Zitten of betalen? Op 20 januari 2012 besteedde het programma Nieuwsuur. thema: het slachtoffer. 1 Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitten of betalen? Op 20 januari 2012 besteedde het programma Nieuwsuur. thema: het slachtoffer. 1 Inleiding"

Transcriptie

1 Mr. G.J.M. van Spanje en Mr. G.J. van Oosten zijn beiden werkzaam als advocaat bij Van Oosten Advocaten te Amsterdam. Zitten of betalen? Het effect van de vervangende hechtenis bij oplegging van een schadevergoedingsmaatregel voor slachtoffer, dader en maatschappij Dit artikel handelt over het beleid dat ten grondslag ligt aan de executie van een schadevergoedingsmaatregel en de wijze waarop het CJIB hieraan uitvoering geeft bij veroordeelden zonder draagkracht. 1 Inleiding Op 20 januari 2012 besteedde het programma Nieuwsuur aandacht aan het beleid dat ten grondslag ligt aan de executie van een schadevergoedingsmaatregel. Dit beleid is neergelegd in de Aanwijzing executie (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen, geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen (hierna: Aanwijzing executie ) 1. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is namens het Openbaar Ministerie de instantie die met de executie van schadevergoedingsmaatregelen is belast. De directe aanleiding voor het nieuwsitem bij Nieuwsuur was een kortgedingprocedure tegen de Staat, aangespannen door een alleenstaande moeder van drie jonge kinderen, mevrouw S., die tot betaling van een schadevergoeding met schadevergoedingsmaatregel was veroordeeld en waartegen inmiddels een arrestatiebevel was uitgevaardigd. 2 Zij voldeed volgens het CJIB namelijk niet aan haar betalingsverplichting jegens het slachtoffer, ondanks het feit dat zij maandelijks het voor haar maximaal mogelijke aflossingsbedrag afloste. De gevorderde vervangende hechtenis van drie maanden zou in haar geval leiden tot het oplopen van haar schulden en mogelijk het verlies van haar huis en het uit huis plaatsen van haar kinderen. Deze zaak riep de vraag op in hoeverre de Aanwijzing exe- cutie en de wijze waarop het CJIB hieraan uitvoering geeft, leidt tot onwenselijke situaties. Niet alleen voor de veroordeelde in kwestie, maar tevens voor de slachtoffers waarvoor het CJIB het schadevergoedingsbedrag dient te incasseren. En bovendien voor de Staat, die immers wordt belast met de kosten die verbonden zijn aan de vervangende hechtenis. Een snelle zoektocht op rechtspraak.nl leidt tot 31 relevante uitspraken waarin met een voorlopige voorziening is getracht vervangende hechtenis te voorkomen. 3 De oudste uitspraak dateert van 13 juli en de meest recente uitspraak van 7 maart In ruim de helft van deze zaken speelde de draagkracht een cruciale rol. In slechts een van deze zaken is de eiser (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld. Dit betrof de zaak van voornoemde mevrouw S. In dit artikel wordt eerst uiteengezet wat de schadevergoedingsmaatregel en de vervangende hechtenis precies inhoudt. Daarna wordt stilgestaan bij de totstandkoming van de schadevergoedingsmaatregel. Tot slot wordt uiteengezet wat het effect van de schadevergoedingsmaatregel in de praktijk is en op welke wijze de mogelijk onwenselijke effecten van de vervangende hechtenis kunnen worden voorkomen. 1 De aanwijzing is in werking getreden op 1 juli 2010 en geldig tot en met 30 juni Vindplaats: zoek.officielebekendmakingen.nl/ stcrt html. 2 Rechtbank s-gravenhage 10 januari 2012, LJN BV Zoekopdracht uitgevoerd op 27 juli jl. met als zoekterm schadevergoedingsmaatregel en rechtsgebied civiel overig. 4 Hof s-gravenhage 13 juli 2006, LJN AY Strafblad SEPTEMBER 2012 Sdu Uitgevers

2 zitten of betalen? 2 De schadevergoedingsmaatregel en vervangende hechtenis De schadevergoedingsmaatregel is een door de strafrechter opgelegde maatregel tot betaling aan de staat ten behoeve van een slachtoffer als bedoeld in artikel 36f Wetboek van Strafrecht (Sr). Binnen de grenzen van artikel 24c Sr stelt de rechter vervangende hechtenis op niet-betaling door de verdachte. Deze beloopt ten minste een dag en ten hoogste een jaar. 5 De regels omtrent de tenuitvoerlegging van schadevergoedingsmaatregelen zijn zoals gezegd verder uiteengezet in de Aanwijzing executie. Tijdens de inningsfase worden de door het CJIB ontvangen gelden onverwijld afgedragen aan het slachtoffer. Indien de veroordeelde het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig betaalt, kan een wettelijke verhoging worden opgelegd (art. 24b Sr). Ook kan er een tweede aanmaning volgen met wederom een wettelijke verhoging. Indien hierop niet of onvoldoende wordt gereageerd, gaat de zaak door naar de incassofase. In de incassofase wordt zo veel mogelijk aan lokale instanties, zoals deurwaarders uit de omgeving, verzocht de incassering over te nemen. Wanneer ook in deze fase onvoldoende financieel resultaat wordt behaald, wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis. 6 In tegenstelling tot de geldboete of de ontnemingmaatregel, wordt bij het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel geen rekening gehouden met draagkracht van de veroordeelde. De hoogte van de schade is immers gebaseerd op de door het slachtoffer feitelijk geleden schade. Dat is ook de bedoeling geweest van de wetgever. Door de schadevergoedingsplicht aan te merken als maatregel behoeft deze niet te worden gerelateerd aan de ernst van het feit, de verwijtbaarheid van het gedrag en de draagkracht van de verdachte. 7 De consequentie hiervan is dat soms relatief hoge betalingsverplichtingen als schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd aan veroordeelden met geen tot weinig inkomsten, een hoge schuldenlast en weinig zicht op verbetering van de financiële situatie op korte termijn. Deze problematiek heeft in al eens tot een aanpassing geleid van artikel 561 Wetboek van Strafvordering (Sv), dat handelt over de voortvarendheid van de tenuitvoerlegging. Het voormalig lid 4 bepaalde dat het totale bedrag in elk geval moet worden voldaan binnen twee jaar en drie maanden na de dag waarop 5 Art. 36f lid 7 Sr jo. art. 24 c Sr. 6 Aanwijzing executie, tekst geldend 26 januari 2010, par t/m Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, p. 6. de strafbeschikking, het vonnis of het arrest voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden. Dit artikellid is geschrapt. In de toelichting op deze wetswijziging staat vermeld dat de schrapping van dit lid op verzoek van het CJIB tot stand zou zijn gekomen, 8 waarover later meer. Uit bijlage 3 bij de Aanwijzing executie volgt dat de termijn waarbinnen volledige betaling moet zijn gerealiseerd in beginsel twaalf maanden bedraagt, maar dat deze termijn in bijzondere gevallen kan worden verlengd tot 36 maanden. In uitzonderingsgevallen, waarbij sprake is van een schrijnende situatie, kan ook van de termijn van 36 maanden worden afgeweken. Dit betreft de zogenaamde hardheidsclausule. Een betalingsregeling moet in ieder geval altijd binnen een redelijke termijn leiden tot voldoening van die schadevergoedingsmaatregel, zo staat in de Kamerstukken. Over wat deze redelijke termijn inhoudt, heeft de wetgever zich niet In tegenstelling tot de geldboete of de ontnemingmaatregel, wordt bij het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel geen rekening gehouden met draagkracht van de veroordeelde uitgelaten. 9 De voorzieningenrechter oordeelde in 2011 in een zaak van een alleenstaande moeder aangewezen op een bijstandsuitkering, en van wie duidelijk was dat zij geen verdere draagkracht had, dat de vraag of sprake was van een schrijnend geval in het midden kon blijven, nu afbetaling binnen zestien jaar geen redelijke termijn betreft. 10 In de eerdergenoemde zaak van mevrouw S. werd door de voorzieningenrechter geoordeeld dat op grond van de in deze zaak van toepassing zijnde schrijnende omstandigheden een maximale termijn van 72 maanden redelijk is. Dat is het dubbele van de verlengde termijn in de Aanwijzing executie. 11 De tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis in geval van betalingsonmacht kan op grond van vaste jurisprudentie niet als onrechtmatig worden aangemerkt. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 20 juni geoordeeld dat uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat door de wetgever 8 Kamerstukken II 2007/08, , nr. 19, p Kamerstukken II 2007/08, , nr. 19, p Rechtbank s-gravenhage 14 april 2011, LJN BQ 2740, r.o Rechtbank s-gravenhage 10 januari 2012, LJN BV0540, r.o HR 20 juni 2000, NJ 2000, 634. Strafblad SEPTEMBER 2012 Sdu Uitgevers 297

3 onder ogen is gezien dat de bij de oplegging van een schadevergoedingsmaatregel te bepalen vervangende hechtenis ook ten uitvoer kan worden gelegd in gevallen waarin de veroordeelde niet aan de schadevergoedingsmaatregel kan voldoen. 3 Totstandkoming van de schadevergoedingsmaatregel Uit de Kamerstukken blijkt dat de schadevergoedingsmaatregel is bedoeld om de slachtoffer(s) van een delict een aantal voordelen te bieden. In de eerste plaats biedt het een sanctie die ten goede komt aan het slachtoffer en niet, zoals bij de geldboete, de staat. 13 Ten tweede wordt het slachtoffer ontlast doordat bij de oplegging van een schadevergoedingsmaatregel het Openbaar Ministerie is belast met de executie van deze maatregel. De meer principiële betekenis van de schadevergoedingsmaatregel is gelegen in het feit dat zij een sanctie is waarin het belang van het slachtoffer erkenning vindt. 14 De wetgever heeft voorts beoogd de dreiging die van de vervangende hechtenis uitgaat een daadwerkelijke stimulans te laten vormen voor de betalingsbereidheid van de veroordeelde, temeer nu toepassing van de vervangende hechtenis niet de verplichting opheft de schade aan het slachtoffer naar burgerrechtelijke maatstaven te vergoeden. 15 De term vervangende hechtenis is dus misleidend, aangezien de schuld, anders dan bijvoorbeeld bij een verhaal van geldboetes of ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, na het uitzitten, nog steeds bestaat. Bij de effectiviteit van dit laatste doel plaatsen wij vraagtekens in gevallen waarin sprake is van betalingsonmacht en geen onwil. 4 De praktijk Uit cijfers van het CJIB blijkt dat in dossiers zijn gesloten. In 9244 van deze zaken was de veroordeelde de betalingsverplichting aan het slachtoffer volledig nagekomen. In 1574 zaken, 14,2 procent van het totaal aantal afgedane zaken, heeft de veroordeelde de vervangende hechtenis moeten ondergaan. 16 In slechts enkele van deze zaken is met een kort geding getracht om vervangende hechtenis te voorkomen, zo blijkt uit het aantal gepubliceerde uitspraken. Uit jurisprudentie blijkt dat de voorzieningenrechter aan handen en voeten is gebonden op het moment dat een kort geding tegen de Staat wordt aangespannen ter voorkoming 13 Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, p Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, p Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, p Cijferbijlage jaarbericht 2011 van het CJIB, p. 20. Te vinden op nl. van vervangende hechtenis waarin draagkracht een rol speelt. Een veroordelende beslissing van de strafrechter, waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat, mag immers niet alleen, maar moet ook worden uitgevoerd door het CJIB. Bovendien komt het CJIB een zeer ruime beleidsvrijheid toe, welke ingevolge vaste jurisprudentie slechts marginaal mag worden getoetst. Deze twee overwegingen worden dan ook in vrijwel elke uitspraak aangetroffen. Een derde overweging betreft dat de persoonlijke omstandigheden al zijn meegenomen door de strafrechter en het stelsel van gesloten rechtsmiddelen daarom niet toestaat dat de kortgedingrechter zich hier (nogmaals) over buigt. Tot slot, zoals reeds gezegd, kan de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis in geval van betalingsonmacht op grond van vaste jurisprudentie niet als onrechtmatig worden aangemerkt omdat de wetgever hier al rekening mee heeft gehouden. De voorgaande overwegingen maken (tezamen dan wel apart) onderdeel uit van vrijwel elke afwijzing van een vordering in kort geding en laten vrijwel geen, althans minimale, ruimte voor de voorzieningenrechter om een eiser tegemoet te komen. Een kortgedingrechter is immers niet bevoegd te oordelen dat sprake is van schrijnende omstandigheden, die dienen te leiden tot een langere afbetalingstermijn indien deze persoonlijke omstandigheden reeds bij de strafrechter bekend waren of hadden kunnen zijn. 17 In de zaak van mevrouw S. heeft de voorzieningenrechter zich van zijn creatieve kant laten zien. Het totaal toegewezen bedrag van schade werd gehalveerd toen bleek dat mevrouw S. hoofdelijk was veroordeeld door de strafrechter. Dit terwijl na de zitting in kort geding was gebleken dat de mededader abusievelijk geen schadevergoedingsmaatregel was opgelegd. Daarnaast overwoog de voorzieningenrechter dat, in tegenstelling tot het oordeel van het CJIB, in de onderhavige zaak wel degelijk sprake was van schrijnende omstandigheden. Zo was de jongste van haar drie zonen na het onherroepelijk worden van de strafzaak geboren. Bovendien was zij inmiddels, wegens haar lichamelijke of geestelijke toestand, onder bewind gesteld. Op grond van deze bijkomende omstandigheden was de voorzieningenrechter van oordeel dat van de maximale betalingstermijn van 36 maanden kon worden afgeweken. 18 Mevrouw S. werd in staat gesteld binnen 72 maanden de helft van het totaalbedrag te betalen, waarmee er zicht is op volledige betaling binnen een 17 Zie bijv. Rechtbank s-gravenhage, LJN BK3986, r.o. 3.6: Voor zover er al bij de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel al rekening gehouden kan worden met de onvermogendheid van de betrokkene, moet de strafrechter geacht worden hier oog voor te hebben gehad en past ter zake grote terughoudendheid van de civiele rechter. 18 Rechtbank s-gravenhage 10 januari 2012, LJN BV0540, r.o Strafblad SEPTEMBER 2012 Sdu Uitgevers

4 zitten of betalen? passende termijn. 19 Dit lijkt tot nu toe de enige zaak te zijn waarin de voorzieningenrechter de ruimte had dan wel nam om een voorziening te treffen. In andere zaken waren de eisers niet succesvol, terwijl het ook in die zaken niet aan schrijnende omstandigheden ontbrak. In een zaak waarin eiser juist zijn straf had uitgezeten, inmiddels een huurhuis en werk had gevonden (waarmee hij 1050 per maand verdiende) en onder behandeling bij De Waag en Pelier stond, werd de verzochte voorlopige voorziening afgewezen. Dit hoewel zijn vrouw net zwanger was van haar vierde kind, een omstandigheid waarmee de strafrechter geen rekening had kunnen houden. De voorzieningenrechter overwoog dat het ongelukkig is dat de vervangende hechtenis aanvangt op een moment dat eiser stappen heeft ondernomen om tot resocialisatie te komen, maar oordeelde dat deze omstandigheden de tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis niet onrechtmatig maakt. 20 Eenzelfde overweging leidde tot afwijzing van een verzoek om een voorlopige voorziening van iemand die na zijn vrijlating met behulp van maatschappelijke en juridische dienstverlening zijn schulden aan het afbetalen was, onder behandeling stond voor zijn gokverslaving en inmiddels een eigen bedrijf aan het opstarten was. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zaken waarin afbetaling wel degelijk plaatsvindt, maar niet binnen de door het CJIB beoogde termijn. 5 Hoe vervangende hechtenis te voorkomen Toen in 2011 de alleenstaande moeder het kort geding verloor, omdat zij niet tot afbetaling van het gehele bedrag binnen een redelijke termijn in staat was, zij zou er immers zestien jaar over doen, had dit tot gevolg dat zij een vervangende hechtenis van 359 dagen diende uit te zitten. Haar schrijnende omstandigheden leidden tot Kamervragen aan staatssecretaris Teeven in april Op een vraag van het Kamerlid Recourt in hoeveel zaken het CJIB gebruik heeft gemaakt van de zogenaamde hardheidsclausule, antwoordde de staatsecretaris dat nog geen enkel beroep op een schrijnende situatie was gehonoreerd. Dat is opmerkelijk, nu uit de Kamerstukken blijkt dat artikel 561 lid 4 Sv, waarin een dwingende betalingstermijn stond opgenomen, juist op ver- 19 De Staat heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis op 6 februari Dit appel richt zich niet tegen het oordeel dat het geval van S. als schrijnend moet worden aangemerkt, noch tegen het oordeel dat er in zodanig geval een maximale termijn van 72 maanden een redelijke termijn voor een afbetalingsregeling is. De Staat is van mening dat er voor de halveringvan het uit hoofde van de schadevergoedingsmaatregel verschuldigde bedrag geen reden was. 20 Rechtbank s-gravenhage 10 augustus 2010, LJN BN3635, r.o zoek van het CJIB zou zijn geschrapt. De Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten heeft hiervoor bij brief van 28 juni jongstleden bij de minister van Justitie en Veiligheid aandacht gevraagd. De discretionaire bevoegdheid om af te wijken van de maximale betalingstermijnen komt het CJIB immers niet voor niets toe; daarmee zou veel leed kunnen worden voorkomen. Van de minister is bij het gereedkomen van dit artikel nog geen reactie ontvangen. Het wordt naar onze mening vaak als vanzelfsprekend aangenomen dat schade door middel van een schadevergoedingsmaatregel door het CJIB geïnd zal moeten gaan worden Omdat het CJIB kennelijk geen gebruik maakt van de discretionaire bevoegdheid om af te wijken van de maximale betalingstermijn, is het van belang dat al bij de strafrechter indien noodzakelijk verweer wordt gevoerd tegen de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel en het aantal dagen vervangende hechtenis dat zal worden opgelegd. Gelet op de uitspraak en het proces-verbaal van de zitting had de verdediging hier in de zaak S. geen oog voor gehad. Het wordt naar onze mening vaak als vanzelfsprekend aangenomen dat schade door middel van een schadevergoedingsmaatregel door het CJIB geïnd zal moeten gaan worden. Echter, hoewel draagkracht in principe geen argument mag vormen bij het bepalen van de hoogte van de schade en het al dan niet opleggen van de schadevergoedingsmaatregel, kunnen andere (persoonlijke) omstandigheden wel worden meegewogen. De Hoge Raad heeft immers op 16 juni bepaald dat wanneer de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel slechts tot tenuitvoerlegging van de vervangende hechtenis zal leiden, de schadevergoedingsmaatregel niet opgelegd hoeft te worden. Het Hof Leeuwarden legde in een zaak geen schadevergoedingsmaatregel op door het volgende te overwegen: Het opleggen van een vervangende hechtenis middels schadevergoedingsmaatregel zal niet leiden tot een meer voortvarende betaling, maar mogelijk wel tot een door het hof niet gewenste vrijheidsbeneming van verdachte. 22 Ook in de zaak van Milly Boele volgde de rechtbank het verweer van de ver- 21 HR 16 juni 2009, NJ 2009, Hof Leeuwarden 13 september 2010, LJN BN7112. Strafblad SEPTEMBER 2012 Sdu Uitgevers 299

5 dediging en bepaalde, gelet op de hoogte van de straf en de opgelegde tbs-maatregel, dat een vervangende hechtenis zou worden opgelegd van slechts één dag. 23 In de Amsterdamse zedenzaak tegen Robert M. werd de vordering van elk van de benadeelde partijen ook vervangen door slechts één dag hechtenis. De Rechtbank Amsterdam merkte hieromtrent expliciet op dat daarmee wordt voorkomen dat de vervangende hechtenis niet meer het karakter draagt van extra waarborg voor de betalingsverplichting, maar veeleer als een extra gevangenisstraf moet worden aangemerkt. 24 Een andere mogelijkheid om vervangende hechtenis te voorkomen, betreft het treffen van een regeling tussen veroordeelde en slachtoffer. Hoewel in 2007 nog 207 dossiers door het CJIB op deze wijze kon worden gesloten, blijkt dat in 2011 nog slechts in 25 zaken onderling een regeling werd getroffen. 25 Onbekend is wat de reden voor deze daling Een andere mogelijkheid om vervangende hechtenis te voorkomen, betreft het treffen van een regeling tussen veroordeelde en slachtoffer is geweest. Mogelijk houdt dit verband met de aard van de zaken, nu het tot stand brengen van contact tussen dader en slachtoffer niet altijd wenselijk is, zoals in eerder genoemde zaken van Robert M. of Milly Boele. In andere zaken zou een onderlinge afbetalingsregeling mogelijk wel uitkomst bieden. Bijvoorbeeld in de zaak van mevrouw S. betrof de benadeelde partij een bedrijf en was het evident dat zij wel wilde betalen, maar niet kon betalen. Door het sluiten van een deal met het slachtoffer, wordt het CJIB buiten spel gezet. Hiertoe zou in dergelijke zaken door de advocaat initiatief kunnen worden genomen. Tot slot bestaat de mogelijkheid om gratie te verzoeken. De wetgever wijst expliciet hierop, nu de schadevergoedingsverplichting als maatregel is opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. 26 Deze mogelijkheid blijkt echter puur theoretisch. Zo nu en dan worden er wel daartoe strekkende gratieverzoeken gedaan, maar deze worden buiten behandeling gelaten. Op een door ons ingediend WOB-verzoek 27, antwoordde het Bureau Gratie dat gratie voor een opgelegde schadevergoedingsmaatregel niet mogelijk is, ook niet van een subsidiair opgelegde hechtenis. De gegevens hieromtrent worden dan ook niet bijgehouden. Overigens zou gratie ook niet de civielrechtelijke betalingsverplichting van de veroordeelde opheffen Conclusie Onbetwist is dat men van een kale kip niet kan plukken. In de praktijk blijkt dat het stringent vasthouden aan het beleid zoals vervat in de Aanwijzing executie door het CJIB tot schrijnende situaties leidt. Het op deze wijze uitoefenen van pressie op veroordeelden die aantoonbaar wel willen betalen, maar niet kunnen betalen is zinloos, voor dader en slachtoffer. Het uitzitten van de vervangende hechtenis leidt in voornoemde zaken niet alleen tot verslechtering van de situatie van de veroordeelde, maar ook van het slachtoffer. Detentie gaat immers vaak gepaard gaat met verlies van huis, inkomen en het ontstaan of toenemen van de schulden. Het slachtoffer zal in dat geval nog minder, dan wel niets meer, ontvangen. Ook de motivatie voor de veroordeelde om na de vervangende hechtenis alsnog te betalen zal uiteraard niet toenemen. Het slachtoffer wordt dientengevolge een tweede maal benadeeld en de staat draait niet alleen op voor de kosten van de vervangende hechtenis, maar veelal ook voor de resocialisatiekosten die reeds zijn gemaakt en in de toekomst wederom moeten worden gemaakt. Het executeren van de vervangende hechtenis in voornoemde zaken maakt dan ook van elke betrokken partij, de veroordeelde, het slachtoffer en de Staat, een verliezer. Door wijziging van (de uitvoering van) het beleid van het CJIB ten aanzien van de schrijnende omstandigheden van de veroordeelde, kunnen procedures bij de voorzieningenrechter worden voorkomen. Ook indien advocaten tijdens de strafzaak (meer) oog hebben voor de (mogelijk) toekomstige consequenties van de schadevergoedingsmaatregel, kan belangrijke winst worden geboekt voor de cliënt. De praktijk leert immers dat de voorzieningenrechter achteraf weinig ruimte toekomt en gedane zaken daarom geen keer nemen. 23 Rechtbank Dordrecht 26 november 2010, LJN BO Rechtbank Amsterdam 21 mei 2012, LJN BW Cijferbijlage jaarbericht 2011 van het Centraal Justitieel Incassobureau, p Kamerstukken II 1989/90, , nr. 3, p Verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur. 28 Het slachtoffer dient zich dan tot de burgerlijke rechter te wenden om een executoriale titel te verkrijgen. 300 Strafblad SEPTEMBER 2012 Sdu Uitgevers

Kale kikker of toch kale kip?

Kale kikker of toch kale kip? Kale kikker of toch kale kip? Martine Wouters Het slachtoffer is de afgelopen jaren steeds centraler komen te staan in de Nederlandse straf(proces)wetgeving. 1 Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om conservatoir

Nadere informatie

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven.

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven. ~,tl~ 3 / Nootailfafiltoor 7: ~.,1 e d 1ff 0 Postbus 14208 3508 SH Utrecht Pallas Athertedreef 27 3561 PE Utrecht 03023401 16 F 030 231 76 55 info@s~achtofferhuip.fli w www.s}achtofferhulp.ni / Ministerie

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hem geen uitstel van betaling voor onbepaalde tijd verleent ten aanzien van de aan hem opgelegde schadevergoedingsmaatregel,

Nadere informatie

RAPPORT 2001/281, NATIONALE OMBUDSMAN 14 SEPTEMBER 2001

RAPPORT 2001/281, NATIONALE OMBUDSMAN 14 SEPTEMBER 2001 RAPPORT 2001/281, NATIONALE OMBUDSMAN 14 SEPTEMBER 2001 Klacht 1 Beoordeling 1 Conclusie 5 Aanbeveling 6 Onderzoek 6 Bevindingen 6 Achtergrond 9 KLACHT Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 september 2001 Rapportnummer: 2001/281

Rapport. Datum: 14 september 2001 Rapportnummer: 2001/281 Rapport Datum: 14 september 2001 Rapportnummer: 2001/281 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden (CJIB) ter executie van de op 24 maart 1998 ten gunste

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde

De positie van het slachtoffer in het strafproces. 3.2. De benadeelde. 3.3. Nabestaanden. 3.4. Splitsing van de vordering door de benadeelde 3. Schadevergoeding (voegen) 3.2. De benadeelde Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich ter zake van zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen

Nadere informatie

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Staatssecretaris van Veiligheid en Schedeldoekshaven 100 2511 EX

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel

Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.441 Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel tekst + toelichting bronnen Staatsblad 2010, 311 datum inwerkingtreding 1.1.2011 Het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /122 20 14/122 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Feiten

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker (advocaat) klaagt erover dat een met naam genoemde officier van justitie te Breda hem op 10 november 2006 pas één minuut voor aanvang van de behandeling van zijn ingediende

Nadere informatie

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers

Datum 5 november 2012 Onderwerp Antwoorden kamervragen over strafrechtelijke ontruiming van krakers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

CLI:NL:RBMNE:2014:6501

CLI:NL:RBMNE:2014:6501 CLI:NL:RBMNE:2014:6501 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 16/711877-11 (ontneming) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het openbaar ministerie. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie uit Den Haag.

Rapport. Rapport over een klacht over het openbaar ministerie. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie uit Den Haag. Rapport Rapport over een klacht over het openbaar ministerie. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie uit Den Haag. Datum: 27 september 2011 Rapportnummer: 2011/281 2 Klacht Verzoeker klaagt

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie Sanctie- en

Nadere informatie

EXECUTIE EN VERREKENING

EXECUTIE EN VERREKENING EXECUTIE EN VERREKENING Geregeld komt het in familiezaken voor dat in het dictum van de uitspraak niet het bedrag wordt genoemd dat de één aan de ander verschuldigd is. Vaak gebeurt dit in verdelingszaken

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Leeuwarden. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Leeuwarden. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie Rapport Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Leeuwarden. Bestuursorgaan: de minister van Veiligheid en Justitie Datum: 3 maart 2011 Rapportnummer: 2011/0077 2 Klacht

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

advies. Strekking wetsvoorstellen

advies. Strekking wetsvoorstellen Datum 20 maart 2014 De Minister van Veiligheid en Justitie Mr. I.W. Opstelten en De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Uw kenmerk 447810 en 447811

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

Een onderzoek naar de wijze waarop de Dienst Justis is omgegaan met een gratieverzoek.

Een onderzoek naar de wijze waarop de Dienst Justis is omgegaan met een gratieverzoek. Rapport Een onderzoek naar de wijze waarop de Dienst Justis is omgegaan met een gratieverzoek. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Dienst Justis niet gegrond. Datum: 23 juni 2016

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : hypotheekbemiddeling; het aantrekken van gelden voor beleggingsdoeleinden.

Activiteiten onderneming : hypotheekbemiddeling; het aantrekken van gelden voor beleggingsdoeleinden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 24 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : - de stichting STICHTING DERDENGELDEN SIMOCA LTD - de stichting STICHTING DERDENGELDEN SIMON - de buitenlandse vennootschap CONBAN

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

Geen adres om te arresteren, wel om te informeren

Geen adres om te arresteren, wel om te informeren Rapport Geen adres om te arresteren, wel om te informeren Een onderzoek naar de uitvoering van een vonnis Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 551 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 295 Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de

Nadere informatie

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012

1 Rechtbank Breda, 13 juli 2012 BEDRIJFSOPVOLGINGSFACILITEIT SUCCESSIEWET OOK VOOR PRIVÉVERMOGEN? Op 13 juli 2012 heeft rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet 1956 (LJN:

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 Rapport Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Gouda vanaf november 2002 onvoldoende heeft getracht om de

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 april 2004 Rapportnummer: 2004/139

Rapport. Datum: 26 april 2004 Rapportnummer: 2004/139 Rapport Datum: 26 april 2004 Rapportnummer: 2004/139 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij schade heeft geleden omdat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) te Leeuwarden onvoldoende actie heeft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS,

1. DE REGERING IN BALLINGSCHAP VAN DE REPUBLIEK DER ZUID-MOLUKKEN (RMS), gevestigd te Amsterdam, hierna: RMS, LJN: BU5105, Gerechtshof 's-gravenhage, 200.077.445/01 Datum uitspraak: 22-11-2011 Datum publicatie: 22-11-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Kort geding Republiek

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10909 22 juni 2011 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2011, nr. 5700090/11, houdende wijziging

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT

GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT GEZAMENLIJKE BEHANDELING VAN EEN ONTBINDINGSVERZOEK EN KORT GEDING: EEN GEZAMENLIJK BELEID ONTBREEKT E.I. Bouma 1 Inleiding In de praktijk komt het regelmatig voor dat de werkgever de kantonrechter verzoekt

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Centraal Justitieel Incassobureau. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/011

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Centraal Justitieel Incassobureau. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/011 Rapport Rapport over een klacht betreffende het Centraal Justitieel Incassobureau. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/011 2 Klacht Verzoeker is slachtoffer geworden van verduistering en heeft

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van in de zaak van I De stichting STICHTING TRUDO, gevestigd

Nadere informatie

Wet OM-afdoening en de (fiscale) transactie: tijdsbesparing?

Wet OM-afdoening en de (fiscale) transactie: tijdsbesparing? Discussie, Nieuws & Analyse Mr. M. Rosing is advocaat bij Stibbe te Amsterdam. Wet OM-afdoening en de (fiscale) transactie: tijdsbesparing? Sinds 1 februari 2008 wordt de strafbeschikking gefaseerd ingevoerd

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak ECLI:NL:HR:2014:1405 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 13-06-2014 Datum publicatie 13-06-2014 Zaaknummer 13/05858 Formele relaties Rechtsgebieden Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:289 Civiel recht Bijzondere

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 Rapport Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de te late terugbetaling van een bekeuring niet standaard wettelijke

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag DirectoraatGeneraaI vreemdelingenzaken Aan Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt t.a.v. mevrouw S. Dros Turfmarkt

Nadere informatie

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Het LJN nummer is belangrijk om terug te zoeken voor derden. +++++ LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Datum uitspraak: 04-06-2010 Datum publicatie: 07-06-2010 Rechtsgebied:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Partijen zullen hierna Stichting de Thuiskopie en [X] genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/428013 / HA ZA 12-1153 Vonnis in incident van in de zaak van de stichting STICHTING DE THUISKOPIE, gevestigd te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 240 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Uitleveringswet en de Wet economische delicten betreffende de bepalingen aangaande de procedure

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 42 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof.mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Autoverzekering. Verzwijging

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

CONVENANT TUSSEN BELASTINGDIENST

CONVENANT TUSSEN BELASTINGDIENST Centraal Justitieel Incassobureau Minisrerie van Veiligheid en Juseitie CONVENANT TUSSEN CENTRAAL JUSTITIEEL INCASSOBUREAU EN BELASTINGDIENST Datum 4 september 2013 Status Definitief DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 14-03-2012 Zaaknummer 01/889082-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Beslissing Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-133 d.d. 18 maart 2014 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

zaaknummer gerechtshof 200.143.673 (zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, kantonrechter, locatie Utrecht 2534388)

zaaknummer gerechtshof 200.143.673 (zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, kantonrechter, locatie Utrecht 2534388) beschikking GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem afdeling civiel recht zaaknummer gerechtshof 200.143.673 (zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, kantonrechter, locatie Utrecht 2534388) beschikking

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 7 augustus 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450

vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450 vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450 uitspraak van 31 juli 2015 vonnis in kort geding in de zaak van Y.C. Tielens-Brouwer,

Nadere informatie

's-gravenhage (hierna: het Hof) van 1 mei 2009, onder nummer BK 07/00421 - heeft afgewezen.

's-gravenhage (hierna: het Hof) van 1 mei 2009, onder nummer BK 07/00421 - heeft afgewezen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen erover dat de staatssecretaris van Financiën het verzoek om restitutie van de overdrachtsbelasting - gegrond op de uitspraak van het Gerechtshof 's-gravenhage (hierna:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A AK

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A AK CENTRALE RAAD VAN BEROEP 97/524 WW U I T S P R A AK in het geding tussen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, appellant, en A, wonende te B, gedaagde. I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING Met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 295 Aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Leeuwarden. Datum: 18 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/308

Rapport. Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Leeuwarden. Datum: 18 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/308 Rapport Rapport over een klacht over het Centraal Justitieel Incasso Bureau uit Leeuwarden. Datum: 18 oktober 2011 Rapportnummer: 2011/308 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 575 Wet van 20 december 2007, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager 123a/13 ECLI:NL:TADRARL:2014:235 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 123a/13 Beslissing van 23 mei 2014 in de zaak 123a/13 en 123b/13 naar aanleiding van de klacht van: de heer

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1324 236 44december 2008 Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie 14 november 2008 Nr. 2008-0000539734 De

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/147

Rapport. Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/147 Rapport Rapport over een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Limburg. Datum: 16 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/147 2 Aanleiding Op 7 april 2013 om 16.52 uur komt er bij de regionale eenheid

Nadere informatie

Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend

Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend Regelingen en voorzieningen CODE 7.2.3.38 Gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap; belang van kind doorslaggevend jurisprudentie bronnen EB, Tijdschrift voor scheidingsrecht, afl. 10 - oktober 2010 Gerechtshof

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : hypotheekbemiddeling; het aantrekken van gelden voor beleggingsdoeleinden.

Activiteiten onderneming : hypotheekbemiddeling; het aantrekken van gelden voor beleggingsdoeleinden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 22 Datum: 6 mei 2011 Gegevens onderneming : - de stichting STICHTING DERDENGELDEN SIMOCA LTD - de stichting STICHTING DERDENGELDEN SIMON - de buitenlandse vennootschap CONBAN

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie