DOOR: UMM SADJAAD. "Er is niets dat zwaarder op de Weegschaal weegt dan een goed karakter." Ahmad, Abu Daawoed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOOR: UMM SADJAAD. "Er is niets dat zwaarder op de Weegschaal weegt dan een goed karakter." Ahmad, Abu Daawoed."

Transcriptie

1 DOOR: UMM SADJAAD. Rasuulullaah heeft gezegd: "Er is niets dat zwaarder op de Weegschaal weegt dan een goed karakter." Ahmad, Abu Daawoed. Voorzeker, alle lof is aan Allaah, wij prijzen Hem lof en wij smeken Hem om hulp en wij smeken Hem om vergeving en wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen het slechte van onze zielen en de zonden onder onze daden. Degene die door Allaah wordt geleid, voorzeker, niets kan hem misleiden en degene die dwaalt, voorzeker, niets zal hem rechtleiden. En ik getuig dat er geen god is behalve Allaah, de Enige Die geen deelgenoten heeft en ik getuig dat Muhammad Zijn dienaar en Boodschapper is, vrede zij met hem, met zijn familieleden en metgezellen en ieder die hem met goede daden volgt tot aan de Dag der Opstanding. tβθßϑî=ó Β ΝçFΡr&uρāωÎ) è θèÿscÿωuρ ϵÏ?$s)è?,ym!$# (#θà)?$#(#θãψtβ#u t Ï%!$# $pκš r' tƒ 1

2 4 4 3 O JULLIE DIE GELOVEN, VREEST ALLAAH VOL WARE GODSVREES VOOR HEM, EN STERFT NIET ANDERS DAN ALS MUSLIMS. Soerah Ali 'Imraan 3: 102. $uκåκ ]ÏΒ ]t/uρ$yγy_ ρy $pκ ]ÏΒ t,n=yzuρ;οy Ïn uρ< ø Ρ ÏiΒ/ä3s)n=s{ Ï%!$# ãνä3 /u (#θà)?$# â $ Ζ9$# $pκš r' tƒ $Y6ŠÏ%u öνä3ø n=tæ tβ%x.!$# βî) tπ%tnö F{$#uρ ϵÎ/ tβθä9u!$ s? Ï%!$#!$# (#θà)?$#uρ [!$ ÎΣuρ#ZÏWx. Zω%ỳ Í O MENSEN, VREEST JULLIE HEER DIE JULLIE SCHIEP UIT EEN ENKELE ZIEL (EN DIE) DAARUIT ZIJN ECHTGENOTE SCHIEP EN UIT HEN BEIDEN VELE MANNEN EN VROUWEN DEED VOORTKOMEN. EN VREEST ALLAAH IN WIENS NAAM JULLIE ELKAAR (OM HULP) VRAGEN EN ONDERHOUDT DE FAMILIEBANDEN. VOORWAAR, ALLAAH IS DE WAKER OVER JULLIE. Soerah An-Nisaa' 4: 1. öï øótƒuρö/ä3n= yϑôãr& öνä3s9ôxî=óáム#Y ƒï y Zωöθs% (#θä9θè%uρ!$#(#θà)?$#(#θãζtβ#u t Ï%!$# $pκš r' tƒ $ ϑšïàtã# öθsùy $sùô s)sù ã&s!θß u uρ!$# ÆìÏÜムtβuρ öνä3t/θçρèœ öνä3s9 O JULLIE DIE GELOVEN, VREEST ALLAAH EN SPREEKT HET WARE WOORD. HIJ (ALLAAH) ZAL VOOR JULLIE GOEDE DADEN AANVAARDEN EN JULLIE ZONDEN VERGEVEN. EN AL WIE ALLAAH EN ZIJN BOODSCHAPPER GEHOORZAAMT; WAARLIJK, DIE HEEFT EEN GEWELDIGE TRIOMF BEHAALD. Soerah Al-Ahzaab 33: INLEIDING. Een van de belangrijkste taken waarvoor de Profeet naar ons werd gestuurd was het zuiveren van de ziel. Allaah zegt over deze missie in soerah Al-Djumu'ah 62: 2: = tgå3ø9$# ãνßγßϑïk=yèãƒuρöνíκïj.t ãƒuρ ϵÏG tƒ#u öνíκön=tã(#θè= FtƒöΝåκ ]ÏiΒZωθß u z Íh ÏiΒW{$# Îûy]yèt/ Ï%!$# uθèδ & Î7 Β 9 n= Ê Å s9ã ö6s% ÏΒ(#θçΡ%x. βî)uρsπyϑõ3ïtø:$#uρ HIJ IS HET DIE AAN EEN ONGELETTERD VOLK EEN BOODSCHAPPER VANUIT HUN MIDDEN STUURDE, DE TEKENEN VOOR HEN RECITEREND EN HEN ZUIVEREND EN HEN HET BOEK LEREND 2

3 EN DE WIJSHEID (SOENNAH), ZELFS AL WAREN ZIJ VOORHEEN DUIDELIJK IN DWALING. De Profeet zei: "Ik ben slechts gestuurd ter perfectionering van de akhlaaq (goed karakter)." Ahmad, Bayhaqie, Haakim. En degene die oprecht op Allaah en de Laatste Dag hoopt, dient een speciale interesse te hebben in het zuiveren van zijn eigen ziel, want Allaah heeft het succes van Zijn dienaar gelinkt met de zuiverheid van zijn ziel, in soerah Ash-Shams 91: 1-10 zegt Allaah: #sœî) È ø 9$#uρ $yγ9 =y_ #sœî) Í $pκ ]9$#uρ $yγ9n=s? #sœî) Ìyϑs)ø9$#uρ $yγ8ptéïuρ Ä Κ ±9$#uρ $yγ1 θy $tβuρ < ø tρuρ $yγ8yssû $tβuρ ÇÚö F{$#uρ $yγ9t t/ $tβuρ Ï!$uΚ 9$#uρ $yγ8t±øótƒ $yγ9 yš tβ z>%s{ ô s%uρ $yγ8.y tβ yxn=øùr& ô s% $yγ1uθø)s?uρ$yδu θègé $yγyϑoλù;r'sù EN BIJ DE ZON EN HAAR HELDERHEID EN BIJ DE MAAN WANNEER ZIJ HAAR VOLGT EN BIJ DE DAG WANNEER DEZE HAAR (DE ZON) OPENBAART EN BIJ DE NACHT WANNEER DEZE HAAR BEDEKT EN BIJ DE HEMEL EN DEGENE DIE HET BOUWDE EN BIJ DE AARDE EN DEGENE DIE HET UITSPREIDDE EN BIJ DE ZIEL EN DEGENE DIE HET PERFECTIONEERDE EN HET INSPIREERDE MET BEWUSTZIJN VAN WAT SLECHT VOOR HAAR IS EN WAT GOED VOOR HAAR IS, (TAQWAA') DEGENE DIE HET ZUIVERT ('ZAKKAHAA') ZAL SUCCESVOL ZIJN EN DEGENE DIE HET NALAAT, ZAL MISLUKKEN. TAZKIYYAH EN ZUHUD. Om je gedrag en karakter te verbeteren dien je aan het verbeteren en zuiveren van je hart en je ziel te werken, dit wordt ook wel 'tazkiyyat an-nafs' genoemd. De letterlijke betekenis van tazkiyyah is: 'reinigen; zuiveren; slechte elementen uit iets halen.' Het woord 'zakaah' stamt van dezelfde wortel, want zakaah zuivert bezittingen. Tazkiyyah vindt alleen plaats vanuit de rahmah van Allaah, zoals in soerah An-Nur 24: 21 staat: â!$t±o tβ Éj1t ãƒ!$# Å3 s9uρ#y t/r& > tnr& ô ÏiΒ Νä3ΖÏΒ 4 s1y $tβ çµçguη qu uρö/ä3ø n=tæ«!$# ã ôòsùÿωöθs9uρ 3

4 WAS HET NIET VANWEGE DE RAHMAH (GENADE) VAN ALLAAH VOOR JULLIE, DAN ZOU NIEMAND VAN JULLIE ZICHZELF HEBBEN GEREINIGD. HOE DAN OOK; ALLAAH REINIGT WIE HIJ WIL. Het houdt twee dingen in: kritisch naar jezelf kijken en jezelf verbeteren. Islamitisch gezien betekent dat: - Het kritisch bekijken van je eigen ziel en jezelf ter verantwoording afroepen zodat je jezelf kunt verbeteren om vooruit te gaan in goede handelingen. - Het jezelf verwijderen van de onreinheid van zonden naar de reinheid van vergeving en vervolgens in deze zuiverheid groeien. Je probeert dus het kwade in je eigen ziel te verwijderen, zoals we in 'khutbah tul-haadjah' zeggen: 'Wa na'udhu billaahi min shuururi anfoesinaa wa say'aatie 'amalinaa.' ('en wij zoeken toevlucht bij Allaah tegen het kwade in onze zielen en het kwade van onze handelingen.') Uit het vers dat we net hebben genoemd blijkt dat we zonder Allaah's rahmah geen tazkiyyah kunnen bereiken. Dit betekent ten eerste dat iemand zijn uiterste best moet doen om zichzelf te zuiveren en daarbij Allaah om hulp te vragen, zoals bijvoorbeeld Rasuulullaah gewend was om te zeggen: 'Allaahoemma aati nafsie taqwaahaa, wa zakkihaa, anta khairu man zakkaaha, anta Waliyyuhaa wa Mawlaahaa.' 'O Allaah! Schenk mijn ziel haar taqwaa' en zuiver haar, want U bent de Beste Zuiveraar; U bent haar Beschermer en haar Heer.' Sahieh Muslim nr. 2722, An-Nasaa'ie nr. 5458, Ahmad in zijn Musnad 4/ 379. Het vergeven van degenen die ons pijn of onrecht hebben aangedaan is een tweede onderdeel van at-tazkiyyah. En het derde onderdeel is om niet de voetstappen van de shaytaan te volgen, omdat hij de mensen opdraagt om zonden en immorele daden te verrichten. Een van de eerste stappen van de shaytaan zijn trotsheid en jaloezie. Het vierde onderdeel is afkeer hebben van immoreel gedrag onder de gelovigen; zowel open als in het verborgene. Het vijfde onderdeel is gelovigen niet vernederen. Wanneer je het innerlijke van je hart zuivert, kan de kennis die je opdoet hierin aarden wat naar zowel taqwaa' in het verstand als in het gedrag leidt. Wanneer iemand taqwaa' heeft dan is hij zich ervan bewust dat Allaah naar hem kijkt en hoort wat hij zegt en weet wat er in zijn borst verscholen is. Dan streeft diegene ernaar om niets te doen wat Allaah's ontevredenheid teweeg brengt. Dan streeft diegene ernaar om niemand onrecht aan te doen en zaken waar Allaah niet van houdt te weren. Wanneer iemand een zuiveringspad zoekt dient hij eerst het doel ervan te begrijpen. Het doel van islamitische zuivering is om een steeds betere dienaar van Allaah te worden. D.w.z: dat een moslim niet alleen rationeel overtuigd hoort te zijn van de leerstellingen van de Islaam maar dat zijn hele aard in overeenstemming met de wil van Allaah moet worden gevormd. 4

5 Dit gaat niet vanzelf maar wordt ontwikkeld door jezelf te trainen! Het doel van het leven is immers om Allaah te aanbidden en te behagen en daardoor Zijn behagen terug te krijgen. Abu 'Uthmaan zei: "Degene die geduld heeft is degene die zichzelf getraind heeft om problemen aan te kunnen." Uit: 'The definition of patience.' Ibn Qayyim al-djawziyyah. Er zijn heel veel mensen die de Islaam onrecht aan doen, zowel van onder de niet-moslims als de moslims, maar er zijn vele anderen die de Islaam eer aan doen; die 'de risaalah' ('de boodschap') dragen. Allaah zegt in soerah Al-Maa'idah 5: 54: ÿ çµtρθ 6Ïtä uρ öνåκ :Ïtä 5Θöθs)Î/ ª!$# ÎAù'tƒ t öθ sù ϵÏΖƒÏŠ tã öνä3ψïβ s?ötƒ tβ (#θãζtβ#u t Ï%!$# $pκš r' tƒ sπtβöθs9 tβθèù$sƒs Ÿωuρ «!$# È Î6y Îû šχρß Îγ pgä t ÍÏ s3ø9$# n?tã >ο Ïãr& t ÏΖÏΒ σßϑø9$# n?tã A'!ÏŒr& 5ΟÍ Iω O JULLIE DIE GELOVEN, DEGENE VAN JULLIE DIE OPSTANDIG WORDT TEGEN ZIJN DIEN (WEET DAT IN ZIJN PLAATS) ALLAAH EEN VOLK ZAL BRENGEN WAAR HIJ VAN HOUDT EN DIE VAN HEM HOUDEN, NEDERIG TEN OPZICHTE VAN DE GELOVIGEN EN HARD TEGENOVER DE ONGELOVIGEN, VECHTEND OP DE WEG VAN ALLAAH EN NIET BANG ZIJND VOOR DE SCHULD WAARVAN MENSEN HEN BESCHULDIGEN. Alles wat van Allaah komt tot Zijn dienaren, of het nu zaken zijn waar zij van houden of waar zij juist afkeer van hebben, brengt ons in de richting van het liefhebben van Hem. Zijn geven en Zijn weerhouden, het goede en 'het slechte' dat Hij voor Zijn dienaren bestemt, Zijn rechtvaardigheid en Zijn rahmah, dat Hij leven geeft en leven neemt, Zijn mededogen, vrijgevigheid en het bedekken van de zonden van Zijn dienaren, Zijn vergeving en Zijn geduld met de mensen en de djinns en Zijn beantwoording van de du'aa's van Zijn dienaren, terwijl Hij niets van Zijn dienaren nodig heeft. Allaah's rahmah daalt vanuit de hemelen neer op Zijn dienaar terwijl de dienaar's zonden naar de hemel stijgen. Allaah zoekt Zijn dienaar's vriendschap en liefde via Zijn vrijgevigheid, ookal heeft Hij niets van hem nodig. De dienaar roept daarentegen Allaah's woede over zich heen via zijn ongehoorzaamheid en verkeerde daden, terwijl hij Zijn steun nodig heeft. Noch Allaah's rahmah, noch Allaah's vrijgevigheid tegenover de dienaar weerhouden hem van ongehoorzaamheid aan zijn Heer. En soortgelijk weerhouden de dienaars ongehoorzaamheid en zijn zonden Allaah niet van het schenken van Zijn zegeningen, daarom noemt Allaah Zichzelf 'ar-ra'oef', de Zachtaardige. In soerah 24: 20 staat: 5

6 ÒΟ Ïm Ô ρâ u!$# βr&uρ WAARLIJK, ALLAAH IS RA'OEF EN RAHIEM. Terwijl ieder die wij liefhebben en die ons lief heeft vanuit persoonlijk belang handelt, handelt Allaah in belang van ons. Terwijl degene met wie wij onderhandelen alleen met ons wil onderhandelen wanneer hij er een voordeel voor zichzelf uit haalt, onderhandelt Allaah met ons op een manier dat wij er de meeste profijt uit halen voor onszelf. Een goede daad telt als tien tot zevenhonderd goede daden of zelfs meer, terwijl een slechte daad slechts als èèn slechte daad wordt opgeschreven. Allaah schiep alles voor ons, zowel in deze wereld als in de volgende. Wie verdient het dan meer om geliefd te worden en tevreden te worden gesteld dan Allaah? Verder is alles wat we nodig hebben bij Hem en Hij is de Meest Vrijgevige. Hij geeft Zijn dienaar meer dan hij nodig heeft, zelfs voordat hij het Hem vraagt. Hij is tevreden met zelfs maar een kleine vrome daad en vermeerdert de beloning ervoor. Hij vergeeft ontelbaar veel zonden en wist ze uit, daarom noemt Allaah Zichzelf 'al-'afuwwu' ; Degene Die vergeeft, en Zijn rahmah boven Zijn woede heeft geplaatst. Hij is ontevreden wanneer Zijn dienaar ongehoorzaam is en zijn verplichtingen niet nakomt en desondanks bedekt Hij Zijn dienaar's zonden terwijl de dienaar ze zelf niet bedekt. Hij heeft genade voor Zijn dienaar terwijl de dienaar dat niet voor zichzelf heeft. Hij heeft hem naar Zijn acceptatie en rahmah geroepen via Zijn rahmah en Zijn vrijgevigheid, maar toch weigert de dienaar. Hij heeft boodschappers naar hem gestuurd en Hij heeft Zijn verdrag aan hen bekend gemaakt. Hij, de Verhevene nadert Zijn dienaren iedere nacht, zeggende: "Is er iemand die Mij roept, zodat Ik zijn gebed kan beantwoorden? Is er iemand die Mij om vergeving vraagt zodat Ik hem kan vergeven?" Sahieh Muslim, Kitaab Salaat al-musafirien wa Qasruha, 6/ 386. Hoe dan kunnen harten Hem niet liefhebben; Degene Die beloningen schenkt, zonden vergeeft, fouten bedekt, verdriet verlicht? Hij Alleen, Verheven is Hij, is het waard om herdacht en geliefd en geprezen en aanbeden te worden. Hij is de Meest Vrijgevige om te vragen, de Meest Genadevolle om naar terug te keren, de Machtigste om te steunen en Degene op Wie wij moeten vertrouwen. Hij is barmhartiger dan een moeder is ten opzichte van haar kind. Hij heeft de mensheid zwak geschapen, daarom dient zij steeds weer opnieuw in berouw naar Hem terug te keren. De mens overtreedt de regels duizenden keren en toch houdt Allaah de poort van berouw open om Zijn rahmah en vergeving te schenken. Hij is 'at-tawwaab', Hij accepteert het berouw van Zijn dienaar niet alleen maar is er ook heel blij mee. Hij houdt meer van het berouw van een zondaar dan een man die opgelucht en blij is wanneer zijn rijdier met eten drinken wordt teruggevonden nadat hij kwijt was in de hitte van de woestijn en de man alle hoop had verloren en nog slechts op zijn dood zat te wachten. Hij is 'al-haadie'; Degene Die leiding ('hidayah') schenkt. Hij leidt harten naar de Waarheid en naar datgene wat goed voor de mens en de djinn is, zowel spiritueel als 6

7 materieel. Hoe zuiverder en oprechter ons geloof is, hoe meer Allaah ons laat begrijpen hoe Zijn wegen zijn. In soerah Muhammad 47: 17 zegt Allaah: óοßγ1uθø)s? öνßγ9s?#u uρ W èδ óοèδyš#y (# ρy tg δ$# t Ï%!$#uρ VOOR DEGENEN DIE DE RECHTE WEG VOLGEN ZAL HIJ HUN LEIDING VERMEERDEREN EN HEN DE WEG NAAR TAQWAA' WIJZEN. Allaah leidt alle schepselen, zelfs degenen die in onze ogen onbelangrijk lijken. Een cel weet zijn koers; een schildpad weet zijn weg naar de zee te vinden; vogels weten waar zij naartoe moeten vliegen. In soerah Taa Haa 20: 50 staat: 3 y yδ ΝèO çµs)ù=yz > ó x«ä. 4 süôãr& ü Ï%!$# $uζš/u tα$s% ONZE HEER IS DEGENE DIE ALLES ZIJN VOLMAAKTE VORM GAF EN HET VERVOLGENS RECHT LEIDDE. In soerah Al-Insaan 76: 3 staat: # θà x.$ ΒÎ)uρ#[Ï.$x $ ΒÎ) Ÿ Î6 9$# çµ uζ ƒy yδ $ ΡÎ) EN WIJ LEIDDEN HEM NAAR HET RECHTE PAD OF HIJ NU DANKBAAR OF ONDANKBAAR WAS. Hij is 'Maaliku'l-mulk' de Koning van het koninkrijk, Die geen partner heeft, in Wiens Hand al het goede is en Die alles bezit en beheerst en geen gelijke naast Zich heeft. In soerah Ar-Raad 13: 15 staat: ) ÉΑ$ ¹Fψ$#uρÍiρß äóø9$î/ Νßγè= n=ïßuρ$\δöx.uρ $YãöθsÛ ÇÚö F{$#uρÏN uθ yϑ 9$# Îû tβ ß àfó o!uρ TOT ALLAAH BUIGT ALLES WAT IN DE HEMELEN EN OP DE AARDE IS, WILLENS EN ONWILLENS. Op de Dag der Opstanding zal Allaah de aarde in Zijn Rechterhand vasthouden en de hemelen erin opvouwen en zeggen: "Ik ben de Koning, waar zijn de koningen van de aarde?" (Sahieh Muslim) Hij is tevreden met de gehoorzame dienaar vanwege zijn gehoorzaamheid, ookal kon het niet ontstaan zonder Zijn hulp en steun. Hij vergeeft en bedekt zelfs nadat men Hem ongehoorzaam is geweest. En de rechten die Hij heeft zijn nog wel degenen die het meest worden nagelaten. Hij is de Meest Nabije Getuige, de beste Beschermer, de meest Rechtvaardige. 7

8 Hij kent de geheimen van het innerlijk. Hij kent alle daden en beslist over de levensduur van Zijn dienaren. De geheimen van het hart zijn bij Hem bekend en het ongeziene geopenbaard. Iedereen verlangt naar Hem, gezichten werpen zichzelf nederig neer voor Zijn Gezicht en het verstand is niet in staat om de essentie van Zijn Wezen te begrijpen. Alle bewijzen die het verstand en het hart confronteren getuigen ervan dat er onmogelijk iets gelijk kan zijn aan Hem. Allaah is 'an-nur'; het Licht van de hemelen en de aarde. Hij laat licht in de harten doordringen en brengt mensen van de duisternis naar het licht. Hij is in puur Licht en wanneer deze sluier van Licht zou worden verwijderd dan zou de straling van Zijn Licht de gehele schepping verbranden. Toen Rasuulullaah de hemelreis had gemaakt dachten de mensen dat hij Allaah had gezien, maar hij zei: "Hoe kon ik Hem zien? Hij is in een sluier van Licht..." Allaah is 'al-mughnie'; Degene Die verrijkt. In soerah An-Nadjm 53: 48 staat: 4 o_ø%r&uρ4 o_øîr& uθèδ çµ Ρr&uρ EN HIJ IS HET DIE BEZITTINGEN EN RIJKDOM SCHENKT. Hij verrijkt de behoeftige, niet alleen materieel, maar ook spiritueel. Rasuulullaah heeft in een hadieth in de Sahihain gezegd: "Rijkdom is niet de hoeveelheid materiele dingen, maar de tevredenheid van de ziel." Vanwege iemands geloof is iemand tevreden met weinig wereldse bezittingen en heeft geen verlangen naar meer en meer. Zijn vreugde haalt hij uit hogere spirituele zaken. De hemelen en de aarde en de gehele schepping zijn door Hem in balans gebracht. Hij is 'al-baaqie'; Degene Die voor eeuwig blijft bestaan, terwijl alles wat Hij geschapen heeft zal verdwijnen, de engelen, de djinns, de planeten, de hemelen, de gehele aarde, slechts het Gezicht van onze Heer zal eeuwig blijven en zal de mooiste beloning zijn voor de bewoners van de djannah, die Hem zullen mogen aanschouwen. Hij slaapt niet, noch past het bij Hem om dat te doen. De daden van de nacht worden aan Hem gepresenteerd voordat de dag aanbreekt, en die van de dag voordat de nacht aanbreekt. Liefde voor Allaah geeft leven aan het hart en voorziet de ziel. Het hart kan geen voldoening ervaren, of vreugde of succes-zelfs het leven zelf niet- wanneer het deze liefde niet bevat. Wanneer het hart deze liefde verliest is dit verlies erger dan dat van een oog dat zijn zicht verliest of het oor dat zijn gehoor verliest. Wanneer het hart deze liefde verliest is dat erger dan wanneer het lichaam de ziel verliest. Wij moeten goed voor ogen houden wat het middel is om dichterbij Allaah te komen. Liefde in het hart hoort tot expressie te komen in de tong en in de ledematen. Allaah zegt in een van de ahaadieth al qudsie: "Mijn dienaar komt met niets dichterbij Mij dan Mij meer geliefd is dan datgene wat Ik voor hem verplicht heb gesteld, en Mijn dienaar komt dichter en dichter bij Mij via de vrijwillige daden die hij verricht, totdat Ik van hem ga houden..." 8

9 40 ahaadieth, an-nawawi. nr: 38 DE STAPPEN VAN TAZKIYYAH. Tazkiyyah wordt verkregen door al datgene te doen waar Islaam toe aanspoort en al datgene achterwege te laten wat Islaam heeft verboden. Door meer te doen dan datgene waar Islaam toe aanmoedigt, zoals het zoeken naar Allaah's tevredenheid en door zelfs toegestane lusten en verlangens op te offeren. Er werd aan imaam Ahmad een keer gevraagd of een rijke man een simpel leven kan leiden, waarop hij antwoordde: "Ja, indien hij niet blij is wanneer zijn rijkdom toeneemt, noch verdrietig wanneer het afneemt." Yuunus ibn Maisarah heeft gezegd: "Niet aan deze wereld gehecht zijn, betekent niet dat jullie hetgeen moeten verbieden wat Allaah heeft toegestaan, noch dat jullie geld verzaken. Het is eerder een staat waarin je verkeert waarbij je zekerder bent van hetgeen in de Handen van Allaah is dan van datgene wat in je eigen handen is. Jouw houding bij tegenslag is hetzelfde als in andere tijden; jouw houding tegenover degenen die jou bekritiseren is hetzelfde als tegenover degenen die jou prijzen." Abu Hazim az-zahid werd gevraagd: "Wat is jouw rijkdom?" Hij zei: "Twee soorten rijkdom die vrij zijn van vrees voor armoede: Vertrouwen op Allaah en niet gehecht zijn aan hetgeen de mensen bezitten." Er werd hem gevraagd: "Ben je niet bang voor armoede?" Hij zei: "Hoe kan ik armoede vrezen terwijl mijn Heer alles bezit wat in de hemelen en op de aarde is en alles wat ertussen is en al hetgeen beneden de aarde?" Al-Fudayl zei: "De essentie van simpel leven is tevreden zijn met Allaah, Machtig en Verheven is Hij. Degene die tevreden is, is degene die simpel leeft en hij is degene die rijk is. Degene die waar geloof heeft bereikt, en die met al zijn zaken op Allaah vertrouwt en tevreden is met hetgeen waarmee Hij hem voorziet en die niet gehecht raakt aan de schepping vanuit vrees en hoop en daardoor ontdekt dat het beogen van wereldse doelen geen waarde heeft, diegene heeft de voordelen van eenvoud bereikt. Hij is de rijkste van onder de mensen, zelfs al bezit hij niets in de wereld." Zoals Ammar zei: "De dood is leraar genoeg, waar geloof is rijkdom genoeg en aanbidding is daad genoeg." 9

10 Degene die op deze manier in het leven staat zal de tegenslagen van het leven veel gemakkelijker kunnen verduren. Voordat je jezelf kunt reinigen en heropvoeden dien je je karakter te onderzoeken en te beoordelen. Allaah heeft jou met dit karakter geschapen en door het praktiseren van de Islaam vecht je tegen de slechte eigenschappen in je karakter en probeer je ze te veranderen. "Denk niet dat het uiterlijke dichterbij de overwinning staat dan het innerlijke. Want de vergelijking van het uiterlijke en het innerlijke, is zoals de bladeren en de wortels van de boom. De bladeren zijn het uiterlijke, en de wortels zijn de basis; het innerlijke. Wanneer men de wortels zou verbranden dan zal de gehele boom vernietigd worden. En wanneer de wortels goed zijn, dan zal de gehele boom goed zijn; zowel haar takken als haar vruchten en haar bladeren met de nerven. En het zal goed blijven gaan met de boom zolang haar wortels gezond zijn. En dit is ook het geval met het geloof: de kennis en de daden. Het uiterlijke is enkel van nut met een goed innerlijk en niet met het innerlijk dat verdorven is. Net zoals de wortels van de boom ervoor zorgen dat de boom in leven blijft en dat de boom uiterlijk niet mooi kan zijn als de wortels niet goed zijn. Dus weet, dat wanneer het innerlijke de basis van het geloof is, dat het uiterlijke dan datgene is wat het geloof versiert wanneer de daden uitgevoerd worden door een gelovige, die enkel en alleen streeft naar de Tevredenheid van zijn Heer." Al-Bidaayah wan-nihaayah 9/ 312. We zien en ervaren dat er ontelbaar veel moslims om ons heen wel het islamitische uiterlijk hebben, maar dat het hen aan een islamitisch innerlijk ontbreekt. Dat velen wel de regels van gebeden en vasten en Qu'raan uit hun hoofd leren in acht nemen maar het niet in de diepte uitwerken waardoor hun innerlijk onveranderd blijft. Ibn al-qayyim heeft gezegd: "Er zijn twee belangrijke dingen die je moet doen, Het eerste is je hart van deze wereld losmaken en het verplaatsen naar het hiernamaals, vervolgens dien je al je aandacht te besteden aan de Qur'aan en het te overpeizen en over de redenen van de openbaringen na te denken. Probeer van elk vers iets te begrijpen en pas het toe op de ziekte van je hart. Deze verzen zijn neergezonden om het hart te genezen, dus je zult, inshaa-e Allaah, worden genezen." En Ibn Taymiyyah (rahimahullaah.) zei: "Een ieder die de Qur'aan niet leest, is een verliezer en een ieder die hem leest, maar hem niet overpeinst, is een verliezer. En een ieder die de Qur'aan leest, hem overpeinst, maar er niet naar handelt, is een verliezer." "De Qur'aan werd als een complete weg neergezonden om de levens te leiden. Maar sommige mensen negeerden dat en namen alleen zijn recitatie in acht en vervolgens handelden zij alsof dat voldoende was. De mensen van de Qur'aan zijn degenen die er kennis 10

11 over hebben en ernaar handelen, zelfs als zij hem niet uit het hoofd leren. Maar degenen die de Qur'aan uit het hoofd leren, maar hem niet begrijpen noch ernaar handelen, behoren niet tot zijn mensen, zelfs al lezen zij hem perfect." Uitspraak van een aantal salaf, vermeld in 'Zaad El Ma'aad' van Ibn Qayyim. Verandering kan niet zonder strijd plaats vinden daarom spreken we in Islaam over 'djihaad fil nafs' d.w.z: strijd tegen ons ego, waarbij we verandering in onszelf bewerkstelligen. Islaam vraagt van ons om onszelf te veranderen; ons karakter te vormen, ons ego te bestrijden. Natuurlijk is dit niet makkelijk, daarom ook wordt deze djihaad een nog grotere djihaad genoemd dan de djihaad die we als oorlogsstrijd kennen. We zien ook vaak dat veel moslims wel kennis hebben maar dat het hen aan wijsheid in het praktiseren ervan ontbreekt. Dat komt omdat er 'al-hikmah Al- 'Ilmiyyah' (wijsheid van kennis) bestaat en 'al-hikmah Al-'Amaliyyah' (wijsheid in daden). Al-Hasan zei: "Er zijn twee soorten kennis: kennis van de tong -welke een zaak tegen de zoon van Aadam kan worden, zoals in de hadieth van de Profeet wordt gezegd: "De Qur'aan is een zaak voor of tegen jou." (Sahieh Muslim, kitaab at-tahaarah 3/ 99.) en kennis van het hart, welke waardevolle kennis is. De tweede soort is de waardevolle kennis welke mensen in rangen verheft; het is de innerlijke kennis die door de harten wordt geabsorbeerd en het zet ze recht. De kennis die op de tong is wordt ligt door de mensen genomen; noch degenen die het bezitten noch anderen praktiseren het en dan verdwijnt het wanneer de eigenaren ervan op de Dag der Opstanding ter verantwoording worden geroepen." Kijk maar eens om je heen; hoeveel mensen kennis hebben, maar hoe gaan ze ermee om? Hoe brengen zij deze kennis ten uitvoer? Onze geliefde Profeet heeft zelfs voorspeld dat er een tijd zal komen waarin zijn ummah de Qur'aan en de ahaadieth lezen en leren maar de leerstellingen erin achterwege zullen laten. In een betrouwbare overlevering verhaalt Zayd ibn Lubayd heeft gezegd: dat de Profeet "...dat is wanneer kennis zal verdwijnen." Ik zei: "O Rasuulullaah! Hoe zal kennis verdwijnen terwijl wij de Qur'aan reciteren, haar recitatie aan onze kinderen leren; met iedere generatie die haar kinderen tot aan de Dag der Opstanding onderwijst?" Hij zei: "Ziyaad, moge jouw moeder jou verliezen! Ik zag jou als degene die het meeste begrip heeft in Madinah. Reciteren de joden en de christenen de Tawraah niet en de Bijbel? Toch brengen zij niets in praktijk van wat erin zit!" At-Tirmidhie, Ahmad, Ibn Maadjah in Sahieh Ibn Maadjah (3272.) e.a. EEN ZUIVER HART. 11

12 Een mooi uiterlijk trekt de aandacht van alle mensen, maar wat zou er gebeuren wanneer men ontdekt dat het innerlijk heel anders is? Het is net als een mooi stuk fruit dat er schoon en prachtig uit ziet, maar wanneer je het openbreekt is het van binnen helemaal zwart en rot. Wat zou dan je reactie zijn? Zonder twijfel weerzin en afkeer. Zo is het ook met mensen. Allaah is de Enige Die dit binnenste ziet en honderd procent kent. Allaah kent iemands geheime gedachten, gevoelens, zonden, intenties etc. Hoe kan iemand naar dit zwarte binnenin zichzelf kijken, terwijl hij weet dat anderen dit niet van hem kunnen zien en hij heeft er tegenover Allaah vrede mee om een mooi uiterlijk maar een lelijk innerlijk te hebben, terwijl Allaah altijd met hem is en de mensen niet? Al-Hasan Al-Basrie heeft gezegd: "Genees je hart omdat Allaah van Zijn dienaren goede harten en daden wenst. Het hart is de plek die de Heer ziet; Allaah kijkt niet naar jullie vorm (uiterlijk) en lichaam, maar Hij kijkt naar jullie harten en daden. De mens zou zijn hart moeten verbeteren en genezen en hij zou aandacht moeten geven aan deze klomp aan de binnenkant, want als deze goed is, is alles goed. Alles draait dus om het hart." An Nu'maan ibn Bashier heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei: "Pas op, er is een klompje vlees in het lichaam; als het goed is, is het hele lichaam goed en als het slecht is, is het hele lichaam bedorven en dat is het hart." De Profeet Ibraahiem richtte zich in zijn du'aa tot Allaah, zeggende: "En verneder mij niet op de Dag waarop er wordt opgewekt; de Dag waarop rijkdom en zonen niet zullen baten; alleen degene die met een zuiver hart naar Allaah komt zal daar baat bij hebben." We dienen onze harten te zuiveren van twijfel (in het geloof), jaloezie, arrogantie, afgunst, wrok, nifaaq (huichelaarij) etc. Wanneer we ervoor zorgen dat ons innerlijk en ons uiterlijk allebei mooi zijn zullen we inshaa' Allaah behoren tot degenen die rahmah van Allaah zullen krijgen. Denken wij dat we bijv. geen nifaaq in onze harten hebben? Vraag je dan af hoeveel moslims beloven zonder hun beloften na te komen! In de hadieth staat dat dit een van de tekenen van nifaaq is! Abu Hurayrah heeft gezegd: heeft overgeleverd dat Rasuulullaah "Er zijn drie tekenen van een munaafiq (huichelaar): Wanneer hij praat, liegt hij; Wanneer hij iets belooft, breekt hij de belofte; En wanneer hij vertrouwd wordt, verbreekt hij het vertrouwen." Sahiehain. En in soerah As-Saf 61: 2 staat: 12

13 tβθè=yèø s? Ÿω $tβ šχθä9θà)s? zνï9(#θãζtβ#u t Ï%!$# $pκš r' tƒ O JULLIE DIE GELOVEN, WAAROM ZEGGEN JULLIE WAT JULLIE NIET DOEN? Een moslim dient zijn hart te verbeteren, want Rasuulullaah overgeleverd door Abu Hurayrah gezegd: heeft in een hadieth "Allaah, de Verhevene kijkt niet naar jullie uiterlijk, maar naar jullie harten." Muslim. "Degene die zijn innerlijk dus recht zet, zal omwille van zijn gunsten gekend worden en zal door de harten geliefd worden. Pas op voor deze geheimen, want een goede uiterlijke vertoning zal niet baten, wanneer het innerlijke verdorven is." Sayyidul-khaatir: 207. SOORTEN HARTEN. Zoals het hart in termen kan worden beschreven als 'levend' of 'dood' zo kan het behoren tot drie soorten; het gezonde, zieke en het dode hart. Het gezonde hart. Op de Dag der Opstanding zullen alleen diegenen worden gered die met een gezond hart tot Allaah zullen komen. Allaah zegt in soerah Ash-Shoe'ara 26: 88-89: 5ΟŠÎ=y 5=ù=s)Î/!$# tar& ô tβ āωî) tβθãζt/ Ÿωuρ Α$tΒßìx ΖtƒŸω tπöθtƒ DE DAG WAAROP RIJKDOM NOCH ZONEN VAN ENIG NUT ZULLEN ZIJN, BEHALVE VOOR DEGENE DIE EEN ZUIVER HART ('QALBIN SALIEM') BRENGT. Het is het soort hart dat niet toegeeft aan impulsen en verlangens die tegen het goede dat Allaah heeft bevolen in gaan. Het is beschermd tegen de aanbidding van iets anders dan Allaah en zoekt het oordeel van geen ander dan Zijn Boodschapper. Het dient slechts Allaah met zijn liefde en zijn wil, vanuit totale overgave, en richt al zijn zaken tot Hem in vrees, hoop en oprechte toewijding. Wanneer het lief heeft, heeft het lief in de Weg van Allaah, wanneer het haat, haat het in de Weg van Allaah. Wanneer het weerhoudt, weerhoudt het in de Weg van Allaah en dit alles is niet voldoende voor zijn redding, tenzij het de leiding volgt van Zijn Boodschapper. 13

14 4 ( Een dienaar met een gezond hart dient het toe te wijden aan haar reis en dient haar daden en haar spraak op geen andere persoon te baseren dan Allaah's Boodschapper. Zoals ook in soerah Al-Hudjuraat 49: 1 staat: Λ Î=tæ ì Ïÿxœ!$# βî)!$# (#θà)?$#uρ Ï&Î!θß u uρ «!$# Ä y tƒ t t/ (#θãβïd s)è? Ÿω (#θãζtβ#u t Ï%!$# $pκš r' tƒ O JULLIE DIE GELOVEN, PLAATS JULLIE ZELF NIET BOVEN ALLAAH EN ZIJN BOODSCHAPPER, MAAR VREES ALLAAH, WANT ALLAAH IS AL HOREND AL WETEND. Het gezonde hart dient zichzelf te beschouwen als een van de mensen van al aakhirah; het is alleen in dit leven als een voorbijganger die straks weer terug naar huis keert. Zoals 'Abdullaah ibn 'Umar heeft verhaald dat Rasuulullaah heeft gezegd: "Wees in deze wereld alsof je een vreemdeling of voorbijganger bent." Al-Bukhaarie, Kitaab ar-riqaq 11: 233. Hoe zieker het hart is, hoe meer het naar de wereld verlangt. Het gezonde hart stoort zijn eigenaar totdat hij naar Allaah terug keert en tevreden met Hem is. Het hart heeft slechts één zorg; dat al zijn daden en zijn innerlijke gedachten en uitspraken gehoorzaam zijn aan Allaah. Het is zorgzamer met zijn tijd dan de meeste mensen met hun geld zijn, zodat het niet verspild wordt. Zijn aandacht voor de juistheid van zijn daden is groter dan zijn aandacht voor de daden zelf. Hij waakt over de intentie achter de daden, dat zij puur en zuiver zijn zodat zij eindigen in goede (geaccepteerde) daden. Het dode hart. Dit is het tegenovergestelde aan het gezonde hart. Het kent zijn Heer niet en aanbidt Hem niet zoals Hij bevolen heeft op de manier waar Hij van houdt en waarmee Hij tevreden is. Het volgt daarentegen zijn lusten en verlangens zelfs al brengen zij Allaah's woede en ontevredenheid teweeg. Het aanbidt andere zaken naast Allaah en aan haar liefde en haat en haar geven en weerhouden boven de tevredenheid van Allaah. Zijn opwellingen zijn zijn imaam, zijn lusten zijn leiding, zijn onwetendheid zijn zijn leider. Het wordt naar Allaah en al-aakhirah vanaf een afstand opgeroepen, maar het antwoordt niet op advies. Het leven maakt hem boos en pleziert hem en passie maakt hem doof en blind. Het zieke hart. Dit is een hart met zowel leven als ziekte erin. Het volgt datgene wat overheerst. 14

15 Het houdt van Allaah, gelooft in Hem, is oprecht tegenover Hem en vertrouwt op Hem en dit schenkt hem leven. Het volgt ook zijn lusten en verlangens en geeft de voorkeur aan hen en verlangt ernaar om ermee te experimenteren. Het luistert naar de roep van Allaah en Zijn Profeet en naar de plezieren en genietingen van deze wereld. Het beantwoordt aan datgene dat op dat moment de meeste invloed heeft. Het eerste hart is levend en geeft zichzelf aan Allaah over. Het tweede hart is dood en het derde gaat heen en weer tussen haar redding en haar vernietiging. Abu ad-darda heeft verhaald dat Rasuulullaah heeft gezegd: "Jullie liefde voor iets maakt jullie doof en blind." Abu Daawoed, al-adab 14: 38, Ahmad, al Musnad, 5: 194. Hadieth hasan. Tekenen van de ziekte of dood ervan zijn dat de eigenaar ervan zich niet bewust is van de schade die verkeerde daden teweeg brengen. De verleidingen waar het hart aan wordt bloot gesteld veroorzaken de ziekte. Hudhayfah ibn al-yamani heeft gezegd dat Rasuulullaah heeft gezegd: "Verleidingen worden één voor één aan het hart gepresenteerd. Ieder hart dat hen accepteert zal met een zwarte vlek worden achter gelaten, maar ieder hart dat hen weerstaat zal met een teken van zuiverheid worden achtergelaten, zodat harten uit twee soorten bestaan: Een donker hart dat zich heeft afgewend en als een omgedraaide vaas is en een zuiver hart dat nooit door verleidingen wordt gekweld zolang de hemelen en de aarde bestaan. Het donkere hart herkent alleen het goede en weerhoudt het kwade wanneer dit bij zijn wensen en verlangens past." Muslim, Kitaab ar-riqaaq 11: 233. GIF VOOR HET HART. Alle daden van ongehoorzaamheid zijn eigenlijk als gif voor het hart. Ibn al-mubarak zei: "Ik heb verkeerde daden harten zien doden, en hun vernedering kan leiden tot gewenning eraan. Weg keren van verkeerde daden geeft leven aan de harten en jezelf ertegen verzetten is het beste." Degene die bezorgd is over de gezondheid en het leven van zijn hart moet de effecten van zulk gif zien te verwijderen en het vervolgens beschermen door nieuwe te vermijden. Wanneer hij opnieuw fouten begaat dient hij zich te haasten met het uitwissen van het effect ervan door berouw te tonen en vergeving aan Allaah te vragen evenals door goede daden te verrichten die de verkeerde zullen uitwissen. Tot soorten van gif behoren onnodig gepraat, blikken die niet geoorloofd zijn, veel eten en in slecht gezelschap verkeren. Deze zijn alle vier wijd verspreid en hebben enorm veel effect op het hart. 15

16 3 4 Onnodig gepraat. Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: "Wat er het meeste voor zorgt dat de mensen naar het Vuur worden gestuurd zijn de twee openingen: de mond en de geslachtsdelen." Hadieth Sahieh, van At-Tirmidhie en Ahmad, al-haakim en Adh-Dhahabie. En Sahl ibn Sa'd heeft overgeleverd dat Rasuulullaah zei: "Degene die dat wat tussen zijn kaken en tussen zijn benen zit kan garanderen, garandeer ik de Tuin." Al-Bukhaarie, Kitaab ar-riqaq, 11/ 308 en Kitaab al-hudud 12/ 113. Ongeoorloofde blikken. Er wordt gezegd dat er een directe connectie is tussen de ogen en het hart; als de ogen corrupt zijn volgt het hart. Staren en zonder weerhouding kijken behoren tot de ongehoorzaamheid aan Allaah. In soerah An-Nur 24: 30 staat:!$# βî) öνçλm; 4 s1ø r& y7ï9 sœ óοßγy_ρãèù (#θýàx øts uρ ôμïδì Áö/r& ô ÏΒ (#θ Òäótƒ š ÏΖÏΒ σßϑù=ïj9 è% tβθãèoψóátƒ$yϑî/ 7Î7yz VERTEL DE GELOVIGE MANNEN HUN BLIK NEER TE SLAAN EN HUN KUISHEID TE BESCHERMEN, DAT IS ZUIVERDER VOOR HEN. WAARLIJK, ALLAAH IS ALWETEND OVER WAT JULLIE DOEN. Te veel voedsel. Het eten van kleine hoeveelheden laat het hart zacht en nederig zijn. Al-Miqdam ibn Ma'd Yakrib zei: "Ik hoorde de Boodschapper van Allaah zeggen: "De zoon van Aadam vult geen vat waar Allaah ontevredener mee is dan zijn maag. Een paar happen zijn genoeg voor hem om zijn kracht mee op te bouwen. Als hij het moet vullen, dient hij eenderde deel voor voedsel, eenderde deel voor drinken en eenderde deel leeg te laten om gemakkelijk te kunnen ademen." Sahieh. Ahmad in al-musnad, 4/ 132, As-Sa'ati in al-fath ar-rabbanie, 17/ 88, at-tirmidhie, Kitaab az-zuhud, 7/

17 Slecht gezelschap houden. In slecht gezelschap kan men veel verlies lijden. Een dienaar dient voordeel uit een gezelschap te halen. Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd: "Een man is op de religie van zijn vrienden ('khalielihi'), laat iemand van jullie daarom uitkiezen met wie hij bevriend is." Abu Daawoed, At-Tirmidhie, An-Nawawi. Iemands vriend is net als een spiegel; het weerspiegelt haar of zijn persoonlijkheid. Abu Suleimaan zei: "De Profeet's uitspraak dat iemand de religie van zijn vriend volgt betekent dat je alleen bevriend moet zijn met degene wiens religie en eerlijkheid sterk in hem zijn, want hij zal je daarmee beïnvloeden." Al-'Uzlah p: 510. De Profeet heeft een vergelijking tussen goede en slechte vrienden gemaakt, toen hij in een hadieth uit de Sahiehain zei: "Waarlijk, de vergelijking van een goede metgezel met een slechte metgezel is als de musk verkoper en de blaasbalg van een smit. Van de eerste zul je of een geschenk krijgen of de geur van musk, koop iets van hem of geniet van de geur ervan. Terwijl de smits blaasbalg je kleding zal branden of je vies laat ruiken." 'Ali heeft overgeleverd: "Wees bevriend met vrome mensen, want zij zijn een reddingsmiddel voor ons in dit leven en het volgende leven. Hebben jullie de uitspraak van de bewoners van het Vuur niet gehoord: t ÏèÏ x ÏΒ$uΖs9$yϑsù EN WIJ HEBBEN GEEN VOORSPREKERS, EN GEEN BOEZEMVRIEND." soerah As Sjoe'ara 26: 100. Al-Ihyaa: 2: 175. Een wijze man heeft eens gezegd: "Het goede heeft drie kwaliteiten; wanneer je je dag niet met nuttige dingen doorbrengt die in jouw voordeel zullen zijn, breng het dan niet door met datgene wat tegen jou is. 17

18 Wanneer je niet de juiste vrienden hebt, heb dan tenminste niet slechte als jouw metgezellen. En als je je geld niet omwille van Allaah uitgeeft, geef het dan tenminste niet uit aan datgene waar Hij niet tevreden mee is." Az-Zuhd door Al-Bayhaqie p: 310. WAT GEEFT HET HART LEVEN EN VOLDOENING. De daden van gehoorzaamheid zijn essentieel voor de gezondheid en het leven van het hart van de dienaar, net zoals eten en drinken dat voor het lichaam zijn. De dienaar voelt de behoefte aan de aanbidding van zijn Heer omdat hij voortdurend Zijn steun en hulp nodig heeft. De gezondheid van zijn hart is echter veel belangrijker dan de gezondheid van zijn lichaam. Wanneer de dood van het lichaam de dienaar van de wereld afsnijdt, is het resultaat van de dood van het hart eeuwig lijden. Veel mensen rouwen om degene wiens lichaam stierf maar rouwen nooit om degene wiens hart stierf! Dus daden van gehoorzaamheid maken het hart gezond. Hiertoe behoren: Dhikrullaah, Qur'aanrecitatie, Allaah's vergeving zoeken, du'aa's maken, Allaah's zegeningen en vrede vragen voor de Profeet. Ookal is dhikr een van de makkelijkste vormen van aanbidding, de rahmah en eer die het teweeg brengt kunnen op geen andere manier worden verkregen. Het is de genezing van harde harten. Iemand vroeg aan Salmaan al-faarisie: "Welke daden zijn de beste?" Hij antwoordde: "Heb je niet in de Qur'aan (in soerah Al-Ankaboet 29: 45) gelezen: çt9ò2r& «!$# ãø.ï%s!uρ EN DE DHIKRULLAAH IS DE GROOTSTE. Dhikrullaah kan door het herdenken van Allaah's Namen en Eigenschappen en door Hem te loven en te danken. Door over Zijn gunsten en zegeningen te praten en door Qur'aan te reciteren. In soerah Yuunus 10: 57 staat: πuη qu uρ Y èδuρ Í ρß Á9$# Îû $yϑïj9 Ö!$x Ï uρ öνà6în/ ÏiΒ πsàïãöθ Β Νä3ø?u!$y_ ô s% â $ Ζ9$# $pκš r' tƒ t ÏΨÏΒ σßϑù=ïj9 O MENSHEID, ER IS TOT JULLIE EEN BESCHERMING GEKOMEN VAN JULLIE HEER EN EEN GENEZING VOOR WAT IN JULLIE HARTEN IS EN EEN LEIDING EN EEN RAHMAH VOOR DEGENEN DIE GELOVEN. 18

19 ( Alle ziekten van het hart komen door verlangens en twijfels en de Qur'aan geneest beiden. In soerah Ar-Raad 13: 28 staat: Ü>θè=à)ø9$# È yϑôüs?«!$# Ìò2É Î/ Ÿωr& WAARLIJK, IN DE DHIKRULLAAH VINDEN DE HARTEN RUST. Degene die de poorten van de dhikr opent heeft een opening naar zijn Heer, de Almachtige, de Verhevene, waardoor hij zal vinden wat hij zoekt. Wanneer hij Allaah vindt, heeft hij alles gevonden. Wanneer hij deze kans mist dan heeft hij alles gemist. 'Uthmaan ibn Affan heeft gezegd: "Wanneer jullie harten werkelijk zuiver zouden zijn, zouden zij nooit genoeg krijgen van het reciteren van Allaah's woorden." Het vragen om vergeving wordt keer op keer in de Qur'aan genoemd en op sommige plaatsen wordt het ons bevolen, zoals in soerah Al-Muzammil 73: 20: 7Λ Ïm Ö θà xî!$# βî)!$# (#ρãï øótgó $#uρ EN ZOEK VERGEVING BIJ ALLAAH, WAARLIJK, ALLAAH IS VERGEVENSGEZIND, GENADEVOL. Vergeving vragen wordt vaak geassocieerd met tawbah (berouw). Berouw is het wegkeren van slechte daden met zowel het hart als het lichaam. De Profeet heeft gezegd: "Degene die berouw toont voor de zonde, is als degene die geen zonde heeft." Sahieh al-djaamie' nr: Allaah zegt in een hadieth qudsi: "O zoon van Aadam, zolang als jij Mij aanroept en op Mij hoopt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt en Ik vind het niet erg. O zoon van Aadam, wanneer jouw zonden de wolken in de lucht zouden raken en je zou Mij om vergeving vragen, zal Ik jou vergeven en Ik vind het niet erg. O zoon van Aadam, Wanneer jij naar Mij toe zou komen met zonden bijna zo omvangrijk als de aarde en je zou Mij ontmoeten terwijl je niets met Mij vereenzelvigt, dan zou Ik je vergeving brengen van bijna de omvang van de aarde." At-Tirmidhie; Sahieh al-djaamie.'

20 Abu Musaa' heeft overgeleverd dat Rasuulullaah heeft gezegd dat Allaah de Verhevene en Glorieuze Zijn Hand gedurende de nacht uitstrekt zodat de mensen berouw hebben om de fouten die ze vanaf de ochtend tot aan de avondschemering hebben begaan, en Hij strekt Zijn Hand overdag uit zodat de mensen berouw hebben om de fouten die ze vanaf de avondschemering tot aan de ochtend hebben begaan. (Hij zal berouw accepteren) Totdat de zon in het Westen opkomt." Sahieh Muslim 4, kitaab at-tawbah nr: Vergeving vragen is net als du'aa maken, als Allaah wil zal Hij het beantwoorden en vergeeft Hij wie Hij wil. Al-Khattaabi zei: "De betekenis van du'aa is het smeken van de dienaar tot zijn Heer om Zijn hulp en het smeken om Zijn voortdurende steun. De essentie is dat iemand laat zien dat hij Allaah nodig heeft en zichzelf bevrijdt van iedere kracht of mogelijkheid om (welke zaak dan ook zelf) te veranderen. Deze eigenschap is het kenmerk van aanbidding en het is het gevoel van menselijke overgave. Du'aa draagt ook de betekenis van Allaah prijzen en vrijgevigheid en gulheid aan Hem toekennen." Du'aa is bij Allaah de meest nobele daad, zoals blijkt uit de hadieth overgeleverd door Abu Hurayrah waarin Rasuulullaah heeft gezegd: "Er is niets dat meer nobel is bij Allaah dan du'aa." Ahmad, at-tirmidhie, al-haakim, e.a. Sahieh al-djaami.' Wanneer wij du'aa maken dienen wij Allaah met Zijn Namen aan te spreken. Deze Namen zeggen iets over Zijn Eigenschappen en zijn een manier om Allaah te leren kennen omdat Hij deze Namen zelf heeft geopenbaard. Wanneer onze du'aa's wel of niet worden geaccepteerd en van wie de du'aa wel of niet wordt geaccepteerd kun je allemaal lezen in 'Du'aa, het wapen van de gelovige' wat ik geschreven heb na aanleiding van vertalingen uit meerdere betrouwbare boeken. Qataadah zei: "Deze Qur'aan leidt jullie naar het herkennen van jullie ziekten en naar hun medicatie. Jullie ziekten zijn jullie zonden en jullie medicatie is het zoeken naar Allaah's vergeving." 'Ali ibn Abi Talib zei: "Allaah inspireert een dienaar niet met het zoeken naar vergeving wanneer Hij hem wil straffen." 20

Het Verwoestende Effect van Zonden op de Religie van een Dienaar, in deze Wereld en in het Hiernamaals!!!

Het Verwoestende Effect van Zonden op de Religie van een Dienaar, in deze Wereld en in het Hiernamaals!!! Het Verwoestende Effect van Zonden op de Religie van een Dienaar, in deze Wereld!!! Door: Iemaam Ibn Qayyim al-djawziyyah (rahiemehoellaah) (d. 691-751 N.H.) Vanuit: Ad-Daa` wad-dawaa` blz. 153-157, 1e

Nadere informatie

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims,

Rasuulullaah. As salaamu alaikum lieve moslims, Rasuulullaah zei: "Allaah heeft schepselen die Hij schiep om bij de behoeften van de mensen te helpen en mensen komen naar hen wanneer zij iets nodig hebben; zij zijn degenen die tegen Allaah's straf zullen

Nadere informatie

De ziekte van het hart en de genezing daarvan

De ziekte van het hart en de genezing daarvan De ziekte van het hart en de genezing daarvan ] لونلدية - dutch [ nederlands - Shaykh Sa ied ibn Alie ibn Wahf al-qahtaanie revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 مرض القلب و علاجه» بالة اهلونلدية «خ

Nadere informatie

Het kennen van Allah

Het kennen van Allah Tawheed Voor kinderen (niveau 1) Het kennen van Allah Dr. Saleh As-saleh Sha baan 1426 September 2005 In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Hoofdstuk 1 Wie is Allah? Allah is Ar-Rabb (De Enige

Nadere informatie

Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal

Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Waarom moet ik als moslim blij en verheugd zijn? Preek offerfeest 12/09/2016 Imam Charif Slimani, Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal ب س م هللا الر ح من الر ح يم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED. Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle TAWHEED Door: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Waarom Zijn Wij Hier?

Waarom Zijn Wij Hier? Waarom Zijn Wij Hier? In de naam van de Almachtige God, de Genadevolle, Degene Die de hemelen en de aarde en alles wat zich daarin bevindt heeft geschapen, de Enige die de aanbidding van de mens verdient.

Nadere informatie

Profeetschap in de Islam

Profeetschap in de Islam Profeetschap in de Islam Allah (God), de Schepper van het universum en alles daarin, heeft de mens geschapen voor een nobel doel: om Hem alleen te aanbidden en om een deugdzaam leven te leiden op basis

Nadere informatie

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?

Hoe kun je je bekeren tot de Islaam? De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering

Nadere informatie

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102)

Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.(soera Al Imraan 102) In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem, de Opsteller van de Rekening, de Opwekker van de doden. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen en ons te

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

De waarde van de kennis

De waarde van de kennis De waarde van de kennis ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1434 فضل العلم» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1434 Alle lof behoort aan Allah. Kennis 1. Jij

Nadere informatie

Advies voor de nieuwe moslim

Advies voor de nieuwe moslim Advies voor de nieuwe moslim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - revisie: Abo Abdillah bron: al-yaqeen Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 حة إىل املسلم اجلدد» بالل اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد االله

Nadere informatie

Mukhtasar al-akhdari Les 2. Deel I - De interne zuivering

Mukhtasar al-akhdari Les 2. Deel I - De interne zuivering Mukhtasar al-akhdari Les 2 Deel I - De interne zuivering 1 De correctie van Imān (de geloofsovertuiging) het vaststellen van Imān : Vertaling: De primaire verplichting van al-mukallaf (de wettelijk verantwoordelijke)

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar

Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken om haar te beschrijven aan haar Hadith moslima Hieronder een aantal hadith die betrekking hebben op moslima. Andere vrouwen niet beschrijven aan echtgenoot Geen vrouw zou naar een andere vrouw moeten kijken of haar lichaam moeten aanraken

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

De boodschappen van het jaar 2008

De boodschappen van het jaar 2008 2 januari 2008 Lieve kinderen! Met al de kracht van mijn hart hou ik van jullie en geef ik mijzelf aan jullie. Zoals een moeder vecht voor haar kinderen, bid ik voor jullie en vecht voor jullie. Ik vraag

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah

Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah Grondbeginselen van de geloofsleer Aqidah العقيدة و أصوهلا Door: Mohamed Akhenakh, Noureddine Mansouri. Revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie مراجعة : أبوعبد االله اكلجييك Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

Nadere informatie

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN.

ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. ADVIES AAN DE JONGEREN DIE NAAR SYRIË VERTREKKEN. DOOR DE NOBELE SHAYKH MOHAMMED BIN OMAR BAAZMOEL ( H A F I D A H O E L L A A H ) Vraagsteller uit Nederland: De laatste tijd vindt er een oproep plaats

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim

Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim ] لونلدية - Dutch [ Nederlands - Ibn Alqayyim revisie: Abo Abdillah Bron: Madarij Assalikine Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 عض احل م من مدارج السالك» بالل

Nadere informatie

50 vragen en antwoorden over Tawheed

50 vragen en antwoorden over Tawheed 50 vragen en antwoorden over Tawheed Door: Sheikh-oel-Islaam Mohammed ibn 'Abdoel-Wahaab V1. Wie is jouw Rabb? (de Heer, de Schepper etc.) A. Mijn Rabb is Allah Die mij geschapen heeft en alles dat bestaat.

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar

Tawhied. Voor kinderen. Dr. Saleh As -Saleh. Niveau 2. 8-12 jaar Tawhied Voor kinderen Dr. Saleh As -Saleh Niveau 2 8-12 jaar In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Ik getuig dat er geen God het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. En ik getuig

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Liturgie 22 januari Avondmaal

Liturgie 22 januari Avondmaal Liturgie 22 januari 2017 Avondmaal Votum en Groet Zingen Hemelhoog 209 Zie hoe Jezus lijdt voor mij Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot

Nadere informatie

Kledingvoorschriften volgens de Islaam

Kledingvoorschriften volgens de Islaam Kledingvoorschriften volgens de Islaam ا رشل امللابس عية [ ] الهولندية nederlands- املو لف : أبو جويرية Auteur;Aboe Jouairiya Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 1431 2010 Islam voor iedereen In naam van

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God.

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Hartelijk welkom Zegen, aanbidding - Opwekking 454 Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Opwekking 454 Elke tong in

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

De diepe geheimen van het Vasten

De diepe geheimen van het Vasten De diepe geheimen van het Vasten رحمه ا Imaam Moewaffaqoed-Dien Ibn Qoedamaah Al-Maqdisi (g. 529 H) bron: Moekhtasar Minhaadjoel-Qaasidien (p. 38-41). Dit artikel werd vertaald naar het engels. Er werden

Nadere informatie

Efeziërs 1. Begin van de brief

Efeziërs 1. Begin van de brief Efeziërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Efeze 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

De maand Ramadan. revisie: Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) Islam voor iedereen

De maand Ramadan. revisie: Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) Islam voor iedereen De maand Ramadan ] لونلدية - Dutch [ nederlands - revisie: Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh) 2012-1433 Islam voor iedereen شهر رمضان» بالة اهلونلدية «مراجعة: أبو عبد اابللجييك 2012-1433 Alle

Nadere informatie

De boodschappen van het jaar 2012

De boodschappen van het jaar 2012 2 januari 2012 "Lieve kinderen, wanneer ik, met moederlijke zorg in uw harten kijk, zie ik er enkel pijn en lijden. Ik zie er een gewond verleden en een onophoudelijk zoektocht. Ik zie Mijn kinderen die

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

De Koran - De laatste openbaring aan de mensheid

De Koran - De laatste openbaring aan de mensheid De Koran - De laatste openbaring aan de mensheid Wat is de Koran? Het Woord van God De Koran is het letterlijke woord van God, de Almachtige (Allah in het Arabisch), geopenbaard aan de Profeet Mohammed

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Het hiernamaals, het leven na de dood

Het hiernamaals, het leven na de dood Het hiernamaals, het leven na de dood ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الا خرة لياة بعد املوت» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Moeder Theresa 8 Click

Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa Met haar eigen woorden Wacht niet op leiders; begin er zelf aan. Moeder Theresa leert ons hoe zij het evangelie tot leven brengt. Ik denk dat de wereld op zijn kop

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen

De maand Sha'baan شهر شعبان. revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie. Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009. Islam voor iedereen De maand Sha'baan شهر شعبان revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie البلجيكي االله عبد مراجعة:ابو Kantoor voor da'wa Rabwah (riyadh) 1430-2009 Islam voor iedereen In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Nadere informatie

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435

Alghiera. revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 Alghiera ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الغ ة» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort aan Allah. Alghiera Wij leven in een maatschappij

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Heeft God het Kwaad geschapen?

Heeft God het Kwaad geschapen? Heeft God het Kwaad geschapen? Zondagavond 22 september 2013 (Genade & Waarheid Preek) Inleiding A. Genade & Waarheid Preken (Soms) Ingewikkelde of wettisch toegepaste onderwerpen bekeken vanuit Genade

Nadere informatie

Moslims houden van Jezus

Moslims houden van Jezus Moslims houden van Jezus Jezus is een figuur die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld, maar er is veel verwarring over de status van deze kolossale persoon. Jezus staat bij

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Wij prijzen hem, vragen hem om hulp, vergeving en leiding en geloven in hem en vertrouwen op hem. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Het belang van het volgen van de Soennah

Het belang van het volgen van de Soennah Het belang van het volgen van de Soennah [لونلدية - dutch [nederlands - Sheikh Mohammed Saalih al-moenadjjid revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.al-yaqeen.com http://islamqa.info/ar/604 2014-1435 ة

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie