1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD"

Transcriptie

1 1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD Het is een interessant feit, dat de woorden "goddelijk" en "Godsvrucht" niet eerder in de geschriften van Paulus worden gevonden, dan in de Pastorale Brieven, de brieven die ons zoveel te zeggen hebben over zware tijden en boze toestanden. In de brieven aan Timotheus lezen we over de "zware tijden" waarmee de huidige bedeling der genade tot een einde zal komen, terwijl we in de brief aan Titus lezen, over "ongeregelden en ijdelsprekers en verleiders", van "leugenaars...kwade beesten... luie buiken", die Satan gebruikt om het werk en het getuigenis van Gods dienstknechten krachteloos te maken. Aan Timotheus en Titus, deze jonge Godsmannen, had Paulus veel te zeggen over godsvrucht, en wij moeten niet vergeten dat Paulus' woorden tot hen, tevens Gods Woord is voor ons, gelovigen in Christus, die inderdaad blijken te leven in de slotdagen van de bedeling van genade, omringd door een gestadig opkomend getij van boosheid en steeds groeiend aantal van slechte, goddeloze mensen. Wij willen het niet doen voorkomen alsof de Apostel niet de verschillende andere fasen van het Christelijk leven in zijn overige epistels behandelt, maar wel, dat hij hier in de Pastorale Brieven een soort strijd voert voor individeel godvruchtig leven, temidden van toenemende afval en goddeloosheid. Moge God ons helpen om in ons karakter en gedrag, "de kracht van godsvrucht" te tonen, de geestelijke kracht die er is, wanneer Christus in alle dingen, op de eerste plaats komt. 2 aug. BESTEED GEEN AANDACHT AAN VERHALEN "Noch zich te begeven tot fabels..."(1 Tim.1:4).

2 Als de lezer stuit op het woord "fabels" in de Statenvertaling, dan is het oorspronkelijke woord muthois [mythen] dat betekent, eenvoudige verhalen, vertellingen over gefantaseerde zaken of gebeurtenissen. Er zijn twee typen verhalen die een verbazende invloed uitgeoefend hebben op het christendom van de twintigste eeuw. De ene is de roman, de andere het verkoop bevorderend boek. Bij het overdenken van bovenstaande passage, keek deze schrijver naar de inhoud van de populaire Christelijke tijdschriften die op zijn bureau terecht komen, en was verbaasd te ontdekken, hoeveel van deze voor een groot deel gevuld zijn met fantasiën en met verhalen die geschreven worden om gezichtspunten bekend te maken. De Apostel zegt over zulke verhalen, dat zij vragen oproepen, maar deze niet beantwoorden, want verhalen bewijzen werkelijk niets. Dit is ook zo met veel christelijke films. Veel christelijke romans hebben inderdaad een gunstige indruk nagelaten op hun lezers - als zij gegrond waren op Schriftuurlijke waarheden en beginselen. Blijkbaar kan een auteur zijn roman zo maken, dat zij precies "bewijst", wat hij wenst te bewijzen, want de roman brengt ons in een belevingswereld. Op die manier kan een roman gevaarlijk zijn voor Christelijk geloof en voor de praktijk. De verhalen bedoeld als verkoop bevorderend hebben wellicht een nog voornamere plaats in onze populaire christelijke tijdschriften. Niemand kan bezwaar maken tegen feitelijke verslagen van wat God heeft gewrocht, maar veel van deze verhalen zijn niets anders dan inspanning tot promotie van de verhalen. Veel van deze "succes verhalen" zijn zo succesvol, dat nadenkende lezers hun waarde betwijfelen en geneigd zijn deze terzijde te leggen, zonder ze ten einde toe te lezen. Minder kritische lezers echter, worden er dikwijls diep door geraakt. Wij zijn ons ervan bewust, dat onze bezwaren niet leuk overkomen, maar wij trachten niet om populair te zijn, wij trachten ernstige christenen te helpen om, stap voor stap, hun weg terug te vinden naar vernieuwde geestelijke kracht. Deze kracht is reeds te lang verflauwd door de wensen van de mens boven het Woord van God te stellen.

3 3 aug. ONDERWIJS GEEN ANDERE LEER Met strenge woorden vermaant de Apostel Timotheus om "sommigen te bevelen geen andere leer te leren"; geen andere leer dan die hij hen geleerd had. In 1 Tim.6:3-5 besluit hij zijn brief met te zeggen: "Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus,...Wijk af van dezulken". In deze passages legt de Apostel de nadruk op trouw aan die uit de hemel gegeven boodschap, hem door openbaring toevertrouwd; de boodschap waarvan hij zegt in Tit.1:1,2,3, die: "..God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, vóór de tijden der eeuwen", maar geopenbaard heeft te Zijner tijd...door de prediking, die mij toebetrouwd is...". Sinds de dagen van Paulus hebben religieuze leiders de boodschappen, welke door de verheerlijkte Heere aan Paulus waren toevertrouwd, vervangen door andere boodschappen. De wet van Mozes, de Bergrede, de "grote opdracht", en Pinksteren, zijn allemaal vermengd met Gods boodschap en programma voor de bedeling van genade. Dit heeft de Kerk vervaagd en verdeeld, en haar rijp gemaakt voor de afval. Met al het verwarde denken over de Tien Geboden en de Bergrede, zo n vijftig jaar geleden, was het geen wonder dat het modernisme zovelen met haar leer over Jezus van Nazareth, de Man van Galilea, het volgen van Zijn voetstappen, sociale verbetering, politieke hervorming, etc., van streek heeft gemaakt. Massa's werden zo meegevoerd door een sociaal evangelie, verlangend om mee te helpen van de wereld een betere woonplaats te maken, zodat zij zelfs niet opmerkten of geloofden, dat de modernisten zelfs de grondslagen van het Christelijk geloof ontkenden. Maar het nieuwe evangelisme van onze dagen is nog gevaarlijker. Het is massief. Het wordt goed gefinancierd. Het

4 is populair. Het is geraffineerd. Misschien ligt het grootste gevaar in het feit, dat terwijl zij zeggen "conservatief" te zijn, de belangrijkheid van de grondbeginselen en het gevaar daar vanaf te vallen, gering wordt geacht. Daarom zijn de geïnspireerde woorden van de Apostel Paulus "te bevelen geen andere leer te leren", van veel meer gewicht in onze dagen, dan zij dit waren in de zijne. 4 aug. WEES NIET VERZOT OP PERSOONLIJKHEDEN Als Paulus Timotheus instrueert om zijn volgelingen te waarschuwen voor "eindeloze geslachtsregisters" (1 Tim.1:4), bedoelt hij het statussymbool bij verering van de mens in zijn dagen. Onlangs werd deze schrijver ingelicht door een correspondent uit een van de oostelijke staten van Amerika, dat hij een nazaat zou kunnen zijn van een generaal uit de revolutie, genaamd Stam - en of wij wensten dat dit verder zou worden onderzocht! Wij antwoordden dat wij veel enthousiaster zijn over waar wij naar toe gaan, dan waar we vandaan komen! Omdat er in onze dagen sommigen zijn die zeer trots zijn op hun afstamming, en familiewapens in hun huizen laten prijken, heeft de doorsnee christen blijkbaar nooit zijn stamboom nagezocht. Maar in de dagen van Paulus waren stambomen zeer belangrijk, zelfs onder gelovigen. Iemands familierelaties betekenden veel. Als men een neef in de tweede graad is van Christus, of zelfs een derde graads neef van Petrus, dan "had je het gemaakt". Al zou je ook ruw, dom, of zelfs slecht zijn, dit wordt allemaal door de vingers gezien: je bent in een nauwere relatie met Christus Zelf, of tot de Apostel Petrus, en iedereen staat klaar om je gehoor te schenken. In werkelijkheid heerst de persoonlijke cultus nog steeds bij ons in de Kerk van vandaag, hoewel het op verschillende manieren naar buiten komt. We leven in de dagen van massacommunicatie, waarbij de gezichten van prominente mannen en vrouwen telkens weer getoond worden in kranten en tijdschriften en hun persoonlijkheden tot ons komen door radio en televisie.

5 Zo eisen de prominente "christelijke" politicus, atleet, acteur, schoonheidskoningin, zelfs voormalige gangsters, vandaag de aandacht op. Zij die evangelisatie campagnes organiseren, zoeken vaak zulke personen deel te nemen, om mensen te trekken. Zulke prominente figuren, hoewel misschien in feite wel gered, kunnen heel goed "van de wereld" zijn, en hun christelijke roeping dagelijks onteren, maar hun aanwezigheid trekt mensen, en hun weinig diepgaande getuigenissen worden gebruikt om hun openbare deelname aan het werk van de Heere te rechtvaardigen. Moderne evangelisatieorganisaties hebben dikwijls prominente persoonlijkheden van de wereld geleend, om te helpen als trekpleister voor hun publiek, terwijl de vroegere bede dat de getuige achter het kruis verborgen zou blijven, in alle opzichten als voorbij wordt beschouwd. 5 aug. EEN JALOERSE GOD Wij danken God van harte voor iedere politicus, atleet, acteur of zelfs een misdadiger, die Christus als zijn Redder leert kennen. Maar bekering alleen maakt iemand niet bekwaam voor een voorname plaats in christelijke dienst. Dit is speciaal gereserveerd, vooral in de brieven van Paulus, voor volwassen gelovigen, geheel apart geplaatst voor God, en bevestigd in de waarheid Zie speciaal 2 Tim.2:2 en21: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. Als harten sneller gaan kloppen vanwege de aanwezigheid van de één of andere prestigieuze persoonlijkheid op het christelijk platform, en wanneer zulke persoonlijkheden bewondering ontvangen die eerder toebehoort aan

6 Christus Die voor hen stierf, wordt God onteerd en mishaagd. Het motief om zulke "massatrekkers" te presenteren, zal wel geweest zijn, om grotere aantallen voor Christus te bereiken. Of enige van onze geestelijke leidsmannen spannen samen met afvallige gelovigen in pogingen om in evangelische inspanningen zielen voor Christus te winnen, maar het doel heiligt niet de middelen. Het is nooit goed om verkeerd te doen teneinde een goed einddoel te bereiken. Zijn we vergeten, dat Gods Woord zegt: "Ik, de HEERE uw God, ben een naijverig God" (Ex.20:5) En: "Ik zal Mijn eer aan geen ander geven" (Jes.48:11) Het is waar, dat we hier uit de Tien Geboden citeren, maar herinner u, dat Paulus in zijn brieven alle Tien geboden aanhaalt, met uitzondering van één namelijk het Sabbatgebod. Het verbond van de ceremoniële Wet is weggedaan, maar niet de zedelijke wet zelf, en God is de Enige, Die gerechte en dringende reden had jaloers te zijn vanwege Zijn eer. Christelijke leidslieden spelen een gevaarlijk spel, als zij de aan God verschuldigde eer uitsluitend geven aan prominente personen voor het aantrekken van hun publiek. Het is tijd voor de Kerk om te realiseren dat redding het werk van God is, en dat ware en blijvende resultaten alleen zullen volgen, wanneer we Zijn werk ook op Zijn wijze uitvoeren. 6 aug. VERTRAAGDE GROEI Wat een vreugde en gemeenschap is er in de samenkomsten waarbij de pasgeredden aanwezig zijn! In geestelijke, zowel als in lichamelijke zin, heeft iedereen een baby lief! Maar de vreugde die de harten vervult van

7 liefhebbende ouders, wordt in bittere smart en teleurstelling veranderd, als de baby niet groeit. De laatste toestand is net zo onuitsprekelijk treurig en pijnlijk als de eerste verheugend was. Zo is het ook in het gebeuren van de geest. De "vleselijke" Christen heeft nagelaten te groeien. Hij gaat door in een staat van langdurige kindsheid. Hij moet uitsluitend op melkdieet gehouden worden, hoewel jaren geleden gered, is hij niet in staat vast voedsel te "verdragen" of te verteren, en nog "onervaren in het woord der gerechtigheid", en nog van node, dat hem de eerste beginselen worden bijgebracht. Vertraagde geestelijke groei komt op vele manieren voor, maar deze kunnen allemaal onder één noemer gebracht worden van zinnelijke vleselijkheid. Van de Corinthiërs, die zo ernstig door de Apostel Paulus werden berispt voor hun vleselijkheid, wordt gezegd dat zij zedelijk gezien, onverschillig waren geweest (1 Cor.5:1), opgeblazen (1 Cor.4:18; 5:2), onachtzaam op elkander (1 Cor.6:1-7; 8:1,9,12), gierig (2 Cor.8:6-11; 11:7-9). De Geest bezittende, wandelden zij naar het vlees. Een van de duidelijkste tekenen van vertraagde groei is eigenbelang en partijschap, zoals te zien is bij de Korinthische gelovigen. Zij waren geestelijk klein en bekrompen, zo dat de Apostel hen moest schrijven: "Want gij zijt nog vleselijk; want omdat onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar de mens? Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk?" (1 Cor.3:3,4). Zo zijn dan Petrus zijn vermaningen tot "pasgeboren babies", om "te verlangen naar de onvervalste melk van het Woord", dat zij "daardoor mogen groeien" (2Petr.2:1), voorafgegaan door de woorden: "Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle kwaadsprekerijen" (1 Petr.2:1). De vleselijke natuur is geen geschikte grond voor geestelijke groei.

8 7 aug. DE OORZAAK VAN VERTRAAGDE GROEI In de fysieke sfeer kan de vertraagde groei te wijten zijn aan een ongeluk, of ook wel één van de resultaten van de vloek, zonder direct verband met het gedrag van de ouders, en zeker niet van het kind zelf. In de geestelijke sfeer is dit niet zo. God heeft overvloedig middelen voor elk kind van God, om op te groeien tot geestelijke volwassenheid, en Paulus berispt de Korinthische gelovigen omdat ze niet groeien. De moeilijkheid met de Korinthiërs was, dat zij niet veel trek hadden in het Woord; zij hadden geen verlangen om de waarheid te kennen en te gehoorzamen, want de baby in Christus, die naar de pure melk van het Woord verlangt, zal zeker "daardoor groeien". Dit was ook de moeilijkheid met de Hebreeuwse gelovigen, want toen de Apostel met hen verder wilde gaan in het grote onderwerp van Christus als "een Hogepriester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek", werd hij gedrongen te schrijven: "Van Wie wij hebben vele dingen hebben te zeggen, die zwaar zijn om te verklaren, te zeggen, daar gij traag om te horen geworden zijt" (Hebr.5:11). Dit is nu juist de oorzaak van de vleselijkheid onder de gelovigen van vandaag. Gedurende de tweede wereldoorlog waren er gevallen, waarin ouders naar de schrijver kwamen, met brieven van hun zonen, die dienden in de krijgsmacht, waarin stond dat er in de brief een verborgenheid was waardoor "Johnny" hen kon laten weten naar welk oorlogsgebied hij gezonden was. Nu was het moeilijk om zijn brief te begrijpen. Samen gingen wij dan zitten om de brief in details te onderzoeken, proberend om precies te ontdekken wat het was, wat "Johnny" aan zijn ouders wilde bekendmaken. Wat een belangstelling en betrokkenheid bij een brief van "Johnny"! En toont nu de meerderheid van de gelovigen ook zo'n belangstelling in het Woord van God tot hen? Dat doen zij niet. Zij zijn tevreden met "de eenvoudige dingen", en weten slechts enkele passages die "hun harten verwarmen". Dit is de oorzaak van de geestelijke onvolwassenheid in de Kerk van vandaag.

9 8 aug. GEDEELDE SMART IS HALVE SMART We hebben allemaal weleens de uitdrukking gehoord: "Gedeelde smart is halve smart". Het is waar, dat wanneer iemand ziek is, of in moeite, hij minder met zichzelf begaan is, wanneer hij ontdekt dat anderen net zo ongelukkig, en misschien nog wel meer zijn, dan hijzelf. Sommigen hebben echter deze zegswijze: "Gedeelde smart is halve smart" gebruikt, als zij lichtvaardig over de hel spraken. U hebt misschien weleens iemand horen zeggen: "Wel, als ik naar de hel ga, heb ik tenminste genoeg gezelschap". Dit is waar, maar het gezelschap dat de verlorenen zullen hebben wanneer zij uit Gods tegenwoordigheid worden geworpen, zal hen weinig troost schenken. De Bijbelse geschiedenis van de rijke man en Lazarus brengt dit feit sterk naar voren. De rijke man, zult u herinneren, "leefde elke dag prachtig", terwijl Lazarus: " die voor zijn poort lag, vol zweren. En begeerde verzadigd te worden met de kruimpjes, die van de tafel van de rijke vielen." (Lukas 16:20 en 21). Na verloop van tijd stierven beiden, en de rijke man, die geen noodzaak gevoelde om te worden gered, ervoer plotseling Gods toorn over de zonde, want het Woord zegt: "En toen hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn (Luk.16:23). Vanuit zijn plaats van pijniging zag de rijke man Lazarus en Abraham "van verre", maar dit verschafte hem zeer zeker weinig troost, terwijl we lezen dat "Lazarus vertroost werd". De rijke man, nog steeds met hooghartige superioriteit, vroeg toen Abraham om Lazarus terug te zenden naar de aarde om zijn vijf broers te waarschuwen, ".opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging"

10 (Lukas 16:28). Hij wenste niet dat zijn broeders zich bij hem in de hel zouden voegen. Dan is "leed" onder diegenen die uit Gods tegenwoordigheid zijn gebannen, geen gedeeld leed. Het verhaal eindigt als Abraham geen gehoor geeft aan het verzoek van de rijke man en hem verteld dat, als zijn broeders niet willen horen naar het Woord van God: zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen (Lukas 16:31). Het lot van de rijke man kan vermeden worden door het Woord van God te geloven, en wel in het bijzonder dat gedeelte van het Woord dat ons vertelt dat Christus stierf voor onze zonden, zodat wij gerechtvaardigd konden worden, uit genade en door geloof. Laat u niet verleiden door het spreekwoord: Gedeelde smart is halve smart. Ontvang vandaag nog Christus als uw Verlosser. Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden (Hand.16:31). 9 aug. NIET STERVEN BIJ GEBREK AAN LIEFDE Er wordt gezegd, dat "de wereld sterft wegens gebrek aan een klein beetje liefde". Wanneer we deze uitspraak echter beschouwen in het licht van de Schrift, ontdekken we juist, dat dit het tegenovergestelde van de waarheid is. Luister naar wat Gods Woord hierover zegt: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Joh.3:16).

11 "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren (Rom.5:8). "Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden" (1 Joh.4:9,10). Velen onder ons sterven in hun zonden, maar niet "wegens gebrek aan een beetje liefde". Het is eerder omdat zij de grote liefde afwijzen, die God ons verklaard heeft in Zijn Zoon. Ons wordt verteld in Joh.1:10,11 dat: "Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen." Dit is het probleem: mensen verwerpen Zijn liefde. "En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht.." (Joh.3:19). Maar omdat anderen Hem afwezen, mag u Hem aannemen als uw Redder, en de vreugde kennen van vergeving der zonden en van eeuwig leven: "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven" (Joh.1:12). "De Vader heeft de Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem" (Joh.3:35,36). "Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden" (Hand.16:31).

12 10 aug. DE CHRISTELIJKE PLICHT Driemaal gebruikt de Apostel Paulus in Rom.1:14-16 de uitdrukking "Ik ben", en elke keer draagt zij een belangrijke boodschap uit voor iedere oprechte gelovige in Christus. Ten eerste zegt hij in vers 14; "ben Ik een schuldenaar" - schuldenaar van alle mensen, om hen te vertellen over het reddingswerk van Christus. Maar waarom was hij mensen verschuldigd die hij zelfs nooit gezien had? Om verschillende redenen. Ten eerste, had hij al wat zij nodig hadden om gered te worden van de straf en de kracht van de zonde, in handen. Als ik een dronkaard zie, liggende op de spoorbaan, en ik doe er niets aan, ben ik dan niet een moordenaar als hij door de trein wordt gedood? Als ik een man zie verdrinken, en ik heb een reddingsboei in mijn hand, maar ik werp hem die niet toe, ben ik dan niet een moordenaar als hij voor de laatste maal onder gaat? Als ik millioenen verloren zielen rondom mij heb en, hoewel ik de boodschap van redding weet, hen deze niet vertel, ben ik dan schuldig als zij zonder Christus sterven? Verder voelde Paulus zichzelf een schuldenaar van allen, omdat Christus, Die gestorven was voor zijn zonden, ook stierf voor de zonden van anderen. Zoals hij ook zegt in 2 Cor.5:14,15: Want de liefde van Christus dringt ons; Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. Tenslotte had Christus, Die gestorven was voor Paulus zijn zonden, hem opgedragen om anderen over Zijn reddende genade te vertellen. Zo zegt hij dus in 1 Cor.9:16,17:

13 Want indien ik het Evangelie verkondige, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig! Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Paulus kon verder zeggen wat iedere ware gelovige zou moeten zeggen: Niet, "ik ben schuldenaar, maar", doch liever, "ik ben schuldenaar...dus, is al wat in mij is BEREID", Rom.1:15: Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen. Hij was bereid zijn schulden af te doen, omdat hij datgene had waarmee hij ze kon inlossen - het wonderbaar "evangelie van Gods genade". En hij maakte ook inderdaad deze boodschap bekend aan anderen met alles wat in hem was. En dan nu het derde "ik ben": "Ik ben schuldenaar...dus ik ben bereid... want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft..." (Rom.1:16). Paulus was altijd trots Christus als de machtige Redder van zonden toe te behoren. Kent u Christus als uw Redder? Vertelt u anderen van Hem? 11 aug. OM JEZUS' WIL "...in de dood overgegeven om Jezus' wil." (2 Cor.4:11). Er is veel dat wij allen doen ten eigen baat, ten bate van onze kinderen, onze geliefden, of anderen, maar de echte toets van de liefde van de gelovige voor de Here is, wat hij doet "om Jezus wil". Onder de bedeling van de Wet, vertelde onze Heere aan Zijn discipelen, dat om vergeving te ontvangen, zij zelf moeten vergeven:

14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven (Matt.6:14 en 15). Maar nu, onder de bedeling van genade, vermaant Hij ons om elkander te vergeven: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. (Eph.4:32). Het verschil is treffend. Vóór het kruis: Als je vergeven wilt worden, vergeef. Nu, in het licht van het kruis: U werd genadig vergiffenis geschonken aan het kruis om Christus' wil. In het licht hiervan, weest ook gij teerhartig en vergevend ten opzichte van anderen. En wij dienen verder te gaan dan dit: Niet alleen zullen wij onze broeders in Christus vergeven, maar wij worden toebereid om deze houding evengoed tegenover de gehele wereld te tonen. Paulus zei: "Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen" (1 Cor.9:19), en wijzend naar zijn vervolgingen door ongelovigen, zei hij: ".wij...worden altijd in de dood overgegeven om Jezus' wil" (2 Cor.4:11). Hoeveel ongelovigen zouden voor Christus gewonnen worden; hoeveel van onze christelijke vrienden zouden gesterkt en geholpen zijn, als we deze houding ten opzichte van anderen zouden innemen! Wat betreft het lijden zelf, droeg de Apostel dit met blijdschap, "om Jezus' wil". In zijn schrijven aan de Corinthiërs, zei hij: "Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig" (2 Cor.12:10).

15 Hij had geleerd dat hij in zwakheid des te zwaarder leunde, temeer bad, en dichter bij Zijn Heere werd gebracht. En hierin lag zijn geestelijke kracht. 12 aug. HET WONDERLIJKE GENEESMIDDEL De meesten van ons herinneren zich het product van de drogist, dat jaren geleden als lopend vuur door het land ging en iemand meer dan $ in één jaar opbracht. Het heette Hadacol. Wat er ook verkeerd was met je, Hadacol kon het genezen! Commerciële radios en advertenties in de kranten verbreidden de genezende krachten. Sommige kleine drogisterijen toonden plakkaten op hun deuren waarop stond, "INGANG VOOR HADACOL". Een grappige geschiedenis kwam in omloop in die tijd over een vrouw, die voor de radio had getuigd: "Voordat ik begon met het innemen van Hadacol kon ik niet lezen en niet schrijven; nu leer ik op de hogeschool"! Sommige mensen denken dat christendom net is als wat van Hadacol werd gedacht. Feitelijk geven sommige evangelisten de verkeerde indruk, dat als iemand Christus aanneemt, alles plotseling in orde zal komen. Niets is minder waar. Het leven van een christen is een strijd, en we kunnen deze strijd niet winnen, zonder zeer ijverige, ernstige Bijbelstudie en gebed. In feite is het deze strijd die het Christenleven lonend maakt. God voorziet ons van een volledige wapenrusting, met inbegrip van: "het zwaard des Geestes" en "het schild des geloofs" (Eph.6:16,17) en zegt: "Sta vast". Inderdaad zegt Jak. 4:7: "Weerstaat de duivel, en hij zal van u vlieden". God heeft iedere ware gelovige als het ware ingedeeld in Zijn "krijgsmacht", en Hij bemoedigt een ieder van ons om te zijn: "..een goed krijgsknecht van Jezus Christus" (2 Tim.2:3).

16 Inderdaad verwacht Hij dit evengoed van elke samenwerkende gemeenschap van gelovigen, want Paulus schreef aan de heiligen te Filippi, door goddelijke inspiratie: "Alleen wandelt waardig het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof van het Evangelie" (Phil.1:27). 13 aug. HET GEHEIM VAN HET EVANGELIE Het was van betekenis dat aan Paulus, niet aan Petrus, het eerst "het geheim van het evangelie" werd geopenbaard. (Zie Eph. 3:1-3; 6:19). Hij was het, die het eerst werd uitgezonden om de leer van redding te verkondigen, en alles te openbaren wat op Golgotha was volbracht. De Oud Testamentische Geschriften hadden voorspeld, dat de zonden van anderen gelegd zouden worden op Christus, maar zij hadden niet uitgelegd hoe Christus' dood de basis zou zijn voor de rechtvaardiging van de zondaar. Veel misdadigers zijn vrijgesproken omdat hun misdaden op iemand anders "werden geschoven", maar dit heeft in geen enkel geval de misdadiger gerechtvaardigd! Sommige oprechte christenen schijnen te denken dat vervanging het toppunt van Bijbelse waarheid is, terwijl het in feite slechts het begin is, want vervanging op zichzelf sluit niet de rechtvaardiging van de zondaar in. Het is ook waar, dat redding reeds vóór Paulus werd aangeboden. Aan de mensen was verteld, wat te doen om gered te worden - hoewel de voorwaarden van tijd tot tijd veranderden en bij komst van Christus werd ook onderwezen, in Hem te geloven tot redding. In die tijd waren offers, besnijdenis, waterdoop, etc. nog vereist ter vergeving van zonden - en elke gelovige moest God op Zijn wijze benaderen. Dit is het, waarom deze religieuze handelingen werden

17 onderhouden gedurende de aardse bediening van onze Heere, en zelfs tot voorbij Pinksteren. De Apostel Paulus echter werd later opgewekt om "het geheimenis van het evangelie" bekend te maken, en de glorieuze volbrenging van Christus op Golgotha te verkondigen. Al de rijke zegeningen die zo pakkend naar voren gebracht worden in Paulus' brieven, komen op ons af vanaf Golgotha. Aan ons is "de hoop der glorie", omdat Hij leed wegens onze schande. Voor ons is de zegen van "vrede bij God" omdat Hij Gods toorn over de zonde droeg. Voor ons is de bevrijding van de last der zonde, omdat Hij die last op zich nam. Elke van "alle geestelijke zegeningen", aan ons gegeven, komt naar ons toe vanaf Golgotha. Paulus' "geheimenis van het evangelie" draait om Golgotha. Geen wonder dat Paulus zijn prediking noemt, "de prediking van het kruis". 14 aug. DE HEILIGE GEEST EN DE PINKSTERGELOVIGEN Het geprofeteerde werk van de Heilige Geest in verband met Zijn volk Israël dient helder te worden begrepen, willen we Zijn werk vandaag verstaan in verband met de leden van het Lichaam van Christus. In Joël 2:28,29 beloofde God hen dat zij op bovennatuurlijke wijze zullen profeteren, etc., maar in Ezech.36:26,27, Hij beloofde ook dat ze op bovennatuurlijke wijze Zijn wil zouden doen: En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. Zo wilde God tonen, dat de enige weg waarin Zijn eigen volk Hem volkomen kan gehoorzamen is, indien Hij bezit neemt van hen en er voor zorgt dat ze Zijn wil gaan doen.

18 Hoewel we vandaag alle voordelen en zegeningen van de bedeling der genade hebben, en hoewel we zeer ernstig verlangen om te gehoorzamen en God te dienen zoals het behoort, schieten wij voortdurend tekort. Dit, omdat in tegenstelling met de algemene gedachte, niemand van ons gedoopt is met de Geest, zie: Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen (Hand.1:5). Want ook wij allen zijn door één Geest tot een lichaam gedoopt.. (1 Cor.12:13). Wij moeten opletten om de onmiddellijke verandering vast te stellen, die plaats vond in het gedrag van de Pinkstergelovigen, toen de Heilige Geest gekomen was om bezit van hen te nemen. Niet alleen spraken zij in tongen en profeteerden en deden wonderen, maar zij allen begonnen voor elkander te leven. "En de menigte van hen, die geloofden, was één hart en één ziel; en niemand zeide, dat iets van wat hij had, zijn eigen ware, maar alle dingen waren hun gemeen (Hand.4:32). We hebben deze manier van leven niet waargenomen onder diegenen die zichzelf Pinkstermensen noemen. 15 aug. DE HEILIGE GEEST EN DE GELOVIGE VANDAAG Genade en geloof zijn de karakteristieke kenmerken van de huidige bedeling. Niet alleen wordt redding nu verklaard uit genade te zijn, door geloof, maar de Geest werkt ook in de gelovige door genade, door geloof. Hij neemt geen bezit van ons en is oorzaak van ons doen wat goed is, maar verblijft binnenin ieder gelovige, 1 Cor.6:19: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet

19 zijt? om ons te voorzien van de nodige leiding en de kracht, om verzoekingen te wederstaan. Wij mogen, door geloof, gebruik maken van deze voorziening,. De Geest, Die ons het eerst leven toedeelde, zal ook kracht geven om verzoekingen te weerstaan en zonde te overwinnen. In onze onmacht om zelfs te bidden zoals het behoort, "..komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. de Geest Zelf bidt voor ons. (Rom.8:26). In onze zwakheid worden we: "met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens" (Eph.3:16) en God buigt zelfs neer om:..ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest Die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. (Rom.8:11 en 12).). De gevolgtrekking uit de bovenstaande passage is, dat, hoewel pijnlijk beproefd, we toch schuldenaars zijn ten opzichte van de Geest, die binnen in ons woont en zorgt voor overwinnende kracht. De vraag is gewoonlijk in tijden van beproeving, of wij waarlijk verlangen om te overwinnen, want wij kunnen overwinnen in elk gegeven geval, uit genade, door geloof. In de tegenwoordige bedeling is het niet waar, dat het niet mogelijk is voor de gelovige om te zondigen, maar het is waar dat het in elke situatie voor hem mogelijk is, niet te zondigen, want de Geest is altijd aanwezig om te helpen.

20 16 aug. DE BIJBEL OP DE VLOER "...Gij hebt vanwege Uw ganse Naam Uw Woord groot gemaakt" (Ps.138:2). Toen mijn Bijbelstudie onlangs op een avond was afgelopen, bemerkte ik dat ik een Bijbel naast een stoel op de grond had laten liggen. Bij het bespreken had ik deze een moment daar neergelegd om een concordantie te raadplegen, en was vergeten haar weer op te rapen. Nu bezwaarde het mij, toen de gedachte bij mij opkwam dat het gezegende Boek daar lag; in feite hield het mij zo bezig, dat ik terugging om het te halen en op zijn vaste plaats te leggen. Toen dacht ik er over na, hoe zo'n onbeduidende zaak mij zo bezig kon houden. Was het omdat ik mij herinnerde hoe mijn vader nooit toeliet dat er ooit iets op de Bijbel werd gelegd? Had uitsluitend mijn gevoel mijn denken verward? Zeer zeker is het Woord van God voor altoos in de hemel gezeteld, en het boek dat op de grond lag, was slechts papier, inkt, en een leren band. Of wat was het? Was het ook niet het Woord van God, zoals het aan ons gegeven is? En is God niet Zelf daarin, als zodanig, vertegenwoordigd? Als onze landsvlag met zekere eer en respect moet behandeld worden; en het heiligschennis is om het als gewoon doek te behandelen, hoeveel temeer is dit het geval wanneer het de Heilige Schrift betreft! Nee, het was niet alleen het voorbeeld van mijn vader dat in mijn gedachten kwam toen ik de Bijbel daar zag liggen, zeker was het dat niet alleen. Eerder was het een Schriftgedeelte waaraan hij ons dikwijls herinnerde; de geïnspireerde woorden van David, boven aangehaald: "Gij hebt vanwege Uw ganse Naam, Uw Woord grootgemaakt." Het is wel zeker, dat God wil dat wij Zijn Woord gebruiken als een tekstboek, waaruit wij Zijn wil mogen leren kennen. Het is geen teken van eerbied voor dit grote Boek om het onaangeroerd op de boekenplank te laten liggen. Hij wil, dat wij het gebruiken en bestuderen, misschien wel om

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

DE TWEE NATUREN IN DE GELOVIGE

DE TWEE NATUREN IN DE GELOVIGE De oude en de nieuwe mens De gelovige die waarlijk geestelijk wil zijn, moet erkennen dat in hem nu twee naturen zijn; dat behalve de gevallen natuur van Adam, er ook de volmaakte natuur van Christus is,

Nadere informatie

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest De natuurlijke mens en de Heilige Geest "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". 1 ste uitgave: 1982 (in boekvorm) 2 de uitgave:

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen,

Nadere informatie

Het kenmerk van de christen

Het kenmerk van de christen Het kenmerk van de christen Hoofdstuk 8 uit The Great Evangelical Disaster 1 Dr. Francis A. Schaeffer Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Voetnoten door M.V. INHOUD 1. Het kenmerk

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

De mens Zijn natuur en bestemming. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam.

De mens Zijn natuur en bestemming. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam. www.bijbel.nl 1 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 (blz.7). De ziel en het lichaam Overleeft de ziel de dood van het lichaam? Bewijzen dat de mens een ziel

Nadere informatie

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten!

Romeinen 11. God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Romeinen 11 God heeft Zijn volk Israël niet verstoten! Deze en volgende studies over de Romeinenbrief werden oorspronkelijk gebruikt door studenten aan de Wesleyan University in Middletown, CT, en Trinity

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Catechismus van Geneve

Catechismus van Geneve Catechismus van Geneve JOHANNES CALVINUS AAN DE TROUWE DIENAREN VAN CHRISTUS, DIE IN OOSTFRIESLAND DE ZUIVERE LEER VAN HET EVANGELIE VERKONDIGEN. Voorwoord : Daar het ons voegt er op alle manier naar te

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

Leven en tijd van Josia

Leven en tijd van Josia Leven en tijd van Josia C.H. Mackintosh Leven en tijd van Josia 2 Kronieken 34-35 Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2012 Oude Sporen E mail: redactie@oudesporen.nl www.oudesporen.nl Uit: Misc.

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON,

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON, 1 DE NATUUR VAN DE MENS IN ZIJN VIERVOUDIGE STAAT VAN DE EERSTE OPRECHTHEID; ALGEHELE BEDERF; BEGONNEN HERSTEL; EN VOLTROKKEN GELUKZALIGHEID OF ELLENDE. Vertoond in verscheidene Praktikale Redevoeringen

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse),

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Nadat ik in mei 2007 uw antwoord ontvangen heb, op mijn vragen die ik destijds gesteld heb. Heb ik in alle gebrek geprobeerd, uw antwoord

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Voorwoord. Bijbelvertaling

Voorwoord. Bijbelvertaling Voorwoord Door A. Lukkien. De volgende opstellen zijn eerst verschenen in de Geldersche Post. Ze schijnen slechts weinig met elkander in verband te staan. Maar er is één band, die ze samenbindt, n.l. het

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie