Aansprakelijkheid van de fiscaal dienstverlener met een convenant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansprakelijkheid van de fiscaal dienstverlener met een convenant"

Transcriptie

1 Aansprakelijkheid van de fiscaal dienstverlener met een convenant Mevr. mr. M.E. Oenema 1 Hertoghs advocaten-belastingkundigen 1. Inleiding De fiscale wet- en regelgeving is erg complex. Het is dan ook dagelijkse praktijk dat een belastingplichtige zich bij het voldoen aan zijn fiscale verplichtingen laat bijstaan of laat vertegenwoordigen door een fiscaal dienstverlener. In het geval van het verlenen van bijstand treedt de belastingplichtige zelf op tegenover de Belastingdienst en de rechter; als sprake is van vertegenwoordiging treedt de adviseur op namens de belastingplichtige. De dienstverlener en zijn cliënt sluiten daarbij een overeenkomst van opdracht. Daarbij ontstaat voor de dienstverlener een zekere zorgplicht. Het MKB en MGO s worden door middel van een fiscaal dienstverlenersconvenant onder de reikwijdte van horizontaal toezicht gebracht. Hun fiscaal dienstverlener tekent een convenant met de Belastingdienst, waarna de betreffende individuele belastingplichtige cliënt bij deze dienstverlener aangeeft of hij onder dit convenant wil vallen middels een subconvenant. In deze bijdrage bespreek ik de beroepsaansprakelijkheid van de fiscaal dienstverlener. Het gaat daarbij om de relatie tussen de dienstverlener en zijn cliënt. Met name richt ik mij op de vraag of het aangaan van een convenant gevolgen heeft voor een eventuele aansprakelijkstelling. Hierbij ga ik eveneens in op de zorgplicht van de fiscaal dienstverlener. Het bestaan van algemene voorwaarden bij de overeenkomst tussen de fiscaal dienstverlener en zijn cliënt laat ik buiten beschouwing. Deze voorwaarden bieden namelijk geen waterdichte garantie dat niet aansprakelijk kan worden gesteld. 2. De zorgplicht van de fiscaal dienstverlener 2.1 De volmacht De belastingplichtige sluit met zijn (beoogde) fiscaal dienstverlener een overeenkomst van opdracht. 2 Daarnaast dient hij zijn dienstverlener een volmacht te verlenen om rechtshandelingen in zijn naam te kunnen laten verrichten. 3 De dienstverlener kan zijn cliënt, de belastingplichtige, vervolgens in rechte binden aan verplichtingen jegens de Belastingdienst. Het is derhalve van belang dat in de volmacht nauwkeurig wordt aangegeven tot welke werkzaamheden de volmacht zich uitstrekt. De praktijk leert echter dat het eerder regel dan uitzondering is dat de bewoordingen van de volmacht niet volledig de afgesproken c.q. uitgevoerde werkzaamheden van de dienstverlener omvatten. De beperkte omschrijving van de werkzaamheden in de volmacht leidt ertoe dat vervolgens aan de hand van bijv. maatschappelijke opvattingen, reeds geleverde diensten, de tussen partijen gevoerde correspondentie en (betaalde) declaraties moeten worden afgeleid tot de uitvoering van welke werkzaamheden de cliënt zijn dienstverlener opdracht heeft gegeven. Daarnaast kan de volmacht mondeling worden gewijzigd of aangevuld. 1 Margot Oenema is werkzaam bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen. Daarnaast verricht zij sinds 2008 promotie-onderzoek naar de inbedding van horizontaal toezicht in belastingzaken in bestaande toezichtstructuren aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 2 Art. 7:400 BW. 3 Art. 3:79 BW jo. art. 3:60 e.v. BW.

2 Indien de fiscaal dienstverlener zijn bevoegdheden overschrijdt, betekent dit niet automatisch dat zijn cliënt in dat geval niet gebonden is aan de rechtsgevolgen die uit zijn handelingen voortvloeien. De cliënt kan achteraf de verrichte handelingen bekrachtigen. Daarnaast is het mogelijk dat sprake is van toerekenbare schijn van volmacht: de inspecteur heeft aangenomen en mocht dit ook onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs doen dat een toereikende volmacht was verleend. In beide gevallen moet de belastingplichtige aan de ontstane verplichtingen voldoen. 2.2 De zorgplicht zonder een convenant Door het aangaan van de overeenkomst van opdracht verbindt de fiscaal dienstverlener zich om bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. 4 Dit is een open norm die moet worden ingevuld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Meer algemeen geldt als criterium dat de dienstverlener de zorg moet verlenen die van een redelijk en bekwaam handelend vakgenoot kan worden verwacht. 5 Deze zorgplicht is met name interessant als het gaat om de zorg die in het concrete geval in acht moet worden genomen. Het uitgangspunt is dat de dienstverlener in beginsel mag afgaan op de juistheid en volledigheid van de gegevens die zijn cliënt heeft verstrekt, zolang in redelijkheid aanwijzingen van het tegendeel ontbreken. 6 In dat geval dient de dienstverlener nader onderzoek in te stellen. De term in redelijkheid (of ook: redelijkerwijs) brengt met zich dat de zorgplicht moet worden bepaald aan de hand een redelijk handelend dienstverlener in de geven omstandigheden van het geval. De dienstverlener bevindt zich daarmee in een lastig parket: enerzijds geldt de informatieverplichting van zijn cliënt om hem de benodigde gegevens aan te leveren om zijn werkzaamheden correct en tijdig te kunnen uitvoeren; anderzijds heeft hij zelf een onderzoeksplicht als hij het vermoeden heeft dat gegevens ontbreken. De exacte verhouding tussen deze informatieverplichting enerzijds en de onderzoeksverplichting anderzijds wordt bepaald door de concrete omstandigheden van het geval. Er kunnen wel een paar globale kaders worden geschetst. Zo is het aan de belastingplichtige om het kader te schetsen waarbinnen hij de dienstverlener vraagt werkzaamheden te verrichten. De dienstverlener hoeft geen ongevraagd advies te geven. Wel zal hij zijn cliënt moeten attenderen op andere belangrijke zaken dan die waarvoor zijn cliënt zijn hulp heeft ingeschakeld. De dienstverlener moet zijn cliënt voorts wijzen op de risico s die verbonden zijn aan de uitvoering van zijn advies. Ook moet hij jurisprudentie en wijzigingen in wetgeving bijhouden en indien relevant, dit meedelen aan zijn cliënt. De zorgplicht houdt ook in dat de dienstverlener alle gevoerde correspondentie en gegeven adviezen nauwkeurig schriftelijk dient vast te leggen. De dienstverlener moet zijn cliënt op de hoogte houden van de voortgang van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en hem van de voltooiing daarvan op de hoogte stellen. De dienstverlener schiet niet in zijn zorgplicht tekort als zijn cliënt hem opzettelijk onjuiste informatie heeft gegeven of opzettelijk relevante zaken heeft verzwegen, tenzij de dienstverlener redelijkerwijs had moeten begrijpen dat dit het geval was. Kortom, de dienstverlener zal zich per cliënt en per taak moeten afvragen of hij voldoende informatie heeft om zijn werkzaamheden correct en tijdig te kunnen uitvoeren. In het kader van een overeenkomst van opdracht met een belastingplichtige zullen deze werkzaamheden zich uitstrekken over de verplichtingen die de belastingplichtige op basis van de fiscale weten regelgeving heeft, zoals het indienen van een juiste en tijdige aangifte. 4 Art. 7:401 BW. 5 HR 9 november 1991, NJ 1991, 26; HR 16 april 1991, NJ 1991, Zie ook de diverse reglementen van verschillende beroepsordes. O.a. art. 7, tweede lid, Reglement Beroepsuitoefening NOB resp. art. 7, tweede lid, Reglement Beroepsuitoefening RB. Pagina 2

3 Worden deze verplichtingen verzaakt, dan kunnen daarom grote gevolgen verbonden zijn voor zowel de belastingplichtige als zijn dienstverlener. 2.3 De zorgplicht met een convenant Met een convenant vertrouwt de Belastingdienst op de professionaliteit van de fiscaal dienstverlener bij het implementeren en hanteren van de werkwijze. Hieronder valt het afsluiten van een subconvenant door de fiscaal dienstverlener met de betreffende belastingplichtige cliënt. De cliënt verklaart dat hij een relatie met de Belastingdienst wil op basis van vertrouwen, begrip en transparantie. Ook wordt in het subconvenant opgenomen dat de cliënt de gegevens voor het opmaken van de convenantaangifte tijdig, juist en volledig aanlevert aan zijn fiscaal dienstverlener. Volgens het convenant neemt de fiscaal dienstverlener een zorgplicht op zich voor de kwaliteit van de aangeleverde gegevens en informatie, teneinde te kunnen komen tot een aanvaardbare aangifte. De dienstverlener neemt voorts de verantwoordelijkheid op zich een convenantaangifte in te dienen. Hij verbindt zich ingenomen of in te nemen standpunten voor te leggen aan de Belastingdienst, vóórdat de aangifte wordt ingediend. Het gaat daarbij om zaken waarover verschil van inzicht met de Belastingdienst kan ontstaan. Daarbij verstrekt de dienstverlener actief inzicht in alle feiten en omstandigheden, de ingenomen standpunten en haar visie op de (daarbij behorende) rechtsgevolgen. Fiscale adviezen hoeven daarbij niet ter inzage worden verstrekt. Hoewel de term convenantaangifte wellicht anders doet vermoeden, is dit naar mijn mening geen andere aangifte dan die reeds op basis van de fiscale wet- en regelgeving dient te worden gedaan. Het convenant strekt er immers juist toe de aangifte als output van de bij de belastingplichtige en zijn dienstverlener geïmplementeerde kwaliteitsystemen juist, volledig en tijdig, alsook duidelijk, stelling en zonder voorbehoud, in te dienen. Andere eisen worden er in de wet niet aan deze aangifte gesteld. In beginsel kan derhalve worden gezegd dat de zorgplicht van de dienstverlener in zoverre niet afwijkt van de situatie waarin geen convenant is afgesloten. Hierbij dient echter te worden bedacht, dat de omvang van deze zorgplicht als zodanig niet wettelijk is vastgelegd. Hoe zorgvuldig hij dient te handelen, is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Alleen het uitgangspunt dát hij zorgvuldig dient te zijn bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden, is neergelegd in de wet. Het is derhalve denkbaar dat het sluiten van het convenant de zorgplicht oprekt. De gedachte dat immers méér van een fiscaal dienstverlener mag worden verwacht als hij een convenant heeft gesloten, komt hierbij op. Het kader van een redelijk en bekwaam handelend vakgenoot wordt daardoor uitgebreid naar de toets of redelijkerwijs kan worden gezegd dat een fiscaal dienstverlener die zich in diezelfde situatie bevindt, ook op die wijze gehandeld zou hebben. Het mes snijdt echter aan twee kanten. De fiscaal dienstverlener zou in mijn optiek ook méér van zijn cliënt mogen verwachten als het gaat om het aanleveren van juiste en volledige gegevens die van belang kunnen zijn voor zijn belastingheffing. Immers, de cliënt verbindt zich hier expliciet toe in het subconvenant dat hij met zijn dienstverlener sluit. De adviseur bevindt zich aldus in een spagaat. Enerzijds mag hij erop vertrouwen dat zijn cliënt zich meer zal inspannen hem te voorzien van de benodigde gegevens. Anderzijds verbindt hij zichzelf tot het verrichten van méér inspanningen, waardoor hij gehouden is eerder te twijfelen aan de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens. Daarbij dient te worden bedacht dat de dienstverlener méér dan zijn cliënt als deskundig op het terrein van fiscale wet- en regelgeving wordt gezien. Het up to date houden van deze deskundigheid behoort expliciet tot zijn taak als zorgvuldig en vakbekwaam handelend vakgenoot. In die zin ben ik van mening dat de onderzoeksverplichting van de fiscaal dienstverlener prevaleert boven het vertrouwen dat hij in zijn cliënt mag stellen. Pagina 3

4 Ook in de relatie tussen de fiscaal dienstverlener en de Belastingdienst kan deze uitgebreidere zorgplicht wel degelijk consequenties hebben. De Belastingdienst heeft geen (wettelijke) mogelijkheden de fiscaal dienstverlener aan te spreken indien hij de afspraken uit het convenant niet naleeft. Wel kan de verdergaande verantwoordelijkheid van de dienstverlener tot gevolg hebben dat de Belastingdienst mogelijk meer argumenten dan wel bewijs heeft om hem als medepleger van een beboetbaar feit aan te merken, indien de Belastingdienst een fiscaal delict constateert. 3 Beroepsaansprakelijkheid van de dienstverlener 3.1 Wanprestatie of onrechtmatige daad Als de fiscaal dienstverlener zich niet aan de afgesproken werkzaamheden houdt en hij handelingen verricht waardoor de belastingplichtige cliënt schade lijdt, kan zijn cliënt hem civiel aansprakelijk stellen. Hierbij zal de (tekst van de) volmacht leidend zijn. Zoals reeds blijkt uit par. 2.1, worden in de praktijk vaak méér handelingen door de fiscaal dienstverlener verricht dan uit de volmacht voortvloeien. De reikwijdte van de volmacht dient mitsdien mede te worden bepaald aan de hand van hetgeen in de relatie tussen de dienstverlener en zijn cliënt, en meer in het algemeen in het maatschappelijk verkeer, gebruikelijk is. Indien een belastingplichtige niettemin van mening is dat zijn dienstverlener zijn opdracht niet juist heeft uitgevoerd, kan hij hem doorgaans: de rechtspersoon waarbinnen de fiscaal dienstverlener zijn werkzaamheden uitoefent aansprakelijk stellen op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad. 7 Hierbij kan het problematisch zijn dat veelal sprake is van een inspanningsverplichting aan de zijde van de dienstverlener en in mindere mate van een resultaatsverplichting. De schending van de zorgverplichting door de dienstverlener leidt in de praktijk met name tot aansprakelijkheid op grond van wanprestatie. Wanprestatie is een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Als sprake is van wanprestatie is de schuldenaar verplicht de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. 8 Geen toerekening kan plaatsvinden als sprake is van overmacht. 9 Ook kan een belastingplichtige zijn dienstverlener aansprakelijk stellen op grond van onrechtmatige daad. Er wordt aangenomen dat een vordering uit onrechtmatige daad bij het bestaan van een contractuele relatie in het algemeen slechts aan de orde kan komen als sprake is van handelingen die buiten het contract vallen, maar niettemin onrechtmatig zijn. 10 Ook hierbij dient er een causaal verband te bestaan tussen de handelingen (of juist: het nalaten) en de geleden schade. De toets die aan de onrechtmatige daad wordt aangelegd, is daarmee strikter dan die bij wanprestatie aan de orde komt. Bij beide gronden van aansprakelijkstelling beoordeeld de rechter of de dienstverlener zich heeft gedragen als een redelijk en bekwaam handelend vakgenoot. Bij een aansprakelijkstelling zal de rechter derhalve de zorgplicht van de dienstverlener bij de aanneming en uitoefening van zijn werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht als uitgangspunt nemen. 7 Art. 6:74 BW resp. 6:162 BW. 8 Art. 6:74 BW. 9 Art. 6:75 BW. 10 P. van der Wal, Vertegenwoordiging en bijstand in belastingzaken, Deventer: Kluwer 2006, p Pagina 4

5 Zowel wanprestatie als onrechtmatige daad verbindt de succesvol aansprakelijk gestelde tot het vergoeden van geleden schade. De rechter dient bij de beoordeling van de omvang van de schade te beoordelen of de schade ook zou zijn ontstaan als de verwijtbare handelingen niet zouden zijn verricht. De schade die voorts kan worden vergoed, is een open norm. Hieronder valt bijv. belastingschade, opgelegde boetes, rente en kosten van rechtsbijstand. Hoewel het voor een belastingplichtige niet eenvoudig is zijn dienstverlener aansprakelijk te stellen, zijn hier wel succesvolle voorbeelden van bekend. Zo was een adviseur enkele jaren geleden veroordeeld tot het vergoeden van schade die zijn (ex-)cliënt had geleden, omdat hij niet tijdig met de Belastingdienst om tafel was gaan zitting om goedkeuring te verkrijgen voor een bepaalde royaltystructuur die de adviseur zelf aan zijn cliënt had geadviseerd. 11 Ook op het gebied van het waarschuwen voor risico s die er aan een advies kleven, is een voorbeeld te vinden. 12 De dienstverlener had zijn cliënt niet gewaarschuwd voor het risico dat sprake zou kunnen zijn van een met omzetbelasting belaste levering op het moment dat de onroerende zaak ter beschikking werd gesteld voor verhuur aan een derde. De gevolgen hadden eenvoudig voorkomen kunnen worden door te opteren voor belaste verhuur. De rechter overwoog dat de dienstverlener kennis moest hebben gehad dan wel gekregen van de verhuur tussen de cliënt en de derde buitenlandse partij. Hierbij kende de rechter gewicht toe aan het gegeven dat de aansprakelijk gestelde de vaste adviseur was, bij de zaak betrokken was gebleven en in dat kader met de Belastingdienst besprekingen had gevoerd, het grote financiële belang voor de cliënt en het gegeven dat de derde partij ondeskundig was ten aanzien van de Nederlandse regels op dit punt. Van de dienstverlener had verwacht mogen worden dat hij het bewuste risico had geïdentificeerd en had voorgesteld te opteren. Uit deze voorbeelden kan worden afgeleid dat een fiscaal dienstverlener proactief dient te handelen bij de uitvoering van zijn opdracht. 3.2 Beroepsaansprakelijkheid onder het convenant Uit par. 2.3 blijkt dat de fiscaal dienstverlener met het afsluiten van een convenant expliciet de zorgplicht op zich neemt voor de kwaliteit van de door zijn cliënt aangeleverde gegevens en informatie om een convenantaangifte te kunnen indienen. In beginsel ontstaat daardoor een verdergaande zorgplicht voor de fiscaal dienstverlener. Daar tegenover staat dat hij mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de gegevens die zijn cliënt hem verstrekt, zoals kan worden afgeleid uit het subconvenant tussen de dienstverlener en zijn cliënt. Tussen de dienstverlener en de cliënt worden idealiter, naast het subconvenant, aanvullende werkafspraken gemaakt. Uit de praktijk blijkt echter dat deze afspraken veelvuldig achterwege worden gelaten, om welke reden dan ook. 13 Voorts neemt de fiscaal dienstverlener een proactieve informatieplicht ten aanzien van discutabele standpunten jegens de Belastingdienst op zich. Ook dat brengt een uitbreiding van de zorgplicht voor de uitoefening van de werkzaamheden voor zijn cliënt met zich. 11 Rb. Utrecht 11 juni 2008, LJN: BD Rb. Amsterdam 13 december 2006, LJN: AZ Een argument voor het (bewust) achterwege laten van werkafspraken luidt dat de Belastingdienst in het geval van het bestaan van zulke afspraken juist een stok heeft om de dienstverlener mee te slaan als deze afspraken niet worden nagekomen. Dit argument begrijp ik. Ik kan mij ook voorstellen dat het argument leeft dat het continue formaliseren van processen in werkafspraken niet bijdraagt aan de open communicatie tussen de betrokken partijen. Hierbij dient wel te worden bedacht dat horizontaal toezicht als zodanig in het geheel nog geen kader heeft. Het is volstrekt onduidelijk wat partijen van elkaar mogen verwachten. Dit is onwenselijk omdat dat een uniforme toepassing van horizontaal toezicht niet bevorderd. Ook in die zin ben ik een voorstander van het formaliseren van gemaakte afspraken tussen partijen. Dit geldt overigens ook ten aanzien van afspraken die worden gemaakt tussen de Belastingdienst en de dienstverlener/de belastingplichtige. Pagina 5

6 Ook met het aangaan van het (sub)convenant blijft de mogelijkheid bestaan dat de fiscaal dienstverlener door zijn cliënt civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld wegens wanprestatie of onrechtmatige daad. Juist door het sluiten van het convenant krijgen mogelijke aansprakelijkstellingen een diepere laag doordat de verhouding tussen de dienstverlener en zijn cliënt wordt geïnstitutionaliseerd door het convenant. Of een fiscaal dienstverlener met een convenant éérder door zijn cliënt aansprakelijk gesteld zal worden, is meer dan ooit een feitelijke kwestie. De verdergaande zorgplicht van de dienstverlener staat hierbij loodrecht op het vertrouwen dat zijn cliënt de benodigde gegevens juist en volledig heeft aangeleverd. Dit benadrukt het belang van het nauwkeurig schriftelijk vastleggen en bijhouden van afspraken, uitgevoerde werkzaamheden en lopende processen zoals die spelen in het contact tussen enerzijds de fiscaal dienstverlener en zijn cliënt en anderzijds de fiscaal dienstverlener en de Belastingdienst. Ook zou idealiter de tekst van de volmacht moeten worden aangepast ten aanzien van de in het kader van het convenant uit te voeren werkzaamheden. In de praktijk lijkt dit wellicht niet noodzakelijk nu de tekst van de volmacht niet leidend is voor de reikwijdte ervan. Vanuit theoretisch oogpunt acht ik het aanbevelenswaardig om er als fiscaal dienstverlener alles aan te willen doen aansprakelijkstellingen uit te sluiten. Het aanpassen van de volmacht valt daar in mijn optiek ook onder. Een zorgvuldige documentatie brengt voorts als voordeel dat de fiscaal dienstverlener een dossier over zijn eigen werkzaamheden opbouwt. Als hij door de Belastingdienst als medepleger van een mogelijk fiscaal delict wordt aangesproken, heeft hij in ieder geval munitie om zich te verdedigen. 4. Conclusie en uitleiding De fiscaal dienstverlener verbindt zich bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht met zijn cliënt om zich te gedragen als een redelijk en bekwaam vakgenoot. Hij neemt een zorgplicht op zich om de hem opgedragen werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren. Wát hij exact moet doen, is op voorhand niet te zeggen. De invulling laat zich sterk afhangen van de concrete omstandigheden van het geval. De dienstverlener zal zich per cliënt en per taak moeten afvragen of hij voldoende informatie heeft om zijn werkzaamheden correct en tijdig te kunnen uitvoeren. Indien hij hieraan redelijkerwijs twijfelt, heeft hij een onderzoeksplicht. Met het sluiten van een convenant verandert er niets aan de verplichting tijdig een aangifte in te dienen die voldoet aan fiscale wet- en regelgeving, waarna de inspecteur de belastingschuld formaliseert in een aanslag. De weg naar het opleggen van deze aanslag verandert echter. Door proactief discutabele standpunten te melden, wordt een eventuele discussie over deze standpunten verlegd naar het moment vóór het indienen van de aangifte. Deze verplichting voor de fiscaal dienstverlener wordt expliciet in het convenant dat hij sluit met de Belastingdienst vermeld. Voorts blijkt uit dit convenant dat de dienstverlener zich verantwoordelijk stelt voor de kwaliteit, de juistheid en volledigheid van de gegevens die uiteindelijk tot uitdrukking zullen komen in de aangifte. Door middel van het sluiten van een subconvenant wordt de cliënt van de dienstverlener onder de reikwijdte van horizontaal toezicht gebracht. De cliënt verbindt zich juiste en volledige gegevens aan zijn fiscaal dienstverlener te verstrekken. Het voorgaande brengt naar mijn mening met zich dat de zorgplicht van de fiscaal dienstverlener ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden voor zijn cliënt wordt uitgebreid. Of dit ook leidt tot een eerdere aansprakelijkstelling door zijn cliënt, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Pagina 6

7 Daarbij zal de rechter uiteindelijk toetsen hoe de (mogelijke) schending van de zorgplicht door de fiscaal dienstverlener dan wel de overschrijding van de grenzen van zijn volmacht zich verhoudt tot het vertrouwen dat de dienstverlener in zijn cliënt mocht stellen en de werkzaamheden die tussen hen zijn afgesproken. Op voorhand kan ik geen voorspellingen doen over de uitkomst van een dergelijke toets. Wel ben ik van mening dat door het convenant er meer argumenten verzonnen kunnen worden om de fiscaal dienstverlener civielrechtelijk aansprakelijk te stellen. Ditzelfde geldt voor een bestuursrechtelijke aansprakelijkstelling als medepleger door de Belastingdienst. Om aansprakelijkstellingen zoveel mogelijk uit te sluiten, is het derhalve van cruciaal belang dat het contact tussen de fiscaal dienstverlener en zijn cliënt en/of de Belastingdienst nauwkeurig wordt gedocumenteerd en wordt bijgehouden. Breda, 27 juni 2012 Pagina 7

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Steens & Partners Accountants en Adviseurs

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht

Convenant Horizontaal Toezicht Convenant Horizontaal Toezicht 15 september 2010 1 Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen, Hoendervangers

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Noord Negentig accountants en belastingadviseurs. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Noord Negentig accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. de Belastingdienst en JAN Accountants en Belastingadviseurs B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en Horizontaal toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------------- Partijen,, gevestigd

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. RSW accountants, belastingadviseurs & consultants. de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen RSW accountants, belastingadviseurs & consultants en de Belastingdienst 1 Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de en M & K HILVERSUM B.V. Horizontaal Toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------- Partijen: M & K Hilversum

Nadere informatie

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs. de Belastingdienst/Holland-Noord Convenant Horizontaal Toezicht tussen Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs en de Belastingdienst/Holland-Noord Horizontaal toezichtconvenant Partijen, De federatie Omnyacc Accountants & Belastingadviseurs

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Voorwoord. Afkortingen

Voorwoord. Afkortingen INHOUDSOPGAVE Voorwoord Afkortingen V XV HOOFDSTUK 1 Inleiding 1 1.1 Inleiding tot het onderzoek 1 1.1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen in het houden van toezicht 1 1.1.2 Horizontaal toezicht in belastingzaken

Nadere informatie

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat Aansprakelijkheid & schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers BRONNEN VAN AANSPRAKELIJKHEID Onrechtmatige daad (6:162 BW) Tekortschieten in nakoming verbintenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene levering en betalingsvoorwaarden A.J. van Essen Uitvaartzorg- begrafenis en crematieverzorging Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62777521 Artikel 1 Definities a.

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

mr. ing. R.O.B. Poort

mr. ing. R.O.B. Poort AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VEILIGHEIDSKUNDIGE 17 maart 2011 mr. ing. R.O.B. Poort 17 maart 2011 www.bureaupoort.nl 1 OPBOUW WORKSHOP Beroepsaansprakelijkheid algemeen Wanprestatie (contractueel) Onrechtmatige

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL HOUTEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Stichting Rechtswinkel Houten is een stichting, opgericht naar Nederlands recht, met als doelstelling het verschaffen van gratis

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv Algemene voorwaarden 2014 - blad 1 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Chezpied bv, handelend onder naam Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 3. Offertes, aanbiedingen en advies

Algemene voorwaarden. 3. Offertes, aanbiedingen en advies Algemene voorwaarden 1. Gebruiker en wederpartij 1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Financiële Planner gevestigd te Hoorn aan de Diamantplein 14 1625 RR, hierna te noemen: De Financiële

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-41 d.d. 10 februari 2012 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. E.P.A. Bogers,

Nadere informatie

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt!

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Eric Bot 1 Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Inhoudsopgave Inleiding Beloning / Portefeuillerecht Wie is verantwoordelijkheid voor het advies? Rechtsfiguur van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

Onjuiste pensioenopgaven

Onjuiste pensioenopgaven Onjuiste pensioenopgaven Aansprakelijkheid voor pensioenfondsen en de rol van disclaimers Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen mr. A.M.Z. Rondas (AZL) Onjuiste pensioenopgaven Aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht

Datum 24 april 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de column dat Deutsche Bank in strijd handelt met de zorgplicht > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN

CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CLAFIDES Artikel 1. Identiteit CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN E-mailadres: info@clafides.nl Artikel 2. Definities Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Reglement juridisch advies en bijstand

Reglement juridisch advies en bijstand Reglement juridisch advies en bijstand De Politievakorganisatie VMHP wil de in artikel 2 van de statuten genoemde doelstellingen onder andere bereiken door het verlenen van juridische bijstand aan de leden

Nadere informatie

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;!

2.4 De!toepasselijkheid!van!voorwaarden!van!wederpartij!wordt!uitdrukkelijk!uitgesloten;! ALGEMENE'VOORWAARDEN' Artikel'1'Definities' Indezevoorwaardenwordendehiernavolgendetermenindenavolgendebetekenisgebruikt,tenzijuitdrukkelijkanders isaangegeven: Gebruiker :EV?BoxB.V.,degebruikervandealgemenevoorwaarden,opdrachtnemer,verkoper;

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene.

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-122 d.d. 23 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4970

ECLI:NL:CRVB:2016:4970 ECLI:NL:CRVB:2016:4970 Instantie Datum uitspraak 14-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 14/7122 WW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KUNST & CULTUUR OSS

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KUNST & CULTUUR OSS ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING KUNST & CULTUUR OSS Bij het aangaan van overeenkomsten en de uitvoering van opdrachten hanteert de Stichting Kunst & Cultuur Oss onderstaande algemene voorwaarden. Art. 1.

Nadere informatie

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat

mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat mr. Richard A. Korver Communicatietrainer & Advocaat Aansprakelijkheid & schuldhulpverlening BRONNEN VAN AANSPRAKELIJKHEID Onrechtmatige daad (6:162 BW) Tekortschieten in nakoming verbintenis Zorgplicht

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, is het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.2662 (068.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verstrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 702 Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften Nr. 115 BRIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Persoonlijke aansprakelijkheid advocaat ECLI:NL:HR:2015:2745 Client vraagt advies (risico s afdekken) over

Nadere informatie

ASR Schadeverzekering N.V, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Aangeslotene.

ASR Schadeverzekering N.V, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-80 d.d. 19 maart 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur

Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur Bestuurlijke boete voor accountant en belastingadviseur Sinds 1 juli 2009 kan de Belastingdienst ook een bestuurlijke boete opleggen aan de accountant en belastingadviseur. Een belangrijke uitbreiding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Rialto: a: een natuurlijk rechstpersoon die, dan wel b: een rechtspersoon die, dan wel c: een aantal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie april 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DRIEKLEUR VERZEKERINGEN Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg 30 januari 2009 (nummer 2009/3) Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

NMI Mediation Reglement 2008

NMI Mediation Reglement 2008 NMI Mediation Reglement 2008 Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Kwestie: de in de Mediationovereenkomst omschreven kwestie. b. Certificerende Instelling: de instelling die certificaten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WOZ op maat

Algemene voorwaarden WOZ op maat Algemene voorwaarden WOZ op maat 1. Algemeen 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van professionele dienstverlening

Nadere informatie

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst.

Erven, belasting en rente. Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Erven, belasting en rente Rapport over een klacht over de voorlichting van de Belastingdienst. Oordeel De Nationale ombudsman vindt de klacht over de Belastingdienst gegrond. Datum: 19 maart 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie