Bulletin van Vragen en Antwoorden. Jaargang 20 - nummer 1 maart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bulletin van Vragen en Antwoorden. Jaargang 20 - nummer 1 maart 2011"

Transcriptie

1 STAD KORTRIJK G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 20 - nummer 1 maart 2011 Vraag nr. 1 van Maarten Seynaeve van 25 januari 2011 Doortrekkersterrein Schriftelijke vraag voor wat betreft het aantal woonwagens per standplaats op het doortrekkersterrein. Het politiereglement, art. 268ter, 7, bepaalt dat een gebruiker op een standplaats of cluster een verkeerswaardige woonwagen, eventueel bijhorende aanhangwagen en zijn voertuigen mag plaatsen. Op het terrein zijn 20 standplaatsen voorzien. Naar verluidt worden geregeld meer dan 20 woonwagens (géén aanhangwagens) op het terrein gesignaleerd. Dit strookt niet met het reglement. Klopt dit? En zo ja, wat zijn de redenen hiervoor en wie beslist hiertoe? Schriftelijke vraag aangaande de reglementen die van toepassing zijn op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners, wat het betrekken van de standplaatsen/clusters betreft op het doortrekkersterrein, De stad Kortrijk is bevoegd voor het toezicht en naleving van de reglementen aangaande het doortrekkersterrein. Graag de gegevens voor wat betreft het huishoudelijk reglement, het retributiereglement en het politiereglement aangaande volgende vragen, en dit sinds de opening van het terrein: 1. Hoeveel aanmeldingen waren er tot op heden? 2. Hoeveel woonwagens en bewoners per aanmelding zijn er gemiddeld? 3. Hoeveel aanmeldingen werden niet aanvaard en wat is daarvoor telkens de reden (terrein bezet, weigeringen op basis van toegangsverbod, weigeren waarborg/retributie/ te betalen, niet respecteren tussentermijn 7 of 14 dagen )? 4. Hoeveel woonwagenbewoners (aanvragers, hun gezinsleden en reisgezellen) hebben het terrein tot op heden betrokken? 5. Worden aanvragers, die geen identiteitskaart kunnen voorleggen, de toegang geweigerd? 6. Wordt elke woonwagenbewoner (gezinslid, reisgezel) om de identiteitskaart gevraagd? En zo neen, waarom niet? 7. Heeft het stadsbestuur zicht op het aantal bezoekers, die de woonwagenbewoners opzoeken? Zo ja, graag de beschikbare gegevens. 8. Hoeveel keer heeft de stad Kortrijk beslist om de laatst toegekomen woonwagenbewoners niet toe te laten in toepassing van art. 268ter, 2, laatste alinea van het politiereglement (in functie van goed beheer en toezicht)? 9. In hoeveel gevallen weigerden de gebruikers het terrein te verlaten op het tijdstip van het verstrijken van de maximumtermijn van zeven dagen? 10. In hoeveel gevallen werd het de gebruikers (oogluikend) toegelaten langer dan zeven dagen te blijven staan? Op basis waarvan werd dit toegestaan?

2 Schriftelijke vraag aangaande de reglementen die van toepassing zijn op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners, wat de inbreuken betreft De stad Kortrijk is bevoegd voor het toezicht en naleving van de reglementen aangaande het doortrekkersterrein. Graag de gegevens voor wat betreft het huishoudelijk reglement, het retributiereglement en het politiereglement aangaande volgende vragen, en dit sinds de opening van het terrein: 1. Kan mij een gedetailleerde lijst worden bezorgd van alle inbreuken op bovengenoemde reglementen m.b.t. het doortrekkersterrein, met datum en aard van de inbreuk? En hoeveel bedroeg in voorkomend geval de kostprijs van deze inbreuken? 2. Hoeveel keer werd de kost naar aanleiding van inbreuken op de reglementen verhaald op de gebruikers? Welk totaal bedrag werd verhaald? Hoeveel van dit bedrag werd daadwerkelijk geïnd? 3. Hoeveel keer werden de kosten, die konden verhaald worden, volledig geïnd (al dan niet via de borgsom), hoeveel keer gedeeltelijk en hoeveel keer niet? 4. Hoeveel beschadigingen aan het terrein, de accommodaties, gebouwen, beplanting, omheining, werden vastgesteld volgens het retributiereglement, titel invorderingen, punt 4, tweede lid? Hoeveel bedraagt de totale kostprijs voor het herstel hiervan? Hoeveel daarvan werd ten laste gelegd van de woonwagenbewoners en hoeveel daarvan werd effectief betaald? Hoeveel daarvan werd door de stad zelf bekostigd? 5. In hoeveel gevallen moest de stad materialen, vuilnis en zwerfvuil laten verwijderen (retributiereglement, titel invorderingen, punt 4, derde lid)? Hoeveel bedraagt de totale kostprijs hiervoor? Hoeveel daarvan werd ten laste gelegd van de woonwagenbewoners en hoeveel daarvan werd door e betrokkenen effectief betaald? Hoeveel daarvan werd door de stad zelf bekostigd? 6. Hoeveel woonwagens, voertuigen en/of vaste constructies werden zonder toestemming van de toezichter op het terrein geplaatst? Hoeveel keer werd een verwijdering bevolen door de burgemeester (retributiereglement, titel invorderingen, punt 4., eerste lid?) Hoeveel bedroeg hiervoor de totale kostprijs? Hoeveel daarvan werd ten laste gelegd van de woonwagenbewoners? Hoeveel daarvan werd door hen effectief betaald en hoeveel daarvan werd door de stad zelf bekostigd? 7. Hoeveel keer werd via waterslangen, leidingen, kabels en dergelijke gebruik gemaakt van nutsvoorzieningen van een andere standplaats of van een gemeenschappelijke voorziening? 8. Hoeveel invorderingen van niet betaalde kosten naar aanleiding van inbreuken gebeurden/lopen via gerechtelijke weg? 9. In hoeveel gevallen heeft het schepencollege tot op heden beslist een verbod op latere toegang op te leggen? Wat is hiervan telkens de reden? Voor hoeveel betrokken personen gelden deze respectievelijke toegangsverboden? Schriftelijke vraag aangaande de reglementen die van toepassing zijn op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners, wat de kosten en retributies betreft 1. Kan mij een gedetailleerd overzicht worden bezorgd van inkomsten en uitgaven m.b.t. de werking van het doortrekkersterrein? 2. In hoeveel gevallen konden eender welke kosten (retributies, energiekosten, schadegevallen, inbreuken ), die ten laste konden worden gelegd van woonwagenbewoners, niet geïnd worden en/of was de borgstelling hierbij niet voldoende? Over welk totaal bedrag gaat het? 3. Niettegenstaande bepaalde retributies voorafgaandelijk dienen te worden betaald (cfr. retributiereglement) toch graag het volgende: a. In hoeveel gevallen betaalde de aanvrager zijn waarborg niet? b. In hoeveel gevallen betaalde de aanvrager zijn standgeld niet? c. In hoeveel gevallen betaalde de aanvrager zijn elektriciteitskosten niet? d. In hoeveel gevallen betaalde de aanvrager zijn waterbijdrage niet? 4. Hoeveel aanvragers moesten met onmiddellijke ingang het terrein verlaten wegens het niet betalen van retributies of borg (cfr. retributiereglement invorderingen punt 3.)? 5. Hoeveel invordering van niet betaalde retributiekosten (standplaatsvergoeding, elektriciteitsverbruik, ) gebeurden/lopen via gerechtelijke weg?

3 6. Hoeveel bedraagt het totale elektriciteitsverbruik (in kwh) op het terrein (incl. accommodatie) sinds de openstelling? Wat is de aanrekening hiervoor van de nutsleverancier aan de stad? a. Wat is het totale verbruik op het geheel van de standplaatsen, excl. sanitair blok? b. Wat is het totale verbruik in het sanitair blok? c. Welk bedrag werd geïnd voor het elektriciteitsverbruik? d. In hoeveel gevallen werd het elektriciteitsverbruik niet betaald door de betrokkenen? e. In hoeveel gevallen was er sprake van oneigenlijk elektriciteitsgebruik? 7. Hoeveel bedraagt het totale waterverbruik (in m³) op het terrein (incl. accommodaties) sinds de openstelling? Wat is de aanrekening hiervoor van de nutsleverancier aan de stad? a. Wat is het totale verbruik op het geheel van de standplaatsen, excl. sanitair blok? b. Wat is het totale verbruik in het sanitair blok? c. Welk bedrag werd geïnd voor het waterverbruik? d. Hoeveel meldingen zijn er van oneigenlijk gebruik van de douches? 8. Hoeveel restafvalzakken en hoeveel pmd-zakken werden reeds uitgereikt? Antwoord Inleiding Het doortrekkersterrein van de stad Kortrijk is geopend sinds oktober 2009 en heeft dus meer dan een volledig werkingsjaar achter de rug. Het was een druk jaar waarbij vooral ervaring opgedaan werd, zowel door de stadsdiensten, de gebruikers, de omwonenden en de omgeving. Eén van de opgedane ervaringen is dat er nood is aan dergelijke terreinen. In zijn omzendbrief BB 2010/05 van 17 december wijst Minister Geert Bourgeois alvast nog eens op de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten in deze. Op 29 november 2010 ontving de stad Kortrijk een delegatie van de West-Vlaamse centrumsteden op het doortrekkersterrein. Het werd voor de West-Vlaamse centrumsteden een aangename kennismaking met de werking van het Kortrijkse doortrekkersterrein. We hopen dat het bezoek een stimulans was voor de steden om zelf werk te maken van een eigen terrein. Een andere ervaring is dat mits het maken van de juiste keuzes in verband met inplanting, geschikte infrastructuur, communicatie, reglementen, de aanleg van een doortrekkersterrein niet de overlast met zich meebrengt waarvoor sommigen gevreesd hadden. De reglementen die van toepassing zijn op het doortrekkersterrein hebben de bedoeling te komen tot een modus vivendi. Een te strikte toepassing van deze reglementen en een te repressief optreden bij kleine overtredingen kan leiden tot conflictsituaties die de modus vivendi in de weg staan. Wanneer de toezichter vaststelt dat gebruikers van het terrein daden stellen die afwijken van de reglementen, zal hij hen, vooraleer repressief op te treden, door bemiddeling en overleg aanmanen zich toch te gedragen conform de reglementen. Slechts bij een beperkt aantal gevallen van overmacht (ziekte, slecht weer, technische defecten, ) kunnen afwijkingen toegestaan worden op de reglementen. In dergelijke gevallen wordt de burgemeester via zijn kabinet hiervan op de hoogte gebracht. Deze manier van handelen heeft ertoe geleid dat er zich tot op heden weinig problemen gesteld hebben met betrekking tot de toepassing van de vigerende reglementen. het aantal woonwagens per standplaats op het doortrekkersterrein De term standplaats moet geïnterpreteerd worden als de bestemming voor het geheel van voertuigen dat een gezin in gebruik heeft. Sommige grote gezinnen hebben een tweede caravan mee die gebruikt wordt als keuken, slaap of bergplaats evenals een tweede of zelfs derde wagen. Deze voertuigen samen worden beschouwd als één standplaats. Hierdoor is het mogelijk dat er op bepaalde momenten meer dan 20 woonwagens op het terrein staan.

4 de reglementen die van toepassing zijn op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners, wat het betrekken van de standplaatsen/clusters betreft op het doortrekkersterrein 1. Hoeveel aanmeldingen waren er tot op heden? 353 (tot ) 2. Hoeveel woonwagens en bewoners per aanmelding zijn er gemiddeld? 3,8 3. Hoeveel aanmeldingen werden niet aanvaard en wat is daarvoor telkens de reden (terrein bezet, weigeringen op basis van toegangsverbod, weigeren waarborg/retributie/ te betalen, niet respecteren tussentermijn 7 of 14 dagen )? De gegevens waar in deze vraag naar gevraagd wordt, worden niet geregistreerd. Tijdens de periode juli - november 2010 werden regelmatig aanvragen geweigerd wegens volzet terrein. De collegebeslissing waarbij groepen of personen geweigerd worden, dateert van 22 december Sedertdien werd op basis van deze beslissing één groep de toegang geweigerd tot het terrein. 4. Hoeveel woonwagenbewoners (aanvragers, hun gezinsleden en reisgezellen) hebben het terrein tot op heden betrokken? 1366 (tot ) 5. Worden aanvragers, die geen identiteitskaart kunnen voorleggen, de toegang geweigerd? Aanvragers die hun identiteitskaart niet kunnen voorleggen worden gevraagd hun reispas, carnet de circulation, rijbewijs of attest van verlies van identiteitskaart voor te leggen. Tot op heden hebben zich geen aanvragers aangeboden die geen van voormelde documenten bij zich hadden. 6. Wordt elke woonwagenbewoner (gezinslid, reisgezel) om de identiteitskaart gevraagd? En zo neen, waarom niet? Enkel het gezinshoofd, zijn partner of echtgenote en de meerderjarige kinderen of reisgezellen worden gevraagd identiteitstukken voor te leggen. Van minderjarige kinderen wordt enkel de naam en de leeftijd geregistreerd. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de meereizende ouders. 7. Heeft het stadsbestuur zicht op het aantal bezoekers, die de woonwagenbewoners opzoeken? Zo ja, graag de beschikbare gegevens. De gegevens waar in deze vraag naar gevraagd wordt, worden niet geregistreerd omdat er geen permanente aanwezigheid is van de toezichter. 8. Hoeveel keer heeft de stad Kortrijk beslist om de laatst toegekomen woonwagenbewoners niet toe te laten in toepassing van art. 268ter, 2, laatste alinea van het politiereglement (in functie van goed beheer en toezicht)? Tijdens de periode juli - november heeft de toezichter regelmatig bezoekers en aanvragers moeten doorverwijzen naar andere terreinen. Deze doorverwijzingen worden niet geregistreerd. 9. In hoeveel gevallen weigerden de gebruikers het terrein te verlaten op het tijdstip van het verstrijken van de maximumtermijn van zeven dagen? 17 gebruikers werden op 31 oktober en 1 november 2010 met de medewerking van de politie van het terrein verwijderd omdat ze na de maximum verblijfsduur het terrein niet verlieten.

5 10. In hoeveel gevallen werd het de gebruikers (oogluikend) toegelaten langer dan zeven dagen te blijven staan? Op basis waarvan werd dit toegestaan? 30 medische redenen (doktersattest) weersomstandigheden (sneeuw, ijzel, wind,..) vaststelbare technische gebreken aan auto of caravan wanneer pas korte tijd na de reglementaire 7 dagen plaats vrijkomt op een ander terrein (wordt nagegaan door toezichter) de reglementen die van toepassing zijn op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners, wat de inbreuken betreft 1. Kan mij een gedetailleerde lijst worden bezorgd van alle inbreuken op bovengenoemde reglementen m.b.t. het doortrekkersterrein, met datum en aard van de inbreuk? En hoeveel bedroeg in voorkomend geval de kostprijs van deze inbreuken? Regelmatig toezicht en goede communicatie met de gebruikers heeft er toe geleid dat tot op heden weinig inbreuken op de reglementen formeel werden vastgesteld (zie inleiding). Deze werden vermeld bij punt 9 van de vraag met betrekking tot het betrekken van de standplaatsen /clusters en punt 2 van de vraag betreffende de kosten en retributies. De cel G.A.S. heeft tot op heden nog geen pv s ontvangen in verband met het doortrekkersterrein. 2. Hoeveel keer werd de kost naar aanleiding van inbreuken op de reglementen verhaald op de gebruikers? Welk totaal bedrag werd verhaald? Hoeveel van dit bedrag werd daadwerkelijk geïnd? Zie punt 2 van de vraag betreffende de kosten en retributies. 3. Hoeveel keer werden de kosten, die konden verhaald worden, volledig geïnd (al dan niet via de borgsom), hoeveel keer gedeeltelijk en hoeveel keer niet? Er deden zich geen feiten voor waarvan de kosten niet integraal werden verhaald (zie ook vragen 4 en 5). 4. Hoeveel beschadigingen aan het terrein, de accommodaties, gebouwen, beplanting, omheining, werden vastgesteld volgens het retributiereglement, titel invorderingen, punt 4, tweede lid? Hoeveel bedraagt de totale kostprijs voor het herstel hiervan? Hoeveel daarvan werd ten laste gelegd van de woonwagenbewoners en hoeveel daarvan werd effectief betaald? Hoeveel daarvan werd door de stad zelf bekostigd? Ingooien ruiten: gebeurde niet door de verblijvende woonwagenbewoners en kon dus ook niet op hen verhaald worden. De brandverzekering kwam tussen in deze. Bekladden van deuren met nagellak: werd door de woonwagenbewoners zelf verwijderd. Storten van afval op het terrein van het Vlaams gewest: bijkomende/hogere omheining is gewenst (zie ook vraag 5). Neerklapbare beugels: De beugels werden reeds enkele malen gedemonteerd. De meest efficiënte plaats van de beugels kon niet vooraf bepaald worden en moest proefondervindelijk worden vastgesteld. De beugels werden bijgevolg nog niet verankerd in de ondergrond, zodat hun inplanting nog gecorrigeerd kon worden. Andere tussenkomsten waren normale onderhoudswerken.

6 5. In hoeveel gevallen moest de stad materialen, vuilnis en zwerfvuil laten verwijderen (retributiereglement, titel invorderingen, punt 4, derde lid)? Hoeveel bedraagt de totale kostprijs hiervoor? Hoeveel daarvan werd ten laste gelegd van de woonwagenbewoners en hoeveel daarvan werd door de betrokkenen effectief betaald? Hoeveel daarvan werd door de stad zelf bekostigd? Materialen, vuilnis en zwerfvuil waarvan de herkomst duidelijk is, worden verwijderd door degene die ze achtergelaten heeft. De niet te traceren materialen, vuilnis en zwerfvuil worden verwijderd door de toezichter. Tot op heden werden hiertoe geen buitengewone kosten gemaakt. 6. Hoeveel woonwagens, voertuigen en/of vaste constructies werden zonder toestemming van de toezichter op het terrein geplaatst? Hoeveel keer werd een verwijdering bevolen door de burgemeester (retributiereglement, titel invorderingen, punt 4., eerste lid?) Hoeveel bedroeg hiervoor de totale kostprijs? Hoeveel daarvan werd ten laste gelegd van de woonwagenbewoners? Hoeveel daarvan werd door hen effectief betaald en hoeveel daarvan werd door de stad zelf bekostigd? De eigenaars van woonwagens, voertuigen en/of vaste constructies die niet thuishoren op het doortrekkersterrein worden door de toezichter aangemaand deze van het terrein te verwijderen. Tot op heden heeft dit geen aanleiding gegeven tot ambtshalve verwijderingen en/of kosten voor de stad. 7. Hoeveel keer werd via waterslangen, leidingen, kabels en dergelijke gebruik gemaakt van nutsvoorzieningen van een andere standplaats of van een gemeenschappelijke voorziening? Slechts in geval van defect of overmacht en in enkele uitzonderlijke gevallen in de zomermaanden (bv. het vullen van kinderzwembadjes tijdens warme zomerdagen) werd aan betrokken gebruikers de mogelijkheid gegeven gebruik te maken van de gemeenschappelijke voorzieningen. Deze gevallen werden niet geregistreerd. 8. Hoeveel invorderingen van niet betaalde kosten naar aanleiding van inbreuken gebeurden/lopen via gerechtelijke weg? Geen enkele invordering loopt via gerechtelijke weg. 9. In hoeveel gevallen heeft het schepencollege tot op heden beslist een verbod op latere toegang op te leggen? Wat is hiervan telkens de reden? Voor hoeveel betrokken personen gelden deze respectievelijke toegangsverboden? Zie besluit CBS punt 119 (4 individuen en 2 groepen). de reglementen die van toepassing zijn op het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners, wat de kosten en retributies betreft 1. Kan mij een gedetailleerd overzicht worden bezorgd van inkomsten en uitgaven m.b.t. de werking van het doortrekkersterrein? Inkomsten (EUR): maand standplaat s elektriciteit oktober november december januari ,2 februari maart april ,8 mei ,6 juni ,8 juli ,6

7 augustus ,6 september oktober ,2 1079,4 november ,4 december ,2 januari ,2 TOTAAL , , Uitgaven (EUR): voor een periode van 16 maanden* kostprijs Schoonmaak ,8 Klein beheer en onderhoud 175,55 Elektriciteit ,75** Water 4400 Gas 2950 TOTAAL ,10 * De uitgaven zijn een raming omdat we nog niet alle afrekeningen kregen. **De uitgaven voor elektriciteit zijn de werkelijke uitgaven, gemaakt over een periode van 15 maanden (enkel tot en met 2010) Vanaf januari 2011 wordt een forfaitair bedrag van 1 EUR per dag per standplaats gevraagd voor het waterverbruik. Op die manier wil de stad werken aan een break even voor wat betreft de werkingskosten. 2. In hoeveel gevallen konden eender welke kosten (retributies, energiekosten, schadegevallen, inbreuken ), die ten laste konden worden gelegd van woonwagenbewoners, niet geïnd worden en/of was de borgstelling hierbij niet voldoende? Over welk totaal bedrag gaat het? 3 gebruikers zijn op 1 november 2010, na ingrijpen van politie, vertrokken zonder de retributie te betalen. Het te nog innen bedrag is 346,4 (na aftrek van de waarborg). De schade aangericht aan de vensters van het bureau (oktober 2010) werd aangebracht door onbekenden die niet op het terrein verbleven. Deze kosten werden terugbetaald door de brandverzekering. 3. Niettegenstaande bepaalde retributies voorafgaandelijk dienen te worden betaald (cfr. retributiereglement) toch graag het volgende: a. In hoeveel gevallen betaalde de aanvrager zijn waarborg niet? 0 : er is enkel toegang tot het terrein wanneer de borg betaald is b. In hoeveel gevallen betaalde de aanvrager zijn standgeld niet? zie vraag 2 c. In hoeveel gevallen betaalde de aanvrager zijn elektriciteitskosten niet? zie vraag 2 d. In hoeveel gevallen betaalde de aanvrager zijn waterbijdrage niet? Pas vanaf 1 januari 2011 wordt een waterbijdrage gevraagd. 4. Hoeveel aanvragers moesten met onmiddellijke ingang het terrein verlaten wegens het niet betalen van retributies of borg (cfr. retributiereglement invorderingen punt 3.)? Er is enkel toegang tot het terrein wanneer de borg betaald is. Situaties zoals in vraag vermeld doen zich dus niet voor. 5. Hoeveel invordering van niet betaalde retributiekosten (standplaatsvergoeding, elektriciteitsverbruik, ) gebeurden/lopen via gerechtelijke weg? Met uitzondering van de politionele uitzetting werden alle verschuldigde retributies betaald (zie vraag 2). Bijgevolg lopen er geen procedures via gerechtelijke weg. 6. Hoeveel bedraagt het totale elektriciteitsverbruik (in kwh) op het terrein (incl. accommodatie) sinds de openstelling? kwh op (cijfer op nog niet beschikbaar door de leverancier)

8 Wat is de aanrekening hiervoor van de nutsleverancier aan de stad? Zie vraag 1 a. Wat is het totale verbruik op het geheel van de standplaatsen, excl. sanitair blok? kWh op b. Wat is het totale verbruik in het sanitair blok? Het totale verbruik op is niet bekend, op was dat kwh. Het totale verbruik op de standplaatsen is kwh op Het totale restverbruik (sanitair blok + verlichting) bedraagt dus vermoedelijk net geen 7000 kwh. c. Welk bedrag werd geïnd voor het elektriciteitsverbruik? 14999,8 op d. In hoeveel gevallen werd het elektriciteitsverbruik niet betaald door de betrokkenen? 3 e. In hoeveel gevallen was er sprake van oneigenlijk elektriciteitsgebruik? Er werd in een paar gevallen van defect en overmacht stroom gegeven vanuit de technische ruimte. 7. Hoeveel bedraagt het totale waterverbruik (in m³) op het terrein (incl. accommodaties) sinds de openstelling? Wat is de aanrekening hiervoor van de nutsleverancier aan de stad? 984 m³ (zie vraag 1) a. Wat is het totale verbruik op het geheel van de standplaatsen, excl. sanitair blok? Er is geen aparte waterteller voorzien voor de standplaatsen b. Wat is het totale verbruik in het sanitair blok? Er is geen aparte waterteller voorzien voor het sanitair blok c. Welk bedrag werd geïnd voor het waterverbruik? Tot was het waterverbruik inbegrepen in het standgeld. Vanaf 1 januari 2011 wordt voor het waterverbruik 1 per dag per standplaats aangerekend. Voor januari 2011 werd 122 ontvangen. d. Hoeveel meldingen zijn er van oneigenlijk gebruik van de douches? Er werden geen gevallen van oneigenlijk gebruik van de douches vastgesteld 8. Hoeveel restafvalbakken en hoeveel pmd- zakken werden reeds uitgereikt? 2500 restafvalzakken (bij benadering) 350 pmd- zakken (bij benadering) Verbod op het bevestigen van reclamedrukwerk op fietsen Sommige van de bepalingen in de politieverordening worden niet nageleefd en gedoogd. Heel recent, op 6 december 2010, werd artikel 309bis van de algemene politieverordening aangepast, waardoor het voortaan verboden is om reclamedrukwerk op fietsen en/of bromfietsen aan te brengen. Nauwelijks een maand later, op 11 januari 2011, werd ter hoogte van het station, kant Tacklaan, een reclamefolder van een fitnessclub verspreid over alle daar gestalde fietsen. Dezelfde avond nog waren alle folders verdwenen. Heeft het stadsbestuur opgetreden tegen deze folder? Zo ja, werd een sanctie opgelegd? Dewelke? Zo neen, waarom niet? Antwoord Tot op heden heeft de cel G.A.S. nog geen pv s ontvangen. De politie heeft één maand de tijd om hun pv s over te maken.

9 Vraag nr. 2 van raadslid Philippe De Coene van 18 februari 2011 Toekennen van GOK-uren Het decreet van Gelijke Onderwijskansen (GOK) zag het levenslicht in september 2002). Met dit decreet wil men alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd wil het decreet uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus. Binnen dit decreet werden 5 gelijke kansen indicatoren bepaald. Deze indicatoren worden als volgt beschreven: het gezin leeft van een vervangingsinkomen de leerling is tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen door een gezin of persoon, een voorziening of een sociale dienst de ouders behoren tot de trekkende bevolking de moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs de taal die gebruikt wordt voor de gangbare communicatie in het gezin is niet het Nederlands Volgens het aantal GOK-leerlingen op basis van bovenstaande indicatoren kunnen scholen voor een periode van drie schooljaren aanvullende lestijden of extra leraaruren krijgen. Het stadsbestuur diende opnieuw een aanvraag in voor een GOK project met het oog op ondersteuning in het kleuteronderwijs. Acht scholen zullen opnieuw geselecteerd worden. Drie jaar geleden werd een school niet geselecteerd niettegenstaande deze school in top 8 zat op basis van het totaal aantal GOK-leerlingen. Toen werd als reden opgegeven dat ze slecht scoorden in de thuistaal niet-nederlands. Nu vernam ik dat de stad ditmaal de 8 scholen zal selecteren met minstens 25 % thuis niet- Nederlandse taal en minstens 25 % opleidingsniveau moeder. Waarom baseert de stad zich op niet op de 5 indicatoren voor het bepalen van het aantal GOKleerlingen? Op wat baseert men zich om slechts één of twee indicatoren van de 5 de doorslag te laten geven? Zijn deze criteria vooraf met alle scholen afgesproken? Antwoord Het GOK-project is als experimenteel pilootproject gestart in 2006 en vanaf schooljaar als project gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. In de eerste 3 jaar werden 8 scholen geselecteerd die meer dan 35 % GOK-leerlingen hadden; basis voor deze GOK-cijfers was de telling van Deze Gok-cijfers worden inderdaad bepaald op basis van de 5 gelijke kansen indicatoren. Vanaf schooljaar hebben we opnieuw een GOK-project ingediend en dit voor een 3- jarige cyclus. Ook toen wilden we de scholen selecteren op basis van de actuele Gok-cijfers, met name deze van de telling februari Omdat echter, op het moment dat we het dossier moesten indienen er nog geen nieuwe GOK-cijfers ter beschikking waren, hebben we geopteerd om de kleuterscholen met meer dan 25 % thuistaal niet- Nederlands (vader-moeder) en meer dan 30 % kleuters wiens moeder geen diploma hoger secundair heeft (= 2 van de 5 indicatoren) te selecteren.

10 Waarom deze 2 indicatoren en slechts deze 2? Alle scholen krijgen op basis van de 5 gelijke kansen indicatoren sowieso al aanvullende lestijden of extra leraaruren. Scholen met een hoog percentage GOK-kleuters hadden echter te kennen gegeven dat de aanvullende ministeriële lestijden onvoldoende waren om vooral de kleuters met taal- en leerachterstand/moeilijkheden afdoende voor te bereiden op het eerste leerjaar. Vandaar dat men, als er geen actuele GOK-cijfers beschikbaar zijn, zowel vanuit de stad als vanuit de directies, de indicatoren thuistaal niet-nederlands en diploma moeder de meest relevante indicatoren vond als basis voor het selecteren van de scholen. Voor deze indicatoren hoefde men ook niet te wachten op de cijfers van het ministerie omdat ze bekend waren in de scholen. Dit principe werd ook besproken en goedgekeurd op het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs LOP BaO (decretaal overlegorgaan) op 15/5/08. In alle kleuterscholen zijn toen de actuele cijfers (telling 1/2/08) opgevraagd en op basis van voormelde criteria 8 scholen geselecteerd. Dat er toen een school niet geselecteerd werd, niettegenstaande later bleek dat de school in de top 8 zat op basis van het totaal aantal GOK-leerlingen, is best mogelijk maar omdat, zoals eerder vermeld, de GOK-cijfers toen nog niet beschikbaar waren en we dus dit criterium niet gebruikten, zal deze school inderdaad niet de norm gehaald hebben wat taal en diploma betreft. Voor de huidige nieuwe projectaanvraag voor een nieuwe cyclus van 3 jaar was door de scholen gevraagd om opnieuw geactualiseerde cijfers te gebruiken voor het selecteren van de in aanmerking komende scholen. Omdat ook nu de actuele GOK-cijfers (telling februari 2011) nog niet beschikbaar zijn, zijn we opnieuw verplicht om de criteria thuistaal niet-nederlands en diploma moeder te gebruiken. Zowel in het LOP BaO op 20/1/2011 als in het Forum Basisonderwijs (= overlegorgaan tussen stedelijke Cel Onderwijs en alle coördinerende directeurs van alle Kortrijkse scholengemeenschappen basisonderwijs) op 21/1/2011 werd dit voorgelegd, besproken en aanvaard. Ook nu werden bij alle kleuterscholen de actuele cijfers (telling 1/2/2011) opgevraagd. Omdat bij het hanteren van de vorige normen (30 % diploma en 25 % niet-nederlands) slechts 6 scholen zouden in aanmerking komen, hebben we één norm (diploma moeder) verlaagd naar 25 %. Nu komen 9 scholen in aanmerking om in het project te stappen.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats.

Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de tijdelijke plaatsing van een of meer woonwagens op een pleisterplaats. 1. Model van algemene politieverordening op het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (in te voegen in het algemene politiereglement van de politiezone) Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN INTEGRATIEDIENST ALGEMEEN REGLEMENT OP HET DOORTREKKERSTERREIN DRONGENSESTEENWEG GENT

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN INTEGRATIEDIENST ALGEMEEN REGLEMENT OP HET DOORTREKKERSTERREIN DRONGENSESTEENWEG GENT gh DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN INTEGRATIEDIENST ALGEMEEN REGLEMENT OP HET DOORTREKKERSTERREIN DRONGENSESTEENWEG 240 9000 GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement op provinciale doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners in Vlaams-Brabant Het algemeen reglement met betrekking tot het

Nadere informatie

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. VAN DE DERDE GOK-CYCLUS NAAR EEN NIEUW FINANCIERINGSSYSTEEM...5 3. DE DERDE GOK-CYCLUS...6 3.1 DE 5 GOK-INDICATOREN...6

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

GOK in het Antwerpse basisonderwijs

GOK in het Antwerpse basisonderwijs GOK in het Antwerpse basisonderwijs Telling 1 februari 2011 Sara Vertommen Datum: april 2012 Verantwoordelijke uitgever:studiedienst Stadsobservatie Inleiding 3 Hoofdstuk 1: algemene analyses op de GOK-tellingen

Nadere informatie

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Agenda Inleiding Voorstelling ontwerp Huishoudelijk reglement & retributiereglement Verandering subsidiewetgeving

Nadere informatie

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. MET WELKE BEDOELING WERDEN DE LOP S OPGERICHT?...4 2. TAKEN VAN HET LOKAAL OVERLEGPLATFORM...4 3. DE LOP-DESKUNDIGE...5

Nadere informatie

Kunnen rondtrekkenden terecht op campings en motorhomeparkings... 2

Kunnen rondtrekkenden terecht op campings en motorhomeparkings... 2 FAQ pleisterplaatsen (in samenwerking met het Kruispunt Migratie- Integratie) Inhoudstafel Wat is een pleisterplaats... 2 Wie zijn de rondtrekkenden?... 2 Kunnen rondtrekkenden terecht op campings en motorhomeparkings...

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs Onderwijsdecreet Onze overheid heeft middels onderwijsdecreet XXIII verregaande wijzigingen aan de regelgeving voor het huisonderwijs doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen ingaan op 1/9/2013. Voortaan zijn

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten

Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Voorwaarden voor het plaatsen van verkoopstanden op de openbare weg tijdens de Gentse Feesten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Bekendgemaakt op 28 februari 2013 Artikel 1 Openbare procedure

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

VISSEN IN DILSEN-STOKKEM

VISSEN IN DILSEN-STOKKEM VISSEN IN DILSEN-STOKKEM Deze folder bevat de regels die van toepassing zijn op het vissen in alle visgebieden in Dilsen-Stokkem, op basis van de twee reglementen die werden goedgekeurd door de gemeenteraad:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal

Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Huishoudelijk reglement van 1 juli 2014 op het ontlenen en/of vervoer van feest-, sport-, audiovisueel, projectie- en tentoonstellingsmateriaal Artikel 1 Met ingang van 1 juli 2014 worden alle voorgaande

Nadere informatie

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD juli 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VAN DE GOK - ONDERSTEUNING NAAR EEN NIEUW FINANCIERINGSSYSTEEM... 5 2.1 Het gewoon basisonderwijs... 5 2.2 Voor het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Stad Antwerpen - samen leven, wonen en wijken, woonwagenterreinen

Stad Antwerpen - samen leven, wonen en wijken, woonwagenterreinen Stad Antwerpen - samen leven, wonen en wijken, woonwagenterreinen Reglement met betrekking tot de bewoning van het stedelijk residentieel woonwagenterrein te Deurne, Krijgsbaan 150 Dit reglement bevat

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder I. Algemeen Indien er inbreuken worden vastgesteld door de verantwoordelijke beheerder op het huurreglement of huishoudelijk reglement kan de

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

Evolutie studiefinanciering

Evolutie studiefinanciering Bijlage persbericht Vandenbroucke van vrijdag 30 mei 2008 Evolutie studiefinanciering 2006 2008 1. Situatie op 1 september 2006 school- en academiejaar 2006-2007 Doelgroepen studiefinanciering: studenten

Nadere informatie

Brussel, 28 september 2012 PERSMEDEDELING. Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel)

Brussel, 28 september 2012 PERSMEDEDELING. Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel) Brussel, 28 september 2012 Aan de Redacties van de kranten en weekbladen PERSMEDEDELING Met betrekking tot het LOP SO Brussel (Lokaal Overlegplatform van het Secundair Onderwijs te Brussel) ONDERWERP:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Het inschrijvingsrecht in een notendop 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen

Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Zevenbergen Wijkhuis Zevenbergen, gelegen te Peter Benoîtlaan 6, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Zevenbergen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

Inschrijvingsdecreet. Vlaams Parlement, Commissie Onderwijs, hoorzitting 24 maart 2015

Inschrijvingsdecreet. Vlaams Parlement, Commissie Onderwijs, hoorzitting 24 maart 2015 Inschrijvingsdecreet Vlaams Parlement, Commissie Onderwijs, hoorzitting 24 maart 2015 Inschrijvingsbeleid in Mechelen Regie inschrijvingsbeleid = LOP BASISONDERWIJS Mechelen Zemst Sint-Katelijne-Waver

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30

Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Huishoudelijk reglement Bovenlokaal Dries 30 Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon ouder

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt op 23 mei 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Doelgroep en

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs Vlaamse Regering > Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs DEVLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST --------------------------------------

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) Toelichting Minaraad Algemeen kader g.a.s. Vroeger enkel politiestraffen mogelijk op inbreuken politiereglement Kleine overtredingen werden niet vervolgd

Nadere informatie

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph

Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph Gebruikersreglement verbruikszaal Groenhof St.-Joseph 1. Algemeen. Dit regelement is van toepassing voor het gebruik van de verbuikszaal Groenhof St.-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker. 2. Gebruiksmodaliteiten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN LOKALEN IN KUNSTACADEMIE TER BEUKEN Artikel 1 In de Kunstacademie Ter Beuken, gelegen te 9160 Lokeren Groendreef 8, worden volgende ruimten ter beschikking gesteld voor gebruik:

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE VERSIE.

GECOÖRDINEERDE VERSIE. Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november

Nadere informatie

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool

Stappenplan. je kind inschrijven op een basisschool Stappenplan je kind inschrijven op een basisschool Inhoudsopgave Stappenplan... 4 Wie moet ingeschreven worden?... 5 Volgende kinderen moet je inschrijven voor het schooljaar 2013-2014:... 5 Is je kleuter

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR Vrije Basisschool De Twijg 3018 Wijgmaal tel.: 016 44.63.48 fax.: 016 44.86.48 www.detwijg.be GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR GOEDGEKEURD DOOR HET SCHOOLBESTUUR OP 9/11/2011 3018 Wijgmaal pagina

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten STAD TONGEREN Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad Openbare vergadering van 26 februari 2014. Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten De gemeenteraad,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014 GAS-beleid in Gent PersSalonStad Gent 28 maart 2014 1 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Minderjarigen: - Verlaging leeftijdsgrens naar 14 jaar - Naast bemiddeling ook gemeenschapsdienst mogelijk - Advies

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden d.d. 29 april 2016 Artikel 1: Definities De ondernemer: Buitenplaats Beekhuizen Exploitatie B.V. De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

P A R K EERR E G L E M E N T D U I N E N W A T E R M E E R

P A R K EERR E G L E M E N T D U I N E N W A T E R M E E R P A R K EERR E G L E M E N T D U I N E N W A T E R M E E R Artikel 1 - Toepassingsgebied. Dit reglement is van toepassing op de parking Duinenwatermeer Knokke-Heist die uitsluitend bestemd is voor de Gebruikers

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken

nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS Renovatiepremie - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 674 van GWENNY DE VROE datum: 10 augustus 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012

Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Verhuurreglement wijkhuis Rosmolen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 maart 2012 Wijkhuis Rosmolen, gelegen te Pettendonk 37, 2500 Lier Iedereen die het wijkhuis Rosmolen betreedt, wordt geacht dit reglement

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN A) OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIE Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie op - het gebruik van parkeerplaatsen waar

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Wegwijzer doorheen deze pocket

INHOUD. Inleiding. Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties. Wegwijzer doorheen deze pocket INHOUD Inleiding Een nieuwe wet op de gemeentelijke administratieve sancties Wegwijzer doorheen deze pocket 11 13 19 1 GAS als onderdeel van een integraal veiligheidsbeleid 23 1.1. Wat is overlast eigenlijk?

Nadere informatie

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN.

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende de tarieven en modaliteiten van de

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009

Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235. BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE. 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2009/235 BETREFT: maximumfactuur voor sneeuwklassen 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 6 februari 2009 1.2 Verzoekers - Moeder van een leerling 1.3 Betrokken school - School

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie;

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie; Reglement betreffende het toekennen van studentenhuisvestingssubsidies ter bevordering van het behoud en vergroten van het aanbod aan kwalitatieve studentenkamers. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 BB2011/01 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014 Aanwezig: Simon Lagrange, burgemeester, Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebroecke, Michaël Devriendt, Frederic

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN LENING AAN SCHOLEN OP GRONDGEBIED ANTWERPEN Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen aan scholen met vestiging op het grondgebied van de stad Antwerpen

Nadere informatie

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST

STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST STAD ZOUTLEEUW REGLEMENT UITLEENDIENST -------------------------------------- Art. 1 : Door de Stad Zoutleeuw worden materialen voor ontlening ter beschikking gesteld van de in Zoutleeuw gevestigde organisaties

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Artikel 1 Geldigheid Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR. Artikel 1. Artikel 2 HOOFDSTUK 2: VERHUUR SPORTHAL. 1 GEMEENTE AFFLIGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTHAL BELLEKOUTER HOOFDSTUK 1: INFRASTRUCTUUR Artikel 1 De gemeentelijke sporthal Bellekouter bestaat uit: 1250 m2 sportzaal; 6 kleedkamers,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A.

Uit in Lier. Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin. Hoofdstuk 1: : Gebruikersgroepen. Categorie A. Uit in Lier Verhuur - Infrastructuur Eeuwfeestlaan 183-2500 LIER tel. 03 480 52 51 verhuurinfrastructuur@lier.be www.uitinlier.be Huishoudelijk reglement & tariefreglement wijkhuis Herderin Wijkhuis Herderin,

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 20 mei 2005 11de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 22 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari 1995

Nadere informatie

Artikel 1: Artikel 2:

Artikel 1: Artikel 2: Retributiereglement op het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, op het beschikbaar stellen van recipiënten bestemd voor het ophalen van huisvuil, PMD, GFT en grofvuil, op de verkoop van compostvaten,op

Nadere informatie

0. Contactgegevens. Tel.: Fax: Begrippenkader:

0. Contactgegevens. Tel.: Fax: Begrippenkader: Dit reglement bevat de afspraken die de stad Antwerpen, als concessiegever, maakt met de standplaatshouders van het woonwagenterrein gelegen aan de Klaverbladdreef 50, 2610 Wilrijk. De standplaatshouder

Nadere informatie