(Succesvolle) veranderaars in de grafische industrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Succesvolle) veranderaars in de grafische industrie"

Transcriptie

1 (Succesvolle) veranderaars in de grafische industrie Masterthesis By making connections with one another, and keeping them going over time, people are able to work together to achieve things they either could not achieve by themselves, or could only achieve with great difficulty (John Field). Debby Vrijburg Amsterdam, juni 2014

2 Een onderzoek naar organisatieverandering binnen de grafische industrie vanuit cultureel oogpunt. Debby Vrijburg Amsterdam, 27 juni 2014 Vrije Universiteit, Amsterdam Faculteit Sociale Wetenschappen Master Beleid, Communicatie & Organisatie (BCO) Gecommitteerde: Dr. P.C. van er Sijde MSc. Suzanne Verhoog 2

3 Voorwoord Het doen van onderzoek is een vaardigheid die naar mijn inziens waardevol is, ook voor de periode na mijn studie. Het proces was iteratief, leerzaam, soms ook zwaar en ingewikkeld. Vooraf had ik mij op andere pijlers gericht, terwijl relationeel kapitaal als belangrijkste factor naar voren is gekomen. Uiteindelijk is alles op zijn plaats gevallen, met als eindresultaat deze masterthesis. Deze thesis is ontstaan vanuit persoonlijke interesse in organisatieverandering. In samenspraak met dr. Peter van der Sijde en Richard van Hoorn is het onderzoek vorm gegeven. Graag wil ik via deze weg dr. Peter van der Sijde bedanken voor zijn begeleiding en zeer goede feedback. Ook medestudenten Gunnar Oldenhof en Anneloes van Brummelen, dank voor jullie inzichten. Tenslotte wil ik Richard van Hoorn bedanken, die mij de kans heeft gegeven om af te studeren op een actueel vraagstuk uit de praktijk. Zonder zijn inzet en bereidheid om zijn netwerk en kennis van de grafische industrie te delen, was dit onderzoek niet mogelijk geweest. Debby Vrijburg Amsterdam, Juni

4 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Aanleiding Doelstelling en vraagstelling Relevantie Wetenschappelijke relevantie Praktische relevantie.7 2. Theoretisch kader Organisatieverandering Organisatiecultuur Organisatiecultuur: Aanpassingsvermogen Organisatiecultuur: Missie Organisatiecultuur: Betrokkenheid Organisatiecultuur: Consistentie Het gebruik van theoretische inzichten in deze masterthesis Methode sectie Case selectie Operationalisatie Procedure en analyse Resultaten De cases Case Case Case Case Case Analyse Discussie Conclusie 5.1. Conclusie Wetenschappelijke en praktische implicaties voor het onderzoek Aanbevelingen voor verder onderzoek...44 Literatuurlijst 4

5 1. Inleiding De grafische sector is de laatste jaren onder druk komen te staan. De markt wordt steeds kleiner en ondergaat veranderingen. Veel bedrijven hebben moeite om te overleven, soms tot redelijk vaak met faillissement als gevolg (van Hoorn, 2012). De grafische industrie heeft te maken met veel veranderingen in een hoog tempo, zoals mooi weergegeven in onderstaand citaat: Wie denkt dat het nu wel mooi geweest is heeft het mis. Er staat ons meer te wachten: Cloudcomputing, samenwerken in gedeelde applicaties, mobiele communicatie, verspreiding van nieuws en informatie via tablets, sterk afgeprijsde toner printers, opkomst van facilitair printmanagement, hoog volume inkjet printen, efficiënt variabel drukken in grote aantallen (van Hoorn 2012, p. 6). Binnen de sector worden er verschillende strategieën gekozen om te kunnen omgaan met deze veranderingen. Enerzijds zijn er bedrijven die zich richten op schaalvergroting en die in staat zijn om zich te ontwikkelen tot grote, goed geautomatiseerde drukkerijen. Deze bedrijven zijn over het algemeen succesvol. Anderzijds zijn er midden- en kleinbedrijven die niet deze strategie volgen en moeite hebben om zich staande te houden in de markt. Een aantal van deze bedrijven heeft een veranderproces ondergaan, of zijn deze momenteel aan het ondergaan om te kunnen blijven bestaan. Ze schakelen om van een traditionele drukkerij naar een printmedia dienstverlener. Zo wordt de drukkerij het verlengstuk van een communicatieafdeling of gaan bedrijven zich specialiseren door product en marktontwikkeling (van Hoorn, 2013). In deze thesis zal de (succesvolle) verandering van traditionele drukkerij naar printmedia dienstverlener onderzocht worden. Organisatiecultuur wordt omschreven als de essentie van organisatieverandering (Lewin & Grabbe, 1945; Schein, 1990; Kotter, 1995; van Nistelrooij & de Wilde, 2008). Er is daarom ervoor gekozen om vanuit dit perspectief te kijken naar de verandering van een traditionele drukkerij naar een printmedia dienstverlener. Vanwege de complexiteit van de verandering is er voor gekozen om een multiple case-study onderzoek uit te voeren, om zo het veranderproces uit te diepen. 5

6 1.1. Aanleiding De situatie binnen de sector geeft direct aanleiding voor dit onderzoek. Sinds 2000 is het aantal grafische bedrijven aan het dalen. Sinds 2006 vind er continue omzetdaling plaats en ook voor 2014 wordt weer een omzetdaling verwacht van circa 2% (Rabobank, 2014). Het is daarom interessant om nu juist te kijken naar een aantal drukkerijen/printmedia dienstverleners waarbij er de aanname is dat ze wel succesvol zijn binnen de industrie en succesvol veranderen om zo te kunnen blijven bestaan. Hoe verloopt dit veranderproces en welke culturele factoren spelen een rol? Veranderingen binnen de industrie zijn niet nieuw. De industrie heeft al veel veranderingen doorgemaakt. De afschaffing van hoogdruk en de opkomst van offset druk, de opkomst van print en de opkomst van desk top publishing (DTP) zijn enkele voorbeelden (van Hoorn, 2009). Nu zal er dan worden gekeken naar de verandering van traditionele drukkerij naar printmedia dienstverlener, mogelijk een verandering gevolgd op velen. Dit onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek binnen de grafische industrie, onder andere van Habets (2012), van Hoorn (2009, 2012, 2013) en van Wijk (2012). Onderzoek naar organisatieverandering ontbreekt Doelstelling en vraagstelling Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verwerven in het veranderproces van grafimedia bedrijven die verschuiven van een traditionele drukkerij naar een printmedia dienstverlener en eventueel succes te verklaren. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Hoe verloopt het (succesvolle) veranderingsproces van traditionele drukkerij naar een printmedia dienstverlener en welke factoren spelen hierin een rol? Vanwege de essentie van de organisatiecultuur in het veranderproces (Lewin & Grabbe, 1945; Schein, 1990; Kotter, 1995; van Nistelrooij & de Wilde, 2008) is dan ook gekozen om vanuit deze invalshoek te kijken naar het veranderproces van traditionele drukkerij naar printmedia dienstverlener. 6

7 1.3. Relevantie Wetenschappelijke relevantie Studie naar organisatieverandering focust zich voornamelijk op twee zaken. Enerzijds op de antecedenten en de gevolgen van verandering en anderzijds op het verloop van verandering, waaronder het ontstaan, ontwikkelen, groeien en eindigen van verandering vallen. Het meeste onderzoek is gedaan naar het eerste, terwijl de laatste jaren meer interesse is gekomen in de wetenschap voor het laatste. Proces studies zijn van belang om gevoel voor het dynamische organisatieleven te krijgen en voor het ontwikkelen of testen van theorieën over organisatie aanpassingsvermogen, verandering, innovatie en re-design. Het begrijpen van de dynamiek, content en context is van belang en nog te weinig wetenschappelijk onderbouwt (van de Ven & Huber, 1990; Pettigrew, Woodman & Cameron, 2001) Praktische relevantie De grafische branche maakt momenteel veel veranderingen door, waarbij niet alle bedrijven in staat zijn om te anticiperen op deze veranderingen. Enkele midden- en kleinbedrijven binnen de branche doen dit echter wel door de verandering door te maken van een traditionele drukkerij naar een printmedia dienstverlener. Het is nu van belang om te kijken hoe dit veranderproces verloopt en welke mogelijke factoren hier van invloed zijn. Bedrijven binnen de branche kunnen dit mogelijk meenemen in hun eigen bedrijfsvoering. 7

8 2. Theoretisch kader Hieronder zal er een theoretisch kader geschetst worden waarin de kernbegrippen van het onderzoek uiteengezet worden. Het onderzoek staat in het teken van organisatieverandering. Verandering in de klassieke zin ontstaat wanneer een individu of groep niet meer in lijn is met de realiteit van het geheel en doordat het huidige systeem faalt (Lewin & Grabbe, 1945). Organisatieverandering wordt veelal weergegeven als een tegenstelling, waarbij verschillende type verandering tegenover elkaar staan. Episodische verandering versus continue verandering heeft betrekking tot het proces en zal daarom voor deze thesis gebruikt worden (Weick, 2000; Weick & Quinn, 1999, 2004). Organisatiecultuur is de kern van organisatieverandering, vandaar dat vanuit deze hoek gekeken zal worden naar de verandering van traditionele drukkerij naar een printmedia dienstverlener. Organisatiecultuur wordt door Schein (1990) omschreven als A pattern of basic assumptions, invented, discovered, or developed by a given group, as it learns to cope with its problems of external adaptation and interal integration (Schein, 1990, p. 111). Voor dit onderzoek wordt het Denison Culture Model (2003) gebruikt, een model dat organisatiecultuur in het kader plaatst van succes voor een onderneming. Het model bouwt voort op een reeks aan onderzoeken naar cultuur en succes (Denison, 1984, 1990, 1996, 2000; Denison, Janovics, Yound & Cho, 2006; Denison & Mishra, 1995; Denison & Neale, 1996; Fey & Denison, 2003). De vier culturele dimensies van het Denison Culture Model (2003) zijn aanpassingsvermogen, missie, betrokkenheid en consistentie. Meerdere onderzoeken ondersteunen de keuze voor deze vier dimensies (Gordon & DiTomaso, 1992; Kotter & Heskett, 1992; Sorenson, 2002). In totaal worden binnen deze vier culturele dimensies twaalf factoren onderzocht. Alle vier de dimensies worden dieper uiteengezet in het kader van succes voor de onderneming. Onder andere met onderzoek van Gill (2010), Gulati & Kletter (2003) en Porter (1980; 1985; 1990). 8

9 2.1. Organisatieverandering Er zijn verschillende manieren waarop organisaties veranderen. In de theorie worden verschillende type veranderbenaderingen genoemd, waarbij ze vaak worden weergegeven als een tegenstelling. Twee veelvuldig gebruikte procestypes zijn episodische verandering en continue verandering (Carter, Armenakis, Feild & Mossholder, 2012; Feldman, 2000; Hakonsson, Klaas & Carrol, 2012; Weick, 2000; Weick & Quinn, 1999, 2004). Hieronder zal dieper in worden gegaan op deze twee veranderprocessen. Episodische verandering ontstaat in periodes van divergentie, wanneer een organisatie steeds verder afwijkt van zijn equilibrium. Divergentie ontwikkeld zich wanneer de structuur van de organisatie niet in staat is om zich aan te passen aan de veranderende omgeving, waaronder bijvoorbeeld technologische verandering. Episodische verandering is ingrijpend en een incidentele gebeurtenis. De verandering wordt vaak gecreëerd met een bepaalde intentie vooraf en is strategisch en formeel. Deze vorm van verandering vraagt om en interventie van buitenaf. Verandering verloopt volgens de volgende drie fases: unfreeze, transition, refreeze (Weick & Quinn, 1999, 2004). Continue verandering houdt in dat er continue kleine aanpassingen gedaan worden. Verandering wordt gedreven door instabiliteit van de organisatie en alerte reactie op dagelijkse gebeurtenissen. Bij een continue verandering wordt verandering niet van te voren gepland, maar ontstaat het uit zichzelf. De ideale organisatie is in staat om zich continue aan te passen. Het succes of falen van een organisatie zijn gerelateerd aan organisatieverandering en de mate waarin ze mee kunnen veranderen met de omgeving (Carter et.al., 2012; Feldman, 2000; Hakonsson et. al., 2012; Orlikowski, 1996; Weick, 2000; Weick & Quinn, 1999, 2004). De tegenstelling wordt verklaard aan de hand van de positie waaruit de organisatie bestudeerd wordt. Wanneer er op macro niveau naar het veranderproces gekeken zal worden, zal men voornamelijk episodische verandering waarnemen. Wanneer men de organisatie van dichtbij bestudeerd, op microniveau, zal voornamelijk continue verandering plaats vinden (Weick & Quinn, 1999, 2004). Continue verandering op micro niveau kan ervoor zorgen dat de episodische verandering faalt of slaagt. Continue verandering zorgt dan voor hercoördinatie van processen, flow en structurering binnen de organisatie (Weick, 2000). 9

10 2.2. Organisatiecultuur Cultuur is niet statisch, maar constant in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. Het is een complex fenomeen en bestaat uit verschillende lagen. De verschillende lagen zijn van elkaar te onderscheiden in de mate waarop ze zichtbaar zijn van de observant. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen visible artifacts, espoused beliefs and values en underlying assumptions. Artifacts zijn zichtbare organisatiestructuren en processen. Espoused beliefs and values zijn uitgesproken strategieën en ideeën. Underlying assumptions zijn onbewuste percepties, gedachtes en gevoelens (Schein, 1990, 1996, 2010). De onderliggende laag van gedragsnormen en waardeoriëntaties wordt gezien als bepalend voor het succes van cultuurverandering (van Nistelrooij & de Wilde, 2008). In de literatuur zijn meerdere kaders ontwikkeld waar cultuur door bestudeerd kan worden. Het Denison Culture Model (2003) is een model waarbij culturele kenmerken van organisaties in het kader van succes voor de organisatie worden geplaatst. Het model suggereert dat sommige kenmerken meer bijdragen aan succes voor de organisatie dan anderen culturele kenmerken. Voor deze thesis zal dit model als uitgangspunt dienen. Het model bestaat uit twaalf culturele factoren die worden ingedeeld in vier dimensies: betrokkenheid, consistentie, aanpassingsvermogen en missie. Figuur 1: Denison Culture Model (Denison, Haaland & Goelzer, 2003). 10

11 Binnen dit model bevinden zich tegenstrijdigheden, externe focus tegenover interne focus en flexibiliteit tegenover stabiliteit. Naar verwachting zullen niet alle dimensies even sterk aanwezig zijn in een organisatie. Wanneer er bijvoorbeeld veel aanpassingsvermogen is, zal er naar waarschijnlijkheid weinig consistentie zijn. Alle vier de dimensies kunnen bijdragen aan succes voor de organisatie (Denison et. al., 2003). Hieronder zullen de vier kenmerken, aanpassingsvermogen, missie, betrokkenheid en consistentie uiteengezet worden in het kader van succes voor de organisatie Aanpassingsvermogen Aanpassingsvermogen houdt in dat organisaties zich aanpassen aan de omgeving en dat de organisatie zich aanpast aan factoren om zich heen, zoals klanten. Creëren van verandering, klantenfocus en de lerende organisatie zijn de drie factoren die samen de dimensie aanpassingsvermogen vormen. Wanneer een industrie veranderd, is het van belang om aan te passen als organisatie om competitief voordeel te halen (Denison et. al., 2003). Organisaties passen zich aan, omdat ze niet meer aansluiten bij de situatie waarin we ons nu bevinden. Technologische vernieuwingen en de economische crisis zijn van invloed. We zien nieuwe organisatievormen. Een organisatie en de omgeving worden in de klassieke definitie beschreven als een andere orde. Organisaties kunnen heden ten dage ook bestaan buiten de formele organisatie of tussen formele organisaties in (Ahrne & Brunsson, 2011). Klantenfocus als factor voor succes wordt ook omschreven door Gulatti & Kletter (2005). Ze omschrijven een losse organisatiestructuur gefocust op relaties, onder andere met klanten. Waar organisaties zich vroeger voornamelijk richten op het managen van afdelingen, gaan organisaties zich nu steeds meer richten op het managen van zowel interne als externe relaties. Samenwerking wordt volgens hen heden ten dage een essentieel onderdeel van bedrijfsvoering. Er worden vier verschillende dimensies van relationeel kapitaal genoemd: klanten, leveranciers, allianties en sub-units. Daarnaast worden er verschillende niveaus van relationeel kapitaal weergegeven: ownership, investment, enhancement en transaction. Hierbij is ownership het hoogst haalbare en transaction het laagst haalbare (Gulatti & Kletter, 2005). 11

12 Figuur 2: De relatie georiënteerde organisatie (Gulatti & Kletter, 2005) In figuur 3 wordt een van de vier dimensies uiteengezet, de relatie tussen het bedrijf en de klant. Wanneer men op het niveau van ownership zit neemt het bedrijf volledige eigenaarschap voor het oplossen van een probleem van de klant. Op het laagste niveau is er geen relatie tussen het bedrijf en zijn klant, maar besteld de klant alleen maar op basis van prijs. Op de een na laagste trede, enhancement, is er een relatie tussen de klant en het product/merk, niet tussen de klant en het bedrijf. Als het merk verkocht wordt naar een ander bedrijf zal de klant meegaan. Op de derde trede staat investment, hierbij is er wederzijdse loyaliteit tussen het bedrijf en de klant. Het bedrijf zal dan op maat gemaakte voorstellen doen wat betreffende producten of services (Gulatti & Kletter, 2005). Figuur 3: De klant-relatie ladder (Gulatti & Kletter, 2005) 12

13 Ook door anderen wordt het belang van relationeel kapitaal en in het specifiek de klantrelatie gezien. Het bieden van oplossingen voor de klant in plaats van alleen leveren van producten levert meerwaarde op (Kohtamaki, Partanen & Moller, 2013; Windahl and Lakemond, 2010). Doordat de organisatie zich meer richt op relaties, wordt de organisatie ansich veel omvattender. Door samenwerking met strategische partners is het bedrijf in staat om ook daadwerkelijk oplossingen aan te bieden aan de klant. Samenwerkingsverbanden hebben volgens Ellinger, Keller & Ellinger (2000) en volgens Provan &Wilward (2001) een positief effect op het succes van de onderneming. Naast creëren van verandering en klantenfocus, wordt de lerende organisatie genoemd onder de dimensie aanpassingsvermogen als mogelijke factor voor succes (Denison et. al., 2003). A learning organisation is a place where employees axcel at creating, acquiring, and transferring knowledge. There are three building blocks of such institutions: (1) a supportive learning environment, (20) concerete learning processes and practices, and (3) leadership behavior that reinforces learning (Garvin, Edmondson & Gino, 2008, p. 110). Wanneer een organisatie zich continue aanpast aan de omgeving en leert, zal dit bijdragen aan succes voor de onderneming (Garvin et. al., 2008; Schein, 1990, 1996, 2010; Senge 1990, 2014) Missie Missie is de tweede culturele dimensie en wordt gevormd door de factoren strategie, (concrete) organisatiedoelen en visie (Denison et. al., 2003). De begrippen missie, visie, strategie en doelen zijn overlappend. Een missie wordt bijvoorbeeld gezien als de eerste stap bij het vormen van een strategie, een planning voor het bedrijf. Het gaat over de vraag: What is our business, and what should it be (Campbell & Yeung, 1991, p. 145)? Een visie wordt omschreven als: A mental image of a possible and desirable future state of the organisation. The critical point is that a vision articulates a view of a realistic, credible, attractive future for the organisation (Campbell & Yeung, 1991, p. 145). 13

14 Het hebben van een strategie, een missie en een visie zorgt voor competitief voordeel en dus voor succes van de onderneming. De strateeg kan bepalen waar de zwaktes en sterktes van de organisatie zitten en zo ervoor zorgen dat het bedrijf een goede positie inneemt in de markt. Sustainable competitive advantage comes from strategic positioning, delivering unique value to customers by doing things differently than your competitiors (Porter, 1996, p. 1). Het hebben van een strategie, doelen en een lange termijn visie draagt tevens bij aan een succesvol veranderproces. Gill (2010) heeft een model uiteengezet, waarin verschillende kenmerken omschreven worden van leiderschap die van belang zijn voor een effectief veranderproces waaronder visie en strategie. Een visie zorgt voor dissatisfactie met de status quo en zorgt ervoor dat veranderen als noodzaak wordt gezien. Een strategie helpt om de missie en visie te bewerkstelligen en is daarom noodzakelijk voor een goed veranderproces (Gill, 2010) Betrokkenheid Betrokkenheid houdt in dat directeuren, managers en werknemers zich verbonden voelen met de organisatie en het gevoel hebben dat ze een stukje van de organisatie bezitten. Mensen van alle niveaus binnen de organisatie voelen zich betrokken bij beslissingen die te maken hebben met hun werk. Ze voelen dat hun werk direct verbonden is met de doelen van de organisatie. Drie factoren die samen de dimensie betrokkenheid vormen zijn empowerment, team oriëntatie en capaciteitsontwikkeling. Deze factoren kunnen alle drie op een eigen manier bijdragen aan succes voor de onderneming (Denison et. al., 2003). Empowerment betekend letterlijk mensen kracht geven. Team oriëntatie heeft te maken met de manier waarop de organisatie vorm wordt gegeven, in dit geval in teams. Capaciteitsontwikkeling heeft te maken met ontwikkelen van de werknemers op alle organisatieniveaus. Er is onderzoek gedaan naar de relatie tussen betrokkenheid en succes van de onderneming. Bij een hoge mate van betrokkenheid wordt er beter gepresteerd, al dan niet in een zwak verband. Verder worden veranderprocessen gezien als een bedreiging voor de mate van betrokkenheid bij de organisatie, omdat het vaak gepaard gaat met ontslag (Allen & Meyer, 1990; Klein, Becker & Meyer, 2009; Neininger, Lehmann-Willenbrock, Kauffeld & Henschel, 2010; Randall, 1990; Riketta, 2002). 14

15 In het model van Gill (2010) wordt empowerment genoemd als belangrijke factor voor een succesvol veranderproces. Mensen worden in staat gesteld te doen wat ze moeten doen tijdens het veranderproces. Mensen stimuleren, betrokken laten voelen bij het proces zorgt ervoor dat het veranderproces beter verloopt. Mensen moeten zich ook betrokken voelen bij de missie en visie om deze te kunnen bewerkstelligen (Gill, 2010). Het komt er dus op neer dat het lastig is om betrokkenheid vast te houden bij de organisatie tijdens het veranderproces en dat er leiderschap nodig is om dit te bewerkstelligen. Als er wel betrokkenheid is binnen de organisatie zou dit een verklarende factor kunnen zijn voor succes (Denison et. al., 2003) Consistentie Consistentie houdt in dat de cultuur goed gecoördineerd is en goed geïntegreerd in de organisatie. Gedrag komt voort uit een vaste set waardes en zowel werknemers als leidinggevenden hebben een gemeenschappelijke mindset. Er is een hoge mate van conformiteit. Kernwaarden, overeenkomstigheid en coördinatie/integratie zijn de factoren die samen de dimensie consistentie vormen (Denison et. al., 2003). Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden voor een organisatie en bevinden zich in de diepere cultuurlaag (Schein, 1990, 1996, 2010; van Nistelrooij & de Wilde, 2008). Overeenkomstigheid is de mate waarin werknemers het met elkaar eens zijn en dezelfde ideeën delen over de organisatie. Coördinatie en integratie heeft betrekking op de manier van werken en hoe deze geïncorporeerd is in de organisatie. Als er veel consistentie is binnen en organisatie kan dit leiden tot succes voor de onderneming (Denison et. al., 2003). 15

16 2.3. Het gebruik van theoretische inzichten in deze masterthesis Voor deze thesis zal de aard van het veranderproces van een traditionele drukkerij naar een printmedia dienstverlener onderzocht worden. Er wordt gekeken naar het proces, waarbij er naar verwachting episodische of continue verandering waarneembaar zal zijn (Weick, 2000; Weick & Quinn, 1999, 2004). Hoe verloopt het veranderproces van traditionele drukkerij naar printmedia dienstverlener? Vervolgens wordt er gekeken welke culturele factoren van invloed zijn op dit proces, waarbij het Denison Culture model (2003) en de twaalf factoren die daarin worden genoemd als uitgangspunt zijn genomen. Welke factoren zijn van invloed op het veranderproces? Het betreft een onderzoek naar organisatieverandering, waarbij naar verwachting de culturele dimensies met externe focus, naar voren zullen komen als relevante dimensies tijdens het veranderproces. Creëren van verandering past bij een externe focus, waaronder een groot aanpassingsvermogen en duidelijke missie. De factoren met interne focus zullen naar verwachting minder aanwezig zijn. 16

17 3. Methode Het onderzoek is een kwalitatieve multiple case studie, waarbij er vijf bedrijven onderzocht zijn die binnen de grafische branche de verandering van een traditionele drukkerij naar een printmedia dienstverlener hebbend doorgemaakt of aan het doormaken zijn. Er zal ten eerste worden ingegaan op de cases en de case selectie waarna het de topics van het onderzoek geoperationaliseerd worden. Tenslotte zal de onderzoeksprocedure en de data analyse aan bod komen Cases en case selectie Vanwege de complexiteit van het veranderproces van een traditionele drukkerij naar een printmedia dienstverlener is er voor een multiple case-study gekozen. Case study onderzoek kenmerkt zich als onderzoeksstrategie door de focus op het begrijpen van de dynamiek binnen een bepaalde setting (Eisenhardt, 1989; Swanborn, 2010). Het is daarom geschikt voor deze thesis om het proces van verandering, van traditionele drukkerij naar printmedia dienstverlener, te begrijpen. Er is gekozen voor een maximum van vijf cases, om zo de diepgang van het onderzoek te waarborgen. Er zijn vijf bedrijven geselecteerd binnen de grafische industrie die de verandering van een traditionele drukkerij naar een printmedia dienstverlener hebben doorgemaakt of aan het doormaken zijn. De vijf bedrijven zijn geselecteerd op basis van convenience sampling (nonprobability sampling). In samenspraak met een consultant binnen de grafische industrie zijn de bedrijven geselecteerd. Op basis van zijn kennis van de branche zijn de bedrijven gekozen. Naast het overeenkomstige kenmerk dat de bedrijven een veranderproces aan het doormaken zijn, doen ze het momenteel allemaal goed in de branche. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de vijf gekozen bedrijven. 17

18 Tabel 1: De cases C1: Drukkerij: Nog aanwezig, verdwijnt op korte termijn Dienstverlening: Groot aanbod aan diensten Positionering: Communicatiebureau Locatie: Noord-Holland (Randstad) Werknemers: 25 Begin veranderproces: 2004/2005 Bedrijf: Familiebedrijf sinds 1902 C2: Drukkerij: Nog aanwezig, verdwijnt op de lange termijn Dienstverlening: Groot aanbod aan diensten Positionering: Communicatiebureau Locatie: Overijssel Werknemers: 9 Begin veranderproces: 2004/2005 Bijzonderheden: 18 jaar geleden opgericht door huidige ondernemer C3: Drukkerij: Blijft aanwezig in afgeslankte vorm Dienstverlening: Groot aanbod aan diensten Positionering: Communicatiebureau Locatie: Brabant Werknemers: 12 Begin veranderproces: 2007 Bijzonderheden: Familiebedrijf C4: Drukkerij: Blijft aanwezig Dienstverlening: Groot aanbod aan diensten Positionering: Full-service bedrijf, drukkerij en vormgeving Locatie: Gelderland Werknemers: 8 Begin veranderproces: 2008 Bijzonderheden: Het bedrijf is ontstaan als grafisch ontwerpbureau, waarna de drukkerij als aparte tak erbij is gekomen om vervolgens in 2008 samen te gaan met de vormgeving. C5: Drukkerij: Blijft aanwezig Dienstverlening: Voornamelijk product complementering en uitbesteding Positionering: Drukkerij als one stop shop Locatie: Gelderland Werknemers: 9 Begin veranderproces: 2007 Bijzonderheden: Familiebedrijf, vrouwelijke ondernemer 18

19 3.2. Operationalisatie Aan de hand van Choguill (2005) is het onderzoeksontwerp geoperationaliseerd. De belangrijkste topics worden daarin uiteen gezet. Tijdens de interviews, document analyse en observaties zijn deze concepten en topics leidend geweest. Verder heeft de geïnterviewde in kwestie tijdens het interview zelf nog onderwerpen naar voren kunnen brengen die in zijn of haar ogen relevant zijn voor het veranderproces. Hoe verloopt het veranderproces van traditionele drukkerij naar printmedia dienstverlener? Welke factoren zijn van invloed tijdens het veranderproces? Episodische verandering (o.a. Weick, 2000; Weick & Quinn, 1999, 2004) Continue verandering (o.a. Weick, 2000; Weick & Quinn, 1999, 2004) Tabel 2: Operationalisatie Onderzoeksdoel Concept Subconcept Topics Dataverzameling Organisatieverandering Organisatiecultuur Aanpassingsvermogen (o.a. Denison, et. al., 2003; Gulati & Kletter, 2005; Senge, 2006) Divergentie Incidenteel Intentie Transitie Reactie op gebeurtenissen Doorlopend Zelf organiserend Rebalance Creëren van verandering Klantenfocus De lerende organisatie Semi gestructureerd diepte interview, observatie & documentatie analyse Semi gestructureerd diepte interview, observatie & documentatie analyse Semi gestructureerd diepte interview, observatie & documentatie analyse Interview vragen Kunt u de veranderingen die uw bedrijf heeft meegemaakt omschrijven? Waarom bent u gaan veranderen? Waren de veranderingen gepland en zo ja, door wie? Zijn er bepaalde mensen die de veranderingen hebben gestuurd en zo ja, wie dan? Zijn er aanpassingen gedaan aan de hand van interne/externe gebeurtenissen en zo ja, wat voor? Is er sprake van continue aanpassing door de organisatie zelf of juist niet? Hoe passen jullie je aan, aan de omgeving? Hoe is de relatie met de klant? Hoe gaan jullie om met fouten? Wat voor rol speelt kennis binnen jullie 19

20 Missie (o.a. Denison, et. al., 2003; Gill, 2010; Porter 1996) Betrokkenheid (o.a. Denison et. al., 2003; Gill, 2010) Consistentie (o.a. Denison et. al., 2003; Schein, 2006; van Nistelrooij & de Wilde, 2008) Strategie Visie Empowerment Team oriëntatie Organisatiedoelen Capaciteitsontwikkeling Kernwaarden Overeenkomstigheid Coördinatie/ integratie Semi gestructureerd diepte interview, observatie & documentatie analyse Semi gestructureerd diepte interview, observatie & documentatie analyse Semi gestructureerd diepte interview, observatie & documentatie analyse organisatie? Wat is jullie strategie? Wat zijn jullie doelen? Wat is jullie visie? Hebben jullie een missie en zo ja, hoe luidt deze missie? Hoe zou je de betrokkenheid van medewerkers omschrijven? Wordt er gebruik gemaakt van teams binnen jullie organisatie? Wordt er geïnvesteerd in de capaciteiten van medewerkers om concurrentievoordeel te behalen en zo ja, hoe dan? Wat zijn jullie kern waarden binnen jullie organisatie? Worden deze waarden ook gedeeld? Hoe is de samenwerking intern? Is de manier van werken geïntegreerd in de organisatie en zo ja, kunt u daar voorbeelden van noemen? 20

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE?

EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? MINDSET & LEAN EEN BEÏNVLOEDBARE COMBINATIE? Is de invoering van onderdelen van Lean van invloed op de mindset? Masterthesis MHBA 10 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen

De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen De winst en waarde van een steuntje in de rug Onderzoek naar de relevantie van het mentorproject Over en Weer op VMBO scholen Telemachos en Mentor uit De Odyssee Auteur: Marianne Flore van Teunenbroek

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC

Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC 2013 Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC Evelien Kip Studentnummer: s1195115 Datum: 22-10-2013 Inhoudelijk begeleider Universiteit Twente: Dhr. R.P.A. Loohuis Meelezer: Drs. P. Bliek Externe

Nadere informatie

Succesfactoren voor de implementatie van exemplarisch onderwijs in scholen voor primair onderwijs

Succesfactoren voor de implementatie van exemplarisch onderwijs in scholen voor primair onderwijs Succesfactoren voor de implementatie van exemplarisch onderwijs in scholen voor primair onderwijs Een onderzoek in opdracht van het expertisecentrum voor exemplarisch onderwijs, verbonden aan Driestar

Nadere informatie

Organisatieverslag Liberta

Organisatieverslag Liberta 1 2 Inhoudsopgave Pagina Pagina 1. Inleiding 4 2. Geschiedenis van Liberta 5 3. Huidige situatie van Liberta 6 3.1 Identiteit van de organisatie 7 3.1.1. Persoonlijkheid 7 3.1.2. Gedrag 7 3.1.3. Communicatie

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Cursist: Maarten Hopman Docent: Dhr. F. Lock Cursistnummer: 349858 Vertrouwelijk document Datum:

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Onderzoek Het Nieuwe Werken

Onderzoek Het Nieuwe Werken Onderzoeksrap 2011 Onderzoek Het Nieuwe Werken Competenties Leidinggevende Succes factoren Weerstanden medewerkers Acceptatie/Realisatie Het Nieuwe Werken Elmar van der Heijden & 4-7-2011 Onderzoek Het

Nadere informatie

Wat werkt in innovatieve scholen?

Wat werkt in innovatieve scholen? Wat werkt in innovatieve scholen? Thema s en instrumenten CPS: Linda Odenthal APS: Teja van der Meer KPC Groep: Nora Booij M.m.v.: Aafke Bouwman, Jan Dickers, Iko Doeland, Guido van Hoek, Ady Hoitink,

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Institutionele omgeving. (sociaal-cultureel-wetgeving) Aanbod. Personeel

Institutionele omgeving. (sociaal-cultureel-wetgeving) Aanbod. Personeel 7 Verandervermogen van publieke organisaties Marco de Witte, Ben Kuipers en Tessa Janssen Marktomgeving (product-markt-technologie) Institutionele omgeving (sociaal-cultureel-wetgeving) Organisatie Organisatie

Nadere informatie

United We Stand - Open diensteninnovatie

United We Stand - Open diensteninnovatie Management Tools United We Stand - Open diensteninnovatie In samenwerking met: prof. dr. Tom Elfring dr. Marius Rietdijk dr. Alexander Alexiev Amsterdam Center for Service Innovation (AMSI) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie