SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT"

Transcriptie

1 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 11 september 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Cursus voor advocaten. Wat te doen ingeval cliënt in hoofdzaak wordt vrijgesproken en in gevoegde bagatelzaak wordt veroordeeld? Uitspraken over "compensation for wrongful conviction". 2 punten PO juridisch. EUR 50 inclusief 19% BTW.

2 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie

3 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

4 ACTUALITEIT Van: Haagse Orde van Advocaten, S. van der Toorn Verzonden: donderdag 3 september :11 Aan: M.P. de Klerk Onderwerp: RE: website Geachte confrères, Hartelijk dank voor uw uitgebreide bericht en de ondernomen actie. Graag verneem ik van u of u er mee kunt instemmen dat de Raad van Toezicht onderstaand bericht aan het Openbaar Ministerie en aan de voorzitter van de strafsector van de Rechtbank doet toekomen. Met vriendelijke groet, Saskia van der Toorn

5 ACTUALITEIT Politie betrouwbaar? Ja en nee. Ja, omdat de politie een verdachte over het algemeen correct behandeld. Nee, omdat de politie de tegenpartij van de verdachte is en trucs uithaalt om een verklaring van de verdachte los te krijgen.

6 ACTUALITEIT Ben ik afgeluisterd? Het is zeker mogelijk dat je bent afgeluisterd. Soms merken we het aan de kliks tijdens gesprekken met klanten. Er is zelfs een zaak waarbij een officier van justitie een telefoongesprek tussen een verdachte en een advocaat als bewijs wilde gebruiken.

7 ACTUALITEIT Doe nergens afstand van Wacht even of de officier van justitie weet te motiveren waarom bijvoorbeeld een brommer "ontnomen", "onttrokken" of "verbeurd" moet worden. Veel officieren van justitie weten zo'n vordering niet goed uit te leggen of vergeten gewoon zo'n vordering in te dienen.

8 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Systeem Dogmatiek Schuld en onschuldpresumptie Een zaak of twee zaken? Formaliteiten Toepassing rechtspraak Leren declareren Toevoegingsprerikelen Wetsvoorstel Schadecompensatie Schonen strafblad Hell's Angels

9 SYSTEEM 89 Sv voor hechtenis 591 Sv voor kosten deskundige(n) Accountant Reclassering 591a Sv voor kosten procedure(s) Reis- en verblijfkosten Tijdsverzuim zitting Advocaatkosten

10 SYSTEEM 89 Sv voor hechtenis Geen straf of maatregel. Wel 9a Sr. 591 Sv voor kosten deskundige(n) Zelfs ingeval van veroordeling. 591a Sv voor kosten procedure(s) Geen straf of maatregel. Geen 9a Sr.

11 SYSTEEM Hof Leeuwarden 09/10/2008 LJN BG2024 Voorbeeld 591 Sv Verdachte door moeder uit huis gezet Verdachte onbereikbaar voor reclassering Rechter op zitting: "zelf contact opnemen" Verdachte blijft onbereikbaar voor reclassering Raadsman laat rapport opstellen (EUR 500) Afgewezen wegens houding verdachte

12 SYSTEEM Hof Leeuwarden 21/11/2006 LJN AZ2686 Voorbeeld 591 Sv Raadsman verzoekt rapportage Verzoek rapportage toegewezen Reclassering niet tot tijdige rapportage in staat Raadsman laat rapport opstellen (EUR 500) Rapportage op zitting besproken Rapportage in strafmotivering verwerkt Toewijzing wegens belang onderzoek

13 SYSTEEM Artikel 3 lid 2 sub a Wet Tarieven in Strafzaken Geen vergoeding wordt toegekend voor werkzaamheden die deel uitmaken van een taak waarvoor een dienstverband met "overheid" bestaat. Gewone reclassering dus uitgesloten.

14 DOGMATIEK Ene uiterste zonder expliciet recht op schadevergoeding (en zonder rechterlijke vrijheid) Ontkennende verdachte Rechtmatige inverzekeringstelling Rechtmatige bewaring Rechtmatige gevangenhouding Bekrachtiging in hoger beroep Vrijspraak op zitting (gebrek bewijs/overtuiging)

15 DOGMATIEK Veel schade voor ontkennende verdachte Geen onrechtmatige (overheids)daad, dus geen recht op schadevergoeding

16 DOGMATIEK Andere uiterste met expliciet recht op schadevergoeding (en zonder rechterlijke vrijheid) Bekennende verdachte Rechtmatige inverzekeringstelling Rechtmatige bewaring Rechtmatige gevangenhouding Bekrachtiging in hoger beroep Vrijspraak op zitting (gebrek tenlastelegging)

17 DOGMATIEK Weinig schade voor bekende verdachte Geen onrechtmatige (overheids)daad, maar wel recht op schadevergoeding "Vooruitzicht schadevergoeding krachtige prikkel (voor beroepsmisdadigers) om te blijven ontkennen." Vergelijk: Corstens pagina 429

18 DOGMATIEK Facultatief systeem (mag, maar hoeft niet) Artikel 90 Sv Toekenning schadevergoeding heeft plaats indien en voor zover daartoe naar oordeel rechter gronden van billijkheid aanwezig zijn. Veel rechterlijke vrijheid (en willekeur)

19 DOGMATIEK Afweging belangen staat en individu Gebleken schuld verdachte Gebleken onschuld verdachte Houding verdachte voor verdenking Houding verdachte tijdens vervolging Gebrek tenlastelegging Gebrek bewijsgaring Wegvallen ad info zaken

20 DOGMATIEK Vergelijking met artikel 9 lid 5 IVBPR Een ieder die het slachtoffer is geweest van een onwettige arrestatie of gevangenhouding heeft recht op schadeloosstelling. Dus niet "schadeloosstelling voor zover billijk".

21 DOGMATIEK Vergelijking met artikel 5 lid 5 EVRM Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een detentie in strijd met de bepalingen van dit artikel, heeft recht op schadeloosstelling. Dus niet "schadeloosstelling voor zover billijk".

22 DOGMATIEK HR 07/04/1989 NJ 1989, 532 Hagenees Aangehouden voor verdenking diefstallen Heengezonden voor verdenking diefstallen Ondertussen Woning ontruimt door gemeente Inboedel opgeslagen door gemeente Inboedel meer dan EUR waard, waarvan minder dan EUR 500 gestolen

23 DOGMATIEK Hagenees stelt civiele vordering in (6:162 BW) Rechtbank wijst vordering af Hoger beroep/cassatie Hagenees Incidenteel hoger beroep/cassatie Staat

24 DOGMATIEK Staat in incidenteel hoger beroep/cassatie In plaats van afwijzing vordering Hagenees, had niet-ontvankelijkheid Hagenees uitgesproken moeten worden Naast met voldoende waarborgen omkleede 89 Sv geen plaats voor zelfstandige 6:162 BW Lex specialis boven lex generalis

25 DOGMATIEK Hoge Raad Wetgever heeft met artikel 89 Sv beoogd om rechter mogelijkheid te geven naar billijkheid vergoeding toe te kennen voor rechtmatige, maar achteraf onjuist gebleken vrijheidsbeneming Artikel 89 Sv staat er niet aan in de weg om op grond van 6:162 BW bij civiele rechter volledige schadeloosstelling te vorderen overeenkomstig artikel 5 lid 5 EVRM

26 DOGMATIEK Zolang 6:162 BW openstaat, hoeft Sv niet aan EVRM te voldoen Wat in dit verband voor Sv geldt, geldt ook voor a Sv

27 DOGMATIEK Hoe zit het met toegang rechter? --- Griffierecht betalen Verplichte advocaat Proceskostenveroordeling --- Stellen en bewijzen Mogelijkheid "eigen schuld" Mogelijkheid "rechterlijke matiging"

28 DOGMATIEK EHRM 27/09/ /86 en NJ 1991, 625 (Wassink v Netherlands) Krankzinnigenwet Burgemeester Emmen President Rechtbank Assen Ontvangt Wassink op rechtbank aan bureau Pleegt twee telefoongesprekken Maakt zelf aantekeningen Besluit tot opname

29 DOGMATIEK Procedure niet conform artikel 5 EVRM Echter, onmogelijk om te bewijzen dat het niet tot opname zou zijn gekomen bij procedure wel conform artikel 5 EVRM

30 DOGMATIEK EHRM: Zelfs ingeval geen schade is geleden, kan iemand "slachtoffer" zijn Echter, "schadeloosstelling" van "slachtoffer" is alleen aan orde als er ook schade is geleden (materiële of immateriële)

31 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Hoe zit het met "eigen schuld" in 6:101 BW en onschuldpresumptie in 6 lid 2 EVRM? EHRM 25/08/ /83 (Englert v Germany) Rechter mag schadevergoeding afwijzen met verwijzing naar schuld verdachte als vervolging niet is doorgezet Voorbeeld: sepot politie of officier van justitie Voorbeeld: niet-ontvankelijkheid OM

32 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE EHRM 21/03/ /95 (Rushiti v Austria) Macedoniër Beschuldiging Primair poging moord Subsidiair mishandeling Verdachte komt voor jury

33 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Jury: 7x niet schuldig en 1x wel schuldig Vrijspraak, maar binnen oordeel jury bestond twijfel. Immers, 7 tegen 1. EHRM: Wanneer verdachte voordeel van twijfel is gegeven verdraagt verwijzing naar schuld verdachte zich niet met onschuldpresumptie

34 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE EHRM 26/01/ /97 (Hibbert v Netherlands) Geen judgment, maar decision 1991 Roofoverval Amsterdam 1991 Vrijspraak Rechtbank Amsterdam 1993 Veroordeling Gerechtshof Amsterdam 1996 Verwijzing Hoge Raad 1996 Vrijspraak Gerechtshof Den Haag

35 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE 89 Sv voor circa EUR a Sv voor circa EUR 350 Belastende getuigenverklaringen rechtvaardigden voorlopige hechtenis. Niet bewezen dat verzoeker feit niet heeft gepleegd.

36 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE EHRM: Hoewel mogelijk dubbelzinnig en onbevredigend, geen schending onschuldpresumptie Overweging over schuld gaat niet verder dan dat er een redelijke verdenking bestond voor plegen van strafbaar feit

37 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Hibbert Geboren 1969 Overlijden 1998 Moeder zet procedure zoon voort Sv en a Sv ook voor erfgenamen (met uitzondering van immateriële schade)

38 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Hof Den Haag 12/12/2000 LJN AA8923 Weski uit Rotterdam Verzoek luidt: Verzoek 591 Sv Hof leest: Verzoek 591a Sv EUR kosten rechtsbijstand EUR / EUR 150 = circa uur

39 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Verzoeker vrijgesproken. Hof: in Rushiti overwoog EHRM... Deze overweging tot uitgangspunt nemend, levert - proceshouding verzoeker of - andere omstandigheid geen grond op die aanleiding zou mogen geven om kosten niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden.

40 SCHULD EN ONSCHULDPRESUMPTIE Hof ziet ook geen grond voor beperking vergoeding kosten in omstandigheid dat allerlei (preliminaire) verweren zijn gevoerd die ontijdig zijn bevonden dan wel niet of slechts ten dele zijn gehonoreerd. Rechter Von Brucken Fock Advocaat-generaal Van Atteveld Geen woord over: Facturen Betaalbewijzen

41 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? "Zaak" moet eindigen zonder straf of maatregel Eerste feit ("hoofdzaak") Vrijspraak Tweede feit ("bijzaak") Veroordeling In belang verdachte gevoegde behandeling Metselmoorden... en vals reisdocument

42 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Rb Den Haag 25/04/2007 LJN BA4438 Mr Wansink (Amsterdam) 285 lid 3 Sv De rechtbank beveelt de splitsing van gevoegde zaken, indien haar blijkt dat geen verband tussen die zaken bestaat of dat die voeging niet in het belang van het onderzoek is.

43 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Rechtbank Den Haag: Het belang van het onderzoek zoals bedoeld in artikel 285 lid 3 Sv behelst niet het recht op schadevergoeding bij een mogelijke integrale vrijspraak. --- Rb Den Haag 04/09/2007 LJN BB dagen gevangenisstraf voor beide feiten samen

44 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? "al datgene waarop rechtsgeding betrekking had" Bij veroordeling voor deel tenlastelegging kan niet gezegd worden dat zaak zonder straf of maatregel is geëindigd HR 08/05/2001 LJN AB1502 en NJ 2001, 508 HR 08/05/2001 LJN AB1509 en NJ 2001, 509

45 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Opvatting over begrip "zaak" zou (onder andere) volgens Hof Den Haag 30/06/2004 NJ 2004, 472 gelden voor zowel Sv als a Sv. Dat is moeilijk te rechtvaardigen indien de preventieve hechtenis was bevolen voor feit dat in geen enkel zakelijk verband staat tot het gevoegde feit waar wel voor is veroordeeld en bij de strafoplegging die preventieve hechtenis niet kan worden gecompenseerd. Vergelijk: Corstens pagina 436.

46 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Verweer 1 HR niet uitgelaten over begrip "zaak" in 89 Sv Verweer 2 Bedenkingen in literatuur over begrip "zaak" Corstens pagina 436 Verweer 3 89 Sv voldoet niet aan 5 lid 5 EVRM "Onrechtmatige hechtenis"

47 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Verweer 4 89 Sv voldoet zeker niet aan 9 lid 5 IVBPR "Ongerechtvaardigde hechtenis" Verweer 5 Er zijn meer gronden/tekortkomingen Hechtenis gebruikt waarvoor hechtenis verleend? Correcte toepassing 285 lid 3 Sv? Correcte toepassing 67a lid 3 Sv? Berechting binnen redelijke termijn?

48 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Verweer 6 Naast schadeloosstelling bestaat rechtsherstel In EHRM 23/11/ /71 en NJ 1978, 224 (Engel v Nederland) overwoog het EHRM dat er geen sprake is van volledig rechtsherstel ("restitutio in integrum") wanneer een ten onrechte ondergane hechtenis (voor een eerste feit) in mindering wordt gebracht op een later opgelegde straf (voor een tweede feit).

49 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Verweer 7 En het kan ook anders Rechtbank Groningen 06/06/2007 LJN BA7146.

50 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? EHRM 08/06/ /71 (Engel v Nederland - Eerste Deel) EHRM 23/11/ /71 en NJ 1978, 224 (Engel v Nederland - Tweede Deel) Gedetineerden Ambtenaren Militairen

51 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Vakbond voor dienstplichtige militairen Regelmatig te laat terug in kazerne Regelmatig arrest/opsluiting Ene straf wordt tegen andere straf weggestreept. Whilst this does not constitute restitutio in integrum, it is nevertheless relevant in the context of article 50. Vergelijk: paragraaf 10. Symbolische schadevergoeding van NLG 100.

52 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Samenvatting in NJ 1978, 224 De omstandigheid, dat een ten onrechte ondergane detentie in mindering is gebracht van een later opgelegde straf, vormt geen volledig rechtsherstel ("restitutio in integrum").

53 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Artikel 90 lid 3 Sv Verrekening met boete Artikel 90 lid 4 Verrekening met andere gevangenisstraf

54 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Rb Groningen 06/06/2007 LJN BA7146 Civiele zaak! 4 feiten 3x vrijspraak 1x veroordeling 373 dagen voorlopige hechtenis 120 dagen gevangenisstraf

55 EEN ZAAK OF TWEE ZAKEN? Hoewel rechtmatig toegepaste dwangmiddelen onevenredig groot verschil tussen voorlopige hechtenis en gevangenisstraf dat strijd met gelijkheidsbeginsel ontstaat EUR ex aequo et bono voor herstel onevenredigheid = 253 EUR / 253 = EUR 40

56 FORMALITEITEN Artikel 9a Sr Strafbaarverklaring zonder strafoplegging Geen wettelijk beletsel voor 89 Sv Schadevergoeding hechtenis Wel wettelijk beletsel voor 591a Sv Kostenvergoeding advocaat

57 FORMALITEITEN Termijn Geen beroep/cassatie 3 maanden na uitspraak Wel beroep cassatie 3 maanden + 14 dagen na uitspraak Artikel 36 Sv Verklaring einde zaak uitlokken Artikel 245 Sv Kennisgeving niet-verdere vervolging uitlokken

58 FORMALITEITEN Hof Leeuwarden 13/03/2009 LJN BH6266 Mr R. Lassche uitenschede EUR Mondelinge toezegging officier van justitie niet verdere vervolging (september 2007) Schriftelijke bevestiging officier van justitie laat op zich wachten (herinneringen?) Verzoek uiteindelijk ingediend juni 2008

59 FORMALITEITEN Hof Leeuwarden: Aan mondelinge toezegging kan niet afdoen dat schriftelijke bevestiging (om welke reden dan ook) op zich liet wachten. Verzoek dus ruimschoots na afloop gestelde termijn ingediend. Niet-ontvankelijk

60 FORMALITEITEN Handtekening gewezen verdachte Vereiste voor 89 Sv Geen wettelijke voorwaarde, maar wel vereiste volgens Hoge Raad HR 01/09/1987 NJ 1988, 194 Vereiste voor 591a Sv Wettelijke voorwaarde

61 FORMALITEITEN HR 05/11/1991 NJ 1992, 482 Aanwezigheid gewezen verdachte, kan verzuim herstellen Algemene volmacht "de zaak" toereikend? Bijzondere volmacht "het verzoek" toereikend?

62 FORMALITEITEN Hof Amsterdam (nevenvestiging Arnhem) 18/03/2005 LJN BG6061 Geen door cliënt getekend exemplaar bij indiening Wel door cliënt getekend exemplaar op zitting Cliënt niet op zitting Niet-ontvankelijk EUR 2.000

63 FORMALITEITEN Instantie Waar zaak laatstelijk heeft gediend of zou dienen Vrijspraak rechtbank > Rechtbank Vrijspraak gerechtshof > Gerechtshof Bij twijfel tussen instanties? Bij beide instanties indienen! Vergelijk: Corstens pagina 437

64 FORMALITEITEN Hof Arnhem 14/11/2001 LJN AD5757 Officier beslist tot niet (verdere) vervolging Beklag belanghebbende tegen sepot Beklag belanghebbende afgewezen Verdachte richt zich tot rechtbank

65 FORMALITEITEN Met beslissing officier van justitie is zaak in beginsel beëindigd. Hieraan doet niet af dat belanghebbende bij hof beklag heeft gedaan. Vervolging blijft beëindigd behoudens bevel hof tot (verdere) vervolging.

66 FORMALITEITEN Rechtsmiddelen Bij 89 Sv is artikel 91 Sv van toepassing Wel beroep gerechthof, maar geen cassatie Bij 591 Sv is artikel 445 Sv van toepassing Geen rechtsmiddel Bij 591a Sv is artikel 91 Sv van toepassing Wel beroep gerechthof, maar geen cassatie

67 FORMALITEITEN Beroepstermijn volgens 91 Sv 30 dagen voor gewezen verdachte 14 dagen voor officier van justitie

68 FORMALITEITEN 23 Sv Horen verzoeker 23 Sv Horen officier van justitie 23 Sv Bijstand raadsman 24 Sv Motiveren beslissing 22 Sv Mogelijkheid besloten behandeling 24 Sv Mogelijkheid niet-openbare uitspraak

69 FORMALITEITEN Materiële schade Immateriële schade Geldbedrag Verrekening Niet alleen bij 89 Sv mogelijk, maar ook bij 591a Sv mogelijk!

70 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Maastricht 09/05/2001 LJN AD8202 Strafzaak/Sector kanton! Mr G.E.R. Ummelen uit Maastricht Duitser Selheidsovertreding Rijksweg nabij Heerlen Voldoet transactie van NLG 550 Desondanks geldboete van NLG 660 Advocaatkosten NLG NLG 250 = NLG 1.100

71 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Breda 24/10/2007 LJN BB6266 Mr J.J. van 't Hoff uit Tilburg TOM-zitting of "officierszitting" EUR voor rechtsbijstand + EUR 540 voor verzoek Redelijke uitleg begrip "behandeling" brengt mee dat TOM zitting aangemerkt kan worden als behandeling der zaak in kader 591a Sv.

72 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Den Bosch 31/07/2009 LJN BJ4348 Mr P.J. van Hagen uit Breda EUR ,50 + rente + kosten verzoek Verzoek om rentevergoeding wordt afgewezen, omdat deze kosten niet zijn aan te merken als kosten in de zin van artikel 591a Sv.

73 TOEPASSING RECHTSPRAAK Hof Den Bosch 20/01/2004 LJN AO4005 Snelheidsovertreding (EUR 550) Eerste aanleg: kanton (rechtsbijstandverzekeraar) Hoger beroep: gerechtshof (advocaat) Mr M.C. Bijleveld uit Den Bosch EUR kosten verzoek

74 TOEPASSING RECHTSPRAAK Advocaat-generaal: Geen redelijke kosten, want ik had advocaat voorafgaand zitting laten weten dat ik het voornemen had om tot vrijspraak te rekwireren.

75 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Den Bosch 03/11/2006 LJN AZ1815 en AZ1816 Mr X EUR kosten verzoek Officier van justitie Reistijd slechts een keer declareren Officier van justitie Reistijd slechts voor helft uurtarief

76 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rechtbank is van oordeel dat reistijd niet slechts voor helft van uurtarief in aanmerking komt, tenzij andersluidende afspraak met cliënt. Het gaat om declarabele tijd welke tegen volle (niet onredelijk hoog voorkomende) uurtarief in rekening gebracht mag worden. Met verwijzing naar: LOVS van 27 mei 2005.

77 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Breda 04/11/2005 LJN AU5574 Mr G.J.P.M. Mooren uit Oisterwijk EUR kosten verzoek 591a Sv verzoek bij strafrechter

78 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rechtbank Breda: Bij beoordeling tot welk bedrag vergoeding moet worden toegekend, dient rechtbank in het licht van de jurisprudentie van het EHRM vast te stellen of: - kosten werkelijk zijn gemaakt - kosten noodzakelijk waren - kosten qua hoogte redelijk zijn geweest

79 TOEPASSING RECHTSPRAAK Niet ter discussie staat: - kosten werkelijk zijn gemaakt - kosten noodzakelijk waren Wel ter discussie staat: - kosten qua hoogte redelijk zijn geweest Uurtarief

80 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rechtbank Breda: Orde van advocaten beveelt leden nadrukkelijk aan om van te voren uurtarief schriftelijk vast te leggen. Dit is niet gebeurd. Orde van advocaten stelt ook jaarlijks uurtarief vast voor salarissen van curatoren. Dit wordt door de rechtbank gevolgd.

81 TOEPASSING RECHTSPRAAK Het door orde van advocaten vastgestelde uurtarief is dus voor rechtbank maatgevend. Dat raadsman als specialist in strafzaken kan worden beschouwd is niet maatgevend, omdat: - dit voor cliënt niet kenbaar behoeft te zijn - specialisme niet voor elke strafzaak nodig is EUR in plaats van EUR 1.500

82 TOEPASSING RECHTSPRAAK Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren Oriëntatiepunten Straftoemeting en LOVS-afspraken Politiecel EUR 105 per dag Huis van bewaring EUR 80 per dag Beperkingen EUR 25 extra per dag

83 TOEPASSING RECHTSPRAAK Dagen tellen of nachten tellen? Dag = periode van 24 uur Dag vrijlating telt niet mee Aansluiting gezocht bij 136 lid 1 Sv Niets over uurtarief advocaat Reiskosten en reistijd advocaat in beginsel integraal vergoed

84 TOEPASSING RECHTSPRAAK Vergoeding verzoekschrift 89, 591 en 591a Sv Zonder behandeling EUR 275 in BTW Met behandeling EUR 540 in BTW Geen vermelding BTW, tenzij... Bij gelijktijdige indiening slechts een keer vergoeding En... reiskosten zitten in vergoeding

85 TOEPASSING RECHTSPRAAK Rb Amsterdam 11/02/2009 LJN BJ0641 Officier belt verdachte: "Ik zie af van vervolging, als jij afziet van schadevergoeding" EUR voor accountant/fiscalist 591 Sv EUR voor advocaat 591a Sv Loyens & Loeff NV

86 TOEPASSING RECHTSPRAAK Verdachte verzoekt vergoeding kosten EUR voor accountant/fiscalist 591 Sv EUR voor advocaat 591a Sv Officier: "Dit was niet de afspraak!"

87 TOEPASSING RECHTSPRAAK Officier van justitie kon weten dat verdachte aanzienlijke kosten had gemaakt. Officier van justitie stelt verdachte voor disproportionele keuze. Officier van justitie kon weten dat verdachte zich in kwetsbare positie bevond. Nagenoeg integrale toewijzing verzoek vergoeding kosten.

88 LEREN DECLAREREN Hof Arnhem 30/07/2007 LJN BD6997 Mr X en Mr Y EUR voor rechtsbijstand 591a Sv EUR voor deskundigen 591 Sv + EUR aan rente + EUR voor verzoekschrift Vrijspraak in eerste instantie van belastingfraude Hoger beroep 591 Sv en 591a Sv

89 LEREN DECLAREREN Hof acht door raadslieden gehanteerde tarief van EUR 345 per uur zeer bovenmatig. Hof neemt daarbij in aanmerking dat mr Y eerst sinds 2003 als advocaat is ingeschreven. Meer dan 400 uur aan dossierstudie zonder verdere specificatie. 400 x EUR 345 = EUR

90 LEREN DECLAREREN Gelet op wat is overwogen is hof van oordeel dat declaraties geen deugdelijke basis bieden voor toekennen van vergoeding. Hof zal vergoeding naar eigen inzicht bepalen met inachtneming van aard, omvang en complexiteit zaak op basis van redelijkheid en billijkheid. EUR voor rechtsbijstand

91 LEREN DECLAREREN Hof acht EUR voor verzoekschrift (evenals rechtbank) buitensporig. Het zeer hoge uurtarief vormt geen grond om van forfaitaire vergoeding af te wijken. Desalniettemin EUR voor verzoekschrift

92 LEREN DECLAREREN Hof Den Haag 12/12/2000 LJN AA8946 Mr C.F. Korvinus EUR voor hoger beroep 591a Sv EUR voor eerste aanleg 591a Sv Rogatoire commissie naar Miami in maart 2000

93 LEREN DECLAREREN Hof Den Haag: Indien valt aan te nemen dat kosten rechtsbijstand noodzakelijk zijn, dan wordt verdachte ontoelaatbaar in verdediging beknot, indien hij er van af zou moeten zien om die kosten te maken, omdat die kosten bij vrijspraak niet zouden worden vergoed.

94 LEREN DECLAREREN Hof Den Haag: Dergelijke beknotting van verdedigingsmogelijkheden zou strijd opleveren, zowel met - beginsel van gelijkheid van processuele rechten (6 lid 1 EVRM) als met - recht van verdachte om zichzelf effectief en behoorlijk te verdedigen (6 lid 3 sub c EVRM).

95 LEREN DECLAREREN Rb Den Haag 02/12/2008 LJN BG5828 Mr. S. Burmeister en Mr B. Roodveldt uit Amsterdam Eerst: EUR voor rechtsbijstand 591a Sv Later: EUR voor rechtsbijstand 591a Sv + EUR voor verzoek

96 LEREN DECLAREREN Gezinsvoogdes Savanna Nagelaten maatregelen te treffen Primair schuldig dood verstikking Subsidiair schuldig mishandeling ondervoeding Misschien niet alles gedaan wat verwacht mocht worden, maar geen strafrechtelijk verwijt

97 LEREN DECLAREREN Geen toevoeging verleend Facturen gericht aan Bureau Jeugdzorg Facturen betaald door Bureau Jeugdzorg "Bij wijze van voorschot"

98 LEREN DECLAREREN Verzoekster heeft nagelaten duidelijk te maken of en zo ja, tot welk bedrag kosten uiteindelijk voor haar rekening zouden zijn. Rechtbank kan niet tot vaststelling komen dat uiteindelijk kosten (al dan niet gedeeltelijk) werkelijk ten laste van verzoekster komen. Niet-ontvankelijk

99 LEREN DECLAREREN Verweer 1: Verkeerde uitleg wettekst Vergoeding voor: - reis- en verblijfkosten voor onderzoek en behandeling zaak op basis Wet Tarieven in Strafzaken - schade ten gevolge van tijdsverzuim vooronderzoek en behandeling zitting werkelijk geleden - kosten raadsman. < Punt En niet... die blijkens factuur en betaalbewijs werkelijk door hemzelf aan raadsman zijn voldaan

100 LEREN DECLAREREN Verweer 2: Verkeerde uitleg wetsgeschiedenis Voor alles eenvoudige procedure en billijke vergoeding Verweer 3: Rechter staat buiten afspraak Rechter staat buiten afspraken tussen advocaat en cliënt Verweer 4: Opdracht grotendeels regelend recht Betaling vooraf Betaling achteraf

101 LEREN DECLAREREN Betalingsregeling? Mag derde (altijd) bevrijdend betalen? Voldoening door inbetalinggeving (natura)? Voldoening door verrekening (derdengelden)? Subrogatie (verzekeraar)? Overdracht schuld door verdachte? Overdacht vordering door advocaat? Advocaat met (fictief) dienstverband? Wanneer ontstaat verplichting tot betaling?

102 LEREN DECLAREREN a Bij sluiten overeenkomst? b Bij maken (voorschot) factuur? b Na verrichten werkzaamheden? d Niet, maar wat betaald wordt kan niet als onverschuldigd betaald teruggevorderd worden. Ontstaat verplichting overheid tot vergoeding schade en kosten niet bij start vervolging? Zou overheid niet uit zich zelf aanbod vergoeding kosten en schade moeten doen?

103 LEREN DECLAREREN Verweer 5: Beknotting rechten verdediging Hof Den Haag 12/12/2000 LJN AA8946 Indien valt aan te nemen dat kosten rechtsbijstand noodzakelijk zijn, dan wordt verdachte ontoelaatbaar in verdediging beknot, indien hij er van af zou moeten zien om die kosten te maken, omdat die kosten bij vrijspraak niet zouden worden vergoed.

104 LEREN DECLAREREN Dergelijke beknotting van verdedigingsmogelijkheden zou strijd opleveren, zowel met - beginsel van gelijkheid van processuele rechten (6 lid 1 EVRM) als met - recht van verdachte om zichzelf effectief en behoorlijk te verdedigen (6 lid 3 sub c EVRM).

105 LEREN DECLAREREN Advocaat met (fictief) dienstverband? Wanneer ontstaat verplichting tot betaling? a Bij sluiten overeenkomst? b Bij maken (voorschot) factuur? b Na verrichten werkzaamheden? d Niet, maar wat betaald wordt kan niet als onverschuldigd betaald teruggevorderd worden.

106 LEREN DECLAREREN Rb Amsterdam 27/07/2004 LJN AQ5611 Mr J.M.M. Heilbron uit Amsterdam Toevoeging verleend Zaak eindigt zonder straf of maatregel Verleende toevoeging wordt teruggestuurd EUR voor kosten advocaat + EUR 540 voor verzoek

107 LEREN DECLAREREN Verdachte en raadsvrouw hebben bij aanvang zaak afspraak gemaakt dat bij vrijspraak van toevoeging geen gebruik wordt gemaakt. Rechtbank is van oordeel dat dergelijke (voorwaardelijke) afspraak feitelijk op hetzelfde neerkomt als overeenkomst nadat zaak is geëindigd.

108 TOEVOEGINGSPERIKELEN Aanvraag straftoevoeging Z160 Schadevergoeding voorlopige hechtenis Z160 te gebruiken voor 89, 591 en 591a Sv 4 Punten > 4 x EUR 110 = EUR 440 Hoe zit het met: Eigen bijdrage? Te gering belang? Resultaatsbeoordeling?

109 TOEVOEGINGSPERIKELEN Declaratie straftoevoeging Is zaak geëindigd in vrijspraak/sepot? Zo ja, dan volgt nihil-stelling eigen bijdrage Z160 Schadevergoeding voorlopige hechtenis Nihil-stelling eigen bijdrage bij aanvraag Geen resultaatsbeoordeling bij declaratie Artikel 34g lid 2 Wet op de Rechtsbijstand

110 WETSVOORSTEL SCHADECOMPENSATIE Wetsvoorstel Schadecompensatie Strafvorderlijk Overheidsoptreden Vervanging bestaande regelingen Ruimer bereik Politieoptreden tegen niet-verdachten Hechtenis langer dan gevangenisstraf Mogelijkheid forfaitaire vergoedingen

111 WETSVOORSTEL SCHADECOMPENSATIE Soort verzoekschriftprocedure Parket-Generaal Soort beroepsprocedure bij gerechtshof Gemengde kamer (civiel en straf) Mogelijkheid cassatie Voorwaardige rechtsgang Civiele rechter niet langer restrechter

112 SCHONEN STRAFBLAD Rb Utrecht 29/03/2007 LJN BA2784 Marinier Erik O. Schietincident Irak Vrijspraak Rechtbank Arnhem Vrijspraak Gerechtshof Arnhem Niet alleen vrijspraak, maar ook schonen strafblad!

113 SCHONEN STRAFBLAD Onrechtmatige registratie Ten onrechte verdachte/feitelijk onjuist Zorgvuldigheidsbeginsel Ten onrechte verdachte/feitelijk onjuist Willekeur Verwijdering nalaten/strijd wettelijk voorschrift Onschuldpresumptie Blijft verdacht/strijd wettelijk voorschrift

114 SCHONEN STRAFBLAD Rechtbank: Gesloten systeem Vrijspraken moeten geregistreerd worden Niet ten onrechte als verdachte aangemerkt "vrijspraak doet daar niet aan af" Onschuldpresumptie ziet op procedures en niet op registers

115 HELL'S ANGELS Eerste groep Angels die geen afstand hadden gedaan van met name wiet Rechtbank: Onttrekking = maatregel

116 HELL'S ANGELS Tweede groep Angels die wel afstand hadden gedaan van met name wiet Rechtbank: Rechter mag schadevergoeding afwijzen met verwijzing naar schuld verdachte als vervolging niet is doorgezet EHRM 25/08/ /83 (Englert v Germany)

117 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT 23/10/2009 Salduz en Jeugdstrafrecht Amsterdam 30/10/2009 Salduz en Jeugdstrafrecht Amsterdam 06/11/2009 Jeugdstrafrecht 2009 Verdieping Den Haag

118 SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN Docent Mr W. Römelingh Datum 16 december 2011 Plaats Hotel Casa 400 Punten 2 PO Juridisch De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens Nieuwsbrief In dit nummer: Deskundigenbericht en medische gegevens Normering en medisch adviseurs De omkeringsregel revisited BTW-plicht bij medisch advies Observatie van claimanten Onterecht en onfatsoenlijk

Nadere informatie

Advocatuur Wetswijzigingen

Advocatuur Wetswijzigingen Advocatuur In deze rubriek geeft Niels van der Laan een overzicht van relevante (op handen zijnde) wetswijziging opdat deze hopelijk niemand zullen ontgaan. Tevens gaat hij in op de huidige stand van zaken

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

Naar een tweefasenproces?

Naar een tweefasenproces? Naar een tweefasenproces? Over voor- en nadelen van een strafproces in twee fasen, in relatie tot de posities van slachtoffer en verdachte prof. mr. dr. B.F. Keulen mr. dr. drs. A.A. van Dijk mr. dr. E.

Nadere informatie

(Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten

(Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten (Buiten)gerechtelijke kosten: de onwenselijkheid van het op grote schaal van kleur verschieten Mr. Chr. H. van Dijk Kennedy Van der Laan Advocaten 1. Inleiding Een gerechtelijke kostenveroordeling houdt

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING 34257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken MR. C.W.M. LIEVERSE / MR. M.VAN SCHUPPEN CBB 19 december 2000, JOR 2001, 66 CBB 30 januari 2001, JOR 2001, 67 HR 9 februari 2001, JOR 2001, 40* 56 In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

Nadere informatie

I 179 I De nieuwe deelgeschilprocedure: de eerste oogst

I 179 I De nieuwe deelgeschilprocedure: de eerste oogst I 179 I De nieuwe deelgeschilprocedure: de eerste oogst mr. S.J. de Groot 1 Inleiding Op 1 juli 2010 trad de Wet deelgeschilprocedure in letselen overlijdenszaken 2 in werking. Deze nieuwe wet heeft als

Nadere informatie

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe)

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe) RAR2013/115 van de arbeidsovereenkomst heeft voorgesteld, doch dat werknemer dat aanbod heeft afgeslagen en daarop niet is teruggekomen. Gelet op hetgeen het hof onder 53 heeft overwogen over het door

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L. Orvini LLB C.R.R. Loeve LLB Prof. mr. I. Giesen Ten verzoeke

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1

Na overleg met de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 8 januari 2015 contactpersoon Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46116548

Nadere informatie

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden

Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. M.A.R. Schuckink Kool, M.F. van Hulst, C.J.M. van den Brûle, J.M.G. Hulsman, advokaten bij de Hoge Raad der Nederlanden HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Rolnr. 10/ 05147 De dato: 21-7-2011 BORGERSBRIEF Inzake:

Nadere informatie

Pagina 16 4e Lustrum Centramed. Pagina 18 8e RUG Congres. No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets

Pagina 16 4e Lustrum Centramed. Pagina 18 8e RUG Congres. No cure no pay en de dubbele redelijkheidstoets PIV Bulletin 6 Inhoud Pagina 1 No cure no pay en dubbele redelijkheidstoets Pagina 8 Berekening schade ex art. 6:108 BW Pagina 12 Normering normaalste zaak van de wereld Pagina 13 Smartengeld in beweging?

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

Klachten over politie en justitie

Klachten over politie en justitie Advocaat te s-gravenhage Prof. mr. M. Wladimiroff Klachten over politie en justitie T5 Adv. Pr. februari 1987 4.4. 4.8. 4.2. 4.3. 4.5. 4.6. 4.7. 4.. 4. Beklag over het niet (verder) vervolgen De gevraagde

Nadere informatie

Nadeelcompensatie in het bestuursrecht en het strafrecht: een ongewenste vermenging van rechtssferen?

Nadeelcompensatie in het bestuursrecht en het strafrecht: een ongewenste vermenging van rechtssferen? Nadeelcompensatie in het bestuursrecht en het strafrecht: een ongewenste vermenging van rechtssferen? M.K.G. Tjepkema* 1 Inleiding In een bundel die zich ten doel stelt om terug te blikken op vijftien

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L.L.

Nadere informatie