Het domein waarvoor ik uw aandacht vraag is de identiteit van onze katholieke school: wat houdt dat in, is dat relevant, doet dat er toe?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het domein waarvoor ik uw aandacht vraag is de identiteit van onze katholieke school: wat houdt dat in, is dat relevant, doet dat er toe?"

Transcriptie

1 Goede vrienden Dezer dagen staat het katholiek onderwijs wel niet op het spel, maar maatschappelijk is er van alles aan het bewegen dat de evidentie van een schooleigen pedagogisch project dat vertrekt vanuit één levensovertuiging aan het wankelen brengt. Vooral wanneer die levensovertuiging katholiek christelijk is. Het is als een mollenwerk dat een goedonderhouden grasperk omwoelt: niet met een bulldozer, maar ogenschijnlijk ongemerkt van allerlei kanten, nu eens hier opduikend, dan weer daar. Van Patrick Loobuyck, over Jean-Jacques De Gucht, tot Dirk Draulans in het vorige Knack-nummer, om dan maar niet te spreken van de beschadigingstactiek in de naschokken van het pedofilieschandaal binnen (maar ook buiten) de kerk: het geeft de indruk dat via allerlei loopgraven dit alles met elkaar verbonden is en dat de publieke opinie in meerderheid wel achter het katholiek onderwijs blijft staan, zolang dit maar niet zijn identiteit wil bijkleuren. Wie in zo n klimaat als christen deel wil uitmaken van een inrichtende macht van een katholieke school verdient alle lof en steun. Het domein waarvoor ik uw aandacht vraag is de identiteit van onze katholieke school: wat houdt dat in, is dat relevant, doet dat er toe? 1. Aandacht voor identiteit Onze woordenschat heeft het woord identiteit 1 noodzakelijk gevonden om iets heel specifieks aan te duiden, nl. dat verrassende gegeven dat ik in de wisselende gedaanten van mijn bestaan ik blijf; dat ik mij als zodanig blijf erkennen als mezelf. Identiteit wijst dus geenszins op iets veranderlijks, hoezeer identiteit (in oneigenlijke zin, begrepen als de beschrijving van haar genese) ook verandert, ontwikkelt, groeit. Wie die zelferkenning niet heeft, is een psychisch zieke. En wie in die zelferkenning niet wordt erkend, wórdt psychisch ziek (Zie ook: Borderlinepersoonlijkheidsstoornis). 1 Identiteit is afgeleid van het Laat-Latijnse woord identitas dat een onduidelijke constructie heeft. In ieder geval lijkt dit het element idem, dat hetzelfde betekent, te bevatten, en -tas dat een heel gangbaar achtervoegsel is om abstracte begrippen te vormen. Maar niemand weet hoe die elementen precies aan elkaar geplakt zijn om het woord identitas te vormen. Mis-schien is het een kunstmatig, dus bewust door iemand bedacht woord (Rob van der Staaij). 1

2 In al onze pleidooien voor een multiculturele en interculturele samenleving vergalopperen wij ons nogal eens in ongenuanceerde woordenschat en benadering. Vele van gelijkaardige projecten slagen niet o.a. omdat we de mens in zijn identiteit niet erkennen 2. De tijds-trend verhindert ons om duidelijk te zijn; onmiddellijk wordt dit verdacht als reactionair, conservatief of rechts. Het woord identiteit wordt aldus beladen, vermeden, verzwegen en alleen nog gebruikt als een non-woord met de connotatie van etnisch racisme, volksnationalisme Bij het begin van het schooljaar 3 schreef professor Wim Verbaal een opiniestuk in De Standaard met als titel Wat doen wij met onze wereld dat zovele jongeren er niet meer in willen leven?. Eén grote vraag naar ons, volwassenen! Ik heb soms het vermoeden dat er een link is tussen wat ik zonet zei over identiteit en de problematiek die Wim Verbaal vragenderwijze ter sprake bracht. Is er wel voldoende aandacht voor de identiteit van de mens, van de jongere. We spreken voortdurend van flexibiliteit, diversiteit, keuzes maken, globalisering, multi-culturaliteit Maar lopen mensen hierin niet verloren? Wie staat nog stil bij hun identiteit? Wie leert hen dat verkennen? Ik bedoel niet allereerst geslacht of etnie, evenmin als godsdienst of cultuur; en ook niet competenties en talenten; nee, ik bedoel iets dat veel dichter bij hen is dan de kenmerken van ras en taal: de ontdekking wie ze zelf zijn - wat maakt dat ze authentiek kunnen zijn, dat ze consequent kunnen zijn, dat ze vandaag zijn wie ze gisteren waren, trouw aan zichzelf. Dit is wat we met identiteit allereerst bedoelden. 2. Ik-zelf Een heel rake omschrijving van het 'zelf' vond ik bij Anselm Grün 4 : "Ons zelf is iets anders dan ons ik. Het ik is alleen maar bewust. Het is de bewuste kern van waaruit ik beslissingen neem. Dat wordt duidelijk als ik zeg: 'Nu wil ik dit. Nu beslis ik zo. Daar ga ik heen'. Het 'ik' wil indruk maken. Om tot mij 'zelf' te komen, moet ik dat kleine 'ik' loslaten. Ik moet afdalen in mijn eigen diepte en de echte kern van mijn persoon ontdekken. [...] We moeten eerst afdalen in onze eigen diepte, alvorens we daar op het godsbeeld stuiten, dat op de bodem van onze ziel te vinden is. Alleen die mens kan zijn 'zelf' vinden, die het godsbeeld in zich toelaat." Hoe prachtig verwoord in psalm Zie steden met veel Belgen van allochtone origine, waar allerlei multiculturele projecten gelanceerd worden, maar waar het racisme sterker wordt; de onverdraagzaamheid groeit er. 3 De Standaard, 12 september ANSELM GRÜN, Kom naar de bron. Geestelijke wegen om machteloosheid de baas te worden en eigenwaarden te ontwikkelen. Lannoo, Tielt, p

3 HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik: Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, 3

4 hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God, breng de zondaars om, weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is. Dit mensbeeld 5 is niet onmiddellijk terug te vinden in leerboeken van psychologie 6, maar is naar mijn overtuiging daarom niet minder waar. In tegendeel, het is ons overgeleverd vanuit een lange spirituele traditie 7, van de woestijnvaders tot heden. De weg naar het zelf is geen evidente weg, laat staan zonder inspanning te bereiken. Er zijn evenwel hulpmiddelen ter beschikking. Zo toont het Boeddhisme 8 een concrete weg aan: de strijd tegen het valse ik, bron van lijden. De christelijke traditie geeft ook een weg aan: zichzelf verloochenen ( zichzelf in de 5 Verrassend is dat precies dat eigenste zelf van mezelf, mijn individualisme overstijgt. Vanuit dit zelf ontdek ik mijn geschapenheid, ontdek ik mijn verbondenheid met de ganse werkelijkheid die Gods schepping is. Vanuit die ontdekking en beleving opent zich voor mij over tijd en ruimte heen de totale werkelijkheid in God (die we traditioneel hemel noemen). Aldus ben ik verbonden met alle heiligen en dierbare overledenen. Dit zelf is fundament van mijn humanisme. 6 Tenzij in de school van Carl Gustav Jung. 7 Teresa (van Avila) schrijft mystieke traktaten. Daarin ziet zij de ontwikkeling van het gebed als een zich steeds verdiepen van de vriendschap met God. Voortgaan betekent voor haar naar binnen gaan, steeds voortschrijdende verinnerlijking naar de goddelijke aanwezigheid toe. Daar waar ik mezelf verinnerlijk tot stilte en eenzaamheid, daar reveleert zich een Gastheer, een liefde die mij te beminnen geeft. Daar waar ik mijn ik loslaat, vloeit een bron van levend water. ( )het grondthema van Johannes (van het Kruis) is de donkere nacht. Onder deze metafoor brengt Johannes vooral de zelfontlediging ter sprake als noodzakelijke tegenpool van de zelfgave van God. ( ) Hij wijst erop hoe de biddende ervaring van God de vele lagen van het menselijke narcisme blootwoelt. JOHANNES SCHIETTECATTE, De spiritualiteit van de Karmel. Uittocht uit het narcisme. In: TGL, maart-april 2009/2, p Het Boeddhisme is eigenlijk geen godsdienst ; het is een levenswijze, een leerschool om dat ik los te laten. Het christendom leert dat ook, maar enkel als een voorwaarde met de bedoeling om verder te kunnen gaan: de ontdekking van God die de mens aanspreekt. Zie ook: AUGUSTINUS VAN HIPPO, Belijdenissen: Deus intimior intimo meo : God dieper dan mijn diepste innerlijk. 4

5 betekenis van het ik, de egologie) om een schat te ontdekken die niet vergaat: zich aangesproken weten door God. Als ik s morgens wakker word, ontwaakt mijn ik. Ik hoor mijn buren en ik word buurman. Even later neem ik de tram naar het centrum, en ik word Europeaan want ik vertoef mij tussen een meerderheid van vreemdelingen. Ik ga naar het bisdom en ik word vicaris Maar dat alles is niet mijn identiteit; het is ik en het is goed dat ik daartoe in staat ben: de persoon met de vele ikken. Maar ik verlies er mij in als dit niet gedragen wordt vanuit een diepe zelf. Elke avond, bij het slapen gaan, mag ik die ikken loslaten en wegzinken in me- zelf. Als ik niet kan slapen, is het omdat een ik mij gevangen houdt. Zalig het slapen, als ik geborgen ben in mezelf. 3. De plaats waar ik ontdek dat God mij aanspreekt Dit zelf van mij die eigenste eigen identiteit is geborgen in God. Daar raakt God mij, daar leeft Hij; van daar uit kan ik beeld van God worden. Wat een mooie traditie waar kinderen bij het slapengaan een kruisje ontvangen van hun ouders: God zegene en God beware u. Schitterend: Laat al je ikjes nu maar rusten, ook wij vertrouwen je toe aan je diepste identiteit waar God over je waakt. De weg naar het zelf van mezelf is een moeizame weg 9, vol klippen. De woestijnvaders wisten dit maar al te goed. Maar weinig of geen instanties begeleiden ons vandaag hierin. Zit hierin dan niet een uitdaging voor ons katholiek onderwijs: dat jongeren tot die ontdekking mogen komen, dat leerkrachten vanuit dit diepe zelf aan leerlingen het beste van zichzelf geven? En moeten directie en schoolbestuur niet die taak tot de hunne maken: zorg voor dit mensbeeld, zorg voor de echte identiteit van elkeen; m.a.w. aandacht voor het identiteits-voerend vermogen van de school? 9 Alleen de weg van de verinnerlijking gaan, op eigen houtje, zonder begeleiding, leidt niet zelden tot nog grotere ik-gerichtheid. Geestelijke leiding is hierin aangewezen; dit kan via een geestelijke vader, een persoon; maar ook zonder die geestelijke leider is het wenselijk zich toe te vertrouwen aan een doorleefde traditie zoals die in het christendom beschikbaar zijn. De toegangsweg tot die verinnerlijking * diepe put, Etty Hillesum, De nagelaten geschriften ], de poort daartoe ligt niet voor de hand; moet ik zoeken. De cultuur heeft die overwoekerd * stenen en gruis, Etty Hillesum]. Voor sommigen kan het luisteren naar muziek die poort vormen; intens kwalitatief luisteren kan wel degelijk een diepere dimensie van mijn ik raken; maar het volstaat niet: esthetisch ontroerd worden blijft hoe dan ook cirkelen rond het ik. Ik moet die deur doorgaan Het is het voorportaal van de weg naar verinnerlijking. Zo ook de stilte Zij kan mij de toegangsweg wijzen, maar ik moet er doorheen! In de christelijke traditie is de eucharistie de uitgelezen toegangspoort tot het zelf, verscholen onder mijn ik. Het bekeringsmoment, bij het begin, nodigt mij uit om dit ik los te laten, om ontvankelijk te worden en de weg van verinnerlijking te gaan. De woorddienst helpt mij de weg te vinden die naar mijn ziel leidt. Vanuit die diepte en uit de kracht van Gods Geest kan ik de levende Christus erkennen in het breken van het brood en het drinken uit de beker, voedsel dat mij maakt tot een levende bouwsteen van het Mystieke Lichaam van Christus (Vaticanum II, Lumen Gentium, hst. 1, 7), de universele Kerk, volk van God, gezonden tot heil van de wereld. 5

6 4. De weg naar Compostella als metafoor voor het pedagogisch project Vandaag de dag zijn er velen die de weg van Compostella gaan 10. Waarom? Omdat ze religieus zijn? Misschien wel, bij sommigen. Maar voor de meesten is allereerst een zoektocht naar dit zelf ; de tocht brengt hen bij dit zelf en die ontdekking kan voor sommigen ook een wereld openen van het Godsverstaan 11. Thuiskomen bij zichzelf, die erkenning is - denk ik - de grondvoorwaarde om te kunnen en te willen groeien, om te kunnen en te willen evolueren. Natuurlijk is het precies in de wisselende contexten dat ik me zelf op het spoor kan komen. Derhalve zou die globaliserende wereld, die multiculturele leefwereld precies een opportuniteit moeten zijn, maar dat is hij helaas niet. In tegendeel men stapt er uit 5. Maatschappelijke relevantie Naar aanleiding van de problematiek van zelfdodingen, schreef Jos Vranckx een artikel 12 onder de titel: Preventie zelfdoding vergt meer dan bestrijding symptomen. Een langer citaat hieruit: Alweer stijgt het aantal zelfdodingen in Vlaanderen. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) wijt dit aan de economische crisis. Maar er is duidelijk meer aan de hand.( ) In de commentaren en discussieforums valt het op dat niemand een verband legt met de factor zingeving en met het moderne secularisme; met de afwezigheid van God in onze leefwereld en de mens die teruggeworpen is op zichzelf. Natuurlijk gaat het te ver om een rechtstreeks causaal verband te leggen, maar dat wil niet zeggen dat ze niets met mekaar te maken hebben. Wijlen dokter Paul Janssen, zelf uitvinder van baanbrekende psychofarmaca, leverde destijds een sterke getuigenis. Hij legde onomwonden een verband tussen de depressie-epidemie en de ontkerkelijking. Religiositeit, zei hij, is de beste preventie omdat ze de innerlijke veerkracht versterkt en sociale ondersteuning bevordert. Maar het is niet politiek correct daarover te publiceren, voegde hij er in 2003 aan toe Een onwaarschijnlijk zachte stem omsloot me. In de woestijn van mijn bestaan hoorde ik een stem die me nooit meer zou verlaten. Het was een vanzelfsprekendheid, een zekerheid. Mijn innerlijkheid was bewoond. *Sebastien De Fooz, Te voet naar Jeruzalem. Lannoo, en Binnen in me zit een heel diepe put. En daarin zit God. Soms kan ik erbij. Maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put; dan is God begraven. Dan moet hij weer opgegraven worden [Etty Hillesum, De nagelaten geschriften p. 97. Uitgeverij Balans, 1986, Amsterdam]. 12 JOS VRANCKX, Preventie zelfdoding vergt meer dan bestrijding symptomen. Tertio nr. 606,

7 Sindsdien is er een hele stroom publicaties op gang gekomen over de relatie tussen geloof en geestelijke gezondheid, ook al lees je er zelden over in de krant. Mensen die geloven dat hun leven zinvol is, leven langer en plegen minder gauw zelfmoord dan mensen die geen zin of betekenis zien. Het geloof in God, die boven onze beperkte visies uitstijgt, geeft vertrouwen en bindt samen. Symptoombestrijding volstaat niet. Alle maatregelen tot preventie zijn gedoemd te mislukken zolang levensbeschouwelijke en religieuze drijfveren en overtuigingen onder de mat worden geveegd. Zeker in deze tijd van snelle veranderingen is het belangrijk bronnen van vertrouwen en solidariteit aan te boren in het hart van de mens en van de gemeenschap. Dat vereist dat we meer empathie aan de dag leggen voor de existentiële vraagstukken die het leven van zoveel mensen verzieken, ook al lopen ze er niet mee in de kijker. Dat vereist ook dat de kerk naar haar core-business terugkeert: de Blijde Boodschap van geloof en vertrouwen, over alle ellende heen. Want elke zelfdoding is een nederlaag voor ons allemaal. Wij volwassenen, wij zwijgen over dat thuiskomen bij zichzelf, we zwijgen over identiteit want alle aandacht gaat naar het kneden van het aanpassingsvermogen van de mens opdat die zou kunnen functioneren in die wentelende wereld. 6. Tot besluit Elke katholieke school wil - zoals alle scholen pedagogisch hoogstaand zijn, met zorg voor elk kind, elke jongere, met hoop en inzet voor de groots mogelijke ontplooiing van hen Maar daarenboven is zij geroepen kinderen/jongeren stapsgewijs te begeleiden in een grote verkenningstocht, heel diep in henzelf, de verkenningstocht naar de diepe schat in hen verborgen, hun eigen ziel en daarmee is natuurlijk niet een of ander biologisch orgaan bedoeld, maar dit sublieme vermogen dat een mens zich kan richten tot God. de verborgen schat in de akker, zoals we dat bij de evangelist Mattheüs lezen (Mt. 13, 44). Het mensbeeld waarmee we binnen het katholiek onderwijs werken, gaat uit van deze overtuiging: in elke mens leeft God als een verborgen schat die zich laat vinden en waarvoor eens gevonden - een mens voor niets meer die wil verliezen. Die zoektocht is ons eigen Het vinden is in vrijheid. Als school kan men alleen hopen en wensen en bidden dat het geschiedt. Svdk

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

MYSTIEK IN DE PSALMEN 84 EN 85

MYSTIEK IN DE PSALMEN 84 EN 85 1 MYSTIEK IN DE PSALMEN 84 EN 85 Weerstand en genade op je geestelijke weg Lezing gehouden door pastor John Batist op donderdag 21 oktober 2010 Vanavond gaan we aan de slag met twee Psalmen die ons iets

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Najaar 2009 Kwetsbaar en toch weerbaar Van de redactie Suggesties

Nadere informatie

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13)

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Catechese op zondag: vasten Situering De veertigdagentijd wordt vaak gezien als een periode van strenge voorbereiding op de lentevreugde die de Paasdagen

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Parabels en wonderverhalen

Parabels en wonderverhalen Parabels en wonderverhalen Hoe ga je ermee aan de slag tijdens een godsdienstles? Hanne Achten en Anne Brans Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2010-2011 Parabels en wonderverhalen Hoe ga je

Nadere informatie

In die geest willen wij dan ook deze brief uitdrukkelijk aanbieden aan al wie zich mee betrokken volt in het heilswerk

In die geest willen wij dan ook deze brief uitdrukkelijk aanbieden aan al wie zich mee betrokken volt in het heilswerk Naar aanleiding van het Jaar van het godgewijde leven schreef Paus Franciscus een apostolische brief naar alle godgewijden over de wereld verspreid. Een heel rijke tekst waarin godgewijden aangemoedigd

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2)

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Preek over Psalm 16 (ds. Jos Douma) Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de HEER: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand

Nadere informatie

Levensbeschouwing, religie en zingeving (cursus: Werken aan de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. ) Drs. Arthur Polspoel

Levensbeschouwing, religie en zingeving (cursus: Werken aan de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. ) Drs. Arthur Polspoel Levensbeschouwing, religie en zingeving (cursus: Werken aan de spirituele dimensie in de palliatieve zorg. ) Drs. Arthur Polspoel De geïndividualiseerde, kleurrijke kaart van de Nederlandse levensbeschouwing

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente 8. De leiding van de gemeente Het ligt voor de hand om in het kader van de opbouw van de gemeente ook aandacht te besteden aan de leiding van de gemeente. Kan het niet zonder opbouw, nog minder kan het

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie