Algemene Voorwaarden Folkertsma Advocaten (KvK inschrijving: )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Folkertsma Advocaten (KvK inschrijving: 63654091)"

Transcriptie

1 1 Algemene Voorwaarden Folkertsma Advocaten (KvK inschrijving: ) 1. Folkertsma Advocaten is een handelsnaam waarvan het recht tot gebruik is verleend aan een aantal voor eigen rekening en risico werkzame advocaten en/of praktijkvennootschap(pen). Een opdracht tot dienstverlening komt nimmer tot stand met dit samenwerkingsverband doch uitsluitend met de behandelend advocaat of diens praktijkvennootschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid van (deelnemers in) het samenwerkingsverband is uitgesloten. 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van advocaten en/of praktijkvennootschappen handelend onder de naam van Folkertsma Advocaten en van al degenen die ten behoeve van en/of in dienst van de voornoemde advocaten of praktijkvennootschappen werkzaam zijn of zijn geweest. 3. Alle advocaten van Folkertsma Advocaten zijn als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel , Op de website van de Orde van Advocaten. zijn de teksten van de op de advocatuur toepasselijke (gedrags)regels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur, alsook de Advocatenwet te vinden. 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap, die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Een overeenkomst met de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding ervan door de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap en nadat betaling van de (eventueel) verlangde voorschotdeclaratie is ontvangen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en art.7:409 BW wordt voor alle opdrachten en vervolgopdrachten uitdrukkelijk uitgesloten. 5. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Voor het overige en meerdere is elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag ,-, althans maximaal tot een bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond in rekening is gebracht of, indien het door de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van ,-. 6. Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW), indien de opdrachtgever binnen één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, deze aanspraak niet schriftelijk bij de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap heeft gemeld. Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van de beweerdelijke aanspraak jegens de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap schriftelijk aan de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap mede te delen op straffe van verval van recht. 7. De behandelend advocaat of praktijkvennootschap is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van de behandelend advocaat gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, in het bijzonder onrechtmatige daad. Anderen dan de opdrachtgever kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. 8. Indien de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever met zich mee brengt dat een (rechts)persoon wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal de behandelend advocaat of praktijkvennootschap niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkomingen van deze (rechts)persoon. (Rechts)personen die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle door de opdrachtgever aan de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

2 2 9. Overeenkomsten met derden worden door de behandeld advocaat zoveel mogelijk op naam en voor rekening van opdrachtgever afgesloten. Dit betekent dat rechtstreeks een contractuele relatie tussen de opdrachtgever en de derde ontstaat. Indien dit niet mogelijk is, dan heeft de behandeld advocaat het recht om een voorschot in rekening te brengen ter hoogte van de te verwachten kosten. In dat geval zal de opdracht aan de derde pas worden verstrekt nadat het voorschot volledig is voldaan. De gevolgen van het niet, althans niet volledig voldoen van de voorschotdeclaratie zijn volledig voor rekening van opdrachtgever. Folkertsma Advocaten is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een tardieve betaling, of het uitblijven van de volledige voldoening van de voorschotdeclaratie door de opdrachtgever. 10. De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat of praktijkvennootschap tegen alle aanspraken van derden, de door de behandelend advocaat of praktijkvennootschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 11. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het ten tijde van het verstrekken van de opdracht geldende standaardhonorarium, vermeerderd met verschotten, eventueel kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. In beginsel zullen de werkzaamheden maandelijks worden gedeclareerd. Verrichte werkzaamheden en verschotten kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. De behandelend advocaat of praktijkvennootschap is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen. 12. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, of de opdrachtgever verlangt dat de behandelend advocaat of praktijkvennootschap op afwijkende uren en dagen (lees: buiten kantooruren, in het weekend, op feestdagen) werkzaamheden verricht of laat verrichten, zoals de beantwoording van telefoongesprekken, s of brieven en het opstellen van processtukken, dan geldt hiervoor een opslag van 50% van het overeengekomen standaarduurtarief. De behandelend advocaat of de praktijkvennootschap zal voorafgaande aan het uitvoeren van de werkzaamheden overleg proberen te hebben met de opdrachtgever over deze kosten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, waarin met deze werkzaamheden geen rekening is gehouden, dan zal de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap voorafgaand aan het starten van de werkzaamheden indien contact met de opdrachtgever mogelijk is - afspraken met de opdrachtgever maken over de aanvullende kosten. Bij gebrek aan een dergelijke afspraak zullen de werkzaamheden tegen het standaarduurtarief met een opslag van 50% worden verricht. 13. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde standaardhonorarium te wijzigen. Wordt het basisuurtarief verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst ontbinden c.q. opzeggen. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie waarin de verhoging van het standaardhonorarium voor het eerst is toegepast. 14. Betaling van (voorschot)declaraties van de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap dient zonder beroep op opschorting of verrekening te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de behandelend advocaat of praktijkvennootschap over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso voor rekening van de opdrachtgever. 15. De door de behandeld advocaat ten behoeve van zijn (voorschot)declaratie ontvangen bedragen worden in beginsel in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur. Onverlet een eventuele aanduiding bij de betaling staat het ter vrije bepaling van de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap op welke openstaande (voorschot)declaratie(s) of vordering(en) het ontvangen bedrag in mindering wordt gebracht. 16. Indien een declaratie, of voorschotdeclaratie, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap zijn werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daarvan op de hoogte is gesteld. De behandelend advocaat of de praktijkvennootschap is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. 17. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden. Na het afsluiten van het dossier zal het dossier in beginsel gedurende ten minste zeven jaren worden bewaard, waarna het de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap vrij staat het dossier te vernietigen.

3 3 18. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst berusten uitsluitend bij de behandelend advocaat respectievelijk komen alleen de behandelend advocaat toe. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. 19. Op grond de geldende wet- en regelgeving is Folkertsma Advocaten in bepaalde gevallen verplicht bij het aanvaarden van een opdracht de identiteit van de opdrachtgever (en van een rechtspersoon de hoogste bestuurder(s) en aandeelhouder(s)) vast te stellen en te verifiëren. Uit hoofde van diezelfde regelgeving is Folkertsma Advocaten gehouden om eventuele ongebruikelijke transacties te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan Folkertsma Advocaten bevestigt opdrachtgever hiermee bekend te zijn en de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken en ermee in te stemmen dat een kopie van deze gegevens in de administratie van Folkertsma Advocaten wordt opgeslagen. 20. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet. De verzending van s en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van bij de behandelend advocaat of praktijkvennootschap aanwezige encryptiemogelijkheden. De behandelend advocaat of de praktijkvennootschap is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van en andere vormen van dataverkeer. 21. De behandelend advocaat of de praktijkvennootschap komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) wettelijk of door de Orde van Advocaten niet is toegestaan. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling of bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen. Indien één of meer bepalingen ongeldig of niet afdwingbaar blijken blijft de rest van de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden worden begrepen, in stand. 22. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap en de opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil dat tussen de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap en een opdrachtgever mocht ontstaan. Tenzij de wet een andere rechtbank voorschrijft, worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg. 23. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever, alsook op alle overige rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. 24. Overeenkomsten met de behandelend advocaat of de praktijkvennootschap worden uitsluitend gesloten op basis van de Nederlandstalige versie van de algemene voorwaarden. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden. Voorts zijn de voorwaarden gepubliceerd op de website Vertalingen van de algemene voorwaarden worden slechts aangeboden als service. 25. Folkertsma Advocaten beschikt over een klachtenreglement dat aan deze algemene voorwaarden is gehecht. Indien de opdrachtgever onverhoopt een klacht heeft over de dienstverlening van Folkertsma Advocaten, dan is het klachtenreglement hierop van toepassing. Deze klachtenregeling is als bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden gevoegd. 26. Folkertsma Advocaten is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te vullen en te wijzigen. Opdrachtgever heeft het recht om binnen twee (2) maanden na een wijziging van de algemene voorwaarden de opdracht schriftelijk te beëindigen. Bijlage 1: Kantoorklachtenregeling Folkertsma Advocaten

4 4 Kantoorklachtenregeling Folkertsma Advocaten Artikel 1 begripsbepalingen In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: - Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; - Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; - Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht; Artikel 2 toepassingsbereik 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Folkertsma Advocaten en de cliënt. 2. Iedere advocaat van Folkertsma Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. Artikel 3 doelstellingen Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel: a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten; e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse. Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening. 2. Folkertsma Advocaten heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt. 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, Locatie Maastricht. Artikel 5 interne klachtprocedure 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. J.P. Folkertsma, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het ontvangst van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht. Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

5 5 Artikel 7 verantwoordelijkheden 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact met de klager en een mogelijke oplossing. 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij. Artikel 8 klachtregistratie 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld. 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures. 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd. **************************************

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RISE, gevestigd te Haarlem, KvK nr. 57139938

Algemene Voorwaarden van RISE, gevestigd te Haarlem, KvK nr. 57139938 Algemene Voorwaarden van RISE, gevestigd te Haarlem, KvK nr. 57139938 Artikel 1 Algemeen 1.1 RISE houdt zich, onder meer, bezig met de registratie van merk- en modelrechten, het onderzoek naar de beschikbaarheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V.

Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverlening. : Evers Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Evers Assurantiën Statutaire naam : Adres : Kortestraat 4 Vestigingsplaats : 7491 AX Delden Land : Nederland E-mail : info@eversdelden.nl Website : www.eversdelden.nl Telefoon : 074-3765111

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie maart 2015

Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Algemene Voorwaarden Versie maart 2015 Groenewoud & Toenbreker Advocaten- Mediators is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de prak=jk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.

Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Coach Diensten op het gebied van coaching, training

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Van Dam: VanDamAdvies, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Alkmaar, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK- nummer 60386266. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Algemene voorwaarden. Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Algemene voorwaarden Oktober 2014 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Insurance Manager.nl en No cure No pay Insurance Manager, KvK Leiden nummer 28116041 Artikel 1: Definities InsuranceManager.nl: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie