Bestuursrapportage 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2010"

Transcriptie

1 Betuurrapportage 2010

2

3 1. Inledng De Betuurrapportage Van Betuurrapportage naar Jaarrekenng Leewjzer Bjturen en bjtellen Programma Velghed Thema Socale Velghed Thema Fyeke Velghed Thema Verkeervelghed Programma Socale Infratructuur Thema Maatchappeljke Voorzenngen Thema Zorg Thema Inkomen Thema Cultuurvoorzenngen Thema Sport Programma Wonen en Leefbaarhed Thema Beheer van de Openbare Rumte Thema Afvalnzamelng en Verwerkng Thema Mleu Thema Vergunnngverlenng Thema Ontwkkelen en Hertructureren Woonwjken Programma Werk en Scholng Thema Opgroeen en Onderwj Thema Huvetng onderwj Thema Arbedmarkttoeledng Programma Ondernemerchap en Berekbaarhed Thema Ontwkkelng, Beheer en Hertructurerng Bedrjventerrenen Thema Verbeteren Berekbaarhed Thema Economche Structuurverterkng Programma Betuur, Partcpate en Dentverlenng Thema Algemeen Betuur Thema Dageljk Betuur Programma Algemene Dekkngmddelen Thema Gemeentefond Thema Bedrjfvoerng Fnancële afwjkngen op (nveterng-) kredeten Bjlagen...35 Bjlage 1: Totaaloverzcht budgettare afwjkngen Bjlage 2: Kredetcr Bjlage 3: Subde overzcht Betuurrapportage

4 1. Inledng 1.1 De Betuurrapportage De regulere plannng & control cyclu tot en met 2009 voorzag met de Intermnota n één betuurljk moment van bjturng op de lopende begrotngutvoerng en met de 9-maandrapportage n één betuurljk moment van fnancële bjtellng van de begrotng. Tjden de betuurljke behandelng van de 9-maandrapportage 2009 afgeproken dat n 2010 de Intermnota en de 9-maandrapportage gecombneerd worden n één document, genaamd de Betuurrapportage Deze naam benadrukt de belangrjkte gebruker van de rapportage: de raad en het college van B&W. In dt document komt zowel de bjturng op de lopende begrotngutvoerng 2010 (met de oude thema ndelng) aan bod al de fnancële bjtellng van de begrotng. De rapportage gebaeerd op de eerte ze maanden van het lopende begrotngjaar. De nadruk lgt op het treffen van maatregelen (beheerng & bjturen) om eventuele vertragng en overchrjdng n de begrotngutvoerng te voorkomen. Doel van de Betuurrapportage om het college en de raad n taat te tellen een belednhoudeljk debat te voeren gekoppeld aan mddelen en utvoerng. De Betuurrapportage heeft dan ook twee functe: Een afwjkngenrapportage gercht op bjturng n geval van gegnaleerde achterbljvende realate op de utvoerng van de Programmabegrotng Daartoe wordt een (ende)jaarprognoe voor 2010 van de verwachte afwjkngen op de utvoerng van de begrotngprogramma amengeteld. Inden deze prognoe voor 2010 een afwjkend beeld geeft van de geplande begrotngutvoerng wordt hervan meldng gemaakt met een toelchtng. Teven wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen om de begrotngutvoerng n ljn te krjgen met de door de raad bechkbaar getelde mddelen. Een bjtellngenrapportage gercht op een zo goed mogeljke voorpellng van het jaarreultaat 2010, waarbj onontkoombare en net bjtuurbare afwjkngen worden verwerkt door mddel van een begrotngwjzgng. Belangrjke reden hervoor de verete n het kader van rechtmatghed. De fnancële bjtellng van de begrotng vndt door de amenvoegng eerder plaat dan andere jaren. De Betuurrapportage net het laatte moment om de begrotng bj te tellen. Inden na optellng van de Betuurrapportage bljkt dat een fnancële bjtellng van de begrotng noodzakeljk, omdat ander net wordt voldaan aan de begrotngrechtmatghed, dan zjn er twee mogeljkheden. De eerte mogeljkhed dat de begrotngwjzgng plaatvndt door mddel van een verzamelwjzgng, de tweede mogeljkhed door het aanbeden van een eparaat raadvoortel met een aparte begrotngwjzgng. Doorontwkkelng Betuurrapportage De eerte ervarngen met deze Betuurrapportage leert on, dat we al organate nog een aantal lagen kunnen maken. Zo zjn we on ervan bewut, dat de focu bj de Betuurrapportage nu vooral op de fnancën gercht. De aandacht voor belednhoud en de afwjkngen herop bljft n deze rapportage nog op de achtergrond. Dat de focu momenteel met name op fnancën lgt net zo vreemd gelet op de hudge recee en de op handen zjnde bezungngen. De concrete meetbaarhed n geld n tegentellng tot de van beledeffecten daarnaat een andere verklarende factor voor de relateve gerchthed op geld n deze betuurrapportage. Her lggen voor het aankomende jaar dan ook grote ontwkkelkanen met de ntroducte van programmakaarten bj de Begrotng Met behulp van de programmakaarten zullen de outputdoeltellngen op belednhoud meer concreet worden bechreven. Deze formulerng van de outputdoeltellngen telt on bj de volgende betuurrapportage beter n taat om afwjkngen en bjbehorende bjturng en beheerng van beled nzchteljk te maken. Daarnaat gecontateerd dat aandacht voor bjturng en beheerng nog terker ngebed kan worden bnnen de organate. Dt vraagt contnue aandacht bnnen de organate om onzelf de prncpe van (ntegrale) bjturng en beheerng nog meer egen te maken en dt vooral ook beter nzchteljk te maken aan de raad. Deze ontwkkelng realeren wj, door een aangepat ntern proce, waarn de geleerde leen van dt jaar worden doorvertaald naar een betere beheerng van onze begrotng. Betuurrapportage

5 1.2 Van Betuurrapportage naar Jaarrekenng Gevolgen economche recee Zoal bj de Perpectefnotte 2010 uteen gezet, heeft de wereldwjde recee een depe mpact op de overhedfnancën. Deze Betuurrapportage laat zen dat de egen gemeenteljke nkomten n 2010 erg onder druk taan, onder meer vanwege de recee. Dt betreft vooral de nkomten de voortvloeen ut bouwactvteten (bouwlege), maar ook andere nkomten al bjvoorbeeld toegangprjzen en dvdenden. Ook werkt de recee n 2010 voelbaar door n de algemene utkerng ut het Gemeentefond en pecfeke utkerngen van departementen. Daarnaat taat aan de utgavenkant een aantal poten vanwege de recee onder druk. Een belangrjke utgavenpot de bjtandverlenng. De utgaven aan bjtandutkerngen zjn het afgelopen jaar toegenomen. Gemeenten dragen zelf zorg voor de koten van ocale denten. Deze koten zorgen n 2010 voor aanzenljke tegenvaller. Boventaande effecten, amen met autonome ontwkkelngen (bv. gladhedbetrjdng en vortchade) en ncdentele tegenvaller, maken dat er fore (tructurele) tegenvaller zjn onttaan bj deze Betuurrapportage. De tructurele doorwerkng zal zch doorvertalen n de Begrotng 2011 en de meerjarenbegrotng. Enkele tructurele tegenvaller zjn al va de Kaderbref 2011 verwerkt. Andere komen terug n het ntegrale afwegngproce en/of worden beheert va aanvullende beparngopgaven voor het debetreffende onderdeel. De Betuurrapportage De endejaarprognoe 2010 van de Betuurrapportage bedraagt n totaal voordelg. De nadelen worden n 2010 (met name) gecompeneerd door een groot ncdenteel voordeel, nameljk de verkoop van Netwerk (opbrengt van ). Hoewel de tegenvaller n 2010 nog kunnen worden gecompeneerd door ncdentele voordelen, vraagt de tructurele doorwerkng van de tegenvaller ( ) om aanvullende beheerng, bjturng en bjtellng van de begrotng. In het cenaro van waar wj onze fnancële opgave op baeren, rekenng gehouden met autonome ontwkkelngen ( ) al gevolg van de recee. Een deel van de tructurele doorwerkng ut de Betuurrapportage hangt met de recee amen ( ). Het tructurele reultaat van de Betuurrapportage betekent dat crca ( ) van de nu voorlggende tructurele doorwerkng al extra opgave bovenop het cenaro komt. Dt alle zal de komende tjd om om pjnljke keuze vragen. Daarnaat geeft de Betuurrapportage een doorkjk naar grote te verwachte nadelen, welke nog net n de prognoe zjn verwerkt, omdat er nog geen utlutel over. Deze poten zjn opgenomen al rco en drukken hermee op het weertandvermogen. Deze poten kunnen bj de jaarrekenng nog voor nadelge reultaten zorgen. Effect op de fnancële pote van de tad De gemeente heeft mddelen bechkbaar om fnancële tegenvaller op te vangen, het zogenaamde weertandvermogen. In de begrotng en jaarrekenng wordt de fnancële mpact van de uttaande rco afgezet tegen het weertandvermogen. Het weertandvermogen betaat ut rumte op de explotatebegrotng (telpot onvoorzen en eventueel onbenutte belatngcapactet) en rumte n de reerve. Het weertandvermogen van de tad neemt met het reultaat van deze Betuurrapportage toe. Echter vanwege de tructurele doorwerkng van de negateve afwjkngen en de tegenvaller welke zch n 2010 nog zullen voordoen, zal het weertandvermogen n de komende jaren onder druk komen te taan. Bj de Begrotng 2011 zal n de rcoparagraaf deper op het weertandvermogen worden ngegaan. Herna volgt eert een totaaltabel. Heronder worden de belangrjkte afwjkngen (groter dan ) ut de Betuurrapportage bechreven. De afwjkngen zjn naar ver categoreën gecluterd en worden n deze Betuurrapportage op de aangegeven pagna bechreven. De afwjkngen leden tot een zo goed mogeljke prognoe voor het rekenngreultaat n de Jaarrekenng Waar het tructurele afwjkngen betreft wordt bechreven hoe meerjarg om wordt gegaan met de tructurele doorwerkng van de afwjkng (bjturng, beheerng & bjtellng). Recee Autonoom Technche wjzgngen Overge wjzgng Incdenteel Structureel Totaal Totaal betuurrapportage Betuurrapportage

6 Recee Inc/Struc Bedrag 1. Juncrculare (p. 12, 32 & 33) Structureel Zeehavengelden (p. 16) Incdenteel Bouwlege (p. 19) Inc & Struc Boventaande dre poten houden drect of deel verband met de recee. Maatregelen ter beheerng zjn herbj ten dele mogeljk om de omvang van de afwjkng te beperken. Volledge bjturng om de afwjkngen te voorkomen n deze gevallen echter net mogeljk. De tructurele doorwerkng van de Juncrculare zal conform worden verwerkt n de Begrotng 2011 en de meerjarenbegrotng. Met betrekkng tot de Bouwlege de receegevoelghed reed gemeld bj de Begrotng Bj de begrotng 2011 zal verder worden ngegaan op de tructurele doorwerkng van de bouwlege. Autonoom Inc/Struc Bedrag 4. WMO Hulpmddelen en hopper (p. 12) Incdenteel Hertel vortchade (p. 15) Incdenteel Gladhedbetrjdng (p. 15) Incdenteel Leerlngen vervoer (p. 22) Structureel De boventaande afwjkngen zjn het gevolg van dvere autonome ontwkkelngen. Bj deze autonome ontwkkelngen geldt, dat wj het effect (op korte termjn) net zelf kunnen beïnvloeden en enkel de afwjkng kunnen beheeren. Bjturng op deze poten om net of ander lecht ten dele mogeljk door bjvoorbeeld het ambtenveau bj te tellen, regelngen n veroberde varant ut te voeren of fnanceel te plafonneren. De oorzaken en meerjarge bjturng en beheerng op deze poten op de aangegeven pagna bechreven. Bj de begrotng 2011 zal verder worden ngegaan op de tructurele doorwerkng van leerlngen vervoer. Technche wjzgngen Inc/Struc Bedrag 8. Correcte kaptaallaten (p. 13 & 21)* Inc & Struc Correcte vrjval mddelen (p. 20)* Incdenteel Kaptaallaten (p. 23)* Incdenteel Structureel nadeel Projectman. (p. 30)* Structureel Verrekenng voorgaande jaren (p. 32)* Incdenteel Vrjval telpoten (p. 33)* Incdenteel Verchuvngen naar open explotate (p. 33)* Incdenteel -296 *Betreft een technche correcte In de afgelopen perode geïnveteerd n het nog beter n control komen op enkele latge (technche) doer. Te denken valt herbj bjvoorbeeld aan het beter beheeren van de kaptaallaten (afchrjvngen en rente) va de fnancële ytemen en het technch beter n de grp krjgen van de begrotngen van de (cultuur)bedrjven. Inzcht hern heeft er toe geled dat een aantal van de boventaande technche begrotngfouten naar boven gekomen. Afwjkngen de bovenden ander later aan het lcht zouden zjn gekomen en maar beter nu n het ntegrale beeld zchtbaar kunnen zjn. Bj de begrotng 2011 zal verder worden ngegaan op de tructurele doorwerkng van de kaptaallaten en het tructurele nadeel bj Projectmanagement. Overge wjzgng Inc/Struc Bedrag 15. Extra opdrachten Toezcht (p. 10) Incdenteel Bjdrage mleudent (p. 19) Structureel Takforce Huvetng Arbedmgranten (p. 21) Incdenteel Vrjval ubde VVE (p. 22) Incdenteel Sportgebouw leerpark (p. 23) Structureel Product parkeren (p. 26) Incdenteel Algemene dekkngmddelen GRD (p. 30) Incdenteel Incdenteel nadeel Projectman. (p. 30) Incdenteel Verkoop Netwerk (p. 33) Incdenteel Overg poten Inc & Struc De overge wjzgngen zjn het gevolg van uteenlopende oorzaken. Bj deze wjzgngen heeft waar nodg en mogeljk zowel bjturng, beheerng al bjtellng plaatgevonden. De nformate met betrekkng tot deze Betuurrapportage

7 afwjkngen opgenomen op de aangegeven pagna. Bj de begrotng 2011 zal verder worden ngegaan op de tructurele doorwerkng van de bjdrage mleudent. Naar de jaarrekenng In het geprognotceerde reultaat van de Betuurrapportage geen rekenng gehouden met programmabudgetten en nveterngen welke pa n 2011 tot koten of verplchtngen leden, maar waarover betuurljke belutvormng gedurende 2010 heeft plaatgevonden. In fete zal er n deze gevallen prake zjn van budgetoverhevelng van 2010 naar Dt brengen wj n de Jaarrekenng 2011 onder uw aandacht va de zogenaamde technche reultaatbetemmngen. Er kan bj technche reultaatbetemmngen prake zjn van vertraagde projecten, meerjarge projecten of betuurljke beluten. Omdat formele belutvormng over het doorchuven van budgetten pa kan plaatvnden na aflutng van het boekjaar 2010, vndt dt net plaat bj de Betuurrapportage. Op een aantal onderdelen weten we al dat er voortellen volgen voor utvoerng n Hoewel op deze budgetten n 2010 fnancële afwjkngen worden verwacht, zjn de budgetten n deze rapportage net afgeraamd. Deze poten hebben op dt moment du nog geen effect op het geprognotceerde reultaat. Zoal eerder genoemd wordt met de Betuurrapportage het jaarrekenngreultaat geprognotceerd. Bj het opmaken van de jaarrekenng zal bljken welk aldo daadwerkeljk gerealeerd wordt. Op dat moment zal pa prake zjn van daadwerkeljke reultaatbetemmng. Daarbj wllen wj de gedragljn betendgen dat de technche reultaatbetemmng betrokken wordt bj de belutvormng over het jaarverlag 2010 en de nhoudeljke reultaatbetemmng bj de afwegng n de Kadernota Verder een aantal poten nog net verwerkt n de rapportage omdat daar nog geen utlutel over, maar de wel nvloed kunnen hebben op het endreultaat over 2010: In relate tot het tekort op de Inkomenonderteunng en de berchtgevng n jul 2010 vanut het Mntere van SZW dat de gemeenten mnder geld krjgen voor bjtandutkerngen, moeten wj rekenng houden met een groter tekort op dt product. Op dt moment chatten wj n dat wj crca moeten bjdragen n het tekort. De SDD meldt n zjn eerte marap dat er dt jaar wederom een toenemend beroep op de Mnmaregelngen wordt gedaan. Er wordt een negatef reultaat verwacht de voor een deel wordt gedekt ut de reerve mnmabeled bj de SDD. De reerve ontoerekend om het totale negateve reultaat te kunnen dekken. In de tweede marap (december n Drechtraad) een meer betrouwbare prognoe bechkbaar, maar op ba van de hudge nzchten wordt een negateve bjtellng van verwacht. Op het moment van chrjven van deze betuurrapportage zjn we nog n afwachtng van de 2 e marap van Zud-Holland Zud en de GRD. Deze rapportage kunnen mogeljk nog afwjkngen op de door on geraamde bjdragen aan deze gemeenchappeljke regelngen veroorzaken. Op dt moment wordt gewerkt aan fnancële overeentemmng over de koten de de gemeenchappeljke regelng Zud-Holland Zud heeft gemaakt voor het Servce Centrum Drechtteden. Herbj wordt onderhandeld over het utgangpunt van budgetneutrale overgang naar het SCD veru meer en betere werkplekvoorzenngen. Het treven om voor end 2010 tot een overeenkomt te komen. Eventuele fnancële gevolgen zullen bj de jaarrekenng worden opgenomen. De bjtellng van de begrotng voor het thema Sport betreft momenteel alleen nog de fnancële ontvlechtng van Aquapulca en nvlechtng van de Sportboulevard per 1 jul Met eventuele overloop- & nregelkoten, koten voor betrjdng legonella en compenate van extra koten & nkomtendervng al gevolg van latere opleverng, nog geen rekenng gehouden. Op dt moment kan nog geen exacte ramng van deze koten worden gegeven. Indcatef dent rekenng gehouden te worden met een nadeel van crca voor het end van Een deel van deze onzekerhed kan bnnen het thema Sport worden gecompeneerd, door n 2010 het beheer van het gebouw Sport+ Leerpark bnnen de hudge formate van portaccommodate op te vangen. Herdoor kan de mogeljke overchrjdng worden beperkt tot crca Op verchllende afdelngbudgetten wordt een nadeel verwacht. Een belangrjke reden voor dt nadeel dat er n 2010 veel op overhead gechreven door functonaren de normaal geproken op projecten en explotateproducten chrjven. Dt peelt met name bj de ector Stadontwkkelng. Denk herbj aan de bjzondere nzet voor de brede doorlchtng waarbj een groot deel van onze organate ntenef betrokken almede de feteljke hernrchtng van de projectadmntrate. Door herberekenng van uurtareven wordt getracht zo n groot mogeljk deel van deze extra overheadkoten door te belaten naar projecten en explotateproducten. Daarnaat zal nadrukkeljk getuurd worden op het bereken van een hogere productvtet. In het eerte halfjaar 2010 een groot deel van de achtertand n de opleggng van belatngaanlagen over voorgaande jaren ngelopen. De aanlagen over 2008 zjn nagenoeg afgerond. Gemeentebelatngen Drechtteden verwacht dat end 2010 de reterende aanlagen over 2009 (per 1 jul 2010 crca ) zjn opgelegd. Met de defnteve afrondng van de achtertand kan beter Betuurrapportage

8 nzcht en onderbouwng gegeven geworden n de verchllen tuen de geraamde en de werkeljke nkomten van de hondenbelatng, precarobelatng, roolrechten en de afvaltoffenheffng. In de begrotng jaarljk een tructurele taaktellng opgenomen van voor projecten waarvan de ector Stadontwkkelng opdrachtgever. De nvullng van deze taaktellng wordt jaarljk gezocht bj (teed verchllende) projecten bnnen de projectportefeulle van Stadontwkkelng. De nvullng van de taaktellng voor 2010 gevonden n een dretal projecten; Algemeen budget Wjkverkeerplannen ( ), Bodemanerng ( ) en het retantbudget kredet nota neuwe Parkeermaatregelen 2007 ( ). De totale voorgenomen beparng van wordt hermee rumchoot gerealeerd. De eerte twee beparngen worden begrotngtechnch n de tweede verzamelwjzgng verwerkt. De beparng op de parkeermaatregelen wordt meegenomen n het eparate betuurljke voortel. Op deze wjze worden alle beparngen n begrotngjaar 2010 waardoor de taaktellng op projecten voor 2010 wordt gerealeerd. Herdoor onttaan bj de jaarrekenng 2010 geen grote afwjkngen op het betreffende product. De rco' én ontwkkelngen (potef/ negatef) rond de grondexplotate zjn na de prognoe 2010 net meer geactualeerd. Aldu moet op dt moment eng voorbehoud gemaakt worden rondom de exacte utkomten 2010 van het grondbedrjf. In het verde kwartaal zal ngeval er noodzakeljke verlevoorzenngen n 2010 moeten worden getroffen daarover afzonderljke nformate worden vertrekt. Het project deconcentrate woonwagen op ba van vrjwllge verplaatngen afgerond. Dt project bnnen de getelde kader afgewkkeld. Op de voormalge woonwagenlocate Weldrechte Zeedjk zjn nu nog vjf geznnen gehuvet, waarvoor mogeljk prake zal zjn van gedwongen verhuzng. Op dt moment zjn geen mddelen bechkbaar voor de deconcentrate van deze vjf geznnen. Deze koten worden vooralnog geraamd op en kunnen ten late van de toekomtge grondexplotate Dordte Kl III worden gebracht. Dt betreft het zudweteljke deel van het bedrjventerren. Deze grondexplotate wordt nu ambteljk voorbered en dt jaar zal het raadvoortel worden opgeteld. Er betaat twjfel of alle begrote opbrengten van parkeren worden gerealeerd. Dt hangt onder andere amen met verchuvng n parkeerpatronen. Zo de bezettng van het grat parkeerterren aan de Weeknderendjk aanmerkeljk groter dan voorgaande jaren. Bj de jaarrekenng 2010 zal een analye worden gemaakt van de verhoudng tuen geraamde en gerealeerde parkeeropbrengten. Herut moet bljken wat vanut meerjarg perpectef een realtche opbrengtramng. 1.3 Leewjzer In hoofdtuk 2 van deze rapportage worden de fnancële afwjkngen op themanveau uteen gezet per 1.000, waarbj een -/- een nadeel betekent en een + een voordeel. Om te kunnen voldoen aan de BBV, waarbj de raad de laten, baten en de tortngen & onttrekkngen aan reerve formeel autoreert, deze opzet verwerkt bj de preentate op themanveau. De Betuurrapportage een afwjkngenrapportage gercht op bjturng en beheerng. Wanneer een afwjkng op de begrotng dregt, maar door maatregelen (deel) voorkomen kan worden, preken wj van bjturng. Wanneer een afwjkng een voldongen fet en de effecten hervan op de begrotng door maatregelen worden beperkt, preken wj van beheerng. Wanneer de begrotng naar aanledng van de afwjkng wordt aangepat preken wj van bjtellen. Bj de afwjkngen de n de tabellen een reultaat geven, totale bjturng en beheerng net mogeljk geweet om de benodgde bjtellng te voorkomen. Bj deze poten wel getracht om de bjturng en beheerng welke heeft plaatgevonden, zo goed al mogeljk te bechrjven. Het kan n de tabellen ook voorkomen, dat er enkel nullen zjn opgenomen. Bj poten waar dt het geval, dregde een afwjkng te onttaan, maar heeft de bjturng er n fnanceel opzcht toe geled dat de benodgde bjtellng voorkomen. In de tabellen aangegeven of de gemelde afwjkngen ncdenteel of tructureel van aard zjn. Incdentele afwjkngen hebben alleen betrekkng op Structurele afwjkngen werken ook n de meerjarenprognoe door. Bj tructurele afwjkngen dent meerjarge bjturng, beheerng of bjtellng plaat te vnden. Waar deze maatregelen meerjarg bekend zjn, worden deze bechreven. Wanneer n de tabellen bj een afwjkng zowel ncdenteel al tructureel aangegeven (Inc & Struc), houdt dt n dat er wel prake van een tructurele doorwerkng. Echter de tructurele doorwerkng wjkt dan af van het aangegeven bedrag (werkt lecht deel door). De voorgetelde bjtellngen worden va deze betuurrapportage ongeacht een eventueel tructurele effect enkel n de Begrotng 2010 gewjzgd. De meerjarge bjtellng heeft ofwel reed bj de Kaderbref 2011 plaatgevonden, of vndt plaat bj de Begrotng In hoofdtuk 3 wordt ngegaan op de afwjkngen op nveterngen. Omdat de focu bj nveterngen lgt bj begrotngrechtmatghed ngezoomd op de verwachte kredetoverchrjdngen n Betuurrapportage

9 2. Bjturen en bjtellen In dt hoofdtuk worden de rco en bjturngmaatregelen per product bechreven en, voor zover mogeljk, gekwantfceerd naar bedragen. Ook worden her de gevraagde bjtellngen (begrotngwjzgngen) per product benoemd de, nden van toepang, overbljven na het utvoeren van de bjturngmaatregelen. 2.1 Programma Velghed Programma Velghed Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Thema Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Socale velghed Fyeke velghed Verkeervelghed Reultaat na betemmng Thema Socale Velghed Thema Socale Velghed Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Socale velghed 1. Meldpunt nazorg Structureel Regonale Velghedprojecten Structureel Peroneelkoten OOV Incdenteel Vrjgevallen mddelen GSB Incdenteel Toezcht 5. Extra opdrachten Toezcht Incdenteel Reultaat na betemmng Meldpunt nazorg In de begrotng een pot van opgenomen voor het meldpunt nazorg. Voor de fnancerng van dt meldpunt wordt voor twee jaar een aparte Rjkbjdrage ontvangen. De pot onder het thema Socale Velghed kan vervallen. 2. Regonale velghedprojecten Voor een aantal projecten wordt een bjdrage per nwoner aan de rego (ZHZ/Polte) betaald. Deze bjdrage wordt gedekt ut gereerveerde mddelen. Per aldo kan de bjdrage voor 2010 volledg bnnen de begrotng worden gedekt. Er echter wel prake van voor- en nadelge afwjkngen. Zo de bjdrage voor het Regonale Informate en Experte Centra (RIEC) hoger dan begroot. Deze verhogng kan n 2010 nog grotendeel opgevangen worden, doordat de bjdrage aan het cameratoezcht Merwede Lnge Ljn van en de bjdrage oud- en neuw pa n 2011 aan de orde zjn. De reterende afwjkng van kan gedekt worden door klene voordelen bnnen de hudge explotate. Vanaf 2011 echter prake van een tructureel tekort om alle projecten n dezelfde omvang voort te zetten. Dt zal n het afweegproce van de begrotng 2011 worden meegenomen. 3. Peroneelkoten Openbare Orde en Velghed De afdelng Openbare Orde heeft begn van het jaar opentaande vacaturerumte gehad, de op dt moment grotendeel ngevuld. Verder zt een aantal medewerker nog n een lagere nchalng, waardoor enge fnancële rumte onttaat. Per aldo betreft het zo n lagere apparaatkoten, de verantwoord worden op het product Socale Velghed. 4. Vrjgevallen mddelen GSB Bj de afdelng OOV onttaat een ncdenteel voordeel van vanwege vrjgevallen mddelen ut de GSB perode (2009) heeft betrekkng op de aanchaf van apparatuur (PIX) de n 2010 va het arrondementparket vergoed. Het andere deel van betreft de afrekenng met bureau Jeugdzorg nzake de ubde ITB. De actvteten de aan deze ubde waren verbonden zjn maar beperkt ngevuld, waardoor een groot deel van de ubde teruggevorderd. Betuurrapportage

10 5. Extra opdrachten Toezcht De afdelng Toezcht werkt teed meer al een bedrjf. Voor zowel nterne- al externe opdrachtgever wordt nzet van toezchthouder geleverd op dvere producten. Een aantal denten valt onder reguler werk en een aantal denten onder tjdeljke extra werkzaamheden. Heronder vallen bjvoorbeeld de nzet voor het project ondergronde contaner en de nzet op dvere (neuwe) parkeerterrenen- en garage. Ook wordt nzet geleverd op het Leerpark en voor de gemeenten Zwjndrecht en Hendrk-Ido-Ambacht. Deze nzet wordt afgerekend tegen het tandaard uurtaref, waardoor extra nkomten onttaan. Hertegenover taan extra peroneellaten. Echter doordat een aantal vate koten (net drect) toeneemt onttaat begrotngrumte ( voordeel). Daarnaat onttaat begrotngrumte doordat veel peroneel neuw en (nog) laag ngechaald, en gebruk gemaakt wordt van relatef goedkope nhuurcontructe (amen voordeel). Per aldo rekenen we op extra nkomten, waartegenover aan extra koten taan Thema Fyeke Velghed Thema Fyeke Velghed Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Brandweer 1. Brandweerzorg Structureel Reultaat na betemmng Brandweerzorg Er n 2010 prake van een negateve nacalculate betreffende de nwonerbjdrage. Dt betekent dat de nwonerbjdrage aan de Velghedrego omlaag gaat. De bjdrage voor Dordrecht aan de Velghedrego lager dan begroot. Verder n de begrotng een pot opgenomen voor utvoerng van de overgangregelng FLO-Levenloop. Op dt moment er onvoldoende zcht op de fnancële gevolgen. Dt heeft te maken met een vertragng van de landeljke utvoerngregelng (met name rondom vertrekt ouderdompenoen). Ook zjn de koten afhankeljk van ndvduele keuzen van brandweerperoneel. Mogeljk ledt dt tot afwjkngen bj de jaarrekenng (voor- of nadelg). Op dt moment daar nog geen prognoe op af te geven Thema Verkeervelghed Thema Verkeervelghed Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Struc/Inc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Wjkverkeerplannen 1. Schadeclam poller Incdenteel Reultaat na betemmng Schadeclam poller Jaarljk worden dvere chadeclam n verband met het polleryteem ngedend, waarvan ommgen worden toegekend. Bj de nvoerng van het polleryteem er n budgettare zn geen rekenng gehouden met mogeljke chadeclam. Het gaat herbj bjvoorbeeld om materële chade aan voertugen. Hoeveel chadeclam jaarljk worden ngedend en hoeveel daarvan gegrond worden verklaard en leden tot utbetalng vooraf net n te chatten. Voor 2010 betekent dt een toename van de koten met Betuurrapportage

11 2.2 Programma Socale Infratructuur Programma Socale Infratructuur Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Thema Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Maatchappeljke voorzenngen Zorg Inkomen Cultuurvoorzenngen Sport Reultaat na betemmng Thema Maatchappeljke Voorzenngen Socaal cultureel werk In de begrotng 2010 al doeltellng opgenomen dat we n het kader van modern opdrachtgeverchap n 2010 een offertetraject voor het ocaal-cultureel werk gaan doorlopen. De vraag van de gemeente herbj Wmo-proof en wordt gercht op de actverng en partcpate van burger en de onderteunng van burgerntateven. Hertoe wordt n 2010 een neuwe Dordte ve op Welzjn/WMO opgeteld, de al utgangpunt dent voor het formuleren van een betek voor de aanbetedng van het perceel Buurtwerk. Deze dent end 2010 gereed te zjn. De aanbetedng wordt utgeteld tot 2011 waarmee utvoerng van het neuwe buurtwerk utendeljk n 2012 effectef zal zjn. Thema Maatchappeljke Voorzenngen Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Welzjnaccomodate 1. Technche mutate & correcte* Inc & Struc Opvoedngonderteunng 2. Herchkkng CJG-agenda Incdenteel *Betreft een technche correcte Reultaat na betemmng 0 1. Technche mutate & correcte Bnnen het product welzjnaccommodate treedt een aantal technche mutate en correcte op zoal: De koten ( ) en huuropbrengten ( ) voor de gebouwen aan Mahone 20 en het Selma Lagerlof-erf 163 waren abueveljk bj het product Welzjnaccommodate begroot. Deze zjn nu begroot bj het product Huvetng Onderwj; De laten van het gebouw aan het Admraalplen 75 van zjn afgeraamd; Veel gebouwen worden vanaf 2010 afgechreven volgen de annuïtetenmethode n plaat van va lneare afchrjvng. Door deze gewjzgde methodek nemen de kaptaallaten van huvetng voor welzjnaccommodate af met 8.000; Dvere (klene) aanpangen voor n totaal door actualate van de begrote laten op ba van het utgavenpatroon en allocate van gebouwen aan de jute producten. 2. Herjkng CJG-agenda Het programmamntere Jeugd & Gezn heeft n 2010 mddelen ter bechkkng geteld voor opvoedonderteunng. Bj het optellen van de begrotng 2010 werd ervan utgegaan, dat één of meer van de locate voor conultatebureau verterkt zou worden tot een zogeheten conultatebureau-plu met extra aanbod voor ouder. Het oppluen tot een conultatebureau-plu wordt naar verwachtng dt jaar net gerealeerd. De belangrjkte reden hervoor het utbljven van een belng over de toekomtge utvoerder van de jeugdgezondhedzorg n ZHZ. De net betede mddelen van de CJG-agenda, waarvan de conultatebureau onderdeel utmaken, worden aan het ende van het jaar overgeheveld naar Betuurrapportage

12 Thema Zorg Thema Zorg Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo WVG 1. WMO Hulpmddelen en hopper Incdenteel Wet Maatchappeljke Onderteunng 2. Juncrculare Structureel Reultaat na betemmng WMO Hulpmddelen en hopper In de actualate van de begrotng van de SDD (vatgeteld n Drechtraad d.d. 16 december 2009) meldng gemaakt van hogere laten ( nadeel) voor WMO hulpmddelen en hopper. Dt een tructurele doorwerkng van het grotere beroep dat op deze voorzenngen wordt gedaan. Daarnaat n de eerte marap 2010 van de GRD meldng gemaakt van een dalng van de gemeenteljke bjdrage vanwege hogere opbrengten ut de egen bjdrage van WMO-clënten ( voordeel). Per aldo betekenen deze twee wjzgngen een negateve bjtellng van op dt product. Het tructurele effect al meegenomen n de Kaderbref Herdoor verwachten we vanaf 2011 geen afwjkngen meer te hoeven melden. Daarnaat de SDD bezg met het voorbereden van beparngvoortellen voor Deze voortellen betreffen onder andere het nvoeren van egen bjdragen voor cootmobelen en wonngaanpangen, beparngen op het collectef vervoer en beparngen door het aanbeteden van wonngaanpangen. Vanzelfprekend denen het management van de SDD, de portefeullehouder WMO en de betuurcomme hern nog keuze te maken, waardoor defnteve maatregelen en bjbehorende bedragen op dt moment nog net bekend zjn. 2. Juncrculare 2010 Bj de Juncrculare 2010 de nomnale ndex voor de WMO aangepat. Dt betekent voor Dordrecht een verlagng van de bjdrage vanut het Rjk. Hertoe wordt het budget voor de WMO met een geljk bedrag aangepat ( negatef) Thema Inkomen Thema Inkomen Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Bjtandverlenng 1. Koten voormalg peroneel Incdenteel Koten peroneel en organate SDD Incdenteel Utvoerngkoten chuldhulpverlenng Incdenteel Reultaat na betemmng Koten voormalg peroneel Socale Dent Dordrecht De aanvullende FPU koten (vervroegd penoen) van het voormalg peroneel dat overgegaan naar de SDD worden op ba van betaande contracten betaald door de gemeenten. Op ba van een berekenng, bedraagt de totale verwachte overchrjdng n Dt betekent een negateve bjtellng van op dt product. In de begrotng 2011 zjn de koten van voormalg peroneel van de gemeente de zjn overgegaan naar de SDD opgenomen. Dt gebeurd op ba van berekenngen. Herdoor verwachten we vanaf 2011 geen afwjkngen meer te hoeven melden. 2. Koten peroneel en organate Socale Dent Drechtteden Bj de actualate van de begrotng van de SDD (vatgeteld n Drechtraad d.d. 16 december 2009) beloten om de begrotng aan te paen op aanvullende koten voor peroneel en organate. Dt ledt tot een negateve bjtellng van Deze extra koten worden veroorzaakt door hogere klantenaantallen en utvoerngkoten. 3. Utvoerngkoten chuldhulpverlenng In aan extra rjkmddelen bechkbaar geteld voor chuldhulpverlenng. De Socale Dent heeft dt bedrag opgehaald voor het utvoeren van chuldhulpverlenng. Dt bj de tweede wjzgng van de begrotng van de SDD (vatgeteld n Drechtraad d.d. 16 jun 2010) beloten. Betuurrapportage

13 Thema Cultuurvoorzenngen Vertragng cultuurnota Mede naar aanledng van het Poltek akkoord wordt vanwege mogeljke extenverngen een aantal cultuurvoorzenngen (en bjbehorende fnancën) nader bezen. Herdoor komt ook de cultuurnota later bechkbaar dan gepland. De verwachtng wel, dat de cultuurnota dt jaar nog gereed zal zjn. Thema Cultuurvoorzenngen Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Hofkwarter 1. Correcte kaptaallaten* Inc & Struc Intenveren Culturele Programmerng 2. Koten ntendant Incdenteel Schouwburg Kuntmn 3. Schouwburg Kuntmn Incdenteel CBK 4. Kunt n openbare rumte Incdenteel Dordte Muea 5. Heropenng Dordrecht Mueum Incdenteel Aankoop chlderjen Incdenteel *Betreft een technche correcte Reultaat na betemmng Correcte kaptaallaten In de begrotng 2010 er op dt product, ten onrechte, van ut gegaan dat de kaptaallaten gedekt zouden worden door kaptaalbaten. Deze reervebaten zjn bj de begrotng 2010 geraamd en ten gunte van het reultaat van de vrje rumte, gebracht. Boventaande betekent dat er een boekhoudkundge fout gemaakt waardoor onterecht nkomten zjn geraamd de net reëel zjn. Deze begrote nkomten, ter grootte van , moeten dan ook gecorrgeerd worden. Vanaf begrotngjaar 2011 wordt de actvamodule al ba gebrukt om de kaptaallaten n de meerjarenbegrotng te muteren. Herdoor het nzcht n mutate op kaptaallaten terk verbeterd en ook mnder kwetbaar door bjvoorbeeld peronele verchuvngen. Het onterechte voordeel n de meerjarenbegrotng nmddel deel gecorrgeerd en moet deel nog plaatvnden. 2. Koten ntendant De ntendant, op verzoek van het college nog geheel 2010 actef. In de begrotng geen rekenng gehouden met deze koten. Herdoor onttaat een tekort van Schouwburg Kuntmn Schouwburg Kuntmn heeft n 2009 gerapporteerd over de terugloop van de kaartverkopen en de verhurngen door de economche cr. In 2010 nog teed prake van lagere kaartverkoop en verhurngen. Wel gezocht naar oplongen om de tekorten te beperken. Voor 2010 Kuntmn er met bjturngen volledg n gelaagd om het tekort te voorkomen. In de programmerng voor ezoen rekenng gehouden met deze trend en zjn een aantal dure (nternatonale) voortellngen net meer geprogrammeerd. Door het nzetten van mddelen ut het budget brede programmerng wordt de tegenvallende kaartverkoop opgevangen. Voor de verhurngen een actef acqutebeled gevoerd waardoor er extra verhurngen zjn gepland. De vrjval van een reerverng van huurnkomten ut een eerder jaar draagt bj aan een potever reultaat. 4. Kunt n openbare rumte Het budget voor Kunt In Openbare Rumte (KIOR) wordt n belangrjke mate gevoed door onttrekkng ut het fond tad- en wjkverfraang (reerve). In de prmare begrotng 2010 een eerte onttrekkng aan het fond opgevoerd van crca Op ba van het n de loop van het jaar geactualeerde programma wordt het budget opgehoogd tot het gewente nveau. Voor dt jaar wordt een onttrekkng van opgevoerd, waarmee het budget op komt. 5. Heropenng Dordrecht Mueum Het Dordrecht Mueum heropent end oktober 2010 haar deuren met een groote heropenng. Deze wordt deel gefnancerd met ut de programmerngreerve de door paren n de afgelopen jaren gevuld kon worden. Betuurrapportage

14 6. Aankoop chlderjen Er zjn met het oog op de neuwe nrchtng van het Dordrecht Mueum, twee chlderjen gekocht van Benjamn Cuyp en Hendrk van Heemkerck. Deze aankopen worden gefnancerd ut de aankoopreerve voor een bedrag van Thema Sport Thema Sport Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Butenportaccommodate 1. Opvoeren van de Sportboulevard Structureel Sporttmulerng 2. Combfuncte* Incdenteel Zwemmen 3. Ontvlechtng Aquapulca Structureel *Betreft een technche correcte Reultaat na betemmng Opleverng portboulevard & 3. ontvlechtng Aquapulca/Sporthal Sterrenburg Wat betreft de portaccommodate maken we n 2010 een grote kwaltetlag met de ontwkkelng en ngebrukname van de Sportboulevard. Naar verwachtng wordt de Sportboulevard vanaf augutu 2010 gefaeerd n gebruk genomen. Voorgeteld wordt de laten en baten voor het thema Sport al gevolg van de ontvlechtng Aquapulca/Sporthal Sterrenburg af te ramen. Tegenover deze aframng taat een verhogng van de laten en baten de amenhangen met de explotate van de Sportboulevard, zjnde de vergoedng de de gemeente betaalt aan Optport voor de explotate van de Sportboulevard en de huuropbrengt de aan de marktpartj n rekenng wordt gebracht voor gebouwen aan de Sportboulevard (zwembad, jhal, porthal, turnzaal, verengngrumte en horeca). In de prmare begrotng 2010 wa al rekenng gehouden met een te realeren taaktellende beparng voor 2010 van op de explotate van het thema Sport. Door de aframng van Aquapulca en de nvlechtng van de explotatelaten en -baten Sportboulevard, wordt teven nvullng gegeven aan deze al ngecalculeerde beparng. Ook moet voor de tweede helft van 2010 rekenng gehouden worden met peroneelkoten de voorvloeen ut het ocaalplan, de vergoedngen van en aan de marktpartj met betrekkng tot het overgenomen peroneel en frctekoten. Bj de belutvormng nzake Sportboulevard voor het Sportbedrjf zjn deze koten globaal becjferd op op jaarba. Voor de tweede helft van 2010 zou dt du bedragen. Op ba van de opgetelde huur- en explotatekotenovereenkomt Sportboulevard en het ocaalplan, een meer gedetalleerde berekenng gemaakt van de verwachte hoogte van deze frctekoten voor de tweede helft van De begrote frctekoten 2010 voor het aandeel Sportbedrjf komt ut op crca , ofwel hoger dan aanvankeljk geraamd. Dt effect werkt ook door n de begrotng Combfuncte Met betrekkng tot de rjkregelng Impul Brede Scholen, Sport en Cultuur worden voor het thema Sport zogenoemde combnatefuncte ngezet. De combnatefuncte zjn voor het grootte gedeelte ngezet voor porttechnche utvoerng op cholen of bj verengngen en met een pecalate n een tak van port. In 2009 zjn de toegekende mddelen net geheel beteed, en voorgeteld het retant budget van over te hevelen voor aanwendng n Bj de belutvormng nzake de jaarrekenng 2009 deze overhevelng abueveljk net meegenomen en zjn de mddelen al voordeel vrjgevallen. Voorgeteld wordt deze admntrateve ome te corrgeren. Betuurrapportage

15 2.3 Programma Wonen en Leefbaarhed Programma Wonen en Leefbaarhed Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Thema Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Beheer van de openbare rumte Afvalnzamelng en verwerkng Mleu Vergunnngverlenng Ontwkkelen en hertructureren woonwjken Reultaat na betemmng Thema Beheer van de Openbare Rumte Thema Beheer van de Openbare Rumte Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Wegen 1. Hertel vortchade Incdenteel Gladhedbetrjdng Incdenteel Borden en markerngen Structureel Groen 4. Maara bomenzekte Incdenteel Grondverkopen Incdenteel Verkeermeublar 6. Onderhoud VRI' Incdenteel Contructe 7. Onderhoud folle Incdenteel Nautch Beheer 8. Zeehavengelden Incdenteel Reultaat na betemmng Hertel vortchade In Dordrecht op een 100-tal wegen vortchade onttaan. De voornaamte oorzaak van de omvang van de chade n Dordrecht de ouderdom van het afalt wegennet. 56% van de afaltwegen n Dordrecht ouder dan 20 jaar. Oud afalt bro, waardoor er cheurvormng optreedt. De cheuren lopen vol met water. Dt water zet bj bevrezng ut en geeft chade aan het wegdek. Tjden deze wnter zjn veel noodreparate utgevoerd om de chade zo beperkt mogeljk te houden. Bj net tjdg ngrjpen worden de gaten n de afaltwegen nel groter waardoor er verkeeronvelghed en kaptaalvernetgng optreedt. Na de wnter worden de chade defntef herteld. Daarnaat op een aantal wegen de chade zo omvangrjk dat de deklaag n zjn geheel of over grotere lengte vervangen moet worden. Het hertel van de onttane chade aan afaltwegen bedraagt Het bechkbare budget voor wegonderhoud dat hervoor bnnen de explotate vrjgemaakt wordt voor betrjdng van vortchade bedraagt crca Dt ncluef het budget voor hertel van de Recklnghauenweg dat al gereerveerd wa. Het budgettekort bedraagt du crca Gladhedbetrjdng De wnter wa de koudte wnter nd In het afgelopen trooezoen zjn 65 troobeurten utgevoerd tegenover 10 begroot. Daarnaat rum 300 uur ngezet voor het ncdenteel trooen. Bjturen net mogeljk op dt onderdeel. Het vanwege de verkeervelghed onaanvaardbaar de gladhedbetrjdng te beperken. Zoal al aan het college en de Raad gemeld n de wnterrapportage , de verwachte budget overchrjdng op gladhedbetrjdng Netwerk heeft nog een aanvullende rekenng van getuurd voor het pecaal ut Egypte geïmporteerde zout tjden de zoutchaarte. Herdoor komt de totale budgetoverchrjdng voor dt onderdeel ut op Bjturng op gladhedbetrjdng net mogeljk zonder het maken van betuurljke keuze. Een opte om de trooroute te beperken. Dt echter een betuurljke afwegng met grote maatchappeljke mpact, aangezen vanut de bewoner jut de wen betaat om nog beter en meer te trooen. Betuurrapportage

16 3. Borden en markerngen Het budget voor borden en markerngen te laag. Vanwege verkeerkundge en jurdche verplchtngen zjn we wetteljk verplcht het bordenbetand n een goede taat van onderhoud te houden. Borden en markerngen de net meer aan de getelde een voldoen moeten du vervangen worden. Al bjvoorbeeld de reflecterende coatng bechadgd, de reflecterende waarde te laag, en wordt er vervangen. We contateren een grote hoeveelhed chade, vandalme en ljtage, waardoor er veel vervangng noodzakeljk. Herdoor verwachten wj een overchrjdng van Maara bomenzekte Maara een zekte de dkke takken n de kroon van platanen bnnen enkele maanden kan laten afterven, waarbj het rco op takbreuk zeer groot. Dt ledt tot onvelge tuate. Het boombetand bnnen Dordrecht waar dt rco optreedt, betaat ut crca 2000 bomen. De npecte op deze zekte en de noewerkzaamheden zjn zeer arbedntenef. De verwachte totale overchrjdng de dt tot gevolg heeft bedraagt crca De extra koten zullen zoveel mogeljk bnnen het product groen zelf opgevangen worden. Er zal hertoe worden bjgetuurd op de beheerwerkzaamheden (mnder nhuur ) en op de veroberde utvoerng van een aantal groenprojecten ( ). 5. Grondverkopen Wj verwachten een meeropbrengt van crca bj de grondverkoop en grondverhuur. Deze extra opbrengten worden ten dele weer tenetgedaan doordat er ook extra werkzaamheden moeten worden utgevoerd. Daarnaat worden er extra koten verwacht doordat er een nhaallag utgevoerd bj het herzen van een grote hoeveelhed huurcontracten. De verwachtng dat de extra koten worden gedekt door de extra nkomten. 6. Onderhoud Verkeerregelntallate We contateren dat het onderhoudbudget voor de verkeerregelntallate (VRI ) op onze explotate al edert enkele jaren tructureel ontoerekend. Dt knelpunt ut het verleden wordt onder andere veroorzaakt omdat er meer VRI n onderhoud zjn gebleven dan oorpronkeljk n wa voorzen. Dt komt al gevolg van het fet dat de plannng en budget gebaeerd op een verkeerlchtenbeled dat toenmalg nog n concept wa. Inmddel zjn de nzchten gewjzgd, maar zjn de budgetten herop nog net aangepat. Dt ledt tot tructurele krapte op de budgetten. Geprobeerd wordt deze krapte zoveel mogeljk bnnen de betaande budgetten op te vangen maar dt net altjd mogeljk. Daarbj hebben we teven te maken met bepaalde VRI de door verouderng meer torngen vertonen, waardoor het teed kotbaarder wordt deze operatoneel te houden. Er rumte gecreëerd door bepaalde chlderwerkzaamheden ober of net ut te voeren waardoor de overchrjdng bnnen de perken bljft. Herdoor wordt er n totaal een tekort van verwacht. Doordat nveterngen achterbljven vallen de kaptaallaten lager ut, dan waar rekenng mee wa gehouden n de begrotng. Op ba van de hudge tand onttaat herdoor een voordeel van Per aldo onttaat er op het product verkeermeublar een voordeel van Onderhoud folle Dt jaar het budget voor folle, wldrooter en overg meublar tructureel afgeraamd met Daarnaat het budget voor het onderhoud aan vangral eenmalg met gekort, waarmee het onderhoud aan de vangral voor dt jaar komt te vervallen. Zonder budget kan n prncpe ook het onderhoud aan de folle, wldrooter en overg meublar geen doorgang vnden. Het management van Stadbeheer vond het echter van dudang belang dat deze werkzaamheden toch worden utgevoerd. De hermee gemoede koten zullen gedeelteljk worden gedekt ut de pot onvoorzen bj de beweegbare bruggen ( ). De ret wordt gevonden door bezungngen bj de grafftverwjderng (mnder grafft verwjderen) en door beparngen bj dvere onderhoudwerkzaamheden. 8. Zeehavengelden Het bekend dat wj nd end 2008 zjn geconfronteerd met een terk dalende ljn voor de overlag en de nkomten ut de zeehaven- en bnnenhavengelden. In de jaarrekenng 2009 en de kaderbref 2011 hebben wj aangegeven dat er ten aanzen van de havennkomten meer aan de hand dan alleen de teruggang n de wereldhandel. De begrote nkomten lggen tructureel op een te hoog nveau. In 2010 zjn de zeehavengelden begroot voor een bedrag van In de eerte twee kwartalen van 2010 bedroeg de omzet repecteveljk en Wj verwachten aan het end van het jaar een tekort van crca Dt n ljn met het ngedende knelpunt bj Kaderbref 2011 en de analye bj de jaarrekenng In 2009 al gekeken naar de mogeljkheden om het Havenbedrjf zo effcënt mogeljk te organeren. Herdoor draat het Havendrjf nu met mnmale bezettng van menen en mddelen. Verdere beparng op de koten net mogeljk zonder rco' op calamteten. Betuurrapportage

17 Thema Afvalnzamelng en Verwerkng De afvaltoffenheffng een zogenaamde geloten explotate, wat wl zeggen dat overchotten en tekorten worden verrekend met de voorzenng afvaltoffenheffng. Belangrjke reden daarvoor om chommelngen n tareven n de loop der jaren te dempen. Thema Afvalnzamelng en Verwerkng Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Afvalnzamelng en -verwerkng1. Voordeel endafrekenng netwerk Incdenteel Nadeel retbute Structureel Vergoedng elektrche apparaten Structureel Dubbele nzamelngkoten Incdenteel Utvoerng programma Afvalbeled Incdenteel Reultaat na betemmng 0 1. Voordeel endafrekenng Netwerk De endafrekenng Netwerk 2009 bevat een ncdentele meevaller door bedrjfafval van De meerkoten van de vertragng van de contanerate en vervangng mncontaner zjn n 2009 verrekend en leden n 2010 net meer tot kotenoverchrjdngen. 2. Nadeel retrbute Al gevolg van het dalende aantal bedrjven onttaat er een tekort van op de retrbute 2010 (verrumde vrjtellngen 2008 en 2009). Deze koten worden maar voor een deel gecompeneerd door lagere nzamel- en verwerkngkoten. Het aantal bedrjven dat gebruk maakt van de retrbute net te turen. De bedrjven de voor de retrbuteregelng n aanmerkng kunnen komen, hebben ook de mogeljkhed voor een commercële nzamelaar te kezen. De verwachtng dat al de econome aantrekt, ook het aantal bedrjven n de retrbute weer toeneemt. Het aantal vrjtellngen op lange termjn wel te turen, door de vrjtellngcrtera te verengen. Dt lgt net voor de hand, daar de crtera n nauw overleg met de gemeenteraad zjn vatgeteld. De opbrengten zjn daarnaat op lange termjn te turen door de retrbutetareven te verhogen. Betuurljk er tot duver echter voor gekozen om de belatngtareven zo mn mogeljk te laten tjgen. Bede bjturngmogeljkheden vragen dan ook om pecfeke betuurljke keuze. 3. Vergoedng krjgen voor de nzamelng van elektrche apparaten Er een meevaller van doordat we met ngang van dt jaar van de branche een vergoedng krjgen voor de nzamelng van elektrche apparaten. Deze vergoedng wordt door de branche gefnancerd ut de verwjderngbjdrage. 4. Dubbele nzamelngkoten De overgang naar ondergronde contaner levert tjdeljk door dubbele nzamelngkoten hogere koten op dan n de begrotng van Netwerk opgenomen. Op ba van de gegeven over het eerte kwartaal kunnen de koten over 2010 utkomen op à De dubbele nzamelkoten zjn deel te beperken door de oude bovengronde contaner zo nel mogeljk weg te halen, nadat de ondergronde contaner n gebruk zjn genomen. Dt echter door externe factoren net altjd mogeljk. Bjvoorbeeld door vertragngen bj het verleggen van kabel en ledngen, of doordat een deel van de contaner n de Htorche Schl nog net ngegraven mag worden vanwege de omledngroute. Aangezen deze factoren ook een bron van overlat kunnen zjn, wordt er al actef op getuurd dt zo kort mogeljk te laten duren. Een andere beheerngmaatregel heeft betrekkng op de leegfrequente van de ondergronde contaner. Netwerk bezg om een volmeldyteem te mplementeren, waardoor de leegfrequente mogeljk kan afnemen. In dt tadum kunnen her nog geen concrete bedragen aan gekoppeld worden. Op de overge producten ljkt daarentegen een voordeel te onttaan omdat er mnder afval wordt ngezameld dan begroot. De perode waarover de cjfer bekend zjn echter nog te kort om een betrouwbaar beeld te geven. Bj een aantrekkende conjunctuur zal dt voordeel naar verwachtng klener worden. 5. Utvoerng programma Afvalbeled In 2010 zjn koten gemaakt voor het laatte jaar van het hudge afvalprogramma, dat n 2005 getart. Het gaat onder andere over koten voor het vervangen van mncontaner en nzamelng oude medcjnen. Naar verwachtng ledt dt tot een overchrjdng van Bnnen het product vndt hertoe een budgetutbredng plaat van , welke wordt gedekt ut de voorzenng afvaltoffenheffng. Betuurrapportage

18 De overchrjdng te verklaren doordat n 2009 abueveljk bj een chonngacte van budgetten het laatte jaar van het hudge afvalprogramma (2010) afgeraamd. De verwachtng wa dat er voor 2010 en latere jaren een neuw programma zou komen, ncluef bjbehorende budgetaanvraag. Maar het neuwe, nog op te tellen afvalprogramma tart pa n 2011 en net n Door de chonng van het budget voor 2010 wa er derhalve geen budget voor de utvoerng van het laatte jaar van het lopende programma. Later n 2010 zal het neuwe afvalprogramma met bjbehorende begrotngwjzgng (gedekt ut de afvaltoffenheffng) worden opgeteld en aangeboden voor belutvormng. Hermee verwachten wj te voorkomen dat de overchrjdng volgend jaar wederom optreed Thema Mleu Thema Mleu Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Overge mleumaatregelen 1. Kldepot Incdenteel Mleubeheer 2. Budget bjdrage MZHZ ontoerekend Inc & Struc Programma Luchtkwaltet Incdenteel Natuur- en mleucentrum 4. Waterarrangement Incdenteel Reultaat na betemmng Kldepot Het Kldepot wordt gebrukt voor de nname en afvoer van grond en bagger. Het depot wordt bemand door één formateplaat. De peroneelkoten en de overge koten moeten worden gedekt ut de grondverkopen. Het depot werkt vraaggercht, waardoor er weng nvloed op de omzet. Op ba van de omzet van het eerte half jaar wordt dt jaar een tekort verwacht van Dt zjn hoofdzakeljk de net gedekte koten van de explotate (beheerder). De beheerder dent aanwezg te zjn voor de nname van grond en voor het voorkomen van llegale tortngen. Er worden n 2010 nauweljk grondtromen van grote gemeenteljke projecten verwacht, omdat de grondtromen bnnen deze projecten veelal va marktpartjen en aannemer lopen, gebruken de hoofdzakeljk hun egen afvoerkanalen. Verchllende partjen hebben wel aangegeven geïntereeerd te zjn n overname van het depot. De komende perode wordt utgezocht hoe dt nader utgewerkt kan worden. 2. Budget Bjdrage Mleudent ontoerekend De bjdrage heeft betrekkng op de nwonerbjdrage (te betalen aan de GRD) en de varabele taken. In totaltet hervoor een budget bechkbaar van Op het onderdeel nwonerbjdrage begn 2010 op ba van de begrotng van de GRD het budget afgeraamd met Voor het onderdeel varabele taken (te betalen aan de MZHZ) echter het reterend budget ontoerekend. Naar aanledng van de al betaalde facturen voor de varabele taken over het eerte halfjaar 2010 de verwachtng dat de Mleudent ZHZ over geheel meer n rekenng zal brengen. Met de Mleudent afgeproken dat bede partjen over de laatte jaren zullen nagaan wanneer en tot welke bedragen verchllen zjn onttaan. Op ba van de gegeven zal na de zomer verder overleg plaatvnden. Voor 2010 wordt voorgeteld de begrotng ut te breden met Inkomt ubde Luchtkwaltet / oplaadpunten elektrche auto In 2008 het Programma Luchtkwaltet Drechtteden tot en met 2015 vatgeteld. Voor maatregelen met een potef effect op de luchtkwaltet ontvangt Dordrecht ubde. Inmddel dudeljk dat n 2010 een eerte tranche aan ubde ( ) wordt ontvangen. Het voortel om deze mddelen n de mleutmulerngreerve te torten. Later kunnen deze mddelen worden opgevraagd en ngezet voor actvteten met een potef effect op de luchtkwaltet, bjvoorbeeld om een mote van Beter voor Dordrecht (november 2009, oplaadpunten elektrche auto ) te kunnen utvoeren. 4. Waterarrangement NMC Wezgt zet watereducate n al ntrument voor betrokkenhed van en bewutwordng bj burger. Hertoe worden verchllende educateve actvteten zoal opgenomen n het waterarrangement utgevoerd. NMC Wezgt ontvangt voor het utvoeren van deze actvteten van regonale en landeljke partner. Betuurrapportage

19 Thema Vergunnngverlenng Thema Vergunnngverlenng Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Vergunnngen 1. Bouwlege Incdenteel Bjdrage Mleudent Structureel Reultaat na betemmng Bouwlege In de begrotng rekenng gehouden met ongeveer aan legenkomten. In 2009 van dt bedrag afgeraamd door het wegvallen van vooral bouwlege. De kredetcr ledt net alleen tot een dalng n het aantal bouw- en loopvergunnngen maar vooral tot het wegvallen van legenkomten ut grote bouwprojecten. De eerte maanden van 2010 laten hetzelfde beeld zen, de lege bljven terk achter bj de ramngen. De prognoe van de lege komt ut op een bedrag van , een tekort van ten opzchte van de begrotng. De vervallen vrjtellng van wonngcorporate n dt effect verwerkt. Een grove ndcate van het poteve effect op de legenkomten vanwege het vervallen van de vrjtellng voor wonngcorporate een voordeel van tot over een perode van 4 jaar, du gemddeld jaarljk tot Het volume van en de fnancële omvang van de vergunnngaanvragen hangen voor een groot deel amen met de algemene economche ontwkkelng. Dt voor zowel de gemeente al de Mleudent ZHZ een gegeven. Invloed utoefenen op de aanvragen dan ook erg moeljk. De verwachtng dat n eder geval n 2011 maar mogeljk langer de legenkomten onder het geraamde nveau bljven. Voor de mddellange termjn deze tegenvaller du tructureel van aard. Bj de begrotng 2011 zal her verder op n worden gegaan. Er vndt bjturng plaat door controle op de kotendekkendhed van de legeverordenng. In de tweede helft van 2010 vndt een nventarate van de koten van vergunnngverlenng plaat. Deze koten zullen worden afgezet tegen de hudge tareven. Afhankeljk van de verhoudng tuen koten en opbrengten zal dt mogeljk leden tot een voortel tot verhogng van de legetareven. Deze bjturng heeft geen effect op het reultaat van 2010, maar bj verhogng van de tareven wel n Bjdrage Mleudent (DVO) De gemeente Dordrecht heeft een dentverlenngovereenkomt (DVO) geloten met de Mleudent ZHZ (MZHZ) voor taken op het gebed van bouwen en wonen. Ut de ontvangen facturen van de MZHZ bljkt dat dt jaar n rekenng zou worden gebracht. Dordrecht hermee net akkoord gegaan, na gezamenljk overleg de omvang van de DVO utendeljk bepaald op Door deze vorm van bjturng een nadeel van voorkomen. Het verchl onder andere toe te chrjven aan koten voor het realeren van het KCC en bjdragen aan het JKC de n rekenng waren gebracht. Deze koten maken volgen afpraak onderdeel ut van de DVO en kunnen du net eparaat n rekenng worden gebracht. De doorbelatng van mplceert een overchrjdng van op het hudge budget. Deze overchrjdng heeft twee redenen. De eerte reden een bedrjfvoerngonderzoek bj de MZHZ, wat end 2009 naar aanledng van fnancële problemen utgevoerd. Ut dt onderzoek gebleken dat n 2007 onterecht geen ndexate op de DVO toegepat, waardoor de MZHZ te lage bedragen n rekenng heeft gebracht bj Dordrecht. Correcte hervan betekent een benodgde bjtellng van De tweede reden verchl n ndexate (nflatecorrecte) tuen de MZHZ enerzjd en Dordrecht anderzjd. Aan de Dordte kant de nterne ndexate toegepat, terwjl de DVO aan de kant van de MZHZ verhoogd met het zogenaamde accrepercentage. Dt laattgenoemde percentage n 2007 tot en met 2009 ubtanteel hoger dan het door Dordrecht gehanteerde percentage. Inmddel dt verchl In 2010 voor het eert prake van een hogere nterne ndexate ten opzchte van de ndexate door de MZHZ. Om dt probleem tructureel op te loen wordt al bjturngmaatregel gewerkt aan een neuwe DVO met de MZHZ. Hern moet onder andere dudeljk worden vermeld welke budgetten ten grondlag lggen aan de DVO en hoe de ndexate dent plaat te vnden. Ook het de bedoelng om n dt verband te kjken naar hoe beter kan worden omgegaan met het rco van achterbljvende legenkomten, aangezen deze de dekkng voor de DVO opleveren. Daarnaat moet worden bekeken of de nterne ndexate op de DVO net n ljn met de ndexate van de MZHZ kan worden gebracht (of omgekeerd). Dt heeft ook een relate met de neuwe DVO. In het kader van de brede doorlchtng zal ook een beparngbjdrage worden gevraagd aan de gemeenchappeljke regelngen. Hoe groot de bjdrage van de rego ZHZ en de MZHZ zal zjn, op dt moment net bekend. Vandaar dat hermee nog geen rekenng wordt gehouden. Betuurrapportage

20 Ook er n de afgelopen perode nadrukkeljk aandacht voor de bedrjfvoerng en aanturng van de MZHZ geweet va een onderzoek van Prce Waterhoue Cooper en er een nterventedoer n het kader van de Brede Doorlchtng. Door het trakker turen op de p&c cyclu van de MZHZ, het afluten van een neuwe Dentverlenngovereenkomt met MZHZ en de tottandkomng van de Regonale Utvoerngdent zal de aanturng verder worden geïntenveerd. Op ba van boventaande toelchtng en de bjturngmaatregelen wordt bjtellng van het budget voor de DVO met noodzakeljk geacht. Dt heeft een tructureel karakter en wordt verwerkt bj de begrotng Zolang er geen denteke ndexatepercentage wordt gehanteerd bj bede organate, zullen verchllen bljven betaan tuen de begrote en n rekenng gebrachte bedragen. De bjtellng met nodg om de verchllen de tuen 2007 en 2010 zjn onttaan recht te trekken en om de ba van 2011 en verder du te garanderen Thema Ontwkkelen en Hertructureren Woonwjken Thema Ontwkkelen en Hertructuren Woonwjken Bedragen x 1,000 Laten Baten Reerve Totaal Product Analye Inc/Struc Bjtellng Bjtellng Mutate Saldo Monumenten 1. Correcte vrjval mddelen* Incdenteel Beheer en ontwkkelng van wjken 2. Openbare rumte bnnentad Incdenteel Klantcontacten wjken Incdenteel Planologch jurdch ntrumentrarum 4. Planchade Incdenteel Wonen 5. Takforce Huvetng Arbedmgranten Incdenteel Explotate bouwgronden wonen 6. Opbrengt verkoop gronden Incdenteel Verrekenng Maatchappeljke ont.* Incdenteel Budget Stadontwkkelng 8. Correcte kaptaallaten* Inc & Struc *Betreft een technche correcte Reultaat na betemmng Correcte vrjval mddelen Voor de utvoerng van één van de projecten op dt product een voorzenng opgenomen. Deze voorzenng echter bj de jaarrekenng 2009 al al nkomt verwerkt, terwjl de werkzaamheden, en daarmee de koten, grotendeel n 2010 plaatvnden. In 2009 heeft zch du een (onterecht) voordeel voorgedaan, waardoor n 2010 een nadeel onttaat van Openbare rumte Bnnentad Voor het aanpaen van de openbare rumte rondom Hotel Retaurant Bellevue een bedrag van opgenomen n de begrotng. Op ba van geprekken met buurtbewoner gebleken dat dt bedrag ontoerekend zou zjn om te voldoen aan met name de parkeerbehoefte van de bewoner. Op grond hervan ervoor gekozen om een aantal extra parkeerplaaten aan te leggen aan de Merwekade en de openbare rumte aan de Taankade te hernrchten. In totaal heeft dt geled tot een overchrjdng van Voorgeteld wordt om deze koten te dekken ut betaande mddelen (wjkverkeerplannen Bnnentad) en de begrotng denovereenkomtg te wjzgen. 3. Klantcontacten Wjken De afgelopen jaren zjn veel verkeermaatregelen n de tad genomen n verband met (grootchalge) aanpangen (bjvoorbeeld het tatongebed) van het leefgebed. Dergeljke maatregelen leden tot vragen en klachten van burger en bedrjven. Daarnaat het ntrument de Wjkljn ngevoerd, waardoor het voor burger en bedrjven laagdrempelg om een verzoek, een vraag of een klacht neer te leggen bj de gemeente. Afhandelng van deze (extra) vragen en klachten hebben n 2009 al tot extra nzet geled, en ook n 2010 de verwachtng dat het explotatebudget klantcontacten wjken met zal worden overchreden. 4. Planchade In de begrotng zjn tructureel mddelen bechkbaar voor planchade-werkzaamheden ( ). Een groot gedeelte van deze mddelen worden gebrukt voor de koten van de planchade-comme. Er du nauweljk budget bechkbaar voor daadwerkeljke planchade-utkerngen. De afgelopen jaren dt ook net nodg gebleken; alleen n 2009 zjn (éénmalg) mddelen aangevraagd en toegekend ter dekkng van ut te keren planchade. Ook n 2010 zjn, op adve van de planchade-advecomme, een aantal planchade utgekeerd. Het aantal planchade dat jaarljk wordt ngedend en hoeveel daarvan gegrond worden verklaard en leden tot utbetalng vooraf net n te chatten. Voor 2010 betekent dt een toename van de koten met De gemeente tuurt bj door afwentelngovereenkomten met onder andere projectontwkkelaar af te luten, zodat de ut te keren planchade voor rekenng komen van de projectontwkkelaar en net voor rekenng van Betuurrapportage

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder

Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.0099 Gemeenteljk Rolerngplan 0 gemeente Den Helder gemeente Den Helder "\ v T&* I Gemeente Der Helder pempnteljk Rolenngplan v ^ > A090 Den Helder, aprl Gemeenteljk rolerngplan Den Helder

Nadere informatie

2. administratieve wijzigingen: correcties op ramingen die formeel autorisatie van de gemeenteraad vragen, maar geen budgettair effect hebben;

2. administratieve wijzigingen: correcties op ramingen die formeel autorisatie van de gemeenteraad vragen, maar geen budgettair effect hebben; 1 " Voortgangrapportage 2016 c) 7 o o Aan het college Herbj beden wj u ter kennname aan de eerte voortgangrapportage van 2016. De Fnancële Verordenng geeft aan, dat deze rapportage (na 3 maanden) aan

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003

Handreiking Behorende bij Verslag over de Uitvoering Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Handrekng Behorende bj Verslag over de Utvoerng Abw, IOAW, IOAZ en WIK 2003 Inhoud Onderdeel A Beeld omtrent de wetsutvoerng Verantwoordng omtrent tekortkomngen rechtmatghed Inledng 3 1. Verantwoordng

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen

Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen Bouwen aan vertrouwen.en trot! Bouwen aan vertrouwen en trot! Structuur preentate 1. Wat een ue? 2. Hoe een ue zch ontwkkelt 3. Iue managen 4. Bouwen aan trot Peter Jurgen Boer &

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen

B1400914. Datum: 22 mei 2014 Agendapunt nr: 7. Aan de Verenigde Vergadering. Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen Datum: 22 me 214 Agendapunt nr: 7. B14914 Aan de Verengde Vergaderng Vrjmaken kredet grondverwervng ABH Cromstrjen Aard voorstel Beslutvormend voorstel met nvesterng Aantal Bjlagen 4 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015

Bronnen & Methoden bij Marktscan medischspecialistische zorg 2015 Bronnen & Methoden bj Marktscan medschspecalstsche zorg 2015 Hoofdstuk 2: Wachttjden voor medsch specalstsche zorg Ontwkkelng van wachttjden Voor de wachttjdanalyses s gebruk gemaakt van gegevens afkomstg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal 2 Vergaderjaar 986987 07 Husvestng der Kamer Nr. 66 Herdruk BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE Aan de Voorztter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 'sgravenhage,

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89

Bestemmingsplan Groene Kruisweg te Albrandswaard 3 mei 2011 PvN Peter J. van Nederpelt p.van.nederpelt@ooms.com (010)424 88 25 (010)424 88 89 r^ooms.com Ooms Makelaars Bedrjfshusvestng B.V. Maaskade 113 Postbus 24040 3007 DA Rotterdam Telefoon (010) 424 88 88 Fax (010) 424 88 89 Het College van B&W van de Gemeente Albrandswaard Postbus 1000

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00353 gemeente WOERDEN Van Wethouder Schreurs Datum : 25 september 2012 Portefeullehouders) : wethouder Scheurs Portefeulle(s) : wethouder Schreurs Contactpersoon : R. Broekmeulen

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423

Cats. Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 Cats Den Haag, ~ '' Kenmerk: DGB 2010-423 ] Motverng vanjhet beroepschrft n cassate (rolnummer 10/00158) tegen de utspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 1 december 2009, nr. 08/00145, j j/ nzake SËËÊÊÊÈÈÊÈtemÈ

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak?

Process mining: leuk voor de liefhebber of noodzaak? process mnng Process mnng: leuk voor de lefhebber of noodzaak? Pledoo voor een breder draagvlak en toepassng n de audtpraktjk Process mnng toepassen n de audtpraktjk. Waarom zouden we dat wllen? En wat

Nadere informatie

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het

Uitgebreide aandacht warmtapwatersystemen. Door afnemende warmtevraag voor ruimteverwarming, neemt het belang van het NEN 5128: overzcht van rendementen Utgebrede aandacht warmtapwatersystemen Door afnemende warmtevraag voor rumteverwarmng, neemt het belang van het opwekkngsrendement voor warmtapwater toe. In de norm

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen

Zo krijg je wél grip op IT-investeringen T-servcemanagement Zo krjg je wél grp op T-nvesterngen ntegrate van applcate- en projectportfolomanagement Met één druk op de knop een overzcht genereren van alle T-projecten en bjbehorende applcates (of

Nadere informatie

Breman, Spaans & Harnas

Breman, Spaans & Harnas Z3-b34 Breman, Spaans & Harnas m a n a g e m e n t c o n s u l t a n t s BRANSTORMSESSE OVER KOSTEN EN EFFECTEN VAN VERVOERMANAGEMENT «SU NHOUDSOPGAVE. Voorwoord pag. 2. Clusterng van vervoermaatregelen

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie.

zijn, kunnen we stellen dat de huidige analyses vooral toegespitst zijn op een ordergerichte situatie. 1\1. H. CORBEY El'\ R. A JAT\SEJ'\ FLEXBLTET EN LOGSTEKE KOSTEN DE LOGSTEKE GELDSTROOMDAGt LOGSTEKE KOSTEN Voor het onderzoek 'Logsteke geldsrroomdagnose' zjn verschllendc utgangspunten geformuleerd. Ten

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing

Automatic-schakelaar Komfort Gebruiksaanwijzing opzetstuk Systeem 2000 Art. nr.: 0661 xx / 0671 xx Inhoudsopgave 1. Velghedsnstructes 2. Functe 2.1. Werkngsprncpe 2.2. Detecteveld verse met 1,10 m lens 2.3. Detecteveld verse met 2,20 m lens 3. Montage

Nadere informatie

Verslag Regeltechniek 2

Verslag Regeltechniek 2 Verslag Regeltechnek 2 Door: Arjan Koen en Bert Schultz Studenten Werktugbouw deeltjd Cohort 2004 Inhoudsogave Inledng blz. 3 2 Oen lus eerste-orde systeem blz. 4 3 Gesloten lus P-geregeld eerste orde

Nadere informatie

Jaarverslag. Inhoudsopgave

Jaarverslag. Inhoudsopgave 10 1. Inledng 3 2. Programmaverantwoordng 8 2.1 Voorzenngen 9 2.2 Wonen 12 2.3 Kwetsbare groepen 15 2.4 Velghed en openbare rumte 22 2.5 Econome 27 2.6 Groene rumte 31 2.7 Externe orëntate 35 2.8 Algemene

Nadere informatie

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559

Den Haag, i g. Kenmerk: DGB 2013-5559 Den Haag, g NOV Kenmerk: DGB 2013-5559 Beroepschrft n cassate tegen de utspraak van de Rechtbank te 's-gravenhage X "Z van 3 oktober 2013, nr. 13/07712, op een beroepschrft van SHMRMMI tefj betreffende

Nadere informatie

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998

09 -tl- 201 fvan wijzigingen Horeca Exploitatieverordening voor Delft voorheen Exploitatieverordening Horeca 1998 Bjlage: Overzch, Gescand archef datum 09 -tl- 201 fvan wjzgngen Horeca Explotateverordenng voor Delft voorheen Explotateverordenng Horeca 1998 V Algemeen Opschrft Opschrft t f Kern van de wjzgng(en) en

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

Applicatieportfoliomanagement

Applicatieportfoliomanagement governance Applcateportfolomanagement Governance zet applcatebeheer op scherp Nu applcates steeds nauwer verweven zjn met bedrjfsprocessen, s een gestructureerde aanpak van het applcatebeheer noodzakeljk,

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl

MRT/RT MKT/KT. Wormwielreductoren. www.triston.nl MRT/RT MKT/KT Wormwelreductoren www.trston.nl Het s tjd voor Trston! Natuurljk wlt u dat uw producteproces soepel verloopt. Trston helpt. Want met de wormwelreductoren van Trston kest u voor langdurge

Nadere informatie

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v

STICHTING Openbaar Primair Onderwijs HAARLEMMERMEER. rtpmgente Haarlemmenneer. Damm: 21 hrt 2013. Afgedaan (paraaf) ujeivv faea^^v STICHTING Openbaar Prmar Onderwjs HAARLEMMERMEER Aan; de gemeenteraad van Haarlemmermeer Cc; Burgemeester& Wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. wethouder Onderwjs De heer J.C.W. Nederstgt rtpmgente Haarlemmenneer

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

B O V E N D E U R B V

B O V E N D E U R B V A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg 2012 A A d m t e k a t e k a Stchtg De Leefabrek De betuurder Patrjzehof 51 3815 AW AMERSFOORT Jaarrekeg

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bjlage 3 Rapportage rscoanalyse busledngen 0.\[(] E ROEVER \ V. S M)\ -.S KWANTTATEVE RSCOANALYSE Beslut externe velghed busledngen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening

In vier stappen naar een succesvolle informatievoorziening In ver stappen naar een succesvolle Meer toegevoegde waarde van IT voor de busness IT wordt dkwjls ervaren als net aanslutend op de wensen van de busness en net strategsch voor de organsate. Er gaat veel

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc

Nlj JHJEF. .1N0 138 fc Nlj JHJEF NL89C067 NATIONAAL INSTITUUT VOOR KERNFYSICA EN HOGE-ENERGIEFYSICA U.PH. LELY (DHV) RAPPORTEUR P.J.T. BRUINSMA, E. HEINE, G. KOENDERINK, F.B. KROES, L.H. KUIJER, J.G, NOOMEN, J.B. SPELT, A.G.C.

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Biesbosch verdient het!

Biesbosch verdient het! Besbosch verdent het! Ontwkkelscenaro s - Endadves - Utgevoerd n opdracht van: Parkschap De Besbosch Opgesteld door: Buck Consultants Internatonal Njmegen, 14 oktober 2013 Voorwoord Snds medo jul 2013

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -", --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng

Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Overste Den Oudenlaan. maart 2004. r... -~ -, --. -.. ... - ..,~ :;-. 4J. '-.4.b: Dienst Stadsontwikkelíng Voorontwerp bestemmngsplan Hoek Overste Den Oudenlaan maart 2004 r... -~.. -", --. -......... -..,~ ;; :;-. 4J. '-.4.b:! l Gemeente Utrecht Denst Stadsontwkkelíng - lcd'_dg -\~~"\., "".~ ~\S..SEN.BROEK

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? projectmanagement Goed opdrachtgeverschap De kloof: welke kenns heeft een opdrachtgever nodg? Een van de redenen waarom projecten net succesvol zjn s de kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om

Nadere informatie

ISO/IEC 38500 BiSL ASL

ISO/IEC 38500 BiSL ASL nformatevoorzenng Een vergeljkng ISO/IEC 38500 BSL ASL ISO/IEC 38500, BSL en ASL kunnen een grote rol spelen n het professonalseren van de nformatevoorzenng, eder model vanut hun egen doelstellng en kracht.

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

Gemeente Oirschot. Raadsinformatiebrief. Onderwerp. Invulling groenzone ten zuiden van het plan Hertog Janstraat 30. Inleiding/aanleiding

Gemeente Oirschot. Raadsinformatiebrief. Onderwerp. Invulling groenzone ten zuiden van het plan Hertog Janstraat 30. Inleiding/aanleiding Gemeente rchot Raadnformatebref nderwer nvullng groenzone ten zuden van het lan Herg Jantraat 30. nledng/aanledng n de raadvergaderng van 2 jun 20 heeft de gemeenteraad de raadkader voor de ontwkkelng

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Apex Dynamcs bv Churchlllaan 101 NL-5705 BK Helmond The Netherlands Tel. : +31 (0)492 509 995 Fax : +31 (0)492 509 997 E-mal : sales@apexdyna.nl Internet : www.apexdyna.nl Gebrukershandledng Planetare

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen

Beleid Gebruik van de openbare ruimte; Standplaatsen Beled Gebruk van de openbare rumte; Standplaatsen Wetstechnsche nformate Gegevens van de regelng Overhedsorgansate Offcële naam regelng Cteerttel Besloten door Deze verse s geldg tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer CE Oplossngen voor mleu, econome en en technologe Oude Oude Delft Delft 180 180 2611 HH Delft tel: tel: 015 0152 2150 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mal: ce@ce.nl webste: e-mal: ce@ce.nl

Nadere informatie

CAO. Gehandicaptenzorg

CAO. Gehandicaptenzorg 2016 CAO Gehandcaptenzorg Vragen en contact Vragen van werkgevers Voor vragen op het gebed van de nterpretate/toepassng van de CAO kunnen georganseerde werkgevers (leden) zch wenden tot: Verengng Gehandcaptenzorg

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

D-1029 DGG (INTERN) Betuweroute. Ministerie van Verkeer en Waterstaat D-029 DGG (NTERN) Betuweroute Mnstere van Verkeer en Waterstaat Organsateontwkkelng Betuweroute Ontwerp van de projectorgansate tjdens de utvoerngsfase f nhoudsopgave.. nledng 2. Ontwerpprncpes 3. Projectdrecte

Nadere informatie

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord

Akoestisch rapport gietwaterfabriek Dinteloord BEM1303048 gemeente Steenbergen Akoestsch rapport getwaterfabrek Dnteloord \ 9 : - \ \ K 'SSIİC-1P31 í a r n opdracht van: Veola Water Solutons 81 Technologes b.v. ordernummer opdrachtgever: P12031-FE-221842

Nadere informatie

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar

ARU. ;ijniv-ersitejt. e 3 ndhov (2007.050) TEM. niet uitleenbaar ARU 27 TEM (27.5) ;jnv-erstejt e 3 ndhov F net utleenbaar Colofon Ttel Onderzoek naar Rollen en Rolcombnates bj lokale Rabobanken l onderttel Afstudeeropdracht Verse, datum 27 augustus 27 Samengesteld

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel

10 zijn ingesloten binnen, het gesloten koelsysteem. Indien evenwel OCTROOIRAAD / NEDERLAND Ter nzage gelegde Octrooaanvrage Nr. 7 3 1 3 1 8 1 Int. CL, G 21 f 9/00. Indeflngsdatum: 25 septmeber 1973» Datum van ternzageleggng: aprl 1974. 15 uur 45 mn» De herna volgende

Nadere informatie

Milieu Effect Rapportage

Milieu Effect Rapportage \tlj) -L Mleu Effect Rapportage ngekomen op: Vleesvarkenshouderj 1 8 AUG 2008 Wonen en Ondernemen Aanvrager: T.A. Schutte Brenderweg 2 7451 NV Holten Locate: Russendjk ongenummerd Holten Gemeente Rjssen-Holten

Nadere informatie

Vaker een trein, da s pas fijn!?

Vaker een trein, da s pas fijn!? Vaker een tren, da s pas fjn!? Hoogfrequent spoorvervoer beschouwd vanut de rezger Janneke Tax DHV janneke.tax@dhv.nl Elske Olthof 4Infra elske.olthof@4infra.nl Bjdrage aan het Colloquum Vervoersplanologsch

Nadere informatie

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel

Quality Cube 2013 05-03- 15. 1.Doel 05-0- 5 Qualty Cube 0 Overzcht Bun:nx Tranng & Consultancy W www.bun:nx.org T 060798066 E btc@bun:nx.org.doel u Onderzoek van kwaltetservarngen met betrekkng tot de gegeven zorg en ondersteunng (ervarngen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Bijlage 11 Rijksauditdienst Ministerie van Finanan. Colofon

Bijlage 11 Rijksauditdienst Ministerie van Finanan. Colofon Ssmenuettnna aodtrapport over de utkomsten tand,, wetteljke taek ten aanzen van begrogngshookstuk 56 Fnancert 20, Mnstere von Fnancen Bjlage Rjksaudtdenst Mnstere van Fnanan Colofon Samenvattend audtrapport

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie

Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobiliteitsgarantie Algemene Voorwaarden Bovag-ABA Mobltetsgarante Artkel 1. Defntes a. Voertug De personenauto respecteveljk bedrjfswagen (met een totaal belast gewcht tot 3500 kg), waarvan de egenaar de Mobltetsgarante

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Tips spelend leren kern start

Tips spelend leren kern start Tp pelend leren kern tart In eptember 2016 chreven de leerkrachten van de Molenwek Dalton ut Haarlem het artkel Elementen van pelend leren voortzetten n groep 3. Het artkel bechrjft de maner waarop deze

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350

Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 permar Permar WS Horaplantsoen 2 Aan de Gemeenteraad van Ede Postbus 350 6710 BJ Ede Postbus 9022 T (0318) 67 91 11 6710 HK EDE F (0318) 67 93 08 E-mal nfo@permar.nl www.permar.nl Onderwerp: Datum: Jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning

Integere programmering voor cyclische personeelsplanning UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Integere programmerng voor cyclsche personeelsplannng Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Scence

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm

Energiezuil met drie lege units, hoogte 491 mm Energiezuil met lichtelement en drie lege units, hoogte 769 mm Montagehandledng Energezul met dre lege unts, hoogte 491 mm 1345 26/27/28 Energezul met lchtelement en dre lege unts, hoogte 769 mm 1349 26/27/28 Energezul met zes lege unts, hoogte 769 mm 1351 26/27/28

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Mobiliteits Service Algemene Voorwaarden Mtsubsh Mobltets Servce Artkel 1. Defntes a. Mtsubsh dealer Een dealer de ld s van het Mtsubsh dealer netwerk. b. Voertug De Mtsubsh personenauto respecteveljk bedrjfswagen, occasons

Nadere informatie

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES Doel gr oepenanal yse DeFr esewouden I nvent ar sat e( pot ent ël e) dak-ent hu sl ozen,al cohol -en har ddr ugsver sl aaf den ndefr esewouden 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES In het najaar van 2001 heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015

Algemene Voorwaarden Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP) 2015 Algemene Voorwaarden Mtsubsh Motors Assstance Package (MAP) 2015 Artkel 1. a) Dealer Defntes Een Mtsubsh Erkend Servce Centrum. b) Voertug De Nederlands gekentekende Mtsubsh personenauto respecteveljk

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren

AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm. landeninformatie. Producten Betalen Particulieren AA_fullcolourC.eps ABN AMRO full-colour for coated paper Wdth sheld: 20 mm Overlap: 0,05 mm landennformate Producten Betalen Partculeren 2 Inhoudsopgave Chna 2 Canada 4 Hong Kong 5 Inda 6 Indonesë 7 Polen

Nadere informatie

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte

DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestigd te Amsterdam zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte DoorloPende tekst van de statuten van Delta Lloyd Asset Management N.V. gevestgd te Amsterdam zoals deze laatsteljk zjn gewjzgd bj akte verleden op 24 oktober 2001 voor notars mr. M.A.J.M. Scholtens. HOUTHOFF

Nadere informatie