Raads informatiebrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads informatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2026. OOI Inboeknummer oybstoozoy Dossiernummer po7.4or ra maart zooz Raads informatiebrief Betreft Rapportage verbeterplan subsidies. 1 Inleiding In november 2003 heeft de rekenkamercommissie in overleg met de fractie voorzitters besloten het gemeentelijk subsidiebeleid- en beheer te onderzoeken. Er was geen directe aanleiding om dit thema te onderzoeken. Wel was er een gebrek aan inzicht bij de raad over de omvang en de wijze waarop met het instrument subsidies wordt omgegaan. Op december 2004 is het onderzoeksrapport aan de raad aangeboden. In dit rapport zijn verbetersuggesties aangereikt om te komen tot een rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verlopend subsidieproces. Het college heeft op basis hiervan het verbeterplan subsidies opgesteld en op 20 september 2005 vastgesteld. De verbeterpunten zijn onderverdeeld in de categorieen rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. 2 Actuele ontwikkelingen Een van de verbeterpunten was het instellen van een subsidieoverleg als vervolg op de ambtelijke werkgroep die aan de slag is gegaan met het uitwerken van de aanbevelingen en geresulteerd heeft in het verbeterplan subsidies. Een van de hoofdtaken van het subsidieoverleg is het borgen dat acties uit verbeterplan tot uitvoering komen. Dit overleg waarin alle diensten vertegenwoordigd zijn onder voorzitterschap van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, heeft thans haar rapportage uitgebracht aan het college. 3 Besluit van college van burgemeester en wethouders Op 1 februari 2007 hebben wij: 1 kennisgenomen van de rapportage Verbeterplan subsidies; 2 ingestemd met het voorstel om een audit te verrichten naar het gebruik van en de toepasbaarheid van brieven, modellen en instructies alsmede het monitoringsproces; 3 de directeur van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling opdracht gegeven om de audit te laten verrichten.

2 Raadsnummer 07.R2026.OOI 4 Ter inzage gelegde stukken Rapportage Verbeterplan subsidies, d.d. 1 februari Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris do

3 gemeente Eindhoven Rapportage verbeterplan subsidies Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling i Februari 2007

4 Februari 2007 Rapportage verbeterpian subsidies- Colofon Uitgave gemeente I:indhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Datum Februari 2007

5 Februari 2007 Rapportage verbeterpiansubsidies- Inhouds op gave Inhoudsopgave 3 Inleiding Overzicht verbeteracties 5 Verbeteracties rechtmatigheid 7 Verbeteracties doelmatigheid 12 Verbeteracties doeltreffendheid I 5

6 Februari 2007 Rapportage verbeterplen subsidies- Inleiding Naar aanleiding van het Rekenkameranderzoek subsidiebeleid en- beheer waarvan het onderzoeksrapport op 20 december 2004 aan de raad is aangeboden, heeft het college het verbeterplan subsidies opgesteld. Dit is door het college vastgesteld op 20 september Thans wordt gerapporteerd over de daarin apgenomen verbeterpunten en de stand van zaken daaromtrent. De aanbevelingen op hoofdlijnen betroffen: a. formuleer heldere beleidskaders vaar de verschillende beleidsvelden, in de zin van zoveel mogelijk meetbare beleidsdoelen (SMART), als vertrekpunt voor het maken van prestatieafspraken (subsidievoorwaarden) met de subsidieaanvragers (middels vastlegging in beschikkingen). Hierbij dient ook gekeken te worden naar de (aanvullende) betekenis van Beleidsgestuurde ContractsFinanciering (BCF) en de wijze van toepassing. De raad dient hier zijn verantwoordelijkheid te nemen bij het vaststellen van beleid en het vaststellen van de programmabegroting; b. draag zorg voor een uniformering/standaardisatie binnen de gemeente van het juridisch en financieei-administratief systeem ter beheersing van het subsidieproces. Neem de Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen zoveel mogelijk als referentie, vooral als het gaat om de beschikbaarheid van de vereiste expertise en het realiseren van een goede dossiervorming en archivering; c. draag zorg voor gemeentebrede strikte toetsing en naleving van de geldende aanvraag- en verantwoardingsverplichtingen (zoals betere financiele toetsing van aanvragen), evenals voor een betere tussentijdse monitoring. Implementeer een effectieve toepassing van de hierbij aanwezige sanctiemogelijkheden. In het verbeterplan zijn deze drie aanbevelingen uitgewerkt waaruit een lijst van 22 verbeterpunten is ontstaan, Een van de verbeterpunten was het instellen van een subsidieaverleg als vervolg op de ambtelijke werkgroep die aan de slag is gegaan met het uitwerken van de aanbevelingen en geresulteerd heeft in het verbeterplan subsidies, Een van de hoofdtaken van het subsidieoverleg is het borgen dat acties uit verbeterplan tot uitvoering komen. Dit overleg onder voorzitterschap van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling rapporteert thans aan het college.

7 . ebruari 2007 Rapportage verbeterplan subsidies- Overzicht verbeter acties In het verbeterplan is een clustering gemaakt van de verbeterpunten naar doeltreffendheid (aanbeveling a), rechtmatigheid en doelmatigheid (aanbevelingen b en c). In de volgende paragrafen wordt per verbeteractie melding gemaakt van de stand van zaken en welke acties nog ondernomen dienen te worden, Bij het verbeterplan is een bijlage opgenomen wat een samenvattend schematisch overzicht bevat van de verbeteracties, de wijze van aanpak en een tijdpad. Tevens is in het overzicht aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitwerken van de verbeteractie. Dit document is voor de volledigheid aan deze rapportage toegevoegd en geactualiseerd naar actjepunten in Voor wat betreft het tijdpad moet geconcludeerd worden dat het oppakken van de verbeteracties in de praktijk soms niet haalbaar blijkt te zijn, Een voorbeeld hiervan is het traject van de PIOFA en de daaraan gekoppelde acties. Dit traject heeft een langere doorlooptijd wat op voorhand niet was voorzien. In het kort gaat het om de volgende verbeteracties: Acties gerjcht op rechtmatigheid en betere juridische en financiele borging 1. Ontwikkel gemeentebredeformats voor subsidiebesluiten en daarmee samenhangende correspondentie. 2. Neem in de subsidieverordening een verplichting tot evaluatie op en beschrijf het evaluatieproces. 3. Neem de vorming van een egalisatiereserve op in de Subsidieverordening, Richtinggevende uitspraken zijn nodig over de hoogte van reserves als weerstandvermogen. Zorg voor een gemeentebreed systeem van toezicht en monitoring m.b.t. juridische aspecten van het subsidieproces. 5, Zorg voor gemeentebrede toepassing van sanctiebeleid. 6. Onderzoek functiescheiding tussen subsidieverlening en subsjdievaststelling en voer functiescheiding consistent door. 7. Onderzoek de noodzakelijke formatie voor juridisch advies en juridische control gerneentebreed. 8, Verhelder subsidiering van activiteiten in relatie tot inkoop van diensten. 9. Pas het systeem van wijksubsidies aan, waarbij de aanpassing geen bezuinigjngsdoeleinden dient, de buurtthermometer een plaats krijgt, de subsidieduur, het bedrag, de voorwaarden per wijk een plaats krijgen en duidelijk is welke persoon of instantie binnen de gemeente over subsidjeverstrekkjng gaal:.

8 Februari 2D07 Rapportage verbeterptan subsidies- Acties gericht op 10. Uniformeer het subsidiebeheer met modelbesluiten en verbetering van de standaardisering van proces en naleving daarvan. doelmatigheid, met 11, Verkort doorlooptijden en houd strak vast aan termijnen. Bewaak dit name efficientere beter eventueel met gebruikmaking van een signaleringssysteem. bes! uitvorming en Houd strakker de hand aan het naleven van subsidievoorwaarden; uitvoering van gebruik indien nodig sanctiemogelijkheden. subsidiebeleid enãćâćňâăi 12, Ontwikkel een expertisecentrum voor subsidies en benut hiervoor beheer aanzetten van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. 13. Bevorder deskundigheid personeel o.a. door scholing op het gebied van subsidierecht en subsidiebeheer. 14. Zet gemeentebreed een uniform systeem op voor subsidiedossiervorming. Acties gericht op 15. Zorg voor duidelijke koppeling van beleid vastgesteld door de raad en betere activiteiten van subsidieontvangers en maak daartoe het beleid SMART doeltreffendheid van en voer dit door in subsidiebesluiten. De maatschappelijke effecten subsidiering, met van subsidie dienen zoveel mogelijk in SMART-termen te worden name effectieve uitgedrukt in het besef dat dit op sommige maatschappelijke velden sturing, niet altijd of slechts met grote inoeite meetbaar te maken is. Betrek richtinggevend en een werkgroep uit de raad hierbij en geeft in de programmabegroting transparant in beleid per programma aan hoe subsidies (liefst op instellingsniveau) en effectieve inzet van bijdragen aan programma s. middelen en bewaking 16. Herijk de subsidierelaties op karakter incidenteel/structureel en van doelen input/troughput/output en voer zorgvuldige beleidswijzigingen door om structurele relaties incidenteel te maken. 17. Geeft bij voorkeur prestatiegebonden subsidie gekoppeld aan een maximale termijn, zulks ter vermijding van subsidiegewenning, 18. Bouw in aanvraagtrajecten vaste toetsmomenten door voor financfi le solvabiliteit en integriteit (wet Bibob). 19. Werk alleen met sluitende begroting. 20. Zet een gemeentebreed monitoringssysteem op gericht op uitvoering, voortgang, effect- en resultaatmeting. Ga daarbij na of de GSBsystematiek bruikbaar is. Breng de personele formatie in beeld bij het doorvoeren van verdere verantwoording door instellingen. 21. Vermijd verkapte subsidiering. Er is behoefte aan gezonde verhoudingen met instellingen, zonder dat bijv. gesubsidieerde instellingen daardoor gedupeerd worden. Overige acties 22. Onderzoek de onderlinge verhouding tussen artikel 182 (rekenkameronderzoek) en artikel 213 a (doorlichtingsonderzoek) van d e Ge mee n te wet. Voor wat betreft punt 22 is in het verbeterplan reeds een toelichting opgenomen waar verder geen actiepunten uit voortvloeien.

9 Februari 2007 Rapportage verbeterplan subsidies- Direaieondersteuning Verbeteracties rechtmatigheid De verbeteracties gericht op rechtmatigheid gaan met name over een betere juridische ( en financiele) borging. Ad 1 Formats besluiten en correspondentie. ln het najaar van 2005 hebben de leden van het subsidieoverleg de bestaande modellen onder handen genomen. De modelbrieven zijn via de leden beschikbaar gesteld binnen de diensten. In een memo van het subsidieoverleg aan de directeuren van de diensten d.d. 2 december 2005 is ook melding gemaakt van de modelbrieven. Om het daadwerkelijk gebruik van de mode!brieven in cte praktijk te toetsen wordt voorgesteld om in 2007 hierop een audit te verrichten. interne communicatie: Voor het geve van bekendheid aan de opdracht van de gemeenteraad aan de verbetering van het subsidietraject en het bestaan van een werkgroep subsidies heeft de afdeling Communicatie aandacht gegeven via een artikel in Eindhoven Eigen. Om te komen tot een uniforme werkwijze in de uitvoering van het subsidietraject is het ontsluiten van de regelgeving, het handboek en de standaardbrieven aan de medewerkers een voorwaarde. In het eerste kwartaal 2007 komt deze informatie via pino beschikbaar voor alle medewerkers. Externe communicatie: Met betrekking tot de communicatie naar de burger kan gemeld worden dat via de begroting en de jaarrekening (beperkt) zichtbaar is waaraan het gemeentebestuur subsidie beschikbaar stelt of gesteld heeft. Besluiten die betrekking hebben op subsidieregelingen zijn via het Bestuursinformatiesysteem te raadplegen via internet. Via de website van de gemeente Eindhoven kan doorgeklikt worden naar het digitaal loket. Op dit moment staan hier twee subsidieregelingen op een klantvriendelijke wijze vermeld. Bedoeling is om in het voorjaar 2007 a! le subsidieregelingen hier onder te brengen. Ad 2 Evaluatie De raad heeft op 20 december 2005 een wijziging inzake de 5ubsidieverordening 2002 vastgesteld, Hierin is een evaluatiebepaling meegenomen die voorziet in jaarlijkse actualisatie en evaluatie van de 5ubsidieverordening. Ook op 19 december 2006 heeft de raad de jaarlijkse actualisatie goedgekeurd. Het betrof met name technische aanpassingen en het vastleggen van verplichtingen inzake het monitoringsproces, Naast de jaarlijkse actualisatie bepaling is in de 5ubsidieverordening inmiddels ook een bepaling opgenomen omtrent het eenmaal in de vier jaar evalueren van subsidies op grond van een wettelijk voorschrift (hoofdstukken 2 tot en met 4 v/d 5ubsidieverordening),

10 Februari 2007 Rapportage verbeterplan subsidies- Het gaat hierbij om de doeltreffendheid en de effecten van de subsidies. Op basis van de evaluatie dient zonodig een voorstel tot wijziging van de Subsidieverordening aan de raad ter besluitvorming te worden voorgelegd. Voor 1 mei 2008 worden de huidige subsidies op grond van een wettelijk voorschrift geevalueerd en hierover wordt dan aan het college gerapporteerd. Door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling wordt jaarlijks een apart verantwoordingsdossier gemaakt over de verstrekte begrotingssubsidies. Voor de andere diensten vindt verantwoording plaats via de jaarrekening, Speciale aandacht dient wel gevraagd te worden voor de incidentele subsidies. Hiermee wordt bedoeld subsidies die niet op basis van een regeling zijn verstrekt. Ad 3 Egalisatiereserve De Subsidieverordening is voorzien van een bepaling omtrent de vorming van een egalisatiereserve voor begrotingssubsidies ( Awb). In de reeds bestaande Concemrichtlijn "reservering gesubsidieerde instellingen (DMO)" is een grenswaarde van 59o voor een maximaal te vormen egalisatiereserve opgenomen, Deze waarde staat ter discussie. Momenteel wordt binnen de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling met uitzondering van de basisinfrastructuur Kunst en Cultuur nog steeds gewerkt met de grenswaarde van 59 o, Voor de basisinfrastructuur is in de strategische agenda Kunst & Cultuur vastgelegd dat er per instelling maatwerk dient plaats te vinden ten aanzien van het weerstandsvermogen. Verder wordt op basis van de monitoring het benodigde weerstandsvermogen per instelling op 1 januari 2008 geijkt. In de praktijk blijkt dat het moeilijk is om met een percentage te werken voor verschillende instellingen. De hoogte van het benodigde weerstandsvermogen ls mede afhankelijk van het risico dat de instelling loopt, de grootte van de instelling en de mate van afhankelijkheid van subsidie. Voorgesteld wordt derhalve om als richtinggevend percentage 59o aan te houden, maar per instelling te bezien of van dit percertage gemotiveerd moet worden afgeweken. Het voorstel dient in 2007 te worden uitgewerkt in een beleidsregel om voorts vastgesteld en bekendgemaakt te worden. Naast richtlijnen omtrent een egalisatiereserve voor begrotingssubsidies dient voor overige (structurele) subsidieverstrekkingen bekeken te worden of het hierbij ook noodzakelijk/wenselijk is om een egalisatiereserve voor te schrijven. In 2007 worden alle regelingen in verband met de wens om deze meer smart te maken tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. In deze ronde dient dan bekeken te worden in welke gevallen een egalisatiereserve gewenst is,

11 Februari 2007 Rapportage verbeterplan subsidies- Ad4Gemeentebreed systeem toezicht en monitoring en ad 20 Gemeentebreed systeem uitvoering, voortgang, effect en resultaatrneting, In het raadsdossier inzake het voorstel tot aanpassing van de Subsidieverordening welke in de raadsvergadering van 19 december 2006 is vastgesteld, is een bepaling opgenomen om de bij DMO gehanteerde systematiek van monitoring en verantwoording, effect- en resultaatmeting voor alle Awb subsidie gemeentebreed in te voeren, In de memo van het Subsidie overleg aan de directeuren en MTs van de vakdiensten is hier op geanticipeerd met het verzoek deze systematiek reeds te implementeren. Voorts is gevraagd naar een systematiek van tussentijdse monitoring en verantwoording van de subsidies verstrekt op grond van de paragrafen Stimulering amateurkunst, Cultuur, Emancipatie doelgroepen, Vrijwillig jeugdwerk, Versterking vrijwilligerswerk (of de voor 3.3,1, en in de plaats komende regeling(en), Qnderwijseducatie, gemeentelijke monumenten, economische ontwikkeling, 2. I,7 technologie, 2,1.8 buurtbeheer impuls en buurtbeheer niet-impuls (of de voor en in de plaats komende regelingen) van de Subsidieverordening nader onderzoeken, Momenteel wordt ambtelijk gewerkt aan de uitwerking van het diversiteitsbeleid in een subsidieregeling ter vervanging van de paragrafen 3.3,1, 3,3,3 en Gekeken wordt of de wijze van verantwoording die daarin voorgesteld wordt, ook toegepast kan worden op de andere subsidieparagrafen, In de modelschlkkingen zijn standaardbepalingen opgenomen voor tussentijdse monitorings- en verantwoordingverplichtingen (aanvullend aan de reguliere eindverantwoording. Deze beschikkingen zijn gemeentebreed beschikbaar gesteld, Voor de organisatorische inbedding (borging) en positionering van het rnonitorings- en verantwoordingproces binnen de vakdiensten gemeentebreed een voorstel uitwerken. Hiervoor wordt momenteel per vakdienst geinventariseerd op welke wijze zij op het gebied van planning en control het proces hebben vormgegeven. Dit mede tegen de achtergrond van de benodigde functiescheiding in het proces. Deze inventarisatie zai vervolgens in het controliersoverleg worden besproken en zullen eventuele verbeterpunten in het proces worden aangegeven. Ad 5 Sanctiebeleid Separaat van deze rapportage wordt een dossier in roulatie gebracht aangaande het sanctiebeleid. Het voorstel wordt besproken met de raadscommissie Financien. In het kort komt het er op neer dat de subsidieontvanger gekort kan worden op zijn subsidiebedrag indien deze niet tijdig vo! doet aan zijn verplichtingen. Het is wel zaak dat dit nieuwe beleid na vaststelling op een zorgvuldige wijze gecommuniceerd gaat worden met de instellingen die daar mee te maken gaan krijgen. De afdeling communicatie zou daar mogelijk een rol in kunnen vervullen.

12 Februari 2007 Rapportage verbeterplan subsidies- Ad 6 Functiescheiding subsidieverlening en subsidievaststelling Als verbeteraanpak op korte termijn heeft het college bij de vaststelltng van het verbeterplan besloten te waarborgen dat niet alleen 1 en dezelfde medewerker betrokken is bij de subsidieverlening en subsidievaststellfng en dat een nadrukkelijkere rol voor de afdelingen Control)ing bij de subsidievaststelling in te bouwen. Voor de langere termijn dient het (verder) doorvoeren van functiescheiding nader uitgewerkt te worden mede in relatie tot diverse organisatieontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie (zoals de vorming van de dienst Middelen en de uitkomsten van de PIOFA-discussies). Daarbij is destijds aangetekend dat bij het uitwerken van een en ander waar nodig en wenselijk differentiatie per dienst aan de orde kan zijn als ook een doelmatige en effectieve invulling, Aan de korte termijn acties is en wordt per dienst een eigen invulling gegeven. Dit komt er op neer dat bijv, bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling functiescheiding in het proces is ingebouwd doordat de normering van subsidie gebeurt door de Sector Bedrijfszaken, de uitvoering van subsidiebeleid door de beleidssectoren en de uitvoering van de betaalbaarstelling door de financiele administratie. Het proces wordt verder uitgevoerd door een accountteam dat bestaat uit meerdere personen met ieder hun eigen verantwoordelijkheid (inhoud, juridisch en bedrijfsvoering). Ook vindt steeksproefsgewijs controle op het totale proces plaats, met als sluitstuk de accountantscontrole. Periodiek vindt overleg plaats over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van te nemen stappen in het subsidieproces, Afwijkingen worden inzichtelijk gemaakt en vastgelegd, Kortom er zijn meerdere checks en balances ingebouwd die objectiviteit in het proces van subsidieverlening en subsidievaststelling waarborgen. Voor volledige functiescheiding (d.w,z, volledige organisatorische splitsing van subsidieverlening en subsldlevaststelling) is om doelmatigheidsredenen niet gekozen, Bij andere diensten zijn andere oplossingen gezocht waaraan momenteel uitwerking aan wordt gegeven, zoals het beschrijven van het proces van subsidieverstrekking met een daarbij behorende checklist met toets- en beoordelingsmomenten door de betrokkenen in het proces. Daarbij is objectiviteit gewaarborgd door meerdere mensen in het subsidieproces een rol te geven, waarbij ook de (financiele) expertise van bijv, Controlling wordt ingeschakeld. Op deze wijze wordt voorkomen dat niet dezelfde medewerker die de subsidiever! ening voorbereidt ook degene is die de subsidievaststelling voorbereidt. I ange termijn acties: De hier gemaakt koppeling met o.a. het Piofa-proces heeft ertoe geleid dat een concrete uitwerking nog niet heeft plaatsgevonden, omdat het Piofa-F-traject vertraging heeft opgelopen. Verwacht wordt begin 2007 met de Controllers dit onderwerp op te kunnen pakken om vervolgens een structurele oplossing te bezien die past binnen de uitkomsten van Piofa-F. Tot die tijd zal functiescheiding en objectiviteit daarbij plaatsvinden op basis van de eigen dienstgerelateerde oplossingen zoals hiervoor aangegeven,

13 Februari 2007 Rapportage verbeterplan subsidies Ad 7 Formatie juridisch advies en juridische control De uitkomsten van de Piofa-discussie over de juridische functie (juridische advies en juridische control) moeten uitsluitsel geven over de formatie. Borging in de organisatie van voldoende juridische capaciteit en juridische control ook op het gebied van subsidies maakt onderdeel uit van deze Piofa-discussie. Ad 8 Sttbsidie versus inkoop van diensten In het verbeterplan is op de pagina s 20 t/m 22 een nadere definiering van de begrippen subsidiering van activiteiten en inkoop van diensten opgenomen. De directeuren zijn hierop gewezen via de memo. Hoewel in het afgelopen jaar geen concrete vragen bij het subsidieoverleg terecht zijn gekomen, merken de leden in de praktijk wel degelijk dat er nog steeds onduidelijkheid op dit terrein bestaat. Het college gaat hiervoor een richtlijn opstellen aan de hand van een voorbeelden uit de praktijk en deze als beleidsregel vaststellen, Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan de regels omtrent staatssteun. In het kader van de invul!ing van de juridische control-functie en het uitvoeren van audits op subsidiegebied, alsmede in het kader van de rechtmatigheidscontroles nagaan hoe in de praktijk met het onderscheid subsidie/inkoop van diensten wordt omgegaan en op basis daarvan evt. nadere vervolgacties uitwerken, Dit verzoek wordt neerge! egd bij het hoofd van de afdeling Juridische Zaken, Ad 9 Wijksubsidies Op dit moment zijn er in de Subsidieverordening 3 paragrafen opgenomen die betrekking hebben op wijksubsidies: paragraaf Buurtbeheer impulsgebieden, Buurtbeheer niet- impulsgebieden en 2.1.i 0 Woonconsumenten. Binnen de dienst APZ zal in 2007 een raadsvoorstel worden voorbereid dat zal inhouden de intrekking van deze 3 regelingen en het vaststellen van een nieuwe subsidieregeling in het kader van stadsdeelgericht werken, De bedoeling is dat deze regeling per 2008 in werking zal treden,

14 Februari 2007 Rapportage verbeteypjan subsidies- Directieandersteuning Verbeteracties doelmatigheid Ad 10 Uniform subsidiebeheer Deze verbeteractie is deels gekoppeld aan verbeteractie 1. Modelbes! uiten zijn beschikbaar gesteld via het subsidieoverleg. Inmiddels loopt het traject voor ontsluiting via intranet. Voorts dient er een richtlijn te worden ontwikkeld voor de toepassing van de eis van de gaedkeurende accountantsverklaring ex, Art. 2:393 BW, c,q. gevallen waarin ontheffing kan worden verleend en een goedkeurende beoordelingsverklaring afdoende is, ln de huidige verordening is opgenomen dat een instelling waarvoor afdeling 4.2,8 van de Awb van toepassing is en een subsidie ontvangt van meer dan 640,000âĂđ- (prijspejl 2006) een accountantsverklaring moet overleggen bij de aanvraag tot vaststelling, Voorgesteld wordt am een andere categorisering vast te stel! en. Instellingen met een subsidie van minder dan C ,ÃćâĆňâĂİ geen accountantsverkiaring, maar wel een verklaring van het bestuur waarin zij verklaard dat is voldaan aan de subsidievoorwaarden en de subsidiegelden zijn besteed conform het dael waarvoor de gemeente ze beschikbaar heeft gesteld. Instellingen met een subsidie van meer dan ( S0.000,ÃćâĆňâĂİ maar minder dan ,- een beaordelingsverklaring afgegeven door de accountant waarjn tevens wordt verklaard dat is voldaan aan de subsidievoorwaarden en de subsidiegelden zijn besteed conform het doel waarvoor de gemeente ze beschikbaar heeft gesteld. Instellingen met een subsidie van C ,- en hoger een accountantsverklaring waarin tevens wordt verklaard dat is voldaan aan de subsidievoorwaarden en de subsidiegelden zijn besteed conform het doel waarvoor de gemeente ze beschikbaar heeft gesteld. In de praktijk leeft het idee dat de accountantsverkiaring goedkeurend maet zijn. Indien de instelling aangeeft deze niet te kunnen overleggen dan wordt een ontheffing verleend en gevraagd om een goedkeurende beoordelingsverklaring. Dit is echter niet juist, De verordening geeft aan dat een accountantsverklaring overlegd moet warden. De accountantsverklaring heeft een hogere mate van zekerheid dan een beoardelingsverklaring. Hij een accountantsverklaring controleert de accountant, bij een beaardelingsverklaring beoordeeld hij. Een accauntantsverklaring is voor de instelling dus duurder aangezien de accountant meer werk moet verrichten. Dit is aal< een reden voor de voorgestelde categorisering, de kosten worden in verhouding gebracht met de hoogte van de subsidie. indien de accountant bjj de controlewerkzaamheden niet tot een goedkeurende accountantsverklaring kan komen, zal hij hiervan de reden opnemen in de accounl.antsverklaring.

15 Februari 2007 Reppartege verbeterplen subsidies- Daarmee wordt voor de gemeente zichtbaar gemaakt waar de "pijnpunten" binnen de instelling zitten. Bijvoorbeeld, de organisatie is te klein om aan de gestelde functiescheiding te kunnen voldoen. Aan de hand van dergelijke toelichtingen kan de gemeente beoordelen of dit consequenties moet hebben voor de subsidievaststelling. Via het dossier Sanctiebeleid wordt dit punt ter besluitvorming voorgelegd. Voorts betekent dit dat de Subsidieverordening hierop aangepast zal moeten worden. Ad 11 Doorlooptijden en termijnen In de memo aan de directeuren en MT is aandacht gevraagd voor het strikter bewaken van termijnen en voorwaarden en naleving daarvan gemeentebreed bevorderen en toepassen, Om daadwerkelijk toepassing te kunnen geven aan deze verbeteractie dient het sanctiebeleid uitgewerkt te zijn. Hierover is in punt 5 gemeld dat dit separaat wordt voorgelegd. Naast de termijnen waar de instellingen zich aan moeten houden geldt dat de gemeente zelf ook strikter haar eigen termijnen zal moeten hanteren. Momenteel wordt in de Kamer een initiatief wetsvoorstel VUet dwangsom bij niet tijdig beslissen" behandeld. Het voorstel houdt in dat de burger/instelling na het verstrijken van de beslistermijn recht hebben op een dwangsom. Vooralsnog wordt ) januari 2009 als de datum van inwerkingtreding aangehouden, In ieder geval zal rekening gehouden moeten worden met deze ontwikkeling, De vernieuwde versie van SAGEM (ISA4ALL) wordt voor het eerst gebruikt voor het subsidiejaar Dit subsidiejaar loopt af in augustus Dan zal er een evaluatie plaatsvinden. Periodiek vindt er binnen DMO overleg plaats over de eventuele verbeterpunten van het systeem en vindt er terugkoppeling plaats richting leverancier. in de tweede helft van 2007 zal het systeem worden geevalueerd en kan worden bekeken of het systeem gemeentebreed toepasbaar is. Naar het zich nu laat uitzien zal het systeem toepasbaar zijn. Ad 12 Expertisecentrum Als vervolg op de ambtelijke werkgroep die het verbeterplan subsidies ten behoeve van het college heeft opgesteld is door de Concerndirectie het subsidieoverleg ingesteld. Hierin zijn alle diensten vertegenwoordigd onder voorzitterschap van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Het subsidie overleg komt sinds oktober 2005 frequent bij elkaar (om de zes weken) en draagt zorg voor de coordinatie van de actiepunten vanuit het verbeterplan: Het gaat daarbij om: borgen dat acties uit verbeterplan tot uitvoering komen; kenniscentrum subsidierecht- en regelgeving; beheer en digitale ontsluiting van het handboek subsidies; inventariseren van studiebehoefte/noodzaak binnen de vakdiensten en organiseren van interne studiebijeenkomsten (opfriscursussen etc.) ; coordineren van aan te leveren gegeven voor evaluatierapportages/verslagleggingen over verstrekte subsidies;

16 Februari 2007 Rapportage verbeterplan subsidies- coordineren van de voor de begroting van de gemeente vereiste gegevens over begrotingssubsidies en subsidieplafonds; signaleren van (structurele/dienstoverstijgende) knelpunten in de subsidiepraktijk en aandragen van oplossingen daarvoor; Ad t 3 Deskundigheid personeel ln oktober 2005 heeft bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling een in- company cursus subsidierecht plaatsgevonden. Als vervolg hierop is door het Subsidie overleg gemeentebreed geinventariseerd waar binnen onze gemeentelijke organisatie behoefte is aan bijscholing. Het gaat daarbij om een groep van clrca 30 personen. in januari 2007 heeft een tweede in company cursus subsidierecht plaats gevonden waaraan gemeentebreed medewerkers hebben dee! genomen. Ad 14 Uniform systeem dossiervorming Binnen de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling wordt een standaard checklist gehanteerd om de volledigheid van de subsidiedossiers te borgen. Deze checklist kan gebruikt worden voor de werkdossiers op de afdelingen zelf maar ook voor het D! dossier, Deze checklist is aan de vakdiensten aangeboden,

17 Februari 2007 Rapportage verbeterpian subsidies- Directieondersleuning Verbeteracties doeltreffendheid Ad IS Smart makenbeleid I-let door de gemeenteraad vastgestelde beleid wordt via de programma s in de gemeentebegrotlng opgenomen. In de programmabegrating wordt het beleidsdae! geformuleerd en de weg waarlangs men dit doel tracht te realiseren. De afgelopen jaren Is via het project Richten en Meten veel energie gestoken in het SMART maken van de programma s uit de programmabegroting. Dit heeft geresulteerd in een verbeterde programmabegroting voor het jaar 2007, echter geconstateerdmoet worden dat dit traject langer loopt dan verwacht. Een naadloze aansluiting van het SMART maken van de subsidieregelingen op dit traject is dus niet haalbaar. Om ook de subsidieregelingen SMART te maken dienen de programma 5 uit de programmabegroting naast de regelingen gelegd te worden. Dit actiepunt zal in 2007 opgepakt worden en vraagt de inzet van beleids/programmaleiders en inhoudsdeskundigen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het SMART maken van de subsidieregelingen met name bedoeld is om duidelijkheid en transparantie in doelstelling en criteria te verkrijgen zonder daarin te ver door te schieten. Voorgesteld wordt om een aparte werkgroep aan de slag te laten gaan om een methodiek te ontwikkelen om de verbeterslag inzake het SMART maken van de subsidieregelingen te laten plaatsvinden. Voorgesteld wordt om een pilot te starten bij DMO. Vanuit die dienst worden de meeste subsidieregelingen uitgevoerd. Het afgelopen jaar heeft het subsidieoverleg een eerste voorzet gemaakt am de aanvraagformulieren za in te richten dat de subsidieverzoeker aangeeft hae met de uitvoering van de activiteiten bijgedragen wordt aan de realisering van de doelstelling. In het verlengde hiervan wordt tevens bezien hoe in de aanvraagformulieren kan worden voorzien in een formulering die SMART is. Oak dit dient binnen de pilot verder uitgewerkt te worden, Vervolgens zullen alle subsidieparagrafen doorgelopen gaan worden om de criteria meer SMARTte formuleren, De methodiek die wordt verkregen uit de pilot moet de leidraad vormen om in 2008 de gevraagde acties oak daadwerkelijk te verwerken. Ad 16 Herijk de subsidierelaties In samenhang met het SMART maken van de subsidieregelingen moet tevens bekeken worden of het juiste label incidenteel of structureel aan de subsidierelatie gekoppeld is. Dit houdt ook in dat bezien moet worden af een verschuiving naar traughputsubsidie of naar outputsubsidie mogelijk is en zo ja wat daar de consequenties van zijn,

18 Februari 2007 Rappartageverbeterplansubsidies- Ad 17 Prestatiegebonden subsidie gekoppeld aan maximale termijn De raad wenst subsidiegelden flexibeler te willen inzetten, Consequentie hiervan is dat subsidies slechts voor een bepaalde tijd kunnen worden uitgezet, Juridisch gezien is deze periode 3 jaar, Na 3 jaar kan subsidie niet zonder meer worden stopgezet maar dient een redelijke termijn van afbouw gehanteerd te worden. Uitgangspunt is dus subsidie maximaal voor 3 jaar. Indien subsidie langer dan 3 jaar gewenst is dan dient dit expliciet gemotiveerd te worden in het collegedossier. Hiervoor is binnen de gemeente expliciet aandacht gevraagd. Ad 18 Toetsmoment voor financiele solvabiliteit en integriteit DMO heeft diverse beoordelingsformulieren en checklisten ontwikkeld die gebruikt worden om de financiele solvabiliteit te toetsen, Deze formulieren zijn via de leden van het beschikbaar gesteld aan de diensten. Voor wat betreft integriteit dient onderzocht te worden of de Wet Bibob van toepassing verklaard kan worden op subsidies. Binnenkort wordt een commissienotitie aan de commissie bestuuriijke pijler voorgelegd. Dit naar aanleiding van een initiatiefvoorstel inzake gemeentelijk toezicht op integer handelen. Ad 19 Sluitende begrotingen In de Subsidieverordening is opgenomen dat alleen sluitende begrotingen in behandeling worden genomen, Een subsidieontvanger wordt 6 weken voor de indieningsdatum van de subsidieaanvraag schriftelijk gewezen op het tijdig indienen van de aanvraag en wordt aangegeven dat daarbij een sluitende begroting dient te worden ingediend. Indien deze niet wordt ingediend, kan de termijn voor behandeling worden opgeschort tot het moment dat de sluitende begroting wel binnen is, Ad 21 Verkapte subsidie Daar waar gesproken kan worden over een mogelijl<e verkapte subsidie betreft het altijd de categorie Maatschappelijk Vastgoed zoals die is benoemd binnen de sector Vastgoed. Ten aanzien van de panden die onder deze categorie vallen is een huurmethodiek ontwikkeld die inzichtelijk maakt wat het de gemeente kost om het desbetreffende pand in stand te houden, ofwel wordt berekend wat de totale eigenaarslasten zijn en welke huur hiertegenover zou moeten staan om een pand te kunnen laten voortbestaan, Er is voor gekozen om deze gemeentelijke bijdrage niet als subsidie te verstrekken aan de instelling maar volledig inzichtelijk te maken op de begroting van de desbetreffende gemeentelijk dienst.

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1271780 Datum: Portefeuillehouder: 15 maart 2016 R. Helm Afdeling / Team: Werk&Welzijn / WMO Behandeld door: H.F. Schoep

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek subsidiebeleid en -beheer

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek subsidiebeleid en -beheer InboeknummerÃćâĆňâĂİ gemeente Eindhoven Rekenkamercommis sic Raadsnummer oq.. Rro g8. oor Beslisdatum B&W Dossiernummer- Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek subsidiebeleid en -beheer 1 inleiding Op verzoek

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik September 2011 1. Inleiding In 2009 heeft de rekenkamercommissie Bunnik een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het subsidiebeleid. In juli

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Aan de leden van de Raadscommissie Mens & Samenleving Behandeld door Manuela Lageweg Doorkiesnummer 030 2862709

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017

Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 2017 Algemene Subsidieverordening gemeente Bunnik 207 Aanhef De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 206; Gelet op artikel 49 van de

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Februari, 2013 Inhoudsopgave 1. Subsidie met beleid... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Doelen vertaald naar subsidiedoelen...

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Onderzoeksplan Subsidiebeleid gemeente Oss Oss, 23 februari 2005 1 1. Inleiding De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Oss ingesteld op 1 september 2004. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nummer: 23-03-15/06 De raad der gemeente Hellevoetsluis; gehoord de commissie algemene zaken en middelen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17-03-2015, nummer:23-03-15/06; besluit:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Ede 2017

Algemene subsidieverordening Ede 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gezien het advies van de

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2015 Besturing & controlling/ Auditteam Onderwerpen Wat zijn college onderzoeken

Nadere informatie

REGELING SOCIAAL INVESTEREN 2016

REGELING SOCIAAL INVESTEREN 2016 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2 lid 3 sub c van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende REGELING SOCIAAL INVESTEREN

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 en Titel 4.2, Titel 4.4 en paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 en Titel 4.2, Titel 4.4 en paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hilversum Nr. 95659 7 juni 2017 Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Zoals bekend dient in de kader van de fusie het beleid bij de gemeenten, waaronder subsidiebeleid, te worden geharmoniseerd, dit op grond

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Onderzoekscommissie Steenwijkerland

Onderzoekscommissie Steenwijkerland Onderzoekscommissie Steenwijkerland Adviesrapportage onderzoek verbouwing De Meenthe (2) 1 oktober 2012 Colofon Een onderzoek door de raad is een op waarheidsvinding gericht onderzoek naar een specifiek

Nadere informatie

B&W Vergadering. Toelichting Bijbehorende beschikkingen worden opgesteld en nog als bijlagen toegevoegd.

B&W Vergadering. Toelichting Bijbehorende beschikkingen worden opgesteld en nog als bijlagen toegevoegd. 2.2.10 Vaststellen subsidie promotionele activiteiten 1 Dossier 2138 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2138 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 5 september 2017 Agendapunt 2.2.10 Omschrijving Vaststellen

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006)

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) 1 Inleiding Voorgesteld wordt de beleidsregels te wijzigen en aanvullingen op te nemen, zoals in onderstaande

Nadere informatie

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier.

Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Bijlage 2 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 26 mei 2016 en als zodanig gewaarmerkt door de griffier. Algemene subsidieverordening gemeente Nieuwkoop 2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL 2017 Vastgesteld bij raadsbesluit van 08 december 2016, 2016/12-09. De raad van de gemeente West Maas en Waal; Gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS

SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, gelezen het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Toelichting. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. I. Algemene toelichting. II Artikelgewijze toelichting. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Toelichting I. Algemene toelichting De gemeente verleent op vele terreinen subsidies aan instellingen en bewoners van Veenendaal. In de in 2007 vastgestelde Algemene subsidieverordening gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies.

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Bijlage 1 Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Het verlenen van incidentele subsidies dient op een adequate, transparante en uniforme wijze te geschieden. Dit is sinds de invoering

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad maart 2012

T.J. Kolsteren raad maart 2012 Agendapunt commissie: 12 steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00747 29 maart 2012 Financiële beheersverordening

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

Voorstel van het college inzake de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 Datum 25 oktober 2016 Registratienummer RIS295325 Voorstel van het college inzake de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 Op 1 juli 2014 is de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Algemene subsidieverordening Ede 2017

GEMEENTEBLAD. Nr Algemene subsidieverordening Ede 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Ede Nr. 117865 12 juli 2017 Algemene subsidieverordening Ede 2017 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

beleidsregel subsidieverstrekkingen algemeen

beleidsregel subsidieverstrekkingen algemeen Beleidsregel subsidieverstrekking algemeen Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten stellen op grond van artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening vast de: beleidsregel subsidieverstrekkingen

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Bijlage 1 Eindrapportage College onderzoeksprogramma 2012 (COP)

Bijlage 1 Eindrapportage College onderzoeksprogramma 2012 (COP) Bijlage 1 Eindrapportage College onderzoeksprogramma 2012 (COP) Concerncontrol, augustus 2013 Het is eind 2011 vastgesteld door het college. In het COP is een drietal onderzoeken benoemd, te weten: Begraafrechten

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Projectdocument april 2000 Werkgroep onderzoek externe geldstromen Inhoud: 1. Aanleiding voor het onderzoek en achtergrond 2. Organisatie 3. Doelstelling 4.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot

Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot Subsidieverordening Volkshuisvestingsfonds Oirschot Artikel 1 - Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep

Pilot doeltreffendheid subsidies. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep Pilot doeltreffendheid subsidies Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Rivas Zorggroep 1. Aanleiding In de gemeenteraad van Sliedrecht speelt al enige jaren een discussie over het subsidiebeleid. Een aantal

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Door deze wetswijziging is het nodig om in de ASV WOPT-norm te wijzigen in WNT-norm of een andere norm.

gemeente Eindhoven Door deze wetswijziging is het nodig om in de ASV WOPT-norm te wijzigen in WNT-norm of een andere norm. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel1e Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven - topinkomens Inleiding Vanuit een doelmatige en maatschappelijk

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie