De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006"

Transcriptie

1 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref. Federatie van Scharnegoutum/ Loënga c.a., E.H.B.O., Ver. Chr. Onderwijs, peuterspeelplaats Hummeltsjeshonk, speeltuinverenigng Boartersnocht, Passage, Vrouwenvereniging Wees een Zegen, Jeugdraad, Ouderensoos, Rode Kruis, Stichting Doarpshûs Elim, Wurkgroep Tredde Wrâld, De Laatste Eer, Sportstichting, VV Scharnegoutum 70, Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, Kaatsclub De Lytse Stuit, Volleybalferiening Swette Switters, Badmintonclub B.C.S. 76", Tennisclub De Skearne Tikkers, Jeu de bule feriening Krekt sa t rôlet, Biljartvereniging Scharnegoutum, De Lakenkrakers, Damclub De Stadige Strikers, Amnesty International, Fûgelwacht Skearnegoutum, Beter Bewegen voor Ouderen, Supportersclub, Shantykoor De Brûskoppen. Redaktie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6, Til W. Gaastra, Sjaerdawei 20, Oppenhuizen Til S. Plat, Zwettewei 46, Til G. Strikwerda-de Jong, Lange Achte 23, Til Typiste/lay-out: A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til Meiwurkers: F. Bakker, H. Boonstra, H. Bosma, F. Dijkstra, A. Dijkstra, A. Flik, J. Spitse, A. Sijszeling, S. Veenstra Abonnementenadministratie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6 Advertenties: Idem Postgiro o.n.f. Doarpsomropper Bankrelaasje: Rabobank Bolsward Vergoedingen voor advertenties per jaar (11x): hele pagina 146,--, halve pagina 73,--, kwart pagina 36,50 en een derde pagina 50,--. Kopij kan aangeleverd worden op diskette. Graag met vermelding van naam en adres op diskette. Dit kan zowel in Word als WordPerfect. Ook via is het mogelijk copy aan te leveren: Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redaktie behoudt zich altijd het recht voor de stukken in te korten. De nije omropper ferskynt op 1 april. De kopij moat binnen wêze op freed 24 maart oere op Swettewei 46 of per

2 Tiden hawwe tiden It is tsjintwurdich hiel gewoan de ôfstân tusken Skearnegoutum en Snits rinnend ôf te lizzen. Foar in besykje of in boadskipke yn de stêd sprekt it net mear fansels de auto te nimmen. We pakke de fyts of we gean rinnend. Dat lêste wurdt hieltyd mear dien, geregeld binne der fuortgongers ûnderweis tusken Skearnegoutum en Snits. De ien rint omdat er in pear pûntsjes te swier is, de oar hat goed nei syn húsdokter lústere. Elkenien wit sa njonkenlytsen wol hoe belangryk bewegen foar de sûnens is. We mije as it in bytsje kin it gebrûk fan de auto. Der hat lykwols ek in tiid west dat net elkenien in auto hie, dat it besit fan in auto noch status joech. Autoriden wie allinnich weilein foar de promininten yn it doarp. De measte doarpsbewenners gongen as se nei de stêd moasten mei de fyts of men rûn hinne en werom, men wist net better. Dan koe it wol ris wêze dat er ûnderweis ien yn in auto nêst jo stoppe mei de fraach of je meiride woene. Doe wie dat tige noflik en it waard och sa op priis steld. Weagje it net in dizze tiid in rinner ûnderweis tusken Snits en Skearnegoutum dy fraach te stellen. Tiden hawwe tiden. S.P. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Omropperkes Lêstendeis stie Thys de Groot by de brêge yn in boatsje te fiskjen nei syn fyts. Yn it wykein hie in stel ûnferlaten in blombak en in fyts fan syn hiem helle en oer de brêgeleuning yn de Swette kipere. It hie dy dagen wat ferzen dat sadwaande lei der in sâltkontener heal troch it iis en in grize kontener mei it ôffal der heal út driuw yn it wetter. It wurk fan deselde grapmakkers? Thys hat syn fyts wer opfiske kinnen en hy hopet fansels dat yn de takomst frjemden fan syn hiem en guod ôfbliuwe. ****************** It politike sjarme-offinsyf fan de FNP Wymbritseradiel waard op Valentijnsdei snedich relativearre troch Paul Rijk syn frou. De ludike reaksje fan Hanneke oan it balkon fan Zwettewei 52 hat de partij oars wol ekstra publisiteit besoarge, want dit persoanlike sjarme-offensyf wie de kranteminsken fansels net ûntgien. 2

3 Dat er yn tsjerke ek lake wurde kin is gjin nijs. Dat er wille makke wurdt om pongstokken faaks wol. Doe t de werynrjochting fan de Martenstsjerke klear wie, die bliken dat de kollektestokken te koart wiene, se koenen it ein fan de nije banken krekt net rikke. Gelokkich hie men yn de Grifformearde Sudertsjerke yn Snits noch wol in pear langere stokken stean. Dy mochten wol nei Skearnegoutum ferhúzje. In moai foarbyld fan it ôfbrekken fan tsjerkemuorren. In súkses waard it net. De stokken wiene sa lang dat de lampen gefaar rûnen lyk as de minsken yn e banken. Underweis yn tsjerke krigen de stokken spul mei-inoar as se by elkoar yn de buert kamen. Hoewol it in fleurige ûnderbrekking jout, sille dizze stokken it yn de Martenstsjerke net oprêde. Grifformearde pongen yn in Herfoarme tsjerke dêr rêst blykber gjin seine op. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW HaRa-Nieuws Hierbij wil ik de volgende HaRa aanbieding onder uw aandacht brengen. Deze aanbieding geldt van 6 februari tot 1 april. Egelhandschoen, kleintje kalkex en HaRa-emmer voor 24,00 i.p.v. 26,50 (set). Iedere gastvrouw die een demonstratie boekt, krijgt een verrassing cadeau. Ook voor de klanten is er een aardigheidje. Wilt u een demonstratie bijwonen of zelf gastvrouw zijn, neem gerust contact op. Ook is er nog steeds de mogelijkheid om uw fles bij te laten vullen (lege fles meenemen). Ook heb ik de egel-doek en de star-nano doek op voorraad. Het HaRa-emmertje is ook te koop voor 1,00 per stuk. Heeft u verder nog vragen, dan kunt u zich wenden tot uw HaRaconsulente: Irma Sibma-van der Horn M. de Jongstrjitte PS SCHARNEGOUTUM Tel.: Geef deze informatie door aan uw familie, vrienden en kennissen. Dit geldt ook voor mensen die HaRa-produkten niet kennen 3

4 Fr.C.P.B. avond. Op 2 maart 2006 om uur in een bijzaal van de Ichthuskerk.Jan van Nassaustraat 49B te Sneek. Deze avond komt Ds. S. N. Cnossen- Hoekzema uit Scharnegoutum. Zij komt ons vertellen over haar werk als predikant in de Ielânen. Van harte welkom als gast. KOMT U OOK? WE ZIEN U GRAAG. TOT ZIENS. Voor vragen of vervoer en informatie kunt u terecht bij voorzitter Hinke Punter-Postma Tel. O of Dartliefhebbers opgelet Wij willen een dartclub oprichten in Elim ieder die hier aan mee wil kan zich opge ven bij Thom de Boer of Jan van Waarden E of Tel:Thom de Boer Jan van Waarden Oproep! Het koor Sjir ha sjirim zoekt voor de repetitieavond op dinsdag en-of voor de begeleiding voor de optredens een enthousiaste pianiste. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met: Anna Luimstra Klaske Schram Geertje Bakker

5 UITNODIGING OPEN OCHTEND OP 3 MAART A.S. Hierbij wil ik u allen uitnodigen voor een open ochtend van HaRaprodukten. Deze ochtend zal plaatsvinden op vrijdag 3 maart a.s. van 9.30 uur tot uur. Tijdens deze ochtend zal ik HaRa-produkten demonstreren. Natuurlijk kunt u tijdens deze ochtend zelf ook HaRa-produkten proberen. Ook is er de mogelijkheid om alle HaRa-produkten te bekijken en vragen over te stellen. Deze ochtend zal plaatsvinden bij uw HaRaconsulent: Irma Sibma-van der Horn M. de Jongstrjitte PS SCHARNEGOUTUM Geef deze informatie door aan uw familie, vrienden en kennissen, voor een leuke kennismaking van HaRa-produkten. Krite Nijs Toanieloptreden op 4 maart yn ELIM. Op freed 3 maart en sneon 4 maart wie it doel dat ús toanielploech mei 'n nij stik op de planken komme soe. Spitigernôch kin dit net troch gean. Troch sykte fan de regisseur is 't net mogelik om dit foarelkoar te krijen. Mar hawar, gjin noed. Wij ha de toanielploech Mei inoar ien út Drylts útnoege om harren stik foar ús te spyljen. Dit sil dan wêze op sneon 4 maart. 't Stik dat hja spylje hiet Albert en Alfred. In prachtich komysk toanielstik fol ferrassingen en healwize situaasjes. Graach wolle wij eltsenien útnoegje foar 'n noflike jûn, al is 't net ús eigen ploech. 5

6 Mar sa as 't sprekwurd seit: jo moatte roeie mei de riemen die 't jo ha. Sa as alle jierren ha we ek wer kaarten yn de foarferkeap. De priis is yn 'e foarferkeap: foar leden 3.00 en net leden Oan de kassa: foar leden 5.00 euro en net leden: 8.00 euro De adressen wer 't jo de kaart ophelje kinne binne: Rients Jorna Molepaed 16 til: Jaap van der Veer Willem Santemastrjitte 30 til: Auke Pier Zwerver Iisbaan 21 til: Gerlofke Beukens Iisbaan 23 til: Sabine Jaarsma P.A.Glastra van Loonstrjitte 1 til: Agnes Agricola P.A.Glastra van Loonstrjitte 12 til: WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Klaas van Kalsbeek beleeft marathon New York 2005 Yn de simmer fan 2005, op e boat nei Skylge, op wei nei Oerol mei syn maten, krige Klaas van Kalsbeek in tillefoantsje mei de fraach of hy oan de marathon fan New York meidwaan woe. De Nederlânske ôfdieling fan de humanitêre organisaasje Right to Play hie noch in startkaart. Dizze kâns woe Klaas net rinne litte, hoewol hy him opjûn hie foar de Bereloop op Skylge, dy t op deselde dei, 6 novimber, holden waard. Der binne jierliks in ynskriuwingen foar de marathon yn New York, der kinne lykwols mar dielnimmers meidwaan, it grutste iendeiske sportevenemint dat er bestiet. Sûnt in jier as fiif leit Klaas him ta op it draven fan lange ôfstannen. Hy hat ferskate heale marathons rûn, mar goed 42 km wie der noch net fan kommen. Dat soe de Bereloop wurde. Yn de tarieding op New York hat er ek net boppe de 25 km rûn en dat is him op de grutte dei dochs wol wat opbrutsen. Hy hie as doel steld syn earste marathon binnen de fjouwer oeren ôf te lizzen. It waard in tiid fan 4 oeren en 26 minuten. Om en by de 30 km rekke hy yn de slach mei de man mei de hammer. De foar syn lichem ûnbekende ôfstân, de temperatuer fan ±20º en it parkoers mei in protte hichteferskillen hienen him aardich sloopt. De hûnderttûzenden taskôgers, de muzyk lâns de rûte, de oanmoedigings fanôf de kant ha him nei de finish yn Central Park droegen. 6

7 It hiele barren mei alles der omhinne hat in grutte yndruk op Klaas van Kalsbeek makke. It team hat fiif dagen yn in hotel op Manhattan sitten, njonken Madison Square Garden. Hjir ha se in basketbalwedstriid bywenne. Se hawwe sjoen hoe t Ground Zero der by lei. Om it Vrijheidsbeeld en Empire State Building koenen se fansels ek net hinne. It yn de kunde kommen mei ferneamde sportlju sil er ek net gau ferjitte. As Right to Playteam út Nederlân ha se mei Johann Olav Koss in jûn oan tafel sitten. Koss is de algemien direkteur fan Right to Play, in ynstânsje dy t har ynset foar sport- en spulkânsen foar de meast achterstelde bern yn de wrâld. Ambassadeurs yn Nederlân binne ûnder oaren Ellen van Langen, FalkoZandstra, het Nederlandse hockeyteam, Barbara de Loor, Marleen Veldhuis en Ireen Wüst. By grutte sportmanifestaasjes lykas de marathon yn New York en de Olympische Spelen yn Turijn wurket men oan fûnswerving. Gouden medaljewinner sprint Joey Cheek hat syn prizejild fan $ ,= skonken oan Right to Play. Alles op sa n dei is like massaal, fertelt Klaas. De hûnderten bussen dy t de dielnimmers nei it parkoers bringe, de kilometers lange rige WC s, de start as de dielnimmers en taskôgers it Amerikaanske folksliet sjonge, geweldich. It grut tal minsken lâns it parkoers, de muzykbandjes, de hiele sfear docht tinken oan de Alve Stêdentocht. Deze marathon draaf je niet, je beleeft hem, hienen se Klaas foarôf ferteld en dêr is er it folslein mei iens. De folgjende útdaging is de marathon fan Rotterdam op 9 april. Dizze kear wol er de tiid fan fjouwer oeren al helje. Yn desimber is er begûn mei it trainen neffens in skema. In skemaopbou mei yntervallen, wêrby de duorloop wat de tiid oangiet stadich oan opboud wurdt. Op dit stuit sit hy op sa n trije oeren. Mei in eigen bedriuw komt er fan it trainen oerdeis neat. Dat moat op e jûn en yn de wykeinen. Omdat er gjin oanberne talint foar hurddraven hat, sa t er seit, moat hy syn kilometers wol meitsje en dêr is dissipline foar nedich. Stipe fan thús, frou en twa lytse bern, is dan ûnmisber. Dy stipe krijt er, want topsport útoefenje sa t Klaas dat docht kinne je noait allinnich dwaan. S.P. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Oud papier zaterdag 4 maart en zaterdag 1 april 7

8 Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Scharnegoutum-Loënga. Aan alle inwoners van Scharnegoutum-Loënga, Uitnodiging: Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering op woensdag 8 maart om uur in Elim. Op de agenda staan vanzelfsprekend de gebruikelijke punten die op een jaarvergadering behandeld worden zoals: notulen, financieel verslag, jaarverslag enz. Ook herdenken we op de jaarvergadering de overledenen. Maar wat niet altijd aan de orde komt is: - wat doet de plaatselijke uitvaartvereniging? - Wat is haar plaats in de huidige maatschappij? - Wat is het verschil met een commercieel uitvaartbedrijf? - Wie is er lid en worden jongeren nog wel lid? - Enz,. enz. Bovengenoemde vragen/onderwerpen worden op deze jaarvergadering behandeld en toegelicht door onze spreker: de heer J.R. de Jong. De heer De Jong is voorzitter van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Tot ziens op woensdag 8 maart. Het bestuur, Voorz., S. Sijpersma, secr. K. Schram-de Boer, penn.mr. P.P. Wester, alg.best. F. de Schiffart, alg.best. C. de Boer-Bergsma Mocht u inlichtingen willen hebben dan kunt u bellen met onze penningmeester Piebe Wester. Tel

9 Bedankt. Hierbij wil ik graag iedereen bedanken, die mij een bezoekje hebben gebracht. Ook voor de kaarten, fruit en bloemen. Het was heel erg fijn om te weten dat er zoveel mensen hebben meegeleefd. Klaasje Lieuwes Viooltjesactie Peuterspeelzaal 't Hummeltjeshonk. Op zaterdag 25 maart houden wij een actie om een nieuw hekwerk rond de peuterspeelzaal te realiseren. U kunt zich natuurlijk best voorstelen dat dit een enorme aanslag op onze kas is. Vandaar dat we bij u langs komen met onze (fleurige) actie, omdat de lente alweer is begonnen wordt het weer tijd voor de tuin/terras en wat is er nou mooier dan frisse nieuwe bloemen te planten. (viooltjes bloeien tot diep in de zomer). Kortom zet uzelf (of een ander) in de bloemetjes en steun met uw aankoop het nieuwe hekwerk van It Hummeltsjeshonk. We bieden u de viooltjes aan in vele kleuren dus voor elk wat wils. Wij hopen op uw enthousiaste medewerking. Mocht u deze zaterdag niet thuis zijn, maar toch viooltjes willen hebben dan kunt u bellen met Joke Akkerman, Molepaed 34, tel Bedankt Hierbij wil ik u allemaal, ook namens mijn man, heel hartelijk bedanken voor de echt heel veel lieve attenties op verschillende manieren die ik van veel mensen mocht ontvangen. Heel hartelijk bedankt. A.Boorsma-Renema. 9

10 10

11 Tûkelteammen siket tûke teamspilers: doch mei! Afûk en Omrop Fryslân sykje wer nije entûsjaste en betûfte kandidaten foar de iennichste Fryske televyzjetaalkwis: Tûkelteammen!!! Wolle jo jo taalkennis teste en in kâns meitsje op in plakje yn ien fan de televyzjeteams? Folje dan bygeand frageformulier en jo persoanlike gegevens yn en ferstjoer dy foar 1 maart 2006 nei de Afûk, Postbus 53, 8900 AB Ljouwert of mei de mail nei: Fierder is de fragelist te finen op en De bêste ynstjoerders meitsje in kâns op in plakje yn ien fan de teams en wurde persoanlik útnoege om by de lêste seleksje oanwêzich te wêzen yn it gebou fan Omrop Fryslân op 15 maart (jûns).de opnamen wurde hâlden op: 26 maart, 22 en 23 april. Oer de útslach wurdt net korrespondearre. Persoanlike gegevens Namme: Adres: Wenplak: 11

12 Telefoannûmer: Bertedatum: Geslacht: p man p frou Fragen 1. Sykje de goede stavering p a. kroeperich p a. réeel p a. kokealtsje p b. krûperich p b. rejeel p b. koukealtsje p c. kroeperig p c. reëel p c. kokjeltsje 2. Sykje de ynterferinsje / it hollanisme. a. Doe t de kommissaris deryn kaam, stiene alle oanwêzigen op. b. De aap slingere behindich nei in oare tûke. 3. Sykje de flater: a. Asto no de moed sakje list, dan is alles ferlern. b. Petrus komt al noait betiid, mar syn frou is altiten it letst. 4. Folje ûndersteande siswize oan. De tredde man bringt 5. Hoe komt men oan it wurd piloat? a. It Fryske wurd is oernommen út it Hollânsk. Eins is in piloot in peillood: ien dy t foar op e boat sit en mei in lood de djipte peilt. Yn e rin fan e tiid is de namme fan it stik ark oergien op dejinge dy t der mei wurke. b. It Frysk hat it wurd oernommen út it Hollânsk. It Hollânsk hat it yn de 15e ieu oernommen út it Frânsk dat it wer út it Gryksk hie. In pedal(i)on wie in riem dêr t mei stjoerd waard. Yn e rin fan e tiid is de namme fan it stik ark oergien op dejinge dy t der mei wurke. c. It Frysk hat it wurd oernommen út it Hollânsk. It Hollânske wurd piloot kaam, krekt as it Ingelske pilot, fan in midsieusk wurd pilotte dat proef betsjutte. De betsjutting is letter ferskood fan de proef nei de persoan dy t de proef naam. 6. It Frysk museum moat op it Saailân komme. 12

13 Dêr bin ik it wol/net mei iens, want Kies wat foar jo fan tapassing is en ljochtsje jo miening yn op syn meast fyftjin wurden ta. Sukses en wa wit sjogge wy jo meikoarten yn e studio fan Omrop Fryslân! Oer de útslach wurdt net korrespondearre. De winners krije persoanlik berjocht. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Stichting Sviatoslav In september 2005 brachten Ype Walstra en Tjitze Walinga van stichting Sviatoslav een bezoek aan Tadzjikistan, het vergeten paradijs op aarde. Na hun terugkomst in Nederland besloot de stichting om van Tadzjikistan een speciaal project te maken. Tjitze Walinga, oprichter van Sviatoslav, legt uit: Ons hoofddoel is om liefde en aandacht te geven aan kansarme kinderen in de Russische stad Sint Petersburg. Wij hebben verschillende medewerkers die elke dag in de ziekenhuizen zijn om voor de kinderen te zorgen. In één van de ziekenhuizen hebben we de kinderen uit Tadzjikistan leren kennen. Er lagen op dat moment zeven kinderen met polio, al zes maanden te wachten tot er iemand gevonden werd die hun operaties wilde betalen. Toen wij in Tadzjikistan waren, raakte de situatie van deze kinderen ons hart. Deze kinderen hebben niemand die hen helpt, hun toekomst is zonder hoop.. Daarom is Tadzjikistan tijdelijk een speerpunt van de stichting Sviatoslav uit Scharnegoutum. Ondertussen lopen de projecten in Sint Petersburg gewoon door. In januari 2006 stond er een tweede reis gepland naar het internaat voor gehandicapte kinderen. Samen met een vertaalster, enkele bestuursleden en een vrijwilliger die al jaren meehelpt in de stichting, vertrok Tjitze Walinga vanuit Sint Petersburg naar Dushanbe, de hoofdstad van Tadzjikistan. Wanneer je naar Tadzjikistan vertrekt, kun je van te voren niet weten wat je allemaal te wachten staat, had Tjitze Walinga tijdens zijn eerste reis al ontdekt. Na een vertraging van meer dan 20 uur kon het vliegtuig eindelijk vertrekken. Deze vertraging had te maken met de dichte mist in Dushanbe. 13

14 Tijdens de eerste reis in september werd al snel duidelijk dat er enkele kinderen waren die snel hulp nodig hadden. Daarom werden er röntgenfoto s gemaakt en aan de hand daarvan werden zeven kinderen uitgekozen die in Sint Petersburg geopereerd konden worden en vier kinderen die een moeilijkere operatie in Nederland zouden moeten ondergaan. Tjitze Walinga vertelt: We zijn echt heel veel dagen bezig geweest met het aanvragen van alle benodigde documenten. Een paar dagen voor ons vertrek naar Nederland werden de visa afgewezen. Toen hebben we alle papieren opnieuw ingevuld en gelukkig kwam het deze keer wel goed: een dag voor vertrek waren alle visa gereed.. Toen Tjitze Walinga en Brechta Dijkstra samen met de elf kinderen en twee begeleiders aankwamen op het vliegveld van Moskou, zei Brechta: Gelukkig, we zijn er!. Dit bleek niet helemaal waar te zijn vertelt Tjitze. Bij de douane bleek dat de papieren van de vier jongste kinderen niet in orde waren en zij eigenlijk regelrecht terug moesten naar Dusjanbe.. Het douanepersoneel vond dit eigenlijk te zielig en wilde de kinderen niet direct terugsturen, daarom moesten Walinga en zijn vertaalster samen met de vier jongste kinderen de nacht op het vliegveld doorbrengen. Onze paspoorten en documenten waren ingenomen, dus we konden nergens heen. Wij hebben de hele nacht op een stoel gezeten, voor de douanecontrole vertelt Tjitze. De volgende ochtend vertrok ik samen met Liza, de vertaalster, naar het consulaat van Tadzjikistan in Moskou. Gelukkig werd ons na veel praten een extra document meegegeven, waarin de ontbrekende informatie stond. Ik was blij dat we de vier jongste kinderen alsnog mee konden nemen. Zij hadden meer dan 20 uur op het vliegveld gewacht, zonder eten, drinken en begeleiding. s Avonds nam de groep de nachttrein naar Sint Petersburg, waar zij om in de ochtend aankwamen. Daar werden zij opgewacht door verschillende medewerkers van de stichting. Sytze Jan Wiersma, een vrijwilliger van de stichting, had een hele banja afgehuurd, een Russisch badhuis. Iedereen kon toen op adem komen van alles wat er de afgelopen dagen gebeurd was. s Middags kwam het moment dat de zeven kinderen naar het Albregta ziekenhuis gebracht moesten worden. Het was een moeilijk afscheid en veel kinderen huilden. De kinderen waren zo dankbaar aan de ene kant, maar ook bang voor wat te gebeuren staat. De komende weken zullen in het teken staan van operaties en het daaropvolgende revalidatieproces. 14

15 Vier kinderen uit het internaat zijn ondergebracht in gastgezinnen in Friesland. Hurshida, een meisje van 10, heeft haar eerste afspraken in het Antonius ziekenhuis in Sneek en in het UMC Groningen al gehad. Ook is zij samen met Agdya (10) naar de tandarts geweest. Volgende week hebben Parvis (15) en Ramazon (17) hun eerste afspraak bij een orthopeed in Sneek. Verwacht wordt dat zij een vrij ingrijpende operatie moeten ondergaan. Toch zijn beide jongens blij en dankbaar dat zij deze kans krijgen. Want wanneer zij geen operatie ondergaan is de kans heel groot dat zij voor altijd aan een rolstoel gekluisterd zullen zijn vertelt Ype Walstra. Voor Brechta Dijkstra was het een bijzondere en indrukwekkende reis. De omstandigheden van gehandicapte kinderen in Tadzjikistan zijn heel anders dan wij in Nederland gewend zijn vertelt zij. Brechta is een verpleegkundige uit Sneek, die sinds november meer betrokken is geraakt bij stichting Sviatoslav. Tijdens haar werk in Tadzjikistan werd zij gefilmd door een filmploeg van de Evangelische Omroep, die een documentaire over Brechta maakt. 18 mei a.s. wordt deze documentaire in het programma Het zal je maar gebeuren uitgezonden. Het verhaal van Sangak was heel indrukwekkend, vindt Brechta. Deze jongen van twaalf jaar heeft polio gehad, maar na een operatie in Sint Petersburg kan hij dankzij beugels weer redelijk lopen. Op een avond stond er een vrouw met een klein meisje voor de deur. Het bleek de moeder van Sangak te zijn, met zijn zusje. Het was een hele grote verrassing voor Sangak, want hij had zijn moeder al meer dan een jaar niet gezien! Sangak is al drie jaar niet meer thuis geweest. Drie jaar woont hij nu in het internaat. Drie jaar lang elke dag hetzelfde eten, het lijkt bijna een gevangenisstraf. Daarom hebben wij geregeld dat Sangak voor een maand naar huis mocht. De reiskosten, omgerekend tien euro, betaalden we alvast vooruit. Zijn familie woont hoog in de bergen, in een hutje van klei, zonder elektriciteit. Sangak straalde helemaal, eindelijk naar huis! Hij heeft zelfs zijn kleine broertje van twee jaar oud nog nooit gezien. Deze dingen, al lijken ze nog zijn klein, zijn heel waardevol en mooi om mee te maken.. Hoe nu verder, is eigenlijk de vraag. Tjitze Walinga verteld dat de nood groot is. Hoe meer je ziet, hoe meer je wilt helpen. Maar stichting Sviatoslav heeft als hoofddoel om de kinderen in Sint Petersburg te helpen. Toch willen we ook de kinderen uit het internaat in Tadzjikistan een kans geven. Daarom zoeken we sponsoren die de operaties van deze kinderen willen betalen en proberen we andere organi- 15

16 saties warm te krijgen om het internaat en het ziekenhuis in Dusjanbe te helpen opbouwen. Dit ziekenhuis, gebouwd in 1913, heeft namelijk nieuwe medische apparatuur nodig. Er is behoefte aan alles, van schone naalden tot operatietafels en van rolstoelen tot röntgenapparatuur. Maar het ontbreekt niet alleen aan apparatuur, ook aan kennis. Daarom maakt stichting Sviatoslav het mogelijk dat twee artsen uit Dusjanbe voor twee maanden naar Sint Petersburg kunnen komen voor bijscholing. Het allerbeste zou zijn dat de kinderen in Tadzjikistan geopereerd worden natuurlijk, vertelt Brechta. Er zijn röntgenfoto s gemaakt van 15 kinderen die ook echt een operatie nodig hebben. Deze foto s zullen door Nederlandse artsen bekeken worden en de stichting hoopt ook voor deze kinderen sponsoren te zoeken, om hen hoop op een nieuw leven te geven. Tevens is stichting Sviatoslav aan het nadenken over een financieel adoptieplan. Veel kinderen hebben namelijk geen goede schoenen, geen ondergoed of winterjas. Daarom zou het mooi zijn om deze kinderen vanuit Nederland te ondersteunen. Kinderen als Sangak kunnen dan tweemaal per jaar naar huis. Dit is nu niet mogelijk omdat zijn familie daar geen geld voor heeft, maar daar heb ik eigenlijk geen woorden voor vertelt Tjitze. Ieder kind heeft toch het recht om soms naar huis te gaan?. Voor meer informatie over stichting Sviatoslav en de kinderen van Tadjikistan kunt u contact opnemen met Stichting Sviatoslav. Tel. (0515) of WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Parseberjocht De Fertelbus komt! Harkje nei ferhalen fan Fryske berneboekeskriuwers. Yn in spannend en smûk ynrjochte bus. Dat kin as de Fryske Fertelbus wer troch de provinsje rydt. Berneboekeskriuwers lyk as Riemkje Hoogland, Auck Peanstra, Berber van der Geest, Lida Dykstra en oaren fertelle oan bern tusken 2 en 12 jier. De Fertelbus rydt op oanfraach fan bibleteken, skoallen, pjutteboartersplakken, doarpshuzen ensfh. nei ferskate plakken ta. Yn 2004 ried de bus foar it earst by skoallen, doarpshuzen en bibleteken lâns. Dat wie fuor- 16

17 tendaliks in grut sukses. Alle reden om der mei troch te gean. De bus kin hierd wurde foar in deidiel mei in skriuwers- of fertellersprogram. It is ek mooglik om de moai oanklaaide bus sûnder program te hieren. Dan kin pleatslik soarge wurde foar in skriuwer, ferteller of foarlêzer. Fryske berneboekeskriuwers fersoargje de programs mei help fan studinten fan de learare-opliedings, de beide Pabo s yn Ljouwert. Yn de perioade fan de Nationale Voorleesdagen rydt de bus benammen nei pjutteboartersplakken. Tusken febrewaris en juny kinne de bern op de basisskoallen wer lêze foar de Berneboekesjuery. Om de boeken te yntrodusearjen kin in skoalle ek gebrûk meitsje fan de Fertelbus. Ferskate skriuwers fan de boeken op de list hawwe optredens yn de Fertelbus. Tusken 10 en 20 maaie yn de perioade fan it Frysk Fertel- en Foarlêsfestival wurdt rûnom yn de provinsje ferteld oan lyts en grut nei oanlieding fan it tema: Wa wennet dêr? De Fertelbus docht mei oan it festival mei prachtige ferhalen oer wenjen. Ha jim yn it doarp wat te fieren? En sykje jim in feestlik program foar bern? Dan is it ek mooglik om de Fertelbus oan te freegjen. Op ien deidiel (in moarn of in middei) kin in skriuwer/ferteller 4 kear in program fersoargje. Alle kearen foar 10 oant 12 bern. De kosten binne 150,00 per deidiel. Freegje jo de bus oan sûnder skriuwer/ferteller en freegje jo pleatslike fertellers yn de bus, dan kostet de bus, mei allinne sjauffeur, 75,00. It projekt Fertelbus wurdt stipe troch: de Provinsje Fryslân, it Je Maintiendrai Fonds en de Douwe Kalma Stifting. Foar mear ynformaasje kin kontakt opnaam wurde mei de Stichting It Fryske Berneboek, Postbus 1311, 8900 CH LJOUWERT, telefoan: , of sjoch op WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Arjan Art houdt Open Atelier We worden op de open dag die Arjan Art houdt warm ontvangen in het mooie atelier op Zwettewei 96. De vele ramen laten het licht van buiten royaal toe en geven een open uitzicht op de achtertuin. Zo n omgeving inspireert tot kunstzinnigheid. Dat is ook de bedoeling. Wie belangstelling en zin heeft kan hier een cursus of een workshop volgen. Mogelijkheden voldoende, of het nu tekenen, schilderen, kalligra- 17

18 feren of druktechnieken is. Er wordt in kleine groepen gewerkt. Een dagdeel alleen kennismaken kan ook. Op deze dag exposeert Arjanne Huls-de Rover ook eigen werk in het atelier en in haar woning. Hiermee heeft ze eerder op verschillende plaatsen exposities gehouden. Brandschilderen en glas-in-lood behoren ook tot haar technieken. Wie zijn of haar misschien verborgen talenten wil ontwikkelen vindt hier een geschikte werkplaats. De prestatie is van minder belang dan het bezig zijn staat in de informatie. S.P. donderdag 23 maart 2006 Op deze avond krijgen we voorlichting over vlees door slagerij de jager van Oppenhuizen. Demonstratie voor het maken van salades en lekkere hapjes, die we nog kunnen proeven ook. 18 Persbericht EKH Friesland Friese gastouders boden Europese kinderen gastvrijheid Ruim 2000 kinderen zijn dit jaar via STICHTING EUROPA KINDER- HULP in Nederland op vakantie geweest. Hiervan kwamen 170 kinderen in Friesland. Jaarlijks moet de stichting zorgen voor genoeg gastgezinnen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Het hele gezin moet er achter staan. Voor de kinderen die met Europa Kinderhulp op vakantie gaan, is het een hele belevenis om bij een gastgezin te logeren. In sommige landen woont het hele gezin in één kamer. Zonder badkamer. Die vinden ze hier geweldig. Hoe meer schuim in het bad, des te meer pret. Speelgoed is hier meestal in overvloed aanwezig, waar de vakantiekinderen vaak heel veel moeite mee hebben. Zij hebben thuis niets of zeer weinig. Hierbij is het de kunst om je eigen kinderen te leren delen en te laten begrijpen dat ze meer hebben dan de vakantiekinderen, aldus een gastouder.

19 Andere kinderen komen in juist materieel opzicht niets tekort. Zij hebben genoeg kleren en speelgoed. Hen ontbreekt het echter aan voldoende aandacht en liefde. Voor deze kinderen is het heel belangrijk om aandacht te krijgen en onbezorgd mee te kunnen draaien in een ander gezin. Voor al deze kinderen zoeken wij gastgezinnen die in de zomervakantie drie weken gastvrijheid willen bieden. Europa Kinderhulp is ook blij met gastouders die zich als reserve gastgezin aanmelden. Bij deze gastouders kan EKH aankloppen als het in een ander gezin om wat voor reden dan ook niet goed gaat. Tijdens deze vakantieperiode wordt altijd een contactmoment georganiseerd, de familiedagen. Dit jaar vonden deze dagen plaats in Aeolus in Sexbierum. Hiervoor worden gastouders met hun eigen en vakantiekinderen uitgenodigd. Gastouders kunnen zo ervaringen met elkaar uitwisselen en de kinderen vinden het leuk hun broertjes, zusjes en vriendjes weer te zien. Begrip en geduld van gastouders zorgen ervoor dat de kinderen een fantastische tijd hebben in een omgeving waar ze weer even kind kunnen zijn en waaraan zij mooie herinneringen overhouden. Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen met Joke de Vries, telefoon of De vakantieweken voor 2006 zijn: Amsterdam Frankrijk cr Frankrijk spf Duitsland hannover Duitsland schneeberg/delitzsch Duitsland oldenburg Project bosnië juli 11 augustus 05 juli 25 juli 22 juli 12 augustus 24 juli 12 augustus 31 juli 18 augustus 21 juli 11 augustus. 17 juli--- 4 augustus WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Uit de schijnwerpers Alle drukte in en om de Martenstsjerke in verband met de renovatie en de in gebruikneming is verleden tijd. De kerk staat inmiddels weer open voor iedereen. Door financiële acties in het hele dorp en door de vele manuren handwerk van vrijwilligers zijn de kosten van de opknapbeurt ruim onder het begrote bedrag van ,= gebleven. Nogmaals hartelijk dank voor ieders medewerking.

20 Er zijn nog enige wensen wat betreft de inrichting, die hopelijk gerealiseerd kunnen worden. Extra giften zijn daarom nog van harte welkom op bankrekeningnummer of op gironummer Daarna kan het totale kostenplaatje worden opgemaakt. Het financiële verslag kan dan zijn beslag krijgen. De financiële commissie WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Oudgediende geeft Lakenkrakers les in biljarten en Engels T.de Greatest gaat aan kop bij de competitie. Deze Lakenkraker van het eerste uur geeft ogenschijnlijk op nonchalante wijze zijn tegenstanders het nakijken. Zijn commentaar is doorspekt met Engelse uitspraken als: lucky shot man, he hits the ball from behind en on the double man, als zijn tegenstander wat laks is. De strijd is met nog zo n tien partijen te gaan, nog geenzins gestreden. Voorzitter Wijdbeens en Thomas de Zwijger zijn in de achtervolging. Halve emmer Lemia, de herfstkampioen, zit in een dalletje of spaart zijn krachten tactisch voor de eindstrijd. Intussen is de nieuwe medewerker van Elim, Klaas, al aardig gewend aan ons clubje. We hebben hem natuurlijk wel de heersende gewoontes bijgebracht, zoals de oprotter (dit is een consumptie v.h. huis.), speciaal voor de taaiste plakkers. Met nog drie wedstrijden te gaan, tegen de Klotestoters, B.C. Scharnegoutum en de Kromme Keu uit Bozum, wordt het nog een druk programma. Ook hebben we het jaarlijkse uitje naar Terschelling nog voor de boeg. De uitwedstrijd tegen Bozum in december, waar we werden afgedroogd, staat ons nog scherp voor de geest. Onze tactische benadering moet dus beter. We zullen een biljarter moeten opofferen (een tobbende biljarter is makkelijk te vinden) en vervolgens de beste speler de rol van joker geven, die op het juiste moment wordt ingezet. Het noodscenario is voor Lakenkrakers geen drank. Ons credo is een voor allen en allen voor een, dus er kan niets mis gaan. Wat de clubs uit eigen dorp betreft, hiervoor heeft onze spion Floris v.roozemond verkenningen uitgevoerd, onder het mom van een hapje eten halen. Vervolgens zijn door hem de zwakke plekken geconsta- 20

21 teerd en die zijn er legio. We zien deze wedstrijden dan ook met vertrouwen tegemoet. Achter de schermen wordt ook al gewerkt aan de slotavond... A.den Doffer en Nico van Bandstoten tekenen voor de organisatie. Tot zover de laatste ontwikkelingen op en om het groene laken. F.v.Roozemond WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Programma Culturele Ried Wymbritseradiel maart 2006 Donderdag 2 maart Tryater: Gasten. In hilaryske trageedzje oer de teloargong fan in lyts doarpke op it plattelân. Yn Gasten begjint it jonge pearke Erik en Katrien in Bêd en Brochje yn de ferboude bargestâl. It hiele doarp bloeit op om dizze nije ûndernimming hinne. As dan einlings de langferwachte gast komt wurdt dy troch elkenien ferpopke en bedoarn. Mar dit giet op in stuit te fier. Is der in grins oan it ferkwânseljen? It Harspit Toppenhuzen. Begin oere. Tagong 12,50/ 11,25/ 10,-- Vrijdag 3 maart Sjongfestival. Dit is de twadde jûn fan it Sjongfestival. Ferskate koaren bringe harren repertoire wer foar it fuotljocht. Stadslaankerk Drylts. Begjin oere. Tagong fergees. Zondag 12 maart 'Snein yn Westhim': Los Sân. In fleurich en tige ôfwikseljend programma mei muzyk, benammen harksankjes en foardrachten yn it Frysk en yn de Fryske steds- en streektalen. De gearstalling fan 'e ploech is wikseljend, dêrfandinne ek de namme 'Los Sân'. It oanwêzige publyk wurdt útnoege mei te dwaan en dat slagget meastentiids samar. Tsjerke Westhim. Begjin oere. Tagong 5,-- inkl. kopke kofje. Zaterdag 18 maart Muzykfestival. Yn gearwurking mei de Muzykfederaasje Wymbritseradiel e.o. wurdt jierliks it muzykfestival hâlden oer twa jûnen. Jûn de earste en as 21

22 tema is keazen: De fyftiger jierren. Prachtige muzyk út de jierren kinne jimme meimeitsje. In deskundige sjuery jout harren oardiel. It Heechhûs Heech. Begjin oere. Tagong fergees. Zaterdag 25 maart Muzykfestival. Ek op dizze twadde jûn fan it muzykfestival kinne jimme genietsje fan de muzyk út de fyftiger jierren. Jim binne allegear wolkom! De Mande Nijlân. Begjin oere. Tagong fergees. Kerkdiensten maart maart uur Ds. A.v.d. Maas & Aswoensdag in Roodhuis pastor C. Huitema 05 maart uur Ds. A.v.d. Maas Veertigdagentijd Invocabit 1ste Zondag 08 maart uur Ds. H. Postma Biduur voor gewas en arbeid 12 maart uur Ds. A.v.d. Maas Veertigdagentijd Reminiscere 2de Zondag uur Taizèdienst 19 maart uur Ds. H. Postma 3de Zondag Oculi 26 maart uur Ds. A.v.d. Maas 4de Zondag Laetere uur Zangdienst De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want zij zijn in de maand maart jarig. 01 maart Esmee Bijlsma 15 maart Femke Visch 07 maart Anke Kingma 16 maart Stefan van Hes 07 maart Iris Beukens 17 maart Dennis bij de Weg 08 maart Inge Wiersma 17 maart Jenny Dijkstra 09 maart Marjet van der Meeren 17 maart Thijs Jaarsma 11 maart Douwe-Hains de Vries 27 maart Raoul Kalteren 11 maart Rick v.d. Heide 28 maart Naomi Banning 13 maart Hessel de Groot 31 maart Kevis Postma 22

23 Vaste activiteiten Elim maandag: biljartclub ; dammen ; koor dinsdag: biljartclub ; koor ; toneel woensdag: korps ; 2x per maand shantykoor donderdag: biljartclub ; 1 ste donderdag Fiere Fammen vrijdag: 1x per maand klaverjassen zaterdag: 2x per maand Disco Elimagenda voor de maand maart 01 maart Koersbal ; Shantykoor ; Jeugdwerk 02 maart D.V.D. 03 maart Lakenkrakers ; Klotestoters 04 maart Toneelavond 06 maart Coll.v. beheer 07 maart Verkiezingen ; Wees een Zegen ; Rallyclub ; Jeugdclub 08 maart Jeugdwerk ; Begrafenisvereniging 09 maart D.V.D. ; Pastorale raad ; Fûgelwacht 10 maart Klaverjassen ; Ledenvergadering Rallyclub 11 maart Kraamfeest ; Disco 13 maart Beleggersclub 15 maart Jeugdwerk ; Moderamen ; Koersbal ; Shantykoor 16 maart D.V.D. 17 maart Biljarttoernooi 18 maart Wandeltocht 21 maart Kerkenraad 22 maart B.H.V. ; Z.W.O. ; Krite 23 maart Passage ; B.H.V. ; D.V.D. 24 maart Jaarverg. Oranjevereniging ; Familiefeest 25 maart Disco 27 maart Slotavond catecheseteam 28 maart Wees een Zegen 29 maart Kaartenclub ; Koersbal ; Shantykoor ; Maaltijd kerk 30 maart D.V.D. ; Jaarvergadering dorpsbelang 31 maart Klaverjassen Wist u dat u woensdag, donderdag en vrijdag al om uur snacks kunt afhalen? 23

24 Weekenddiensten huisartsen Om de huisartenpraktijken beter bereikbaar te maken en u als patiënt nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij met ingang van 1 juli 2005 een telefoonnummer tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten. Dit nummer is: (0515) Dus als u na uur en in het weekend een arts nodig hebt, dan belt u: (0515) U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende huisarts. Bereikbaarheid politie: Wijkagent: B. van Rooij, tel Algemene Meldkamer: adres: Alarmnummer: Adres politiebureau: Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek Meld misdaad Anoniem: Bode uitvaartvereniging De laatste eer Scharnegoutum/Loënga, de heer M. Heslinga, It Fabryk 12, 8621 JD Heeg. Tel of Praktijk voor Fysiotherapie, haptonomie en manuele therapie: U kunt op werkdagen telefonisch met ons een afspraak maken. Ald Dyk 2. tel: HELPING HANDS Zorg&Dienstenbureau Voor al uw hulpvragen,ook voor het PERSOONSGEBONDEN BUDGET Bel voor meer informatie of kijk op Stichting Profiel: Maatschappelijk werk: Stationstraat 5, Sneek. Spreekuur ma-vr uur. Tel In crisissituaties buiten kantoortijd: tel (SOS telefonische hulpdienst) Stichting Vrijwillige Terminale zorg Zuidwest Friesland, Postbus 323, 8600 AH Sneek. 24 uur bereikbaar via tel en tel Thuiszorg Zuidwest Friesland, Postbus 267, 8600 AG Sneek. Tel Fax nr Zwangerschapszorg, kraamzorg, gezinszorg, wijkverpleging en maatschappelijk werk. Verpleging en verzorging: telefonisch spreekuur ma-vr uur. Tel Alarmnummer verpleging en verzorging: (24 uur per dag). Kraamzorg Friesland informatie/aanmelding: Ouder- en Kindzorg: tel (24 uur per dag). Uitleendepot: ma-vr uur. Meeuwenlaan 8b, 8601XS Sneek. Tel

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje-feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 33 ste jiergong nûmer 11 july/augustus2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 33 ste jiergong nûmer 11 july/augustus2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 33 ste jiergong nûmer 11 july/augustus2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranjeferiening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 9 maaie 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 4 desimber 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 4 desimber 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 4 desimber 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 3 novimber 2005

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 3 novimber 2005 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 3 novimber 2005 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 10 juny 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 10 juny 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 10 juny 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 33 ste jiergong nûmer 7 maart 2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 33 ste jiergong nûmer 7 maart 2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 33 ste jiergong nûmer 7 maart 2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranjeferiening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref. Federatie

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 41ste jiergong nûmer 10 juny 2010 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 3 novimber 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 3 novimber 2006 38ste jiergong nûmer 1 Septimber 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 3 novimber 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior,

Nadere informatie

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards Werom yn it feest mei de Berlinga Bastards Hawwe jo dat no ek? Efkes werom sjen nei it doarpsfeest. En dan tinke oan de bewenners fan Berlingastate. Persoanlik wie ik dochs altiten yn e gedachte dat wy

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Jaargang 10, 2006. Stifting ArgHis. Klaaikluten. Nijsbrief fan de Stifting ArgHis

Jaargang 10, 2006. Stifting ArgHis. Klaaikluten. Nijsbrief fan de Stifting ArgHis Jaargang 10, 2006 1 Klaaikluten Nijsbrief fan de Stifting ArgHis 1 COLOFON Foarôfwurd Klaaikluten verschijnt enkele malen per jaar en wordt uitgegeven door de Stifting ArgHis: ARGEOLOGYSK-HISTOARYSKE RUNTE

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie