A N B O d e. Kantoorvilla Rokkeveen. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A N B O d e. Kantoorvilla Rokkeveen. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen -------------------------------------------------"

Transcriptie

1 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 2 19 e Jaargang APRIL/MEI 2015 Kantoorvilla Rokkeveen Telefoon:

2 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen ANBO-bureau: Jan van Beierenlaan 1098A 2722 VG Zoetermeer Secretariaat: Hoekerkade 127, 2725 AH Zoetermeer Contacttelefoon adres: Website : Telefonisch bereikbaar: Maandag en donderdag van uur Rekeningnummer Afdeling Zoetermeer: NL67 INGB Contributie: NL50 ABNA t.n.v. ANBO, Woerden. Samenstelling afdelingsbestuur: Voorzitter: Koos Graniewski Tel.: Vice voorzitter: Saskia van Dieren Tel.: Secretaris / 2e penningmeester: Jan Stekelenburg Tel.: e Penningmeester: Theo Grootenboer Tel.: Lid: Tonny van Dommelen Tel.: Lid: Ruud Baart Tel.: Redactie: Tonny van Dommelen, Carla Jacobs, Rosalie van der Meer, Koos Graniewski en Will Lammers. Kopij sturen naar Beheer website: Ron van Haastrecht Redactieadres: zie boven bij Secretariaat/ANBO-bureau Coördinator verspreiding ANBOde: Annie Polderman. Telefoon: of ANBO ledenadministratie: Chris Schoenmaker, Galjoenkade 41, 2725CB Zoetermeer Uiterste sluitingsdatum kopij volgend nummer: 9 juni

3 In deze ANBOde vindt u: Colofon...2 Wijziging adres...4 Van de voorzitter...4 Verslag van de ledenvergadering ANBO Zoetermeer/Benthuizen maart 2015 in de Zoetelaar, Dorpsstraat...6 Gezellige Dag...8 Zaterdag 7 november Afscheid van Harrie Dankers als Vrijwillig Ouderenadviseur...8 Voorzitter OSO Werkgroep Wonen en Mobiliteit gezocht...9 Verslag OSO Themamiddag Zorg 18 maart Keukentafelgesprekken...11 Doe dit niet in uw eentje...11 Praktijkervaring...11 Golfcursus met ANBO-ledenvoordeel...12 Ledenwerfactie ANBO...13 Doorgeven gegevens aan de afdelingsledenadministratie...14 Tips van een ANBO-lid voor (potentiële) hartpatiënten...14 Hartaanval en water...14 Aspirine

4 Wijziging adres Het adres van de ANBO-afdeling Zoetermeer/Benthuizen is gewijzigd: Het was en is nu gewijzigd in: Van de voorzitter Koos Graniewski Pasen heeft voor veel mensen een bijzondere betekenis. Voor de gelovigen waarschijnlijk een andere dan voor niet gelovigen. Van de verrijzenis van Jezus Christus tot het vieren van de komst van de lente met een groot Paasvuur. Als kind was voor mij het hoogtepunt om met een zelf gemaakte palmpaashaan (of was het toch een kip) in een schoolwandeltocht mee te lopen en dat er met Pasen (en Paasvakantie) voor het eerst werd gekampeerd: Jeugdsentiment. Voor mij is Pasen nu een moment van bezinning. Dit jaar was heel bijzonder. Zeeuwse familie had ons uitgenodigd om de Matthäus-Passion in Aardenburg bij te wonen. Een lange zit, maar, ook voor een niet gelovige, ontroerend mooie muziek. Genoeg tijd om over het leven na te denken. Maar ook: na afloop mosselen eten. Het voorjaar is ook de tijd dat de activiteiten na een winterstop weer beginnen. De organisatie van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering is daarvan een voorbeeld. De harde kern van onze ANBO was aanwezig. Elders (pag. 6) vindt u het verslag van deze vergadering. Na het formele deel meldde Hans Hiestand o.a. de ingewikkelde regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg. Zeer leerzaam. Jammer als u het hebt gemist. In deze ANBOde (pag. 9) ziet u een oproep van het OSO-bestuur voor een nieuwe voorzitter van de werkgroep Wonen en Mobiliteit. Hans Lamot heeft vorig jaar helaas afscheid moeten nemen als voorzitter. Wonen is een steeds belangrijker onderwerp geworden. Niet alleen in verband met het verdwijnen van de huidige verzorgingshuizen onder het motto: iedereen moet/wil zo lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen, maar ook 4

5 vanwege de vergrijzing, waardoor de behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen, aanzienlijk toeneemt. Onlangs vond een OSO-Themabijeenkomst plaats waarbij Zorgbelang Zuid-Holland een lezing gaf. Het verslag van Hans Bonnet (KBOZ) treft u hierna (pag. 9) aan. Zorgbelang kan voor u van nut zijn als u klachten heeft over bijvoorbeeld de Wmo of als u hulp nodig heeft met bijvoorbeeld het zogenoemde keukentafelgesprek met de gemeente, zie pagina 11. Belangrijke les is toch: ga niet in uw eentje het gesprek aan met de gemeente. Neem een mantelzorger, familielid, goede buur mee. Twee mensen horen (en weten) meer dan een. Ook aandacht voor de ledenwerfactie van de landelijke ANBO (pag. 13). En voor de sporters onder u. We willen u een aanbod van Golfacademy Bentwoud (pag. 12) niet onthouden. 5

6 Verslag van de ledenvergadering ANBO Zoetermeer/Benthuizen 19 maart 2015 in de Zoetelaar, Dorpsstraat Jan Stekelenburg, secretaris Aanwezig: 21 leden; met bericht afwezig: 7 leden. 1. De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 maart 2014 wordt zonder opmerkingen ongewijzigd vastgesteld.. 3 Mededelingen: a. Het regiobestuur van de regio Zuidwest is enkele maanden geleden teruggetreden i.v.m. een meningsverschil met de landelijke ANBO-leiding over de koers van de ANBO. Er was onvrede over een te centralistische, dirigerende bestuursstijl vanuit het hoofdkantoor. Tijdens een bijeenkomst op 10 februari heeft de algemeen directeur van de ANBO, Liane den Haan, uitleg gegeven. Daar is niet alles opgehelderd, de aanwezige afdelingen blijven vinden dat zij bepaalde zaken, met name op het gebied van de lokale belangenbehartiging, heel goed kunnen doen zonder inmenging van centrale functionarissen. b. Wij blijven ook intensief samenwerken met KBOZ en PCOB binnen onze plaatselijke OSO, omdat wij zo meer kunnen bereiken. c. Op 18 maart was er een themabijeenkomst in OSO-verband over Zorgbelang; een verslag, met belangrijke aandachtspunten, verschijnt in de ANBOde. 6

7 4. Het jaarverslag 2014 wordt vastgesteld met 1 wijziging: de boeken voor de leesclub worden geleverd door Pro Biblio en niet door de Bibliotheek. Naar aanleiding van het verslag worden nog de volgende vragen/opmerkingen geplaatst: Wordt het jaarverslag ook toegestuurd naar de landelijke organisatie? Antwoord: tot nu toe niet, het bestuur zal dit bespreken; Moeten we als afdeling de negatieve inkomensontwikkeling van ouderen niet signaleren en aandringen op meer actie van de landelijke bond? Het bestuur zal zich hierop beraden. 5. Het financieel verslag over 2014 wordt goedgekeurd. 6. Bij acclamatie wordt Theo Grootenboer benoemd tot penningmeester, Jan Stekelenburg tot 2e penningmeester. 7. De begroting 2015 wordt goedgekeurd. 8. Rondvraag: Waarom moeten van een echtpaar beide partners lid zijn om van alle lidmaatschapsvoordelen te genieten? De meningen hierover zijn verdeeld, maar een niet onbelangrijk punt is dat de invloed van een bond groeit met het aantal ingeschreven leden. Na het officiële gedeelte verzorgt Hans Hiestand een inleiding over de veranderingen in de zorg. 7

8 Gezellige Dag Zaterdag 7 november 2015 De Gezellige Dag in het najaar lijkt ver weg. Toch is het handig om deze datum vast in uw agenda te reserveren. In de ANBOde in juni a.s. treft u naast het programma - het inschrijfformulier aan. Afscheid van Harrie Dankers als Vrijwillig Ouderenadviseur De landelijke ANBO besloot om de functie van Vrijwillig Ouderenadviseur te laten vervallen. Dit betekende o.a. dat deze vrijwilligers niet langer werden bijgeschoold. Heel jammer en ons bestuur vindt het bijzonder spijtig dat deze nuttige en door onze leden gewaardeerde functie is komen te vervallen. Het verdwijnen uit het ANBO-assortiment van genoemde functie per 2015 viel samen met de introductie van een nieuwe functie: Raad en Daad. In de vorige ANBOde werd u hierover uitvoerig geïnformeerd. Het gevolg van het nieuwe beleid van de landelijke ANBO is wel dat onze afdeling helaas afscheid heeft moeten nemen van Harrie Dankers, die deze functie van VOA in onze afdeling uitoefende. Wel heel fijn dat Harrie ook na 1 januari 2015 nog even in functie bleef om onze leden van dienst te kunnen zijn. Het bestuur is Harrie zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor onze afdeling en het bijstaan van onze meest kwetsbare leden. 8

9 Voorzitter OSO Werkgroep Wonen en Mobiliteit gezocht De OSO (Overleg Samenwerking Ouderenbonden) is opgericht om de belangenbehartiging van de ouderenbonden beter te organiseren en een invloedrijke stem bij de gemeente Zoetermeer te krijgen, evenals bij de woningbouwcorporaties in onze gemeente en de zorgaanbieders die hier actief zijn. De OSO heeft twee sterke OSO werkgroepen, bestaande uit vrijwilligers van de drie ouderenbonden van de KBOZ, ANBO en PCOB, gevormd voor de belangenbehartiging van ouderen: Wonen/Mobiliteit en Zorg. Bij de werkgroep Wonen/Mobiliteit bestaat een vacature. De werkgroep Wonen/Mobiliteit bestaat uit 6 leden; de functie van voorzitter is vacant. De vicevoorzitter van de OSO Werkgroep Wonen en Mobiliteit is de heer Gerard Nijmeijer. Natuurlijk zal de tijd genomen worden om de nieuwe voorzitter grondig in te werken. Wie van de huidige leden van de drie bonden of daarbuiten voelt iets voor deze uitdaging?" Informatie hierover is te verkrijgen bij de heer Leen van Veen, secretaris Stichting OSO, Verslag OSO Themamiddag Zorg 18 maart 2015 Hans Bonnet (KBOZ), voorzitter OSO werkgroep Zorg Op woensdag 18 maart organiseerde de OSO (Overlegorgaan Samenwerkende Ouderenbonden) voor het eerst een themamiddag. Themamiddagen werden altijd georganiseerd door de afzonderlijke bonden (ANBO, KBOZ, PCOB). Helaas liep de belangstelling er voor zo terug dat je het de sprekers niet kon aandoen voor slechts een handjevol mensen te praten. De huidige bundeling leidde tot iets meer dan drie maal een handvol mensen en dat maakt het voor de sprekers iets plezieriger. We hebben het op de achttiende maart gehad over de zorg en wel over wat de stichting Zorgbelang voor ons kan betekenen. Mw. Van der Meer en dhr. Geurtsen van Zorgbelang kwamen uitleggen wat we (Zorgbelang en de aanwezigen) voor elkaar kunnen doen. Zorgbelang streeft er naar iedereen 9

10 te laten meedoen aan het verkrijgen van zorg en welzijn. Wij moeten dan aangeven wat we willen en wat er niet goed gaat. In de visie van Zorgbelang staat de patiënt / cliënt centraal. Dat betekent dat de gesprekken tussen de professionals (artsen, verpleegkundigen, gemeenteambtenaren e.d.) en de patiënten met de patiënten plaats hebben en niet over de hoofden van de patiënten heengaan. Zorgbelang vindt het belangrijk dat de positie van burgers in kwetsbare posities wordt versterkt. Zorgbelang doet dit door trainingen te geven aan mensen die opkomen voor de belangen van patiënten (bijvoorbeeld mantelzorgers) en ook door organisaties van verschillende belangenbehartigers bij elkaar te brengen, zodat die hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Zorgbelang heeft ook een meldpunt WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Hier kan iedereen melden wat er mis gaat aan kortlopende, individuele zorg. Die zorg valt sinds 1 januari van dit jaar onder de gemeente. De gemeente moet onder die wet mensen die onder de WMO vallen helpen. Het meldpunt heeft overigens tot dusverre slechts één klacht over Zoetermeer gehad. De gemeente doet het dus goed. De gemeenten hebben sociale wijkteams opgericht om de taken op zorggebied dichter bij de mensen te kunnen afhandelen. In Zoetermeer moeten er vijf komen. Er zijn er nu twee, één in Meerzicht en één in Oosterheem. Zorgbelang heeft een bijeenkomst georganiseerd om aan belangenbehartigers (o.a. OSO) uit te leggen hoe die wijkteams werken, wie er in zitten (wijkverpleegkundige, sociale werkers e.d.), hoe je er mee in contact kunt komen en wat ze voor je kunnen doen. Omdat die teams pas kort bestaan is er nog geen ervaring mee. Een ander voorbeeld waarbij Zorgbelang kan helpen is met de keukentafelgesprekken. Met iedereen die in aanmerking komt voor ondersteuning via de WMO moet de gemeente een keukentafelgesprek voeren. Hierin wordt bepaald wat de aanvrager nog zelf kan, desnoods met hulp van de mensen om hem/haar heen (sociale netwerk) en wat men niet meer kan en waar de gemeente moet helpen. Om een dergelijk gesprek goed te kunnen voeren is het handig als je er iemand bij kunt betrekken die ervaring heeft met dergelijke gesprekken, een coach. Zorgbelang traint die coaches. Zorgbelang doet nog een heleboel andere zaken, maar kort samengevat zijn er drie zaken voor ouderen en hun belangenbehartigers van belang: 10

11 (1) kennis en ervaring uitwisselen; (2) training van vrijwilligers; (3) een doorgeefluik zijn voor klachten. Voor die klachten heeft Zorgbelang een meldpunt (te bereiken via Zorgbelang is ook telefonisch te benaderen: Wilt u advies? Bel dan Zorgbelang kan ons (OSO en individuen) dus leren hoe je geschikte zorg kunt krijgen. U staat centraal! Een nuttige middag dus en weer wat geleerd. Keukentafelgesprekken Doe dit niet in uw eentje Zoals uit het verslag van de Themamiddag Zorg blijkt, is het verstandig om bij het keukentafelgesprek (of vraagverhelderingsgesprek) met de gemeente of een onderzoeker die namens de gemeente uw indicatie opnieuw bepaalt, u te laten bijstaan door een derde. Dat kan een familielid, vriend of goede buur zijn, of een Cartoon: Stef Ringoot vrijwilliger die hiervoor is opgeleid. Dat kan een ANBO-vrijwilliger zijn, opgeleid als belangenbehartiger voor Raad en Daad of iemand opgeleid door Zorgbelang. Binnen de OSO beraden we ons of het nodig en nuttig is vrijwilligers binnen de ouderenbonden te werven die Wmo-cliënten kunnen bijstaan in hun gesprekken met de gemeente bij een herindicatie. Praktijkervaring Onlangs heeft uw voorzitter op verzoek van Zorgbelang iemand bijgestaan waarvan de noodzaak voor huishoudelijke hulp opnieuw beoordeeld moest worden. Hij ontving de zogenoemde lichte huishoudelijke hulp (HH1). Na 11

12 het gesprek zei de onderzoekster - die namens de gemeente de herbeoordeling verrichtte - dat zij de gemeente zal adviseren om de Wmocliënt meer uren huishoudelijke hulp toe te kennen en dat er een zwaardere vorm van huishoudelijke hulp moet worden verleend (HH2). De cliënt was tevreden. Golfcursus met ANBO-ledenvoordeel Golf is een sport die al door veel senioren wordt beoefend. Ze doen dit om gezond en fit te blijven, maar ook voor de sociale contacten en de gezamenlijke activiteiten. De golfprofessionals van Golfacademy Bentwoud in het nieuwe recreatiegebied Bentwoud ontvangen graag de beginnende en de gevorderde golfer in de lesstudio s, waar met moderne leermiddelen en methodieken lesgegeven wordt. De golfprofessionals houden rekening met eventuele bewegingsbeperkingen en / of blessures van de senioren zodat iedereen op een goede en gezonde manier begeleid wordt. Tevens organiseren de Golfacademy Bentwoud en Golfbaan Bentwoud diverse activiteiten waarbij golfers sociale contacten kunnen opdoen. Start nu met golf en schrijf u in voor de senioren introductie cursus! Met de senioren introductie groepscursus maakt u kennis met de golfsport. De cursus is inclusief 4 lessen van 1,5 uur en gebruik van materiaal m.u.v. driving range ballen. Uiteraard wordt tijdens deze cursus rekening gehouden met eventuele bewegingsbeperking. 12

13 Programma senioren introductie cursus: Les 1: rondleiding, spel, materiaal uitleg en volle slag techniek. Les 2: putten en chippen. Les 3: pitchen en bunkerslag. Les 4: Baanles. Voor onze leden wordt de groepscursus aangeboden aan groepen van minimaal 4 en maximaal 6 personen voor 70,- per persoon. U kunt zowel per groep of als individu aanmelden. Voor meer informatie en of inschrijving kunt u contact opnemen met golfprofessional Jos Vos, telefoonnummer: , Ledenwerfactie ANBO Met enige regelmaat meldt het ANBO-magazine ledenwerfacties. Als u op de digitale Nieuwsbrief van de ANBO geabonneerd bent krijgt u dat als eerste te lezen. Bij de huidige actie die geldig is tot 1 juni 2015, kunt u een mini-abonnement op een aantal tijdschriften krijgen en ontvangt u twee maal (gratis) een exemplaar. Het aangebrachte lid betaalt over de rest van 2015 een bedrag van 28,50 en krijgt eveneens een mini-abonnement voor twee maal een tijdschrift. De landelijke ANBO vraagt de aanmelding bij voorkeur via te doen. 13

14 Doorgeven gegevens aan de afdelingsledenadministratie Mutaties, zoals verhuizingen, dienen doorgegeven te worden aan de ANBO Ledenadministratie: De heer C. Schoenmakers, Galjoenkade 41, 2725CB Zoetermeer. Zie bijgaand formulier om deze wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie. U hoeft de wijzigingen niet meer door te geven aan het landelijk verenigingsbestuur in Woerden; dat doen wij voor u. Tips van een ANBO-lid voor (potentiële) hartpatiënten Bij twijfel, raadpleeg uw huisarts Hartaanval en water Veel mensen zeggen dat ze niets willen drinken voor het naar bed gaan omdat ze dan 's nachts moeten opstaan om naar het toilet te gaan. Ik wist dit allemaal niet. Interessant... Ik vroeg aan mijn cardioloog waarom mensen vaak zoveel moeten plassen 's nachts. Zijn antwoord was: De zwaartekracht houdt het water in het onderste deel van je lichaam wanneer je rechtop staat of zit. Dat is de reden waarom de benen opzwellen. Wanneer je ligt zoekt het onderste deel van je lichaam evenwicht met de nieren. Dan verwijderen de nieren het water samen met de afvalstoffen omdat het gemakkelijker gaat. Water is essentieel om afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen. Ik vroeg aan de cardioloog wat de beste tijd is om water te drinken. De cardioloog zei: Water drinken op bepaalde tijdstippen maximaliseert de efficiëntie ervan op het lichaam. 2 glazen water na het opstaan activeert de interne organen. 1 glas water 30 minuten voor elke maaltijd verbetert de spijsvertering. 1 glas water voordat u een bad (of douche) neemt, verlaagt uw bloeddruk. 1 glas water voordat u gaat slapen, voorkomt een beroerte of een hartaanval. Water drinken voor het slapen gaan, voorkomt beenkrampen tijdens de nacht. Uw beenspieren zoeken namelijk vocht op wanneer ze verkrampen. 14

15 Aspirine Bron: Mayo kliniek Dr. Virend Somers is een cardioloog van de Mayo kliniek. Hij schreef een belangrijk artikel in het magazine van het American College of Cardiology. De meeste hartaanvallen gebeuren overdag, meestal tussen 6.00 uur s morgens en in de middag. Een hartaanval s nachts, wanneer het hart het rustigst moet zijn, betekent dat er iets ongewoons is gebeurd. Somers en zijn collega s proberen al tien jaar aan te tonen dat slaapapneu de hoofdschuldige is. Virend Somers, M.D., Ph.D. 1. Als u elke dag een aspirine neemt, neem deze dan wel 's avonds in. De reden: aspirine heeft een half leven van 24 uur. Dus: als de meeste hartaanvallen in de vroege ochtend gebeuren, zal de aspirine in uw lichaam het sterkst zijn. 2. Aspirine gaat jarenlang mee in uw medicijnkastje. Wanneer ze veroudert, ruikt ze naar azijn. Waarom aspirines naast je bed leggen? Behalve de pijn in de linkerarm zijn er nog meer symptomen van een hartaanval: intense pijn in de kin, misselijkheid en veel zweten. Deze symptomen komen minder vaak voor. LET OP: tijdens een hartaanval kunt u ook GEEN pijn in de borst hebben. Wanneer u wakker wordt door hevige pijn in de borst, slik dan direct twee aspirines met wat water. Bel dan het noodnummer (112) en waarschuw een huisgenoot, buurman/vrouw of een familielid dat dichtbij woont. Zeg: "hartaanval"! en ook dat u 2 aspirines hebt in genomen. Ga zitten op een stoel dichtbij de voordeur en wacht op hun komst! GA VOORAL NIET LIGGEN!!!! 15

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Bikinivisie te beperkt

Bikinivisie te beperkt Het verenigingsblad van NU 91 - Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging Oktober 2010 19e jaargang Nr.117...zorgen dat je op de hoogte blijft! Bikinivisie te beperkt Kwaliteit van arbeid Genezende

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen INFO-BULLETIN Maart 2013, nummer 3 Leidsche Rijn Bestuur INFO-BULLETIN uitgave van de KBO Leidsche Rijn Frans Brinkman Voorzitter tel. 030-6567739 Magda Spermon Vice-voorzitter

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters

Zorgaanbieders verzetten zich tegen wijkzusters Ledenblad van de Regionale Kruisvereniging West-Brabant Februari 2011 Jaargang 13, nr. 1 Oplage: 45.000 exemplaren Inhoud Pagina 2 Expertmeeting voor rol nieuwe wijkzuste Wijkzusters vergroten elkaars

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN.

INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN. juni 2015 Jaargang 10 nummer 2 Nieuwsflits INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN... CLIËNTENRAAD:

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

De band die ons bindt

De band die ons bindt BONDSBLAD 2015 NUMMER NUMMER 680 681 BONDSBLAD JULI/AUG MEI/JUNI 2015 De band die ons bindt TWEE-MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE ROTTERDAMSE OUDERENBOND Opgericht 1952 Opgericht maart 28 maart 1952 Koninklijk

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie