iemand. Mede omwille van het feit dat die specialisatie zich opdringt (vanuit de evolutie in het facilitair management) ziet men hoe binnen organisaties (grote collectiviteiten) bepaalde diensten uitbesteed worden om ze door derden (op hun beurt hoog gekwalificeerde mensen en diensten) te laten uitvoeren. Organisatie van de arbeid Organisatievorm Zelfstandige, middenkader of topmanagement. Organisatie in de werkplaats Het betreft een bureelomgeving met beschikbaarheid van bureautica, telematica,... Organisatie buiten de werkplaats Door de typische verantwoordelijkheid van de facilitaire dienstverlener zal deze een aantal verschillende werkplaatsen dienen te beheren. Dit kan in een omgeving van catering, schoonmaak, onderhoud,... zijn, waarbij de typische en specifieke reglementering van kracht zijn (ARAB, VLAREM, enz.) Ondersteunende kennis Gemeenschappelijke basiskennis Om de breedte van de opleiding te waarborgen is een gemeenschappelijke algemene basiskennis naast een algemene kennis over het beroep vereist. Deze minimale kennis omvat: Communicatie aspecten (sociaal-agogisch) Bedrijfskundige aspecten (economisch-juridisch) Technisch-technologische aspecten Daarnaast en daarenboven dient een voldoende en noodzakelijk pakket aan volgende steunvakken in de opleiding aan te zijn : wetenschappen informatica statistiek ethiek In het kader van de huidige maatschappelijke context dient binnen de opleiding ruim aandacht besteed aan : milieuzorg veiligheidskunde sociale wetgeving

20 BEROEPSPROFIEL FACILITAIR DIENSTVERLENER Algemene beroepsgerichte kennis aspect communicatie : zakelijke communicatie / Nederlands en noties van Engels en Frans psychologie / sociologie voorlichtingskunde didactiek en AV-media aspect bedrijfskunde : algemene economie financieel beheer management en organisatie recht met inbegrip van sociale wetgeving aspect facilitaire technologie (inclusief productkennis en ergonomie ) : textiel wonen / bouwen voeding schoonmaak apparatuur Specifieke kennis in functie van het beroep Zie bijlage studiegids Aanbeveling naar het leerplan De in de punten en aangeraakte kennis dient minimaal in de opleidingsonderdelen te worden opgenomen. Naast hoorcolleges dienen practica en stages de concrete verwerking van deze kennis mogelijk te maken. Een rapport of eindverslag van een stage of een onderzoeksopdracht dient voorgelegd te worden Beroepshoudingen Beroepshoudingen De beroepshouding van de gegradueerde facilitaire dienstverlener is : dienstverlenend en klantgericht kwaliteitsgericht resultaatgericht communicatief ingesteld initiatiefnemend innoverend denkend maatschappelijk geëngageerd Beroepsdrempels Er is geen wettelijke bescherming van het beroep. De moeilijksgraad van de opdracht en van de taken veroorzaakt een functionele drempel waarbij een minimumniveau van gegradueerde noodzakelijk geacht wordt.

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL. Pers en Voorlichting

STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL. Pers en Voorlichting STUDIE 123 BEROEPSPROFIEL Pers en Voorlichting BEROEPSPROFIEL Pers en Voorlichting sector : handel - administratie beroep : cluster communicatiebeheer studiegebied : handelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v)

STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL. interieurarchitect (m/v) STUDIE 61 BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) BEROEPSPROFIEL interieurarchitect (m/v) sector : architectuur studiegebied : architectuur opleiding : interieurarchitectuur beroep : interieurarchitect

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Facilitair management

De onderwijsvisitatie Facilitair management ONDERWIJSVISITATIE Facilitair management Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Facilitair management aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Vlaamse Hogescholenraad 28

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v)

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v) STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk beroep : maatschappelijk

Nadere informatie

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013

Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige Augustus 2013 Landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige - Augustus 2013 (eindversie) 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. De context

Nadere informatie

MANAGER. Beroepsprofiel

MANAGER. Beroepsprofiel Colofon Landelijk Opleidingsprofiel Sportmanager Gemeenschappelijke opleidingskwalificaties sportmanager van de 6 HBO-instituten voor de opleiding tot sportmanager in Nederland. Redactie Alijd Vervoorn,

Nadere informatie

STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart

STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL. luchtvaart STUDIE 27 BEROEPSPROFIEL luchtvaart BEROEPSPROFIEL luchtvaart sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : luchtvaart beroepen : mecanicien

Nadere informatie

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/45 De leden van

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de evolutie van Facilitair Management in België

Marktonderzoek naar de evolutie van Facilitair Management in België Samenvatting Deze scriptie is gemaakt naar aanleiding van de specifieke opdracht: Marktonderzoek: Evolutie van Facility Management in België. Een enquête werd afgenomen in 362 middelgrote en grote bedrijven.

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Bachelor of ICT Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of ICT Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of ICT Een competentiegerichte profielbeschrijving ict-opleidingen hoger beroepsonderwijs Bachelor of ICT Een competentiegerichte profielbeschrijving HBO-I stichting, december 2004 Colofon 2004,

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be

De onderwijsvisitatie toerisme en recreatiemanagement. Ravensteingalerij 27, bus 3 1000 Brussel tel.: 02 211 41 90 info@vlhora.be ONDERWIJSVISITATIE toerisme en recreatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor in het toerisme en recreatiemanagement aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie