e-awareness in de care: van weten naar doen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-awareness in de care: van weten naar doen"

Transcriptie

1 e-awareness in de care: van weten naar doen

2 Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie Vormgeving: Twin Media BV Foto s: Jiri Büller/De Beeldredaktie, stockfoto s

3 e-awareness in de care: van weten naar doen

4 ICT innovaties niet meer weg te denken uit de 21e eeuw

5 De toenemende zorgvraag, de arbeidsmarktproblematiek en de toenemende kosten stellen ons steeds meer voor uitdagingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Zorg-ICT, of het nu gaat om het gebruik van een elektronisch dossier of de inzet van geavanceerde technische hulpmiddelen bij de behandeling van cliënten, heeft een steeds prominentere plek in het dagelijks functioneren van de zorg verworven. ICT is een onmisbaar hulpmiddel om de zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, doelmatig en efficiënt te blijven organiseren. ICT innovaties zijn dan ook niet meer weg te denken uit de 21 e eeuw. In de afgelopen periode heeft VWS diverse projecten opgezet om de toepassing van ICT en nieuwe technologieën te bevorderen. De toepassing gaat echter niet snel genoeg. Uit onderzoek is gebleken dat men in de verpleeg- en verzorgingshuizen zich nog onvoldoende bewust is van de mogelijkheden die ICT-toepassingen kunnen bieden. Niet alle bestuurders zien ICTtoepassingen als een integraal onderdeel van alle facetten van hun organisatie en dienstverlening. Daarom heeft VWS het initiatief genomen om in het kader van het programma Maatschappelijke Sectoren en ICT (M&ICT) enkele e-awareness projecten te laten uitvoeren, speciaal gericht op bestuurders in de care. Inzet van ICT draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg: de continuïteit van de zorg wordt verbeterd en fouten worden vermeden. Bovendien kan inzet van goede en slimme ICT-toepassingen de administratieve belasting van bestuurders, professionals en cliënten merkbaar verminderen. Daardoor blijft er meer tijd over voor de warme handen aan het bed. Uit eerder onderzoek is ook gebleken dat er drempels zijn en dat er behoefte is aan een schakel tussen algemene kennis en bewustzijn naar doen. Het gaat er om een stap verder te komen: hulp bij het maken van goede keuzes. Daarom heeft VWS naast bijeenkomsten als follow-up ook twee instrumenten aangeboden aan de deelnemers om uiteindelijk zover te komen dat ICT een integraal onderdeel uitmaakt van de zorgvisie van een organisatie. Gezien het succes van dit concept is het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ook aangehaakt en heeft dit boekje en de landelijke bijeenkomst in oktober mede mogelijk gemaakt. In dit boekje is niet alleen informatie te vinden over de e-awareness projecten, maar ook ervaringen van bestuurders, een professional en andere betrokkenen. ik hoop dat u hiermee uw voordeel kunt doen en ermee aan de slag kan. Syntens, CenCOR en andere betrokken organisaties staan klaar om u bij te staan. Ik wens u veel succes toe. Drs. M.J. (Marcelis) Boereboom Directeur-Generaal Langdurige Zorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport e-awareness in de care: van weten naar doen 5

6 Inleiding e-awareness in de care: de schakel tussen weten en doen Het ontbreekt bestuurders van zorginstellingen nog te vaak aan inzicht in het nut, de opbrengst en de noodzaak om ICT-toepassingen te integreren in hun zorgorganisatie. De informatie- en communicatietechnologie wordt gezien als een technisch onderwerp waarvoor de benodigde kennis ontbreekt. De meerwaarde die ICT heeft voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de organisatie, is veelal onvoldoende in beeld. 6 e-awareness in de care: van weten naar doen

7 Zorgorganisaties zijn bezig de omslag te maken van alleen AWBZ-instelling naar meer een zorgondernemer. In deze nieuwe rol moeten de bestuurders van zorginstellingen continu aandacht hebben voor innovaties in hun processen, producten en diensten; innovaties die ondersteund dienen te worden door ICT. Voor de meeste bestuurders van zorginstellingen staat ICT echter ver af van hun dagelijkse bezigheden. Het ministerie van VWS (directie Langdurige Zorg) en Syntens (ministerie van EZ) zijn daarom in het najaar van 2008 met een project begonnen dat de e-awareness van bestuurders van organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg moet vergroten. Het actieprogramma M&ICT verleende financiële steun. Het ministerie van BZK is later ook aangehaakt en heeft dit boekje ook mede mogelijk gemaakt. Transitie Het project bestond uit twee onderdelen namelijk workshops en een follow-up na afloop. In de opzet van de workshops lag de nadruk op de transitie van weten en willen naar doen. Om de deelnemende bestuurders in het doen te ondersteunen, konden zij zich inschrijven voor een vervolg. Dit had de vorm van een gratis adviesgesprek met een innovatieadviseur van Syntens. Daarnaast konden de deelnemers zich aanmelden voor een analyse van de stand van zaken betreffende de inzet van ICT in hun zorgorganisatie, de ICT-Reflector. Er werden vouchers van euro uitgedeeld om een deel van de kosten van de analyse ( euro) te vergoeden. Behoefte In 2009 en 2010, zijn acht interactieve workshops, verspreid over het land, gehouden. Bestuurders van zorginstellingen konden een eigen casus indienen en daaruit bleek dat er inderdaad een behoeft is aan kennis van ICT bij de kleinere en middelgrote zorginstellingen. In het verlengde daarvan is er afhankelijkheid van de ICT-leverancier die op zijn beurt vaak weinig tot geen kennis heeft van de zorgsector. Bij het opstellen van een zorgvisie is er geen of nauwelijks aansluiting op ICT. Bovendien hebben bestuurders van zorginstellingen behoefte aan onafhankelijke ondersteuning bij de prioriteitstelling van ICT-projecten. Ondersteunende rol De workshops zelf gingen niet uit van een specifieke ICT-toepassing. Zij richtten zich op de zorgvisie van de organisatie en de diensten die geleverd worden en de ondersteunende rol van ICT-innovaties op het zorgbeleid. Ook kwamen de informatievragen, de verantwoording naar de overheid en de verantwoording over kwaliteit aan de orde. ICT levert op deze punten een belangrijke bijdrage. Bovendien werd ingegaan op de combinatie arbeidsmarktproblematiek, slimmer werken en administratieve besparingen, dankzij ICT-toepassingen. Zo werd bewustzijn gekweekt voor het feit dat ICT een onmisbaar instrument is om de zorg kwalitatief hoogwaardig, efficiënt en effectief te kunnen blijven organiseren. Positief Uit de evaluatie van de workshops, in 2009 e-awareness in de care: van weten naar doen 7

8 gehouden, blijkt dat de deelnemers positief gestemd zijn over de inhoud van de workshop en dat hun ICT-bewustzijn is gegroeid. De goede resultaten in het vervolgtraject staven deze conclusies. Zij geven ook aan dat bij bestuurders in zorginstellingen grote behoefte is aan kennis over, en onafhankelijke ondersteuning in ICT-trajecten. Succes Voor de workshops toonden meer dan honderd bestuurders belangstelling. Hier zaten ook bestuurders uit de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg bij. Niet iedereen kon aanwezig zijn en een twintigtal bestuurders van zorginstellingen maakten direct een afspraak voor een vervolg zonder de workshop te hebben gevolgd. Van de deelnemende zorgorganisaties die wel een workshop hebben gevolgd, meldden zich twaalf aan voor de ICT-Reflector. Nog eens 22 instellingen vroegen een adviesgesprek met een innovatieadviseur van Syntens aan. Dat is een ongekend succes. Gewoonlijk meldt drie tot vier procent van de deelnemers zich na een workshop aan voor een adviesgesprek met een innovatieadviseur of kennisinstituut, nu was dat ruim 40 procent. De grote behoefte aan gerichte informatie over de inzet van ICT die zorgbestuurders blijken te hebben, heeft het ministerie van VWS doen besluiten om in 2010 dit boekje uit te geven. bestuurder inspireren om in elk geval eens kritisch na te denken over de rol van ICT binnen uw eigen organisatie. De informatie is bovendien uitstekend geschikt om ook uw managementteam te informeren over de inhoud en resultaten van de e-awareness workshops. Het boekje bevat de ervaringen van twee bestuurders die naar aanleiding van de e-awareness workshop met ICT aan de slag zijn gegaan. Ook staan er twee verhalen in uit de praktijk: van een bestuurder die vertelt hoe ICT hem ondersteund heeft in het oplossen van een praktisch, maar structureel probleem in zijn instelling. En van een verpleegkundige/ cliëntconsulente die de verrassende resultaten met beeldschermzorg in de wijk uit de doeken doet. En om u praktische handvatten te geven om met ICT aan de slag te gaan, zijn de inleiders van de workshops geïnterviewd over hun visie op zorg en ICT. Zij laten zien dat ICT een hulpmiddel is om de zorg goed in te richten, geen doel op zich. Inspireren tot handelen Dit boekje is geen verslag van de workshops, het is meer dan dat. De inhoud moet u als 8 e-awareness in de care: van weten naar doen

9

10 Sita Kishna, ministerie van VWS ICT moet een integraal onderdeel van de zorgvisie zijn Technisch kan veel, maar de zorgsector, en dan met name de care, benut de mogelijkheden onvoldoende. Dat is de stellige overtuiging van Sita Kishna, beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS, directie Langdurige Zorg. En omdat Kishna er ook van overtuigd is dat zorginstellingen in de 21 e eeuw niet zonder ICT kunnen, heeft zij het initiatief genomen voor het project e-awareness in de Care.

11 Het is niet het eerste ICT-project dat Sita Kishna vanuit VWS heeft uitgezet. Nocturne, s nachts dialyseren terwijl je slaapt met bewaking op afstand, RaiView (instrument voor het meten van de zorgzwaarte), ICTvernieuwing in de VV& T sector en het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) zijn voorbeelden van projecten die zij vanuit VWS heeft aangestuurd. Er zijn in de care verschillende pilots rond ICT uitgevoerd, echter altijd gericht op een specifieke toepassing, vertelt Kishna. Die projecten voldoen prima aan hun uitgangspunten. Alleen bekroop mij het gevoel dat een belangrijk deel van onze doelgroep niet werd bereikt. Het gros van de zorgbestuurders heeft namelijk niet of nauwelijks affiniteit met ICT. Zij missen vaak inzicht in de mogelijkheden die de techniek te bieden heeft. We hebben echter te maken met verschillende ontwikkelingen waardoor een zorginstelling het zich niet kan permitteren om geen aandacht te besteden aan ICT en nieuwe technologieën. Dan ga je op enig moment failliet. De care loopt (nog) achter Het programma Maatschappelijke Sectoren & ICT 1 heeft ook een verkenning laten uitvoeren naar het kennisbewustzijn van ICT bij zorgbestuurders. Kishna: Mijn gevoel werd door de resultaten van deze verkenning en door andere bronnen bevestigd. Waar bestuurders in de 1 Maatschappelijke Sectoren & ICT is een programma van de ministeries van EZ, BZK, Justitie, OCW, VWS en V&W. Uitvoerder van het actieprogramma is het programmabureau M&ICT die is ondergebracht bij stichting ICTU. cure vaak al ver zijn in de toepassingen van ICT, ligt de e-awareness bij zorgbestuurders in de care erg laag; uitzonderingen natuurlijk daargelaten. En waar wel initiatieven worden genomen, blijven veel projecten steken in onderzoek en ontwikkeling of blijft het bij een pilot. Opschaling van een pilot mislukt te vaak omdat er weinig oog is voor de procesinnovatie. Administratieve lastenverlichting Kishna heeft er alle begrip voor dat ICTkennis bij zorgbestuurders vaak ontbreekt. De ontwikkelingen in de ICT gaan zo snel en zijn vaak zo specialistisch, dat een zorgbestuurder deze niet bij kan houden. e-awareness in de care: van weten naar doen 11

12 Dat is ook niet nodig, daar heb je specialisten voor. Maar een zorgbestuurder moet zich wel realiseren dat ICT de bedrijfsprocessen positief kan ondersteunen. Alleen al in de administratieve lastenverlichting speelt digitalisering een essentiële rol. Door ICT gericht in te zetten voor de digitalisering van administratieve processen, behoud je de warme handen aan het bed. Laten we voorop stellen dat registratie, formulieren invullen, rapportage, kortom administratieve handelingen nodig blijven. We willen immers weten of de bestaande regels goed worden toegepast en dat terecht een beroep wordt gedaan op de collectieve voorzieningen. Om de handen van de professionals aan het bed te houden stimuleert VWS naast andere maatregelen om de regeldruk te verminderen ook het gebruik van ICT- innovaties in de zorg. ICT is namelijk een belangrijk instrument om te bereiken dat de administratieve belasting van de professionals wordt verminderd. Een verzorger bijvoorbeeld, hoeft dan niet meer met papieren dossiers te werken en meerdere keren dezelfde informatie op te schrijven. Daardoor wordt ook voorkomen dat een cliënt meerdere keren dezelfde informatie moet verstrekken. De continuïteit van de zorg wordt ook gewaarborgd en fouten kunnen daardoor worden vermeden. Op deze wijze blijft de zorg kwalitatief hoogwaardig, doelmatig en efficiënt. ICT moet dan ook onderdeel zijn van de zorgvisie. Bepaal welke zorg je voor welke doelgroep wilt leveren en stem daar je beleid op af. Vervolgens kijk je hoe ICT jou kan helpen en maak daar keuzes in. ICT kan niet buiten de zorgvisie ontwikkeld worden, dan is de toepassing gedoemd te mislukken. Visie Het project e-awareness in de Care was geboren, maar de beleidsmedewerker wilde meer. Met een informatief programma dat het bewustzijn vergroot, ben je er niet. We willen de schakel vormen tussen weten/ willen en doen. Daarom werd de deelnemers aansluitend twee instrumenten aangeboden om na de workshops verder te gaan. Daarbij gaat het echt om basale zaken zoals het formuleren van een ICT-beleid als onderdeel van de zorgvisie, het inventariseren van de stand van zaken aangaande ICT binnen de organisatie en het vrijmaken van budgetten. Maar het belangrijkste is te komen tot een zorg visie waarin ICT een integraal onderdeel van uitmaakt. Individuele vervolgtrajecten De twee instrumenten die werden ingezet, zijn de ICT-Reflector van CenCOR en een innovatieadvies van Syntens. Stichting Cen- COR, die zich inzet voor ICT-professionalisering in de zorgsector, en Syntens, het innovatienetwerk voor (zorg)ondernemers, kregen hiermee een belangrijke rol. Beide organisaties hebben de zorgbestuurders op dit gebied een bruikbaar, aanvullend traject te bieden, meent Kishna. De ICT-Reflector van CenCOR, gebaseerd op de TNO ICT Challenge, geeft de zorgbestuurder een multidisciplinaire analyse van de stand van zaken. Aanvullend levert CenCOR adviezen ter 12 e-awareness in de care: van weten naar doen

13 ondersteuning van een ICT-beleidsplan. Syntens kan de zorgbestuurder een innovatieadvies leveren waarbij een interessante link met MKB-marktpartijen kan ontstaan, vervolgt Kishna. Er is veel ICT-kennis binnen het MKB, maar in tegenstelling tot de cure is er nauwelijks een koppeling met de care-instellingen. Daar willen we verandering in brengen. Eerste stappen Het besef dat technologische innovatie een integraal onderdeel moet zijn van de zorgvisie begint in de care vaste voet te krijgen. Tot tevredenheid van Sita Kishna. We hebben nog een weg te gaan, maar er zijn al flinke stappen gezet. De eerste evaluaties laten zien dat zelfs zorgbestuurders die niet bij de workshops e-awareness in de Care aanwezig konden zijn, toch met Syntens en CenCOR zijn gaan praten. En goed voordoen, doet goed volgen. Ook bij het lopende project Kleinschalig Wonen met Domotica bieden we de deelnemers het innovatieadvies en de ICT-Reflector aan. Zo wordt de algemene kennis steeds groter en komen we ook toe aan specifieke kennisdeling en opschaling van ICT-toepassingen.

14 Annamiek van Dalen, Frion Onze grootste ontdekking was dat de zorgvisie bepaalt hoe je techniek inzet, niet andersom Het ICT-bewustzijn stond bij Stichting Frion op een laag pitje. De meeste ICT-werkzaamheden waren uitbesteed. Maar bij het herijken van de visie en missie kwam telkens het ontbreken van een ICT-beleid naar boven. Tijd om ook dit element op te pakken, vond directeur-bestuurder Annamiek van Dalen.

15 De digitalisering stond tot voor kort bij Frion nog in de kinderschoenen. Eigenlijk had deze zorgorganisatie voor verstandelijk gehandicapten alleen de verantwoordelijkheid voor de helpdeskfunctie; de overige ICT-toepassingen zoals kantoorautomatisering en digitalisering van het cliëntendossier waren uitbesteed. Er was bij Frion zonder meer sprake van kennisarmoede over de mogelijkheden van ICT in de zorg. Deze leemte werd ons pas duidelijk toen wij onze missie en visie herformuleerden, vertelt Annamiek van Dalen. Het gebrek aan kennis bracht ons wel een beetje in verlegenheid. Er was nog niet eerder nagedacht over een ICT-beleidsplan. Automatisering leefde naast de organisatie, was er geen onderdeel van. Workshop e-awareness Het hoofd Financiën, en verantwoordelijke voor alle ICT-toepassingen, hoorde over de workshop e-awareness in de Care en schreef zich in. Van Dalen: Hij kwam heel enthousiast terug en aan de hand van die eerste, uitgebreide kennismaking hebben we ervoor gekozen om de ICT-Reflector van CenCOR uit te laten voeren. Wat het dan zo interessant maakt, is dat zo n traject snel van start gaat en ook een korte looptijd heeft. In de kortste keren heb je een beeld van waar je organisatie staat. Technisch goed Onze grootste ontdekking was toch echt dat de zorgvisie de techniek stuurt, vervolgt Van Dalen. Pas als je vanuit de zorgvisie redeneert, kan ICT een uitstekend, ondersteunend instrument zijn. Bij ons stond ICT als een onbegrepen technologie altijd naast de organisatie. Wij werden aangestuurd door ICT-technici die vanuit de techniek redeneerden. Met als gevolg dat bijvoorbeeld ons elektronisch cliënten dossier technisch goed in elkaar stak, maar niet paste binnen onze zorgopdracht en niet aansloot op de eisen van het ministerie. e-awareness in de care: van weten naar doen 15

16 ICT stond als een onbegrepen technologie altijd naast de organisatie Koppeling zorg en ICT De directeur-bestuurder is zeer te spreken over de werkwijze van CenCOR. CenCOR heeft voor het eerst bij ons de koppeling tussen zorg en ICT gelegd. Er werd kritisch doorgevraagd Aandachtspunten Zie digitalisering als een dienst die voortvloeit uit de zorgvisie. Zorg dat er een visie is op de zorg en dat er een meerjarenbeleidsplan is. Ga pas daarna aan de slag met ICT. Vraag bij CenCOR de voucher aan voor de ICT-Reflector om de kosten te drukken. Stel in elk geval een interim ICTprojectleider aan om alles op de rails te zetten en bekijk daarna of een vaste manager binnen het budget past. Gebruik je eigen netwerk om kennis en ervaringen op te doen van andere projecten. Wees bereid om ook eigen kennis en ervaringen te delen. bij de keuzes die wij maken. Dat prikkelde ons bewustzijn. Wij hebben een nieuwe missie geformuleerd waarbij de cliënt centraal staat. In samenspraak met de cliënt wordt de ondersteuning bepaald. Vervolgens kan de zorg aangeven wat er nodig is. ICT speelt in deze individualisering onmiskenbaar een rol, maar daar moesten wij wel eerst achterkomen. Van Dalen meent dat deze slag zonder de koppeling tussen zorg en ICT nooit gemaakt had kunnen worden. Bestuurdersniveau De zorg heeft eigenlijk nooit geld voor adviestrajecten. Van Dalen is daarom blij met de voucher van vijfduizend euro die CenCOR aanbiedt en die goed is voor eenderde van de kosten. De ICT-Reflector is interessant omdat het adviestraject duidelijk op bestuurdersniveau is afgestemd. De voucher maakt het traject ook nog eens financieel interessant. Uitstekende gesprekspartner Een van de adviezen uit de ICT-Reflector die Van Dalen direct toegepaste, was het aan- 16 e-awareness in de care: van weten naar doen

17 stellen van een interim ICT-manager. Veel organisaties, en wij ook, brengen ICT onder bij het hoofd Financiën. Maar die is vaak net zomin technisch onderlegd als welke andere medewerker. Deze tijdelijke projectleider is een informatiespecialist met kennis van techniek en daardoor een uitstekende gesprekspartner. Op termijn willen we een vaste ICT-manager aanstellen. Eerst zorgvisie De projectleider heeft in relatief korte tijd een concept ICT-beleidsplan gepresenteerd op basis van gesprekken met de bestuurder en met sleutelfiguren binnen de organisatie. Nu al merkt Van Dalen de behoefte die er aan een meerjaren ICTbeleidsplan is. Het is voor het eerst dat wij een lijn uitzetten voor de toepassing van ICT waarbij de zorg leidend is. Met dat beleidsplan kunnen we de organisatie inrichten en veranderen. Dan is duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is en waar je heen wilt. Op basis van het definitieve ICT-beleidsplan en het programma van eisen zal uiteindelijk Stichting Frion is een middelgrote zorgorganisatie voor verstandelijk gehandicapten met circa 950 cliënten en ongeveer medewerkers. Frion biedt vrijwel alle producten en diensten aan voor alle doelgroepen in alle zwaarte categorieën. Het werkgebied is de Kop van Overijssel. besloten worden of het bestaande elektronische cliënten systeem aangepast kan worden, of dat er een geheel nieuw systeem komt. Ook ten aanzien van de huisvesting en nieuwbouw zal eerst de zorgvisie ontwikkeld worden, voordat ICT-instrumenten worden geselecteerd. Verbindingen leggen Annamiek van Dalen vindt het in dit proces een voordeel dat zij directeur-bestuurder is en daarmee een volledig overzicht heeft op de integrale organisatieprocessen en de ICT. Nu wordt het de kunst om de informatie- en communicatietechnieken zo in te zetten dat alles met elkaar verbonden wordt. Zorgkantoren stellen steeds strengere eisen ten aanzien van de kwaliteit van de gegevens en de termijn waarin we die moeten aanleveren. Ons elektronische cliënten systeem moet dus aansluiten op de landelijke normen, gemakkelijk tal van gegevens opleveren en flexibel zijn zodat we ook verantwoording per individu kunnen geven. Kennis en ervaring delen Via het eigen netwerk en dat van CenCOR onderhoudt Van Dalen contacten met collega s die een vergelijkbaar proces doormaken. Deling van kennis en ervaringen, bijvoorbeeld met het elektronisch cliënten dossier, levert nieuwe inzichten op. Maar ik spreek natuurlijk ook collega s van zorginstellingen die nog niet zover zijn. Omdat het hoofd Financiën en ik zo enthousiast zijn over de resultaten, maken we vanzelf reclame voor de ICT-Reflector. e-awareness in de care: van weten naar doen 17

18 Henk van Kampen, Zorggroep Raalte ICT in de zorg levert veel op, maar kost ook wat Zijn aanmelding voor de workshop e-awareness in de Care moest Henk van Kampen, directeur-bestuurder van Zorggroep Raalte, op het laatste moment afzeggen. Daarom zocht hij rechtstreeks contact met Syntensadviseur Nico van den Brink. De e-awareness is bij Zorggroep Raalte niet bijster groot, stelt de directeur vast. Hier valt nog een wereld te winnen.

19 Henk van Kampen is ruim twee jaar directeur-bestuurder bij Zorggroep Raalte. Vanuit zijn vorige baan, bij een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten, was Van Kampen gewend om binnen de zorg over tal van ICT-toepassingen te beschikken. De toegevoegde waarde is voor hem evident: in de 21 ste eeuw kan een zorginstelling niet optimaal functioneren als ICT geen onderdeel uitmaakt van de zorgvisie. Weinig betekenis Van Kampen: Al bij mijn eerste contacten met Zorggroep Raalte bleek dat ICT nauwelijks een rol speelde. We zijn een vrij kleine stichting. Er is geen ICT-specialist, laat staan een ICT-afdeling. Er is wat administratieve ondersteuning, er staan enkele pc s, maar de toepassingen zijn zeer beperkt. De continuïteit van de infrastructuur kopen we in bij het Deventer ziekenhuis. Er moest wat gebeuren, ik wist alleen nog niet precies hoe ik dat moest aanpakken. Gemist De workshop e-awareness in de Care kwam voor Van Kampen precies op tijd, ware het niet dat hij op het laatste moment verhinderd was. Dat was enorm vervelend want ik was echt zeer geïnteresseerd. Daarom heb ik Nico van den Brink gebeld voor een afspraak. Op basis van ons gesprek heb ik vervolgens contact gezocht met Jacques Aarts van CenCOR, hij werkt ook mee aan de workshops. Dat leidde er toe dat Jacques met zijn collega Pieter Tanis in het najaar van 2009 de ICT-Reflector bij ons uitvoerde. Bewustwording Het traject van de ICT-Reflector heeft volgens de directeur zonder meer geholpen om het managementteam bewust te maken van het belang, nut en noodzaak van ICT in de zorg. De resultaten van de ICT-Reflector geven duidelijk aan wat de ICT-opgave voor de nabije toekomst is, en hoe de interne bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden. Ook het belang van externe rapportages wordt alleen maar groter en is noodzakelijk om op de juiste wijze verantwoording af te leggen aan tal van stakeholders. Samenwerking Maar hoe nu verder? Als kleine organisatie biedt samenwerking kansen om ontwikkelingen in gang te zetten. Van Kampen had inmiddels kennisgemaakt met Jan Besten, directeur-bestuurder van Stichting de Parabool, een zorgorganisatie voor verstandelijk gehandicapten in Schalkhaar. Besten liep tegen dezelfde vragen op als Van Kampen. e-awareness in de care: van weten naar doen 19

20 In overleg met de adviseurs van CenCOR doorliep de Parabool ook het traject van de ICT-Reflector. Van Kampen: Naderhand konden we beide rapportages naast elkaar leggen. Duidelijk is dat de positie in de markt en de doelgroepen verschillend zijn, maar dat er ook serieuze raakvlakken zijn. De ICT-Reflector geeft echter een doorkijk en werkt dergelijke raakvlakken niet uit. Daarom werd besloten een consultant in een vervolgtraject de vertaalslag naar concrete samenwerkingsopties voor beide organisaties te laten maken. De rapportage voor de Parabool is inmiddels af, die voor Zorggroep Raalte bijna. Dat betekent niet dat het proces nu stilligt. Zo is onlangs een bescheiden intranetsysteem online gegaan en worden domoticatoepassingen voor de nieuwe locatie in Lemelerveld onderzocht. Medewerkers die weinig ervaring hebben met computers volgen alvast cursussen om hun vaardigheden en kennis op peil te krijgen. Het is nu ook zaak om de mogelijkheden die ICT de zorg biedt voor deze medewerkers te verduidelijken. Verantwoordelijkheden worden straks explicieter en keuzes gaan direct consequenties hebben, dat inzicht moet iedereen krijgen. De bereidheid om te veranderen is er overigens zeker wel. Forse investeringen Het is duidelijk dat wij fors moeten gaan investeren in de bedrijfsvoering, blikt Van Kampen alvast vooruit. Er moet een geïntegreerd systeem komen die de interne processen koppelt en dan doel ik op de relatie Aandachtspunten Zonder ICT ga je het als zorginstelling niet redden. Maak ICT onderdeel van je zorgvisie zodat je weet wat je doel is. Probeer niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar maak gebruik van bestaande kennis en kennisinstellingen. Zorg voor draagvlak bij zowel het management als de uitvoerende medewerkers. Zorg ervoor dat alle medewerkers over een redelijke computerkennis beschikken. Zoek samenwerking als de investeringen niet alleen op te brengen zijn. Kijk naar subsidiemogelijkheden en stimuleringsregelingen. tussen de cliëntvraag, personeelsinzet en de financiën. Er moeten elektronische toepassingen van de administratieve processen komen zodat registraties en rapportages eenmalig en eenvoudig worden. Zo hebben we nog geen elektronisch cliënt dossier (ECD), alles wordt nog op papier op diverse plaatsen vastgelegd. Over de noodzaak van externe rapportages heb ik net al gesproken. Peanuts Van Kampen wil jaarlijks structureel euro investeren; nu is dat slechts euro op een omzet van twaalf miljoen. Dat bedrag gaat op aan de samenwer- 20 e-awareness in de care: van weten naar doen

21 De toegevoegde waarde van ICT voor de zorg is evident king met het Deventer Ziekenhuis, de parttime helpdeskfunctionaris en de diverse licenties. Het is natuurlijk peanuts, Jacques Aarts heeft al bij het kennismakingsgesprek gevraagd of ik van plan was om dit bedrag te verhogen. Want anders had de ICT-Reflector geen zin. En de beoogde is volgens hem eigenlijk nog onvoldoende. Maar meer kan ik structureel voorlopig niet vrij maken. Financiering De directeur heeft inmiddels de verschillende mogelijkheden om de investeringskosten te dekken overwogen. Een kleine reserve op de lopende exploitatierekening is vrijgemaakt om bijvoorbeeld de consultant te bekostigen. Verder wil Van Kampen de investeringsbegroting differentiëren om meer en gericht te kunnen inzetten op ICT. Ook onderzoekt hij de verschillende subsidiemogelijkheden en stimuleringsregelingen zoals Kleinschalig Wonen met Domotica. Via het kennisinstituut ZonMw loopt inmiddels een subsidieaanvraag voor de implementatie van het ECD. Samen optrekken met Stichting de Parabool zou tot een kostenreductie kunnen leiden. Besparingen door efficiëntie De stichting heeft verder een redelijk eigen vermogen. Grote, eenmalige investeringen kunnen tot op zekere hoogte uit dat vermogen gefinancierd worden. En ten slotte zal een deel bekostigd kunnen worden uit de besparingen die ontstaan omdat zaken efficiënter worden aangepakt. De inzet van ICT om de administratieve lasten te verlichten, zal zeker werken, alleen kan ik dat nu nog niet kwantificeren. Voor mij staat wel vast dat de invoering niet ten koste mag gaan van het dienstenaanbod, dat is onze kernactiviteit. Maar we zitten wel in een spagaat omdat we een forse inhaalslag te maken hebben. Zorggroep Raalte is een stichting die senioren in Salland (west-overijssel) ondersteunt op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Circa vijfhonderd cliënten maken gebruik van een of meerdere diensten uit het brede aanbod. Er zijn vier locaties waar in het totaal 210 mensen wonen. Bij Zorggroep Raalte werken 400 medewerkers en zijn nog eens 400 vrijwilligers actief. e-awareness in de care: van weten naar doen 21

22 Janet de Visser, Vierstroom Onze deskundigheid wordt te vaak genegeerd door bestuurders Er dreigt een tekort aan gekwalificeerde handen aan het bed. Fysieke zorg zal steeds vaker vervangen gaan worden door zorg op afstand. In Woerden heeft Janet de Visser, verpleegkundige en cliëntconsulent bij zorgleverancier Vierstroom, met collega Ans Boselie deelgenomen aan een project rond beeldschermzorg. Het succes is groter dan verwacht.

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg

Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Werken aan een toekomstbestendige langdurige zorg Compilatie resultaten 2010 Januari 2011 Inhoud 2 Voorwoord 3 Anders werken is gewoon leuker! 3 Het bevrijdende alternatief. 4 Ruimte voor de professional.

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg

Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg Inspirerende voorbeelden uit de praktijk Ted Kraakman Maartje Kienhuis Jeroen Schumacher Vilans Actiz Hbo-verpleegkundigen in de ouderenzorg Inspirerende voorbeelden

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties

Medische technologie & life sciences. Zorginnovaties Medische technologie & life sciences Zorginnovaties Colofon Innovatie Zuid April 2014 Thema Medische technologie en life sciences: Zorginnovaties Tekst Inge Heuff, www.heuffschrijft.nl Samengesteld door

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht Leren van Progressie in Toezicht COLOFON Deze publicatie is een uitgave van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Interviews en teksten: Klaas Salverda, Ida

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS

DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS DOSSIER ONDERZOEK TOEKOMST SENARIO S THUISZORG USER EXPERIENCE 1582044 KIMBERLEY BEERS, 1581800 CHARLOTTE JANUS & 1577004 TOINE LEGTERS 1 INHOUD 1. INLEIDING ONDERZOEKS DOSSIER 3 1.1 DESKRESEARCH 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! Langer Thuis? Toekomstbestendig wonen begint vandaag! 2 Voorwoord Een slimme senior is op de toekomst voorbereid Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie