cj

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cj

Transcriptie

1 cj <C \-- \-- :::Y! 0

2 In dl speciale jubileumnummer van BltIIjd. ttet liiubbled voo< de ;eugd van nv NielM-Vennep... de IeUklIll otukjea utt de nog pride h_ van dl bled. Vo«de jougd van VICeOtr om herinne<lngen op 18 halen en om lii... en Me de )lugcl - daze _aile hot doe\. Vo«de jeugd van lui om III lien.hoe het or _ san toeging op de club. Wo denkon at CIIt... CIIt de algelopen jaron _ gehoipan met hoi -. Dat Zijn or vee! Ie vee! om op 111_ VEEL LEESPLEZIER!!!!!!!!! I!!!!!!! I!!! II! NleUW-Vemap at liie _jda. ''''''i_.n_> _I '' 5' -n ',,; ( Verslao l e jongensteam n. NaQat we vor ig seize-en ~ na pro:1:o'jatie ) '",co!" net W' eerst rlet dit 4 - rr:an!:; t.::a;-::, best-aanae u ii;.!<lie:'ir;,... an \'Iell, Arn aud Koc~stra l R3 y",ond \~ itte!:la!lc.:... I!';:nnis i'~ces de ls.n c eli~k C l:.:ase> cetr-ader. met e - 3e ~ laats als result~at, g!~;en we het ru voo~ 2e keer prober-en. Met ~",r: :-..)o<;ei::c::>rr, c.~s ::.:r.:ach -= hetzel f de tean. '",o');;ten \o.'e ::.~ t s eiz:en ee'-. cete: resu:i.taat t e be,."\alen can d.5.t ":a;, ne t vo:-ice, Dl.:.r. t e,n uit. 10 'A'Edstri'(:anl. ~. - I',e werde r; di t se:'z.oen ir:.gedeelc b:j U,)f.O (' :. Lan Clym~i3. (Enk!1uizen), N.~~S;\'DC Lt..:-t3te':",;een) en t...'t te<l~s die.:02 ;--,e t ~'o ~ ige ~e i.z 0er. ook a1 ontr.:et.-.agoe:'). D.i~ ',..rare" F,;;,ste!:"GaITl '78 en de SC':.larr,a:1der (Den Haag). Jan l onze coac!1, stelde voer c,m Ge z~ de f::;:-mule tee t-e passer. c.ls die var; ~et \.'c:-ic;e seizcer. nl. ieeer valt 2..,edstr"~jcen,-,it er: i n lest5te 2 wedstr~:en viel degene uit die die ~e~ :.'~ r: ; c' vccra=ga3nd aan de ',~'edst:-;~d v:;.n 1.;it\~:'1en ~s~ ~in~te 5pee l~ e. Cit al i e s in ver band ~ et het l. - :rans ~e2m. 2.: jan. C:1 ze ee r ste wed.s::=<':: \;",!"d E:en t~,'_:is '..:ec:s '::.eger, DOlf,C. VaS i:t; estel'~ was cat Arnaud deze '~;ecs zou \li~\ 6.:1e : '!. ',:e ~:;:c. c.'.e:, r.:j;al ver:::mtn.:ster.de ve ha.len ge'1:)or-g over cat D;J~{C el'g s terk zo;.: z~jn,!"'iaar oi-: ble~k r.',e e te v;:'l<;r: crr,ca t we de z ~ ""eds': vru si~~el Tet ~ - 3 wonnen. aa y ~on d sta r tte d~t seize-en ecc coec d::or a1 Z:~ ' :1. ',,'edst:-ijden te ~,.:inne' terwl~l Mic ~i~l en Ce~nis i ~de r een verliespun t ~::esterl t.oestaan. ;:.8 ian.!'let cit be'!:-e::igende resultaat o;j zak gir.gen we ce week daa r:o;:> :::;:'t keer zonder r.. j:' c h iel nac.!:"" A::'istE~ een 0:'1 :::: <;.a:- onze 2e wedstrijd a f t e '" e:-ken er... el te;;e:t NI :S/VLJO.. i'~aar hel aas, clle S':ede moed cie.,ie!t'et o r,s n~ar Arr'stel v e e" ge t rac :-: h ad den ebde a1 "'e er..,.., ~ sr. e ~ '... ~~ cmci at v.:e f",3 een CD 2- G <,

3 ~-- ':' _ y ;c.::rs:j:-o r::; ::et ;~ 2 v.;.d.j.c~r:. ;~~:.:= {la'".er Z::>U _. _.'~e t-~l :.::;-:-:. r-: ~~:s:,c '<3~ ::>ijen. s:!. =. -~didaat bl:jk e n )..'..,,... ~:~ ~~ l isw5ar een oeat: e ;~:ls~~e-o \ 0-4 1n O~S ~3~e~1 ~a5 ae~ ~ e~~~kere ~itsla9 ~~ wees t), ma a r " '.e' ~,::,"e- ~...,:o "Q'" "D,clp- 5'",,"C"'S 'Ne ::a-, Gel"! ~ :...).... '-'_'- -,-,-- ---,.:., ---" G ".... ~;y-~nd 2~ ~2~~i s ~~nd en iede~ ~en ~inst9art~tje :: e= ~k~';: '" _= '~'::' : '. _~e 3 -..:edst:-:)c '".lit tegen... rr s te!:'da~ -;i,:: ',';; -" - /,,~~ z. -:.nv::":' :icn,"'l :"s :;'",oesten s tellen, -:;.;.~:2f', -N~ e-=:-- :f,;:~ ; e:1 : ":".-:':~. ': \.;e -,,'or:g seiz::er: c..ok.'.. _..,..., c',--- ',...,, _,,~ ::..''0,'':. <_'...,.,,-::.. ~.l,.: I.o...;.lr,_,.... -i"... )P r~"'~,,.. ;:o. - - ~.,' =.:.-:e~ cee':j = '. ;r; :.<:a :<.~::: Y... C2t \.!"~ s l ecn ts '::e!: -:: _ :;,:e:',.r::"nn:.ng, :':",e : vr:/=> :: ;;'ede::- 2 '.oiins':pa:--t::e n.!: :~O:: ' ::!:""a :: e~ Vie aar' -:::eg :n :-Le-:. '/OC,"C e ns al ~ e ~ ence te&.rr, 'Ja:-. -j e 5ala:Tlsncers,-,lL:. [,e r. ~.o.ag. N~ een ~et: ~e~~:~~.[ s~ elen d ~ =nin~e s in ~~ ::.:'aa~ s!o!'>. h::'-::;-,:" ~::' de ~-::e ~' ('10!""ig j =.a.r- l OC'X, )...:..;: 1 a ::;" s pe:~er" c a'::;-,t. e'1...:? d,=ze wed s tr-:'~d. "7c"~I<:~li~< ~e '.. ;:"!'". : ~ '? r. :.. :. :: ':iel. ':e'.,;en, ' et... e:-d :. ~~: 5 - ~ ~Jor ~ns. Sr waren 3 wi n ~tpact~en voce Dennis, 2. :...c 2..,;:"'"o r ~ en s: :cl-,;:s ~ 'I '")::' A::l1a'..lc..,,:: ':e::-::, r let :-.~g r e de ji<e kc!:",;;icer:5k30s en ;i:1:::jen \,,'e... a~1" ~... land 'J;"; da'3.r" onze ::el.::: n teger. ')'":';';.0 c.t:: s;:;:c:'en. ";e s c eelden in deze!.fde OfJstellin :; _ '-en --,~ ~ez~ l = -~ ~'e-q ~ st - n '- -s -~~ ~~. - " ~ ~l. ~""';:... ~....>."'''' _ ':i -" d"... -.::L.... ~,-.....: ~ :!t b l ~te~ te g ~:;,,:a~ 1 t 'N: ver l :::;:-en heel knull s 7~t 6-4 v~n ze. Ail e e n Dennis ken er 2 winnen ~: : Hicniel er Eayrrend :ncesten ~e t ;:;::' l e ;-~ e i ;:-,et ',;:' n s-cpart:j CC E: n. '..! :. -;: :ie '~! e ;-.et. 'i :::~ ige,0( '~ :l r. ~n ~ _ ~ ' : :~ d e~ ~ ~~~~n. '~l :e;:,:. i:,ec. I~ ;::;..:w:e~ '..;i ::':~ie,.;e js':t.':'~d en star"t:- : '~ :I 'lie de ~ e wej s ::!"': ~.c. 0:' t ',,",us eel"!,=-huis'...,, - eds~!" i:d -.' ".. -, '~e";e:""\ v.!.ym::j:l. 6. :,t':',"[. Cl::' :<ee:"" Kaym:Jn c a.:.s \.l l. t.'/a... e r. 1""._". "..., ~ _ r'ro. ~; ~.:.j.. _ '- :-~ -'.:>-~- _...,,~ ~- _ll ne'. '. we _... -" e.... " "-';:1 "'... e '- al-:,.'.... ~':i,..,e t eam e r g t.:. ;.:- '10:;;: de cera : i. i'" n o q kwij r. oat. ~k net e r ::; ~er<.< er 'dod ::ei z oe!1 en ~;.:: :':-.::-r: '."ede L ~J~ -;':!;" J.~ F: d.en :r,e'.: ~aa lde ~esu ~~~t t? t 'u C O~. llam Z q oan d.!. :--let be- -:,~r t e ir)r.c'" ~. Cp.?' januf:tf"i "3p ~elj~ o we o nze eer,,\;t-,,$<1-5tr.!.jd. t'3-ge il 3DO.We wa r en alle dri9 redeiijk goed ij~ 'J"orm e n wo!lne n!te t 0-10 De week d3a ~op speelded ~e thuis te6en OnkJ ' ~, cm (lat i k ~rg elecht s peelde ~D er twe~ ve ~ jc.ol',h e b "i)~n we ;:oaar ~ e t 8-2 geiwoc.nen. "1?e t =~ ar i s peelden we...'eer t hl.1i G. Da:ze kee r '_'=5 3ee-['ls ker'k 5.e ot:.g:e h.k"t::..5.ge ta' 9.t~t au won :::en 'i, e di k (9-1 ). e ns vaste d u bbtrl J t.j..t' J ec. S~ tlr; ar::--... ix n. is ne g s t;e e ds c nbeslagetj, 18 Pebrue.ri s p~elc.en we ~it ;eg.en G'nC en Q ~k i e ze keer res h e ~?een proble~~. ~o nn~n ~ ~ ~r met 2-6. l e.t' led ei"'~ -:. t~ rd a.g 1:25 f ebru&.r.1.)mo-;l HteD 'If. Uba r :!o c.fddorp <? :. ",e d ecqte n dat ti i t. e:l!l~ku8 t o t.. ordell, itaar toe n -a.:e KJ.&.a r OfCirS l\,».c.ren ",.1... './.ur b ez i~ g w ~ e.s t.!)ie hebbec ';)Ma.nks d. la Dge,..,arti je:1 II i k ge -N o!1den. ( 9-1 ). :u:r;je n ',~~ ~.f t 85% :.I:.;,a p e'31. <i, ~ aroix 1~ In i k 7~ Q) :eu.l.

4 Hall o hier Di nsd ag van tot Jc. wat ve len v an jul l ie nog niet weten is dat er n 09 e en ;neidengroep t :- a i nt. Nou Gan v:ee: t j e ;.e! n'..' -=" \Jij zouden zeg<;er. ko:l eel"j,s 1an;$. K;."k noc.:.t naa:- de eer-ste tafe l (dus wel, red. ) ',,:c..:"lt d o 2:- w :>!"ct -=.lleer. :naa:- gel2.chen en <; e!<:l e~ st. : ~'?e ~<;~ \"0 ::ra1 n2.z-i- de E.chte:oste c a fe-ls. ",'at z':.e Je d;.ar ~:an'?..j":..::'s: ~{:n taf;l r~ et pocen,' et:n n e t~e. 2n C6a.r-c':'C :1 ter? ~ a ;,et ::'::elar.g~~: :-:'s :.e van ;-,et ilurtje: de rrs:'de:l c ::' e do:: "er.::hte" t r- air:ins: k:rij~ e!1 ','an een I'er:nte ll t:-.::':'r:e:-. Die meice r: :::)a~5. Jan e t, hra~~h, Ka~!n e~ ~arin d0en h fr c g~ed! (~~ ",E. :::. r :tear ru n re:::ul tat.en. nar.c), ~Jc5 zel f s z c!l>::'~ :jat. 22 naar J-:et \"clgence W;.:.=- ITi:)E";S'.:.. Tcle'-l t n ensen, talent de: :-:-.:::leite waara c;n cie?ch ::e:-ste t afe-ltenniste=-s een s te z ien. De Vccr s te ~ afe l, ja dat is re een sp~ l zeg. Ncu daa ~ val t neu we=kel~< niets ro e e te be9 i n ~ en. Je. 2! S je.ee:"l t:heer::l~q.nsje =o~ f;cuden Sta=.r, ze "1":'C':-5.3.:1 ::' :1 de ri~. \; o.lgens ;:-...:n ':'s h ~t ~miljs ; =_ zell :' <;,' ;;:ca:- c:2s j e aa.r: ce t~a:'rl e!.-. G~:-;: r.ou don,:cger. z;: ~i.ci1 ~,'e-::' ce.<r-er.. t;-ee :;o~ =- t e sem"jo::: r d i g ~~ :;;:-c:t er 2ov'?El a fgelac!""l;fi e;; s e'<la.tst cat f ranl.:, '::e -:::-air.e:-! er'..oel aar: qe tje:1c i.5 ;era~ t. :::!..:c'"tic:::: (~~t ;:.;.;::'l.i.er:.) : r:;':',,:=rs ook. Nee"..:'.:-r.-: v:;c!:.::e-s:'~, :-:i~ kan na =f:' o::.~ ~:les Yerte lle:-, lola':. die c":-:.;; -:eijen '~ e~ben :;eze-;;-::. 2 n nu Ce ':::-a:"ne=-, Eer;.::: ze': :;:.: : Ji: ~.~cet st"ce l~ge.r- z.:;.~ r:, vee:' stren;;e :~ n:::_ det is ec,'.: '.Te!: te zc,ek -=n r'l.:>e: i k ze~;e:"'.. 1«.:;:... :.:< 1 Ja:", r:'et ce r et 0; c,..j i:\:)e'.:. e:::i::: ~l( ' =?en (er t;_et ~e:re1nt wor~en). Jullie ~oeten.::ch':. E? e r;.s i:'eer- ko'":er:. HE:!: is ech t e m'lij", ;;ezellig. Vol~en =e ICe e:- :-:1eE::-! Ja t ~!"ret Co;: pe t:. ( waarc::' niet! v::;r:.:-, '2.,,; af ;~et de ;.:et7 reg. ) (9) interview me t BRAII t E VOOGD 'liie 1s d a t? Ah,... s h:ij da t?--, Ja. h i j is he t.. De r edhl>tl,v.-ij d u s"g l.rben t esl... t en - d1t jaar zoveel m o gelij ~ e~ n interview ons cl~ bb lad ~e plaatsen.dit i s a e eers t e in de ree~s.. Ons eer;,te "slachtoffer" weed Pr a m a e.' "'./0 ")";0. Vie haaden met Bram afgesproken ne z 'n t r ai ning op maandagavond de 17e September.. WeL ~ 'n a rl~en gin6eo we naar de best... ursa:aller all de al' [le t int erview te houden.dit 1s het resultaat er van: RED: Hoi Bram, f1 j n aa t je Ilet ons wi1 t rlee we r ken" ga zltten~en ~e z~llen gell jk ~ aar beginnen. Laten we aa8l' beglnnen met de zgn."be!angrljke gegevens : Vo1ledige naam:abrana m de Vooga. Geboortedatum :I.I( geloof... ~ 6-II-I ~ '/ O l.eef.u j d 1s dus:!1; Zoon van : Bar t en Zorrs de iooga Broer van :Bas de Voogci(ook Ud) RED:Dlt 15 voorlopig wel weet even genoeg,ne BraE. Laten we nu dan maar met het"ecnte interview" beglnnen. il!!;...'fja.t is Je 11evetingSeten Bras? W:'i"ll~ lang denit-en spekpand~koeken Gewoon he? ~ met str o op~?,?

5 RE.D:'.Ja, tameli~k ge. ooo& wat zijn je fbyoriete dieren? BRAIl:Poezen... RED:";aar zit je op SC!.co.l? BRAJt:lk zit op de L...T.S.. "DE HOEKSTEEN".Je weet wel, bij BOLS;.Qaar.!!:ED: Ik heb we.l eens gehoord da t da t e en school voor t ;,.;lg 15,1s ds t Z01 BRhM:Ja,dat zeggen ze wel eens en dat kan wel kloppen OO~twant ik ben tenslotte tach OOK tuig (HAHAHA) /. RED:Wat zi j n j e hobby'a.,bra.m? BRA~: ( n G l~n g nacenken)ja, nau moet je niet van riie moeill jke vragen ghbn stellen,~ant ( eeh..... ik neb geloof iit hel em&.al geen hobby's.. R1D:Nu even OV r tafeltenni sjwanneer.erd je lid van d e ze v E!renlging? BRAK: Ongeveer 5 jaar geleden..o:,e,d: n m.. 'A"a t vind je van je niveau na d ie 5 jear? r.rlij(:eohotio....., eeeeh...nh daar l&at i~ me.lieve r niet over ut t maar eehh ze c maar n~e r :ma t i g. l4c1.ar cat vind jk nie t zo erg want ik doe 'het vooral voor de 101. RED : HoevaCh t r ain je? BRAM:Voorheen -:ng eveer r keer per IH;ek of I keer in de twee I'eken maar nu 2 keer in as v.eek(wje 'It.'eet 1rord ik ooit nog goed)hahaifa... RED:Deze zomervaxcotie ben ~e op kamp ge ~ ee st met een ste.l anaeren ven c.e club,'loe vond je het? BR.A»:Me11 g 1~' L?l?("~,a t ZOU hij Oi:::. :.!" nou mee bedoele!) RED :Eoe vond je de kamplelding(ger Heijstee, Bene de Graef,. Frank Buslng,Pe.ter WiechmlUln.,Ed.. v/d Berg en on ze Ko~kin Jacquell~e de Graa ) BHAK: Eeehhh stoned (?)~ erg matig (met dat ma tig coel i k voor a1 op Frenk Busing hahaha) RED:Je stond op kamp ergens am bekend,te?~il je daar iets o~er vertellen? BRAW:Nou eethhh 1 weet Je,daar vertel i~ 11ever niets over want je ~' e et Dooi t liie 61 t. blad all6la-al in handen krijgt_en Qe,'betvokkenen _eten zelf '-";t- ~. '--"- ItJ '",'.".~---.~-~....-" ~~'~ '-----.e wel waar het Q er gaat. l ~ last er du s niet meer over ultivolgende vraag maar aed:o.k. ~e praten er Diet meer over:ander ond e r~erp Ik heb gehoord dat je dit selzoen voor het eerst competltle gaat spelen.klopt det? Ril1:Ja,dat klopt enik neb i:ll... eer t.ee "edstri jden ach ter de rug... RED:Eh.,hoe ging dat? R.AM:Ile eers.te wedstri jd verloren we met 6-4 en, lk was weer~uitstekend in vorm",ik won er nameli ~ ~ geeneen en weet je hoe dat kwam?ik ~as uur pas aanwezlg en toen ik blnnenkwam moest lk meteen beginnen zodat lk geen tljd meer had om 1n te spelen,en j e weet het,. zonder inspe.len maakt zo c ervaren speler als ik natuurlijk geen deuk... Maa r d1t excuus ging helaas ni et op bi j de ttrweede weds t rijd wan t dat '~:es n ameli jk een uit."edstt'ijd en toen heddeo we genoeg ti Jcl. am 1n te spelen maar toch verloren ~e met 10-0 _ Ik sta dug nog steeds op ~ ( NIK) RED: En ben je nog va n plan om wat te winnen? BRAM:lk hoop TBn wel maar ik heb er een hard hoofd 1"~ RED:Veel train en dan maar Bram :J& lk doe '<On best. RED: B ram,i~ denk dat we dit interview maar af moe t en slulten _aot aneers wordt het clubblad zo di k en 1s het voor de bezo-:-gerl:i zo moeill j.j{ 01» hem door de brievenbus te do uw~ n.dus de laatste vraag:'liat ~f(")n d j e van dlt intervle.'z" BRAM:lk v~n d h~t we1 een eer(lk geloof er niets ven want hij ~ rea t er een gezicht bij alsof hij wi1 zeggen:ik Z g dl". alleen maar omda t ik HeDl niet t elleur wi1 stellen maar ik meeo er eigenlljk helemaal niets van) REt.:O.K. Braal, harteli jk bedank.t voor het intervie... en tot ziens. BRAU:G een dank,daag DENNIS EN CORINNE. Gl

6 .'1)''' t.i,! Dit is goed dit moet je lezen, want dit stuk je gaat over het z omerkamp We moesten met z1jn drieen van Frank Busing een stukj e schrijven over het Zomerkamp.We waren zeer v erheugd dit te horen en we klommen meteen, zonder t e mopperen, in de pen. Het began allemaal ap een zaterdag(het Zomerkamp) ~\' e kwamen op de camping"de Woensber~1! aan f ",aar we Ol1ze eigen Zlo'are v olbepak ~~e kof.rers naar de tenten moesten sjou,.;en die gt'lukkig al waren opgezet opgezet dodr 4 " ge~elciige sto er~"jongens. We moesten met zijn z,"~:::en in cen tent,wat nogal benauwd was,vooral met een leidster erbij. Haar wat her ergste...'as; er was n iet eens meer plaats meer v~~r jongen s,uitgezanderd op e~n manier... maar dat was d u s duidelijk niet toegestaan door de leiders.raymond zou zeggen: Liefde ie blind maar Gerrit niet. En dan het tafeltennes. Nadat je elk e avond Iaa t,en dood-vermoeid eind e l i ~k in{zln) slaapzak k.o.n,moest je ~r vroeg weer uit,om een beetje te gaan t rainen onder I e id ing van Ed (J.1aar i n sommige gevallen bood corvee of str af-corv~e een uitkomst, am maar niet te hoeven train en). Nu we hat toch over corv'e hebben,daar viel oak onderuit te kamen. AIs ik(daniel le) corv~e had moest ik dus i neens, door nccute.maagkrampell, naar de toiletten. ~aar gelukkig verdwenen de de krampen meteen weer ais ik hoorde :" corvee - ploeg ingerukt". DE AVONDPROGH.4.Nr-1A' S " OVer het a lgemeen werden er s ' ava n ds spelletjes gespeeld in het bos.door de zeer goede orgafii~ satoren werden we een keer het v ~ rkeerde bos ingestuur d.1i' e werden oak een keer gedropt. I k(narijke) zat precies i n de goede g r obp, :_""'_~ ~ _ t2l ~,. _.:', ' i ~ '?"f -""; -:-::- ''T ~"",:" -'-'' _-_.-_.. _-- "....",,1 onder I eidin g v an Jaquel i n e de Graaf. We hadden een l open d"zangmonster" bij ons die maar niet wou stop p-en met zingen. Na afloop kregen wij(onze groep) een 1Jsje van Jaque line ; waarschi jnlijk om Raymond de ma n d te snoeren. DE LA-~TSTE A VOND We kreger.. 0U eveer een uur vo.ordat het donker werd te horen dat je wat op llloest opvoeren /verzinnen voor de bonte avond.haar voor onze knappe koppen geen probleem.dennis d e ed al het denkwerk ell,dj de rest (niets d us).we immite~r den met z 'n zevenen(dennis,cornee,marlene,r2ymcr- c bram, marijke.en daniehie)de "Wie van de d r ie" show. Haar het klapstuk van deze avond was toch wei Boudmdjn de Groot die gei mr::i teerd "'cer d door BASSIE DE VOOGDt De gebeu rtenissen zijn ~eveel(veels te veel) om a llemaal te schrijven.het Zomerkamp was gewoon e8n we ek om nooit te ver get~fi (denk a Ileen maar aan het eten). DANIELLE., l'lrijke EN HARLENE. P.S. : n og een voorstel voor een vo.l..gend kamp Wij v inden dat een ten t voldo ende is v~~r ~ns allemaal ~ Ge woon een gra te tent ~et een slaapzak er in. 14 OKTOBER SOFTBAL ~ - -._ ~~

7 De kompetiti e van het 2e teanl 2e klasse b. Tweede, net geen kampiaen, t ach i~ de kompe~i~ie doed v eriopen. We tiegonrlen de errste weds t rijd Legen Castricum die we u i~ moeste n speien. ~ e _ o nnen met 3-7, een goed b egin. Toe n kwa m Te Zea nen, d i e verplaatst mo e s t worden, arudat ~arnix er niet was en e r geen i nva ller kon worden g~ vonden. La t.er werd de wedserijd Lhuis met 7-1 gewonnen. Ollk y o, ~~n las,ige tegenstander. flie v,'rioren we nle ~ ~ -~!! We namen ons voor ze de volgende keer jn te m~ken. T ocn k;.,am Heemskerk, di e we thujs mel l O- Q versloeg-en! Da n de Meercre ffer s, t~eede van hec v orige seizoen. 'W e speeldcn 5-.'), thu is! l'it zou he't moei l i jker word en. We begonn e n aan d e 2e llelft : Thll i s tegen Castricum : 8-2 winst. 'Toen uit tegen 'fe ZB8nen : 1- '1 wi nst.!! Daarna kregen "';e weer Onkyo maar nu thuis : 6-~ winst voar ~~. Vennep. Voar Onkyo is dp ka ns op he c kampiaens char verkeken. De \<. eek da<lrop ui t tegen [!eenlskerk : net a ls vorige keer. 1)0 kamp ioenswedstr i j dl! tegen de ~I eertreff rs. De Meertreffers haddon aa n een gelijkspe 1 genoeg terwijl wij 6-1, winst nodig tladdell. IJe i Aas, de Heertreffers wonnen met Op naar de volgend e k ompetitie.,; / --- _. _- '::,.~ C~ Pete r To l en '. '.,...,,-~.,- --, ~I ~ ~c r ~. ~.g ~~~ r ~ g r ~a ~ Li t~ ; l~t ~n." " n-t:. _S \1.,., -... ~'"' ::-ch -~..,. :,... ' 1 ~ --" '"'..,...,.,..! ""...,i -1-1 ;">..., " <>0 --;,.,.. '"1, 1. '.. - " ~~ " '"1 "" ~., ~ "' 7', ~" "!r' 11.,.. -1( )l.,,,...,.f;. ',... "'-= -"' n -:; '1,,"" --"... -.,r '!, I-<,i.~ ~ ~ w,~~!-o-~v ~ ~voj~-~. F rr - ':... l~...,..~,,>...,..,..,,... ~ en,!.. "t-~ t,... ~..,,..,i. :"" : \ ~."l "' r ",)"""1..,., ~ '-"r':."kt '~n ti~":"..., ,~-'- 'J;'"> :;:. H~~ i~ \,~~~,...,,'...,~ "' e "'~ ~u~t ~ -~.. w.,dn ~ "'"l '~ i. T l: Z ~t.: r: '":~r+. ~ :! \ - I ;.~,n '"'n """"1 -'1 ~: Qf) s.~h ::-5_~" q... '!-.t. t,~. p..-: -.. I,'"!,'t"'":. lk ~"!,.,\~....,- ~- ~ - ",.,..,~i\-f)"'r~ ~ ~ I ~.,.;" ;"":'""! ~ ~~.,~ Unn F,=~n-' ~0~k -~ n + I~~ij~"n '": ---In ~ ~_ ~] ",5t.'; ~--!-, -lr5_ ~ 1 ~ -! ""' n.""'r>r L~ 7 '; V ':!"l:r. :-...i--i.r'1 h,"'-... :In '~ ; ' :v... n. ~' '=!'= "':"1 "..,",":,, ';_ '"'l+. "~f" r.n 'l... n ;!,.. r -\,~ - ~:-~ ~ ro -: ",-... ' 'J...,.. ~..,~~~t8n-~s,. _ 0 '1.&"" 8-1,,:'1'" :,, :i,to I, '1 ",,~ : c '... Ii ~ i n, ~ M n ~,,!.I ~ r~ ' l-" "'"'~r di."" -'-: e-..,e -P-:nn k.-.:-:.&"' ' : ~;-~-:. l~ ~ :;r-,t,.., ".)~n n:-,-. :":" --I, :!:" ~...;~t. :; -"1: h-... -J ~' '1 '"1 v....., ':'Ir- ~ II ' r-_ +t~ -.I k h-...!.. ~~'1=,..,.., ~,, ~--...,.,-..,.-. m~ ':: " "''''' -::- --'''l 1'"' ~_! : '-~ "'''' ~r ~ n. 4=!-' ';,'" noc! -" t -',=--I s - ;4 T'1 hr.t I'< k :! i r """., A-oI_ ~ ~ - "" n 71.1'< 0""""1 ~ -"'? ef"l :: - c""! " I-, r.t z.,... 1._.'-~ \.-, e ~ -.~ '... n "'? n I ~, ~."',... ~.....,~ ~~ ~'"'-- ~.., r '"!'1 - no,...c..-!,... c ' ' J!..,!!r> ' '!"""! +... '""] - ~ '1 " n\... - \.-,.., ~. s n~l:\.-,...,~.,....., T. - : ' -i , -'; ", '"1'".. -'r"..,..., r.... :- -'. "' ''''"' r,-:- r.-~ u - I ~~ "" i,..t "... v -' r '''' ' ~.. ~ 1 ""- - ""! "i '"'. ~..,. - '"'I';!... fj...,.,,... \._;:- f! J.l'I ;' 'J ' 1 F..,..,., '. " r ~ -.., -: ': 'J ~'""!" " n '1"... --: "n... --, t...., "':...,..:- r. l ).-,..,.;r.." H "' :7 -J'.t.. ~..., -, ~' ~ ;.-.- ~ -:'. "O~'"1, ",. "' "' t- ~ -': t--,.., ~~ 'C-~" ,'n':'" ;m, ~' - "" """~'- ".".,.. C""" 'i!!!.k~.,~.,- ---, !"' {.\:fil\ti

8 ~ j, 1 J.fa, -. -.' MaWif -de Of m ) 57 ~, ';': - ~::;~.:,. 'oj BEN ZOOITJE Er is aan. mij gev:r-a.agd of i~ \':ou schrij v en ove r \'.'at er zich i n de kantine van T. T. V. nieuw v enneo afsueeld. En omdat het hier erg onoverzichtelijk-is bede.cht J an Hijnen deze zeer toepasselijke titel. Mitchel kv/am net binnen om zijn interview in te leveren, maar hij vertrok E1 \'Y'eer snel. Op dit moment typen Ar2.~~ en Eric,laatst genoemde hegft s t ee:is erg moeilijk met het handschrift van Dram Gerr:.a loapt weer in de richting van b ram en sarnen met Sander ouigen ze zioh Vleer over het stui<:je van Bre...lTI. Nu is oak Bas :s:earriveerd en hij leapt ongeduldig door de kantine orndat hij blijkbaar niet weet wat hij moet doen. De rnuziek staat erg hard aan daarom kan ik me niet tussen het gesprek vat:. de andere voegen. Frank zegt:lk word hel emaal ir:j.beciel van die Talking Heads"en nu valt er een stilte. I"::aar even lat O:-7 r g-c::.an de boxen weer cis vanouds op en neer. Nu zit G rma achter de typnachine, maar even later lopen Germa en Eric naar F~~ en Eric b eweert dat B!"aJ!1 geen NederlE.nds schy'ijft. Aad korn "c binnan en meteen ligt iedereen in een stuip. Hij Vleet niet,,'ear hij over moet schrijven Al sne1 \','ord hij overromp,=l t met i dee ~n G vulden :;':oeken, Wi tte broodjes en ga maar door kter word er besloten dat hij toch maar het rece!)t van cak 0 zetten. tt ) ERIK ~. op papier g.:'.a t to.=,, ' ", : j, " I! ZOhlERKA!liP ' 85 Natuurlijk s ' oorgens vroeg vraagt D~is aan me of ik een stukje wil scl:rijven over het zomerkru~p. I k vind het best,maar het is natuurl ijk wei een...'eek gel eden ds.t il{ mee ben ge'/veest, dus \','eet ik net niet,reeies me ~ r \yat we op welke de!::; gedaa.."'1 he b ben. S ' middegs kv:amen we aan 0"9 de ~c:lllpin g ( de woensberg).we hadden dit jaa~ tenten van de camping zelf en die '1:aren grater dan de tenten var.. vorig j aar( een voordeel). Et~n ueden we d i t jaar niet in de o!,en lucht, zoals varig jaar, maar in e en soort huisctet pra:othok)dit jaa r waren er oak weer corve?loegen(ba..'11!!! )Wie corve had, ha ~f de. dus niet te tal felte~"'1issen dat "':;.6 m:.tuurlijk weer e en plus punt van het corve niet dat ta( feltennissen nou zo erg is ma2:,r' daar ging i k niet voor mee. Di t ja;r was rneneer Heijstee er niet bi j, in zijn pl r:;o.ats was nu J o:b.an de gr8ji:.f &00:";: ::cich!?ra.. was e r di t j aar bij (volgend je.ar..:eer) G<"ill?e g geschrev en over de leidinj (er waren e r t:! :.. r) Za.terO.ag avond h c-dd~ n ~',-e gelijk,"'" en dropping Deze droppi ng VCRS 3 0 goed georgc:.nisee r t -:le'.t niemand de opdrg'.chten kon vinden, we kwamen dus laat t huis met geen en.v;:ele opdti',cht en met maeie benen gingen we gau1!.' naar bed. \'fat we precies elke dag gedaan hebben, ':"eet i k niet, maar hebben een fietstacht door de omgeving ged!?an. De opdre.chten ""Ooren bijvaorbeeld hoe oud d.e haven 'J{ES e:1 v:aar de haven vroeger voar Viera. eebruil::t( dc:.nk je wei heveumeester) We hebben ook 8 -?n verscr.riv..kelijk

9 O!lwijs, g2.af, i-.9ftig en fetastisch spel ged~a.yl LEv:s..rm ::T:::":'.T::'::::;'O! Dit sp;}l ging net z o als bij net sente spel, maar fit:. me-t mens en als pionen. Trou'Nens hat smokkel s1')e1,','8..s 002< erg l eu_\{ (leuker d8.:l vorig jaar) en da::1 einde1ij:<: het ec~t,e Epe1:de meerkamp Ik be::. bang da t niet ieds-reen het r"et me eens is d2.t i i t l:et leq(ste was maa!' ik vond van wel,onde-rdelen ven de meer%8.rnp V'iaren : de 60 metersy-rin-;,, bal 50oien( 70etballen en ha."1dbe...l. len viel let"sr l ijk s n f i guurlijk in het water) Als laatste deden we een. circuit(het leukste) na dat aile profs 'I'=aren geweest rnochten de leiders het tegen vier van ons op nemen, '!'at ze maar neo; wa:nnen. Levend &,nzenbard, da t,"vas wat zeg, ee::1 gedr a ng VP...!l heb ik jou dear( t rav.wens heel slim jacquline om on s d's aarda:,rpelsn te12.ten schill:m). Als sluitstu:oc van de...'isek de bonte a v ond. Deze we.s m~t mens en die 'Nat stu."'4::jes tentoon spreiden.de leiders hadd~n ook een conc8rt veor ons in ~etto. Ver :ier was het ke...'!l:p ge';:oon leuk, zoals het hoart. ;1J~r;e.~ "'~. \ f$'~ f.:ik-...~~ ERIC. wtw,",'" \ --, ~o.~lol.o,. ;:;s I Q) i c.j a., J)' V"a.c..... Uol':). '.. ~. 8(,()=d.e c:w-&flende. aad::lru;,;e~ a/5np'y"c le,ok.. t:'r\.if~~ uan MChaKd 'iamrno- deli er;.;:en rnh"qfiei:j "" w b"".vo~ l. al\tn (mcrrey.. 0:' 0;;.<:" qc<xi yt,~,l y) J.OS: 7,ppJt! de, tx~i/(d~1 I--~,., 1..~ ~:9 r1/",<' yh(7d)a/<r ;>0 TYlI,-J. /alt~ t{ <7{/(r, ~( ('N7de_'YK' ~0<7 $ ~~G~. ". Z!:.;:t'-f'<L"Pfc:J> r~"fr~-//ujf7 _ /;. (J5 :~L-ti&k~~ _:"r~/t-f (s;t 'L~_l~:.L2 ) r. -j.'00 c.eit.eu:y (f' v~ /ids.. ' ~ - ~;! 1 c6? fl"w"-'..-?'1' rnc';l-( c/n~,,'!'u ~ CI t', "'" k)(n'ja i /(", ;?et'n 07;'O(~r-~n C~ 4IYn"ft6,c;~ /-ran--,,'?) eta '~"/"I{ Cr.',,~r(ia- II,I~! C//('r. '1I; 1({1'~... ) ~ Cln/ C,t'(I" t::en 1<'<' ;"'(""'r~ ":'::; /t.. ri " low,) C/04;':12((. ve'lf:plfch/ C-nC/fr ok C/CUfL- --/ I., 'vi, --Ir c,'r: ( --let:'" n5{17 I"'[(/!' ~a, Cl«ak"ha?~/(jv,rlc:'" 17;/.... "/ ' _.., ;. v - '0'- C. I'f:'r('(n tj"j?,t'lp/-- I,_,/~. _ -('~". l,cr;i-t"c.'jidc'" l/ &,., 1'"r1? ; C. h',o~ ct-;.,. J~,"-' " IX,! C-!('PI<: ;~/h O<',tJaa/('1. nul '1,<",(,1'0 If- 9~tY>t f.../,..r::;"c((,-. I.. (" rd.c.~ "'),,'f.r'ln;--jt-<...,!teelpi!."d' '-'.,- ". wci<#7,,-" (:'1 1' :'0':', ) de /?rxp.((';-d In $.«"",:", ~ "' '''p.-,.~''' I O; ;$-: J-?:? ci/~ h 'c("d'/;p,/ \../ ~, ".;f- _ '" "-/ ~U",/«/ c., {.7 e-:/lc4;7 ;-J::("-,! I;;.t ~4., t:'n-.. ria -?"ca./. n~ (.. I <!'", an~ ( ~f h J/zurlel.,L.:-e "l:.(// / q::..:.,j1~c..a::,.al'p "'~<Cltr:t(' 'I i'c,//-'"f"!""c: 177". i/("-tfvy('hc.,jcler;?("h G ---',.,,, - /r" t..a:; co-v'-::c (/~,-""c. r~,. 'P '-'-" /Cyttt'en '.. J>7Ctf'U4ftCyJf',y.:-", s/a-",*,/. ' ~h.ht'/. /'o''''+-~~-+>~,? ' 'J?ra:; c,(',<~.,,+; r~/ "' ''!c'erl 0,-!':'n:5 II'),-,, -... ' 7'c,,:, /}a ~(""- 1 ucn.h<.:;it'athl ;/"1. J '. ' rc/t; '("I/ke? I _ f :"/ ~/czi,tctl/.:, 7" ".1 Je it'cn,-.,i."c:" " r l,;1.t-. i 1''7 'lad'] ~ ;,. ~. Vi e'en.:lr.4crrqw ri.", s ~. /1~h~f.9 ncla? I~&. "',,1/(((1.( "",i1.. c.7e~),e(/<:", ::<"" y:y~ J7~;roc'.l..,:",u", -? ~ n 1C:'~n 1'("1" I.C':"", Z; (VCr';;. ~ /,1'-,.. /, C<frt./(/;:?a:I'~.-rec", C7'/e;-/. I, ' j a t"n >"\crn,f't''''i?j1.-,,.e.,. I ' ~ 'Y.'~C :J;<'/h4-;;v<!" ---{arm i.>(;' '(4:-i; ~c? /' Jr'-..b <"Pn Orlt.fj';q $ncurfj.:u 1. r :,- '. ' -7,<!!/I'':ncl "'ffq.~c;", =;> '-O ~,, ~..,. e -<' u/r-:;.r=>rf'ncle ~PI c.w- r 17- t"'~"'.>ci- '?C/ ~, ~ c/f.-,. r<'n_ {~:-"ri~.. ~.:v... ~ l1a.... ;Ij t,1cf!15r"n ~ Cnt';, /?7C[n~(/7ir.. ~<.7' ~ r t',,/, t ',.. _I ('_, ;1(~; C~,- ~.../ "De, /: _ :<='7c?'; 3 l';.en <,,.., ("It' 1//,.-. "'/ J-r "I'.Ic... j V::J[IC;. --' ~".::;,I't'''''J7'(C,.ro k <)''y~h ;'7 ".(i"':v:... -U rl& I"II/,," y ~IJ_1ci:" /t. ~"" ~;h I,." 0,,,, C'::;/10" n~ ~/"'''U-''' a'/ Q vfla-? '-"'I::t!r I e r./,<.<---, t:'~, co,...,,,..., mc1';d'lt:t, :5"{5arJJ-d'., O~ 0'k, o l'a ;-n, //c;, la5/a e.. ~"'!II\?11M'!> 5t" ;lc {c ~

10 ~ VERSLAG EE:~S'J.';;> JONGEHSTE.lJ1. He~ ~ersce jor.genstea~, dit jaar besca~~de-uit; Corne, Ua.r:ix en E::ik speelden dit jaar weer landelijk C. We werder, in een pol.;le ingede:eld waarl;ar. de {livea:] "s dione bij elk~ar l~ger,. Onze eersr:.e ;.;edst:rijd tegen Bataplan, uit Sint - Pancreas ( bij A1Ma-ar j ginq vex loren met: 6-4. Corne won 1 J:1aal, F:rik 2 e:: f-:arnix 0 keer. De dubhel van Narnix en Corne werd ook ge: :om:en. Ver';'clger.s speelaen we c/;'.lis tegen Sceeds- Hoger/TSB.!:rik, Jie zijn midc:enhandsbeentje gek."leusd llad viel ui.:. rye verlo.r:er. :,.'eer ;:72t 6-4 wearb.a Corne 2 waal ~cocrde, :"ar:.ix er. in';all e r Allert-Jan allebei 1 maal. Na 2 keer verlore::l te hebben moeste:: :.'e eens een i<:eer gaa:: ;ii."'jr.er., da r:. deien we dan ook bij Iiae (Go'.:da).!120l'n::'x won 1 maal, Corne 2 keel' en Erik won 3 peil'tlje.'l. Dat maakte bij elk.aal' 4-6 in ens voordeel. 1'egen,Shet Soest lu~bben we erge peci; gehad. ius EEl'ste c orr.e; was zifn batje vel'ge-ren en we ;;r;-ia:r.e:; rt:.ir.. ee;:; uur -re laa-r aan; :;I.mat ze verhuisd... ren. ij i te2ag 9-1..Daarna speelden we tege:. ZlTC ~1Jl<is, ;..oe 'v'erloren ";al'!'lix lyon geen p:>.rtij. Corne.1 en Er!k 2. -~'~=J ~) :-'.,;~~ ' ', ' p.,~... ~~ ~ 'y 2= helft ~ ~~ - -~ (;-'\, ~ S~ /'p~~!~.~ 'Zoo\,;, \.-"~~- r;;~ LJ,~. ~;:;.;-~" '--- ~ ~\..,,~-r~ "_=- M.>J~ ~ --,-{.':) ~. "" : " Le t:.-eede helie Wi!:.:.1.ep.aanzienlijk beter. regen plan t.l1is 7-3 gel/c.--men. Daar:la uit tegen IIae, we.toe:: ; - 3 van :.--e::;nen. : :arnix l.,.on 1 milal, Corne rrik 3. De dubbej. van,~jt;.r.--:.ix en C~ r ne liep?eer f;::: : r::,rc 0(;,-: ;ewc.r:nen. ') '--- ~ ;:-'t. ;i.l.',,' Rat;-: I>--aar 2 en gc.e:!. ' v'ervolgens teger. Shot Seest, waarvan ~.,e uic r..et 9-1.'Jadden verloren sl)eelden W~ dit };;.eer gelijk. Corne ver loor ni.1(:;, en ~r ik. wan 2 rr.aal. De laatste!-iedstrijd uit tegen ZTTC, die de iaatste w~dst rijd pas ka~pioen zjn geworden net ~a3 r 12 p~nten. Vo'e stonden 2-4 voor maar ver loren 6-4. Rene bedankt veor net coache.") en het r fjden. :\~:5;es tee::! T Ret eerste jonge:."lsteam. :a~erdag 9 n~yembe~ ~o~sten ~e ult tegen :IM3IVDO ~e ~onne~ ~r1j gemakkelljk, Dan:!ll~ en ~ari~ke,ienne n er a11ebei 3 en lk 1. Z~~erdag 16 nov. moesten ~e thuis tegen SVE. We ~ach ten wel de: het e~n zware wed3~ri jd zou worde~ ~a~t de yor1ge keer hadden we 2-8 verloren. Als ~e 1eze wedstrijd zouden w! ~ nen zou1en we nog ~i~p!oen kunnen worden. Maar enda~ks d4 aan ~Je~l~!~g ~an ~elen ~erlcre~ we me: 6-4. ~ar!eke ::~:l ~r: e~ ze ~onnen het dubbel. Sn )ani!lle =~ ~lla ~o~nen verder niks, d~s de stenj ~erj J~1a~ ~e ve~loren ~a~de~ konden we gee~ 1e ~:rden ~aar als we 23 nov. ~onnen waren ~e ~! ~oesten u1 t ~egen ZTTC - Zaarda~. MBrie%e -~en nlet mee. ~e ~e6o~ne~ 'io! goe~e ~oed ~S 9r ~e ~ erloren ~et 9-1. Aileen Dan1111e ~e~ :/ln~e~. ~u tfjn ::e 'e gei:orde~, ~ III *******I**~*** * **** t...'a I:EfL ~P.o ~lerrjffj Ner; cy TOCH 6Eu ~ i\.l I.(J, mear 2. '" r ",,,,,.'.", - "'" - -'... y ken er VOO", f[ 1V 'ic<ifi<e Kl fl S5 ' (ii<j~ HADOflV Zf JO" rni'5schiffj WIn,n.el' r'loftf,' -, o9'si GLLEIJ I

11 ~ ~ ~ ~'C"'1'" " r ~ I(~..V\. ~ -- ',. ~Uj." ' l<,'tt;'::: --...::... '.. J',I:, ::1r=;,.: I,~ I I~- l L I Ni,.TICNALE.}'EUG[)l :SE?"i<'.,A: :?Ej.,: ':'E ;?O'I"Z'E.:?.DA;'! OP 27 1JOi EHBSR. Na veel gezeur van Frank heb ik toch maar di;; s tukje geschreven, t."a.t ik overigens -eoch :"e1 le~k vina l We zouden, Daniell~ en hz-ax vader I l,'ancy cn haar QU ders, D::mnis, AAD, Eric en l1iria", me c: hesor vader om negen ~~I vilftien verzamelen bv de cl~ b. Marieke ZO :.I op eig :.l vervoer koir :J:.?rank, Rici:ard en Rene zouden ff~e qaan. Bis cc~ch. Rene en Richard zc-:j.den wa t later ko[.len maar Frank zou om b{; de c lub zj.,.,'ju.s ;"' sto;;den alle.":laal 1{1 de club, :~E a.l :-;ie,.,'as ex weer _,iet on Frank r.atuc:.rlijk. Dus net begon alweer lek.:cer. Fr ans be2::e te;, slotte de familie BUEing c p E!"J ja. heor Fr ank was ttl wc.:kk~r. Zodce::.c e ;ir.q? ::a.."is, Fra!)k ::-,a.ar opha.7.en 2" toen Fra.r.k Er uir:.ei"cel;'k ",'as kc!lien [ofe qaan. -:;c, :5.::ie,'cia::tier qereien te :-;ebber: ;:~/ili~e!l ;,,= d~5r aa::, 2V::" een,:c(;1' koff i e en inspelen ;naa r. Ci:; e2~ U:.lI Degen he': d~,. ::k z",t r.i t z o z(,aar ingeie61c., ik ver.7. cc r :. ;,:ei s t:rj;i en ;"erd dus ~;.;ee62. ; :ari-.o..;:e kree; het.--::e:'$:;c Vers:::.':.oc!' L, haar po... le er. c.'a.z r... E.S ":ari':2,:;' Q :, :: z etc~nd tal9' V.X)::. li.aar iat ; tas.'-:e.7.er,;a.al r.i",t noc':g. wa.,-t ze w e.' ",1.1:>.a:- weist.,:gae::., :5.rie}.:e ; ;eri d ;! 2 eers-:2 i:: h"1~r ;-...::~: _e. :Jan."elle ~:C.~. ooic alles :.vera d;;;s eer.ste ~1l."da.:: pouie. ;':ac. r ijennis l:-.=i:; ik :.iet :::0 vee1 ge:{ -2 he{) :.iaar h j wera ter,!:'::::: ~t E to:;;:: derde i:l zij:-; po<.:le. ::r':'c e:.!;c :,c~, kw:i :"::er,!:.el:z::,s :-.ie-: ~oc.r it.r.:.:n poule (:.'1 i. ~?J6,; er.j: :..ls U.:.<:.. c.;; + "' :. _.::,,'as h::::; :.... n.:rr.ooi, - af:;-=2ope.l er. qinge-rj er' -:"'~' S '.Iier ':1::ln di: z.es '.fatl,':= '''' '=P.;':~.=.;3,::U ie t':;2qe,,::::= r-:nde die 'F~.5~ :'2el d 0;": zonda;: ~ ;;~c~::,:':,?r. 7 k /.,~ : '-; 2. aa.;.':::.:;-,;';,?i ::h2!;i s:: Rer:-o '::e:h:l.-{'? "l dat.7.ee']eg~':l-' -,. Lo... ",1s C'CaC!J'?S ~ ft $,'.1 LEVi< "TL'(}) (, IfJ Il AI~ '.. 7 'l FGlTEf..}IJiS)EV (jart TOOl f,gtg12. m i Het.,'ierde.1 ongenstea;,:, 6i.,:i.;;;,,: '72:--: fie r.;a.r.... -:: Sa!;;'?r, li'et Ex i c v,'i esener en Mark de Jcr. g zit ( ECldr. Tebbens j i::he= vi erie jonge"s ::;e~.'!:. We spelen derde klasse. i.~ nie!ll-.'" -.,... ;.-~ ~~~ In ~e e r~te l-. ed.5'::ijd hadden I,'e a':' co... i n,.'",1 1e," C'md",,~ Eri c ",i,;:-':.~o:::, ;il2.3r we ~lo,,::e:'), d' :,,<,::: ;"a5 q 'S!:-:. _::: ':' Qblee.--.. i:-e :::,'=-=QE... =dst.ri ~ i qi."l(;- c1-:=le:,elal gc-2d 10-0) maa:: c.;;::.::-... " E ock omda :: er ea:: ceger:':a,e;.8:r :liet 1>'3.s. De derde t.-'~ ::'"'trijd verloren ;!= ~d; 9-1,ran uaicum,die ~~ge::;la ge.'1 kampi::=n i.;; <;~~;v = jen, en ook d2 volqe!l;ie :,,:dst.rijd ( tegen T.O. C. ) '.ie::l.-rr-. we me't G-4. Ma :l!:,:""-a::,,a g:",;g het weer ::;'I'.Oe keer goed(8-2 He02rtre'::=ers 021'. 7-3 :astricumj. Daar.r~a ;:-;oest""" ",'2 ~leer teqen un::'cu.",:, ~lat ;.--e weer i lk vezloren inet I.: de 1:wee ia<::::ste uedstri.hen speelden we gelijk tegen T. O. G. en t.e Zaa..'l"en. We hebi;e."l in tot aal dus vijf keer ge...'or:.nen,drie k!:er veri.sren en ::l+'ee keer gelijk qespeeld. He:: vervoer was p ok p::i,t.d g rege Ld. Edwin. z e

12 JEr..;G:;Cc,g:a~SI::-UEDr;j)ELINGE: l -- --_.-." _.----: ;:J===t Lo/er.:1 e x l :eervergader d. Aanlo'ezig ware::!:,}an, Ine, Dennis, Rene,Richar d, Karel en ik. De ver gadering we r d om door Jan 9;openo. Daarna Io'er den de notulen,de dingen die de vgr ige verqade= ing aan de orde waren geweest, besproker.. daa=ne hebben we gesp=oke~ het HTC tou rnooi,cia~ o ver dit jaar door de club h'o r dt betaald. verder nog over de -=rai."ling die werd gegeven op de lagere scholen door Karel en de goede demonstratie van Peter en Fr ank. -Toen.'1atl.1urlijk over het zor..erka.-olp. Dit jaar gaan er jammer gerloeg mincer mee dan vor ig jaar. Ook stelde iemane voor om het jeugdc1!1bbl ad samen te voegen met ll~t grote cl!.ibblad. Naar dit gaat waarschijnlijj.: niet door.!:a.'1-::9 w.=t kleine di;lgetjes geregelc te hebben gingen we om 10. &0 naar huis. S ayril voigende vergadering. i "., Nam.:e1.a. ". MET ) fjf.j co /J KOlZTc veji1:;.f)df j;iijc;, til. ZiT IIfjs7 in:s /J'ET c:.ot v lij De )tv:; l!cd rnrf]i~ ~ it l KLU3KAMPIOENSC Ne zeven ochtenddiensten moest I-i A Ren~ op 26 april wederom vroeg uit de veren.de klubkampioenschappen zouden namelijk om uur van p start gaan en de bekers waren er DOE, niet.maar na wat moeilijke momenten en enige hulp kwam al1es ap z'n p welbekende pootjes terecht en kan het E tournooi beginneoe Voor deze dag standen de N ~eisje5 i op het program en verdeeld over twee paules strijden ze voor de t i tel. In de eer ate paule eindigde Danielle v~~r Nancy, terwijl in de ander e poule Manuela verrassend besiag legde op de tweede plaats, achter El la. Voor de vi j fde tot en met de achtste pl eats gingen de volgende dames strijden: Marjolijn Esther (na moeilijke partijen tegen susanne en saskia) Germs. (verloren yen lla::luela) Carol ien Van de achtste tot en met ce dertiende plaats leverde de valgende kruisfinales op:susanne tegen Ellen Annelies tegen Saskia Marlene was deze ronde vrij. Van onder naar boven leverde de kruisfi nales de volgende eindst anden op last but not least Annelies v oorlaatste Ellen elfde Marlene tiende Saskia negende Susanne achtste ~a r jolijn zevende Est her "-

13 zesde Carolien vijfde Germa Daar Manuela vrij dik verloer van Danielle en Nancy net aan won van Ella, speelden Manuela en Ella om de der de en vierde p l aats~ Met 18 punten in de derde game moest Manuela de derde plaats aan Ella laten o De finale ging dus tussen Danielle (favoriet want ze had in de vc orronde 81 van Nancy gewannen) en Nancy.Maar wat niemand had durvea denken gebeurde tach : Nancy won de finale me t e n i s dust zeals Nico Jansen dat ze maoi kan zegged.'il KLUZlK.U!PIOiililir. 1986/ 1987 herstel 1965/ 1986 V.o.N Dh TJ.FELTENNlSVERllIIGING NnIN VUllEP. A """<,"-, ~~ " \ I M.V.~ "'-'E ~'\.I50f" O'~. L?Q,-O j/ C;;::;:', /""-.. I I ~ '-./..v, ~ -... Gt-' ; \5) J[ -Q,,~,. ~\I))I "I,,J - De aag na' ae lubkamp ~oensc h appell van de meisjes wa r e n de j c ngens aan de beurt. Na het al ze gewaoe praatje van Ren~ gingen de zes paules van start. Eigenli j k zaten in elke poule drie j ongens t maar zawel Edwin van Steyn als Faul v.d. huls t konden Diet komen, derhalve 16 deelne me nde jongeren. Na de eerste v oorrooc.e bl even er drie paules over, we zullen ze ever.. e en voorl! een doornemen. De typische ~e c rea t ie - s pelrs kanden zic h uitleven in de C-pcule. Eerste werd Bram op de hielen gezetsn dear z'n broertje Bas. Een knappe derde plaats was weggelegd vear Marvin, u weet wei, d at braertje van Mitchel, u weet we,l, dat zoontje van Wil, u weet wel, ),) ) ) E711 C' J.ASJE COLA COACH Haeir:. een :!.;: ~ jullie de Bennie Bang Show of s en afl e vering van Super O~a gemist? Geen n~jd! Emil, Pet.er en Aller- Jan kor t o.':! he;: t.weede jonqens~ea ::! ;,;e s:: er alles vanaf, :,:;: l)eb het!".ier jus over ee:::; tea;): met qe,~;ee,: sc.'":appel;jke i.-:teies.5es er:: ie ':l<:?de Jaar.. it: vel ge:-:d:e: ;:;.e3.;-;lgee.:;t. Ik hei:. het ever ee,. ted!:: da;: geen;;ebrer.. heeft.liar, individ:.;ele }:;'2;sse (Emii heef"t. z';" balg:;:'lcel, rillert-,]a.:' z;;;; ;'ecl; t... ust er. pe~= r z jn list..;'ghcid). Ik heb het ove.!' een t eam dat tot VOCI kort (tot 1 maart.) hard aan.'le= ;.;eike.-. ;vas voo.!" eer. ha,>'jd h.avinq i.>'j je sr;eikt::.;.!;: klas. Ik heb ::ec: echt~r ook over een team da t 1,,aart: eer.., veiana'er L"1g heef:: onierqc;c.;:. Ex is n. 1. En vierce ~li. coegetrecen. ~ze toevoeging bes ter.d wic een coach wiens Ca.3,1{.';et i~ een g;.;nscige invloed uit te oefer-en. op de prescaties van de spelers va~ het teen. ~:at: is eci:=er.'le t:.;'e'.. al? gf)."l g"ede aavif:zen worden genegeer d en r.ijn ~'il ze I aaj wordt afr;;ewe zen. He:::' gevolg daa.rvar. is dat net team i;:.staa:: is 0,'71 net een coae!:. tot minder e prt':statie~ te kome."l, Is de coach ca., nergens goed VOOI? Ja, hij ZC)L'gt ei n. l. './oor dat z~n spelers ee."l glaasje col" k I 'gen, ais ZE daar om vr agen. Ejj l;jat het er echter niet bij zitten, want sines kort. kijk"': hi; elke vrijdag;nidaag naar ee Bennie Bang Show. holi hnopc G,:>r. ze nu :.>el r,aar he!"'l zullen 2ui st:eren en dat de l aatste twee wecstrijder, t e~ien f' ::em.stede en COe Zaanen ""inne::;:,.'orden at,:~s2c.ter: om zo llit C'2 d e g :!: n.c ~ ti ~ -zci":-= t:.e Qnt -!f;na.."p-::fl. P~nal 6. ::oefr.f.';1el,,

14 DAG30EKEN Z"~'! 29 'U!U,tu, 199~ N a~at we Pitt ""ar ltd zitkt7thuis hd~t1f. gebracht, IItrtDkkt1t we 'Ita., Bilthovtn. Ve ttrstt die Jltrt,.ok was Leo1t, In) kw4th. trouwtki Dok lut /.atlte 4A1t. M4IIr de groot/te bljutder was.. all Eric_ Hi) JeWI"", "itt in BiJthoJlt1t, maar ill. STd. (llast 1tD9 I'''' kata Jl4K zaterd4g). Ndat we Idles u tgtlde1t hddt1t t1t /Htzt.. ilia hekekt1t hadd,,,, hehbt1t we " mihagl tell. b4is/ei gedaillt. Htt billslel hutte 'ba iliei'. He was gee1l. SWU,I, w4d de bat werd "jet 9tJlD1tde1t. Terwijl Aad de 117DUW 1/4" zij1f. d""httll zid (hi),idt allis moo;) jakte JeUe et" beliste bl1omstam. Ndat itderte1t zij1t t1f.ktl lierstuikt hlld, 9i1l.9t11. het I/tl ' tttt Jee,,. T.ke1t do",. Erik leidde Id'tl, "'aar shd zel! hd mttlt itt ltd middut. IS AJI()1tdl hebbe1t we macaroni gegden.. Het wal!rim4. 01tlt com/jimede" 44" ~e kok, hij/zij mag "og u" kur koke" JlA" o"s. Om tie" uur werle" we ge~rolt i" u" hos. We WAre" gebra'ht ~oor Erik, ~ie zij" rijbewijs wei huft, maar waarschij"lijk i" Aruba heeft gehaal~. We wer~e" allemaal kotsmissdijk i" Aa~ zij" auh, Al kwam het "z"et allu" om~d Erz'k zo SltCht ree~. fit groel,a" K,ia""e giltg hd eerste weg elt was het Sltelst i1t ~e K.uys~Aell/ta", maar ~a1t ilt leist. le zij1t uitri,,~dijk met ~e we/e"wa,ht mu ttrul gert~e,, " 11t ~e groej Jla" A liat 1;1tg ailes goe~, toud we i1t ~t 8ilt AAltkwllmelt elt K.im hoge ItOO~ ha~. Allert be Me alllt bl) U1t rijke ou~e baas. Toe" ~ie Allert W#Jj In) wei u" btttje ba"g (Jek he), maar toe1t ~ie K.im ZAI mo,ht ze tl1,h e"" JlAIt het toilet 9tbruik makt", Pe grotl Jill" Allert kw4m Ills eerste """. m44r hd Itiet Jewo1t1ttlt. I), wilt"""rs zde1t i" ~e Irl1el Jla" Pder, ~ie i1t U1t uurtje wttr this ware1t. Ais I.. tste klllam Ad, ~ie Ult fz)1te bosw41t~di1tg hd gtmukt Jl41t ZO'1t twue1thlilf uur, 4a1t. We W4rt" 411em441 ml1e u" 9i1l/e1t ~us Jl1uI 1t4ar be~je toe. > WOeltS~4g 1 sejttmber We W4rt1t Jlrotg w4kka (alwur) tlt iemlld h4~ hd ilu om ~e lei~i"g w4kker te JlOttb4llelt. loor ttl"', It muur tt Jloetbldltlt. Pur"" sjl1ej K.llmbo csther It leur 1101 tjlllt uit zij" slot.we giplge" 1t44r It t4ftltt1t1tis e" Ad 9iltJ.,oor ~t zo,ulste keer met Ie 4uh. H,) wille ti)1t t4feite""issjullt" "it Ie 4UtO h4/e", "'tii4r It klej z41 zijlt hoo/i ltitt. Hd rtsujtad was (111"1) z44lselsloor. To"t liltjtlt Wt ta/tltelt1tisjt" t1l Ni,k Jler/Dor Ult wellt"scha! loor.,1111 Ptter tt JI"Jitttlt met U1t t4/elttltltiswtlstrijl, e" moest It htlt IIJlo,,1 Iri1tke1t h4lt".. Dor Ie leili"j' Er liioo"le1t muiult i1l het hdllttjt ilt Ie mu"r tujlt" Elle1t t" Vi1t,ed, nt44r Ie muizt1r. giltgu. Jlttl Ii"" 1(44r Ell".. (m41th.ttjtsmuizt1t n. Erik kw4m wur terul va" ZJ)1t werellrtis ter"! va1t huis, mll4r zdlller M4risk 4. Wt!i,t,gtlt Itur het zwtmbd tn. Jelle W4S tijlt twembroek Jlergttt1t, "'44r Eric.. rotl hem of hi) zijlt zwtmbroek wille le"e", mur Jellt wime litver Itid worlnl Viltwtt wtrl ilt het bubbelbd versjerl 10l1r ttlt ID1Ikert s,h01l.e, Eri,. ~it blijkb44r "id koit ZWemmelt, gillj IrobtrtN. zijll z4kgtll te vtrgokktlt, nt44r lat lukte Ititt. hi) wo" ztl/s, Wt vtrw4,htt" eigndjjk tttt traktdie (zel/s eett maalll Ider It0l). We kw4melt weer i1t het kaml, elt het was er tell S41J.1(4, W41tt It therhukdllel }liter gent44kt. We btgrijjen. ltog steeds put! hoe Fra"k 14ar Ie hele 14g ilt httft kit"",,, SJ4i'~. lttt zal It Itt/tijl wtl zij"".

15 / :'E:A,-! I,J : nge-is ",-: I"O.l.",._.-r.l! IN','-"" F:"gl.Pl" " ---'-- nt"::;r",:. '..L_-... l t:r-ir l- B,:,b 0.. I I Vincent i E'n onz-:- c0s.-::h 1'o.l-no KC.:Jpst:1:'a.i-'-= hebber: E'E'n matigec,mpe-titie ge.speeld..::" 1',11),;oacnte ;...,)e1 T::>ed. Wi";: :::..jn E-r,~ la a t,'3t~ qeworden mo:!t 3:< pur-ltel1- ;',j1ck 7 7 :;,Vinc-=-nt ~;~.. R<)C,!i!: l ~d.;: E, ')b 1 6 % d,:, C'l, bi~ ' -:l S(,:... J~l<-i\ spe~lde goecl d-= rest nlet :.c.. Llt was -IrK,): mij en r,-,')\< je ar,de- re:"j 8en!' ~~ l g~zell i g jaartje?ll le~~zaarn.t~lkens e 1:=;,.;oe t"g,:,ns n:3.ci.l." toe r 'c~i?\ \ had ;'xno wei ":--:-!_, ;:,'If' i.:-ma.;-,d:::.,, \i'u) of i~ts anc<o?l's ~;el ~-= =~ik~ll We red~l) :3.1t i J ~ l~kk~r hard \ W3t ',~ '."i},wi.) ". g('!3: 'l. i.i)d ~-;,maal: '.Jlr,c <?nt en Nl ~ K ~i~t z (, ik ~o~ s t st~~d2 bun h~ndj~s "v Ci" t C!i)"d-o-,!,,,:-:,l <;-:-no iaar or(lbe':-l- ik h.:.t 'ief::l,jet.o-r te (1;:'';:' :1 6~n d_t ic.a_ - E~, i ' h ':--:,P dat. ]>'1"1;0 :')l)ze ( oach (.f tl'i'll.l1.:-r ',,;o r d':<l.,:;r1)..:,tj,?? Rogi.-?r KERSTTOERNOOI Eindelijk was het dan weer zo ver_ Het jaarlijkse kersttoernooi stond weer voor de deur. Met slechts 12 inschrijvingen 9in9 iedereen toch fanatiek van I ~ start. Nadat er eerst een! voorrende gespeeld was om , te kijken wie zich bij de beste vier van de club ging plaatsen werd er verder gespeeld. De overige acht speelden oak weer verdeeld aver twee paules zodat er dus drie paules ontstonden.. In paule x speelden: i C1) L~, Susan van Aarle Nick van Gaalen Vincent Platjouw Bob ulijn In de onderlinge wedstrijden kwamen Nick van Gaalen en Vincent Platjouw als sterksten uit de bus voer een finaleplaats. Een finale die uiteindelijk gewonnen werd door Nick met en De derde plaats werd ingenomen door Bob. Susan werd toch heel verrassend vierde in. de haogste paule. EJJ

16 In paule y kwamen te,gen elkaar uit : Tama ra Cats Marcia Siebe rs Vince Toeset Dave Vermeer In deze paule waren er nieuwkomers te vermelden die er vori g jaar niet bij waren, nl. Tamara e n Dave. Beiden tach al geli j k uitkomend I in de y paule, wisten het hun tegenstanders I f l i nk lastig te maken. Uiteindelijk drongen Vince en Dave door tot de finale. Een finale d ie in drie games beslist werd doo r Dave. Op I de derde plaats eindigde heel verrassend Narcia en vier d e werd Tamara. In p aule z streden de volge nde spelers voor een finaleplaats : II Nathalie van Beek Kim Brink I v a Siebers Fenno Slij khuis Ook in deze poule waren er twee nieuwe gezichten, n1. Na thalie en Kim. In deze paule werd er oo'k weer fanatiek gest reden voor een finaleplaats. Het waren uite indelijk Fenno en Iva die doordrongen tot de f inale. Fenno won deze partij uiteindelijk. De derde plaats was voor Nathalie, Kim werd vier de en laatste. De jeugdcommissie kon ondanks een teleurstellend aantal deelnemers terugzien op e en redelij k geslaagd toernooi. QID de jeugdcommissie!dubbeltoernooi! Zondagochtend, 27 maart, het dubbel t oernooi ging van start (toen Bob er eindelijk ook was). Volgens mij was dit de premiere van het dubbeltoernooi, waarbij h e t dubbel bestond uit een senior en een junior. Het toernooi werd goed geregeld door Allert en Nick, die niet mee kon doen. omdat hij een auto had aangereden. Er waren twee groepen die o p sterkte waren ingedeeld. In groep A zaten: AatiVincent, Allert /Rudy, Ronald/Ria, Vianda/Bob, John/Esther, Henk/Susan, Ine/Ellen en 11outer/Tamara. In groep B zaten: Rob/Mark, Leon/Lidia, Nancy/ lvo, PietiNiels, Aadl Bernard. Erik/Anna, Manuela / Eveline, Fred/ '.'Jouter en Edwin/ Fenno. In groep B was het erg spannend. Aad en Bernard werden laatste, maar wiste n toch nog een partij te winnen. De strijd om plaats 1,2, 3 ging t ussen Rob/Mark, Leo f"! /Lidia en Nancy/lve. Nancy en I vo verloren van Leen en Lidia. Rob en Mark verloren weer van Na ncy en I ve. Gelukkig veer Nancy en Ivo verloren Leon e n Lidia net i n de derde van Rob en Mark. Du s werden Nancy en

17 - I Iva eerste. Aat/Vincent, In groep A was het heel erg spannend, want Allert/Rudy. Ronald/Ria en Vianda/Bob konden nag VODr de plaatsen 1,2,3 gaan. Doordat Ronald en Ria verrassend van Allert en Rudy wonnen, was alles mogelijlc:.. Aat en Vincent verloren van Allert en Rudy, zoda t Allert en Rudy eerste werden. En toen Vianda en Bob zeer specta. culair van Ronald en Ria wonnen, werden Aat en Vincent tweede. Om een uur of vier waren aile wedstrijden gespeeld. Na de prijsuitreiking (er waren trouwens heerlijke prijzen) was er een einde gekomen aan het zeer geslaagde toernooi. De opkomst was groat dus is dit toeroooi voar een herhaling vatbaar. Vincent Platjouw. Team 2 De verwachtingen rond team twee waren hoog gespannen, aangezien Ria, Lidia en Ellen landelijk C bij de meisjes hadden gespeeld en Bob 1e klasse jongens. Vol goede moed begonnen we aan de eerste wedstrijd tegen (de latere kampioen) Victory '55. Ze bleken stukken beter te zijn dan ve rwacht, want de wedserijd werd met 9-1 verloren. rle zagen het somber in. Een week later wonnen we echter met 8-2 van Rapidity, wat ons weer hoop gaf. Tegen ZTTC konden we het he1aas niee voor e1kaar krijgen am weer te winnen. Het werd 3-7. Dns aanvankelijke streven, het kampioen schap, hadden we toen inmiddels opgegeven. De wedstrijd tegen Comhi 67 en HTC werden met respectieve1ijk 6-4 en 7-3 verloren, waardoor we steeds verder wegzakten. Bob (tot dan toe de beste speier) ging steeds slechter spelen, maar Lidia met haar nieuwe kone noppen gelukkig steeds beter. De tweede wedstrijd tegen Victory '55 werd helaas kans100s met 10-0 verloren en tegen Rapidity ging het ditmaal ook niet al te best {6-4 verlorenl, zodat ens deel handhaving in de derde klasse werd. Gelukkig deed Rapidity het nog slechter dan wij, waardoor het niet a1 te moeilijk leek. De achtste wedstrijd. tegen ZTTC, gi09 met 8-2 verloren en na de eeo na laatste wedstrijd. tegen Comhi 67 met 7-3. Alles hing nu van de laatste wedstrijd tegen HTC af. Deze werd gelukkig met 6-4 gewonnen en, omdat Rapidity met 10-0 van Victory '55 had verloren, kunnen we in ieder geva1 nag J Gil

18 DE BOERDERIJ,.,0., ". eeo seizoen weddenschap verloren. r' '- decde klasse om eeo pul Eindstand 3e klasse, poule 1. Ie: Victory '55 ; 90 punten 2e: ZTTC ; 57 punten 3e: Camhi 67 ; 55 punt en 4e: HTC ; 36 punt en 5e: Nieuw-vennep ; 34 punt en 6e: Rapidity ; 28 punten I ~-~'i:..~~ ea0'"1t!1.d,? l,,~,...r.,.. -~.....!W:4;P{"" I &if 'iol ~ I tegemoet zien. 1k: bier (ik moest had wei mijn 60% winnen) Zaterdag 3 december gingen wij naar Lisse. Nu is dat cen week gclcden (vandaag is het 10 december en over twee weken is het kerstmis, hoera!). Die zaterdag was ceo mooie dag. Het werd erg laat. Nadal we cen heerlijke wandcling vanar Lisse lot 'I Kabel had den gemaal1, kropen we lekker onder de dekens. Het was laat, ik was moe en Nick herinnerde mij eraan dal ik nog een vcrhaaltje moest verzinnen. Tk werd zalcrdag 10 december "wakker" en dacbt: "Ik moel eens diep in mijn geheugen graven." Toen kwamen er gegevcns naar boven die samen wcer een geheel vonnden. Een week op dc boerdcrij in de Vcluwe. Ja, het was wei lachen die week, dolle prel. Alles was goed geregeld, het zonnetie was cr, vrolijke mensen, goede muzick, kortom allcs wat we nodig hadden was cr. De hecnreis verliep voorspocdig. Met het gcmoppcr van Frank. bcgcleid door de jankcnde muzick uil zijn radio, baanden \ve ons cen weg door hcl vlakke saaie Nederland nanr de rustigc Vcluwe. Na ruim cen uur waren wc cr. Hel zag cr allcmaal heel prettig uil. Een fanl astische boerdcrij. We staplen uil de muffe auto en... Daar had ik niet op gerekend. We zalen op een echlc bocrderij. Wat cen slank!! Score per spelerlspeelster. -Lidia van Vugt: 4 6% (30 wedstr) -Bob Ulij n; 41% (24 wedstr) -Ria van logeo : 25% (24 wedstr) - Ellen Hulsbos: 0% (12 wedstr) Bob Ulijn 6) "

19 - Die cerste dag duurde he! langst. Ik wee! nog dat we ceo leuk spellclje gingen doen onder leiding van Allert Jan en Vianda. Alles werd met de camera vaslgelcgd door Raymond. Daama kccrden we weer tcrug naar de boerderij. De stank leek te zijn verdwenen, maar dal was niet het geval. Jc went er gewoon aan. Een lcuk verschij nsel was die week dat we elke dag gewogen werden. Dat was erg vaag. Ik ben die week niet afgevaucn, vo[gcns mij ben ik nog aangekomen. De opstandigheid van Aad vond ik erg grappig. Hij vertik1e het om mct deze anzin mee te doen. Hel was alsof hij bang was voor die weegschaal. Als hij er maar 1 woord over hoorde begon hij zich al vijandig ap te stcl len. Hij began zich druk Ie maken cn wcrd dan agressief. Komisch. Het licdjes schrijven ging me dil jaar al weer cen stuk beter af dan vorig jaar. Metrisch gezien klople het dit jaar wei aardig. Ja, dat vond ik nog het leukst. ' Iet schrijven van liedjes, Icls van jezelf op papier zetlen, Allc gevoelcns komen dan naar boven. En vanjouw aetie korn! dan cen reactie, Als ze maar cen stukje vanjouw teks! oppakken, laten ze hel er niet bij zilten en werken zich in het zweet om een leuk liedje over jou in elkaar Ie knutselen. Het was een leuke week, waar een luchtie aan zat. DE REONIE Vincent Platiouw Eindelijk was het dan zover. Hel feest kon beginnen. De bonle avond begon met de fllm van kamp. En daama kon de disco be ginnen (in onze p)jama natuurlijk). Het was onwijs gaaf en sommigen (Frank) gingen helcrnaal op in he! dansen. ZOMERKAMP 1994 Oit jaar zijn we naar Otterlo geweest. Om 10 uur moesten we al op de lafehennis zijn.{vroeg he)we rnoesten op de wcegschaal, omdat zc het hele kamp gingen controleren of je niet aangekomen was! Ook moesl je cen lootje trekken voor het zocnspel. Je moest dan degene die op je tootie stond cen zocn gevcn zonder dat iemand het zag, jc l..tecg dan dicgcnc zijn IOljc en die mocstje dan cen zoen gcven. Om elfuur vcrtrokken we, nadat we onze ouders vaanvel hadden gezegd. (wat zullen we zc missen! Nou echt niet dus!!)om half I waren wc in Otterlo. Als cerste mocsten we onze spullen uitpakken. M4~W De mcisjeskamer was meteen een troep snappen juuie dat nou?! 's Middags gingen we lopen en op cen groot grasveld allemaal spelletjes doen. Toen we terug waren dronken we thee ZONDER suikcr. '5 Avonds dedcn we in het DONKER cen spcl. He! was een greppettochl, je moest dan sanlen mel je grocpjc terug naar de bocrderij lopen, want je was cen heel eind bij de bocrderij vandaan gezct Als er cen aulo aan kwam mocst je plat op het fietspad gaan iiggen, want als je gezicn was door Frank, Peter of leon dan werdje een cin dje terug gczet. Maar Y

20 ~ oa een tijd moeslen we SlOP pen, want de mensen in Otterlo dachten dat er mensen vcnnoord op het fierspad lagen of ZOo Die week zijn we ook nog wezen zwemmen nada! ALLERT ons 10 keer dezelfde weg l ief rijden. Oak hebbcn we cen sportmiddag en speurtocht gedaan, wal ook heel erg. leuk was. Natuurlijk hebben we ook veel gelafclrennisl. Daarvoor moesten we eerst eeo STUKJE fietsen. De eerstc keer dal we daar kwamen was het in de zaal kletsnat, moestcn we dus eerst alles opruimen! Ook z.ijn we op de video gegaan, dat was naluurlijk niet IO heel erg leuk! Op de boerderij waren heel vecl mugger, daar weet Frank alles van!!! En natuurlijk rook hel er naar de koeien. De Iaatste avond hadden we bonte avond, Marvin kwam met muziek en zijn karaokeset. We moesten die avond onze zelfgemaah."te Iiedjes zingen, de Iciders zongen ook hun zelfgcmaakte Jiedjes en ook was er disco. Die avond gingen we heel lant naar bcd. De vo[gendc dag gingen we na cen [euke week naar huis.. Tafeltennisgroeties Susan en Esthe r.... J AoI...-rO."..,...,."" "'""" ft(1gi>.n't~. ;;P----:-"7.iii"""",,, < ' l.. orwoord ER WAS EENS.... EE); CLUBB:.... DREDACTIE Itl tlieu,,-vennei'. DE LED!::.! V... :.! DEZE REDACT!E PROBEERDEN MET A~ l\u1l GEBR!:KE); Ell T KORTKO)!WG :1 EE:-1 JEUGDCLUBBLIID I~ ELKAAR TE ZETTE!-I. SUSAN, HET LUKTE... RDIG MAAR HET VI Et. UIET MEE. N... ARDIG MEISJE MAAR ZO 00/1, ZAT MET HAAR HANDE:I I:-I H)'AR?AARDEST/l.ART. Ni CK, EEN AAROIGt JO~GEN M).... R ZO SPASTISCH. H)'O SLIIP LOZ NACHTEN. MAAR OPE ENS.-IAS DAAR EEN WIJZE MA:' UI T IIE:T OOSTEN DIE DEZE GOEDE MENSEN EEN DUWTJE IN DE RUG G).F. DE WIJZ I;AS EEN BIJZONDERE MAN. HET WES TEN STOND HIJ BEKEND ALS DE MAN MET HE T GL IMME~DE VOORHOOFD. IN HET ZUIDE~ KENDEN ZE HEM ALS DE MA~I!'l ET DE BOLLE: OGEN. il l ER IN HET NOORDE~ I NODIO::N ZE HEM A:lTOIaUS H)'RTHWS. DElE ~II.JZE [IAN GAF DE REDACTIELEDEN E:EN MANAGE MENTST~AI:>T:l~ (TSJAKK;..! ). VAN)'F D)'T MOME!!T KW).;>1 HET LICHT HET LEVEN VAil SUSAN EN )oick BIN:! N STRCMEN, O:lTZETTEND HA)oOIG. SUSA)! lierd SPO:lTAAN SLHI EN NICK WERD IN HET CLUB8LAD GING EEN STRALEN DE TCEKOMST GELUKKI G. SUSAN E:I NICIt LEEF DEN NOG LA:4G Ell GELUKKIG. lets V RNOI'I::N. VAIl DE WI JZ MIIN IS HOOIT I1EER VEEL LEESPLEZ I ER I! I DE REDACTIE IJO.T '""'e1 NAH4~ ll~esal~'_ 1 l

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren

Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Clubkampioenschappen D.O.V. 2015 A-Senioren Op zaterdag 17 januari 2015 zijn gelijk met de jeugd de clubkampioenschappen voor de senioren-a gehouden. Er hadden zich hiervoor negen deelnemers aangemeld

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

JEUGD-OUDERTOERNOOI D.O.V. 2014

JEUGD-OUDERTOERNOOI D.O.V. 2014 JEUGD-OUDERTOERNOOI D.O.V. 2014 Op zaterdagmiddag 22 hebben we het traditionele jeugd-oudertoernooi gehouden. Er hadden zich 12 koppels ingeschreven, maar twee hebben zich alsnog teruggetrokken, waardoor

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

Iedereen die op wat voor manier ook, zijn hulp spullen de accommodatie of zelf, heeft mee gewerkt aan dit kamp willen wij erg graag bedanken.

Iedereen die op wat voor manier ook, zijn hulp spullen de accommodatie of zelf, heeft mee gewerkt aan dit kamp willen wij erg graag bedanken. KAMPVERSLAGEN KAMP 2010 Iedereen die op wat voor manier ook, zijn hulp spullen de accommodatie of zelf, heeft mee gewerkt aan dit kamp willen wij erg graag bedanken. Door jullie allen kunnen we terug kijken

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

erg moe van de speurtocht. De andere kinderen van de tent groepje waren er nog niet. Dus ik was de enige in onze tent SAAI!! Toen iedereen terug was

erg moe van de speurtocht. De andere kinderen van de tent groepje waren er nog niet. Dus ik was de enige in onze tent SAAI!! Toen iedereen terug was Kamp Woensdag 3 juni vertrokken e van school naar Ommen met de fiets. We moesten ongeveer 32km fietsen. Ik had het fietsen el zaar veracht maar het as niet zo. Toen e daar aankamen moesten e onze fietssleutel

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Ministerie van Financien Directie Begrotingszaken ter attentie van de heer mr. R.J.M. Creusen Postbus 20120 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y

E U O Y W A B N M S P W I H B O W B M N P Z M B E N B P J Y 1 100 Cijfers(32) Beschikbare letters: A B E H I J L M N O P S U W Y B Z Y U N S M H E U O Y W A B H W M J N M S P W I H B O O W B M N P Z M B E N B P J Y S Z N W E J B W Y S M P J B U W B A H O N P Y

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Verslag Jeugd-Ouder toernooi

Verslag Jeugd-Ouder toernooi Verslag Jeugd-Ouder toernooi 21-2-2015 Op 21 februari 2015 is het traditionele Jeugd-Ouder toernooi gehouden. Omdat er twee spelers met dezelfde vader waren ingeschreven, wat dus technisch gezien niet

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn.

held 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. spelling 25 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun monden staan strak. 3 Ze heffen hun zwaarden. 4 Ze drijven elkaar naar de randen van

Nadere informatie

Een hond gaat op reis

Een hond gaat op reis = 80-84 E hd gaat re * Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka E hd dwa keer keer ch, hij dwa steeds maar meer, Tsj tsj aa tsj tsjakke ka Tsj tsj aa tsj tsjakke ka B steeds maar meer. Op le

Nadere informatie

De Echte Waarheid. Shawna Grin

De Echte Waarheid. Shawna Grin De Echte Waarheid Shawna Grin 1 Merel (15) woont samen met haar zusje Lies (8) en haar moeder Ans (40) in een woning in Arnhem. Merels vader is weggegaan toen ze 6 was. Ans was onbedoeld zwanger geraakt

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Jan Klaassen en Katrijn in Afrika (groot optreden door kinderen) door Nellie de Kok Samenvatting Jan heeft een prijs gewonnen. Het is een voetreis door het oerwoud van Afrika. Ze komen allerlei dieren

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Ons seizoen van het begin tot het einde.

Ons seizoen van het begin tot het einde. Ons seizoen van het begin tot het einde. SGV F1 Trainsters: Mart Ise Tamara Gijs Yara Daphne Matthias Mirthe Op woensdag 20 augustus was het dan eindelijk zo ver het seizoen ging van start met de eerste

Nadere informatie

Theatertijd. Dit was de theatertijd van groep 6b,

Theatertijd. Dit was de theatertijd van groep 6b, Theatertijd Dit was de theatertijd van groep 6b, Het ging over een schrijfster die een brief kreeg en erin stond: Beste mevrouw de sprookjes schrijver wij hebben een nieuwe opdracht voor u maak een boek

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma " Modelcontract voor de levering van

Bevestigingsbrief. Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma  Modelcontract voor de levering van Bevestigingsbrief ma Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. n le rding v i i in vu lbaar Onze gegevens Naam: Postadres: Postcode: Plaats: Tel E-mailadres: D e le ve ran cie rsg,?ee ven s

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

Dag jongens en meiden,

Dag jongens en meiden, ag jongens en meiden, e basisschool zit er voor jullie bijna op. og eventjes en jullie gaan de grote stap zetten naar het voortgezet onderwijs. pannend hoor! ebben jullie er al zin in? r gaat wel veel

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie

Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie Kunst- en tekenlessen gegeven door Esther van de kunstacademie Groep 7 heeft 2x een tekenles gekregen hoe je het beste een gezicht kan tekenen wat lijkt op een echt gezicht van een mens. Die lessen hebben

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

De viool en de gitaar en de dwarsfluit.

De viool en de gitaar en de dwarsfluit. De viool en de gitaar en de dwarsfluit. Er was is een vrouw die had een familie. De familie heette de viool. Ze had 2 baby violen en 2 zussen en 1 moeder en vader.,maar toen ze bij ons kwamen was pa niet

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro

Nadere informatie

In deze schoolkrant: Een interview met. Een lekker gezond recept van Lisa! Verslag van het bowlingtoernooi en het bezoek aan Sparta van groep 7!

In deze schoolkrant: Een interview met. Een lekker gezond recept van Lisa! Verslag van het bowlingtoernooi en het bezoek aan Sparta van groep 7! In deze schoolkrant: Een interview met. Een lekker gezond recept van Lisa! Verslag van het bowlingtoernooi en het bezoek aan Sparta van groep 7! Hallo, ik ben Lisa en ik zit in groep 6. Ik ben 10 jaar.

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie