Procedureboek. Ruimtebeheer binnen de RUG Afgestemd op het gebruik van Planon en StabiCAD. facilitair bedrijf. FB Versie 1.2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedureboek. Ruimtebeheer binnen de RUG Afgestemd op het gebruik van Planon en StabiCAD. facilitair bedrijf. FB09.0104 Versie 1.2."

Transcriptie

1 facilitair bedrijf Procedureboek Ruimtebeheer binnen de RUG Afgestemd op het gebruik van Planon en StabiCAD FB Versie augustus 2009 Mutaties ten opzichte van versie 1.1: De mutaties ten opzichte van de vorige versie zijn in blauw weergegeven.

2 facilitair bedrijf Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding Implementatieproces Rol & taakverdeling Vervolgstappen 5 2 Procedures Inleiding Aanvraag toegang en rechten Ruimtebeheer Ophalen van managementinformatie (standaard en specifiek) Mutaties verwerken Nieuwe objecten en omvangrijke verbouwingen Mutaties verwerken Beperkte bouwkundige aanpassingen Mutaties verwerken - Ruimtegebruik Afstoten van een object 17 Bijlagen 18 CAD-tekenmethodiek voor revisietekenwerk Rijksuniversiteit Groningen Object- en Ruimtenummering (URN) Object- en Ruimtenaamgeving Overzicht Ruimtecategorieën en typen Handleiding gebruik Ruimtebeheer

3 Procedureboek versie Inleiding De Rijksuniversiteit Groningen wil beschikken over een up-to-date overzicht van alle gebouwen en ruimten die de Rijksuniversiteit Groningen in gebruik heeft. Hiervoor is het Eindrapport Opstellen procedure implementatie Ruimtebeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen d.d. 24 september 2008 opgesteld. Dit rapport is besproken in het Managementberaad en in het PH- Middelen overleg. Na formele vaststelling in beide overleggen is als vervolg hierop een voorstel voor het Implementatietraject opgesteld om de procedures in te voeren en daadwerkelijk van kracht te laten worden. Dit voorstel is wederom besproken en goedgekeurd in het Managementberaad en in het PH-Middelen overleg. Uitgangspunt voor het implementeren is dat er een Procedureboek wordt opgesteld en dat begin februari 2009 de procedures van kracht moeten worden. 1.1 Implementatieproces Voor de implementatie van de procedures Ruimtebeheer is een projectteam opgericht waaraan S. Oorburg (Bureau), H. Gaasendam (Facilitair Bedrijf) en M. Kroon (AT Osborne) hebben deelgenomen. Het projectteam is gevoed door de input van de Facility Managers van alle faculteiten. Het implementatietraject is in drie onderdelen opgesplitst: Onderdeel 1: Implementatie van de procedures Onderdeel 2: Update van de database en de tekeningen Onderdeel 3: Evaluatie. Onderdeel 1: Implementatie Voor het implementeren van de procedures zijn verschillende activiteiten uitgevoerd (zie tabel). Ter aanvulling op punt 5 Realisatie koppeling van StabiCAD en Planon, is het de bedoeling dat eind van dit jaar alle tekeningen gekoppeld zijn. Wanneer de koppeling voltooid is zal voor dit onderdeel een aparte bijlage worden opgesteld en aan dit Procedureboek worden toegevoegd. Activiteit Onderdeel 1: Implementatie 1. Werkinstructies opstellen 2. Procedureboek opstellen 3. FacilityNet aanpassen 4. Software Ruimtebeheer aanpassen 5. Realisatie koppeling database-stabicad-planon 6. Handleiding opstellen 7. Training organiseren 8. Formele aftrap verzorgen op 3 februari 2009 Onderdeel 2: Update 1. Updaten van de database 2. Updaten van de tekeningen Onderdeel 2: Update Een voorwaarde voor het Onderdeel 3: Evaluatie 1. Evaluatieronde houden in juni 2009 implementeren van de procedures is dat de database en tekeningen overeenkomen met de huidige situatie (0-situatie). Dankzij de extra inspanningen van Vastgoed en Investeringsprojecten en Facilitair Bedrijf is het gelukt om de database en de tekeningen van alle panden bij te werken. Versie

4 Procedureboek 4 Onderdeel 3: Evaluatie In juni 2009 wordt een evaluatie gehouden waarin het procedureboek, FacilityNet, software Ruimtebeheer en de handleiding door de eindgebruikers worden bekeken en indien nodig worden aangepast. Eindresultaat Het resultaat van deze activiteiten wordt op 3 februari 2009 gepresenteerd in de vorm van het Procedureboek Ruimtebeheer Planon Rijksuniversiteit Groningen. Dit is tevens de formele datum waarop de procedures van kracht worden. In het procedureboek zijn de zes belangrijkste procedures opgenomen. De procedures zijn voorzien van werkinstructies waarin gedetailleerd is beschreven wat wordt bedoeld met de activiteit. Daarnaast zijn in dit procedureboek diverse bijlagen opgenomen. Deze zijn ondersteunend aan de procedures. Het Procedureboek is als hardcopy verstrekt aan alle eindgebruikers. Daarnaast is het boek digitaal op te vragen via FacilityNet. 1.2 Rol & taakverdeling Het implementeren van de procedures start met het maken van heldere afspraken over de verantwoordelijkheden van de diverse stakeholders. In de volgende tabel zijn de verschillende rollen en taken per stakeholder weergegeven. Als toelichting op de tabel zijn de rollen omschreven. Applicatiebeheerder: De applicatiebeheerder verzorgt de exploitatie van applicaties. Hij/zij draagt zorg voor en onderhoudt de goede operationele staat van geautomatiseerde processen en zorgt dat de exploitatie kan en zal plaatsvinden door o.a. gegevensbeheer. Belangrijkste taken zijn dagelijks beheer, gebruikersondersteuning, operationele beheersprocessen, tactische beheersprocessen, queries en Quickservices, beheer referentie- en stamtabellen, toegangsbeheer/autorisatie, implementatie nieuwe functionaliteit Versie

5 Procedureboek 5 Technisch beheerder: De technisch beheerder onderhoudt en stelt de vrijgegeven software beschikbaar, zodanig dat de continuïteit van de exploitatie verzekerd is. Signaleerder: De signaleerder geeft wijzigingen of onjuistheden op de tekeningen en in de database door aan het Facilitair Bedrijf. Raadpleger: De raadpleger maakt gebruik van de leesrechten in Ruimtebeheer. Proceseigenaar: De proceseigenaar is eindverantwoordelijk voor een up-to-date database en tekeningen Ruimtebeheer Functioneel beheerder: De functioneel beheerder is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de functionaliteit in Ruimtebeheer en het versiebeheer van de stamtabellen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de lijsten met ruimtetypen en categorieën aansluiten bij de behoeften van de eindgebruikers en dat bekend is welke versie in gebruik is. Mutatiebeheerder: De mutatiebeheerder is verantwoordelijk voor de verwerking van de mutaties in de database en op de tekeningen. Dit betekent enerzijds dat de mutatiebeheerder zelf mutaties verwerkt, anderzijds dat de mutatiebeheerder erop toeziet dat mutaties van de grote eindgebruiker door deze eindgebruikers zelf worden verwerkt. Mutatie Ruimtegebruik: De grote eindgebruiker is verantwoordelijk voor het zelf verwerken van mutaties in Ruimtegebruik. 1.3 Vervolgstappen Na de formele implementatie van de Procedure Ruimtebeheer, zal in juni 2009 een evaluatie worden gehouden waarin de procedures kritisch tegen het licht worden gehouden en zo nodig worden aangepast. Op FacilityNet is een formulier beschikbaar voor het geven van suggesties en verbeteringen. Deze reacties worden verzameld en in de evaluatie meegenomen. De suggesties kunnen betrekking hebben op het procedureboek, FacilityNet, software Ruimtebeheer, managementrapportages, rol- en taakverdeling en de handleiding. Wanneer Ruimtebeheer goed beheerd wordt dan is het mogelijk om andere modules die gerelateerd zijn aan Ruimtebeheer beter te gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan inventarisbeheer, sleutelbeheer of contractbeheer. Hierbij is het van essentieel belang om te bepalen of een module daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft. Het heeft geen zin om modules in te vullen als de gegevens verder niet gebruikt worden. Naast de modules van Planon is het mogelijk om koppelingen met andere softwarepakketten te realiseren of aan te passen: Koppeling met PeopleSoft (bestaande koppeling herzien) Koppeling met VoIP (nieuwe koppeling) Koppeling met Masterkey (database ten behoeve van de schoonmaak) Afstemming tussen Ruimtebestand met Syllabus+ Deze koppelingen zullen in een vervolgtraject nader onderzocht moeten worden. Versie

6 Procedureboek 6 2 Procedures 2.1 Inleiding De volgende procedures zijn in dit Procedureboek uitgewerkt: 1 Aanvraag toegang en rechten Ruimtebeheer 2 Ophalen van managementinformatie (standaard en specifiek) 3 Nieuwe objecten en grote verbouwingen 4 Beperkte bouwkundige aanpassingen 5 Ruimtegebruik wijzigen zonder bouwkundige aanpassingen 6 Afstoten van een object Elke procedure wordt in een processchema weergegeven en vervolgens in werkinstructies gedetailleerd toegelicht. 2.2 Aanvraag toegang en rechten Ruimtebeheer Aanvraag toegang en rechten Ruimtebeheer versie 1.2 GAI VGI FB-beheer Eindgebruikers Aanvragen toegang en rechten Ruimtebeheer Wordt de aanvraag goedgekeurd? Nee Ja Terugkoppelen aan aanvrager Account aanmaken Inlogcode afgeven Rechten toekennen of uitbreiden Terugkoppelen aan FB Aanvraag in FacilityNet afsluiten Raadplegen en muteren van Ruimtebeheer Versie

7 Procedureboek 7 Toelichting op de stappen en bijzonderheden: Eindgebruiker = alle Facility Managers van de faculteiten, Facilitair Bedrijf, Universiteitsbibliotheek, Centrum voor Informatie Technologie, Kernfysisch Versneller Instituut en Universitair Onderwijscentrum Groningen, Arbo- en Milieudienst en Vastgoed en Investeringsprojecten als verhuurder. FB-beheer = de afdeling Technisch Beheer binnen het Facilitair Bedrijf die verantwoordelijk is voor het beheer van Ruimtebeheer. Stap Aanvragen toegang en rechten Ruimtebeheer Wordt de aanvraag goedgekeurd? Bijzonderheden De Facility Manager zal de aanvraag doen voor een inlogcode of lees- of mutatierechten. De aanvraag kan gemeld worden via het formulier op FacilityNet. In het formulier kunnen de gewenste items (inlogcode, lees- of mutatierechten) worden aangevinkt. FB-beheer registreert de aanvraag en beoordeelt of de aanvraag voldoet aan het criterium. Het criterium is dat alle Facility Managers lees- en mutatierechten hebben. Alleen de Facility Manager is bevoegd om een gedelegeerde aan te wijzen voor lees- of mutatierechten. Bij akkoord, zet het FB-beheer de aanvraag door naar GAI. Terugkoppelen aan aanvrager Bij afwijzing koppelt het FB-beheer uiterlijk na 5 werkdagen terug met reden van afwijzing aan de aanvrager. Account aanmaken Terugkoppelen aan aanvrager Rechten toekennen of uitbreiden Terugkoppelen aan FB Aanvraag in FacilityNet afsluiten Raadplegen en muteren van Ruimtebeheer De applicatiebeheerder van GAI ontvangt via FB-beheer de aanvraag. Maximaal 5 werkdagen na aanvraag wordt de inlogcode aangemaakt. GAI koppelt de inlogcode rechtstreeks aan de aanvrager terug. Indien de aanvraag ook lees- of mutatierechten omvat, zal de applicatiebeheerder van GAI deze bevoegdheden toekennen. GAI koppelt dit terug aan FB-beheer. FB-beheer sluit de aanvraag in FacilityNet af. FB-beheer koppelt aan aanvrager terug dat de bevoegdheden voor Ruimtebeheer zijn geactiveerd. Versie

8 Procedureboek Ophalen van managementinformatie (standaard en specifiek) Ophalen managementinformatie (standaard en specifiek) versie 1.2 GAI VGI FB-beheer Eindgebruikers Behoefte aan managementinformatie Specifiek format opstellen Standaard format zelf activeren Indien gewenst toevoegen aan Ruimtebeheer Overzichten in excel aanpassen Toelichting op de stappen en bijzonderheden: Eindgebruiker = alle Facility Managers van de faculteiten, Facilitair Bedrijf, Universiteitsbibliotheek, Centrum voor Informatie Technologie, Kernfysisch Versneller Instituut en Universitair Onderwijscentrum Groningen en Vastgoed, Arbo- en Milieudienst en Investeringsprojecten als verhuurder. FB-beheer = de afdeling Technisch Beheer binnen Facilitair Bedrijf die verantwoordelijk is voor het beheer van Ruimtebeheer. Stap Bijzonderheden Behoefte aan managementinformatie Wanneer een gebruiker behoefte heeft aan een overzicht met bepaalde gegevens, dan kan de gebruiker hiervoor een standaard format gebruiker of een specifiek format laten opstellen. Standaard format zelf activeren De gebruiker kan binnen Ruimtebeheer zelf de standaardformats activeren (zie handleiding). Een specifiek format opstellen Een specifiek format, die niet in Ruimtebeheer aanwezig is, kan de gebruiker laten opstellen door het formulier op FacilityNet in te vullen. FB-beheer zal vervolgens het format opstellen en naar Excel exporteren. Toevoegen aan Ruimtebeheer Als het format door meerdere gebruikers gevraagd is dan kan dit format als standaardformat aan Ruimtebeheer worden toevoegd door FB-beheer. Overzichten in Excel aanpassen De gebruiker kan zelf in Excel het standaard of specifiek overzicht aanpassen. Versie

9 Procedureboek Mutaties verwerken Nieuwe objecten en omvangrijke verbouwingen Nieuwe objecten en grote verbouwingen versie 1.2 GAI VGI FB-beheer Eindgebruiker Wensen (inhoudelijk) opstellen Wensen verwerken in VO Uitgangspunten proces en inhoud Ruimtebeheer opstellen Gebruiker leesrecht en VGI mutatierecht geven (zie Procedure aanvraag rechten) Gegevens bestek verzamelen conform uitgangspunten Nee Bestek toetsen. Is het conform afspraak? Ja Tekeningen koppelen aan Ruimtebeheer Ruimtegebruik invullen Ruimten in database verwerken Gegevens bouwkundig opleveren gebouw Nee Gegevens toetsen. Is het conform afspraak? Raadplegen Ruimtebeheer Ja Gewijzigde tekeningen koppelen Ruimtegebruik aanpassen Gewijzigde ruimten in database verwerken Overdracht aan FB Ingebruikname gebouw VGI leesrecht en Gebruiker mutatierecht geven (zie Procedure aanvraag rechten) Zie Procedure Ruimt egebruik wijzigen Versie

10 Procedureboek 10 Toelichting op de stappen en bijzonderheden: Onder nieuw object worden de volgende situaties verstaan: - een nieuw te bouwen pand - een bestaand pand dat de Rijksuniversiteit Groningen aankoopt - een pand dat de Rijksuniversiteit Groningen huurt - een pand dat de Rijksuniversiteit Groningen in eigendom heeft en gaat verhuren aan derden FB-beheer = de afdeling Technisch Beheer binnen Facilitair Bedrijf die verantwoordelijk is voor het beheer van Ruimtebeheer. Eindgebruiker = alle Facility Managers van de faculteiten, Facilitair Bedrijf, Universiteitsbibliotheek, Centrum voor Informatie Technologie, Kernfysisch Versneller Instituut en Universitair Onderwijscentrum Groningen, Arbo- en Milieudienst en Vastgoed en Investeringsprojecten als verhuurder. Stap Wensen (inhoudelijk) opstellen Wensen verwerken in VO Uitgangspunten proces en inhoud Ruimtebeheer opstellen VGI mutatierechten en Gebruiker leesrechten geven Raadplegen door gebruiker Bijzonderheden In het Programma van Eisen kan de gebruiker haar eisen en wensen kenbaar maken. VGI stelt in overleg met de gebruikers de wensen vast en verwerkt dit in het Voorlopig Ontwerp. De projectleider van VGI stelt het FB-beheer op de hoogte van de plannen door het VO toe te sturen (uiterlijk 1 week na vaststellen VO). Op basis van de toegestuurde informatie stelt het FBbeheer de specifieke uitgangspunten op conform de afspraken voor Ruimtebeheer: Procedureboek, object- en ruimtenummering, object- en ruimtenaamgeving, CADtekenmethodiek RUG. FB-beheer neemt dit met de projectleider van VGI door met als doel om te komen tot wederzijds goedgekeurde uitgangspunten. FB-beheer geeft door aan de applicatiebeheerder van GAI dat VGI mutatierechten en de gebruiker leesrechten moet krijgen. Voor verder proces zie Procedure Aanvraag toegang en rechten Ruimtebeheer. De gebruiker kan Ruimtebeheer raadplegen om de eerste voorbereidingen te treffen. Gegevens bestek verzamelen De Projectleider VGI stelt de bouwkundige bestekstekening (M2-tekening) op volgens de afgesproken uitgangspunten. Vervolgens levert de projectleider van VGI deze gegevens aan FB-beheer (uiterlijk 5 werkdagen na vaststellen bestek). Bestek toetsen. Is het conform afspraak? Tekeningen koppelen aan Ruimtebeheer Ruimten in database verwerken. FB-beheer controleert of de gegevens en tekeningen volgens de uitgangspunten zijn aangeleverd. Zo niet, melden aan projectleider VGI en termijn afspreken waarop de juiste gegevens wel beschikbaar zijn. Indien de gegevens door FB-beheer zijn goedgekeurd dan koppelt FB-beheer de tekeningen aan Ruimtebeheer. Doorlooptijd 5 werkdagen na controle door FB-beheer. Vervolgens zal FB-beheer de database van Ruimtebeheer invullen (objectcode en ruimtenummers) door de tekeningen te koppelen aan Ruimtebestand. Doorlooptijd 5 werkdagen na controle door FB-beheer. FB-beheer geeft aan VGI een bericht wanneer deze het ruimtegebruik kan invullen (uiterlijk 5 werkdagen na vullen Ruimtebestand). Versie

11 Procedureboek 11 Ruimtegebruik invullen Gegevens bouwkundige oplevering gebouw Gegevens toetsen. Is het conform afspraak? Gewijzigde tekeningen koppelen aan Ruimtebeheer Gewijzigde ruimten in database verwerken. VGI zorgt voor invullen van het tabblad ruimtegebruik: zoals afdeling (=faculteit), ruimtetype en ruimtecategorie, begindatum verwachte bouwkundige oplevering. Binnen 5 werkdagen na oplevering zal de Projectleider VGI de bouwkundige gegevens aan FB-beheer overdragen. FB-beheer controleert of de gegevens en tekeningen volgens de uitgangspunten zijn aangeleverd. Zo niet, melden aan projectleider VGI en termijn afspreken waarop de juiste gegevens wel beschikbaar zijn. Indien de gegevens door FB-beheer zijn goedgekeurd dan koppelt FB-beheer de gewijzigde tekeningen aan Ruimtebeheer. Doorlooptijd 5 werkdagen na controle door FB-beheer. Vervolgens zal FB-beheer de database van Ruimtebeheer wijzigen (objectcode en ruimtenummers) door de tekeningen opnieuw te koppelen aan Ruimtebestand. Doorlooptijd 5 werkdagen na controle door FB-beheer. FB-beheer geeft aan VGI bericht wanneer het ruimtegebruik aangevuld kan worden (uiterlijk 5 werkdagen na vullen Ruimtebestand). Ruimtegebruik aanpassen VGI zorgt voor aanvullingen op het tabblad ruimtegebruik: zoals afdeling (=faculteit), ruimtetype en ruimtecategorie, begindatum verwachte bouwkundige oplevering. Overdracht aan FB Ingebruikname gebouw VGI leesrechten en Gebruiker mutatierechten geven Zie procedure Ruimtegebruik wijzigen Na de bouwkundige oplevering van het gebouw (dit staat los van de financiële afwikkeling), vindt overdracht van VGI naar FB-beheer plaats. Bij de overdracht worden o.a. afspraken gemaakt over het opstellen van revisietekeningen ten behoeve van Ruimtebeheer. Het gebouw kan in gebruik worden genomen. FB-beheer meldt aan GAI dat VGI leesrechten en de gebruiker mutatierechten mag krijgen. Doorlooptijd 5 werkdagen. Zie procedure Aanvraag rechten Ruimtebeheer. De gebruiker is bevoegd om mutaties in ruimtegebruik in te vullen. Zie procedure Ruimtegebruik wijzigen. Versie

12 Procedureboek Mutaties verwerken Beperkte bouwkundige aanpassingen Beperkte bouwkundige aanpassingen versie 1.2 GAI FB-project FB-beheer Eindgebruiker Wensen (inhoudelijk) opstellen Wensen verwerken in VO Uitgangspunten proces en inhoud Ruimtebeheer opstellen Gebruiker leesrecht geven (zie Procedure aanvraag rechten) Gegevens DO verzamelen conform uitgangspunten Nee DO toetsen. Is het conform afspraak? Ja Tekeningen koppelen aan Ruimtebeheer Ruimten in database verwerken Gegevens bouwkundig opleveren gebouw Nee Gegevens toetsen. Is het conform afspraak? Raadplegen Ruimtebeheer Ja Gewijzigde tekeningen koppelen Gewijzigde ruimten in database verwerken Overdracht aan FB Ingebruikname gebouw Gebruiker mutatierechten(zie Procedure aanvraag rechten) Zie Procedure Ruimt egebruik wijzigen Versie

13 Procedureboek 13 Toelichting op de stappen en bijzonderheden: Onder nieuw object worden de volgende situaties verstaan: - een nieuw te bouwen pand - een bestaand pand dat de Rijksuniversiteit Groningen aankoopt - een pand dat de Rijksuniversiteit Groningen huurt - een pand dat de Rijksuniversiteit Groningen in eigendom heeft en gaat verhuren aan derden FB-project = de afdeling binnen Facilitair Bedrijf die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van projecten. FB-beheer = de afdeling Technisch Beheer binnen Facilitair Bedrijf die verantwoordelijk is voor het beheer van Ruimtebeheer. Eindgebruiker = alle Facility Managers van de faculteiten, Facilitair Bedrijf, Universiteitsbibliotheek, Centrum voor Informatie Technologie, Kernfysisch Versneller Instituut en Universitair Onderwijscentrum Groningen, Arbo- en Milieudienst en Vastgoed en Investeringsprojecten als verhuurder. Stap Wensen (inhoudelijk) opstellen Wensen verwerken in VO Uitgangspunten proces en inhoud Ruimtebeheer opstellen Gebruiker leesrechten geven Raadplegen door gebruiker Gegevens DO verzamelen DO toetsen. Is het conform afspraak? Tekeningen koppelen aan Ruimtebeheer Ruimten in database verwerken. Bijzonderheden In het Programma van Eisen kan de gebruiker haar eisen en wensen kenbaar maken. FB-project stelt in overleg met de gebruikers de wensen vast en verwerkt dit in het Voorlopig Ontwerp. De projectleider van FB-project stelt het FB-beheer op de hoogte van de plannen door het VO toe te sturen (uiterlijk 5 werkdagen na vaststellen VO). Op basis van de toegestuurde informatie stelt het FBbeheer de specifieke uitgangspunten op conform de afspraken voor Ruimtebeheer: Procedureboek, object- en ruimtenummering, object- en ruimtenaamgeving, CADtekenmethodiek RUG. FB-beheer neemt dit met de projectleider van FB-project door met als doel om te komen tot wederzijds goedgekeurde uitgangspunten. FB-beheer geeft door aan de applicatiebeheerder van GAI dat de gebruiker leesrechten moet krijgen. Voor verder proces zie Procedure Aanvraag toegang en rechten Ruimtebeheer. De gebruiker kan Ruimtebeheer raadplegen om de eerste voorbereidingen te treffen. De Projectleider FB-project stelt de DO-gegevens op volgens de afgesproken uitgangspunten. Vervolgens levert de projectleider van FB-project de DO-gegevens aan FB-beheer (uiterlijk 5 werkdagen na vaststellen DO). FB-beheer controleert of de gegevens en tekeningen volgens de uitgangspunten zijn aangeleverd. Zo niet, melden aan projectleider FB-project en termijn afspreken waarop de juiste gegevens wel beschikbaar zijn. Indien de gegevens door FB-beheer zijn goedgekeurd dan koppelt FB-beheer de tekeningen aan Ruimtebeheer. Doorlooptijd 5 werkdagen na controle FB-beheer. Vervolgens zal FB-beheer de database van Ruimtebeheer Versie

14 Procedureboek 14 Gegevens bouwkundige oplevering gebouw Gegevens toetsen. Is het conform afspraak? Gewijzigde ruimten in database verwerken. Overdracht aan FB invullen (objectcode en ruimtenummers) door de tekeningen te koppelen aan Ruimtebestand. Doorlooptijd 5 werkdagen na controle door FB-beheer. Binnen 5 werkdagen na oplevering zal de Projectleider FB-project de bouwkundige gegevens aan FB-beheer overdragen. FB-beheer controleert of de gegevens en tekeningen volgens de uitgangspunten zijn aangeleverd. Zo niet, melden aan projectleider FB-project en termijn afspreken waarop de juiste gegevens wel beschikbaar zijn. Vervolgens zal FB-beheer de database van Ruimtebeheer wijzigen (objectcode en ruimtenummers) door de tekeningen opnieuw te koppelen aan Ruimtebestand. Doorlooptijd 5 werkdagen na controle door FB-beheer. Na de bouwkundige oplevering van het gebouw (dit staat los van de financiële afwikkeling), vindt overdracht van FB-project naar FB-beheer plaats. Bij de overdracht worden o.a. afspraken gemaakt over het opstellen van revisietekeningen. Ingebruikname gebouw Het gebouw kan in gebruik worden genomen. Gebruiker mutatierechten geven FB-beheer meldt aan GAI dat de gebruiker mutatierechten mag krijgen. Doorlooptijd 5 werkdagen na aanvraag. Zie procedure Aanvraag rechten Ruimtebeheer. Zie procedure Ruimtegebruik wijzigen De gebruiker is bevoegd om mutaties in ruimtegebruik in te vullen. Zie procedure Ruimtegebruik wijzigen. Versie

15 Procedureboek Mutaties verwerken - Ruimtegebruik Ruimtegebruik wijzigen zonder bouwk. aanp. versie 1.2 VGI FB-beheer Grote gebruikers Kleine gebruikers Initiatief, ingebruikname Initiatief, ingebruikname Mutaties doorgeven via FacilityNet Ruimtegebruik aanpassen Ruimtegebruik aanpassen Terugkoppelen aan gebruiker Indien van toepassing: Mutatie van Ingebruikgevingsovereenkomst Versie

16 Procedureboek 16 Toelichting op de stappen en bijzonderheden: FB-beheer = de afdeling Technisch Beheer binnen het Facilitair Bedrijf die verantwoordelijk is voor het beheer van Ruimtebeheer. Grote gebruikers = De Facility Managers van de grote faculteiten binnen de Rijksuniversiteit Groningen (Wis- en Natuurwetenschappen, Medische Wetenschappen, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Letteren en Rechten), Facility Manager van algemeen beheer WSN-hoogbouw en de Facility Managers van het Bureau en het Facilitair Bedrijf en Vastgoed en Investeringsprojecten. Kleine gebruikers = De Facility Managers van de kleine faculteiten en afdelingen binnen de Rijksuniversiteit Groningen (Wijsbegeerte, Godgeleerdheid, Universiteitsbibliotheek, Centrum voor Informatie Technologie, Kernfysisch Versneller Instituut, Arbo- en Milieudienst). Bij het opstellen van deze procedure is onderscheid gemaakt tussen de gebruiker en de beheerder van een object of ruimte. In de gebruikgevingsovereenkomst is vastgelegd wie gebruik van een object of ruimte mag maken. Deze overeenkomst wordt door VGI verzorgd. De beheerder van een object is verantwoordelijk voor het doorvoeren van mutaties in het ruimtegebruik (afdeling, ruimtetype en ruimtecategorie, datum van ingebruikname). Als er mutaties in ruimtegebruik zijn die consequenties hebben voor de Ingebruikgevingsovereenkomst dan dient de beheerder dit door te geven aan VGI. Stap Bijzonderheden Initiatief, ingebruikname De gebruiker heeft een wijziging in het gebruik van ruimte doorgevoerd zonder dat er een bouwkundige aanpassing heeft plaatsgevonden of de gebruiker mag een nieuwbouw/omvangrijke renovatie in gebruiknemen. Wanneer het ruimtegebruik korter dan 1 maand wijzigt en daarna weer de oorspronkelijke bestemming zal krijgen, dan hoeft dit niet geregistreerd te worden in Ruimtebeheer. Wanneer het ruimtegebruik langer dan 1 maand wijzigt dan geldt deze procedure. Mutaties doorgeven via FacilityNet De kleine gebruiker geeft de mutatie door via het formulier op FacilityNet. Ruimtegebruik aanpassen Het FB-beheer zal de mutatie verwerken zowel in de database als in de tekeningen. Als de wijziging consequenties heeft voor de Ingebruikgevingsovereenkomst dan dient dit aan VGI gemeld te worden (binnen 5 werkdagen na verwerken mutaties). Ruimtegebruik aanpassen De grote gebruiker is zelf bevoegd om mutaties door te voeren in het ruimtegebruik (uiterlijk 5 werkdagen na realisatie van de verandering). Als de wijziging consequenties heeft voor de Ingebruikgevingsovereenkomst dan dient dit aan VGI gemeld te worden (binnen 5 werkdagen na verwerken mutaties). Terugkoppelen aan gebruiker FB-beheer koppelt uiterlijk 5 werkdagen na de aanvraag op FacilityNet terug aan de gebruiker of de mutatie is verwerkt. Versie

17 Procedureboek Afstoten van een object Afstoten van een object versie 1.2 CvB GAI VGI FB-beheer Eindgebruiker Voorstel afstoten object Besluitvorming over afstoten object CvB koppelt besluit terug aan VGI Gegevens database Ruimtebeheer beeindigen Tekeningen archiveren Toelichting op de stappen en bijzonderheden: FB-beheer = de afdeling Technisch Beheer binnen Facilitair Bedrijf die verantwoordelijk is voor het beheer van Ruimtebeheer. Stap Voorstel afstoten van een object Besluitvorming CvB koppelt besluit terug Gegevens database Ruimtebeheer beëindigen Tekeningen archiveren Bijzonderheden VGI is verantwoordelijk voor het beleid rondom aan- en afstoten van objecten. VGI doet voorstellen aan het CvB om een object af te stoten. Het CvB is eindverantwoordelijke en neemt een besluit over het afstoten van een object. Het CvB-besluit wordt kenbaar gemaakt aan VGI. VGI zal de verdere communicatie verzorgen richting FB. Het FB-beheer zal de einddatum van de ruimten invullen in de database en deze gegevens in de historie opslaan. Het FB-beheer zal vervolgens de tekeningen archiveren. Versie

18 Procedureboek 18 Bijlagen Versie

19 facilitair bedrijf unit gtb CAD-tekenmethodiek voor revisietekenwerk FB Versie februari 2009

20 Cad-tekenmethodiek voor revisietekenwerk Document Data Versie Datum Omschrijving 1.0 Februari e uitgave Versie van 36

21 Cad-tekenmethodiek voor revisietekenwerk Inhoudsopgave Document Data 2 Inhoudsopgave 3 Woordenlijst en gebruikte afkortingen 5 Algemeen... 5 Tekentechnisch 5 Elektrotechnisch 5 1. Inleiding CAD-tekenmethodiek voor revisietekenwerk Aanleiding Algemene gegevens Opbouw CAD-tekenmethodiek... 6 Bijlagenlijst 6 2. Algemene afspraken Inleiding Normen Tekeningafspraken Tekst Lijntypen Arcering en bemating Basispunt Tekeneenheid Plotschaal Lagenindeling (layers) Algemeen Naamgeving lagen Algemene lagen Lagen per discipline Rubrieken FORUM CAD-afspraken Entiteitsoort Symbolen Directorystructuur Programmatuur Benaming tekeningen Objectcode, verdieping Kaders en onderhoeken Behandeling van bestanden Werkwijze voor het vervaardigen van tekeningen Inleiding Software, projectbeheer, aanmaken projecten en tekeningen Software Aanmaken van projecten Aanmaken van nieuwe tekeningen Onderhoeken Methodiek Referentie tekeningen Plottekeningen Werkwijze vervaardigen van bouwkundige tekeningen Referentie tekeningen (voor het algemene gedeelte zie 3.1.7) Plattegronden en doorsneden Gevel tekeningen Situatietekeningen M2 Tekeningen Plottekeningen Tekeningen (streep streep) Deeltekeningen Doorsneden en geveltekeningen Detailtekeningen Tekeningnamen bouwkundig Werkwijze vervaardigen van werktuigbouwkundige tekeningen Referentie tekeningen...19 Versie van 36

Factsheet FM Maps. Grip op dynamisch huisvesting management

Factsheet FM Maps. Grip op dynamisch huisvesting management Factsheet FM Maps Grip op dynamisch huisvesting management Neemt de dynamiek rondom ruimtebeheer en gebouwbeheer continu toe? Zijn verhuizingen en andere gebouwgerelateerde veranderingen bij u aan de orde

Nadere informatie

GEBRUIKMODEL FMIS. Universiteitsdienst Facilitair Management & Vastgoed. www.fmvg.tudelft.nl. Technische Universiteit Delft. Pag.

GEBRUIKMODEL FMIS. Universiteitsdienst Facilitair Management & Vastgoed. www.fmvg.tudelft.nl. Technische Universiteit Delft. Pag. Technische Universiteit Delft Universiteitsdienst Facilitair Management & Vastgoed Bezoek Kluyverweg 6 2629 HT Delft Correspondentie Postbus 5 2600 AA Delft www.fmvg.tudelft.nl GEBRUIKMODEL FMIS Pag./van

Nadere informatie

Ontwikkeld in opdracht van de Stichting Geïntegreerd Bouwen door CAData systems te Gorinchem.

Ontwikkeld in opdracht van de Stichting Geïntegreerd Bouwen door CAData systems te Gorinchem. GB CAD afsprakenstelsel 4.0 Ontwikkeld in opdracht van de Stichting Geïntegreerd Bouwen door CAData systems te Gorinchem. Distributie en beheer Stichting STABU Postbus 36 6710 BA Ede Telefoon: 0318-633026

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

CAD Handboek Regels voor toelevering van digitale grafische informatie

CAD Handboek Regels voor toelevering van digitale grafische informatie CAD Handboek Regels voor toelevering van digitale grafische informatie version: 5.2 10 September 2015 HHER 1 / 41 version 5.2 September 2015 R4 - Public Overview Plants Site Venlo Netherlands 2 / 41 version

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Proces Werktekening Thema 3

Proces Werktekening Thema 3 Proces Werktekening Thema 3 Voorwoord Zowel landelijke aanbestedingen als die in Europees verband krijgen steeds meer aandacht. De bestaande werkwijze van aanbesteden en de nieuwe werkwijze (innovatie)

Nadere informatie

StabiCAD V Veiligheid

StabiCAD V Veiligheid StabiCAD V Veiligheid Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Veiligheid... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond.....................................

Nadere informatie

TN 001: v. 11 INFRCAD

TN 001: v. 11 INFRCAD TN 001: v. 11 CAD richtlijnen ALGEMEEN INFRCAD Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene afspraken... 4 2.1 Werkprocedures... 4 2.2 Te gebruiken softwarepakketen... 6 2.3 Tekeninglijsten... 7 2.4 File

Nadere informatie

StabiCAD V Applicatiebeheer

StabiCAD V Applicatiebeheer StabiCAD V Applicatiebeheer Inhoudsopgave 1. Applicatiebeheer StabiCAD V... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Gebruikersbeheer...........................................

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in AutoCAD Versie: 2.0.0 Datum: 11-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek

Nadere informatie

Technische Nota INFRCAD TN-001. CAD-Richtlijnen algemeen. v.17

Technische Nota INFRCAD TN-001. CAD-Richtlijnen algemeen. v.17 Technische Nota INFRCAD TN-001 v.17 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene afspraken... 3 2.1 Werkprocedures... 3 2.2 Te gebruiken softwarepakketen... 4 2.3 Tekeninglijsten... 5 2.4 File management...

Nadere informatie

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw

Het Digitale Huis. Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis Samenwerkende software voor de bouw Het Digitale Huis is het eerste en grootste BIM-software project in Nederland. Uniforme Bouwdeelbibliotheek Het is bovendien het enige project dat

Nadere informatie

BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s. A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst

BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s. A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst BIM Laatste BIM ontwikkelingen efficiency, kwaliteit en euro s A.M. Slockers Admea / Smits van Burgst Voorstellen Anton Slockers Directeur Admea / Smits van Burgst Admea is onderdeel van de Smits van Burgst

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Corsa Eindrapport

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Corsa Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening administratieve processen en systemen Applicatie: Eindrapport (29 maart 2007) Auteur: Henk Buurma (FED/BIV) De applicatie De Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Handboek technische tekeningvoorschriften. Waterschap Hunze en Aa s

Handboek technische tekeningvoorschriften. Waterschap Hunze en Aa s Handboek technische tekeningvoorschriften Waterschap Hunze en Aa s d.d. 24-11-2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Voorwoord... 2 3 Procedures... 3 4 Algemene tekenvoorschriften... 4 4.1 Software... 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Afdrukken van AutoCad-tekeningen

Afdrukken van AutoCad-tekeningen Harm Lubbers Afdrukken van AutoCad-tekeningen februari-2013 Het afdrukken van een AutoCad tekening heeft wat aandacht nodig om onder controle te krijgen. harm.lubbers@ahk.nl Introductie In AutoCad worden

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

Snel op weg met StabiCAD V

Snel op weg met StabiCAD V Snel op weg met StabiCAD V Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.1.1. Tekenen........................................... 3 1.1.2.

Nadere informatie

Beginnen met de Relatiebeheer module

Beginnen met de Relatiebeheer module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 23 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Hieronder worden de minimale stappen om te beginnen met de module Relatiebeheer kort beschreven. Deze stappen

Nadere informatie

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten)

Handleiding iria. Start RIA Er zijn twee manieren om RIA te openen: ipower. iprofit MKB. iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) Handleiding iria ipower iprofit MKB iprofit (Financieel + Facturering + Relaties + Projecten) iprofit (Financieel + Facturering + Relaties) iprofit (Financieel) iprofit ASP Inleiding Inventive wil haar

Nadere informatie

1. Werken met StabiCAD V Sparingen... 3. 1.1. Inleiding... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond... 3 1.3. Verwante modules... 3

1. Werken met StabiCAD V Sparingen... 3. 1.1. Inleiding... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond... 3 1.3. Verwante modules... 3 StabiCAD V Sparingen Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Sparingen... 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Bouwkundige plattegrond.....................................

Nadere informatie

E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen

E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen facilitair bedrijf facilitaire informatisering E-communicatie met de Rijksuniversiteit Groningen Ondersteunde manieren van elektronische opdrachtflow Versie 1.1 (concept) 2 december 2013 E-communicatie

Nadere informatie

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering.

Inmeting en Opname. Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp. (Bouw)vergunning aanvraag. 2D, 3D en BIM tekenwerk. Maatvoering. Inmeting en Opname Voorlopig Ontwerp& Definitief Ontwerp (Bouw)vergunning aanvraag 2D, 3D en BIM tekenwerk Maatvoering Projectmanagement Wie zijn wij? Van Zaal Bouwtechniek is een onafhankelijk projectmanagementbureau

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van EMVI criteria bij een project

Handleiding voor het maken van EMVI criteria bij een project Handleiding voor het maken van EMVI criteria bij een project Algemeen Bij aanbestedingen is het gunningcriterium lang niet altijd meer de laagste prijs. Bij EMVI (economisch meest voordelige inschrijving

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7

Documenteigenaar Adviseur SHEQ Revisie 20-05-15. Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 Proceseigenaar Manager SHEQ Pagina: 1 van 7 0. Versiebeheer Onderstaand worden de wijzigingen t.o.v. de vorige goedgekeurde versie beschreven. Nr. 1 2 3 Wijziging(en) TA wordt minimaal 2 werkdagen voor

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen inleiding.

Veelgestelde vragen inleiding. Veelgestelde vragen inleiding. In dit document zullen wij trachten om veelgestelde vragen te beantwoorden. Dit document wordt periodiek bijgewerkt en heeft u een vraag die niet op deze lijst voorkomt of

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Toelichting Keyplan. Keyplan is er voor desktop en IOS apparaten:

Toelichting Keyplan. Keyplan is er voor desktop en IOS apparaten: Handboek Keyplan Inhoudsopgave Toelichting Keyplan... 2 Keyplan is er voor desktop en IOS apparaten:... 3 Desktop:... 3 IOS apparaten:... 3 Starten met Keyplan... 4 Webbrowser:... 4 Telefoon:... 5 Inloggen:...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey Versie: 2.0.0 Datum: 16-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek aanmaken...

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

GEMEENTE ETTT! d.d. 05-01-2008 opgemaakt door: O & K Bouwkundig Tekenbureau Etten-Leur

GEMEENTE ETTT! d.d. 05-01-2008 opgemaakt door: O & K Bouwkundig Tekenbureau Etten-Leur GEMEENTE ETTT! d.d. 05-01-2008 opgemaakt door: O & K Bouwkundig Tekenbureau Etten-Leur INHQUDSOPGAVE 0.0 biz. 3 1.0 biz. 4 2.0 biz. 7 0.0 Gemeente Etten-Leur Afdeling Middeten streeft naar eenduidig opgezet

Nadere informatie

Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1. Inhoud

Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1. Inhoud Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven Inhoud Taak 2.1.4 Eerst zien dan geloven... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Modules van urenregistratiesysteem (Blokboek)... 3 Module applicatiebeheer... 3 Module projectbeheer...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux

Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS voor Windows, Mac OS en Linux Installatiehandleiding Privacy- en Verzendmodule DIS Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Uitgebracht aan: Nederlandse Zorgautoriteit Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Installatie PVM_DIS_5.3 Datum: 17-12-2015

Nadere informatie

Regeling Eisen voor Technisch Revisietekenwerk Rgd

Regeling Eisen voor Technisch Revisietekenwerk Rgd Rijksgebouwendienst Directie Beheer Beheerstrategie & Kwaliteitszorg Regeling Eisen voor Technisch Revisietekenwerk Rgd Rijnstraat 8 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Interne postcode 475 Telefoon 070 339

Nadere informatie

Change Management. beschrijving van procedures

Change Management. beschrijving van procedures Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002 1. Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online Inhoud 1. Subactiviteiten 1 2. Opbouw van subactiviteiten 2 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online 3 4. Deelnemers koppelen aan een subactiviteit 7 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Be the change you want to see in this world Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013

2 e BIM- Bijeenkomst. 23 april 2013 2 e BIM- Bijeenkomst 23 april 2013 Ketensamenwerking Van Ontwerp naar Uitvoering Welkom bij Klictet Advies! Management/ Adviseur Kees Kelder Willem-Jan van den Berk Stefan Janssen Projectleiding Mark Ernst

Nadere informatie

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden [Geef tekst op] Inhoud 1. Proces en voorwaarden Stuf XML schemavalidatie... 3 1.1 Situatie... 3 1.2 StUF Regiegroep... 3 1.3 Proces...

Nadere informatie

Snelstart handleiding

Snelstart handleiding Snelstart handleiding Workflow Management Systeem Sufficio Inhoudsopgave Aan de slag: 1. Inloggen 2. Binnenkomst in Sufficio Gebruikersbeheer 3. Gebruikers beheren en toevoegen 4. Rechten toevoegen gebruikers

Nadere informatie

Nieuw in KUBUS Spexx 5

Nieuw in KUBUS Spexx 5 Nieuw in KUBUS Spexx 5 KUBUS Spexx5 is een grote update ten opzichte van haar voorganger in diverse opzichten. De belangrijkste vernieuwing is de flexibiliteit bij het kiezen van de gewenste data-bronnen

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

StabiCAD V Gasleidingberekening

StabiCAD V Gasleidingberekening StabiCAD V Gasleidingberekening Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Gasleidingberekening.. 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Verwante modules...........................................

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen OBS De Garven en CBS De Vore te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code en offic iële benaming van de module. A7 Tekenen en schema-analyse. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Elektromechanica. Code en offic iële benaming van de module. A7 Tekenen en schema-analyse. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Elektromechanica Code en offic iële benaming van de module A7 Tekenen en schema-analyse Academiejaar 2015-2016 Semester 4 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

CBS De Zaaier te Delfzijl

CBS De Zaaier te Delfzijl CBS De Zaaier te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

OTYS e-mail in Microsoft Outlook OTYS Recruiting Technology. Versie 2.3

OTYS e-mail in Microsoft Outlook OTYS Recruiting Technology. Versie 2.3 OTYS e-mail in Microsoft Outlook OTYS Recruiting Technology Versie 2.3 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 13-5-2014 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Releasenotes. Dotweb versie 7.4. Pagina 1 van 18

Releasenotes. Dotweb versie 7.4. Pagina 1 van 18 Releasenotes Dotweb versie 7.4 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave Releasenotes versie 7.4... 3 1. Uitfasering Silverlight... 4 2. Taalmodule... 5 3. Printfunctie medisch dossier... 6 4. Verzuim in de toekomst...

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

KBS Sterre der Zee te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

KBS Sterre der Zee te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen KBS Sterre der Zee te Delfzijl Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 20 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie