Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en Zorgcentrum 't Huis op de Waard te Leiden op 25 juli Den Haag, Augustus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en Zorgcentrum 't Huis op de Waard te Leiden op 25 juli 2013. Den Haag, Augustus 2013"

Transcriptie

1 Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en Zorgcentrum 't Huis op de Waard te Leiden op Den Haag, Augustus 2013

2 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woon- en Zorgcentrum t Huis op de Waard te Leiden op Den Haag, augustus 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek Opzet Zorg(behandel)-/leefplan 4 3 Beschouwing en conclusie Inleiding Beschouwing Conclusie 7 Bijlagen 1 Overzicht gebruikte documenten 2 Overzicht van wetgeving, veldnormen en rapporten 3 Overzicht normen per thema 4 Toelichting op het inspectieoordeel Pagina 2 van 13

3 1 Inleiding Op heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) een follow-up inspectiebezoek gebracht aan Woon- en Zorgcentrum t Huis op de Waard (hierna: t Huis op de Waard). Dit bezoek is gepland naar aanleiding van de bevindingen van het inspectiebezoek van respectievelijk 5 februari 2013, 12 juli 2012 en 9 november In het rapport van 5 februari 2013 heeft de inspectie geconcludeerd dat het thema zorgleefplansystematiek nog een hoog risico scoorde. Doel van dit bezoek is te beoordelen of de verbeteracties ingezet door t Huis op de Waard geresulteerd hebben in vermindering van dit hoge risico. Om tot een verantwoord oordeel te kunnen komen heeft de inspectie: Een multidisciplinair overleg bijgewoond met een cliënt en een cliëntvertegenwoordiger; Gesprekken gevoerd met de specialist ouderengeneeskunde, teamleider, eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV er) en zorgmanager; Zorgplannen ingezien; Documenten ingezien die worden genoemd in bijlage 1. De methodiek voor dit bezoek is vastgelegd in het Tweede Fase Instrument programma ouderenzorg, versie Het instrument is gebaseerd op wetgeving en de daarvan afgeleide veldnormen van de koepelorganisaties en beroepsverenigingen 1. Het instrument is opgebouwd rond diverse thema s. Tijdens dit inspectiebezoek is alleen het onderwerp waar nog een hoog risico gescoord werd getoetst, namelijk: Zorg(behandel)-/leefplan Achtereenvolgens komt in dit rapport het volgende aan de orde: Hoe scoort t Huis op de Waard op het eerder vastgestelde hoge risico? (hoofdstuk 2); Beschouwing over de kwaliteit van t Huis op de Waard in relatie tot de score op het risicoaspect (hoofdstuk 3); Welke maatregelen moet t Huis op de Waard binnen welke termijn nemen? (hoofdstuk 4). 1 Zie bijlage 2 Pagina 3 van 13

4 2 Bevindingen inspectiebezoek 2.1 Opzet De inspectie beoordeelt Woon- en Zorgcentrum 't Huis op de Waard op het thema zorg(behandel)-/leefplan. In dit hoofdstuk geeft de inspectie per onderwerp haar oordeel weer in vier gradaties: geen risico, gering risico, hoog risico en zeer hoog risico 2. Het oordeel uit de eerdere rapporten van 9 november 2011, 12 juli 2012 en 5 februari 2013 zijn in het overzicht meegenomen. Het oordeel naar aanleiding van het bezoek op staat als laatste in het overzicht aangegeven. Bij ieder oordeel geeft de inspectie een toelichting wat is gebaseerd op het laatste bezoek. Onderwerpen die niet in het instrument aan bod komen, en naar oordeel van de inspectie risicovol zijn voor de veiligheid, effectiviteit of de cliëntgerichtheid van de zorg binnen uw instelling, benoemt de inspectie in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan Onderwerp oordeel geen risico gering risico hoog risico zeer hoog risico 1 zorg(behandel)/-leefplansystematiek rapport d.d Klik2x Klik2x Klik2x 1 zorg(behandel)/-leefplansystematiek follow-up rapport d.d Klik2x Klik2x Klik2x 1 zorg(behandel)/-leefplansystematiek follow-up rapport d.d zorg(behandel)/-leefplansystematiek follow-up rapport d.d Toelichting op het onderwerp 1 Zorg(behandel)/-leefplansystematiek Het onderdeel zorg(behandel)-leefplansystematiek scoort een gering risico omdat: De taak- en verantwoordelijkheidstoedeling van betrokkenen bij het zorg(behandel)/-leefplan niet aantoonbaar aanwezig is in de dossiers. De eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV er) is de enige die tekent voor het zorgleef (behandel)plan. 2 In bijlage 4 staat de toelichting op het inspectieoordeel. Pagina 4 van 13

5 De verantwoordelijkheidsverdeling tussen alle betrokkenen is in de zorg/behandelplan van t Huis op de Waard niet zichtbaar terug te vinden. Hierdoor is het voor cliënten en vertegenwoordigers niet duidelijk, wie zij waarop kunnen aanspreken. Nog steeds is alleen de EEV er de enige die het zorgleefplan ondertekent en daarmee de verantwoordelijkheid draagt. Huisartsen blijven hoofdbehandelaar. De inspectie merkt echter op dat de wijze waarop huisartsen het artsenblad in het dossier gebruiken erg varieert. Voor een goede zorgafstemming is het van belang om hier eenduidige afspraken over te maken. Sinds 1 maart 2013 heeft t Huis op de Waard een dienstverleningsovereenkomst met Topaz ten behoeve van bewoners met een ZZP4 en hoger. Topaz levert een specialist ouderengeneeskunde (SO), psycholoog en overige behandeldisciplines voor bewoners met een ZZP vanaf 4 tot en met 8. In deze dienstverleningsovereenkomst is een verantwoordelijkheidsverdeling vastgelegd tussen tussen huisarts, SO, psycholoog, paramedici en teamleider en persoonlijk begeleider. De SO en psycholoog leveren een inhoudelijke bijdrage aan het zorg/behandelplan en bezoeken de bewoners voorafgaande aan het MDO. De SO is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire afstemming van het zorg/behandelplan en heeft een adviesfunctie naar de huisarts. t Huis op de Waard blijft bezig het totaal aantal huisartsen waarmee wordt samengewerkt terug te brengen. De meeste bewoners maken nu gebruik van één van de drie preferente huisartspraktijken. Er wordt nog niet consequent op doelen gerapporteerd. Medewerkers zijn hierop wel getraind, maar een eerdere interne audit liet zien dat dit nog niet altijd lukt. Hierop is een nieuwe scholing over rapporteren georganiseerd, direct na de zomervakantie. Sinds maart 2013 is het MDO volgens het herziene protocol van start gegaan. Huisartsen worden bij de voorbereiding betrokken en uitgenodigd. Zij zijn vaker dan in het verleden fysiek aanwezig. De SO vraagt voorafgaand aan het MDO het medisch dossier op bij de huisarts en adviseert huisarts en coördineert het zorg/behandelplan. De EEV er heeft de taak het zorgleefplan bij te stellen naar aanleiding van de MDO. De SO die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het MDO neemt deze taak heel serieus. Door deze systematiek consequent door te voeren, wordt methodisch werken gestimuleerd. Met de cliënten (en vertegenwoordigers) wordt voorafgaand aan het MDO het zorgleefplan doorgenomen. In dit gesprek met de EVV er kunnen clienten aangeven wat goed gaat en waar nog wensen zijn. Cliënten (en vertegenwoordigers) mogen aanwezig zijn tijdens het MDO en meepraten over de besluiten die genomen worden. t Huis op de Waard wil servicegerichte zorg verlenen en komt daarbij tegemoet aan de wensen van cliënten. Hierbij kan het voorkomen dat cliënten in goed overleg met t Huis op de Waard ervoor kiezen bepaalde risico s te nemen ten behoeve van een betere kwaliteit van leven. In deze situatie is het belangrijk om de overwogen risico s vast te leggen in het dossier. t Huis op de Waard werkt nog met het papieren dossier. Het implementeren van het Electronisch Clientdossier (ECD) is uitgesteld. Het papieren dossier ziet er compleet en overzichtelijk uit. Pagina 5 van 13

6 Overige onderwerpen Medicatiebeoordeling Tijdens het MDO kwam naar voren dat de medicatiebeoordeling nog niet loopt conform afspraken hierover in de Veilige Principes in de medicatieketen. De oorzaak hiervan zou bij de apotheek liggen. Eventueel toekomstige wijzigingen in de apotheek spelen hierbij een rol. De inspectie wijst erop dat de medicatiebeoodeling ook in overgangssituaties geborgd moet zijn. Nieuwbouw t Huis op de Waard heeft toestemming gekregen voor nieuwbouw. De plannen zijn concreet. De uitvoering en consequenties voor de huidige bewoners zijn niet besproken tijdens dit bezoek. De inspectie vraagt hierbij grote zorgvuldigheid te betrachten en te zorgen voor goede communicatie. Pagina 6 van 13

7 3 Beschouwing en conclusie 3.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen hoe de inspectie op de drie thema s oordeelt over Woon- en Zorgcentrum 't Huis op de Waard. Dit hoofdstuk heeft een meer beschouwend en concluderend karakter. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk beschrijft de inspectie haar conclusie. 3.2 Beschouwing 3.3 Conclusie Hoge risico s gereduceerd, nu verder uitwerken en borgen. Met het aanstellen van een nieuw behandelteam, preferente huisartsen en het opnieuw vormgeven van het MDO en het zorgplan, heeft t Huis op de Waard de kwaliteit van zorg een goede stimulans gegeven. Het is nu aan alle betrokkenen om de ingeslagen weg met elkaar verder vorm te geven en uit te bouwen. Het daarbij van belang dat de systematiek geborgd is en niet afhankelijk is van individuen in de uitvoering. Het enthousiasme en de inzet van de mensen waarmee de inspectie gesproken heeft, was groot en veelbelovend. De toekomst van t Huis op de Waard Zoals aangegeven vraagt de inspectie aandacht voor het behoud van kwaliteit en veiligheid tijdens de verbouwing en in de tijdelijke huisvesting om de risico s van de zorg aan de bewoners tot een minimum te beperken. Op basis van de bevindingen in hoofdstuk 2 en de beschouwing in dit hoofdstuk concludeert de inspectie dat binnen Woon- en Zorgcentrum 't Huis op de Waard de hoge risico s zijn gereduceerd. Er zijn daarom op dit moment geen maatregelen van toepassing. Pagina 7 van 13

8 Bijlage 1 Overzicht gebruikte documenten De onderstaande documenten van uw instelling zijn door de inspecteur gebruikt bij het uitvoeren van het inspectiebezoek en het opstellen van dit rapport. De inspectie heeft de documenten niet in totaliteit beoordeeld, maar op specifieke onderwerpen doorgenomen. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011, 8 mei 2012 Jaarrekening 2011, 8 mei 2012 Protocol Valpreventie, 1 maart 2012 Protocol MRSA medewerkers, geldig tot 1 december 2010 Protocol Probleemgedrag, geldig tot 1 oktober 2010 Plan van Aanpak t Huis op de Waard; versie december 2012 Evaluatie verslag, stand van zaken m.b.t. Plan van Aanpak, oktober 2012 Protocol Multidisciplinair Overleg Checklist Procedure Zorgleefplan t.b.v. Eerst Verantwoordelijke Verzorgende Auditprogramma t.b.v. Zorgleefplansysteem door extern auditor, periode maart mei 2012 Planning Samenwerken aan professionele zorg- en dienstverlening, februari 2012 Resultatenscan van Invoorzorg, maart 2012 Dienstverleningsovereenkomst Topaz t Huis op de Waard; 4 februari 2013 Implementatie voorstel ECD: periode mei 2011 medio 2012 Procedure Zorgleefplan; 10 september 2012 Protocol Mondzorg; Multidisciplinair overleg: Functieomschrijving EEV er, Takenpakket EVV er, Pagina 8 van 13

9 Bijlage 2 Overzicht wetten, veldnormen en rapporten Het instrument is gebaseerd op wetgeving en de daarvan afgeleide veldnormen van de koepelorganisaties en beroepsverenigingen, waarvan de belangrijksten hieronder worden genoemd. Wetgeving: Kwaliteitswet zorginstellingen Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst: Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Wet klachtrecht cliënten zorgsector Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Veldnormen en rapporten: Kwaliteitskader Verantwoorde zorg, Stuurgroep Verantwoorde zorg 2007 Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg, Stuurgroep Verantwoorde zorg 2005 Richtlijn decubitus 2de herziening, CBO 2002 Samenwerking en logistiek rond decubitus, Tripartiete multidisciplinaire richtlijn, Solade 2003 (NVVA, Arcares, Sting, AVVV, NPCP) Richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen, CBO 2004 Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeïndiceerden, Arcares 2001 De kwestie voedsel en vocht, handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen, AVVV 2006 Richtlijn slikproblemen, NVVA 2001 Kwaliteitsborging in verpleeghuizen en verzorgingshuizen nader bekeken, IGZ 2005 Pagina 9 van 13

10 Bijlage 3 Overzicht normen per thema 1. Zorg(behandel)-/leefplan norm Ieder cliënt heeft een zorg(behandel)-/leefplan dat: in samenspraak met de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger tot stand is gekomen en zichtbaar de instemming heeft van de cliënt; invulling geeft aan de vier domeinen: lichamelijk welbevinden en gezondheid, woon- en leefomstandigheden, participatie en mentaal welbevinden; een beeld geeft van de gezondheidssituatie, prognoses, gezondheidsrisico s en eventuele professionele maatregelen; duidelijk vermeldt welke zorg de cliënt krijgt, met welk doel en op welk tijdstip; zichtbaar in samenspraak met de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger minstens twee keer per jaar (of vaker als de cliënt dat wil en/of als de zorgbehoefte wijzigt) wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld (ook vaker voor revalidanten); duidelijk elke eventuele wijziging vermeldt. Aanwijsbaar is dat: bij de totstandkoming van het plan zoveel mogelijk rekening is gehouden met wensen en behoeften van de cliënt; bij het overleg over het zorg(behandel)-leefplan de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger op zo n manier ondersteuning wordt geboden dat deze de overleggen goed kan voeren. Voor Bopz-aangemerkte instellingen of afdelingen/units moeten de zorg(behandel)- /leefplannen voldoen aan de eisen van de Wet Bopz. 2. Lichamelijk welbevinden norm De cliënt mag rekenen op een schoon en verzorgd lichaam. Met het oog op een schoon en verzorgd lichaam is er sprake van: passende hulp bij wassen/douchen (dagelijks, op afspraak); passende hulp bij gebitsverzorging, 's ochtends en s avonds; passende hulp bij nagelverzorging; passende hulp bij toiletgang (naar behoefte, op afroep); passend gebruik van adequaat incontinentiemateriaal (uitsluitend indien nodig, op tijd verschoond en verzorgd) passende hulp bij aan-/uitkleden (op afspraak); verzorgd gekleed zijn. De afspraken met betrekking tot de passende hulp bij lichamelijke verzorging zijn opgenomen in het zorg(behandel)-leefplan. 3. Zorginhoudelijke veiligheid norm De cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering. Adequate gezondheidsbescherming en -bevordering houdt in dat er sprake is van: tijdige herkenning van gezondheidsrisico's; een zorgvuldig gekozen evenwicht tussen goed vaktechnisch handelen en de wensen en voorkeuren van de cliënt/vertegenwoordiger bij de toepassing van tenminste: Pagina 10 van 13

11 decubituspreventie en -behandeling; adequate verzorging inzake vocht- en voedselvoorziening; valpreventie; verantwoord medicijngebruik; preventie en behandeling van infecties; minimale vrijheidsbeperkende maatregelen; passende aandacht en adequate zorg voor individuele gezondheidsklachten en pijn; passende aandacht voor individuele beperkingen en mogelijkheden; snelle beschikbaarheid en adequaat en veilig gebruik van hulpmiddelen (zie verder veiligheid wonen/verblijf). Medewerkers passen richtlijnen en protocollen toe die gebaseerd zijn op actuele kennis volgens professionele, algemeen aanvaarde standaarden. Dit geldt ten minste voor de volgende risicovolle onderwerpen: decubitus, vocht en voedsel, valpreventie, farmaceutische zorg en toiletgang en incontinentie. Per onderwerp worden landelijke, zo mogelijk multidisciplinair vastgestelde richtlijnen gebruikt: 1 decubituspreventie en - behandeling Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling, V&VN 2011, geautoriseerd door ondermeer Verenso. Decubitus, tweede herziening, CBO 2002 Samenwerking en logistiek rond decubitus, Solade 2003: Tripartiete multidisciplinaire richtlijn (NVVA, Arcares, Sting, AVVV, NPCP) 2 adequate verzorging van vocht en voeding Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht en voedingvoorziening voor verpleeghuisgeïndiceerden, Arcares 2001 De kwestie voedsel en vocht, handreikingen voor zorgsituaties waarin in eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen, AVVV 2006 Richtlijn slikproblemen, NVVA valpreventie Richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen, CBO 2004 Samenvatting Preventie van valincidenten bij ouderen (valkaart), CBO adequate diagnostiek en behandeling bij incontinentie Richtlijn Urine-incontinentie bij kwetsbare ouderen, V&VN 2010, geautoriseerd door ondermeer Verenso. Verantwoorde zorg bij toiletgang en incontinentie, VU Amsterdam/ ActiZ / Sting zorg voor cliënten met gedragsproblemen Richtlijn probleemgedrag, NVVA 2002 Pagina 11 van 13

12 4. Voldoende en bekwaam personeel norm De zorgorganisatie voorziet in voldoende personeel en een passende verantwoordelijkheidstoedeling, passend bij het cliëntenbestand. Er is in de organisatorische eenheid voor cliënten met een indicatie verblijf en verpleging of behandeling wel/niet 7 x 24 uur een verpleegkundige binnen 10 minuten ter plaatse. Er is in de organisatorische eenheid voor cliënten met een indicatie verblijf en verpleging of behandeling wel/niet een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert binnen 10 minuten en is binnen 30 minuten ter plaatse. In een verpleeghuis betreft dit een specialist ouderengeneeskunde. In een verzorgingshuis betreft dit een gekwalificeerde arts. Op de verpleegunit in een verzorginghuis geldt dat de gekwalificeerde arts ondersteund wordt door een specialist ouderengeneeskunde via een achterwachtconstructie. Voor het overige is het aan de instelling om aan te geven wat een verantwoorde personeelsformatie is. Uitgangspunt daarbij is dat er rekening wordt gehouden met de zorgzwaarte en de verschillende populaties. bronnen Visiedocument: Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg, een ontwikkelingsmodel voor verpleeg- en verzorgingshuizen opgesteld door organisaties van cliënten, aanbieders, beroepsgroepen: Arcares, AVVV, LOC, NVVA, Sting, in afstemming met IGZ, VWS en ZN, juni Toetsingskader voor Verantwoorde Zorg, Een operationalisatie van het Visiedocument op weg naar normen voor Verantwoorde zorg in een indicatorenset en een sturingsmodel voor de V&V, november Kwaliteitskader Verantwoorde zorg, Pagina 12 van 13

13 Bijlage 4 Toelichting op het inspectieoordeel Oordeel Definitie Mogelijke consequenties Acties Noot Zeer hoog (Rand-)voorwaarden, Ernstige gezond- Onmiddellijke actie van Een patroon van risico praktijken of processen heidsschade voor de zorgaanbieder/ (rand)-voorwaarden, die een ernstige cliënt is zeer reëel of beroepsbeoefenaar/ praktijken of processen bedreiging vormen heeft al bedrijf is nodig. De die ieder apart als voor de veiligheid, plaatsgevonden. inspectie controleert hoog risico beoordeeld effectiviteit en/of de dit. worden, kan als zeer cliëntgerichtheid. Wanneer geen of hoog risico beoordeeld onvoldoende actie, dan worden. direct naar fase 3, repressief toezicht: aanwijzing, bevel, boete, inbeslagname. Hoog risico (Rand-)voorwaarden, Gezondheidsschade Actie van Een patroon van (rand- praktijken of processen voor de cliënt is reëel zorgaanbieder/ )voorwaarden, die een bedreiging of heeft al beroepsbeoefenaar/ praktijken of processen kunnen vormen voor plaatsgevonden. bedrijf is op korte die ieder apart als de veiligheid, termijn nodig. gering risico effectiviteit en/of de Inspectie geeft beoordeeld worden, cliëntgerichtheid. termijnen aan. kan als hoog risico Wanneer geen of beoordeeld worden. onvoldoende actie volgt, stelt inspectie verscherpt toezicht in. Gering risico (Rand-)voorwaarden, Geen directe Actie van zorg- Veel kleine praktijken of processen gezondheidsschade aanbieder/ beroeps- opmerkingen die ieder die afwijken van de voor de cliënt. beoefenaar/ bedrijf is apart als geen risico norm, maar die niet nodig. Deze geeft de beoordeeld worden, direct een bedreiging verbetering aan in een kunnen samen wijzen vormen voor de plan van aanpak. op een bedreiging van veiligheid, effectiviteit Wanneer geen of de veiligheid, en/of de cliëntgericht- onvoldoende actie effectiviteit of heid. wordt ondernomen, cliëntgerichtheid. In volgt na rappel dat geval kan de mogelijk verscherpt situatie toch als gering toezicht. risico beoordeeld worden. Geen risico De inspectie Er is vrijwel geen Geen actie nodig. Een opmerking in de constateert geen sprake van mogelijke categorie geen risico (rand-)voorwaarden, gezondheidsschade kan ook positief zijn. praktijken of processen voor de cliënt. die afwijken van de norm. Pagina 13 van 13

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Anholt te Assen op 12 februari 2009

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Anholt te Assen op 12 februari 2009 1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Rapport van het inspectiebezoek aan Anholt te Assen op 12 februari 2009 Zwolle, maart 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum De Westerkim te Hoogeveen op 20 september 2012. Zwolle, november 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum De Westerkim te Hoogeveen op 20 september 2012. Zwolle, november 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum De Westerkim te Hoogeveen op 20 september 2012 Zwolle, november 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan zorgwooncentrum Oldeslo te Den Haag op 16 augustus 2012. Den Haag, november 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan zorgwooncentrum Oldeslo te Den Haag op 16 augustus 2012. Den Haag, november 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan zorgwooncentrum Oldeslo te Den Haag op 16 augustus 2012 Den Haag, november 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Nieuw Graswijk te Assen op 27 januari 2009

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Nieuw Graswijk te Assen op 27 januari 2009 1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Rapport van het inspectiebezoek aan Nieuw Graswijk te Assen op 27 januari 2009 Zwolle, februari 2008 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Inhoudsopgave

Nadere informatie

rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Felixoord te Oosterbeek op 14 november 2013

rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Felixoord te Oosterbeek op 14 november 2013 rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Felixoord te Oosterbeek op 14 november 2013 Zwolle, januari 2014 V1000312 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Arkemheen te Nijkerk op 20 maart 2008

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Arkemheen te Nijkerk op 20 maart 2008 1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Arkemheen te Nijkerk op 20 maart 2008 Amsterdam, mei 2008 (aangepast 8 juli 2008) 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het follow-up inspectiebezoek aan woonzorgcentrum Simeonshof te Boxtel

Vastgesteld rapport van het follow-up inspectiebezoek aan woonzorgcentrum Simeonshof te Boxtel Vastgesteld rapport van het follow-up inspectiebezoek aan woonzorgcentrum Simeonshof te Boxtel 's-hertogenbosch, februari 2014 V66040 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.4

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan woonzorgvoorziening De Gouden Leeuw te Zelhem op 9 oktober Zwolle, november 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan woonzorgvoorziening De Gouden Leeuw te Zelhem op 9 oktober Zwolle, november 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan woonzorgvoorziening De Gouden Leeuw te Zelhem op 9 oktober 2012 Zwolle, november 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan zorgcentrum Klepperwei te Rhoon op 8 november Den Haag, december 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan zorgcentrum Klepperwei te Rhoon op 8 november Den Haag, december 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan zorgcentrum Klepperwei te Rhoon op 8 november 2012 Den Haag, december 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Zorgcentrum Licht en Liefde te Maastricht op 30 november 2012. s-hertogenbosch, maart 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Zorgcentrum Licht en Liefde te Maastricht op 30 november 2012. s-hertogenbosch, maart 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Zorgcentrum Licht en Liefde te Maastricht op 30 november s-hertogenbosch, maart 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek

Nadere informatie

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Maatzorg Flevoland e.o. te Swifterband op 12 mei 2009

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Maatzorg Flevoland e.o. te Swifterband op 12 mei 2009 1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Rapport van het inspectiebezoek aan Maatzorg Flevoland e.o. te Swifterband op 12 mei 2009 Amsterdam, mei 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT

Nadere informatie

Rapport van onaangekondigd inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari Den Haag, februari 2011

Rapport van onaangekondigd inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari Den Haag, februari 2011 Rapport van onaangekondigd inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari 2011 Den Haag, februari 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 5 Opzet-5 2.1 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan WoonZorgCentrum De Leyenstein te Kerkdriel op 13 februari 2013. s-hertogenbosch, februari 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan WoonZorgCentrum De Leyenstein te Kerkdriel op 13 februari 2013. s-hertogenbosch, februari 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan WoonZorgCentrum De Leyenstein te Kerkdriel op 13 februari 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 4 2.1 Hal/receptie 4 2.2

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zuwe Maria-oord te Vinkeveen op 22 februari 2012. Amsterdam Juni 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan Zuwe Maria-oord te Vinkeveen op 22 februari 2012. Amsterdam Juni 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan Zuwe Maria-oord te Vinkeveen op 22 februari 2012 Amsterdam Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan 4

Nadere informatie

Definitief rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam op 2 mei 2013. Amsterdam, mei 2013

Definitief rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam op 2 mei 2013. Amsterdam, mei 2013 Definitief rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Slotervaart te Amsterdam op 2 mei 2013 Amsterdam, mei 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 4

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan locatie Mastbos te Breda op 13 juni 2012. s-hertogenbosch, Augustus 2012

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan locatie Mastbos te Breda op 13 juni 2012. s-hertogenbosch, Augustus 2012 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan locatie Mastbos te Breda op 13 juni 2012 s-hertogenbosch, Augustus 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen onaangekondigd inspectiebezoek 4 2.1 Korte

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Taxandria te Valkenswaard op 23 april 2013. 's-hertogenbosch, juli 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Taxandria te Valkenswaard op 23 april 2013. 's-hertogenbosch, juli 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Taxandria te Valkenswaard op 23 april 2013 's-hertogenbosch, juli 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Opzet 4 2.3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Missiehuis Vrijland te Oosterbeek op 5 februari 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan Missiehuis Vrijland te Oosterbeek op 5 februari 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Missiehuis Vrijland te Oosterbeek op 5 februari 2013 Zwolle, februari 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 5 2.1 Opzet 5 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht

Plan van Aanpak woon-en zorgcentrum de Westerkim 2013 n.a.v. inspectiebezoek (20 september 2012) i.h.k.v. 2 e fase gefaseerd toezicht Algemeen Op 20 september 2012 heeft de Inspecteur voor de Volksgezondheid, de heer C. Dekker, in het kader van de tweede fase van gefaseerd toezicht een inspectiebezoek gebracht aan de Westerkim. Doel

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Verburgt-Molhuysen Staete te Oosterbeek op 29 mei 2013.

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Verburgt-Molhuysen Staete te Oosterbeek op 29 mei 2013. Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Verburgt-Molhuysen Staete te Oosterbeek op 29 mei 2013 Zwolle Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek

Nadere informatie

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Lida te Amsterdam op 25 juni 2009

1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT. Rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Lida te Amsterdam op 25 juni 2009 1 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Lida te Amsterdam op 25 juni 2009 Amsterdam, juli 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG - RAPPORT Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014 Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op Amsterdam, februari 2014 V1000732 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren. Zwolle, januari 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren. Zwolle, januari 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren Zwolle, nuari Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven op 20 februari 2013. 's-hertogenbosch, mei 2013

Rapport van het inspectiebezoek aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven op 20 februari 2013. 's-hertogenbosch, mei 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Vitalis Wilgenhof te Eindhoven op 20 februari 2013 's-hertogenbosch, mei 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 5 2.1 Opzet 5 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum De Bogt Westerbeer te Amsterdam op 11 februari Amsterdam, maart 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum De Bogt Westerbeer te Amsterdam op 11 februari Amsterdam, maart 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum De Bogt Westerbeer te Amsterdam op 11 februari 2011 Amsterdam, maart 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Groenelaan te Amstelveen op 28 juli en 19 augustus jl. Amsterdam, Februari 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Groenelaan te Amstelveen op 28 juli en 19 augustus jl. Amsterdam, Februari 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorgcentrum Groenelaan te Amstelveen op 28 juli en 19 augustus jl. Amsterdam, Februari 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Tolzicht te Brummen op 14 mei 2013. Zwolle, juni 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Tolzicht te Brummen op 14 mei 2013. Zwolle, juni 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Tolzicht te Brummen op 14 mei 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 4 2.1 Hal/receptie 4 2.2 Afdeling

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Polderburen te Almere op 15 februari 2013. Amsterdam, juni 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Polderburen te Almere op 15 februari 2013. Amsterdam, juni 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Verpleeghuis Polderburen te Almere op 15 februari 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 5 2.1 Hal/receptie 5 2.2 Afdeling

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Villa De Luchte te Lochem op 19-10-2012. Zwolle, november 2012

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Villa De Luchte te Lochem op 19-10-2012. Zwolle, november 2012 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan Villa De Luchte te Lochem op 19-10-2012 Zwolle, november 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 5 2.1 Korte schets van

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Willem Dreeshuis te Amsterdam op 4 februari Amsterdam, maart 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Willem Dreeshuis te Amsterdam op 4 februari Amsterdam, maart 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Willem Dreeshuis te Amsterdam op 4 februari 2011 Amsterdam, maart 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Osira Woonzorgcentrum Sint Jacob te Amsterdam op 23 februari 2011. Amsterdam, maart 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Osira Woonzorgcentrum Sint Jacob te Amsterdam op 23 februari 2011. Amsterdam, maart 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Osira Woonzorgcentrum Sint Jacob te Amsterdam op 23 februari 2011 Amsterdam, Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, WéMjnenSpon. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari 2010

Ministerie van Volksgezondheid, WéMjnenSpon. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari 2010 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, WéMjnenSpon Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan verpleeghuis Houtwijk te Den Haag op 3 februari 2010 Den Haag, maart, 2010

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Shamballa Nederland V.O.F. Zorgcentrum Complexcare te Maartensdijk op 26 juli en 14 september 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan Shamballa Nederland V.O.F. Zorgcentrum Complexcare te Maartensdijk op 26 juli en 14 september 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan Shamballa Nederland V.O.F. Zorgcentrum Complexcare te Maartensdijk op 26 juli en 14 september 2012 Amsterdam, November 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Groenelaan te Amstelveen Op 16 februari 2011. Amsterdam, maart 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Groenelaan te Amstelveen Op 16 februari 2011. Amsterdam, maart 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentrum Groenelaan te Amstelveen Op 16 februari 2011 Amsterdam, maart 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Woonzorgcentum Groenelaan te Amstelveen op 16

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 2015 aan Rinette Zorg te Best

Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 2015 aan Rinette Zorg te Best Rapport van het hertoetsbezoek op 27 mei 215 aan Rinette Zorg te Best Utrecht juni 215 V1527 Rapport van het inspectiebezoek aan Rinette Zorg te Best op 27 mei 215 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 2015 aan De Hoge Hof te Herveld

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 2015 aan De Hoge Hof te Herveld Rapport van het hertoetsbezoek op 26 maart 215 aan De Hoge Hof te Herveld Utrecht, mei 215 V13576 Rapport van het hertoetsbezoek aan De Hoge Hof te Herveld op 26 maart 215 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 2014 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 2014 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 214 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag Juli 214 V1389 Rapport van het inspectiebezoek op 17 juni 214 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Nadere informatie

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan verpleeghuis De Sterrenlanden te Dordrecht op 9 juli Den Haag, oktober 2013

Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan verpleeghuis De Sterrenlanden te Dordrecht op 9 juli Den Haag, oktober 2013 Rapport van het onaangekondigd inspectiebezoek aan verpleeghuis De Sterrenlanden te Dordrecht op 9 juli 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten onaangekondigd inspectiebezoek 4 2.1 Hal/receptie 4 2.2 Afdeling

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Osira Woonzorgcentrum Sint Jacob te Amsterdam op 2 en 15 juli 2010. Amsterdam, Februari 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Osira Woonzorgcentrum Sint Jacob te Amsterdam op 2 en 15 juli 2010. Amsterdam, Februari 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Osira Woonzorgcentrum Sint Jacob te Amsterdam op 2 en 15 juli 2010 Amsterdam, Februari 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet 4 2.2 Zorg(behandel)-/leefplan

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda

Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda Vastgesteld rapport van het hertoetsbezoek op 24 april 2014 aan Molenstaete te Breda s-hertogenbosch juni 2014 V1001307 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 september 2014 aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 september 2014 aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen Rapport van het hertoetsbezoek aan Verzorgings- en verpleeghuis Drieën-Huysen te Vlaardingen Utrecht Oktober 204 V00889 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode 3.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg

Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg Een ontwikkelingsmodel voor verpleeg- en verzorgingshuizen opgesteld door organisaties van cliënten, aanbieders, beroepsgroepen: Arcares, AVVV, LOC, NVVA, en Sting;

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 16 januari 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda s-hertogenbosch maart 2014 V65795 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam

Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 2014 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Rapport van het hertoetsbezoek op 26 juni 214 aan Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam te Rotterdam Den Haag, augustus 214 V11171 Rapport van het inspectiebezoek aan Centrum voor Reuma en Revalidatie

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden

Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden Rapport van het hertoetsbezoek op 13 november 2014 aan R.K. zorgcentrum Roomburgh te Leiden Utrecht, februari 2015 V1002854 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013 Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013 Zwolle, November 2013 V1000126 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda. Utrecht december 2014

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda. Utrecht december 2014 Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De IJpelaar te Breda Utrecht december 214 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Methode...

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden

Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden Rapport van het hertoetsbezoek op 18 september 2014 aan Libertas Leiden, thuiszorgteam Vogelvlucht, te Leiden Utrecht, november 2014 V1002871 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009

Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009 Uitgave Stichting Perspekt, keurmerk in de zorg Utrecht, mei 2009 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Definitief rapport van het inspectiebezoek op 27 november 2013 aan Kruseman Aretz Zorgvilla s te Wassenaar Den Haag, januari 2014 V-1000389 2014-1019803 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Planaid B.V. te Steenwijk/De Bult op 22 januari 2014. Amsterdam Januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Planaid B.V. te Steenwijk/De Bult op 22 januari 2014. Amsterdam Januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Planaid B.V. te Steenwijk/De Bult op 22 januari 2014 Amsterdam Januari 2014 Inleiding Op 22 januari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan De Paasbergen te Odoorn op 8 januari 2014 Zwolle, juni 2014 V1000022 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Amsterdam, Mei Rapport van het inspectiebezoek aan Souvel Thuiszorg te Zaandam op 13 februari 2014

Amsterdam, Mei Rapport van het inspectiebezoek aan Souvel Thuiszorg te Zaandam op 13 februari 2014 Amsterdam, Mei 2014 Inleiding Op 13 februari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht. Dit inspectiebezoek maakt onderdeel uit van het toezicht

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo Vastgesteld rapport van het onaangekondigde inspectiebezoek op 12 februari 2014 aan woonzorgcentrum Aelserhof te Elsloo s-hertogenbosch april 2014 V66140 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang...

Nadere informatie

Rapport van het follow-upbezoek medicatieveiligheid aan Olcea Het Nieuwe Zorglandschap Te Hengelo op 24 juni 2013. Amsterdam, juli 2013

Rapport van het follow-upbezoek medicatieveiligheid aan Olcea Het Nieuwe Zorglandschap Te Hengelo op 24 juni 2013. Amsterdam, juli 2013 Rapport van het follow-upbezoek medicatieveiligheid aan Olcea Het Nieuwe Zorglandschap Te Hengelo op 24 juni Amsterdam, juli Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Medicatiegegevens

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar

Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar Rapport van het hertoetsbezoek op 2 april 2014 aan Westerhout te Alkmaar Amsterdam April 2014 V1001591 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari 2011 -Hertogenbosch, Februari 2011 Inleiding Op 14 januari 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek aan Interzorg locatie De Slingeborgh te Assen op 3 maart 2014

Rapport van het herinspectiebezoek aan Interzorg locatie De Slingeborgh te Assen op 3 maart 2014 Rapport van het herinspectiebezoek aan Interzorg locatie De Slingeborgh te Assen op 3 maart 2014 Zwolle, maart 2014 Pagina 1 van 15 Voorwoord Mede op grond van de bevindingen bij de inspectiebezoeken aan

Nadere informatie

Programma Veiligheid

Programma Veiligheid Programma Veiligheid Verpleging Verzorging Thuiszorg Plan van Aanpak 2008 en verder 22 november 2007 ActiZ, vereniging van zorgondernemers In afstemming en samenwerking met: LOC, Landelijke Organisatie

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek aan Anholt te Assen op 17 januari Zwolle, februari 2013

Rapport van het herinspectiebezoek aan Anholt te Assen op 17 januari Zwolle, februari 2013 Rapport van het herinspectiebezoek aan Anholt te Assen op 17 januari 2013 Zwolle, februari 2013 Rapport van het inspectiebezoek aan Anholt te Assen op 17 januari 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan zorgcentrum De Heemhaven te Heemstede op 21 september 2004

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan zorgcentrum De Heemhaven te Heemstede op 21 september 2004 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan zorgcentrum De Heemhaven te Heemstede op 21 september 2004 Amsterdam, januari 2005 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag. Utrecht, mei 2015

Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag. Utrecht, mei 2015 Rapport van het hertoetsbezoek op 22 januari 2015 aan Residence Bel Park B.V. te Den Haag Utrecht, mei 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag

Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag Rapport van het inspectiebezoek op 6 januari 2015 aan Stichting H.V.P. Zorg, thuiszorgteam Zuiderparklaan te Den Haag Utrecht, maart 2015 V1001355 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

Amsterdam Maart Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013

Amsterdam Maart Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013 Amsterdam Maart 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013 Inleiding Op 28 november 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 6 november 2013 aan Verpleeghuis De Hanepraij te Gouda Den Haag januari 2014 V-1000324 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgfix Thuiszorg te Almere op 15 januari Utrecht Mei 2014

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgfix Thuiszorg te Almere op 15 januari Utrecht Mei 2014 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorgfix Thuiszorg te Almere op 15 januari 2014 Utrecht Mei 2014 Inleiding Op 15 januari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 2015

Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 2015 Rapport van het hertoetsbezoek aan zorgcentrum Noorderlicht te Hippolytushoef op 2 april 205 Utrecht Juni 205 V00528 Inhoud Inleiding 3. Aanleiding en belang 3.2 Doelstelling 3.3 Methode. Toetsingskader.5

Nadere informatie

De gebruiksaanwijzing is vooral bedoeld voor medewerkers die in de praktijk met dit kwaliteitssysteem aan de slag gaan.

De gebruiksaanwijzing is vooral bedoeld voor medewerkers die in de praktijk met dit kwaliteitssysteem aan de slag gaan. Inleiding prezo is het kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (ouderenzorg) dat helpt te sturen op verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg.

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag

Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag Rapport van het hertoetsbezoek op 1 juli 2014 aan verpleeghuis Mariahoeve te Den Haag Den Haag, augustus 2014 V1001784 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier.

Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier. Rapport van het inspectiebezoek op 10 december 2014 aan Verpleeghuis Talma Hûs te Veenwouden en Zorgcentrum De Skûle te Metslawier te Veen Utrecht, januari 2015 V1004262 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam

Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam Intensivering toezichtbezoeken aan verpleeg- en verzorgingshuizen in de periode 2011 en 2012 Utrecht, juni 2014 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Randerode te Apeldoorn op 22 november 2013

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Randerode te Apeldoorn op 22 november 2013 Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Randerode te Apeldoorn op 22 november 2013 Zwolle, januari 2014 V1000382 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2014 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle

Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 2014 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle Rapport van het inspectiebezoek op 21 januari 214 aan woon-en trainingslocatie Traject te Zwolle Zwolle, April 214 Rapport van het inspectiebezoek aan woon- en trainingslocatie Traject te Zwolle op 21

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht. Utrecht, november 2014

Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht. Utrecht, november 2014 Rapport van het inspectiebezoek op 30 september 2014 aan Envida, thuiszorgteam Belfort/Pottenberg te Maastricht Utrecht, november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3

Nadere informatie

Utrecht mei Rapport van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart 2014

Utrecht mei Rapport van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart 2014 Utrecht mei 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart 2014 Inleiding Op 7 maart 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel

Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 2014 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel Rapport van het hertoetsbezoek op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De Meander te Nieuwerkerk Utrecht december 214 V11276 Rapport van het inspectiebezoek aan op 21 oktober 214 aan woonzorgcentrum De Meander

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel

Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel Vastgesteld rapport van het onaangekondigde hertoetsbezoek op 19 augustus 2014 aan Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland te Tiel Zwolle september 2014 V1001475 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T Postprint 1 0 Version Journal website Pubmed link DOI This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www nivel eu. Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T I. HEESBEEN, S. VAN

Nadere informatie

Normen voor Verantwoorde zorg Thuis

Normen voor Verantwoorde zorg Thuis Normen voor Verantwoorde zorg Thuis Een model voor langdurige en/of complexe thuiszorg en voor langdurige en/of complexe extramurale zorg vanuit verpleeg- en verzorgingshuizen opgesteld door Arcares, Z-org,

Nadere informatie

s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012

s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012 s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012 Inleiding Op 10 april 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2015 aan Villa Oosterveld te Arnhem

Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 2015 aan Villa Oosterveld te Arnhem Rapport van het hertoetsbezoek op 5 augustus 5 aan Villa Oosterveld te Arnhem Utrecht, oktober 5 V6456 Rapport van het inspectiebezoek aan Villa Oosterveld te Arnhem op 5 augustus 5 Inhoud Inleiding 3.

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012 Den Haag, februari 2012 Inleiding Op 19 januari 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek op 3 juli 2014 aan Thuiszorg Pantein locatie Veghel s-hertogenbosch oktober 2014 V1001278 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en belang... 3 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

Wat komt er aan de orde?

Wat komt er aan de orde? Zorg en Drang Intramuraal en extramuraal: voorbereiden op zorg en dwang Mr R. Helle, specialist ouderengeneeskunde Juridisch en medisch adviseur Onthulling belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Follow up Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart Utrecht Januari 2015

Follow up Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart Utrecht Januari 2015 Follow up Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam op 7 maart 2014 Utrecht Januari 2015 Follow Up Rapport naar aanleidingvan het inspectiebezoek aan Esila Zorg te Rotterdam

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Hanimeli B.V. op 1 juni 2010 te Enschede. Zwolle, juni, 2010

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Hanimeli B.V. op 1 juni 2010 te Enschede. Zwolle, juni, 2010 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Hanimeli B.V. Zwolle, juni, 2010 1 Inleiding - 3 2 Bevindingen inspectiebezoek - 5 2.1 Deskundigheid medewerkers - 5 2.2 Medicatiebeleid -

Nadere informatie

De toon gezet: één taal voor kwaliteit

De toon gezet: één taal voor kwaliteit De toon gezet: één taal voor kwaliteit Actie Actie Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde zorg Verpleging, Verzorging en (VV&T) Verantwoorde zorg wat is dat? Winst

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam

Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief rapport van het inspectiebezoek op 1 oktober 2014 aan afdeling Maashofje van Laurens Maasveld te Rotterdam

Nadere informatie