Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar"

Transcriptie

1 Pedagogisch werkplan De Stampertjes 1,5 tot 3 jaar Onderdeel van: Kinderdagverblijf Buitenpret B.V. Prinses Margrietstraat AD Rijswijk GLD Tel:

2 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie 5 Hoofdstuk 2 Plaatsing Wennen Brengen en halen Ophalen door derden Ruilen en incidenteel en structureel afnemen van extra dagen Achterwacht en aanwezigheid van andere volwassenen 7 Hoofdstuk 3 De dag Dagindeling De binnenruimte De buitenruimte Dagindeling Stampertjes Slapen en rusten Spelen en activiteiten Open deuren beleid Uitstapjes 10 Hoofdstuk 4 Eten, drinken & feesten Diëten en allergieën Luiers/ luierdoekjes Verjaardag kind Verjaardag pedagogisch medewerker Verjaardag ouders Geboorte Over naar de volgende groep Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen en familiedag 13 Hoofdstuk 5 Toiletgebruik en zindelijkheidstraining Zindelijkheid Toiletgebruik en zindelijkheidstraining 14 Hoofdstuk 6 Het kind Observeren Corrigeren en belonen Zieke kinderen Medicijngebruik Kinderparticipatie Mediagebruik Taalgebruik Pedagogische houding van de pedagogisch medewerker 17 2

3 6.9 Signaleren van stoornissen Doorverwijzen 18 Hoofdstuk 7 Informatie uitwisseling Schriftelijke informatie Mondelinge informatie Oudercommissie Ouderbijeenkomsten Klachtenprocedure Klanttevredenheidsonderzoek Het gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld kindermishandeling 20 Hoofdstuk 8 Veiligheid en hygiëne Bedrijfshulpverlening en EHBO Jaarlijkse GGD inspectie Veiligheidsmaatregelen Veiligheid en slapen 21 3

4 Voorwoord, Kinderdagverblijf Buitenpret wil kwalitatief goede kinderopvang bieden. Door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen proberen wij de kwaliteit constant te verbeteren en stellen het bij wanneer daar aanleiding toe is. In het pedagogisch beleid komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Per groep is dan ook een pedagogisch werkplan gemaakt. In dit werkplan beschrijven wij hoe we willen werken aan de vier competenties die genoemd worden in de Wet Kinderopvang, namelijk: de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en de overdracht van waarden en normen. Ouders ontvangen standaard het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan bij aanvang van het contract en kunnen deze via de website van het kinderdagverblijf inlezen en downloaden. Wij willen benadrukken dat dit werkplan altijd in ontwikkeling blijft en aangepast wordt indien er nieuwe afspraken gemaakt worden. Alle protocollen waar in dit werkplan naar worden verwezen, liggen ter inzage op het kinderdagverblijf en kunnen op verzoek altijd worden ingezien. 4

5 Hoofdstuk 1 De visie vanuit de organisatie Ouders/ verzorgers dragen de zorg voor en de opvoeding van hun kind(eren) tijdelijk aan ons over. De pedagogisch medewerkers zijn zich dan ook bewust van hun (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich. Dit pedagogisch werkplan is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang zijn omschreven. Deze doelen zijn gericht op het geven aan kinderen van: Een gevoel van emotionele veiligheid. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie. De kans om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving, eigen te maken. Wij willen kinderen begeleiden in een klimaat van (emotionele en lichamelijke) veiligheid. De basis van al het handelen van de pedagogisch medewerkers is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. Hierbij is een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerker onmisbaar. Vaste rituelen, ritme en regels zorgen ervoor dat kinderen zich zeker voelen. Vanuit een veilige basis durven en kunnen zij de wereld te gaan ontdekken. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben (persoonlijke competentie). Ieder kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte een innerlijke motivatie om te leren lopen, praten en contact te maken met anderen. Zij leren wat nodig is voor het leven. Kinderen leren binnen het eigen vermogen, tempo en op een geheel eigen wijze. Het eigen en unieke ontwikkelingstempo van het kind is voor ons maatgevend in de begeleiding van de kinderen. Kinderen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd, (bijvoorbeeld leren puzzelen), de verstandelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld leren praten) en emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld leren opkomen voor jezelf). Wij willen kinderen ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden (sociale competentie). Elk kind krijgt individuele zorg en aandacht. Ook de groep heeft een belangrijke functie want kinderen maken deel uit van een samenleving. Het kinderdagverblijf is als het ware een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Kinderen leren van elkaar. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld elkaar te helpen, speelgoed samen op te ruimen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen. Wij willen kinderen normen en waarden bijbrengen. Normen en waarden zijn van groot belang. Het eigen maken van normen en waarden maakt onderdeel uit van de morele ontwikkeling. Er kunnen zich veel situaties voordoen met leermomenten, bijvoorbeeld bij pijn of ruzie, verdrietige situaties of een maatschappelijke gebeurtenis. Door de reacties van de pedagogisch medewerker op dit soort situaties ervaart een kind wat wel en niet goed is. Het eigen gedrag van ons heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. 5

6 Hoofdstuk 2 Plaatsing 2.1 Wennen In overleg wordt vanaf de plaatsingsdatum een wenochtend afgesproken. De wenochtend is van 9 tot ongeveer uur. Deze wordt gepland op een ochtend zodat er genoeg tijd is om met de ouder de eerste overdracht te houden. De overdracht is van 9 uur tot 9.30 uur. Het doel van de wenochtend is: Dat uw kind vertrouwd raakt met het kinderdagverblijf: het dagritme, de pedagogisch medewerksters en de groepsgenootjes. Dat de ouder(s)/ verzorger(s) vertrouwt raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie kunnen ontwikkelen met de pedagogisch medewerksters. Dat zaken zoals voedingsschema's en slaaprituelen op elkaar afgestemd worden. De pedagogisch medewerkster speelt een belangrijke rol bij het wennen van het kind. Wij zorgen ervoor dat tijdens het wennen er een pedagogisch medewerker is die op die dagen werkt waarop het kind geplaatst is. Een dreumes wordt spelenderwijs bekend gemaakt met de ruimte en de regels. De groepsgenootjes spelen daar overigens vaak onbedoeld een belangrijke rol in. Er wordt aandacht gegeven in de vorm van lichamelijk contact, rondkijken in de groep en kennismaken met andere kinderen, of juist niet als het kind wat angstig is. Aandacht geven betekent ook ondersteuning bieden aan het kind bij het vinden van een eigen plekje in de groep. Het kind moet zich welkom voelen. Een kort en duidelijk afscheid van de ouders biedt de meeste duidelijkheid voor het kind waardoor het kind sneller wennen kan. 2.2 Brengen en halen Kinderen kunnen tussen 7.30 uur en 9.00 uur gebracht worden en op aanvraag vanaf 7.00 uur ( op maandag, dinsdag en donderdag). De overige dagen kunnen kinderen tussen 7.30 uur en 9.00 uur gebracht worden. Wij vinden het belangrijk dat tijdens deze momenten iedere ouder en kind worden gezien. We begroeten iedere ouder en kind persoonlijk en nemen hier de tijd voor. Op de breng- en haalmomenten wordt belangrijke informatie over het kind uitgewisseld. Tijdens deze momenten is er ruimte voor de ouder om informatie omtrent het kind door te geven. Wanneer de ouders het kind komen halen geven wij belangrijke informatie over het kind, zoals de activiteiten die het kind heeft ondernomen tijdens de dag en hoe het kind de dag ervaren heeft. Deze momenten vinden wij belangrijk omdat er dan gericht contact is met de ouders en er eventuele kennis overgedragen kan worden qua opvoedingsideeën. Tevens hebben we de tijd hebben om te horen hoe het kind zich thuis gedraagt. Zo kunnen wij een band opbouwen die belangrijk is voor de tijd dat het kind in de groep verblijft. Omdat de contactmomenten vaak kort zijn, is het altijd mogelijk om een gesprekje met de pedagogisch medewerkers aan te vragen zodat op een rustiger moment uitgebreid met elkaar gesproken kan worden. Het is belangrijk dat een ouder duidelijk afscheid neemt van het kind en van ons. Zo weten wij en het kind dat de ouder weggaat en kunnen wij samen met het kind de ouder uitzwaaien. Dit geldt ook als het kind weer opgehaald wordt. Het kind sluit de dag af door gedag te zeggen en wij nemen afscheid van het kind. 2.3 Ophalen door derden In principe worden de kinderen altijd gebracht en opgehaald door één van de ouders. Mocht het een keer niet uitkomen om uw kind (eren) zelf op te halen, dan wordt u verzocht dit s morgens door te geven en ons te informeren over wie het kind dan op komt halen. Mocht dit later besloten worden, dan verzoeken wij u om even contact op te nemen met de pedagogisch medewerkers. Mocht iemand anders uw kind op komen halen, kan er gevraagd worden om een ID. 6

7 2.4 Ruilen en incidenteel en structureel afnemen van extra dagen Ruilen kan in principe een week voor of na de dag van afwezigheid, indien de groepsgrootte en personele planning dit toelaat. Het afnemen van een extra dagdeel is in overleg mogelijk. Wel wordt deze dag extra gefactureerd. 2.5 Achterwacht en aanwezigheid van andere volwassenen In december 2010 is de Commissie Gunning ingesteld i.v.m. de zedenzaak in Amsterdam. Hier zijn enkele aanbevelingen uitgekomen waaronder het vier-ogenprincipe. Het streven is om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de pedagogisch medewerksters nooit structureel alleen op een groep zijn en altijd gehoord en/of gezien worden. Dit realiseren wij door de aanwezigheid of directe nabijheid van pedagogische medewerkers, stagiaires, groepshulpen, de leidinggevende of ouders tijdens haal- en brengmomenten. Op deze manier verkleinen we niet alleen het risico ten aanzien van seksueel misbruik, maar ook ten aanzien van kindermishandeling en kan er sneller en effectiever worden ingegrepen wanneer een kind of pedagogisch medewerkster iets overkomt. Op de Stampertjes werken altijd twee of drie pedagogisch medewerkers en een stagiaire, afhankelijk van het aantal kinderen. 7

8 Hoofdstuk 3 De dag 3.1 Dagindeling Op het kinderdagverblijf vinden we het belangrijk dat kinderen regelmaat in de dagindeling ervaren. Regelmaat geeft een gevoel van veiligheid voor kinderen. Daarom hanteert iedere groep een vaste dagindeling, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Een min of meer vaste dagindeling geeft structuur aan een dag en deze wordt als zodanig op een speelse manier steeds meer herkenbaar voor de kinderen. Aan deze structuur ontlenen kinderen veiligheid en rust. Continuïteit en regelmaat zijn erg belangrijk bij de verzorging en opvang van kinderen. Vaste pedagogisch medewerkers en een vaste dagindeling helpen hier natuurlijk bij. Terugkerende momenten op een dag zijn voor jonge kinderen herkenbaar. Het gaat hierbij om de vaste activiteiten zoals eten, slapen en bijvoorbeeld buitenspelen, het maakt de dag overzichtelijk. De gezamenlijke momenten op de dag zijn voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van de groep als geheel. De kinderen krijgen vanuit deze gezamenlijke sfeer ook begrippen aangeleerd op het gebied van regels en gewoontevorming zoals: tafelmanieren (bijvoorbeeld blijven zitten tot iedereen klaar is), hygiëne (handen wassen) en omgangsregels (rekening leren houden met andere, jongere kinderen in de groep). Kinderen vinden de dagelijkse activiteiten heel plezierig en ze geven een band tussen de kinderen onderling en de kinderen als groep met de leiding. Het leren functioneren in een groep is belangrijk voor het functioneren later op de basisschool en in de maatschappij. 3.2 De binnenruimte De groepsruimten zijn zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige manier kunnen spelen en ontdekken. In de groep is allerlei ontwikkelingsmateriaal aanwezig zoals speelgoed met geluid en muziek, loopkarretjes, een keukentje, prentenboekjes en constructiemateriaal. De indeling van de groepsruimte biedt kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Er zijn hoeken gecreëerd zodat kinderen in kleine groepjes of alleen kunnen spelen. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen om te spelen in het keukentje, aan tafel rustig een puzzel maken of springen in de klauterhoek. 3.3 De buitenruimte Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buitenspelen. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van het weer. De kinderen hebben de keuze uit verschillende materialen, zoals rijdend materiaal, zand- en waterbakken met emmertjes, vormpjes en schepjes. De buitenruimte is zodanig ingericht dat kinderen uitgedaagd worden om de wereld te ontdekken en buiten iets te beleven hebben. Kinderen ontdekken door te doen en te ervaren. In de zomer wordt er vaak met water gespeeld (bijvoorbeeld met de tuinslang). Ook spelen de dieren een belangrijke rol, ze worden geaaid en er wordt soms meegeholpen met voeren. 8

9 3.4 Dagindeling Stampertjes uur: Kinderen van het kinderdagverblijf worden gebracht. De kinderen van alle groepen worden in de groep van de Stampertjes opgevangen. Er zijn dan twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Ouders en de pedagogisch medewerker hebben de gelegenheid informatie uit te wisselen. Er wordt dan vrij gespeeld uur: De al aanwezige baby s en peuters gaan naar hun eigen groep en andere kinderen worden nog door de ouders gebracht. Inmiddels zijn dan de twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Er wordt dan vrij gespeeld uur: Alle kinderen zijn gebracht en alle pedagogisch medewerkers zijn aanwezig uur: De dag wordt gestart door samen met de kinderen, als groep, een boekje te lezen, een liedje te zingen of een kringspelletje te doen uur: Er wordt fruit gegeten en aanmaaklimonade gedronken uur: Er een gerichte activiteit aangeboden, zoals bijvoorbeeld verven, plakken, blokkenbouwen etc. Kinderen kunnen zelf kiezen of zij hieraan willen deelnemen. Als het weer het toelaat gaan wij buitenspelen, wandelen of fietsen met de groep uur: We gaan samen met de kinderen lunchen uur: Verschonen en wc-bezoek, diverse kinderen gaan naar bed. Kinderen die wakker blijven krijgen een rustige activiteit aangeboden uur: Kinderen komen uit bed en worden verschoond uur: Er wordt een koekje o.i.d. gegeten en aanmaaklimonade gedronken uur: Er wordt vrij gespeeld uur: Verschonen en wc-bezoek. Vanaf dit moment worden de kinderen weer opgehaald door de ouder(s). De kinderen krijgen aan tafel nog een cracker o.i.d uur: Het kinderdagverblijf sluit. 3.5 Slapen en rusten Tijdens de intake wordt er met de ouders een afspraak gemaakt over het slaapritme van het kind. Als een kind minder slaapbehoefte heeft blijft het wakker. Dit zal dan eerst besproken worden met de ouders. Zo proberen wij een balans te vinden tussen het thuis slapen en hier op de groep. Op de groep vinden we het belangrijk dat een kind slaapt of rust tussen de middag. Het kind komt tot rust en kan prikkels verwerken in de hersenen en zo hun kennis opslaan. Als de kinderen naar bed gaan worden de oudere kinderen gestimuleerd om zelf hun kleren uit te kleden. Een pedagogisch medewerker helpt de kinderen verder met uitkleden en verschonen, de andere pedagogisch medewerker brengt de kinderen één voor één naar bed. De oudere kinderen stappen zelf in hun onderbedje, de jongere kinderen worden in een bovenbed gelegd. De kinderen hebben zoveel mogelijk steeds hetzelfde bed, dit geeft vertrouwen. De kinderen die dit op prijs stellen, krijgen een welterusten kus en alle kinderen worden welterusten gewenst. Als een kind niet meer hoeft te slapen, gaat het,in de tijd dat de andere kinderen slapen, wel rusten. Dit kan zijn door op de bank een boekje te lezen of lekker te liggen op een stretcher in de groepsruimte. Er wordt in de tijd dat de kinderen slapen een boekje gelezen of een andere rustige activiteit aangeboden aan kinderen die wakker blijven. 9

10 3.6 Spelen en activiteiten Het aanbod van speelgoed is aangepast aan de leeftijd en naar ontwikkeling. Er wordt voldoende variatie aangeboden. De pedagogisch medewerkers bieden diverse activiteiten aan die aansluiten bij ontwikkelingsgebieden. Hierbij kan men denken aan: Cognitieve ontwikkeling Sensomotorische ontwikkeling Taalontwikkeling Grove en fijne motoriek Sociaal- emotionele ontwikkeling Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld; er is water en zand om mee te spelen, evenals rijdend materiaal. Verder wordt er vaak met de kinderen gewandeld in de bolderwagen, buggy en fietskar. In het dagritme zijn een aantal vaste activiteiten opgenomen, zoals het samen zingen en eten. Daarnaast is er veel ruimte voor de kinderen om zelf te spelen. Het is niet nodig, en zelfs niet gewenst, om kinderen de hele dag bezig te houden. 3.7 Open deuren beleid Wij hanteren een open deuren beleid. Dit betekent dat de deur tussen de groepen wordt opengezet. In dit geval is dat de deur tussen de babygroep en de ukkengroep. Op deze manier wordt voor de kinderen meer bewegings-en speelruimte gecreëerd. Kinderen kiezen zelf wat ze willen doen, waar en met wie ze willen spelen. Kinderen hebben de behoefte om de wereld om hen heen te ontdekken en verkennen. Het werkt positief voor de sociale ontwikkeling, de kinderen wennen aan meerdere pedagogisch medewerkers en gaan spelenderwijs relaties aan met andere kinderen. Door het open deuren beleid is er: Uitbreiding voor kinderen van speelruimte Ander spelaanbod Andere leefruimte Wennen in de andere groep voor kinderen die overgaan van baby- naar ukkengroep of van ukken- naar de 3+ groep Andere uitdaging voor kinderen Gelegenheid om broertjes en zusjes op elkaars groep te laten spelen Een leermoment voor kinderen van de BSO; ze zien hoe jonge kinderen en baby s kunnen zijn Meer pedagogisch medewerkers waarmee het kind kan spelen en vertrouwd mee raakt De pedagogisch medewerkers nemen de volgende punten mee in het open deuren beleid: Er wordt gekeken naar het individuele kind, als een kind niet in een andere groep wil spelen hoeft dit niet Wij bekijken wanneer het goede momenten zijn om de deur te openen of wanneer een kind uit een andere groep komt spelen Op vaste momenten van de dag, zoals tijdens het eten en een gerichte activiteit, is er geen open deuren beleid Wij zorgen ervoor dat er niet te veel pedagogisch medewerkers op één groep zijn, dit kan onrust bij de kinderen geven 3.8 Uitstapjes Uitstapjes vanuit het kinderdagverblijf biedt kinderen de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, zoals bijvoorbeeld de wind door je haren voelen. Ook ervaringen met de natuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierbij kun je denken aan het ontdekken van de omgeving, jonge lammetjes bezoeken op de boerderij of met herfstbladeren spelen. Op stap gaan biedt de kinderen nieuwe spelmogelijkheden. Ook ontdekken ze dat de wereld groter is dan het voor hen tot dan toe bekende wereldje. Op het kinderdagverblijf maken buitenactiviteiten onderdeel uit van het speel/leerprogramma. Regel- 10

11 matig gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Het kinderdagverblijf heeft een bolderwagen, buggy s en fietskar waarmee gemakkelijk en veilig een uitstapje gemaakt kan worden. In de buurt is een speeltuin en er zijn wandelmogelijkheden. Op een toestemmingsformulier maken de ouders tijdens de intake kenbaar of hun kind mee mag met een uitstapje. Er zijn een aantal zaken waar de pedagogisch medewerkers rekening mee houden wanneer zij met de kinderen het kinderdagverblijf verlaten. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen spontane uitstapjes en geplande uitstapjes. Spontane uitstapjes: De leidster-kind ratio moet te allen tijde gehanteerd worden. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerker die de kinderen tijdens het uitstapje begeleidt is telefonisch bereikbaar zodat bij calamiteiten telefonisch hulp kan worden ingeroepen. Geplande uitstapjes: De leidster-kind ratio moet te allen tijde gehanteerd worden. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. De pedagogisch medewerker die de kinderen tijdens het uitstapje begeleidt is telefonisch bereikbaar zodat bij calamiteiten telefonisch hulp kan worden ingeroepen. Het geplande uitstapje wordt tijdig aangekondigd bij de ouders. De leidinggevende is op de hoogte van de bestemming van het uitstapje, het programma en welke pedagogisch medewerkers het uitstapje begeleiden. De begeleidende pedagogisch medewerker heeft een training kinder-ehbo gevolgd. De EHBO-tas wordt meegenomen en is up-to-date. Wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer dient de auto APK gekeurd te zijn, heeft de bestuurder een geldig rijbewijs en is er een inzittende verzekering voor de auto geregeld. De pedagogisch medewerkers hebben een geldige WA-verzekering. 11

12 Hoofdstuk 4 Eten, drinken & feesten Op de Stampertjes wordt er met elkaar als groep gegeten en gedronken. Gezamenlijk eten heeft meerdere functies. Behalve dat eten en drinken noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een kind heeft het ook een sociale- en sfeerfunctie. Tevens is het een moment van rust. Er zijn verschillende tafelmomenten waarbij de kinderen verschillende soorten voeding en drinken aangeboden krijgen. De kinderen eten samen met de pedagogisch medewerkers aan tafel. De kinderen krijgen eerst een boterham met hartig beleg en mogen vervolgens kiezen voor een boterham met zoet beleg. Soms krijgen de kinderen iets extra s. Dit kunnen verschillende producten zijn, zoals bijvoorbeeld: knakworstjes, pannenkoeken, poffertjes of tosti s. Kinderen worden nooit gedwongen hun bord leeg te eten. Ze worden wel gestimuleerd om voldoende te eten. Bij een afwijkend eetpatroon of andere bijzonderheden wordt dit tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers besproken. De pedagogisch medewerkers zien erop toe dat de kinderen voldoende drinken. s Morgens rond 9.30 uur en tijdens de lunch wordt er gedronken. In de middag krijgen de kinderen nogmaals iets te drinken. De kinderen krijgen diksap, aanmaaklimonade, thee of melk te drinken. Kinderen kunnen altijd water drinken als zij dat willen. Bij dieetvoeding wordt ouders verzocht dit zelf mee te nemen. 4.1 Diëten en allergieën Ouders zijn zelf verantwoordelijk om de pedagogisch medewerkers op de hoogte te stellen van bijzonderheden en wensen rondom de voeding van hun kind. Bijzonderheden zoals een allergie, dieet of wensen vanuit een geloofsovertuiging worden tijdens het intakegesprek genoteerd. Als er een kans is op een heftige allergische reactie van het kind op bepaalde voeding dan geven de ouders tijdens de intake aan welke stappen in een dergelijke situatie ondernomen moeten worden. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat er regelmatig contact met de ouders is om veranderingen in een aangepast voedingspatroon te bespreken. Op de groep hangt een dieet- en allergielijst van de kinderen. Deze wordt regelmatig bijgewerkt en gecontroleerd. Zo blijven alle pedagogisch medewerkers en invalkrachten op de hoogte wat betreft voedingspatronen van kinderen. 4.2 Luiers/ luierdoekjes Als een kind allergisch is voor de luiers en/ of luierdoekjes die op het kinderdagverblijf gebruikt worden, dan wordt er aan de ouders gevraagd om die luiers mee te nemen die thuis gebruikt worden. 4.3 Verjaardag kind Wij vieren samen met het kind op de groep zijn of haar verjaardag. In overleg met de ouders kijken we op welke dag de verjaardag gevierd wordt. Wij maken een feestmuts en de groep wordt versierd voor de jarige. Natuurlijk wordt een heel repertoire aan verjaardag liedjes gezongen! Er wordt een cadeautje ingepakt en dit wordt door één van de andere kinderen aan de jarige gegeven met felicitaties en een kusje erbij. Bij een verjaardag mag een kind natuurlijk een traktatie uitdelen. Niet alle traktaties zijn geschikt om uit te delen, denk bijvoorbeeld aan lolly s. Als er meerdere soorten snoep getrakteerd worden eten de kinderen één snoepje op, de rest wordt met de kinderen mee naar huis gegeven. Ouders kunnen altijd overleggen met ons over een geschikte traktatie. Ouders mogen een fotocamera van thuis meegeven voor deze dag zodat wij foto s kunnen maken tijdens het vieren van de verjaardag van hun kind. 12

13 4.4 Verjaardag pedagogisch medewerker Ook de verjaardagen van de pedagogisch medewerkers worden gevierd. In de week voor de verjaardag maken de kinderen een mooi kunstwerkje voor de jarige. De pedagogische medewerker trakteert en verder wordt de verjaardag gevierd zoals met de kinderen. 4.5 Verjaardag ouders Op de groep hangt een kalender waarop ouders hun verjaardag kunnen opschrijven. Wij maken met het kind voor deze feestdag iets moois. Ouders kunnen doorgeven wanneer er een bijzondere gebeurtenis omtrent opa of oma is (verjaardag 70 jaar, ziekenhuisopname, enz.). Samen met het kind wordt er een tekening gemaakt. 4.6 Geboorte Wanneer er een broertje of zusje geboren wordt bij één van de kinderen uit de groep mag het kind trakteren. Samen met het kind maken wij een babypakket, in dit pakket zit o.a. een KiKabeer. Kinderdagverblijf Buitenpret steunt Stichting KiKa, (een Nederlandse stichting die sinds 2002 fondsen werft voor onderzoek naar kinderkanker), door de mascotte van KiKa te kopen; de KiKabeer. 4.7 Over naar de volgende groep Als een kind overgaat naar de 3+ groep krijgt het kind een mooie geschreven kaart en een afscheidscadeautje van ons. Tijdens een tafelmoment wordt aan de andere kinderen uitgelegd dat het kind naar de volgende groep overgaat. 4.8 Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen en familiedag Kinderdagverblijf Buitenpret viert ieder jaar bepaalde feesten. Per groep wordt bekeken hoe een bepaald feest het beste aansluit bij de belevingswereld van het kind op deze groep. 13

14 Hoofdstuk 5 Toiletgebruik en zindelijkheidstraining 5.1 Zindelijkheid Verschonen Op het kinderdagverblijf zijn luiers aanwezig. Tijdens de dag zijn er vier vaste verschoningsmomenten waarbij de kinderen verschoond worden en/of op het potje of de wc gaan. Deze momenten zijn: Na het fruit eten Na de lunch s Middags na het slapen Rond uur Naast deze momenten worden luiers nog regelmatig gecheckt bij kinderen die veel plassen en of bezig zijn met zindelijk worden. In een schema wordt bijgehouden wanneer kinderen verschoond zijn, dit als extra controlemiddel. Doordat we de kinderen regelmatig verschonen houden we zicht op hoeveel of hoe weinig een kind plast en ontlasting heeft. Het verschonen van een kind is een één-op-één-situatie waarin we extra aandacht aan het kind kunnen bieden. We stimuleren dat kinderen na het toiletbezoek hun handen moeten wassen. 5.2 Toiletgebruik en zindelijkheidstraining Kinderen zien al een beetje van elkaar hoe anderen met de zindelijkheidstraining bezig zijn en worden daardoor gestimuleerd. Wanneer de ouders thuis met zindelijkheidstraining bezig zijn en het kind er zelf aan toe is, kan dat op het kinderdagverblijf worden voortgezet. Het wordt spelenderwijs gedaan. Kinderen die aangeven zelf te willen plassen krijgen daar de gelegenheid toe. Wanneer er ongelukjes gebeuren wordt er geen negatieve aandacht aan geschonken. Het kind wordt altijd geprezen wanneer het kind een kleine of grote boodschap op de wc doet. Daarnaast wordt er goed op toegezien dat kinderen hun handen wassen. Op de groep werken we niet met een beloningssysteem zoals een stickerkaart. Wij belonen het kind door het mondeling te complimenteren. 14

15 Hoofdstuk 6 Het kind 6.1 Observeren De kinderen van Kinderdagverblijf Buitenpret worden regelmatig geobserveerd volgens een bepaald systeem: Zo Doe Ik: observatielijst sociaal-emotionele ontwikkeling Zo Praat Ik: observatielijst ontwikkeling taal/spraak Zo Beweeg Ik: observatielijst motorische ontwikkeling Doel Door het volgen van de ontwikkeling (op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie) van 0- tot 4-jarigen in de kinderopvang, is het mogelijk om problemen in de ontwikkeling vroegtijdig te onderkennen. Vervolgens kan de ontwikkeling van kinderen planmatig en doelgericht gestimuleerd worden. De vragen uit de observatielijst 'Zo Doe Ik' zijn verdeeld in drie onderdelen: Omgaan met de pedagogisch medewerker Omgaan met andere kinderen Omgaan met zichzelf De vragen uit de observatielijst 'Zo Praat Ik' zijn verdeeld in vijf onderdelen: Communicatie begrip: het begrijpen van de communicatieregels Communicatie gebruik: het gebruiken van taal voor communicatie Vormgebruik: het maken van klanken, het vormen van woorden en zinnen en het toepassen van de regels van taal Inhoud begrip: het begrijpen van de betekenis van woorden en zinnen Inhoud gebruik: woorden gebruiken en zinnen maken De observatielijst 'Zo Beweeg Ik' bestaat uit vragen opgedeeld in de volgende onderdelen: Grote motoriek Fijne motoriek Lichaamsbesef De drie observatielijsten ('Zo Doe Ik', 'Zo Praat ik' en 'Zo Beweeg Ik') bestaan elk uit acht deellijsten(leeftijdscategorieën) gekoppeld aan acht vaste momenten waarop de lijst voor het kind wordt ingevuld. De vragen gaan uit van een 'normale' ontwikkeling en beschrijven concreet observeerbaar gedrag. Het gedrag is positief geformuleerd. De observatielijst is dus ontwikkelings-volgend en -stimulerend. Wij beantwoorden een vraag met 'ja' als een kind het betreffende gedrag laat zien in een groep. Als een kind een 'nee' heeft gescoord wordt bij het volgende afnamemoment gekeken of het kind het gedrag nu wel laat zien. Is dit het geval, dan wordt de datum genoteerd onder opmerkingen. In een schema kan voor elk kind, en op elke afnamemoment voor de drie lijsten 'Zo Doe Ik', 'Zo Praat Ik' en 'Zo Beweeg Ik' wordt aangegeven hoeveel keer 'ja' is ingevuld tijdens de observaties. Zo ontstaat een overzicht van de scores van het betreffende kind op de drie ontwikkelingsgebieden. Wij beantwoorden een vraag met JA als het kind dit gedrag laat zien in de groep, dus wij beantwoorden het met NEE als het kind het gedrag niet in de groep laat zien ook al weten we dat het kind het thuis al wel doet! 6.2 Corrigeren en belonen Op de groep worden de kinderen op een positieve wijze benaderd en wordt door middel van positieve aandacht het gewenste gedrag gestimuleerd. Door de groepssituatie waarin kinderen meestal op vanzelfsprekende wijze meedoen met de groep is het corrigeren van kinderen veel minder een item dan in de thuissituatie. Wanneer een kind negatief gedrag vertoont, wordt eerst gekeken naar het individuele kind en nagegaan wat de oorzaak van het gedrag zou kunnen zijn (niet lekker in zijn 15

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014 1 P a g i n a 2 P a g i n a 3 P a g i n a INLEIDING Valentijn Den Haag BV (verder te noemen Valentijn Den Haag) staat voor een moderne particuliere kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp

Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp Informatie en pedagogisch beleidsplan peutergroep Montessorischool Waalsdorp INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Woord vooraf Vestiging 2. Doelstelling 3. Pedagogisch beleidsplan Het kind Volgen van de ontwikkeling

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6. 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 3 3. Pedagogische visie 3 4. Openingstijden en vakanties 4 5. De groepsindeling 4 6. Personeel 5 7. Feestrituelen 5 8. Wennen 5 9. Complete voeding

Nadere informatie