WERKPLAN PO en KDV. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1.1.1 WERKPLAN PO en KDV. Versie 27 01-12-2014"

Transcriptie

1 WERKPLAN PO en KDV Versie

2 Stichting Kinderopvang Leiderdorp Pedagogisch werkplan Peuteropvang & Kinderdagverblijf December 2014 Pagina 2 van 45

3 Inhoudsopgave Kinderdagverblijf / Peuteropvang Pedagogisch beleid... 4 Voorwoord... 6 Hoofdstuk 1. Opvoedingsdoelen... 7 Hoofdstuk 2. Plaatsing Groepsindeling en personeel vierogen principe, en drie uursregeling Intake Wennen extern en intern Brengen en halen Hoofdstuk 3 De dag Dagindeling Slapen en rusten Spelen en activiteiten Uitstapjes Milieu en natuur Hoofdstuk 4 Eten & drinken Eten en drinken Dieet, allergie, andere culturen Feesten en trakteren Voedingsmiddelen inkoop, bereiden en bewaren Hoofdstuk 5 Verschonen, toiletgang en zindelijk worden Hoofdstuk 6 Het kind Observeren en instrument Welbevinden Kind Corrigeren en belonen Omgaan met zieke kinderen Kinderparticipatie Hoofdstuk 7 De ouders/verzorgers Individuele contacten Schriftelijke informatie Ouderraad en oudercommissies Ouderbijeenkomsten Klachtenprocedure en verbeterformulieren Hoofdstuk 8 Ruimte -indeling Binnenruimten Buitenruimten Hoofdstuk 9 Veiligheid en hygiëne Brandactieplan en ontruimingsplan Bedrijfshulpverlening EHBO Veiligheid en hygiëne Jaarlijkse GGD inspectie Bijlage 1 Specifieke werkafspraken KDV Villa Picasso Bijlage 2 Specifieke werkafspraken KDV De Brink KDV en PO Bijlage 3 Specifieke werkafspraken KDV Dromenland Bijlage 4 Specifieke werkafspraken KDV Bonte Koe...35 Bijlage 5 Specifieke werkafspraken PO De Spetters (Voorhof). 37 Bijlage 6 Specifieke werkafspraken KDV de Tovertuin...38 Bijlage 7 Specifieke werkafspraken PO De Willem...39 Bijlage 8 Specifieke werkafspraken PO De Hoftuyn Bijlage 9 Specifieke werkafspraken KDV Diakonijntje.42 Bijlage 9 Procedure relatieproblemen tussen ouders/verzorgers 44 Pagina 3 van 45

4 Pagina 4 van 45

5 Het opvoedingsdoel is: de kern tot bloei laten komen. Wat in potentie aanwezig is in het kind wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en worden wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden. Het is geen reële verwachting dat de vrucht van een Berk zal uitgroeien tot een volwassen Eik. Dit proberen te forceren is niet zinvol. Vertrouwen: wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Jonge bomen ontwikkelen zich op verschillende wijze. Sommige bomen hebben al snel in het voorjaar een volledig bladerdek, anderen hebben dit pas ontwikkeld aan het begin van de zomer. Acceptatie: wij accepteren kinderen zoals ze zijn; uniek en waardevol. Diversiteit in persoonlijkheden en onderlinge verschillen zien wij als een verrijking. In het bos staan verschillende soorten bomen. Het bos als verzameling bomen is waardevol, zoals iedere afzonderlijke boom dat ook is. Verzorging: wij geven kinderen liefdevolle aandacht en verzorging en sluiten aan bij hun behoeften. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Kinderen worden zo gestimuleerd tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zonder een goede en geschikte voedingsbodem groeit een vrucht niet uit tot de boom die hij in wezen is. De vrucht van een Olijfboom zal in de vochtige kleigrond niet goed gedijen. Ondersteuning: kinderen hebben recht op de ondersteuning en positieve aandacht van volwassenen. Wij bieden kinderen liefdevolle ondersteuning. Samen met hen gaan wij op zoek naar antwoorden op vragen die ontstaan. Wij helpen kinderen het zelf te gaan doen. Dit doen wij door actief te helpen, maar ook door bewust afstand te nemen als kinderen onze hulp niet (meer) nodig hebben. De jonge boom moet nog een stevige stam gaan ontwikkelen. Wanneer de stam nog dun en kwetsbaar is, heeft hij een steunpunt nodig om niet om te waaien bij een windvlaag. Maar als de boomkweker de steunband om de stam tijdens het groeien niet verruimd dan kan dit het groeiproces belemmeren. De wereld ontdekken: kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien het kindercentrum als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit het kindercentrum de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later. Om de boomkwekerij staat een hoge heg van sterke volgroeide bomen. Deze heg vangt de eerste wind op voor de jonge bomen. Zo kunnen de jonge bomen zich goed ontwikkelen voordat zij een definitieve plek elders krijgen. Pagina 5 van 45

6 Voorwoord Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) wil kwalitatief goede opvang bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. SKL is tevens gericht op verbetering van de pedagogische kwaliteit. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij evalueren het pedagogisch beleid en stellen het bij indien daar aanleiding toe is. Een symbool ter inspiratie Bij het ontwikkelen van het pedagogisch beleid hebben wij de boom gebruikt als inspiratiebron. In eerste instantie klinkt dat wellicht vreemd. Kinderen zijn immers geen bomen. Toch zijn er interessante vergelijkingen te trekken tussen de ontwikkeling van een jonge boom en die van een kind. Uiteraard gaan deze vergelijkingen maar ten dele op, maar zij kunnen ons wel inspireren richting een levendig pedagogisch beleid. In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Pedagogisch beleid is gebaseerd op een visie op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden. Vanuit dit richtinggevende kader is een pedagogisch werkplan per werksoort gemaakt. Zowel medewerkers als ouders zijn in dit proces betrokken. Dit is de uitgebreide versie van het pedagogisch werkplan voor onze peuteropvang (PO) en kinderdagverblijven (KDV). We beschrijven hoe wij willen werken aan de vier competenties die genoemd worden in de Wet Kinderopvang, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen. Daarnaast is ons algemeen beleid voor peuteropvang en kinderopvang hier beschreven. In de bijlagen kunnen ouders specifieke werkafspraken per locatie lezen. Het pedagogisch werkplan ligt voor ouders ter inzage op alle locaties van SKL. Ouders ontvangen standaard het pedagogisch beleid en een formulier waarmee een aanvraag voor het toezenden van het werkplan kan worden gedaan bij aanvang van het contract en/of kunnen via de website de meest recente versie downloaden. Alle protocollen waar in dit werkplan naar verwezen worden, liggen te allen tijde ter inzage op de locaties of bij het locatiehoofd. Wij willen benadrukken dat het werkplan altijd in ontwikkeling blijft en aangepast wordt indien er nieuwe afspraken gemaakt worden. Wij wensen u veel leesplezier. Stichting Kinderopvang Leiderdorp Oktober 2010 Daar waar wij spreken in dit plan over ouders, worden ook verzorgers bedoeld. Pagina 6 van 45

7 Hoofdstuk 1. Opvoedingsdoelen Het opvoedingsdoel is: de kern tot bloei laten komen. Wat in potentie aanwezig is in het kind wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en worden wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden. De ouders dragen de zorg voor de opvoeding van hun kind(eren) tijdelijk aan ons over. Daarom hebben de kinderen bij SKL te maken met professionele opvoeders: de pedagogisch medewerkers. Zij zijn zich bewust van hun (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich. Het pedagogisch werkplan is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang zijn omschreven (prof. J.M.A. Riksen-Walraven). Deze doelen zijn gericht op het geven aan kinderen van: een gevoel van emotionele veiligheid gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie de kans om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving eigen te maken. Subdoelstellingen: Wij willen kinderen: 1. begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid 2. helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben (persoonlijke competentie) 3. ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden (sociale competentie) 4. normen en waarden bijbrengen. Ad 1. Wij willen kinderen begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid. De basis van al het handelen van de groepsleiding is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker onmisbaar. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Persoonlijk contact met de pedagogisch medewerker, een vertrouwde omgeving en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. Kinderen zullen vanuit een veilig gevoel op allerlei ontwikkelingsgebieden zich meer ontwikkelen en de omgeving gaan ontdekken. Ad 2. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben (persoonlijke competentie). Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd, zoals de lichamelijke ontwikkeling (bijv. leren kleuren), de verstandelijke ontwikkeling (bijv. leren praten) en emotionele ontwikkeling (bijv. leren opkomen voor jezelf). Ad 3. Wij willen kinderen ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden (sociale competentie). Elk kind krijgt individuele zorg en aandacht. Ook de groep heeft een belangrijke functie, want kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien het kindercentrum als een samenleving in het klein waar Pagina 7 van 45

8 kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit het kindercentrum de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van en door elkaar, voor nu en later. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld het elkaar helpen, speelgoed samen op te ruimen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen. Ad 4. Wij willen kinderen normen en waarden bijbrengen. Wij vinden normen en waarden van groot belang. Het eigen maken van normen en waarden maakt onderdeel uit van de morele ontwikkeling. Binnen (en buiten) de groep doen zich situaties voor waar van op dit gebied veel leermomenten zijn (bijv. pijn en verdrietige situaties, ruzie of een maatschappelijke gebeurtenis). Door de reacties van groepsleiding op dit soort situaties ervaart een kind wat wel en niet goed is. Het eigen gedrag van groepsleiding heeft hierbij dus een belangrijke voorbeeldfunctie. Wij keuren agressief gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) af voor kinderen, maar ook voor alle volwassenen waar het kind mee te maken krijgt (groepsleiding en ouders). De uitwerking van bovenstaande doelstellingen zijn in dit werkplan beschreven. Pagina 8 van 45

9 Hoofdstuk 2 Plaatsing 2.1 Groepsindeling en personeel Elk kind heeft zijn eigen stamgroep, met vaste pedagogisch medewerkers. Ieder kind heeft maximaal 3 vaste pedagogisch medewerkers. Per opvang dag is minimaal één van deze drie vaste pedagogische medewerkers werkzaam op de groep van het kind. Een kind maakt gedurende een week maximaal gebruik van twee stamgroepruimtes. Activiteiten in het kader van het open deuren beleid kunnen buiten deze ruimtes plaatsvinden. Kinderen kunnen op verschillende locaties/opvangsoorten worden geplaatst. Daarnaast kan een kind tijdelijk op maximaal twee stam- c.q. basisgroepen binnen een locatie worden geplaatst. De duur van de plaatsing op twee groepen moet schriftelijk worden vastgelegd. Ouders geven hiervoor schriftelijk toestemming. SKL heeft vier peuteropvang groepen, De Kwartels (in De Brink), de Spetters (de duikboot) De Willem (Willem de Zwijgerschool) en De Vlinders (De Tovertuin), met maximaal 14 kinderen per groep in de leeftijd 2 tot 4 jaar. Daarnaast heeft SKL zes kinderdagverblijven voor kinderen van 6 weken t/m 4 jaar, drie verspreid over Leiderdorp, (kinderdagverblijf Villa Picasso, De Brink, Dromenland), twee in Leiden (De Tovertuin en Diakonijntje) en één in Hoogmade (kinderdagverblijf de Bonte Koe). Er wordt gewerkt met horizontale (De Brink) en verticale groepen(villa Picasso, Dromenland, De Brink, De Tovertuin, Diakonijntje en de Bonte Koe). In een horizontale groep verblijven kinderen in een babygroep (ca. 0 tot 2 jaar) of een peutergroep (ca. 2 tot 4 jaar). In de babygroep verblijven maximaal 9 kinderen met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij Diakonijntje verblijven in een babygroep (0-1,5 jaar) maximaal 12 kinderen met drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Op de peutergroep kunnen maximaal 14 kinderen opgevangen worden met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij Diakonijntje verblijven in een peutergroep (1,5-4 jaar) maximaal 16 kinderen en twee gediplomeerd pedagogisch medewerkers. De verticale groepen bestaan uit kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar, waarbij zij afhankelijk van de groepsgrootte door twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers opgevangen worden. Op Dromenland, De Brink en de Bonte Koe kunnen maximaal 12 kinderen per 2 pedagogisch medewerkers opgevangen worden en op Villa Picasso maximaal 16 kinderen per 3 pedagogisch medewerkers. Op elke locatie werken gediplomeerde pedagogisch medewerkers en zijn regelmatig stagiaires aanwezig. De locatie staat onder leiding van een locatiehoofd. Het locatiehoofd heeft meerdere locaties onder haar hoede. Op de dagverblijven De Brink, Dromenland en Villa Picasso is tevens een aantal uren per week een huishoudelijk hulp aanwezig. De locaties worden ondersteund door de medewerkers van het centraal bureau. Ondersteuning die geboden wordt, heeft onder andere betrekking op de planningsmogelijkheden, administratieve ondersteuning, kwaliteit en personeelszaken. 2.2 Vierogen principe, half uur - en drie-uursregeling Aan het begin en eind van de dag worden stam/mentorgroepen samengevoegd. In pauzetijd staat een pedagogisch medewerker alleen. Waar mogelijk spelen groepen samen en is er doorkijk naar elkaars groepen. Aan het begin, eind van de dag en pauze tijd wordt conform de drie-uursregeling afgeweken van pedagogisch medewerker / kind ratio. Hierbij hanteren wij de uitgangsprincipes van de wet kinderopvang. De invulling van het 4 ogen principe verschilt per locatie, deze zijn te lezen in de specifieke werkafspraken in de bijlagen van dit werkplan. 2.3 Intake De pedagogisch medewerker van de peuteropvang of het kinderdagverblijf heeft voor de startdatum een intakegesprek met de nieuwe ouders. De pedagogisch medewerkers van de groep nemen hiervoor contact op met de ouder om een intakegesprek te plannen. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken met de ouders gemaakt over bijvoorbeeld eten, slapen, halen en brengen. Daarnaast wordt ook aan de ouder gevraagd of er aandachtsgebieden zijn voor het kind binnen het gezin, die van invloed kunnen zijn op de opvang (bijvoorbeeld een sterfgeval, een depressieve ouder, een broertje met autisme, etc.). Aandachtsgebieden die hier naar voren komen, worden tijdens observatiemomenten meegenomen als mogelijke beïnvloeders van bepaald gedag bij een kind. Wanneer er gaandeweg de opvang Pagina 9 van 45

10 belangrijke wijzigingen zijn in de leefomstandigheden van een kind, dan worden deze genoteerd op het gegevensformulier van het kind en op dezelfde manier meegenomen in observatiemomenten van het kind. De pedagogisch medewerker maakt gebruik van een checklist (K1) zodat alle relevante onderwerpen zoals dagindeling, huisregels (w.o. extra dagen en ruildagen), klachtenprocedure (4.8.2)beleid, ziekte en ongevallen (2.1.2A), voedingsbeleid (2.1.8A), wenprogramma en informatie over de oudercommissies en ouderparticipatie (zie hoofdstuk 5.2 oudercommissies)aan de orde komen en worden vastgelegd met de ouders. Samen met de ouders wordt het door de ouders vooraf aan het intake gesprek ingevulde gegevensformulier (K3) doorgenomen en aangevuld, waarin o.a. afspraken over eten, slapen, adresgegevens en bijzonderheden van het kind worden genoteerd. Dit formulier komt in een map op de groep waar het kind wordt opgevangen, zodat het voor de pedagogisch medewerkers altijd bij de hand is. Op De Brink wordt ook nog een intake gedaan op het moment dat een baby naar de peutergroep overgaat. 2.4 Wennen extern en intern Extern In overleg met de pedagogisch medewerkers worden vanaf de plaatsingsdatum wendagen afgesproken. In de eerste twee weken zullen de wenmomenten steeds verder uitgebreid worden, afgestemd op de individuele behoeften van het kind. Pedagogisch medewerkers bieden tijdens de wenperiode vertrouwen en ondersteuning aan het kind, zodat het zich veilig en vertrouwd gaat voelen in de groep. Een kort en duidelijk afscheid van de ouders, biedt de meeste duidelijkheid voor het kind, waardoor het kind sneller kan wennen. Afspraak is, dat kinderen in principe vanaf plaatsingsdatum hele dagen mogen komen, maar dat ouders er voor mogen kiezen om de kinderen de eerste tijd te laten wennen en korter op de locatie te laten zijn. Ouders betalen het volle tarief. Intern (overgang naar een andere groep) Het wennen van kinderen wordt individueel tussen ouders en pedagogisch medewerkers van beide groepen afgestemd. Hierbij wordt gekeken naar hoeveel kinderen maximaal tegelijkertijd wennen en hoeveel uur per dag dit mogelijk is. 2.5 Brengen en halen De breng- en haaltijden variëren per locatie. Deze tijden staan in de huisregels van SKL beschreven (voor ouders is op website de recente versie van huisregels te downloaden en wordt de geldende versie met het contract meegestuurd). Op de breng- en haalmomenten wordt belangrijke en leuke informatie over het kind door de pedagogisch medewerkers en de ouders uitgewisseld. Ouders kunnen tijdens brengmomenten praktische informatie over het kind of leuke anekdotes aan de pedagogisch medewerkers vertellen. Op het moment dat ouders hun kind komen halen, geven de pedagogisch medewerkers belangrijke informatie over het kind, zoals de activiteiten die het kind ondernomen heeft tijdens de opvangdag. Bij jongste kinderen wordt meestal gebruik gemaakt van een heen-en-weer schriftje, waarin zowel ouders als pedagogisch medewerkers leuke zaken rondom het kind kunnen opschrijven. Voor de peuters wordt een plakboek/map bijgehouden van werkjes met verschillende thema s. Op vier jarige leeftijd krijgt het kind dit plakboek/map mee naar huis. Omdat de contactmomenten kort zijn, is het altijd mogelijk om een gesprekje met de pedagogisch medewerkers aan te vragen. Daarnaast bieden wij jaarlijks de mogelijkheid van een gesprek dat gekoppeld is aan het observatiemoment. Hoofdstuk 3 De dag 3.1 Dagindeling Op de peuteropvang en in elk kinderdagverblijf vinden we het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling ervaren. Regelmaat geeft veiligheid voor kinderen. Daarom hanteert elke groep een vaste ochtend/dagindeling, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Omdat de dagindeling groepsafhankelijk is, zal de groepsleiding de ouders hier graag over informeren. Zie bijlagen Pagina 10 van 45

11 3.2 Slapen en rusten Tijdens de intake wordt er met de ouders een afspraak gemaakt over het slaapritme van hun baby of jonge peuter. Baby s slapen wanneer zij behoefte hebben om te slapen. Dreumesen en peuters worden na de lunch op hun eigen slaapkamer te slapen gelegd. Heeft een kind een andere slaapbehoefte, zoals minder of niet meer slapen, dan wordt dit met de ouders besproken. Kinderen kunnen als zij moe zijn ook op de bank of in een hoekje met kussens uitrusten. Bij de peuteropvang zijn geen slaapmogelijkheden. Wel kunnen de kinderen als zij moe zijn op de bank of in een hoekje met kussens uitrusten. 3.3 Spelen en activiteiten Jonge kinderen De babygroep staat voor een groot deel van de dag in het teken van verzorging. Tijdens de verzorging wordt er met de kinderen gepraat. Er wordt regelmatig gezongen en geknuffeld. Zodra de baby s kunnen zitten, nemen ze deel aan de kring waarin liedjes worden gezongen. Het aanbod van speelgoed wordt aangepast op de leeftijd. Er wordt voldoende variatie aangeboden. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld; er is water en zand om mee te spelen, evenals rijdend materiaal. De allerkleinsten worden in de wagen gelegd. Indien de mogelijkheid zich voordoet, wordt er gewandeld met de baby s. Als het regent, worden er binnen activiteiten met de kinderen gedaan. De pedagogisch medewerkers doen regelmatig leeftijdsgerichte activiteiten, bijvoorbeeld een poppenspel en kiekeboe. Bij deze kinderen is het (kijken naar) bellen blazen favoriet. De speelkussens lenen zich goed voor het stoeien. Oudere kinderen In het dagritme is een aantal vaste activiteiten opgenomen, zoals het samen zingen en eten in de kring. Daarnaast is er veel ruimte voor de peuters om zelf te spelen. Het is niet nodig, en zelfs niet gewenst, om kinderen de hele dag bezig te houden. Op vaste tijden worden er leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden om bezig te zijn, maar ook om kennis te maken met allerlei materialen en spelletjes. De uitdaging zit in de variatie van het aanbod. Op Villa Picasso, Dromenland, Tovertuin en de Brink hanteren we het open deuren beleid. Dit betekent dat een aantal keer per week de deuren tussen de groepen opengezet worden. Op deze manier creëer je voor de kinderen meer beweging- en speelruimte. In de groepen/hal worden door de pedagogisch medewerker verschillende activiteiten aangeboden. De kinderen kiezen zelf aan welke activiteit ze mee doen, waar en met wie ze willen spelen. Daarnaast kunnen ze tussendoor veranderen van activiteit, dit biedt nieuwe spelmogelijkheden. Kinderen hebben de behoefte om de wereld om hen heen te verkennen. Wij zien de kindercentra als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Het werkt positief voor de sociale ontwikkeling, de kinderen wennen aan meerdere pedagogisch medewerker en gaan spelenderwijs relaties aan met andere kinderen. Tijdens Open deuren wordt er specifiek rekening gehouden met de baby s. Daarnaast organiseren we speciaal voor kinderen vanaf 3 jaar specifieke activiteiten gericht op deze leeftijdsgroep. Dit worden de 3+activiteiten genoemd. Kinderen krijgen moeilijker en uitdagender speel aanbod. Op de kinderdagverblijf groepen en bij de peuteropvang wordt themagericht gewerkt: de thema s worden in onderling overleg gekozen en regelmatig afgewisseld. Bij het activiteitenaanbod en thematisch werken wordt ook gebruikt gemaakt van de ontwikkelingsmethode Uk & Puk. Deze ontwikkelingsmethode is gericht op stimulering van taal- en sociale emotionele ontwikkeling. Thema s sluiten door het jaar heen aan bij de seizoenen, maar ook bij de diverse feesten en andere thema s zoals circus, dieren, etc.. De spelmaterialen en het speelgoed worden aangepast aan het thema. Ook het knutselen is gericht op het thema. Ten behoeve hiervan zijn themakisten ontwikkeld, die behalve thematisch speelgoed ook allerlei ideeën voor activiteiten bevatten. Voorbeelden van deze thema s zijn: boerderij, muziek, circus en kerst. Activiteiten binnen de peuteropvang of kinderdagverblijfgroep zijn, behalve vrij spelen waarin de fantasie en het samenspelen belangrijk zijn, ook gerichte opdrachten. Deze opdrachten zijn niet verplicht: kinderen worden niet gedwongen om iets te maken of te doen maar worden wel gestimuleerd. De pedagogisch medewerkers maken het werk ook niet af. Het is niet belangrijk dat het Pagina 11 van 45

12 product iets voorstelt; veel belangrijker is dat kinderen kennismaken met diverse materialen en leren om hun creativiteit te uiten. Er is een gevarieerd aanbod aan speelgoed aanwezig op elke vestiging. Er wordt zoveel mogelijk buiten gespeeld; ook bij de peuters zijn zand en water favoriet. 3.4 Uitstapjes Regelmatig gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. De meeste locaties hebben bolderwagens, waarmee makkelijk en veilig met een groepje kinderen een uitstapje gemaakt kan worden. In Leiderdorp maar ook Leiden is een leuke kinderboerderij wat een leerzaam uitstapje voor kinderen van alle leeftijden is. Op het gegevensformulier maken ouders kenbaar of het kind mee mag met een uitstapje. Bolderwagens en buggy s zijn altijd voorzien van een adreskaart van het kindercentrum. Bij wandelen geldt de volgende pedagogisch medewerker-kind ratio: In de buggy mogen 1, maximaal 2 kinderen per pedagogisch medewerker of stagiaire mee. In de bolderkarren gaan maximaal 4 of 5 kinderen per pedagogisch medewerker mee. Bakfietsen: 6 kinderen,. De collega die achter blijft, houdt het maximaal aantal kinderen over dat overeenkomt met het leidster/kindratio. Onder geen enkele voorwaarde mag een stagiaire alleen een uitstapje uitvoeren. SKL heeft bakfietsen die in eerste instantie door de VSO en NSO gebruikt worden. Kinderdagverblijven kunnen de bakfietsen gebruiken voor kinderen boven de 2 jaar. Ouders moeten toestemming geven. Het gebruik van de heupgordels is voor alle kinderen verplicht en als het regent worden regencapes gedragen. De pedagogische medewerker die fietst, heeft altijd een SKL jas of oranje veiligheidshesje aan. 3.5 Milieu en natuur Kinderen leren met vallen en opstaan en hun nieuwsgierigheid ontwikkelt zich steeds verder. Kinderen worden geleerd de natuur te respecteren en tegelijkertijd ook de leuke dingen van de natuur te zien. Dit kan variëren van een bak met kikkervisjes op de locatie, tot het spelen met kastanjes. Er worden educatieve, ontspannende uitstapjes georganiseerd zoals wandelingen naar het park of een kinderboerderij. Hoofdstuk 4 Eten & drinken 4.1 Eten en drinken Op de peuteropvang en dagverblijven wordt er met elkaar als groep gegeten en gedronken. Gezamenlijk eten heeft meerdere functies. Behalve dat eten en drinken goed voor de ontwikkeling van het kind is, heeft het ook een sociale functie, een sfeerfunctie en een moment van rust. SKL verzorgt op de kinderdagverblijven de broodmaaltijden, het drinken, fruit en de tussendoortjes. Bij peuteropvang De Rijnridders verzorgt SKL de broodmaaltijden en het drinken. Bij peuteropvang De Spetters verzorgt SKL een tussendoortje en het drinken. Bij verlengde opvang wordt indien gewenst ook een warme maaltijd aangeboden. Uiteraard wordt bij het eten en drinken de hygiëne in acht genomen. Zie ons voedingsbeleid protocol 2.1.8A en protocol hygiënische richtlijnen Eten op de locatie KDV s en Peuteropvang de Kwartels: Kinderen hebben goede voeding nodig om te groeien en zich te ontwikkelen. Er zijn verschillende tafelmomenten waarbij de kinderen verschillende soorten voeding en drinken aangeboden krijgen. De kinderen eten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. Kinderen mogen zelf kiezen wat zij aan beleg op hun brood willen. De pedagogisch medewerker zal het kind stimuleren tot afwisselend eten, maar gaat niet de strijd aan met het kind. Op alle locaties krijgen de kinderen soms iets extra s en dit kunnen verschillende producten zijn. Enkele voorbeelden: knakworstjes, pannenkoeken, poffertjes, soep, vissticks, hutspot of een (gebakken) eitje. Kinderen worden niet gedwongen hun bord leeg te eten. Ze krijgen kleine porties op hun bord en zij worden gestimuleerd voldoende te eten. Bij een afwijkend eetpatroon of andere bijzonderheden zullen de ouders door de pedagogisch medewerkers worden ingelicht. De pedagogisch medewerkers zien erop toe dat de baby s en peuters goed drinken. s Morgens rond negen a tien uur en tijdens de lunch wordt er gedronken. In de middag krijgen de kinderen nogmaals Pagina 12 van 45

13 iets te drinken. De kinderen krijgen melk, roosvicee of diksap of vruchtensap te drinken. Kinderen kunnen altijd water drinken als zij willen. Standaard flesvoeding wordt op KDV Dromenland, Villa Picasso, De Tovertuin, Diakonijntje en de Bonte Koe door SKL verstrekt. Het is altijd mogelijk om borstvoeding te geven of mee te brengen in een koeltas of ingevroren. 4.2 Dieet, allergie, andere culturen Ouders zijn verantwoordelijk om de pedagogisch medewerkers op de hoogte te stellen van bijzonderheden en wensen rondom de voeding van het kind. Bijzonderheden zoals een allergie, dieet of wensen vanuit een geloofsovertuiging worden tijdens het intakegesprek op het gegevensformulier en/of afsprakenformulier chronische ziekte en allergieën genoteerd. Zie gegevensformulieren nummer K1 en A16. De pedagogisch medewerkers proberen een alternatief voedingsmiddel te geven (zoals een rijstwafel) als dit eenvoudig door SKL kan worden aangeschaft. Indien dit niet mogelijk is, of in geval van traktaties bij festiviteiten, zorgen de ouders voor een alternatief. Op elke groep of keuken wordt duidelijk een zichtbare mededeling opgehangen over wat een kind niet mag eten of drinken plus de eventuele vervangingsmogelijkheden. (bijv. mag niet: worstjes met als ingrediënt varkensvlees. Mag wel: knakworstjes met rundvlees). Als er een kans is op een heftige allergische reactie van het kind op een voedingsmiddel, dan geven de ouders op het formulier chronisch ziekte en allergie A16 aan, welke stappen in een dergelijke situatie ondernomen moeten worden. Speciale flesvoeding bij een bepaald dieet, wordt door de ouders zelf meegenomen. 4.3 Feesten en trakteren Bij een verjaardag mag een kind een traktatie uitdelen. We hebben hiervoor in ons voedingsbeleid (2.1.8 A) afspraken en adviezen beschreven. De pedagogisch medewerkers vieren samen met het jarige kind zijn/haar verjaardag. In overleg met de ouders en pedagogisch medewerkers kijken we welke dag de verjaardag gevierd wordt. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een feestmuts en sommige locaties hebben een feeststoel. De kinderen mogen trakteren op de groep. Niet alle traktaties zijn echter geschikt om uit te delen. Ouders kunnen altijd overleggen met de pedagogisch medewerkers over een geschikte traktatie. Ouders mogen ook een fototoestel/videocamera meegeven zodat PM een foto of video kunnen maken van hun jarige kind. Ook is er op elke locatie een traktatiemap/boekje waar ouders een idee voor een geschikte traktatie uit kunnen halen. Natuurlijk zingen de pedagogisch medewerkers en de kinderen voor de jarige. 4.4 Voedingsmiddelen inkoop, bereiden en bewaren De voedingsmiddelen worden wekelijks besteld bij vaste leveranciers. Er wordt vers brood en fruit geleverd. Conform ons voedingsbeleid A wordt er goed op toegezien dat beperkt houdbare levensmiddelen tijdig weggegooid worden. Flesvoeding wordt één keer opgewarmd en na 1 uur weggegooid. Ouders kunnen alle informatie over het voedingsbeleid A en hygiënische richtlijnen , lezen in het kwaliteitshandboek. Een verkorte versie (2.1.8 B) van het voedingsbeleid wordt tevens meegegeven bij de intake. Hoofdstuk 5 Verschonen, toiletgang en zindelijk worden SKL verstrekt de luiers voor de peuteropvang en kinderdagverblijf Dromenland, Villa Picasso, De Tovertuin, Diakonijntje en de Bonte Koe. Ouders van kinderdagverblijf de Brink nemen zelf luiers mee voor hun kind. Voor alle ouders die per een nieuw contract zijn aangegaan, verstrekt SKL de luiers en voeding. Kinderen die een luier dragen, worden regelmatig gecontroleerd op een vieze luier en zo nodig verschoond. Naast het individuele ritme van de baby s hebben alle andere luierkinderen vaste verschoonmomenten. De peuters hebben 3 vaste verschoonmomenten binnen het dagverblijf. Pagina 13 van 45

14 Binnen de peuteropvang zijn dit 1 a 2 verschoonmomenten. Ieder kind krijgt aan het eind van de dag eveneens een schone luier, zodat het kind weer schoon naar huis gaat. Wanneer de ouders van het kind thuis met zindelijkheidstraining bezig zijn en het kind er zelf aan toe is, kan dat op het kinderdagverblijf worden voortgezet. Het wordt spelenderwijs gedaan. Peuters zien hoe andere kinderen met de zindelijkheidstraining bezig zijn en worden daardoor gestimuleerd. Er zijn ook kinderboekjes aanwezig over het potje en zindelijk worden. Kinderen die aangeven zelf te willen plassen krijgen die ruimte. Deze kinderen mogen zonder luier rondlopen. Wanneer er ongelukjes gebeuren, wordt er geen negatieve aandacht aan geschonken. Er wordt altijd geprezen als het kind een plas op de wc doet. Kinderen die zelf naar het toilet kunnen gaan, lopen vanuit de groepsruimte al dan niet onder begeleiding van de pedagogisch medewerker, naar het toilet. Daarnaast wordt er op toegezien dat zij hun handen wassen. Hoofdstuk 6 Het kind Samen opvoeden: Wij bieden de kinderen verzorging, aandacht en begeleiding in een gediplomeerde omgeving. Hierdoor delen wij in de opvoeding met de ouders. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Afstemming met de ouders over de opvoeding van hun kind is een belangrijke basisvoorwaarde voor goede kinderopvang. Soms kan naar aanleiding van observaties blijken dat de opvang moet worden aangepast. Wij doen dit graag in overleg met de ouders. 6.1 Observeren en instrument Welbevinden Kind Minimaal eenmaal per jaar wordt elk kind, dat de peuter opvang of het kinderdagverblijf bezoekt, door een pedagogisch medewerk(st)er geobserveerd aan de hand van de observatie en evaluatieinstrument werken aan welbevinden. (KHB 3.1) Bij dit observatie en evaluatie-instrument behoren een aantal werkdocumenten welke zijn opgeslagen in de formulierenmap en die bij elkaar een goed overzicht geven van het welbevinden van het kind. Overzicht werkdocumenten PO/ KDV (zie bijlage 1.) Het eerste uitgangspunt van deze observatie is het krijgen van een algeheel beeld van het welbevinden van dit ene kind. Als het kind na peuter opvang of kinderdagverblijf doorstroomt naar Naschoolse opvang binnen SKL worden observatiegegevens doorgegeven aan de betreffende vestiging. Wanneer nodig, kan er een mondelinge toelichting worden gegeven. Daarnaast wordt, conform afspraken met Gemeente Leiderdorp, voor alle kinderen van peuteropvang en kinderdagverblijven ongeveer 2 maanden voor het bereiken van de basisschool leeftijd tevens de KIPPPI-lijst (Kort Instrument voor de Psychologisch en Pedagogische Probleem Inventarisatie) ingevuld.. Deze KIPPPI-lijst wordt via het Centraal Bureau opgestuurd naar de toekomstige leerkracht van het kind in het basisonderwijs. De ouders ontvangen een kopie. Tezamen met de observatie, vragenlijst van de ouder en het 10 minuten gesprek kunnen pedagogisch medewerk(st)ers inzicht krijgen in het welbevinden van het kind en eventueel de opvang aanpassen. In geval van zorgen om een kind kan hetzelfde instrument uiteraard ook gehanteerd worden om een objectief beeld te krijgen van de mogelijke problematiek. Voor een extra observatie buiten de gebruikelijke observatie dient wel toestemming te worden gevraagd aan de ouders. Voor een uitgebreide beschrijving van het observatiebeleid verwijzen wij naar het kwaliteitshandboek, protocol 3.1 Welbevinden kind. 6.2 Corrigeren en belonen Binnen alle vormen van opvang, dus ook bij de peuteropvang en op het kinderdagverblijf, worden kinderen op een positieve wijze benaderd en wordt door middel van positieve aandacht het gewenste gedrag gestimuleerd. Door de groepssituatie waarin kinderen meestal op vanzelfsprekende wijze meedoen met de groep is het corrigeren van kinderen veel minder een onderwerp dan in de Pagina 14 van 45

15 thuissituatie. Wanneer een kind toch negatief gedrag vertoont, wordt gekeken naar het individuele kind en nagegaan wat de oorzaak van het gedrag zou kunnen zijn (niet lekker in zijn vel, verveling, onzekerheid, wijziging in de thuissituatie, ontwikkelingsproblematiek). De pedagogisch medewerkers kunnen op deze manier wellicht de oorzaak van het gedrag wegnemen of hier rekening mee houden. Wanneer een kind na een waarschuwing negatief gedrag blijft vertonen, zal de pedagogisch medewerker het kind op ooghoogte (gehurkt) op rustige, duidelijke wijze aan spreken en het daarbij ook aankijken. Bij herhaling kan het kind zo nodig voor korte duur op een bepaalde plek neergezet worden om zo even uit de situatie gehaald te worden. Er wordt zo kort mogelijk aandacht besteed aan het negatieve gedrag en het kind wordt eventueel afgeleid om te voorkomen dat het op deze manier steeds negatieve aandacht krijgt. Tegelijkertijd wordt positief gedrag (door complimenten) gestimuleerd. Wij vinden het belangrijk om ouders een terugkoppeling te geven over het gedrag van het kind. 6.3 Omgaan met zieke kinderen SKL heeft een protocol ziekte en ongevallen 2.1.2A., inzichtelijk in kwaliteitshandboek aanwezig op locatie Zaken zoals het toedienen van medicatie, vaccinatie en wat de groepsleiding doet als een kind ziek wordt op de groep, staan in dit protocol beschreven. Ouders ontvangen het verkorte ziektebeleid 2.1.2B tijdens het intakegesprek. In geval van ziekte worden de ouders verzocht de locatie hier altijd over te informeren. Indien vanuit wettelijke bepalingen nodig, zullen wij bij bepaalde besmettelijke ziektes melding doen bij de GGD. Ouders worden hierover door ons geïnformeerd. Op de locatie zal informatie die van belang is voor ouders op de borden worden gehangen, zodat ouders hier alert op kunnen zijn bij hun eigen kind of gelet hun persoonlijke situatie (bijvoorbeeld zwangerschap). Kinderen die ziek zijn of een besmettingsgevaar voor anderen opleveren, mogen de opvang (peuteropvang en het dagverblijf) niet bezoeken. Enerzijds omdat het personeel niet adequaat is opgeleid om zieke kinderen te verzorgen en omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is voor het verzorgen van een ziek kind en om het welbevinden van het kind zelf, anderzijds omdat in geval van een besmettelijke ziekte het kind de andere kinderen en de leiding kan besmetten. 6.4 Kinderparticipatie Binnen de kinderopvang die SKL biedt, wordt daar waar mogelijk gestreefd naar kinderparticipatie. Goed kijken en luisteren naar kinderen en kinderen zo mogelijk mee laten denken, bijvoorbeeld bij de keuze van een liedje, is belangrijk en geeft kinderen het gevoel dat ze gehoord worden. Op het dagverblijf kunnen kinderen o.a. betrokken worden bij het tafeldekken of een boodschapje doen. Vanuit het open-deurenbeleid en de 3+ worden kinderen extra gestimuleerd zelf een activiteit te kiezen. Hoofdstuk 7 De ouders/verzorgers Contacten tussen pedagogisch medewerkers en ouders zijn van groot belang voor de kwaliteit van de opvang. Door een goede afstemming over en weer zullen pedagogisch medewerkers in staat zijn om de kinderen tijdens hun verblijf bij de peuteropvang en op het dagverblijf beter te begrijpen en te begeleiden. Andersom krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun kind beleeft tijdens hun afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt. 7.1 Individuele contacten Als bekend is dat er een nieuw kind komt op de peuteropvang of kinderdagverblijf, neemt betreffende groep contact op met de ouder voor het maken van afspraak van het intakegesprek ( zie hoofdstuk 2 punt 2.2 Intake). Tijdens dit gesprek wordt uitleg gegeven over de gang van zaken op het peuteropvang of kinderdagverblijf (rondleiding, uitleg over (huis)regels en kennismaking met de pedagogisch medewerkers). Het gegevensformulier (K3) wordt m.b.t. bijzondere afspraken verder samen ingevuld. Tijdens het brengen en halen hebben pedagogisch medewerkers individueel contact met de ouders. Pedagogisch medewerkers vertellen ouders iets speciaals over wat het kind meegemaakt en geleerd Pagina 15 van 45

16 heeft of een leuke anekdote. Praktische informatie, zoals wanneer een kind heeft gedronken en geslapen, wordt ook vermeld. Andersom is het voor pedagogisch medewerkers belangrijk om van ouders te horen of er specifieke zaken spelen in de thuissituatie. Dit kan zijn in praktische zin, bijvoorbeeld wanneer een kind slecht heeft geslapen, of op emotioneel gebied (bijvoorbeeld de komst van een baby of een verhuizing). Op deze manier kunnen pedagogisch medewerkers nog beter inspelen op de behoeften van ieder kind. Indien ouders een apart gesprek willen met een pedagogisch medewerker dan kan daar altijd een afspraak voor worden gemaakt. Voor de jongste wordt vaak gebruik gemaakt van een schriftje, welke zowel door pedagogisch medewerkers als door ouders ingevuld wordt. 7.2 Digitale informatie Regelmatig ontvangen alle ouders digitaal een algemene nieuwsbrief Spelenderwijs van SKL. Hierin staat informatie die voor alle ouders van belang is. Onderwerpen kunnen zijn: beleidsveranderingen, organisatieveranderingen, informatie over pedagogische zaken, de ouderraad, festiviteiten, enz. Regelmatig (meestal gelijktijdig met de Spelenderwijs) ontvangen de ouders per locatie een nieuwsbrief met dezelfde titel als algemene nieuwsbrief. Hierin staat specifieke informatie over de betreffende locatie geschreven, zoals personele zaken, afspraken, leuke anekdotes, activiteiten, enz. Op de website bevindt zich een kopje Nieuws. Onder dit kopje worden per kwartaal leuke nieuwtjes beschreven. Ook zijn er op de website per locatie foto s te bewonderen. 7.3 Ouderraad en oudercommissies Iedere locatie heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie houdt zich bezig met locatiegebonden zaken. Dit in tegenstelling tot de centrale ouderraad die zich buigt over organisatiebrede kwesties en beleidsmatige zaken. Op de locatie hangt een overzicht met de namen en de adressen van de oudercommissieleden. Dit overzicht wordt tijdens de intake ook meegegeven aan nieuwe klanten. Het locatiehoofd heeft tenminste tweemaal per jaar een overleg met deze commissie. Tussendoor vergadert de oudercommissie onderling. De leden van de oudercommissie ondersteunen ook locatiegebonden activiteiten zoals festiviteiten en ouderavonden. 7.4 Ouderbijeenkomsten Per locatie worden er jaarlijks verschillende activiteiten en ouderbijeenkomsten georganiseerd. Dit kan variëren van een ouderavond met onderwerpen die door de ouders zijn aangegeven tot een open dag. Hierover worden de ouders op de locaties en door middel van de ouderinformatie op de hoogte gebracht. Bij de peuteropvang zijn er geen ouderavonden maar koffieochtenden voor de ouders georganiseerd. 7.5 Klachtenprocedure en verbeterformulieren Bent u tevreden vertel het een ander, heeft u een klacht of een suggestie tot verbetering van onze dienstverlening vertel het ons is het uitgangspunt van SKL. Indien een ouder minder of ontevreden is over een werkwijze of andere zaken, zal dit in de eerste instantie met de pedagogisch medewerker of het locatiehoofd besproken worden. Leidt dit echter niet tot een bevredigende afhandeling, dan kan er een klachten- of verbeterformulier (A24/ A25) ingevuld worden welke op alle locaties aanwezig is. Na ontvangst van dit formulier zal er bekeken worden hoe en door wie deze klacht afgehandeld kan worden. Meer informatie hierover is te lezen in protocol Klachtenreglement in het kwaliteitshandboek. Ook te vinden op de website. Hoofdstuk 8 Ruimte -indeling 8.1 Binnenruimten De groepsruimten en gemeenschappelijke ruimten zijn zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige manier kunnen spelen en ontdekken. De indeling van de groepsruimten biedt kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Er zijn allerlei hoeken gecreëerd zodat kinderen in kleine groepjes of alleen kunnen spelen, maar ook kunnen kiezen in welk hoekje zij willen spelen. Zij kunnen kiezen om rustig te spelen in bijvoorbeeld de poppenhoek en bouw hoek of voor een hoek waar zij een bewegelijk spel kunnen spelen. Het zijn flexibele en uitdagende indelingen van de ruimte, waarbij de zelfstandigheid van het kind gestimuleerd wordt. Pagina 16 van 45

17 8.2 Buitenruimten Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buiten spelen. We streven ernaar om minimaal 1 à 2 keer per dag met de kinderen naar buiten te gaan waar zij keuze hebben uit verschillende materialen en speelmogelijkheden. De buitenruimten zijn zodanig ingericht dat kinderen uitgedaagd worden om de wereld om hen heen te ontdekken en buiten iets te beleven hebben. Kinderen ontdekken door te doen en te ervaren. Zij komen in contact met de natuur zoals zand, bladeren en gras. Er zijn volop fietsen en karren aanwezig, net als een zandspeelplaats met emmertjes, harkjes en schepjes. In de zomer wordt er vaak met water gespeeld. Hoofdstuk 9 Veiligheid en hygiëne 9.1 Brandactieplan en ontruimingsplan Per locatie is er een brandactieplan en ontruimingsplan. Deze hangen zichtbaar op de groepen en zijn tevens te vinden in het Kwaliteitshandboek van de SKL onder protocol Calamiteiten. Het plan is bekend bij degenen die op de locatie werkzaam zijn. Er vindt meermalen per jaar een ontruimingsoefening plaats. Op basis daarvan vindt een evaluatie en indien nodig- bijstelling van het brandactieplan plaats. 9.2 Bedrijfshulpverlening Elke pedagogisch medewerker is in het bezit is van een diploma Bedrijfshulpverleningsdiploma (BHV-er). BHV`s hebben de leiding tijdens een ontruiming of op het moment dat er iemand onwel wordt, totdat er gediplomeerde hulp aanwezig is. Elk jaar gaan de BHV`s op herhalingscursus zodat zij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die er op dit gebied zijn. Tevens is er op elke locatie een 1 e BHV er aanwezig. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontruimingen op locatie. 9.3 EHBO Alle pedagogisch medewerkers binnen de SKL beschikken over een diploma kinder-ehbo. Zij weten bij ongelukken of onwel worden van kinderen hoe zij moeten handelen, eventueel totdat er professionele hulp aanwezig is. Via een jaarlijkse herhalingscursus worden kennis en vaardigheden steeds opgefrist. 9.4 Veiligheid en hygiëne Jaarlijkse GGD inspectie Onder de Wet Kinderopvang wordt de veiligheid van kinderen bewaakt door uitvoering van de Risicoinventarisatie en -evaluatie Veiligheid en Gezondheid (RIV en RIG). Deze RIV en RIG vinden jaarlijks plaats, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het locatiehoofd. Aan de hand hiervan wordt geschat in hoeverre kinderen worden blootgesteld aan bepaalde risicofactoren op het gebied van veiligheid en gezondheid. In een actieplan worden vervolgens maatregelen geformuleerd, waarbij de verbeterpunten met de hoogste prioriteit het eerst dienen te worden aangepakt. SKL is zelf verantwoordelijkheid voor een veilig en gezond leefklimaat. De GGD voert jaarlijks een inspectie uit, waarbij aan de hand van de RIV&RIG nagegaan wordt of een kinderopvang organisatie voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt Veiligheidsmaatregelen naast Wet Kinderopvang In aanvulling op de eisen vanuit de Wet Kinderopvang hanteren we o.a. de volgende regels op het kinderdagverblijf: - Zodra een baby kan zitten wordt het, tijdens het kringetje en de maaltijden, bij voorkeur in een kinderstoel geplaatst. - Baby s zitten niet langdurig in een wipstoeltje. - De veiligheidsriemen worden altijd gesloten bij kinderstoel, autostoeltje, schommel en het wipstoeltje. - Het dragen van sjaaltjes of sieraden kan onveilig zijn voor jonge kinderen. De pedagogisch medewerkers dienen extra aandacht te besteden aan zowel eigen als door de kinderen Pagina 17 van 45

18 gedragen sjaaltjes, sieraden en haarversiering. Elastiekjes en speldjes worden voor het slapen uit het haar gehaald, dit omdat kinderen deze in de mond kunnen steken. - Pedagogisch medewerkers mogen ouders vragen sieraden of haarversiering die verstikkingsgevaar voor eigen kind of andere kinderen kunnen opleveren uit te doen. - Schoonmaakmiddelen worden boven kindhoogte of achter gesloten deuren bewaard. - De pedagogisch medewerkers leren de kinderen na het plassen hun handen te wassen. Ook als de kinderen buiten hebben gespeeld gaan de kinderen eerst handen wassen voor zij aan tafel gaan eten. We brengen de kinderen zoveel mogelijk besef van gevaar bij door niet alleen iets te verbieden, maar ook uit te leggen waarom iets gevaarlijk of onfris is. Meegebrachte knuffels worden door de PM ers altijd bekeken op veiligheid en spenen die stuk zijn worden direct weggegooid. Spenen worden in de koelkast bewaard. Speelgoed van huis meenemen gebeurt incidenteel. De PM ers attenderen ouders op het risico van stukgaan of wegraken. Vooral tijdens de wenperiode of bij belangrijke veranderingen kan een kind steun ervaren door de nabijheid van een vertrouwd stuk speelgoed. Alle locaties worden dagelijks door een professioneel schoonmaakbedrijf schoongemaakt. Hygiënisch werken is van groot belang en daarom is in ons kwaliteitshandboek een protocol met hygiënische richtlijnen opgenomen ( Protocol hygiënische richtlijnen) Veiligheid en slapen - Bedden en boxen gaan altijd op slot. - Zodra een baby zich kan omdraaien mag hij/zij niet meer in de kinderwagen slapen. - Peuters van 2+ slapen onder een dekbed of deken. - De baby s dragen altijd een slaapzak. Ouders die niet willen dat hun baby in een slaapzak slaapt geven schriftelijk toestemming hiervan af te willen wijken. - Ter voorkoming van wiegendood, slapen kinderen tot 2 jaar in een slaapzak pas daarna eventueel onder een dekentje of dekbedje. SKL hanteert een beleid ter voorkoming van wiegendood. In onderzoek naar het verschijnsel wiegendood wordt een relatie gelegd met een te hoge temperatuur van het kind, en met een slechte kwaliteit lucht (te weinig zuurstof, en teveel schimmels en andere verontreinigingen, door bijvoorbeeld een oud matras). Premature kinderen, zieke kinderen (luchtweginfecties) en zeer jonge kinderen lopen extra risico. Omdat er geen voortekenen zijn van wiegendood, is zelfs regelmatig gaan kijken bij de kinderen (wat uiteraard gebeurt bij slapende kinderen) niet afdoende als preventie. Ter voorkoming van wiegendood gelden voor baby s en dreumesen bij het kinderdagverblijf de volgende regels: - Kinderen worden niet op de buik te slapen gelegd. Tenzij er een schriftelijke verklaring is van de ouders.(afspraak tijdens intakegesprek) - Kinderen laten we zo min mogelijk slapen in de kinderwagen (vanwege de dichte wanden) en als het toch gebeurt, dan wordt de kap zoveel mogelijk laag gezet. - De temperatuur van de ruimte moet, indien mogelijk, niet hoger dan 20 graden zijn. - We gebruiken geen matrasjes ouder dan 10 jaar. - Ter voorkoming van wiegendood mogen er geen doekjes op wagenkap of het gezicht van het kind worden gelegd (ook niet gedeeltelijk) Veiligheid en buiten spelen De regels die worden gehanteerd tijdens het buitenspelen zijn: - Kinderen tot 4 jaar moeten altijd in het zicht van de leiding spelen. - Eerstejaars stagiaires mogen niet zonder toezicht van gediplomeerd pedagogisch medewerker met de kinderen buiten. - Het buitenmateriaal wordt regelmatig opgeruimd. - Het plein wordt regelmatig geveegd en dagelijks opgeruimd. - Speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd door een firma welk gespecialiseerd is in inspectie, advisering en certificering van speeltoestellen; per kwartaal vindt een visuele controle plaats welke wordt bijgehouden in een logboek. Pagina 18 van 45

19 - Kinderen mogen alleen met materiaal spelen dat voor hun leeftijd en vaardigheden geschikt is (bijvoorbeeld geen baby op een schommel, geen peuter met een ijzeren schep). - Het buitenspeelgoed wordt regelmatig door de pedagogisch medewerkers gecontroleerd. - Er worden veilige hekken gebruikt en er wordt goed gelet op het sluiten van de hekken. - Kinderen worden, indien nodig, regelmatig ingesmeerd met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor(30 of hoger). - Aan de ouders wordt gevraagd petjes of hoedjes mee te geven en bij warm weer thuis in te smeren. Kinderen spelen niet langer dan veilig is in de zon (afhankelijk van leeftijd, bescherming en huidtype). - Kinderen mogen niet op blote voeten lopen tenzij er met water wordt gespeeld. Afwijkend hierop is Villa Picasso, hier mogen kinderen nooit op bloten voeten buiten spelen i.v.m. warmte afgifte van tegels op dakterras. - De kinderen worden regelmatig geteld. - Buiten het terrein geldt dat er een goede pedagogisch medewerker/kindratio moet zijn volgens de regels voor het wandelen punt ( en hoofdstuk 3 punt 3.4) - De leiding mag geen kinderen met de eigen auto vervoeren, tenzij ouders hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven of bij calamiteiten(voorbeeld: kind moet naar EHBO). Als ouders toestemming gegeven dient tevens door hen gezorgd te zijn voor een autostoeltje (die aan de veiligheidsnormen voldoet). Bij calamiteiten waarbij gebruik wordt moet worden gemaakt van auto van een pedagogisch medewerker gaat er altijd een collega mee die kind achterin de auto op schoot neemt Wandelen Regels die gelden voor het gaan wandelen zijn: - Twee kinderen per pedagogisch medewerker, tenzij de bolderkar wordt gebruikt, dan maximaal 4 of 5 kinderen per pedagogisch medewerker per bolderkar. - In de buggy mogen 1, maximaal 2 kinderen per pedagogisch medewerker of stagiaire mee. - De pedagogisch medewerker loopt naast of achter de kinderen. - Kinderen mogen alleen dan naar buiten als de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven. - Kinderen aaien alleen dieren waarbij dat vertrouwd is, bijvoorbeeld een geitje op de kinderboerderij, maar geen willekeurige hond of kat op straat. - Als er invalkrachten of stagiaires meegaan, loopt de vaste pedagogisch medewerker op een plaats vanwaar uit ze goed overzicht kan houden. - Ieder kind krijgt een polsbandje om met daarop naam en telefoonnummer van SKL. Onder geen enkele voorwaarde mag een stagiaire alleen een uitstapje uitvoeren Veiligheid en kwetsbare kinderen Kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis (kwetsbare kinderen) zullen soms meer aandacht behoeven dan andere kinderen wat betreft de veiligheid. De pedagogisch medewerker checkt altijd of de situatie goed is voor dit kind, de groep en of het werkbaar is. Pagina 19 van 45

20 Bijlage 1 Specifieke werkafspraken KDV Villa Picasso Gegevens: Groepen: Opvangaanbod: Inclusief: Specifieke afspraken: Indeling gebouw: Speciale activiteiten: Specifieke afspraken: Kindercentrum Villa Picasso Wilddreef CD Leiderdorp Tel: Oranje Triangel Paarse Viool Rode Trompet Groene Gitaar Regulier en verlengde opvang (zie voor uitgebreide informatie en openingstijden het informatiebulletin en de huisregels van SKL). Elk kind heeft een vaste stamgroep en vaste pedagogisch medewerkers. In verband met beroepskracht kindratio ( 1 pedagogisch medewerker op aantal toegestane kinderen binnen de verticale groepsgrootte) kunnen er groepen worden samengevoegd in een andere stamgroepruimte, rekening houdend met de groepssamenstelling/leeftijdsopbouw. Waarbij de totale groepsgrootte niet boven het aantal toegestane kinderen van de verticale groep en 2 pedagogisch medewerkers uit komt. Het kan incidenteel voorkomen dat een kind wat extra komt die dag op een andere groep wordt geplaatst. Ouders worden hierover vooraf geïnformeerd. Tijdens de intake worden ouders hiervan op de hoogte gebracht en geven zij toestemming door het intake formulier te ondertekenen. Luiers, flesvoeding, tussendoortjes, lunch/broodmaaltijd. Bij de verlengde opvang tussen 7 en 7.30 en 18 en 19 uur tevens een brood c.q. warme maaltijd. Ondersteuning van aantal uren door huishoudelijk medewerkster. Kindercentrum Villa Picasso heeft alle opvangmogelijkheden in huis. Beneden rechts bij de ingang, bevindt zich de NSO voor kinderen van 4-6 jaar. Als men met de trap of lift op de 1 e etage komt, ziet men vier ruime kinderdagverblijfgroepen. De groepen hebben twee gezamenlijke verschoonruimten en twee keukens. Beneden is een grote buitenspeelplaats en op de 1 e verdieping zijn twee zeer grote dakterrassen aangelegd. * muziek * taal en ontwikkelingsstimulering middels programma Uk & Puk * jungle douche * Ouderavonden * Viering Sinterklaas, Carnaval, Pasen, en Kerst * Open deurenbeleid * Jaarlijks zomerfeest/ouderavond * Werken met thema s * 3+ activiteiten i.d.m. elke dag * Uk en Puk * Snoezelruimte Ondersteuning van een aantal uren door een huishoudelijk medewerkster. Dagindeling: 07:00-07:30u Kinderen met verlengde opvang worden door de ouders gebracht en opgevangen op een gezamenlijke groep. Er is tijd voor een overdrachtsgesprekje (zowel vanuit PM als ouders). Indien gewenst wordt ontbijt aangeboden (broodmaaltijd en wat te drinken). Pagina 20 van 45

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014 1 P a g i n a 2 P a g i n a 3 P a g i n a INLEIDING Valentijn Den Haag BV (verder te noemen Valentijn Den Haag) staat voor een moderne particuliere kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6. 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 3 3. Pedagogische visie 3 4. Openingstijden en vakanties 4 5. De groepsindeling 4 6. Personeel 5 7. Feestrituelen 5 8. Wennen 5 9. Complete voeding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang Informatieboekje voor ouders Hygieaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon: 020-7891769 kinderopvang@hetkleinehuis.info www.hetkleinehuis.info Voorwoord In dit boekje informeren

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie