Gestructureerd fonds PEL NOK Bis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gestructureerd fonds PEL NOK Bis"

Transcriptie

1 Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Diversifieer uw portefeuille met Noorse kronen Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden Eenvoudig en transparant mechanisme Informatienota Het fonds belegt uitsluitend in schuldbewijzen die zijn uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. en die (behalve in geval van faling van de emittent) recht geven op: Jaar 1 tot 5: vaste coupon in Noorse kronen (NOK) van 4% Op de eindvervaldag: terugbetaling van 100% van de nominale waarde van de belegging in NOK + een coupon in NOK tussen 3% en 8%, geïndexeerd op de Nibor 3 maand Aangezien het product in NOK uitgegeven wordt, zijn de terugbetaling van 100% van de nominale waarde en de coupons alleen in NOK verzekerd. Beleggers met een andere referentievaluta lopen dus een valutarisico. Als een belegger op de eindvervaldag niet in NOK wil herbeleggen, maar zijn kapitaal in euro omzet, kan dat bedrag, in euro uitgedrukt, lager uitvallen dan het beginkapitaal. Intekenperiode: van 14/11/2011 tot 12/12/2011 (vervroegde sluiting mogelijk) Uiterste datum voor ontvangst van de stortingen: 12/12/2011 Tijdens de intekenperiode worden de nettostortingen, onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar, rechtstreeks tegen de vooraf gekende NIW belegd in het fonds, dat het verloop zal kennen van een fonds met gewaarborgde minimumrente zonder winstdeelname. Achteraf wordt elke belegging tegen de NIW uitgevoerd. De fiscaliteit van het contract is in principe die van de woonstaat van de intekenaar.

2 Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Algemene gegevens Naam Type Beheerder PEL NOK Bis Intern collectief verzekeringsfonds van het type N op basis van een gestructureerd product Société Générale Paris, 17 Cours Valmy, F Puteaux Lanceringsdatum 12/12/2011 Looptijd / Eindvervaldag 6 jaar en 9 maanden / 12/09/2018 Valuta Intekenperiode Belegging in het fonds tijdens de intekenperiode Beschikbaar intekenbedrag Type deelbewijzen Nominale waarde van de RE Afkoopwaarde en afkoop van RE Beheerskosten van het fonds Publicatie van de NIW NOK De uiterste datum voor ontvangst van de betaling en de schriftelijke beleggingsinstructies (intekenvoorstel, formulier voor aanvullende storting, arbitrage ) is 12/12/2011 vóór 12 u. Private Estate Life behoudt zich het recht voor om: het fonds vroeger voor nieuwe intekeningen te sluiten; na de intekenperiode beleggingen tegen de marktwaarde toe te staan. Tijdens de intekenperiode worden de nettostortingen, onder voorbehoud van aanvaarding door de verzekeraar, rechtstreeks tegen de vooraf gekende NIW belegd in het fonds, dat het verloop zal kennen van een fonds met gewaarborgde minimumrente zonder winstdeelname tot NOK Rekeneenheden (RE) NOK De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds zal aan marktschommelingen onderhevig zijn en kan zowel stijgen als dalen. Bij elke wekelijkse verwerking (of op de eerstvolgende werkdag) wordt de NIW vastgesteld. De afkoop van deelbewijzen verloopt overeenkomstig de voorwaarden van het referentiecontract. 1% per jaar De NIW kan op onze website worden geraadpleegd. Technische gegevens Samenstelling van de activa Emittent van de schuldbewijzen Rekenagent Notering Schuldbewijzen Geen beleggingen in deelbewijzen van alternatieve fondsen SGA Société Générale Acceptance N.V. (gewaarborgd door Société Générale S&P A+, Moody s Aa3) Société Générale Beurs van Luxemburg Eindvervaldag 12/09/2018 Referentie Eindvaststellingsdatum Kapitaal op eindvervaldag Jaarlijkse coupon Uitbetalingsdatums van de coupons Nibor 3 maand 08/12/2016 om 12 u. Noorse tijd 100% van de nominale waarde van de belegging Vaste coupon van 4% aan het einde van elk van de eerste 5 jaren 12/12/2012, 12/12/2013, 12/12/2014, 14/12/2015, 12/12/2016

3 Beschrijving van de belegging Het fonds is een intern collectief verzekeringsfonds zonder rendementswaarborg van de verzekeraar, dat in rekeneenheden uitgedrukt is en onder de bepalingen valt van artikel 5.5 van de omzendbrief 08/1 van het Commissariat aux Assurances van Luxemburg. Het fonds wordt uitsluitend belegd in schuldbewijzen met een looptijd van 6 jaar en 9 maanden, die uitgegeven zijn door SGA Société Générale Acceptance N.V. en waarvoor de verbintenissen niet door Private Estate Life gewaarborgd worden. De schuldbewijzen worden geïndexeerd op de Nibor 3-maands rente, zoals vastgesteld op 08/12/2016 om 12 u. (Noorse tijd) op Reuters, pagina NIBR. Vanaf de lanceringsdatum is de beleggingshorizon van het fonds 6 jaar en 9 maand. De netto-inventariswaarde (NIW) van het fonds is gedurende de volledige looptijd onderhevig aan beursschommelingen, zowel opwaarts als neerwaarts, en dus niet gewaarborgd. Het financiële risico wordt volledig door de intekenaar gedragen. Het fonds biedt de belegger (behalve in geval van faling van de emittent van de schuldbewijzen): de uitkering van een vaste jaarlijkse coupon van 4% van de nominale waarde van de belegging (in NOK) aan het einde van elk van de eerste vijf jaren, de terugbetaling op de eindvervaldag van 100% van de nominale waarde van de belegging (in NOK) + een variabele coupon in NOK, die gekoppeld is aan de Noorse rente op korte termijn [Nibor 3-maands rente], met een minimum van 103% en een maximum van 108%. De verzekeraar wijst de intekenaar erop dat het op de eindvervaldag terugbetaalde kapitaal lager kan zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal. De hierboven beschreven waarden van de couponuitkeringen en het kapitaal zijn berekend op basis van de nominale waarde van de belegging. De nominale waarde van de belegging komt overeen met de nominale waarde in NOK van de rekeneenheden in het contract op een bepaalde datum. De nominale waarde van de RE wordt gedurende de hele looptijd van het fonds vastgelegd op NOK. Bij een vermindering van het aantal RE in het contract zal de nominale waarde van de belegging proportioneel afnemen. De nominale waarde van de belegging vermindert: bij een vermindering van het aantal RE in het contract door een verrichting op het contract (afkoop, arbitrage); of als gevolg van de intrinsieke werking van het contract (onder meer de inning van bepaalde kosten en, in voorkomend geval, premies voor de overlijdensdekking). Het bedrag van de uitbetaling zal dus proportioneel afnemen. Informatie voor de intekenaar Overeenkomstig de bepalingen van artikel van de gewijzigde omzendbrief 08/1 van het Luxemburgse Commissariat aux Assurances heeft de intekenaar die zijn spaargeld in een intern fonds belegt, recht op de volgende informatie: de naam van het interne fonds de identiteit van de beheerder van het interne fonds het type intern fonds volgens de classificatie in punt het beleggingsbeleid, met inbegrip van een eventuele specialisatie in bepaalde geografische zones of economische sectoren de aanduiding of het fonds in alternatieve fondsen kan beleggen aanwijzingen betreffende het beleggersprofiel of de beleggingshorizon de lanceringsdatum van het fonds en, indien van toepassing, de eindvervaldag het jaarlijkse rendement van het fonds voor elk van de laatste vijf boekjaren of, bij gebrek daaraan, sinds de aanvangsdatum de benchmark die het fonds tracht te volgen, of indien een dergelijke referentie niet uitdrukkelijk is vastgelegd, één of meer benchmarks waartegen het rendement van het fonds gemeten kan worden de plaats waar gegevens over de afzonderlijke boekhouding van het fonds verkregen of geraadpleegd kunnen worden de manier waarop de inventariswaarde van het fonds berekend en, in voorkomend geval, gepubliceerd wordt de modaliteiten voor de afkoop van deelbewijzen Al deze informatie is in deze informatienota opgenomen (met uitzondering van het historisch rendement, dat pas gedurende de looptijd van het fonds beschikbaar zal zijn) en kan kosteloos bij de verzekeraar worden aangevraagd op het moment van de belegging in dit fonds. De intekenaar heeft bovendien het recht om op verzoek jaarlijks gratis een bijgewerkte versie van deze informatie te ontvangen, en meer bepaald om geïnformeerd te worden over het laatste jaarrendement van dit interne fonds. Private Estate Life houdt de gegevens betreffende de afzonderlijke boekhouding van het fonds ter beschikking van intekenaars die erom vragen. Private Estate Life zal op aanvraag van de intekenaars eveneens details verstrekken over de berekening van de waarde op eindvervaldag van de gestructureerde activa die aan hun contract verbonden zijn.

4 Tijdens de intekenperiode zal de netto-inventariswaarde (NIW) in NOK bekend zijn en als volgt evolueren: NIW voor intekeningen op 16/11/2011 NIW voor intekeningen op 23/11/2011 NIW voor intekeningen op 30/11/2011 NIW voor intekeningen op 07/12/2011 NIW voor intekeningen op 12/12/2011 NIW vanaf 14/12/2011 en gedurende de hele looptijd van het fonds 9.992,60 NOK 9.994,60 NOK 9.996,60 NOK 9.998,60 NOK NOK marktwaarde Bijlage 1. Aanhangsel bij de algemene en bijzondere voorwaarden van de Ducat-contracten De jaarlijkse terugbetaling van 1,20% in de vorm van extra rekeneenheden is niet van toepassing. Dit fonds is niet toegankelijk voor nieuwe intekeningen en bijkomende stortingen. Het is uitsluitend toegankelijk via een arbitrage van het in het contract belegde spaartegoed, tenzij de verzekeraar een uitzondering toestaat. 2. Aanhangsel bij de algemene en bijzondere voorwaarden van de Wylymac-contracten De terugbetaling van 30% van gedurende het jaar voor beheerskosten geïnde bedragen is niet van toepassing. 3. Aanhangsel bij de algemene en bijzondere voorwaarden van de Pharos-contracten 4. Aanhangsel bij de algemene en bijzondere voorwaarden van de SpreadWinx-contracten De terugbetaling door de verzekeraar vanaf het 6de jaar van een deel van de geïnde beheerskosten voor contracten met de vóór 15/04/2006 geldende algemene en bijzondere voorwaarden is niet van toepassing op in dit fonds belegde bedragen. In contracten met de vóór 01/06/2004 geldende algemene voorwaarden annuleert een belegging in dit fonds automatisch de overlijdensdekking binnen het contract. 5. Aanhangsel bij de Kaderpolis Camelea Voor beleggingen in dit fonds worden de beheerskosten van het contract tot 0% teruggebracht, maar alleen als structuur 2 voor de beheerskosten gekozen is. 6. Uitbetaling van de coupon De waarde van de aan de intekenaar uit te betalen coupon wordt berekend op basis van de nominale waarde van zijn belegging op elke uitbetalingsdatum van de coupon (zie de uitbetalingsdatums van de coupon op pagina 2). Indien de nominale waarde van de belegging vermindert, zal de waarde van de jaarlijkse coupon dus proportioneel afnemen. Als aan de voorwaarden voor uitbetaling is voldaan, zal de coupon worden belegd in een monetair fonds in NOK dat op die datum binnen het referentiecontract beschikbaar is (of in voorkomend geval in een fonds met een gewaarborgde minimumrentevoet indien er geen monetair fonds beschikbaar is). De intekenaar beschikt vervolgens over de mogelijkheid om ofwel de coupon geheel of gedeeltelijk via een gedeeltelijke afkoop op te nemen, ofwel de coupon geheel of gedeeltelijk via een arbitrage te heroriënteren naar een of meer andere fondsen die binnen zijn contract beschikbaar zijn. 7. Eindvervaldag van het fonds Tenzij de intekenaar vooraf andere instructies aan Private Estate Life heeft gegeven, wordt het uitbetaalde spaargeld op de eindvervaldag automatisch kosteloos belegd in een monetair fonds in NOK dat op die datum binnen het referentiecontract beschikbaar is (of in voorkomend geval in een fonds met een gewaarborgde minimumrentevoet indien er geen monetair fonds beschikbaar is).

5 De voordelen van de Noorse kroon Met de Noorse kroon kunt u een interessante bron van diversificatie aan uw portefeuille toevoegen, vooral nu de euro en de aandelenmarkten het moeilijk hebben. PEL NOK Bis biedt u de mogelijkheid om te profiteren van een eventuele koersstijging van de Noorse kroon tegenover de euro, terwijl de wisselkoers de laatste drie jaar al fors gestegen is. Noorwegen is een van de weinige landen ter wereld die nog een AAA-rating (met stabiele vooruitzichten) van S&P hebben. Bovendien beschikt het land over een krachtige economie met een gezonde groei en een zeer lage werkloosheid en bedraagt de overheidsschuld er slechts 46,3% van het BBP (2010). De Noorse economie is door de overvloedige natuurlijke rijkdommen zeer gevoelig voor ontwikkelingen in de energiesector. 0,14 0,13 0,12 0,11 27/10/06 Wisselkoers NOK/EUR (27 oktober oktober 2011) 27/02/07 27/06/07 27/09/07 27/02/08 27/06/08 27/11/08 Gegevens over ontwikkelingen in het verleden zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. 27/03/09 27/07/09 27/11/09 27/05/10 27/09/10 27/01/11 27/06/11 27/10/11 Mechanisme Het fonds belegt uitsluitend in schuldbewijzen die zijn uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. (S&P A+ ; Moody s Aa3) en die (behalve in geval van faling van de emittent) recht geven op: Op het einde van elk van de eerste 5 jaren een vaste coupon van 4%* van de nominale waarde van de belegging in NOK**. Terugbetaling op de eindvervaldag Op de eindvervaldag betaalt het fonds 100% terug van de nominale waarde van de belegging (in NOK) + een variabele coupon in NOK die gekoppeld is aan de Noorse rente op korte termijn [Nibor 3-maands rente], met een minimum van 103% en een maximum van 108%. Illustratie van het mechanisme Coupons (%) % 4% 4% 4% 4% % 3% Jaren De cijfers in dit voorbeeld worden alleen ter indicatie en ter informatie gegeven, met het doel het mechanisme van het product te verduidelijken. Zij vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en mogen in geen geval worden beschouwd als een commercieel aanbod van Private Estate Life. Brutogegevens zonder afhouding van kosten en/of toepasselijke belastingen in het kader van een levensverzekering. Het jaarlijks actuarieel rendement (na aftrek van beheerskosten) in NOK kan dus variëren tussen +3,45% (bij een laatste coupon van 3,00%) en +4,11% (bij een laatste coupon van 8,00%). In het meest negatieve scenario, in geval van een faling van de emittent (bijv. faillissement), kunnen de coupons met een uitkeringsdatum na de faling verloren gaan en zou de belegging worden terugbetaald aan haar marktwaarde. * Brutorendement, zonder afhouding van toepasselijke belastingen en/of aan het contract verbonden kosten. ** De nominale waarde van de belegging vermindert echter als er een verrichting op het contract wordt uitgevoerd of als gevolg van de intrinsieke werking van het contract.

6 Voor- en nadelen Voordelen Een kans om de portefeuille te diversifiëren met een belegging in Noorse kronen en zo te profiteren van een eventuele koersstijging van de Noorse kroon tegenover de euro. Gewaarborgde jaarlijkse vaste coupon van 4% in NOK van jaar 1 tot jaar 5. Terugbetaling van de nominale waarde van de belegging in NOK op de eindvervaldag (behalve in geval van faling van de emittent van de schuldbewijzen). In het laatste jaar uitkering van een gewaarborgde, op de Nibor 3-maands rente geïndexeerde jaarcoupon in NOK, met een minimum van 3%. Deze laatste coupon kan echter niet meer dan 8% bedragen. Eenvoudig en transparant mechanisme. Nadelen Kredietrisico op de emittent van de schuldbewijzen. In geval van faling van de emittent en garant kan de belegger een deel of het volledige kapitaal verliezen, alsook de eventueel resterende te betalen coupons. Alleen beleggers die het product tot de eindvervaldag houden, hebben de zekerheid dat zij het oorspronkelijk in NOK belegde kapitaal volledig zullen terugkrijgen in NOK. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de prijs van het product in de loop van zijn bestaan onder het gewaarborgde kapitaalbedrag kan dalen. Valutarisico. Aangezien het product in NOK uitgegeven wordt, zijn de kapitaalwaarborg en de coupons alleen in NOK verzekerd. Beleggers met een andere referentievaluta lopen dus een valutarisico. Als een belegger op de eindvervaldag niet in NOK wil herbeleggen, maar zijn kapitaal in euro omzet, kan dat bedrag, in euro uitgedrukt, lager uitvallen dan het beginkapitaal. Renterisico. De waarde van het fonds kan voor de vervaldatum aangetast worden door stijgingen van de rentevoeten op lange termijn. Stempel van de financiële adviseur PEL/B/B/MISC/0646//MC/001/NL/1111 Wij raden u aan deze informatienota aandachtig te lezen voordat u besluit in dit fonds te beleggen. Deze nota bevat afwijkingen op de algemene voorwaarden van onze contracten. Als gevolg van de ontwikkeling van de beurzen en de wisselkoersen kan de nettoinventariswaarde van het fonds zowel dalen als stijgen. Het financiële risico wordt overigens volledig door de intekenaar gedragen. Private Estate Life S.A. 38, Parc d activités de Capellen B.P. 110 L-8303 Capellen Tel. (+352) Fax (+352) Een vennootschap van de groep NPG Wealth Management R.C.S. Luxembourg B Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij onder controle van het Commissariat aux Assurances, 7, bd Royal, L-2449 Luxembourg

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Tempo

Gestructureerd Fonds PEL Tempo Gestructureerd Fonds PEL Tempo Houd uw coupon van 4% op het droge! Informatienota Een jaarlijkse coupon van minimum 4% over de volledige looptijd van de belegging Terugbetaling van de nominale beleggingswaarde

Nadere informatie

Gestructureerd fonds. Société Générale (Paris) Elevator. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering

Gestructureerd fonds. Société Générale (Paris) Elevator. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering COMMERCIEEL DOCUMENT Gestructureerd fonds Een coupon die elk jaar toeneemt! Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden 1 Informatienota

Nadere informatie

SG Issuer (Luxembourg) Jump Autocallable. Informatienota

SG Issuer (Luxembourg) Jump Autocallable. Informatienota Uitsluitend beschikbaar binnen een tak 23-levensverzekering COMMERCIEEL DOCUMENT Gestructureerd fonds Beleggingshorizon van maximaal 10 jaar Informatienota Het fonds belegt uitsluitend in schuldinstrumenten

Nadere informatie

Klikfonds. SG Option Europe (Paris) Click 1. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering

Klikfonds. SG Option Europe (Paris) Click 1. Informatienota. Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering Uitsluitend beschikbaar in de vorm van een tak 23 levensverzekering COMMERCIEEL DOCUMENT Klikfonds Beveilig de prestatie van uw belegging op de vervaldag! Beleggingshorizon van 10 jaar Informatienota Het

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract

Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Camelea Waarom Camelea? All-in oplossing op 3 niveaus Camelea, meer details Waarom in Luxembourg? Waarom bij Private Estate Life? 10 redenen om in Camelea

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl)

Informatiefiche. life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) Informatiefiche life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (Nl) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 AXA BelgiumFinance (NL) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23'

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Flexi Pro Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering NN Life Flexi-Pro is een levensverzekering van

Nadere informatie

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl

Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Beheersreglement life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance nl Naam van het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Selection 3 is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct

Nadere informatie

Adiameris. Identificatieformulier

Adiameris. Identificatieformulier Adiameris Identificatieformulier B Adiameris Identificatieformulier Intekenformuliernr. (in te vullen door Private Estate Life) De in dit formulier ingezamelde gegevens zijn bestemd voor controledoeleinden

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

life opportunity index AXA Belgium Finance nl

life opportunity index AXA Belgium Finance nl life opportunity index AXA Belgium Finance nl I. TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity index AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven door

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Camelea. Camelea. Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract

Camelea. Camelea. Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Camelea Camelea Een waaier van mogelijkheden Een uniek contract Camelea Zoekt u een efficiënte manier om al uw projecten voor beleggingen op lange termijn, vermogensoverdracht en fiscale optimalisatie

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend>

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT

TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT TECHNISCHE FICHE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT Technische naam Argenta Fund Plan Kap B1 Click Performer (1) Type Emittent EMTN Garantie m.b.t. EMTN ISIN Tak 23 levensverzekering op 8 jaar en 1 dag verbonden

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit

Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Noorse kroon Wat mag u verwachten? Deutsche Bank AG (DE) (A+ / A2) NOK 3% 2019 Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 4 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

OBJECTIF ADULTE. Hun toekomst in goede handen. Bouw een rustige toekomst op voor uw kind.

OBJECTIF ADULTE. Hun toekomst in goede handen. Bouw een rustige toekomst op voor uw kind. OBJECTIF ADULTE Hun toekomst in goede handen Bouw een rustige toekomst op voor uw kind www.amelife.lu DE VEILIGHEID VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT BIJ AME LIFE LUX NV Een partner op mensenmaat, geassocieerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Corporate

ALGEMENE VOORWAARDEN. Corporate ALGEMENE VOORWAARDEN Corporate Corporate KAPITALISATIECONTRACT ALGEMENE VOORWAARDEN De rechten en plichten van de contracterende partijen worden bepaald door deze Algemene Voorwaarden, de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021

CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021 CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch (A1 / A). Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst

Argenta Life Plan. Uw appeltje voor de dorst Argenta Life Plan Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht aangeboden door Argenta Assuranties nv, met enerzijds een gegarandeerd rendement (tak 21-luik) en/of anderzijds een rendement

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

OneLife. Ontelbare mogelijkheden.

OneLife. Ontelbare mogelijkheden. CAMELEA CAMELEA OneLife. Ontelbare mogelijkheden. Wij zijn OneLife, een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij met meer dan een kwarteeuw ervaring. Met dit document willen we u een eerste kijk geven

Nadere informatie