EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEB@LEUVEN EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013"

Transcriptie

1 ECONnect EN EKONOMIKA ALUMNI DRIEMAANDELIJKS 2DE JAARGANG OKT.NOV.DEC.2013 De vernieuwingen in EKONOMIKA Alumni Postgraduaat Bedrijfskunde 40 jaar Steffi Frison: Reclame en de effectiviteit van kleinere media en de rol van zelfselectie Rutger Beke

2 Inhoud p4 De vernieuwingen in EKONOMIKA Alumni Verslag 15 jaar Productie en Logistiek Vincent Van Dessel (CEO NYSE Euronext Brussel) p4 p7 p10 p11 Paul Truyen: naar het Zwitserland van Afrika Boekrecensie: reclame: dood of levend? Actuarissen ad rem p13 p16 p18 p21 Gepassioneerde leerkrachten in de lerarenopleiding economie Postgraduaat Bedrijfskunde 40 jaar Verslag Fellowsevent p21 p22 p24 Verslag ERB-event 5 jaar Vives Zelfontleensysteem bibliotheek p26 p28 p29 p30 Reclame: de effectiviteit van kleinere media en de rol van zelfselectie What's in a name p30 p33 Academic Hero Awards and appointments p35 p38 p39 Topsport aan de FEB: Rutger Beke Student in het buitenland Verslag studentendoop p39 p42 p45 B2U Lectures Verslag 24-urenloop p46 p48

3 ECONnect Economen en bedrijfseconomen in veranderende bedrijven Begin van dit academiejaar werd 40 jaar postgraduaat bedrijfskunde aan onze Leuvense Faculteit gevierd. U vindt in deze ECONnect een verslag van de tussenkomsten van de drie topsprekers tijdens deze viering. Eén ervan was professor emeritus Herman Daems. Uit zijn terugblik blijkt dat de bedrijfswereld op 40 jaar tijd ontstellend veel veranderd is, meer dan we zelf intuïtief dachten: het aandeelhouderschap is nu helemaal anders alsmede de houding van de aandeelhouders, de strategie, de opkomst van technologieondernemer, de wijzigende structuur en rol van de multinationale ondernemingen, de invoering van de corporate governance Allemaal ingrijpende wijzigingen. Jonge economen en bedrijfseconomen die vandaag in het bedrijfsleven stappen, komen nu in een economische wereld terecht die in niets nog lijkt op die van enkele decennia terug. Hun universitaire opleiding is natuurlijk ook mee geëvolueerd. Maar toch blijven basis - vaardigheden nodig die in al die tijd niet veranderd zijn: het analytisch denken, het kunnen maken van een juiste synthese, en het verwerven van expertise in het economisch denken. De Leuvense Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen blijft dit op een zeer hoog niveau aanbieden. Dit is de beste garantie dat de Leuvense economen en bedrijfs economen ook in de toekomst succesvol zullen zijn in een wereld van veranderende bedrijven. Ook de vakgroep Productie en Logistiek had reden tot vieren met haar vijftienjarig bestaan. Dat werd ook met veel luister gevierd met een topspreker uit Amerika van het befaamde Massachusetts Institute of Technologie (MIT): prof. Olivier de Weck. De andere sprekers waren proffen Marc Lambrecht en Robert Boute van de onder - zoeksgroep P&L. De focus lag meer op welke toekomst onze economie, en dan meer bepaald onze bedrijven uit de industrie, nog kan hebben. De Weck bracht het inspirerende voorbeeld van de herindustrialisering van de VS. Het kan dus, maar vanzelf zal het niet gaan: de keuze van toekomstgerichte technologieën professor de Weck gaf zeven domeinen aan en gunstige omgevingsvoorwaarden zijn twee van de bepalende factoren voor succes. Ondernemende economen en bedrijfseconomen zullen dit succes uiteindelijk moeten waarmaken. Dat ze daar voor klaar zijn staat buiten kijf. De toekomst is mooi, maar anders. Fa Quix, hoofdredacteur 3

4 Voorzitter Freddy Nurski over de vernieuwingen in Ekonomika Alumni Reeds sinds 1 januari 2006 is Freddy Nurski voorzitter van Ekonomika Alumni. Tijd om eens achteruit te kijken, maar eveneens vooruit, naar wat de plannen zijn. HOE IS EKONOMIKA ALUMNI GEËVOLUEERD IN DE VOORBIJE 8 JAREN VAN UW VOORZITTERSCHAP? Freddy Nurski: Eigenlijk wil ik toch wat verder teruggaan in de tijd, want reeds veel eerder dan tijdens mijn voorzitter - schap is er door een groep (toenmalige) jongeren aan de kar van de vernieuwingen getrokken. Toen ikzelf nog een jonge alumnus was (HIR prom. 1978) was Ekonomika Senioren, zoals we toen nog heetten, meer een old boys network, dat niet echt openstond voor iedereen, en zeker niet voor vernieuwing. We hebben er toen voor gekozen om van Ekonomika Alumni een open en professionele alumnivereniging te maken. De hele bestuurs structuur werd gemoderniseerd, met naast het centraal bestuur, ook een duidelijke plaats voor de deelverenigingen: regionale kernen en vakgroepen, naast de senioren (die minstens 40 jaar afgestudeerd zijn), en later de oprichting van de jongeren werking, nu bekend als Ludovic Deprez en Freddy Nurski 4

5 de 5YG. Samen met een van mijn voorgangers-voorzitters Fa Quix hebben we dat stap voor stap gerealiseerd. Maar het werk is nooit af natuurlijk. Ook de financiën hebben we heel transparant gemaakt, met een degelijke rapportering en controle, en brede betrokkenheid van de deelverenigingen en de faculteit in de toewijzing van werkingsbudgetten. EN DE VERDERE VERNIEUWINGEN? Freddy Nurski: Waar ik erg naar gestreefd heb, is dat we nauwer zouden samenwerken met de faculteit. De opeenvolgende decanen prof. Filip Abraham, Joep Konings en Luc Sels stonden daar voor open, en de samenwerking is nu zeer intens, met grote dank aan huidige decaan prof. Luc Sels. De decaan zit niet alleen in onze Raad van Bestuur maar ook in het Uitvoerend Comité, en bepaalt dus mee onze dagdagelijkse werking. Ook bij initiatieven zoals de Corporate Council en de Fellows van de faculteit wordt Ekonomika Alumni nauw betrokken. En misschien nog het meest zichtbare: sinds 2013 geven we gezamenlijk het tijdschrift ECONnect uit, waarvan dit de vierde editie is. Dat ons secretariaat nu goed in de faculteit ingebed is, is ook een extra troef, waarbij Katrien Wauters tevens onze permanente kracht én verbindings persoon met de faculteit is. We hebben ook sterk ingezet op verjonging, en groei door verjonging. Niet altijd gemakkelijk, want de jonge economen die in het echte leven stappen hebben het niet altijd gemakkelijk. De druk op hen, vooral professioneel, blijft maar toenemen. Dat heeft dan wel eens gevolgen voor hun betrokkenheid bij onze alumnivereniging, alhoewel zij ten gronde er zeer aan gehecht blijven. Ik ben daarom zeer blij dat Ludovic Deprez als jongere mee aan de alumnikar trekt in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder en mee aan een nieuwe ploeg kan bouwen. OPMERKELIJK IS OOK DAT EKONOMIKA ALUMNI DE TREIN VAN DE DIGITALISERING NIET GEMIST HEEFT. Freddy Nurski: Inderdaad, de digitalisering is de derde rode draad die ik wil aanhalen. Ik denk bv. aan onze elektronische nieuwsbrief, die om de twee weken wordt bijgewerkt en verstuurd, dankzij de onvermoeibare inzet van Jan Maryssael. Er is ook onze vernieuwde website, en onder impuls van Roeland Vanrenterghem gaan we nu starten met elektronische betalingen. Op dit ogenblik zijn we bezig met ons logo en onze look&feel te moderniseren, waarbij we ons laten begeleiden door een extern bureau, Darwin. De definitieve beslissing daarover valt binnenkort in ons bestuur. Het blijft belangrijk dat we die beslissingen samen nemen. Voor mij is het essentieel dat Ekonomika Alumni een open en democratische vereniging blijft, die bottom-up gestuurd wordt. We moeten samen beslissen over onze toekomst, en niet van bovenaf strategieën opleggen. WAT ZIE JIJ ALS DE GROOTSTE UITDAGINGEN VOOR DIE TOEKOMST? Freddy Nurski: We mogen niet vergeten dat wij een vrijwilligersvereniging zijn en blijven, ondersteund door ons professionele secretariaat. De fundamenten van Ekonomika Alumni rusten op de vrijwillige en enthousiaste inzet van vele economen en bedrijfseconomen, zowel in het centraal bestuur als in de reeds genoemde deelverenigingen. Daarbij is voldoende doorstroming vanuit de jongeren van kapitaal belang. Jonge economen moeten constant de leidersrol overnemen en Ekonomika Alumni verder uitbouwen. Een tweede uitdaging is het feit dat de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen nu vier campussen omvat: Leuven, Brussel (HUBrussel), Antwerpen (Thomas Moore) en Kortrijk (Kulak). Hoe werken de alumni van die andere locaties? Zijn zij ook sterk verenigd? Hoe werken we samen, of meer zelfs, integreren we, of juist niet? Aan uitdagingen geen gebrek! ANYTIME THERE IS A CHANGE, THERE IS OPPORTUNITY! Fa Quix Dat onze Alma Mater, KU Leuven, de voorbije jaren een heuse metamorfose heeft ondergaan hoeft geen betoog. Dit betekent dat wij als alumnivereniging van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen de denkoefening moeten maken hoe wij moeten reageren op deze gewijzigde situatie. Onze huidige structuur waarbij de vereniging onderverdeeld is volgens vakgroep, regio en generatie gaat uit van een 'rechtstreekse' en 'Leuvense' band met de universiteit/faculteit. Echter, door de nieuwe situatie, is de Leuvense band niet langer een certitude. Moeten we onze structuur aanpassen en naar een overkoepelende alumnivereging gaan met subgroepen per campus (Leuven, Brussel...) of moeten we investeren in een nauwere samenwerking met de andere alumni - verenigingen zonder aan onze eigen structuur te raken? Wat de uiteindelijke beslissing ook zal zijn, we moeten mijns inziens deze opportuniteit grijpen om onze mooie vereniging verder uit te bouwen en onze band met de universiteit/faculteit te consolideren. Ludovic Deprez Afgevaardigd Bestuurder 5

6 De evolutie van een identiteit, een darw!niaans verhaal. Ekonomika Alumni groeide doorheen de jaren uit van een vriendengroep tot een (bijna) professionele vereniging die verschillende regionale kernen en vakgroepen overkoepelt. Wat het logo betrof, hield men echter vast aan het originele beeld: sympathiek, maar gedateerd en niet in overeenstemming met de actuele waarden. Om deze veelheid aan objectieven te bereiken werd er nauw samengewerkt met het Ekonomika Alumni team: Ludovic Deprez, Righard Bruyns en Freddy Nurski. Op basis van hun ervaring structureerde darw!n het proces ook in 3 duidelijke fases: horizon, focus en finalisatie. In de horizonfase werden uiteenlopende visuele ideeën ruw uitgewerkt zodat verschillende benaderingen een kans kregen. Samen met Ekonomika Alumni selecteerden we de meest waardevolle voorstellen. In de aansluitende focusfase werd er op deze voorstellen verder gewerkt. Uiteindelijk werd er 1 richting weerhouden, die in de finalisatie fase op punt werd gesteld. oude Ekonomika Alumni logo Om het merk de uitstraling en inhoud te bieden dat het verdient werd samen met The House of Brands van Chris Van Roey (KU Leuven TEW, 1980) een brand equity oefening gemaakt. Op basis van deze merkaudit werd darw!n aangesproken. Managing director en partner Guy Geerts (MBA, 1984) was onmiddellijk bereid om de middelen en talenten van het bureau voor dit project in te schakelen. Dat darw!n ook het communicatiebureau van de KU Leuven is, vergemakkelijkte natuurlijk de samenwerking. De doelstelling was een nieuwe merkidentiteit en nieuw logo te ontwikkelen. Een uitdaging met als doel de continuïteit voor de bestaande leden te combineren met actualisatie voor nieuwe/aspirant leden en externe partners. Daarom was het belangrijk de briefing duidelijk te stellen vanuit de brandaudit. De nieuwe identiteit moest sympathiek blijven en professioneler ogen. Ze moet kunnen staan voor de ledenvoordelen zoals netwerking en professionele ontwikkeling. Daarnaast moet ze ook ruimte geven aan de regionale kernen en vakgroepen om zich mee te identificeren. Daar Ekonomika Alumni niet alleen een KU Leuven-Alumnigroep is, maar ook samenwerkt met de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, was het interessant om ook een visuele band met de universiteit na te streven. nieuwe Ekonomika Alumni logo Finaal sluit het nieuwe logo van Ekonomika Alumni nauw aan bij het KU Leuven-logo. De fusie van enkele letters in het woord - merk geven een specifieke eigenheid. De vak- of regionale groepen worden subtiel toegevoegd zodat Ekonomika Alumni steeds sterk en overkoepelend aanwezig is. De tweeledige opbouw van het beeld maakt ook de band met de studenten - vereniging Ekonomika duidelijk. Het nieuwe logo zal vanaf nu overal gebruikt worden. Het moet de vereniging een eigen - tijdser, sterker en professioneler gezicht geven. OVER DARW!N darw!n maakt deel uit van BBDO Worldwide, één van de grotere communicatiegroepen. Het bureau vat zijn denken samen als left kind of right. Een boodschap moet steeds juist (right) zijn. Maar in deze tijden met een tsunami van communicatie die op iedereen afkomt, moet die boodschap er op een verrassende manier (left kind of right) uitkomen. Alleen dan zal ze gezien en opgemerkt worden. En alleen dan kan ze voor een merk ook enig resultaat teweeg brengen. darw!n werkt o.a. voor KU Leuven, Unilever, Lexus, Unicef, CM Vlaanderen, Côtes du Rhône, Ergo Insurance Group, European Milk Forum, Flanders Investment and Trade, Mora, Sofidel VLAM en Henkel. Meer informatie over het bureau vind je op KU Leuven logo 6

7 Productie & Logistiek Geen innovatie zonder productie Professoren Robert Boute, Olivier de Weck, Koenraad Debackere, Joep Konings en Marc Lambrecht Op 22 oktober 2013 vierde de Ekonomika Alumni vakgroep Productie & Logistiek haar 15-jarig bestaan. De academische zitting The future of manufacturing: Beyond the Diagnosis Time for Action die bij deze gelegenheid werd gehouden was een schot in de roos. Heel veel belangstelling, 190 deelnemers en drie topsprekers. Een verslag. 7

8 VOORBIJ DE DIAGNOSE Naast onze FEB-professoren Joep Konings en Koenraad Debackere hadden de organisatoren prof. Dr. Olivier de Weck uitgenodigd. Olivier de Weck is Executive Director van de ophefmakende studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) Production in the Innovation Economy. Een twintigtal MIT-professoren hebben gedurende twee jaar gewerkt aan een studie die de toekomst van de maakindustrie in de innovatie-economie moest onderzoeken. De diagnose is vrij snel gemaakt. In de USA gingen sinds 2001 zes miljoen jobs verloren in de industrie. Ditzelfde fenomeen zien we in bijna alle westerse economieën. Verlies aan competitiviteit, off-shoring, outsourcing en stijgende productiviteit zijn een paar veelgehoorde opmerkingen hierbij. De bedoeling van de debatten op de viering was niet om (nog maar eens) op zoek te gaan naar de oorzaken, maar eerder een weg aan te wijzen om de zo noodzakelijke industriële activiteit weer op de voorgrond te brengen. Logischerwijze valt dan heel snel het woord innovatie. Olivier de Weck stelt het erg scherp: wat zou er gebeuren als een land alleen maar zou handelen als een pure innovator en alleen interesse hebben in R&D, m.a.w., kunnen we het Apple -model op nationale schaal doorvoeren? Is innovatie zonder productie mogelijk? Dit was de opdracht die de organisatoren van de P&L Ekonomika Alumni vakgroep hadden meegegeven aan de sprekers. BOUWEN AAN EEN INDUSTRIEEL ECOSYSTEEM De Weck start zijn pleidooi met de opmerking dat we productie veel te eng definiëren. Alleen het "maak"-aspect lijkt belangrijk (en gemeten) te worden. Men vergeet te vaak te kijken naar de volledige waardeketen die productie met zich meebrengt. De pre- en post-diensten die verweven zijn in productie zijn in ons huidig businessmodel van zeer groot belang. De huidige meetinstrumenten (SIC en NACE codes) zijn echter niet fijnmazig en geïntegreerd genoeg om de verwevenheid van productie met andere diensten-activiteiten in beeld te brengen. Olivier de Weck schuift het concept industrieel ecosysteem naar voor. Dit eco-systeem bestaat uit een ganse reeks puzzelstukjes die zorgvuldig in mekaar moeten gestoken worden. Wat zijn die puzzelstukjes? Uiteraard innovatie maar ook de fysische infrastructuur (mobiliteit), de factorkosten (loonkosten, energie, grondstoffen, ), de samenwerking tussen universiteit en onderneming, de procestechnologie, de binding met de industriële na-verkoopdiensten, het inzetten van managementtalent, en tenslotte het werken aan een stimu - lerend flankeringsbeleid van de overheid. Kortom, innovatie is nauw verbonden met (pre-en post-) productie. Meer zelfs, de Weck argumenteert dat innovatie zonder productie een moeilijk te verdedigen business model is. Een paar recente ontwikkelingen in Vlaanderen illustreren het belang van dergelijk ecosysteem. De recente rapportering van Bart de Ridder & Dominiek Callewier belangrijke nieuwe lokale investeringen zoals Etex (hightech isolatie), Nike, Umicore en pigmentenproducent Cappelle tonen aan dat er wel degelijk een toekomst is weggelegd voor de industrie in Vlaanderen. Elk van deze nieuwe investeringen benadrukken het belang van de binding innovatie met productie. Ook slechte voorbeelden zijn voorhanden, belangrijke logistieke bedrijven verkiezen Nederland boven Vlaanderen omwille van onze ronduit belabberde wegen - infrastructuur en de ellenlange files. Onze puzzelstukjes vallen dus nog niet netjes in mekaar. Ook Koenraad Debackere en Joep Konings gingen verder in op het bouwen aan een industrieel ecosysteem. De nabijheid van design, O&O en productie zijn noodzakelijk. Tevens werd de oprichting aangekondigd van een Strategic Research Center for the Manufacturing Industry in Flanders. Er komt dus schot in de zaak en terecht. We moeten de erosie van het industrieel weefsel met alle middelen tegenhouden. WELKE PRODUCTIE ZAL HIER IN DE TOEKOMST OVERLEVEN? Een belangrijke vraag is welke productie hier in de toekomst zal overleven, en welk soort productie we nodig hebben. Als regel mogen we stellen dat het terughalen van de oude (naar lage loonlanden afgevloeide) productie naar Vlaanderen niet aan de orde is. Het gaat over het creëren van nieuwe jobs in een slimme, innovatieve productie- en logistieke omgeving. Hoe ziet die omgeving eruit? Een waaier van nieuwe technologieën (zie kaderstuk) ligt aan de basis van producten die minder arbeidsintensief zullen zijn om te produceren, meer gebruik gaan maken van synthetische grondstoffen (in tegenstelling tot de natuurlijke grondstoffen), meer oplossingen zullen bieden voor consumenten en bedrijven (niet het product staat centraal, maar de oplossing van een probleem), en geproduceerd zullen worden in een meer gedecentraliseerd netwerk van bedrijven (nichebedrijven). 8

9 Elk van die punten bieden opportuni teiten maar ook bedreigingen. Een gedecentra - liseerd netwerk van productie, verkoop en aankoop is een uitzonderlijk belangrijke logistieke management uitdaging. Het product als onderdeel van een oplossing vergt onder meer een bundeling van product en na-verkoop diensten (het woord servitization wordt hierbij naar voor geschoven). We moeten meer aandacht hebben voor deze industriële diensten, niet als kosten factor, maar als bron van omzet en winst. Ook dit aspect moet in ons industrieel beleid ingeschreven worden. EEN RIJK PALLET AAN OPLOSSINGEN Uit het voorgaande moet blijken dat de industriële renaissance in Vlaanderen de problematiek van de loonkosten handi - cap in aanzienlijke mate overstijgt. We haasten ons om er onmiddellijk aan toe te voegen dat de competitieve kosten - structuur wel degelijk een ernstig knel - punt is. In een reactie op de viering, stelt Ronnie Leten, CEO van Atlas Copco, dat wij volledig moeten inzetten op de combinatie innovatie en productie, maar dat betekent ook dat wij moeten zorgen dat de volledig "supply chain cost van onze maatschappij" voor het produceren ook competitief blijft. Hij spreekt over de gouden driehoek: geen innovatie zonder productie en geen productie zonder competitiviteit. Er wordt gepleit voor een ruimere visie waar investeringen in onderwijs, infra structuur en flankerend overheids beleid ook deel uitmaken van een industrieel eco-systeem. Robert Boute Marc Lambrecht De nieuwe industrie Olivier de Weck en Wilson De Pril Professor Olivier de Weck, prof. Engineering Systems and Aeronautics and Astronautics bij MIT, schetste tijdens de viering van vijftien jaar vakgroep Productie & Logistiek de resultaten van een omvangrijke survey in de VS, voornamelijk bij Amerikaanse universiteiten over de technologieën en innovaties die de productie van de toekomst zullen bepalen. Er kwamen zeven technologiegroepen naar boven: Nano-engineering van materialen en oppervlakten, bv. grafeenproductie, vezelcomposietmaterialen Additive manufacturing, ofwel 3D-printing, voor zowel home printing als rapid prototyping als laser-based manufacturing Robotics en automatizering, in een nieuwe configuratie in de productie Supply chain design, waarmee een veel meer flexibele en gedecentraliseerde supply chain uitgedacht wordt (design), nieuwe benadering van productie via het internet, cloud computing Biomanufacturing: productie gebaseerd op stamcellen, engineering van menselijke organen, regeneratieve geneeskunde Elektronica van de volgende generatie, bv. gebruik maken van andere dan Si-materialen Groene, duurzame productie, met minimaal energie- en materiaalgebruik, verregaande recyclagetechnieken, cradle-to-cradle Binnen die technologiegroepen zijn talloze toepassingen mogelijk. Samen met de spectaculair goedkopere energie (schaliegas en -olie) leidt dit in de VS tot een back shoring van de industrie terug naar de VS. Het moet de industrie een nieuwe boost geven, vanuit het besef dat de industrie een essentiële bron van welvaart is. Fa Quix 9

10 Samen koken smeedt banden OOST-VLAANDEREN Op 4 oktober kwamen Leuvense economen en bedrijfseconomen samen in het kookatelier bij Cook Experience te Gent voor een uitgebreide Italiaanse kooksessie met wijndegustatie en bijhorende kookambiance. Uit het diner achteraf bleek dat de aanwezigen ruime culinaire inspiratie hadden opgedaan. Een zeer gesmaakte activiteit van Ekonomika Oost-Vlaanderen! Ludo Vandenabeele, voorzitter 10

11 Vincent Van Dessel (Euronext Brussel): de beursactiviteit in Brussel vermindert niet Het is een hardnekkig misverstand dat de beurs in Brussel achteruit zou boeren. We halen nu circa transacties per dag, in 2001 waren dat er nog maar De totale marktkapitalisatie bedraagt zowat 232 miljard euro (medio september 2013). Wel is bijna 50 % daarvan (114 miljard euro) afkomstig van AB InBev. Dat bedrijf speelt in de Champions League van het beursgebeuren. Het aantal genoteerde bedrijven blijft ook redelijk op peil: er is een merkbare correlatie tussen delistings en listings. Aan het woord is Vincent Van Dessel, CEO van NYSE Euronext Brussel, in het prestigieuze Brusselse beursgebouw waar hij op 16 september 2013 de raad van bestuur van Ekonomika Alumni ontving. Bedrijven gaan naar de beurs voor hun financiering. Al bestaan daar ook andere kanalen voor zoals private money, bankkredieten, venture capital, Maar de beurs heeft toch een aantal specifieke troeven, zegt Vincent Van Dessel. Vooreerst de visibiliteit en de credibiliteit, want de publieke en transparante informatie die een bedrijf verspreidt verhoogt het vertrouwen, en vergemakkelijkt daardoor de financiering. Ten tweede is er de liquiditeit, door de verhandelbaarheid van de aandelen. Dat geeft ook een permanente waardering van het bedrijf voor de aandeelhouders, maar ook voor de banken enz. Een derde troef is de onontkoombare professionalisering als gevolg van een beursnotering, waarbij corporate governance regels strikt moeten worden gevolgd. Een beursnotering laat ook aan de stichters toe hun eigen patrimonium te diversifiëren of aan families om een eerlijke marktprijs te hanteren voor zij die eruit willen stappen. En tenslotte kan je met je eigen aandelen ook een aantal dingen doen zoals overnames, opties geven aan het personeel, Natuurlijk is er heel wat veranderd in de wijze waarop de transacties gebeuren. Van de fysieke vloerhandel zijn we naar de elektronische handel overgegaan. En vaak nemen computer programma s (algoritmes) de rol van de traders over. Gespecialiseerde traders zetten hun computers zo dicht mogelijk bij die van de beurs (co-location), omdat een fractie van een seconde een wereld van verschil kan maken. Tussen de emittenten (van aandelen, obligaties, convertibles, warrants (dat zijn opties door een emittent uitgegeven), gestructureerde producten, ) en de beleggers (zowel particuliere beleggers als institutionelen zoals pensioenfondsen, verzekerings maatschappijen, asset managementbedrijven, holdings, hedge funds,...) staan brokers en traders. Brokers zijn leden van de beurs die orders voor hun klanten (beleggers) uitvoeren. Traders werken uitsluitend voor eigen rekening, en spelen vaak op micro - verschillen op grote bedragen waarmee ze hun (micro)winsten proberen te boeken. 11

12 Raad van bestuur van Ekonomika Alumni bij NYSE Euronext Brussel Van Dessel wees ook op de aanverwante, meer verborgen werkzaamheden die met het beursgebeuren te maken hebben, naast de eigenlijke beursverrichtingen zelf en die van de brokers en de traders. Na afsluiting van een transactie volgt immers de clearing. De gedane transacties worden in netto (per saldo) uitgedrukt: dat is het resultaat op het einde van de dag. Die functie wordt uitgevoerd door LCH Clearnet, dat zich dus als tegenpartij opstelt voor alle transacties van eenzelfde bank waarbij aan- en verkopen worden uitgewist en vervangen door één positie per dag en per aandeel. LCH Clearnet dekt zich in met de nodige waarborgen. En daarna volgt nog de levering tegen betaling, de settlement, drie dagen erna. Voor aandelen wordt die settlement gedaan door Euroclear, de centrale depositoplaats voor alle aandelen in België, voor obligaties gebeurt dat door de Nationale Bank van België. Hoe ziet Van Dessel de toekomst van de beurs in Brussel? Positief, er zijn dit jaar alweer drie nieuwe beursnoteringen (noot: per september 2013) en de bedrijfsobligaties zitten nog steeds in de lift. Onze grootste vrees is dat politieke initiatieven de beurs zouden fnuiken, bv. met de Financial Transaction Tax (de fameuze Tobintaks). Als die laatste er ooit zou doorkomen, dan mogen we de beurs hier in Brussel sluiten en verhuist de aandelenhandel massaal naar bv. de Londense City. Het zou integendeel de ambitie van onze politici moeten zijn om Brussel aantrekkelijk te houden als financieel centrum. Fa Quix 12

13 Naar het Zwitserland van Afrika Nadat ik mijn actieve carrière had afgesloten eind 2003, vond ik bij ARTSEN ZONDER VAKANTIE (AZV) een organisatie waar ik als vrijwilliger mijn ervaring nog nuttig kon ten dienste stellen van een goed doel. Hierdoor kon ik ook sociaal actief blijven, ditmaal zonder enige stress van deadlines en te bereiken resultaten. Na een aantal jaren wil je dan ook wel eens ter plaatse gaan kijken waar en vooral in welke omstandigheden onze mensen daar werken. Vermits AZV geen reisbureau wil zijn, zocht ik met een aantal collega s en sympathisanten naar een alternatief wat wij vonden bij de christelijke mutualiteit in Doornik. Zij organiseerden sinds enkele jaren een solidariteitsreis naar de provincie Zuid-Kivu in het oosten van Congo op de grens met Rwanda en Burundi. Op 30 oktober 2010 was het zover: we reisden van Zaventem naar Kigali (Rwanda), daarna volgde een dagrit met een busje van Kigali naar Bukavu, met tussendoor twee verkwikkende nachten. Drie zaken vallen ons onmiddellijk op. De lamentabele toestand van het wegennet. Meer dan 30 km per uur kan gewoon niet. Er is blijkbaar in 50 jaar geen spadesteek onderhoud uitgevoerd. Er moet gelaveerd worden tussen brokken puin en putten tot een halve meter diep. Na elke regenbui staan deze vol water. Heel mooie grote huizen getuigen van hoe Bukavu er in 1960 moet hebben uitgezien. Nu staan ze te vervallen. Ik had twee ooms, die in Congo werkten. Zij vertrokken steeds voor een termijn van drie jaar, waarna zij voor zes maanden in België waren. Een waar festijn voor ons als kind, vooral het tonen van de foto s. Steeds was daar Bukavu bij, aan het prachtige Kivu-meer, waar zij steevast hun vakanties doorbrachten. Het leek een paradijs op aarde met prachtige straten, overal mooie bebloemde huizen en lachende mensen. Zij spraken van het. De eindeloze files van vrouwen, die vanuit de heuvels naar Bukavu stappen of in de omgekeerde richting, tot meer dan driemaal hun lichaamsgewicht op hun rug torsend, vast - hangend aan een band om hun voorhoofd. Als er al eens een man tussenloopt, draagt hij niets, maar heeft hij soms wel een kind bij de hand. Ik zou een boek kunnen schrijven over deze fantastische reis, helaas laat de mij toegemeten ruimte me niet toe om meer in detail te gaan. Deze reis was voor ons allen een eye-opener. Telkens wij elkaar nog eens ontmoeten, halen wij herinneringen op en komen tot de conclusie dat van al onze reizen die wij ooit hebben ondernomen, deze het meest is blijven plakken. Voor mij was het echte hoogtepunt van de reis, toen wij door één van onze gidsen werden uitgenodigd voor een bezoek aan zijn geboortedorp Katuze. Dit dorp is gelegen op de flanken van een heuvel, 400 meter boven het Kivu-meer, in het uitgestrekte gebied Kabare, ten noorden van Bukavu. Bij een wandeling door zijn dorp vertelde onze gids Jean-Pierre over de bedoeling om in het dorp de sinds jaren uitgestorven veeteelt terug op te starten en ook de landbouw nieuw leven in te blazen, om de door de door jarenlange monocultuur van maniok uitgeputte gronden weer vruchtbaar te maken door diversificatie, bemesting en irrigatie. Ziet ge daar, dat water - valletje, dat kan uitstekend gebruikt worden voor de irrigatie van de velden. En ook voor iets anders. Komt mee, ik ga u iets wonderlijks laten zien. 13

14 In augustus 2012 werd bij mij een inoperabele pancreaskanker vastgesteld. Ik besloot voor mezelf dat ik de tijd, die mij nog restte wou besteden om dit project leefbaar te maken, met alle mogelijkheden die ik ter beschikking had. Ik stortte de ontbrekende gelden en begon naar wegen te zoeken om haar zoveel mogelijk bij te staan bij het verder uitwerken van haar plannen en bij het zoeken naar bronnen van financiering. Wanneer ik terugkijk op wat er intussen gerealiseerd is, denk ik dat wij fier mogen zijn: Hij ging ons voor naar een groot stenen gebouw, met ons en een groot gedeelte van de inwoners in zijn zog. Eenmaal aangekomen bij het gebouw, viel onze mond open van verbazing: in dit nietig kleine dorpje, hoog boven het meer stond een reuzengroot houten waterrad te pronken met een diameter van wel vijf meter. Na enkele emmers water te hebben uitgestort op de schoepen, begint het wiel warempel nog te draaien ook. De bedoeling is elektriciteit voor het ganse dorp te leveren en er een molen op aan te sluiten voor het plaatselijk vermalen van onze maniok en ons graan. Nu kan dat alleen in Bukavu. De vrouwen vertrekken s morgens met de oogst op hun rug voor een tocht van vier uur naar de stad, waar die - uiteraard tegen betaling - wordt gemalen zodat ze er s avonds mee kunnen terugkomen, dit keer bergop. Intussen hebben onheilspellende wolken zich verzameld rond de heuveltoppen en er wordt ons aangeraden om zo vlug mogelijk de terugtocht aan te vatten, omdat na een fikse regenval delen van de wegen onberijdbaar zullen worden. Wij nemen in allerijl afscheid van de bewoners en vertrekken. Het zou meer dan een jaar duren alvorens ik per toeval nog iets hoorde over dat dorpje, Katuze. Eind 2011 ontmoette ik de initiatiefneemster van het project in België, Josée Bashengezi, de oudere zus van Jean-Pierre. Het was zij die haar spaar - centen uit haar werk in België volledig had gespendeerd in de investeringen, zowel het rad als de andere realisaties, daarbij in belangrijke mate geholpen door een vriend. 1. De turbine werkt op volle kracht en drijft een molen aan, die nu ter plaatse de oogst van maniok, ook die van dorpen uit de omgeving, vermaalt tot bloem. Ook gsm s en laptops kunnen nu ter plaatse opgeladen worden! 2. Arcadis, een groot Belgisch engineeringbedrijf actief in de hele wereld, heeft een wedstrijd uitgeschreven tussen hun medewerkers om 3 projecten aan te reiken, die het bedrijf dan zal sponsoren voor euro elk. Van de 19 ingebrachte projecten werd een shortlist weerhouden van 5, waaronder het onze. 3. Contacten werden gelegd met de Koning Boudewijn - stichting met het oog op financiële steun. De reactie was uitermate positief, doch er diende voor een welomlijnd deelproject, bv. stroomvoorziening, een gedetailleerd business - plan met de benodigde investeringen voorgelegd te worden. 4. Er werd een partner gevonden bij de Waalse ngo Codéart, die ons project wil opnemen in zijn activiteiten. Zij zullen zorgen voor het afleveren van fiscale attesten voor giften, die ervoor in aanmerking komen en technische hulp bij het opstarten van een kleinschalige, artisanale zeepfabriek in Katuze, vermits zij hiermee succesvol ervaring hebben opgedaan in Burundi. Over enkele maanden is het gebouw klaar om overdekt te worden, zodanig dat de productie nog dit jaar kan aanvangen. Spijtig genoeg had het waterrad, door ontwerp- en constructie - fouten het na enkele dagen laten afweten. De overblijvende geldmiddelen waren op advies van een andere Belgische ingenieur, besteed aan de aankoop van een tweedehandse turbine. Er bleven echter nog enkele duizenden dollars te financieren, vooraleer die operationeel kon gemaakt worden. 14

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7

berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy Meer dan ooit Europa p. 7 EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 66 ste jaargang oktober - november - december 2010 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 berichten Interview Prof. Raymond De Bondt P. 4 Herman Van Rompuy

Nadere informatie

berichten over leerstoelen P. 21 Prof. Em. Chris Lefebvre Rudi Jennes, de garage als hightech bedrijf p. 16 is meer dan voetbal en carnaval p. 18 p.

berichten over leerstoelen P. 21 Prof. Em. Chris Lefebvre Rudi Jennes, de garage als hightech bedrijf p. 16 is meer dan voetbal en carnaval p. 18 p. EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 67 ste jaargang januari - februari - maart 2011 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 berichten Rector Mark Waer over leerstoelen P. 21 Prof. Em. Chris

Nadere informatie

berichten decaan School P. 4 rubriek Jean-Pierre De Bandt De muziekkapel Koningin Elisabeth. p. 6

berichten decaan School P. 4 rubriek Jean-Pierre De Bandt De muziekkapel Koningin Elisabeth. p. 6 EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 66 ste jaargang januari - februari - maart - april 2010 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 rubriek berichten Philippe Haspeslagh, decaan Vlerick School

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

FACULTEIT TEW VAN UFSIA

FACULTEIT TEW VAN UFSIA ALUMNI N I E U W S B R I E F FACULTEIT TEW VAN UFSIA JAARGANG 8, NR 29, JULI 2000 TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X Alumni Nieuwsbrief is een uitgave van UFSIA vzw Jaargang 8, nummer

Nadere informatie

berichten De andere e economist: Artlet Wils op reis r in haar eigen café

berichten De andere e economist: Artlet Wils op reis r in haar eigen café berichten De andere e economist: Artlet Wils op reis r in haar eigen café Wilfried Delanghe: Belgische marketeer scoort op Euro 2000 Magazine van de Ekonomika Alumni Viermaandelijks 58ste jaargang April

Nadere informatie

INSPIREERT FLANDERS SYNERGY. GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena

INSPIREERT FLANDERS SYNERGY. GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena Ledenmagazine - Nummer 3 - September 2015 FLANDERS SYNERGY INSPIREERT Verschijnt 4x per jaar nr. 3 juli-augustus-september 2015 - P918300 GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 marketing 2020 organizing for growth VOORWOORD / DE AMBITIE VAN UBA inhoud KENNIS VERZAMELEN EN DELEN 04. 06. 018. 026. 03. VOORWOORD

Nadere informatie

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financieel Management Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders voorjaar 2008 nr. 2 Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren Geen overname zonder goede

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

Innovation meets business & IT.

Innovation meets business & IT. Innovation meets business & IT. INHOUD:...3 Voorwoord - Tinne Van den Broeck...4 Bachelorproef - Gerd Breugelmans...6 Orientation game - Jeroen Reinenbergh...8 Computer audit - Annick De Bruyn...10 VKW

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

FACULTEIT TEW VAN UFSIA

FACULTEIT TEW VAN UFSIA ALUMNI N I E U W S B R I E F FACULTEIT TEW VAN UFSIA JAARGANG 8, NR 30, OKTOBER 2000 TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X Alumni Nieuwsbrief is een uitgave van UFSIA vzw Jaargang 8, nummer

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

EKONOMIKA. berichten. Prettige Vakantie! Ekonomika en Pirlewiet: Ondernemersschap als hefboom in derde wereld. Jaarfeest Ekonomika:

EKONOMIKA. berichten. Prettige Vakantie! Ekonomika en Pirlewiet: Ondernemersschap als hefboom in derde wereld. Jaarfeest Ekonomika: EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 62ste jaargang juli - augustus - september 2004 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 berichten Prettige Vakantie! Ekonomika en Pirlewiet: Vakantie voor

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

Business @ work. 19 carrières in de bedrijfseconomie. Een CEO legt elk kwartaal examen af. Rond de wereld in één job. Eén diploma, vijf carrières

Business @ work. 19 carrières in de bedrijfseconomie. Een CEO legt elk kwartaal examen af. Rond de wereld in één job. Eén diploma, vijf carrières Business @ work 19 carrières in de bedrijfseconomie Eén diploma, vijf carrières Een CEO legt elk kwartaal examen af Rond de wereld in één job Het CV van Inhoud 3 Voorwoord 4 Een CEO legt elk kwartaal examen

Nadere informatie

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes

DOSSIERS Nieuwe e-commerce cijfers Gepersonaliseerde producten Kwaliteitslabels in België Last mile levering van pakjes INSPIRATIE VOOR DE ONLINE ONDERNEMER Met getuigenissen van online ondernemers JAARGANG 2 - NUMMER 3 - NAJAAR 2014 DIT MAGAZINE IS EEN REALISATIE VAN INDIE GROUP WWW.ECOMMERCEXPO.BE TIPS & TRICKS Boekentips

Nadere informatie

( ku leuven rob stevens) uit meer dan 40 gemeenten, aangevuld

( ku leuven rob stevens) uit meer dan 40 gemeenten, aangevuld verschijnt maandelijks, uitgez. juli en aug. afgiftekantoor 2099 antwerpen X erkenning: p303221 tijdschrift - toelating gesloten verpakking 2099 antwerpen X n bc 6379 Pb-nr. b-4883 tijdschrift van de ku

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie