Leden van Provinciate Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leden van Provinciate Staten"

Transcriptie

1 Leden van Provinciate Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk LNL/2006/2975 Datum Bijlagen 2 Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. TJ. de Kogel hr. T.J.A. Gronheid Onderwerp Behandeling van de PvdA-fractie vragen ex. artikel 39-reglement van orde over Natuurbalans Hierbij sturen wij een afschrift van onze brieven van 31 oktober 2006 aan de heren J. Harmelink en T. van Dalfsen. Gedeputeerde Staten van Overijssel., voorzitter. secretans. Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en adressen. Het nieuwe algemene nummer is , het adres Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

2

3 De heer J. Harmelink Postadres Statenlid PvdA Overijssel Provincie Overijssel Denekamperweg 239 A Postbus RK VASSE 8000 GB ZwoUe Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNI72006/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. T.J. de Kogel hr. T.J.A. Gronheid Onderwerp Vragen ex. artikel 39-Reglement van orde over Natuurbalans In antwoord op uw vragen betreffende de conclusies uit Natuurbalans 2006, berichten wij u het volgende. 1. Deelt u met de statenfractie van de PvdA de mening dat de conclusies van de Natuurbalans 2006 verontrustend zijn? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet? Ja, ook uit onze eigen onderzoeksgegevens blijkt dat de achteruitgang van de biodiversiteit in Overijssel voortgaat. Wij zijn wel van mening dat in vergelijking tot het westen van het land, de karakteristieke kwaliteiten van het landelijk gebied in Overijssel mede dankzij het provinciale (ruimtelijk) beleid goed zijn gebleven. 2. De statenfractie van de PvdA is van mening dat de open ruimten tot de kroonjuwelen van Overijssel behoren en daarom de hoogste graad van bescherming verdienen, deelt u deze opvatting? Zo nee, waarom niet? Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en adressen. Het nieuwe algemene nummer is , het adres postbus(g!overiissel.nl. Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

4 Deze vraag kunnen wij niet met alleen ja of nee beantwoorden. Het begrip "open ruimte" is erg ruim. Hieronder vallen gebieden met zeer hoge landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten, die wij vanzelfsprekend tot onze kroonjuwelen rekenen en die in de door Provinciate Staten vastgestelde strategische plannen, en anderszins, een adequate bescherming krijgen (zie ook bij vraag 4 en 5). Daarnaast zijn er ook in onze provincie open gebieden die niet zulke hoge kwaliteiten bezitten en daarom minder bescherming genieten. Vanzelfsprekend is openheid een waarde op zich en dat wordt onder andere in het streekplan ook erkend en op een adequate manier beschermd. Maar op een minder vergaande wijze als de eerder genoemde gebieden. 3. Bent u met ons van mening dat de provincie Overijssel zich tot het uiterste dient in te spannen om de teruggang van de biodiversiteit (flora en fauna) te stoppen en om zelfs tot verbetering te komen, niet alleen in natuurgebieden maar ook in landbouwgebieden? Wij willen ons, binnen onze mogelijkheden als provinciale overheid, inspannen om de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. In grote lijnen hebben wij hiervoor de instrumenten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het soortenbeleid en de groene wetgeving. Wij maken hierbij wel een onderscheid tussen het beleid binnen en buiten de EHS. Binnen de EHS richt ons beleid zich niet alleen op verbetering van de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden maar ook in de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden. De realisering hiervan is echter, in verhouding tot onze ambitie, nog maar beperkt van de grond gekomen. Veel aangekochte gronden zijn nog niet ingericht omdat nog geen afgeronde gebieden zijn gerealiseerd. Er zijn nu al wel incidentele successen te noemen, de "grote klappers" zullen de komende jaren gemaakt worden. Wij hebben in het actieplan realisering EHS dat 1 februari 2006 in Provinciale Staten is besproken, een aantal maatregelen voor versnelde uitvoering van de EHS opgenomen. Verder gaan wij bij de uitvoering van de EHS prioriteit leggen bij de zogenaamde TOP lijst van verdroogde gebieden in de EHS. Hierover hebben wij u via onze brief van 26 September 2006 (WB/2006/3652) geinformeerd. Buiten de EHS blijkt uit ons meetnet dat de sterke achteruitgang van de biodiversiteit vooral betrekking heeft op de flora en een deel van de fauna. Reeds in 1992 is met de vaststelling van het Beleidsplan Natuur en Landschap door Provinciale Staten een keus gemaakt om voor een aantal soortgroepen (zoals de weidevogels, Kamsalamander, Groene glazenmaker, Boomkikker) deze achteruitgang te stoppen en om te buigen in groei. Wij verwachten dat met de uitgevoerde en geplande projecten de achteruitgang van deze soorten in vooruitgang zal worden omgebogen. Een soort als de Boomkikker is de laatste jaren al duidelijk vooruitgegaan. De achteruitgang van de botanische kwaliteit buiten de natuurgebieden zal naar verwachting met het huidige beleid niet gestopt kunnen worden. Deze wordt onder andere veroorzaakt door intensiever agrarisch beheer van perceelsranden, het klepelen van wegbermen door gemeenten en efbcienter slootbeheer. De nu beschikbare rijks- en provinciale instrumenten bieden onvoldoende mogelijkheden om deze achteruitgang te compenseren. Deze achteruitgang wordt geillustreerd in onderstaande grafiek die wij ook hebben opgenomen in het actieplan realisering EHS. Op de lange termijn zal het belangrijkste deel van de biodiversiteit zich hierdoor concentreren binnen de EHS. De betekenis van de EHS en de robuuste verbindingen zal hierdoor relatief toenemen.

5 Q Binnen EHS a Buiten EHS 1989/ / /2005 ontwikkeling botanische kwaliteit in Overijssel binnen en buiten de EHS tussen 1989 en De kwaliteit van de steden en dorp en in combinatie met hoogwaardig platteland vormen de basis voor het toeristische recreatieve product, voor een gezonde landbouw en voor een voortreffelijk vestigingsklimaat. Hoe taxeert u in dit kader op lange termijn de betekenis van de, in de Natuurbalans 2006 geschetste ontwikkelingen. Deels herkennen wij de geschetste ontwikkelingen voor Overijssel niet. Door een mix van vele instrumenten kunnen wij als provincie ook wel degelijk de regie voeren op die ontwikkelingen die onze groene ruimte wezenlijk aantasten. In het streekplan kennen we er vele, zoals de randvoorwaarden voor stedelijke uitbreiding, de zonering van het landelijk gebied en het speciale beleid voor de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en landschappelijke waarden. Wij verwijzen ook naar het door ons sterk ingezette beleid om prioriteit te geven aan herstructurering van bedrijventerreinen boven de aanleg van nieuwe. Voor wat betreft de conclusie uit natuurbalans over de verouderde bestemmingsplannen, waardoor de groene ruimte wordt aangetast/bedreigd, merken we op dat door ons Project "actualisering en handhaving" de aanpassing van oude bestemmingsplannen in hoog tempo plaatsvindt. Ook willen wij verwijzen naar onze inspanningen om de twee landschappelijk gezien meest waardevolle gebieden, te weten IJsseldelta en Noordoost-Twente, via het nieuwe instrument van nationaal landschap, te beschermen en de waarden ervan verder te ontwikkelen. Vermeld dienen ook te worden de vele activiteiten die plaatsvinden in het kader van het Project "Ruimtelijke kwaliteit" en die ook ten doel hebben het verbeteren van de kwaliteit van de groene ruimte. Als voorbeeld van onze regierol bij dit onderwerp noemen we nog ons initiatief om tot een geintegreerde ontwikkelingsvisie te komen voor de A-l zone, waarbij ruimtelijk-economische kansen in samenhang met groene waarden zullen worden bezien. 5. Dient naar uw oordeel het provinciaal beleid bijgesteld te worden? Zo ja, waar zou bijgesteld moeten worden en hoe zou die bijstelling eruit moeten zien? Zo nee, accepteert u dan de onomkeerbare lange-termijneffecten op natuur en landschap waarvan Minister Veerman van Landbouw in een reactie zegt zich "zorgen"te maken.

6 Wij maken hierbij een onderscheid naar drie onderdelen van ons beleid: a. Het ruimtelijk beleid. Gezien de bij 4 genoemde bestaande en nieuwe ontwikkelingen vinden wij bijstelling van ons ruimtelijk beleid nu niet nodig. Bij de komende herziening van de strategische plannen zal een aantal van de bij 4 genoemde instrumenten fundamenteel ter discussie komen. Een startnotitie voor een nieuw omgevingsplan (POP) is in voorbereiding. Het is naar onze mening voor uw Staten het moment bij uitstek om in dat kader met elkaar goed na te denken over de koers die wij de komende jaren voor de groene ruimte willen gaan voeren en welke instrumenten wij daarbij in willen zetten, passend bij onze rol ten opzichte van andere overheden en partners. Hierbij zullen nieuwe oplossingen gevonden moeten worden voor de veranderingen die in het landelijk gebied, vooral door andere landbouwperspectieven, op ons af komen. b.het beleid binnen de EHS. Binnen de EHS vinden wij bijstelling van ons beleid gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen nu niet nodig. Wij hebben met het actieplan EHS en de sterkere koppeling, die wij hebben gelegd met het verdrogingsbeleid, inhoudelijk voldoende kaders gelegd om de EHS kwantitatief en kwalitatief tot een succes te maken. Wij hebben wel zorgen over het tempo van realisering. Zoals wij in de begroting voor 2007 hebben aangeven zijn de rijksmiddelen uit het ILG onvoldoende om de deelname aan de EHS in 2015 en robuuste verbindingen in 2018 af te ronden. Om dit mogelijk te maken zullen er meer rijksmiddelen moeten komen, hiervoor zullen wij ons op de geeigende momenten inzetten, zoals bij de afgesproken tussentijdse "midterm review": Aan het einde van de eerste ILG periode in 2013 zal blijken of voor de jaren daarna meer middelen beschikbaar komen. Daar zal van afhangen of de EHS in 2018 of een aantal jaren later gerealiseerd kan worden. c. De biodiversiteit buiten de EHS Wij hebben onder 3 aangegeven dat met het huidige instrumentarium de biodiversiteit buiten de EHS de komende jaren verder zal afnemen. Gewenste aanvullende maatregelen liggen vooral in de sfeer van bermbeheer en de uitbreiding van groene diensten met kleinschalige natuurontwikkeling in het landbouwgebied (b.v. aanleg moerasoevers, kleine natuurelementen). Hiervoor zijn echter zowel draagvlak bij eigenaren/beheerders als extra middelen nodig. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter. secretans.

7 De heert. van Dalfsen Postadres Statenlid PvdA Overijssel Provincie Overijssel Zwanebloem 17 Postbus LE GENEMUIDEN 8000GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum LNI72006/ Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. TJ. de Kogel hr. T.J.A. Gronheid Onderwerp Vragen ex. artikel 39-Reglement van orde over Natuurbalans In antwoord op uw vragen betreffende de conclusies uit Natuurbalans 2006, berichten wij u het volgende. 1. Deelt u met de statenfractie van de PvdA de mening dat de conclusies van de Natuurbalans 2006 verontrustend zijn? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet? Ja, ook uit onze eigen onderzoeksgegevens blijkt dat de achteruitgang van de biodiversiteit in Overijssel voortgaat. Wij zijn wel van mening dat in vergelijking tot het westen van het land, de karakteristieke kwaliteiten van het landelijk gebied in Overijssel mede dankzij het provinciale (ruimtelijk) beleid goed zijn gebleven. 2. De statenfractie van de PvdA is van mening dat de open ruimten tot de kroonjuwelen van Overijssel behoren en daarom de hoogste graad van bescherming verdienen, deelt u deze opvatting? Zo nee, waarom niet? Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. Per 24 juni 2006 heeft de provincie nieuwe telefoonnummers en adressen. Het nieuwe algemene nummer is , het adres RABO Zwolle 3973Al.121 Bezoekadres Luttenbergstraat 2 Zwolle

8 Deze vraag kunnen wij niet met alleen ja of nee beantwoorden. Het begrip "open ruimte" is erg ruim. Hieronder vallen gebieden met zeer hoge landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten, die wij vanzelfsprekend tot onze kroonjuwelen rekenen en die in de door Provinciale Staten vastgestelde strategische plannen, en anderszins, een adequate bescherming krijgen (zie ook bij vraag 4 en 5). Daarnaast zijn er ook in onze provincie open gebieden die niet zulke hoge kwaliteiten bezitten en daarom minder bescherming genieten. Vanzelfsprekend is openheid een waarde op zich en dat wordt onder andere in het streekplan ook erkend en op een adequate manier beschermd. Maar op een minder vergaande wijze als de eerder genoemde gebieden. 3. Bent u met ons van mening dat de provincie Overijssel zich tot het uiterste dient in te spannen om de teruggang van de biodiversiteit (flora en fauna) te stoppen en om zelfs tot verbetering te komen, niet alleen in natuurgebieden maar ook in landbouwgebieden? Wij willen ons, binnen onze mogelijkheden als provinciale overheid, inspannen om de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. In grote lijnen hebben wij hiervoor de instrumenten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het soortenbeleid en de groene wetgeving. Wij maken hierbij wel een onderscheid tussen het beleid binnen en buiten de EHS. Binnen de EHS richt ons beleid zich niet alleen op verbetering van de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden maar ook in de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden. De realisering hiervan is echter, in verhouding tot onze ambitie, nog maar beperkt van de grond gekomen. Veel aangekochte gronden zijn nog niet ingericht omdat nog geen afgeronde gebieden zijn gerealiseerd. Er zijn nu al wel incidentele successen te noemen, de "grote Mappers" zullen de komende jaren gemaakt worden. Wij hebben in het actieplan realisering EHS dat 1 februari 2006 in Provinciale Staten is besproken, een aantal maatregelen voor versnelde uitvoering van de EHS opgenomen. Verder gaan wij bij de uitvoering van de EHS prioriteit leggen bij de zogenaamde TOP lijst van verdroogde gebieden in de EHS. Hierover hebben wij u via onze brief van 26 September 2006 (WB/2006/3652) gei'nformeerd. Buiten de EHS blijkt uit ons meetnet dat de sterke achteruitgang van de biodiversiteit vooral betrekking heeft op de flora en een deel van de fauna. Reeds in 1992 is met de vaststelling van het Beleidsplan Natuur en Landschap door Provinciale Staten een keus gemaakt om voor een aantal soortgroepen (zoals de weidevogels, Kamsalamander, Groene glazenmaker, Boomkikker) deze achteruitgang te stoppen en om te buigen in groei. Wij verwachten dat met de uitgevoerde en geplande projecten de achteruitgang van deze soorten in vooruitgang zal worden omgebogen. Een soort als de Boomkikker is de laatste jaren al duidelijk vooruitgegaan. De achteruitgang van de botanische kwaliteit buiten de natuurgebieden zal naar verwachting met het huidige beleid niet gestopt kunnen worden. Deze wordt onder andere veroorzaakt door intensiever agrarisch beheer van perceelsranden, het klepelen van wegbermen door gemeenten en efficienter slootbeheer. De nu beschikbare rijks- en provinciale instrumenten bieden onvoldoende mogelijkheden om deze achteruitgang te compenseren. Deze achteruitgang wordt geillustreerd in onderstaande grafiek die wij ook hebben opgenomen in het actieplan realisering EHS. Op de lange termijn zal het belangrijkste deel van de biodiversiteit zich hierdoor concentreren binnen de EHS. De betekenis van de EHS en de robuuste verbindingen zal hierdoor relatief toenemen.

9 Binnen EHS D Buiten EHS 1989/ / /2005 ontwikkeling botanische kwaliteit in Overijssel binnen en buiten de EHS tussen 1989 en De kwaliteit van de steden en dorpen in combinatie met hoogwaardig platteland vormen de basis voor het toeristische recreatieve product, voor een gezonde landbouw en voor een voortreffelijk vestigingsklimaat. Hoe taxeert u in dit kader op lange termijn de betekenis van de, in de Natuurbalans 2006 geschetste ontwikkelingen. Deels herkennen wij de geschetste ontwikkelingen voor Overijssel niet. Door een mix van vele instrumenten kunnen wij als provincie ook wel degelijk de regie voeren op die ontwikkelingen die onze groene ruimte wezenlijk aantasten. In het streekplan kennen we er vele, zoals de randvoorwaarden voor stedelijke uitbreiding, de zonering van het landelijk gebied en het speciale beleid voor de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en landschappelijke waarden. Wij verwijzen ook naar het door ons sterk ingezette beleid om prioriteit te geven aan herstructurering van bedrijventerreinen boven de aanleg van nieuwe. Voor wat betreft de conclusie uit natuurbalans over de verouderde bestemmingsplannen, waardoor de groene ruimte wordt aangetast/bedreigd, merken we op dat door ons Project "actualisering en handhaving" de aanpassing van oude bestemmingsplannen in hoog tempo plaatsvindt. Ook willen wij verwijzen naar onze inspanningen om de twee landschappelijk gezien meest waardevolle gebieden, te weten IJsseldelta en Noordoost-Twente, via het nieuwe instrument van nationaal landschap, te beschermen en de waarden ervan verder te ontwikkelen. Vermeld dienen ook te worden de vele activiteiten die plaatsvinden in het kader van het Project "Ruimtelijke kwaliteit" en die ook ten doel hebben het verbeteren van de kwaliteit van de groene ruimte. Als voorbeeld van onze regierol bij dit onderwerp noemen we nog ons initiatief om tot een gei'ntegreerde ontwikkelingsvisie te komen voor de A-l zone, waarbij ruimtelijk-economische kansen in samenhang met groene waarden zullen worden bezien. 5. Dient naar uw oordeel het provinciaal beleid bijgesteld te worden? Zo ja, waar zou bijgesteld moeten worden en hoe zou die bijstelling eruit moeten zien? Zo nee, accepteert u dan de onomkeerbare lange-termijneffecten op natuur en landschap waarvan Minister Veerman van Landbouw in een reactie zegt zich "zorgen"te maken.

10 Wij maken hierbij een onderscheid naar drie onderdelen van ons beleid: a. Het ruimtelijk beleid. Gezien de bij 4 genoemde bestaande en nieuwe ontwikkelingen vinden wij bijstelling van ons ruimtelijk beleid nu niet nodig. Bij de komende herziening van de strategische plannen zal een aantal van de bij 4 genoemde instrumenten fundamenteel ter discussie komen. Een startnotitie voor een nieuw omgevingsplan (POP) is in voorbereiding. Het is naar onze mening voor uw Staten het moment bij uitstek om in dat kader met elkaar goed na te denken over de koers die wij de komende jaren voor de groene ruimte willen gaan voeren en welke instrumenten wij daarbij in willen zetten, passend bij onze rol ten opzichte van andere overheden en partners. Hierbij zullen nieuwe oplossingen gevonden moeten worden voor de veranderingen die in het landelijk gebied, vooral door andere landbouwperspectieven, op ons af komen. b.het beleid binnen de EHS. Binnen de EHS vinden wij bijstelling van ons beleid gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen nu niet nodig. Wij hebben met het actieplan EHS en de sterkere koppeling, die wij hebben gelegd met het verdrogingsbeleid, inhoudelijk voldoende kaders gelegd om de EHS kwantitatief en kwalitatief tot een succes te maken. Wij hebben wel zorgen over het tempo van realisering. Zoals wij in de begroting voor 2007 hebben aangeven zijn de rijksmiddelen uit het ILG onvoldoende om de deelname aan de EHS in 2015 en robuuste verbindingen in 2018 af te ronden. Om dit mogelijk te maken zullen er meer rijksmiddelen moeten komen, hiervoor zullen wij ons op de geeigende momenten inzetten, zoals bij de afgesproken tussentijdse "midterm review": Aan het einde van de eerste ILG periode in 2013 zal blijken of voor de jaren daarna meer middelen beschikbaar komen. Daar zal van afhangen of de EHS in 2018 of een aantal jaren later gerealiseerd kan worden. c. De biodiversiteit buiten de EHS Wij hebben onder 3 aangegeven dat met het huidige instrumentarium de biodiversiteit buiten de EHS de komende jaren verder zal afnemen. Gewenste aanvullende maatregelen liggen vooral in de sfeer van bermbeheer en de uitbreiding van groene diensten met kleinschalige natuurontwikkeling in het landbouwgebied (b.v. aanleg moerasoevers, kleine natuurelementen). Hiervoor zijn echter zowel draagvlak bij eigenaren/beheerders als extra middelen nodig. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretans,

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 41 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 28 09

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk 2007/0008103

Nadere informatie

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193 o [p[r vdöi] De /& groningen o Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van Provinciale Staten, de heren Luitjens en Blom. a- C/) 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen.

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen. www.prv-overijssel.nl Leden van Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/52

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

veri sse Provinciale Staten van Overijssel

veri sse Provinciale Staten van Overijssel veri sse www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 01 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

P6/200V 591 0 1 OKI 2007

P6/200V 591 0 1 OKI 2007 VAN Reg.nr Dat. ontv.: P6/200V 591 0 1 OKI 2007 a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl \ Routing Bijl: RABO

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Postbus OTB Hanzelijn/Anticiperen Bypass Ijssel. Geachte minister Peijs,

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Postbus OTB Hanzelijn/Anticiperen Bypass Ijssel. Geachte minister Peijs, www.overijssel.nl Postadres De minister van Verkeer en Waterstaat Provincie Overijssel Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Postbus 10078 Mevrouw Peijs 8000 GB Zwolle OTB Hanzelijn/Anticiperen Bypass Ijssel

Nadere informatie

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks

Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk. Jan Stronks Toekomst agrarisch natuur- en landschapsbeheer rond Winterswijk Jan Stronks Stand van zaken huidig landschap Bos en natuur in de plus! Agrarisch cultuurlandschap sterk in de min: Natuurwaarde holt achteruit

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2004/548 3

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen).

1 6 DEC Streekplanafwijkingsprocedure School Eerde, Kasteellaanl te Ommen (gemeente Ommen). VAN Reg.nr. pr v * Dat. ontv.: 1 6 DEC 2008 i a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel.nl Routing Bijh: RABO

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

"^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE

^verijssel G 1 4 5 5 7 O. provincie. Overlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr. P. Niens Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE Luttenbergstraat 2 Postbus 008 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 83 80 Fax 038 425 5 20 overijssel.nl/loket/subsidies subsidie@overijssel.nl 8 G 4 verlegorgaan nationaal Park Weerribben-Wieden T.a.v. dhr.

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 4803 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 2007/0026494 09 01

Nadere informatie

PROVINCIALS STATEN VAN OVER!J SEL

PROVINCIALS STATEN VAN OVER!J SEL Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle PROVINCIALS STATEN VAN OVER!J SEL Reg.nr. Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.ovenjssel.nl postbus@overijssel.n! Dat. ontv.: 0 5 SEP RABO Zwolle

Nadere informatie

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse M O ui o Havelte. 30 juni 2014 Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse Betreft: bezwaarschrift zaaknummer: 80565 Gemeente

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012

Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 Symposium Zoogdiervereniging De toekomst van de Natuursector 27 januari 2012 prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling De

Nadere informatie

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant,

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, hoe doen we dat en werkt het? Wiel Poelmans Programma Natuur Provincie Noord-Brabant Wat komt er aan de orde? Positie biodiversiteit in natuurbeleid Waarom, wat,

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS

Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 318407.ehv.341.N001 3 februari 2012 RVS Betreft Actualisatie natuurcompensatieplan Waalre-Noord Fase 1 1 Algemeen De gemeente Waalre is voornemens woningbouw te realiseren

Nadere informatie

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Overijssel Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Secretariaat: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwoile Telefoon 038 499 74 04 E-mail

Nadere informatie

Samenwerken in Zwolle Kampen Netwerkstad

Samenwerken in Zwolle Kampen Netwerkstad Samenwerken in Zwolle Kampen Netwerkstad Overeenkomst tussen de gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel getekend te Zwolle op 21 september 2007. 2007 02 15 ZKN overeenkomst Samenwerking in

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2006/2090

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "R3 /2X> 11 / M 2. U\ 22 JUN 2011

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. R3 /2X> 11 / M 2. U\ 22 JUN 2011 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "R3 /2X> 11 / M 2. U\ Dat. 22 JUN 2011 ontv.:

Nadere informatie

Provinciale Staten. www.prv-overijssel.nl. Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle. Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30

Provinciale Staten. www.prv-overijssel.nl. Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle. Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30 www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2004/3613 12

Nadere informatie

My way or the highway Een onderzoek naar de kansen van privaat wegeigendom

My way or the highway Een onderzoek naar de kansen van privaat wegeigendom My way or the highway Een onderzoek naar de kansen van privaat wegeigendom My Way or the highway is een ontwerp in opdracht van Het Instituut / case studies en de provincie Overijssel. Januari 2009, Haarlem

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 11 NOV 2013

T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 11 NOV 2013 Gemeente Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) 380 41 11, F (015) 380 99 92 ' ÉÉÉ Midden-Delfland *^f* E gemeente@middendelfland.nl, 1 www.middendelfland.nl Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425

Nadere informatie

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat.

Met deze brief informeren wij u over een nauwere samenwerking met Rijkswaterstaat. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 55 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2005/1622

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

PLANOLOGIE VAN STAD & LAND

PLANOLOGIE VAN STAD & LAND PLANOLOGIE VAN STAD & LAND Wat hebben we de vorige keer gedaan? RO is een proces! (vervolg) Groenbeleid in de praktijk Hoe wil je wonen? BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2016 Wat gaan we vandaag doen? Opzet

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

2. De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur

2. De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur 2. De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur De Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur bevat de strategie voor het natuurbeleid voor de komende tien jaar, met een doorkijk naar 2020. De nota

Nadere informatie

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden?

FACTSHEET. Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? Onderzoeksresultaten Motivaction: FACTSHEET Hoe denken Nederlanders over natuur van het boerenland, in de stad en natuurgebieden? september 2015 Onderzoeksinstituut Motivaction heeft in opdracht van Vogelbescherming

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Het Bosschap voor bos en natuur

Het Bosschap voor bos en natuur Het Bosschap voor bos en natuur Ir. G.J.P. Jansen secretaris www.bosschap.nl Kerngegevens Bosschap Opgericht in 1954 Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Verplichte registratie voor bos- en natuurbedrijven:

Nadere informatie

Fauna en wet Natuurbescherming

Fauna en wet Natuurbescherming Fauna en wet Natuurbescherming Technische briefing Statenleden 16 maart 2016 Doel presentatie Fauna in de nieuwe Wet Natuurbescherming bevoegdheden provincie Verdieping op basis vragen Provincie Gelderland

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Agenda. Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg

Agenda. Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg Westtangent Weert Agenda Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg Belgisch en Nederland Limburg wensbeeld Doel De economische

Nadere informatie

PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. 17 DEC 2010. Statenvragen Christenunie met betrekking tot spooremplacement Enschede.

PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. 17 DEC 2010. Statenvragen Christenunie met betrekking tot spooremplacement Enschede. Provinciate Staten van Overijsiel el PROVINCIALE STATE' VAN OVERMSSEL. Reg.nr. Dat. 17 DEC 2010 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 88 99 Fax 038

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

1 o MEI 2016. provinsje fryslân provincie fryslân b CM. Provinciale Staten van Fryslân. Leeuwarden, 10 mei 2016 Verzonden,

1 o MEI 2016. provinsje fryslân provincie fryslân b CM. Provinciale Staten van Fryslân. Leeuwarden, 10 mei 2016 Verzonden, provincie fryslân b CM postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 te 1 1 Provinciale Staten van Fryslân WWW.frYslan.frl provincie@fryslan.fn www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Betreft: Verzoek SRE extra bijdrage Ruit Eindhoven & financiering HOV Zuidoost-Brabant 29 mei 2013 Geacht college, Op donderdag

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Rol PBL in het natuurbeleid Netwerk Land en Water. Petra van Egmond 21 maart 2014

Rol PBL in het natuurbeleid Netwerk Land en Water. Petra van Egmond 21 maart 2014 Rol PBL in het natuurbeleid Netwerk Land en Water Petra van Egmond 21 maart 2014 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording Statenvragen ex artikel 59 RvO over toestroom en opvang vluchtelingen/asielzoekers in Overijssel.

Onderwerp: Beantwoording Statenvragen ex artikel 59 RvO over toestroom en opvang vluchtelingen/asielzoekers in Overijssel. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Vö/ZO\S/6& Dat. onto: Q*8 OKT 205 Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@>overijssel. nl

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Onderwerp Verslag bestuurlijk overleg d.d. 8 april 2004 Twentekanaal ten gevolge van brand bij Vredestein.

Onderwerp Verslag bestuurlijk overleg d.d. 8 april 2004 Twentekanaal ten gevolge van brand bij Vredestein. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Gewijzigd: Telefax 038 425 75 00 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg Geacht college, Tijdens de raadsvergadering van december heeft de raad unaniem besloten de besluitvorming over het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Pijnenburg

Nadere informatie

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening STAD & LAND in de ruimtelijke ordening BNB voltijd Huub Hooiveld Eikelhof, 2016 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Wat gebeurt er in het landelijk gebied? Ontwikkeling van de landbouw: Extensivering

Nadere informatie

2 7 JUL 2006. Assen, juli 2006. L.s.,

2 7 JUL 2006. Assen, juli 2006. L.s., Assen, juli 2006 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJ*: 5.EL Reg.nr. ^ 1 - Dat. ontv.: Routing 2 7 JUL 2006 / x -* a.d. BijL: L.s., Hierbij bieden wij U de notitie "Zuinig op Drenthe" aan. Deze notitie gaat over

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp

Golfbaan Kerkehout. Schetsontwerp Golfbaan Kerkehout Schetsontwerp Golfbaan kerkehout Schetsontwerp Opdrachtgever Leidschendamse Golfvereniging In samenwerking met Grontmij en Alan Rijks Locatie Kerkehout, Zuid Holland Soort project schetsontwerp

Nadere informatie

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2005 / rapportnummer 1460-76 Toetsingadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding Land van Ooit Advies op grond van artikel

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 De heer H.A. Luchtenberg Zuidelijke Kanaaldijk 5 7447

Nadere informatie

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land

Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land Aanbeveling 6: Stimuleer behoud en herstel biodiversiteit in eigen land De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen adviseert: Stimuleer in eigen land reeds gestelde doelen voor het behoud en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijk Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 december 2002 Nummer voorstel: 2002/197 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2002 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland 12.008525 POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Zijpe Postbus 5 1 750 AA SCHAGERBRUG Gemeente Zijpe 7 6 SEP ZQti ingekomen: * ^Gedeputeerde Statf n Behandelaar:

Nadere informatie

STAD & NATUUR EN STARING ADVIES

STAD & NATUUR EN STARING ADVIES STAD & NATUUR EN STARING ADVIES Ruimte in het stedelijk gebied is schaars en verliest aan kwaliteit. Bij het zoeken naar oplossingen voor structurele problemen wordt steeds meer van de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

NaNOV-geluidsschermen. Standpunt minister Verkeer en Waterstaat over financiële risico s bij aanleg en onderhoud geluidsschermen.

NaNOV-geluidsschermen. Standpunt minister Verkeer en Waterstaat over financiële risico s bij aanleg en onderhoud geluidsschermen. www.prv-overijssel.nl Provinciale staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 00 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT 2005 / 3176

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief

Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening. Datum uw brief Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D20 (PA 15 mei 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 96 99 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 25 juni 2007

Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Onderwerp: Kenmerk: 2007/0314747 Subsidieaanvragen VAB Maatschap Busger op Vollenbroek (Enter) en C. Niemeijer (Oele). GS

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/41

Statenvoorstel nr. PS/2004/41 Statenvoorstel nr. PS/2004/41 Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/41 te behandelen in: de Statencommissie Ruimte en groen op: 4 februari 2004 om 09.30 uur de vergadering van Provinciale

Nadere informatie

Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 30 augustus /AH/102

Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 30 augustus /AH/102 Provinciale Staten van de provincie Flevoland mevrouw mr. A. Kost, statengriffier Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 30 augustus 2016 1 2016/AH/102 Onderwerp Onderzoeksopzet Natuurcompensatie Geachte

Nadere informatie

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Advies : Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Datum : 17 december 2010 Opdrachtgever : mevrouw I. Zwartkruis Ter attentie van Projectnummer : mevrouw I. Zwartkruis : 211X04268.062985_1 Opgesteld

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Ons kenmerk: DN. 2005/3456 Datum: 15-11-2005 Onderwerp: Reactie op advies RLG 'Nationale Landschappen - vaste koers en lange adem'

Ons kenmerk: DN. 2005/3456 Datum: 15-11-2005 Onderwerp: Reactie op advies RLG 'Nationale Landschappen - vaste koers en lange adem' De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ons kenmerk: DN. 2005/3456 Datum: 15-11-2005 Onderwerp: Reactie op advies RLG 'Nationale Landschappen - vaste koers

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Beleid. Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

Beleid. Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) Beleid Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) 1 Inhoud Begripsbepalingen 1. Inleiding 4 2. Kwaliteitsdoelen en toetsingskaders 4 2.1 Provinciaal beleid 4 2.2 Gemeentelijk beleid 5 3. Reikwijdte

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap

Documentnumn onderwerp Programma: Natuur en Landschap Gemeente Doetinchem T.a.v. de heer R.J.M. Tempels Raadhuisstraat 2 7001 EW DOETINCHEM Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80

Nadere informatie

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014

Bijlagen. Met kracht op koers. oktober 2014 2015 Bijlagen Met kracht op koers oktober 2014 Kerntakenbegroting 2015 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2015-2018 Met kracht op koers september 2014 Colofon Datum: september 2014 Provincie

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL

Ons kenmerk: EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL De Minister van Economische Zaken Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC DEN HAAG Ons kenmerk: 16-016-EW Groningen, 9 juni 2016 Betreft: Coördinatiebesluit Noord-West 380 kv EOS-VVL Geachte minister, Wij zijn van

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 21 juni 2016 Datum beschikking : 19 april 2016 : Katan Vuurwerk : Vuurwerkevenement

Nadere informatie

Verordening Ruimte. aanklikbare kaartlagen. Statencommissie 18 december 2013

Verordening Ruimte. aanklikbare kaartlagen. Statencommissie 18 december 2013 Verordening Ruimte aanklikbare kaartlagen Statencommissie 18 Conform de Wro worden de visie Ruimte en Mobiliteit, het programma Ruimte en de verordening Ruimte digitaal gepubliceerd. Dit houdt in dat voor

Nadere informatie