Leden van Provinciate Staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leden van Provinciate Staten"

Transcriptie

1 Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum Bijlagen 2 Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. TJ. de Kogel hr. T.J.A. Gronheid Onderwerp Behandeling van de PvdA-fractie vragen ex. artikel 39-reglement van orde over Natuurbalans Hierbij sturen wij een afschrift van onze brieven van 31 oktober 2006 aan de heren J. Harmelink en T. van Dalfsen. Gedeputeerde Staten van Overijssel., voorzitter. secretans. Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en adressen. Het nieuwe algemene nummer is , het adres Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

2

3 De heer J. Harmelink Postadres Statenlid PvdA Overijssel Provincie Overijssel Denekamperweg 239 A Postbus RK VASSE 8000 GB ZwoUe Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNI72006/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. T.J. de Kogel hr. T.J.A. Gronheid Onderwerp Vragen ex. artikel 39-Reglement van orde over Natuurbalans In antwoord op uw vragen betreffende de conclusies uit Natuurbalans 2006, berichten wij u het volgende. 1. Deelt u met de statenfractie van de PvdA de mening dat de conclusies van de Natuurbalans 2006 verontrustend zijn? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet? Ja, ook uit onze eigen onderzoeksgegevens blijkt dat de achteruitgang van de biodiversiteit in Overijssel voortgaat. Wij zijn wel van mening dat in vergelijking tot het westen van het land, de karakteristieke kwaliteiten van het landelijk gebied in Overijssel mede dankzij het provinciale (ruimtelijk) beleid goed zijn gebleven. 2. De statenfractie van de PvdA is van mening dat de open ruimten tot de kroonjuwelen van Overijssel behoren en daarom de hoogste graad van bescherming verdienen, deelt u deze opvatting? Zo nee, waarom niet? Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en adressen. Het nieuwe algemene nummer is , het adres postbus(g!overiissel.nl. Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

4 Deze vraag kunnen wij niet met alleen ja of nee beantwoorden. Het begrip "open ruimte" is erg ruim. Hieronder vallen gebieden met zeer hoge landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten, die wij vanzelfsprekend tot onze kroonjuwelen rekenen en die in de door Provinciate Staten vastgestelde strategische plannen, en anderszins, een adequate bescherming krijgen (zie ook bij vraag 4 en 5). Daarnaast zijn er ook in onze provincie open gebieden die niet zulke hoge kwaliteiten bezitten en daarom minder bescherming genieten. Vanzelfsprekend is openheid een waarde op zich en dat wordt onder andere in het streekplan ook erkend en op een adequate manier beschermd. Maar op een minder vergaande wijze als de eerder genoemde gebieden. 3. Bent u met ons van mening dat de provincie Overijssel zich tot het uiterste dient in te spannen om de teruggang van de biodiversiteit (flora en fauna) te stoppen en om zelfs tot verbetering te komen, niet alleen in natuurgebieden maar ook in landbouwgebieden? Wij willen ons, binnen onze mogelijkheden als provinciale overheid, inspannen om de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. In grote lijnen hebben wij hiervoor de instrumenten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het soortenbeleid en de groene wetgeving. Wij maken hierbij wel een onderscheid tussen het beleid binnen en buiten de EHS. Binnen de EHS richt ons beleid zich niet alleen op verbetering van de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden maar ook in de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden. De realisering hiervan is echter, in verhouding tot onze ambitie, nog maar beperkt van de grond gekomen. Veel aangekochte gronden zijn nog niet ingericht omdat nog geen afgeronde gebieden zijn gerealiseerd. Er zijn nu al wel incidentele successen te noemen, de "grote klappers" zullen de komende jaren gemaakt worden. Wij hebben in het actieplan realisering EHS dat 1 februari 2006 in Provinciale Staten is besproken, een aantal maatregelen voor versnelde uitvoering van de EHS opgenomen. Verder gaan wij bij de uitvoering van de EHS prioriteit leggen bij de zogenaamde TOP lijst van verdroogde gebieden in de EHS. Hierover hebben wij u via onze brief van 26 September 2006 (WB/2006/3652) geinformeerd. Buiten de EHS blijkt uit ons meetnet dat de sterke achteruitgang van de biodiversiteit vooral betrekking heeft op de flora en een deel van de fauna. Reeds in 1992 is met de vaststelling van het Beleidsplan Natuur en Landschap door Provinciale Staten een keus gemaakt om voor een aantal soortgroepen (zoals de weidevogels, Kamsalamander, Groene glazenmaker, Boomkikker) deze achteruitgang te stoppen en om te buigen in groei. Wij verwachten dat met de uitgevoerde en geplande projecten de achteruitgang van deze soorten in vooruitgang zal worden omgebogen. Een soort als de Boomkikker is de laatste jaren al duidelijk vooruitgegaan. De achteruitgang van de botanische kwaliteit buiten de natuurgebieden zal naar verwachting met het huidige beleid niet gestopt kunnen worden. Deze wordt onder andere veroorzaakt door intensiever agrarisch beheer van perceelsranden, het klepelen van wegbermen door gemeenten en efbcienter slootbeheer. De nu beschikbare rijks- en provinciale instrumenten bieden onvoldoende mogelijkheden om deze achteruitgang te compenseren. Deze achteruitgang wordt geillustreerd in onderstaande grafiek die wij ook hebben opgenomen in het actieplan realisering EHS. Op de lange termijn zal het belangrijkste deel van de biodiversiteit zich hierdoor concentreren binnen de EHS. De betekenis van de EHS en de robuuste verbindingen zal hierdoor relatief toenemen.

5 Q Binnen EHS a Buiten EHS 1989/ / /2005 ontwikkeling botanische kwaliteit in Overijssel binnen en buiten de EHS tussen 1989 en De kwaliteit van de steden en dorp en in combinatie met hoogwaardig platteland vormen de basis voor het toeristische recreatieve product, voor een gezonde landbouw en voor een voortreffelijk vestigingsklimaat. Hoe taxeert u in dit kader op lange termijn de betekenis van de, in de Natuurbalans 2006 geschetste ontwikkelingen. Deels herkennen wij de geschetste ontwikkelingen voor Overijssel niet. Door een mix van vele instrumenten kunnen wij als provincie ook wel degelijk de regie voeren op die ontwikkelingen die onze groene ruimte wezenlijk aantasten. In het streekplan kennen we er vele, zoals de randvoorwaarden voor stedelijke uitbreiding, de zonering van het landelijk gebied en het speciale beleid voor de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en landschappelijke waarden. Wij verwijzen ook naar het door ons sterk ingezette beleid om prioriteit te geven aan herstructurering van bedrijventerreinen boven de aanleg van nieuwe. Voor wat betreft de conclusie uit natuurbalans over de verouderde bestemmingsplannen, waardoor de groene ruimte wordt aangetast/bedreigd, merken we op dat door ons Project "actualisering en handhaving" de aanpassing van oude bestemmingsplannen in hoog tempo plaatsvindt. Ook willen wij verwijzen naar onze inspanningen om de twee landschappelijk gezien meest waardevolle gebieden, te weten IJsseldelta en Noordoost-Twente, via het nieuwe instrument van nationaal landschap, te beschermen en de waarden ervan verder te ontwikkelen. Vermeld dienen ook te worden de vele activiteiten die plaatsvinden in het kader van het Project "Ruimtelijke kwaliteit" en die ook ten doel hebben het verbeteren van de kwaliteit van de groene ruimte. Als voorbeeld van onze regierol bij dit onderwerp noemen we nog ons initiatief om tot een geintegreerde ontwikkelingsvisie te komen voor de A-l zone, waarbij ruimtelijk-economische kansen in samenhang met groene waarden zullen worden bezien. 5. Dient naar uw oordeel het provinciaal beleid bijgesteld te worden? Zo ja, waar zou bijgesteld moeten worden en hoe zou die bijstelling eruit moeten zien? Zo nee, accepteert u dan de onomkeerbare lange-termijneffecten op natuur en landschap waarvan Minister Veerman van Landbouw in een reactie zegt zich "zorgen"te maken.

6 Wij maken hierbij een onderscheid naar drie onderdelen van ons beleid: a. Het ruimtelijk beleid. Gezien de bij 4 genoemde bestaande en nieuwe ontwikkelingen vinden wij bijstelling van ons ruimtelijk beleid nu niet nodig. Bij de komende herziening van de strategische plannen zal een aantal van de bij 4 genoemde instrumenten fundamenteel ter discussie komen. Een startnotitie voor een nieuw omgevingsplan (POP) is in voorbereiding. Het is naar onze mening voor uw Staten het moment bij uitstek om in dat kader met elkaar goed na te denken over de koers die wij de komende jaren voor de groene ruimte willen gaan voeren en welke instrumenten wij daarbij in willen zetten, passend bij onze rol ten opzichte van andere overheden en partners. Hierbij zullen nieuwe oplossingen gevonden moeten worden voor de veranderingen die in het landelijk gebied, vooral door andere landbouwperspectieven, op ons af komen. b.het beleid binnen de EHS. Binnen de EHS vinden wij bijstelling van ons beleid gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen nu niet nodig. Wij hebben met het actieplan EHS en de sterkere koppeling, die wij hebben gelegd met het verdrogingsbeleid, inhoudelijk voldoende kaders gelegd om de EHS kwantitatief en kwalitatief tot een succes te maken. Wij hebben wel zorgen over het tempo van realisering. Zoals wij in de begroting voor 2007 hebben aangeven zijn de rijksmiddelen uit het ILG onvoldoende om de deelname aan de EHS in 2015 en robuuste verbindingen in 2018 af te ronden. Om dit mogelijk te maken zullen er meer rijksmiddelen moeten komen, hiervoor zullen wij ons op de geeigende momenten inzetten, zoals bij de afgesproken tussentijdse "midterm review": Aan het einde van de eerste ILG periode in 2013 zal blijken of voor de jaren daarna meer middelen beschikbaar komen. Daar zal van afhangen of de EHS in 2018 of een aantal jaren later gerealiseerd kan worden. c. De biodiversiteit buiten de EHS Wij hebben onder 3 aangegeven dat met het huidige instrumentarium de biodiversiteit buiten de EHS de komende jaren verder zal afnemen. Gewenste aanvullende maatregelen liggen vooral in de sfeer van bermbeheer en de uitbreiding van groene diensten met kleinschalige natuurontwikkeling in het landbouwgebied (b.v. aanleg moerasoevers, kleine natuurelementen). Hiervoor zijn echter zowel draagvlak bij eigenaren/beheerders als extra middelen nodig. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter. secretans.

7 De heert. van Dalfsen Postadres Statenlid PvdA Overijssel Provincie Overijssel Zwanebloem 17 Postbus LE GENEMUIDEN 8000GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNI72006/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. TJ. de Kogel hr. T.J.A. Gronheid Onderwerp Vragen ex. artikel 39-Reglement van orde over Natuurbalans In antwoord op uw vragen betreffende de conclusies uit Natuurbalans 2006, berichten wij u het volgende. 1. Deelt u met de statenfractie van de PvdA de mening dat de conclusies van de Natuurbalans 2006 verontrustend zijn? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet? Ja, ook uit onze eigen onderzoeksgegevens blijkt dat de achteruitgang van de biodiversiteit in Overijssel voortgaat. Wij zijn wel van mening dat in vergelijking tot het westen van het land, de karakteristieke kwaliteiten van het landelijk gebied in Overijssel mede dankzij het provinciale (ruimtelijk) beleid goed zijn gebleven. 2. De statenfractie van de PvdA is van mening dat de open ruimten tot de kroonjuwelen van Overijssel behoren en daarom de hoogste graad van bescherming verdienen, deelt u deze opvatting? Zo nee, waarom niet? Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en adressen. Het nieuwe algemene nummer is , het adres RABO Zwolle 3973Al.121 Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

8 Deze vraag kunnen wij niet met alleen ja of nee beantwoorden. Het begrip "open ruimte" is erg ruim. Hieronder vallen gebieden met zeer hoge landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten, die wij vanzelfsprekend tot onze kroonjuwelen rekenen en die in de door Provinciale Staten vastgestelde strategische plannen, en anderszins, een adequate bescherming krijgen (zie ook bij vraag 4 en 5). Daarnaast zijn er ook in onze provincie open gebieden die niet zulke hoge kwaliteiten bezitten en daarom minder bescherming genieten. Vanzelfsprekend is openheid een waarde op zich en dat wordt onder andere in het streekplan ook erkend en op een adequate manier beschermd. Maar op een minder vergaande wijze als de eerder genoemde gebieden. 3. Bent u met ons van mening dat de provincie Overijssel zich tot het uiterste dient in te spannen om de teruggang van de biodiversiteit (flora en fauna) te stoppen en om zelfs tot verbetering te komen, niet alleen in natuurgebieden maar ook in landbouwgebieden? Wij willen ons, binnen onze mogelijkheden als provinciale overheid, inspannen om de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. In grote lijnen hebben wij hiervoor de instrumenten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het soortenbeleid en de groene wetgeving. Wij maken hierbij wel een onderscheid tussen het beleid binnen en buiten de EHS. Binnen de EHS richt ons beleid zich niet alleen op verbetering van de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden maar ook in de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden. De realisering hiervan is echter, in verhouding tot onze ambitie, nog maar beperkt van de grond gekomen. Veel aangekochte gronden zijn nog niet ingericht omdat nog geen afgeronde gebieden zijn gerealiseerd. Er zijn nu al wel incidentele successen te noemen, de "grote Mappers" zullen de komende jaren gemaakt worden. Wij hebben in het actieplan realisering EHS dat 1 februari 2006 in Provinciale Staten is besproken, een aantal maatregelen voor versnelde uitvoering van de EHS opgenomen. Verder gaan wij bij de uitvoering van de EHS prioriteit leggen bij de zogenaamde TOP lijst van verdroogde gebieden in de EHS. Hierover hebben wij u via onze brief van 26 September 2006 (WB/2006/3652) gei'nformeerd. Buiten de EHS blijkt uit ons meetnet dat de sterke achteruitgang van de biodiversiteit vooral betrekking heeft op de flora en een deel van de fauna. Reeds in 1992 is met de vaststelling van het Beleidsplan Natuur en Landschap door Provinciale Staten een keus gemaakt om voor een aantal soortgroepen (zoals de weidevogels, Kamsalamander, Groene glazenmaker, Boomkikker) deze achteruitgang te stoppen en om te buigen in groei. Wij verwachten dat met de uitgevoerde en geplande projecten de achteruitgang van deze soorten in vooruitgang zal worden omgebogen. Een soort als de Boomkikker is de laatste jaren al duidelijk vooruitgegaan. De achteruitgang van de botanische kwaliteit buiten de natuurgebieden zal naar verwachting met het huidige beleid niet gestopt kunnen worden. Deze wordt onder andere veroorzaakt door intensiever agrarisch beheer van perceelsranden, het klepelen van wegbermen door gemeenten en efficienter slootbeheer. De nu beschikbare rijks- en provinciale instrumenten bieden onvoldoende mogelijkheden om deze achteruitgang te compenseren. Deze achteruitgang wordt geillustreerd in onderstaande grafiek die wij ook hebben opgenomen in het actieplan realisering EHS. Op de lange termijn zal het belangrijkste deel van de biodiversiteit zich hierdoor concentreren binnen de EHS. De betekenis van de EHS en de robuuste verbindingen zal hierdoor relatief toenemen.

9 Binnen EHS D Buiten EHS 1989/ / /2005 ontwikkeling botanische kwaliteit in Overijssel binnen en buiten de EHS tussen 1989 en De kwaliteit van de steden en dorpen in combinatie met hoogwaardig platteland vormen de basis voor het toeristische recreatieve product, voor een gezonde landbouw en voor een voortreffelijk vestigingsklimaat. Hoe taxeert u in dit kader op lange termijn de betekenis van de, in de Natuurbalans 2006 geschetste ontwikkelingen. Deels herkennen wij de geschetste ontwikkelingen voor Overijssel niet. Door een mix van vele instrumenten kunnen wij als provincie ook wel degelijk de regie voeren op die ontwikkelingen die onze groene ruimte wezenlijk aantasten. In het streekplan kennen we er vele, zoals de randvoorwaarden voor stedelijke uitbreiding, de zonering van het landelijk gebied en het speciale beleid voor de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en landschappelijke waarden. Wij verwijzen ook naar het door ons sterk ingezette beleid om prioriteit te geven aan herstructurering van bedrijventerreinen boven de aanleg van nieuwe. Voor wat betreft de conclusie uit natuurbalans over de verouderde bestemmingsplannen, waardoor de groene ruimte wordt aangetast/bedreigd, merken we op dat door ons Project "actualisering en handhaving" de aanpassing van oude bestemmingsplannen in hoog tempo plaatsvindt. Ook willen wij verwijzen naar onze inspanningen om de twee landschappelijk gezien meest waardevolle gebieden, te weten IJsseldelta en Noordoost-Twente, via het nieuwe instrument van nationaal landschap, te beschermen en de waarden ervan verder te ontwikkelen. Vermeld dienen ook te worden de vele activiteiten die plaatsvinden in het kader van het Project "Ruimtelijke kwaliteit" en die ook ten doel hebben het verbeteren van de kwaliteit van de groene ruimte. Als voorbeeld van onze regierol bij dit onderwerp noemen we nog ons initiatief om tot een gei'ntegreerde ontwikkelingsvisie te komen voor de A-l zone, waarbij ruimtelijk-economische kansen in samenhang met groene waarden zullen worden bezien. 5. Dient naar uw oordeel het provinciaal beleid bijgesteld te worden? Zo ja, waar zou bijgesteld moeten worden en hoe zou die bijstelling eruit moeten zien? Zo nee, accepteert u dan de onomkeerbare lange-termijneffecten op natuur en landschap waarvan Minister Veerman van Landbouw in een reactie zegt zich "zorgen"te maken.

10 Wij maken hierbij een onderscheid naar drie onderdelen van ons beleid: a. Het ruimtelijk beleid. Gezien de bij 4 genoemde bestaande en nieuwe ontwikkelingen vinden wij bijstelling van ons ruimtelijk beleid nu niet nodig. Bij de komende herziening van de strategische plannen zal een aantal van de bij 4 genoemde instrumenten fundamenteel ter discussie komen. Een startnotitie voor een nieuw omgevingsplan (POP) is in voorbereiding. Het is naar onze mening voor uw Staten het moment bij uitstek om in dat kader met elkaar goed na te denken over de koers die wij de komende jaren voor de groene ruimte willen gaan voeren en welke instrumenten wij daarbij in willen zetten, passend bij onze rol ten opzichte van andere overheden en partners. Hierbij zullen nieuwe oplossingen gevonden moeten worden voor de veranderingen die in het landelijk gebied, vooral door andere landbouwperspectieven, op ons af komen. b.het beleid binnen de EHS. Binnen de EHS vinden wij bijstelling van ons beleid gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen nu niet nodig. Wij hebben met het actieplan EHS en de sterkere koppeling, die wij hebben gelegd met het verdrogingsbeleid, inhoudelijk voldoende kaders gelegd om de EHS kwantitatief en kwalitatief tot een succes te maken. Wij hebben wel zorgen over het tempo van realisering. Zoals wij in de begroting voor 2007 hebben aangeven zijn de rijksmiddelen uit het ILG onvoldoende om de deelname aan de EHS in 2015 en robuuste verbindingen in 2018 af te ronden. Om dit mogelijk te maken zullen er meer rijksmiddelen moeten komen, hiervoor zullen wij ons op de geeigende momenten inzetten, zoals bij de afgesproken tussentijdse "midterm review": Aan het einde van de eerste ILG periode in 2013 zal blijken of voor de jaren daarna meer middelen beschikbaar komen. Daar zal van afhangen of de EHS in 2018 of een aantal jaren later gerealiseerd kan worden. c. De biodiversiteit buiten de EHS Wij hebben onder 3 aangegeven dat met het huidige instrumentarium de biodiversiteit buiten de EHS de komende jaren verder zal afnemen. Gewenste aanvullende maatregelen liggen vooral in de sfeer van bermbeheer en de uitbreiding van groene diensten met kleinschalige natuurontwikkeling in het landbouwgebied (b.v. aanleg moerasoevers, kleine natuurelementen). Hiervoor zijn echter zowel draagvlak bij eigenaren/beheerders als extra middelen nodig. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretans,

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk

Inlichtmgen bij mevrouw J.C.D.Vrolijk Cli veri $se www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Ons kenmerk 2007/ Inlichtingen bij hr. JJ. Schiphorst

Ons kenmerk 2007/ Inlichtingen bij hr. JJ. Schiphorst , t v*)veri ssel www.overi ssel.nl Aan de leden van Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief 2401

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk 2007/0008103

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 41 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 28 09

Nadere informatie

Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle

Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 2007/0020510

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNL/2005/3347

Nadere informatie

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193 o [p[r vdöi] De /& groningen o Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van Provinciale Staten, de heren Luitjens en Blom. a- C/) 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen.

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen. www.prv-overijssel.nl Leden van Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/52

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Onderwerp Advies PCFL en standpunt NMO over Windenergie Noordoost-Overijssel en partiële herziening streekplan.

Onderwerp Advies PCFL en standpunt NMO over Windenergie Noordoost-Overijssel en partiële herziening streekplan. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 73 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2004/226 02 02

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Natuurbeleid in Zuid-Holland

Natuurbeleid in Zuid-Holland Natuurbeleid in Zuid-Holland Wat staat de natuur de komende jaren te wachten? Achterbanbijeenkomst Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland 13 december 2011 20.00 Opening en welkom voorzitter Susanne Kuijpers

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel. Onderwerp Wet ammoniak en veehouderij: aanmerken kwetsbare gebieden.

Provinciale Staten van Overijssel. Onderwerp Wet ammoniak en veehouderij: aanmerken kwetsbare gebieden. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 27 03 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNL/2004/176

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 2006/27391 19122006

Nadere informatie

P6/200V 591 0 1 OKI 2007

P6/200V 591 0 1 OKI 2007 VAN Reg.nr Dat. ontv.: P6/200V 591 0 1 OKI 2007 a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl \ Routing Bijl: RABO

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2004/1145

Nadere informatie

veri sse Provinciale Staten van Overijssel

veri sse Provinciale Staten van Overijssel veri sse www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 01 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

UITZONDERINGSLIJST VOOROVERLEG RUIMTELIJKE PLANNEN (plannen waarvoor geen vooroverleg noodzakelijk is)

UITZONDERINGSLIJST VOOROVERLEG RUIMTELIJKE PLANNEN (plannen waarvoor geen vooroverleg noodzakelijk is) UITZONDERINGSLIJST VOOROVERLEG RUIMTELIJKE PLANNEN (plannen waarvoor geen vooroverleg noodzakelijk is) AANPASSING ONDERDELEN UITZONDERINGSLIJST VOOROVERLEG RUIMTELIJKE PLANNEN ARTIKEL 3.1.1.2 BESLUIT RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel verusse CIE www.ovefijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uwkenmerk Uw brief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

NL Greenlabel. Hessenpoort, Natuurlijk!

NL Greenlabel. Hessenpoort, Natuurlijk! NL Greenlabel Hessenpoort, Natuurlijk! Inhoud Initiatief groep; Hessenpoort Natuurlijk! (Initiatiefgroep Hessenpoort Natuurlijk!) Meerwaarde van Groen voor Bedrijventerrein (NL Greenlabel) Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

2007/

2007/ venijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 41 Uwkenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

Betreft: afschrift brief betreffende beantwoording van CDA statenvragen over Dienst Regelingen en uitbetaling van toeslagrechten.

Betreft: afschrift brief betreffende beantwoording van CDA statenvragen over Dienst Regelingen en uitbetaling van toeslagrechten. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB ZwoIIe Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO ZwoIIe 39 73 41 121 Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen).

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen). VAN Reg.nr. pr v * Dat. ontv.: 1 6 DEC 2008 i a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Routing Bijh: RABO

Nadere informatie

Ons kenmerk ZC 2006/2929. Inlichtmgen bij drs. A.H.Buiks

Ons kenmerk ZC 2006/2929. Inlichtmgen bij drs. A.H.Buiks ,/Qveriissel www.overijssel.nl Aan Provinciate Staten van Overijssel. Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Provinciale Staten. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2003 een beslissing over ons voorstel te nemen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter,

Provinciale Staten. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2003 een beslissing over ons voorstel te nemen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, www.overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 13 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2003/482 15 04 2003

Nadere informatie

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Postbus OTB Hanzelijn/Anticiperen Bypass Ijssel. Geachte minister Peijs,

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Postbus OTB Hanzelijn/Anticiperen Bypass Ijssel. Geachte minister Peijs, www.overijssel.nl Postadres De minister van Verkeer en Waterstaat Provincie Overijssel Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Postbus 10078 Mevrouw Peijs 8000 GB Zwolle OTB Hanzelijn/Anticiperen Bypass Ijssel

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Provinciate Staten Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Provinciate Staten Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Provinciate Staten Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 03 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 2006/0042466 11 december

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2004/548 3

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 3.2 Reglement van Orde van de Partij voor de Dieren aangaande de begroting 2012 en de najaarsbrief. Provinciale

Nadere informatie

11 MRT Afvyijkingsprocedure gemeente Hof van Twente gemeentelijk gronddepot De Bree.

11 MRT Afvyijkingsprocedure gemeente Hof van Twente gemeentelijk gronddepot De Bree. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 www.overijssel.nl postbus@overijssel.nl VAN Pravinciale Staten Dat. ontv.: 11 MRT 2008 Routing a.d. Biil.: Inlichtingen

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

De ecologische Hoofdstructuur van Overijssel

De ecologische Hoofdstructuur van Overijssel De ecologische Hoofdstructuur van Overijssel Alternatieve titel: B4.ehs_polygon (b4/b46) Unieke Identifier: b1c1c6ba-d129-4581-a3ae-45190aa74963 Datum voltooiing: 2009-10-02 Datum laatste wijziging: 2011-04-08

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de brief die wij 10 juli 2007 verstuurd hebben aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de brief die wij 10 juli 2007 verstuurd hebben aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Maatschap Tijs - Reimert Heetenseweg 9a SlllPXHeeten Provinciate Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Heeten, 10juli2007 Betreft: Planaanpassing natuurgebiedsplan Overijssel Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

"^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Luttenbergstraat 2 Postbus 008 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 83 80 Fax 038 425 5 20 overijssel.nl/loket/subsidies subsidie@overijssel.nl 8 G 4 verlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr.

Nadere informatie

veri sse Provinciate Staten van Overijssel

veri sse Provinciate Staten van Overijssel veri sse www.overijssel.nl Provinciate Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax

Provinciale Staten.  Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2005/836 04 07

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Inhoud Doelen Bezuinigingen Aanpassing natuurambitie Realisatiestrategie 1. Doelen in nota BrUG

Nadere informatie

Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID

Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID Eindrapport TOETSING NATUURONTWIKKELING TEN NOORDEN VAN DE N201 AAN HET PROVINCIAAL NATUURBELEID rapport

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting.

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting. Bijlage bij Statenbrief Natuurpact en Bestuursovereenkomst grond Zaaknummer 2013-013508 Toelichting op het Natuurpact 1. Inleiding Aanleiding In de vergadering van uw Staten op 7 november 2012 heeft ons

Nadere informatie

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Overijssel Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Secretariaat: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwoile Telefoon 038 499 74 04 E-mail

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Conclusie Geconcludeerd wordt dat voor de beoogde functieveranderingen geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist is. Hierbij dient wel gewerkt te worden

Nadere informatie

- i.a.a. aan PS (ter info)

- i.a.a. aan PS (ter info) www.overijssel.iil Postadres Provincie Overijssel Aan Postbus 10078 8000 GB ZwoUe - Per eenheid te selecteren. Het gaat om onze wat vastere relaties 3 die een rol spelen bij de uitvoering van onze beleidsdoelen

Nadere informatie

Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel

Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Ook in licht gewijzigde vorm verschenen als artikel in tijdschrift ROM jrg. 25 (2007) nr.5 pp 34-36 Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Rienk Kuiper Milieu-

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2015Z17139 en 2015Z17325

Nadere informatie

PROVINCIALS STATEN VAN OVER!J SEL

PROVINCIALS STATEN VAN OVER!J SEL Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle PROVINCIALS STATEN VAN OVER!J SEL Reg.nr. Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.ovenjssel.nl postbus@overijssel.n! Dat. ontv.: 0 5 SEP RABO Zwolle

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 4803 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 2007/0026494 09 01

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125

ECLI:NL:RVS:2009:BK0125 ECLI:NL:RVS:2009:BK0125 Instantie Raad van State Datum uitspraak 14-10-2009 Datum publicatie 14-10-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200806200/1/R2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 30072001 DAHAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mevr. K. Bolt Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem IN6EK0MEN 2 0 APS. 2017

Nadere informatie

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse M O ui o Havelte. 30 juni 2014 Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse Betreft: bezwaarschrift zaaknummer: 80565 Gemeente

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Regnr. ipsjtoiy/^ Datontv, Q 3 SEP 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Regnr. ipsjtoiy/^ Datontv, Q 3 SEP 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Regnr ipsjtoiy/^ Datontv, Q 3 SEP 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o.nl Provinciale Staten van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG

Gedeputeerde Staten. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland T.a.v. het bestuur Bezuidenhoutseweg AW DEN HAAG Gedeputeerde Staten Bureau Subsidies Contact Mw. L.M. van Os T 070-441 68 25 lm.van.os@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos

Fietspad in het Voorsterbos, voorbeeld van een toegankelijk, divers bos Concept Concept Concept Concept CRU05.095 Lekker leven in Flevoland Wat willen we bereiken: Een provincie met goede recreatieve mogelijkheden voor zowel de inwoners als de Randstadbewoners, het behoud

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant,

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, hoe doen we dat en werkt het? Wiel Poelmans Programma Natuur Provincie Noord-Brabant Wat komt er aan de orde? Positie biodiversiteit in natuurbeleid Waarom, wat,

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging 2015 Antwoordnota Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 1 1. Inleiding Op 2 juni 2015 heeft het College van GS de Ontwerp planwijziging

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie Westduin. Inpassing recreatiepark, wellness, hotel, horeca, sport, landschap en recreatie

Ontwikkelingsvisie Westduin. Inpassing recreatiepark, wellness, hotel, horeca, sport, landschap en recreatie Ontwikkelingsvisie Westduin Inpassing recreatiepark, wellness, hotel, horeca, sport, landschap en recreatie 23 juni 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Beleid 3. Planvorming 4. Landschappelijke historie -door

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "?Ó/2JO! Z/Q<-f X 2 8 SEP Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ?Ó/2JO! Z/Q<-f X 2 8 SEP Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. n I Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Directie Natuur en Biodiversiteit Team Vergunningen Nb-wet POV-dag 'het delen-durven-doen'festival donderdag 5 januari 2017

Directie Natuur en Biodiversiteit Team Vergunningen Nb-wet POV-dag 'het delen-durven-doen'festival donderdag 5 januari 2017 Directie Natuur en Biodiversiteit 1 Directoraat-Generaal Agro en Natuur Directie Natuur en Biodiversiteit Team Vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 Het delen, durven, doen festival Directie Natuur en

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 11 NOV 2013

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 11 NOV 2013 Gemeente Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 ' ÉÉÉ Midden-Delfland *^f* E gemeente@middendelfland.nl, 1 www.middendelfland.nl Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

mw. S.A.P. Bruns mw. N. van Wijngaarden

mw. S.A.P. Bruns mw. N. van Wijngaarden Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl 8000 GB ZC/2003/1232 24 06 2003 2 425 12 12 mw. S.A.P. Bruns Beantwoording schriftelijke vragen artikel 39 Reglement van Orde en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 00 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/5158

Nadere informatie

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel In 2030 ziet Overijssel er anders uit dan nu. En in 2050 zal er weer van alles veranderd zijn.

Nadere informatie

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1)

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1) Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2013.1331

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2006/2090

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

APPÈL VAN MAASTRICHT

APPÈL VAN MAASTRICHT APPÈL VAN MAASTRICHT SAMEN WERKEN AAN EEN MOOIER LIMBURG De groene ruimte in Limburg is van betekenis voor álle Limburgers. De afgelopen decennia is er door diverse overheden, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Herontwikkeling vliegbasis Soesterberg Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2010 / rapportnummer 2073-61 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht en de gemeenten Soest en Zeist hebben,

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss

Regels. Provinciaal blad van Noord-Brabant. Hoofdstuk 1 Inleidende regels. Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte 2012 ivm plan Herperduin 2013 Oss Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4.8 en 13.2 van de Verordening

Nadere informatie

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp Golfbaan Kerkehout Schetsontwerp Golfbaan kerkehout Schetsontwerp Opdrachtgever Leidschendamse Golfvereniging In samenwerking met Grontmij en Alan Rijks Locatie Kerkehout, Zuid Holland Soort project schetsontwerp

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "R3 /2X> 11 / M 2. U\ 22 JUN 2011

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. R3 /2X> 11 / M 2. U\ 22 JUN 2011 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "R3 /2X> 11 / M 2. U\ Dat. 22 JUN 2011 ontv.:

Nadere informatie