Sven Vernaillen. GSJ Advocaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sven Vernaillen. GSJ Advocaten"

Transcriptie

1 HET DESKUNDIGENONDERZOEK Sven Vernaillen GSJ Advocaten

2 Wanneer te maken met deskundigenonderzoek? di d k? Casus : U kocht een woning en u heeft bij het aanleggen van uw tuin verontreiniging van de bovenste grondlaag vastgesteld in uw tuin. U neemt een geur waar die sterk lijkt op die van mazout. Bij het uitgraven van uw vijver treft u zelfs verontreinigd water aan dat een olieachtige glans heeft. U lijdt ongetwijfeld schade. Hoe zal nu blijken welke de precieze oorzaak van deze schade is en hoe zal uit het bestaan van de schade desgevallend kunnen blijken welke fouten door wie werden begaan? U weet bijvoorbeeld dat uw buurman een ondergrondse mazouttank heeft. Deze zou mogelijks de oorzaak kunnen zijn van de verontreiniging van uw grondwater. U draagt de bewijslast : Actori incumbit probatio (Art. 870 Ger W) U zal zich moeten wenden tot t de rechtbank waarbij u een gerechtsdeskundige di zal moeten laten aanstellen om de nodige vaststellingen te komen doen ter plaatse, de oorzaken van de schade te beschrijven en alzo de technische verantwoordelijkheid vast te leggen en eventuele minderwaarde te bepalen.

3 Wie kan deskundigenonderzoek vorderen? Eisende partij moet vorderingsrecht hebben ten aanzien van de verwerende partij: in casu bijvoorbeeld artikel 544 BW Burenhinder of artikel 1384 lid 1 BW Objectieve aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak voor de onder zijn hoede zijnde zaken behept met een gebrek Eisende partij moet voldoende bewijs hebben van feitelijke grondslag van zijn vordering : in casu moet eisende partij bewijzen dat de grondwaterverontreiniging zich effectief f voordoet bv foto s of vaststellingen t door gerechtsdeurwaarder d Eisende partij moet aantonen dat het gevraagde onderzoek materieel mogelijk is en het resultaat van belang kan zijn bij de beslechting van het geschil in casu onderzoeksmaatregelen moeten aantonen dat verontreiniging afkomstig is van perceel nabuur

4 Aanstelling deskundige Rechter ten gronde = rechter tot wiens bevoegdheid het behoort uitspraak te doen over het geschil, dat aanleiding geeft tot aanstelling van een deskundige 1) na een debat over de grond van de zaak 2) indien nodig, bij toepassing van art. 19, al. 2 Ger.W. en met korte debatten om, in het kader van een geschil, uitspraak te horen doen over een vordering tot deskundigenonderzoek om de vooruitgang van de zaakte bevorderen Kortgedingrechter (uitzondering : hoogdringendheid vereist) + opgelet verjaring hoofdvordering!! Minnelijke aanstelling > zonder rechterlijke tussenkomst (weinig frequent)

5 Wie zijn de tegenpartijen? Beoordeling door eisende partij : al diegenen aan wie hij het verslag mogelijk zal willen tegen stellen : alle mogelijke verantwoordelijken buren langs links en langs rechts, verzekeraars Beoordeling dient te gebeuren op ogenblik van dagvaarding di Beoordeling door verwerende partijen : moeten nazien of, indien het onderzoek slecht voor hen afloopt, zijop hun beurt het verslag niet moeten tegen stellen aan anderen bv. Verzekeraars, leverancier mazout, plaatser van de mazouttank, Deze beoordeling isdringend : inzake roepen van partijtijdens het onderzoek kan Deze beoordeling is dringend : inzake roepen van partij tijdens het onderzoek kan problemen meebrengen ivm schending van de rechten van verdediging

6 Start van deskundigenonderzoek Welke deskundige? Beslissing rechter tot aanstelling deskundige Partijen kunnen zelf voorstel doen voor bepaalde deskundige > rechter hoeft dit niet te volgen Deskundige 8 dagen tijd voor eventuele weigering van zijn aanstelling met redenen omkleed partijen zelf mogelijkheid tot opmerkingen over weigering

7 Start van deskundigenonderzoek Welke zending? Eisende partij dient de door hem gewenste zending voor te stellen Zending kan uit 2 luiken bestaan 1) verzamelen feitenmateriaal al of niet met destructief onderzoek, nemen van stalen 2) uitvoeren van de nodige onderzoeken om het feitenmateriaal samen te stellen Deskundige zal gelast worden met geven van technisch advies geen uitspraak over juridische aansprakelijkheid van partijen > taak van de rechter

8 Voorbeeld van zending Ter plaatse te gaan te De door eisende partij geuite klachten mbt de verontreiniging van het grondwater op het eigendom van eisende partij te onderzoeken Na te gaan welke de oorzaken zijn van deze verontreiniging en daarbij na te gaan of deze verontreiniging i i afkomstig is van een naastgelegen perceel In bevestigend geval deze oorzaak nauwkeurig te onderzoeken De eventueel vast te stellen schade aan het eigendom van eisende partij te beschrijven, te beschrijven welke werken tot herstel dienen uitgevoerd en hun kostprijs te ramen; tevens rekening te houden met het eventuele mindergenot en de eventuele blijvende minderwaarde te bepalen Te antwoorden op alle terzake dienende vragen van partijen Trachten partijen te verzoenen. Let wel : op ieder geschil past een eigen opdracht!!

9 Installatievergadering Vergadering waarbij de rechter, de deskundige en de partijen contact hebben met elkaar nog voor de deskundige met zijn onderzoek begint. Vindt plaats in raadkamer of om het even welke plek ter plaatse (sinds wetwijziging i i 2009) Niet (meer) verplicht (sinds wetswijziging 2009) enkel: kl wanneer rechter het noodzakelijk acht of wanneer alle verschijnende partijen er om verzoeken Aanwezigheid ihidvan deskundige di op installatievergadering i i verplicht (sinds (i wetswijziging 2009)

10 Installatievergadering Na afloop installatievergadering neemt rechter beslissing met aantal verplichte/facultatieve vermeldingen: eventuele aanpassing opdracht plaats, dag en uur van verdere werkzaamheden van deskundige noodzaak voor deskundige di om al dan niet itberoep te doen op technische h raadgevers raming van algemene kostprijs van deskundigenonderzoek of manier waarop de kosten en ereloon van deskundige of technisch raadsman berekend zal worden bedrag van voorschot (facultatief) termijn waarbinnen partijen opmerkingen laten gelden aangaande het voorlopig advies van de deskundige termijn voor neerleggen eindverslag Indien geen installatievergadering wordt georganiseerd, kan rechter deze vermeldingen opnemen in de beslissing waarbij het deskundigenonderzoek bevolen wordt (meest voorkomende situatie!!)

11 Actieve rol van partijen Partijen zijn verplicht mee te werken aan deskundigenonderzoek Uit weigering van medewerking zal rechter conclusies trekken die hij geraden acht! Overhandiging van een geïnventariseerd dossier met alle relevante stukken uiterlijk op installatievergadering bij gebreke aan installatievergadering: bij aanvang van werkzaamheden van de deskundige Partijen zullen worden opgeroepen door deskundige di

12 Actieve rol van rechter Rechter volgt het onderzoek op ziet toe dat termijnen worden nageleefd ziet toe dat de tegenspraak in acht wordt genomen (steeds alle briefwisseling en communicatie met deskundige naar alle partijen in copie!!) Rechter kan termijnen inkorten (in geval van hoogdringendheid) of deskundige ontslaan van bepaalde oproepingswijzen Rechter kan ambtshalve of op verzoek van partijen alle werkzaamheden bijwonen Rechter zal eventuele betwistingen beslechten die in de loop van deskundigenonderzoek ontstaan => verstevigde toezicht van rechter en voorzien van strikte termijnen dient te leiden tot een snellere werkwijze binnen het htdeskundigenonderzoek di d k

13 Verdere verloop deskundigenonderzoek Deskundige stelt verslag op van vergaderingen die hij organiseert Verplichting van tussentijdse rapportering aan rechter, partijen en raadslieden elke 6 maanden, met vermelding: welke werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd welke zijn uitgevoerd sinds het tussentijdse verslag welke de nog uit te voeren werkzaamheden zijn => Uitgebreide rapportering door deskundige!! Bij einde werkzaamheden: * voorlopig advies * verzoening * deskundig verslag

14 Verdere verloopdeskundigenonderzoek Voorlopig advies: overmaken aan rechter, partijen en raadslieden Opmerkingen: deskundige voorziet redelijke termijn (min. 15 d.) voor overmaken van opmerkingen > met laattijdige opmerkingen wordt geen rekening gehouden door deskundige di > Rechter kan deze uit de debatten weren Verzoening: Deskundige tracht partijen te verzoenen (meerwaarde?) verplichte schriftelijke vaststelling van verzoening Eindverslag > Vaststelling van verzoening, de stukken en nota s van partijen en een gedetailleerde staat van kosten en het ereloon van de partijen wordt ter griffie neergelegd en overgemaakt aan partijen en raadslieden

15 Bezoldiging van de deskundige Rechter kan (doch is niet verplicht): een voorschotbepalen deel van voorschot bepalen dat vrijgegeven wordt om kosten van deskundige te dekken (indien niet, dient deskundige dit voor te schieten) Rechter duidt meest gerede partij aan tot betaling van dit voorschot Deskundige kan om (bijkomend) voorschot of verdere vrijgave verzoeken voor reeds uitgevoerde werkzaamheden of nadien te maken kosten > Rechter kan dit weigeren Na neerlegging ter griffie van gedetailleerde staat van ereloon en kosten: partijen 30 dagen tijd om te reageren bij stilzwijgen > partijen worden geacht akkoord te zijn bij betwisting > oproeping van partijen in raadkamer Rechter begroot het ereloon en kosten op de minuut van de staat en geeft bevel tot uitvoering. > houdt hierbij rekening met de zorgvuldigheid, kwaliteit van het geleverde werk en de nakoming van de termijnen evenals met moeilijkheidsgraad van het werk, de hoedanigheid van de deskundige en de waarde van het geschil.

16 OPGELET Deskundige mag pas rechtstreekse betalingen aannemen wanneer de staat definitief begroot is en voor zover blijkt dat het geconsigneerde voorschot ontoereikend is. Wie in andere gevallen rechtstreekse t btli betalingen aanneemt, kan bestraft worden met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete van 200 EUR tot 1,500 EUR.

17 Waarde van verslag + beroepsmogelijkheid Rechter (in theorie) niet gebonden door advies deskundige deskundige wordt aangesteld om rechter een advies te geven mogelijkheid voor rechtbank om kritiek te uiten op verslag, de rechter is niet verplicht het advies te volgen indien het strijdig is met zijn overtuiging Voortaan beslissingen genomen tijdens procedure van het deskundigenonderzoek niet vatbaar voor hoger beroep, tenzij het beslissing betreft tot: vervanging deskundige bepaling van het voorschot op kosten en erelonen begroting van deze kosten en erelonen Opmerking: hoger beroep tegen deze beslissingen maakt evenwel het geschil zelf niet aanhangig bij de rechter in hoger beroep > rechter in hoger beroep spreekt zich enkel uit over tussenvorderingen > > bodemgeschil wordt verder gezet voor eerste rechter

18 Besluit Aantal krachtlijnen centraal: de actieve rol van de rechter de loyale medewerking van de partijen de naleving van strikte termijnen Deskundigenonderzoek is noodzakelijk indien onderzoek naar oorzaak van de schade technische vaststellingen vereist + opent mogelijkheid tot verzoening Complexe techniciteit van het schadegeval vereist in meeste gevallen aanstelling van een eigen technisch hraadsman En hoe zat het nu met de verontreinigde grond en de mazouttank van de buurman?

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen

VADEMECUM CURATOREN. ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen. In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen 2010 VADEMECUM CURATOREN ANNEMIE MOENS Advocaat - curator Antwerpen In samenwerking met Rechtbank van Koophandel Antwerpen VADEMECUM CURATOREN Editie 2010 Annemie Moens Advocaat curator Antwerpen In samenwerking

Nadere informatie

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 12 AUGUSTUS 2014

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 12 AUGUSTUS 2014 Notitienummer DE30.L7.2372/14/5 DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE VAN 12 AUGUSTUS 2014 IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN: D. Dirk, Belg, arbeider, geboren te Hamme op ( ) en wonende

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. Art. 577-2. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde?

RECHTSBIJSTAND AUTO - UITGEBREIDE FORMULE 0745-23761-07-N-01012013. 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen van de verzekerde? Pagina 1 van 12 INHOUDSTAFEL 1. ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 2 2. ARTIKEL 2 Welke prestaties verlenen wij? 2 3. ARTIKEL 3 Wat is de omvang van de waarborg? 5 4. ARTIKEL 4 Hoe verdedigen wij de belangen

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling 520 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst C. Definities

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Najaar 2011. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling.

Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Najaar 2011. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Brand Eenvoudige risico s Schaderegeling. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Nieuwe termijnen Nieuwe expertise modaliteiten Nieuwe gerechtelijke procedure 1 Brand Eenvoudige

Nadere informatie

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij Medische expertises November 12 Wie bij een ongeval letselschade heeft opgelopen, zal een of meerdere geneeskundige onderzoeken moeten ondergaan met als doel de aard en de omvang van die schade te bepalen.

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

Opdrachtbrief. Werkdossier expert. De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen.

Opdrachtbrief. Werkdossier expert. De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen. Opdrachtbrief De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen. Meestal gebruikt met de term opdrachtbrief, maar soms wordt dit document ook honorariumovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie