VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 STUK 579 ( ) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: mevrouw Carla Dejonghe, voorzitter, de heer Stefan Cornelis, mevrouw Annemie Maes, mevrouw Elke Roex, de heer Johan Van den Driessche Plaatsvervangers: de heer Arnaud Verstraete, mevrouw Khadija Zamouri Andere leden: de heer Paul Delva, mevrouw Liesbeth Dhaene, mevrouw Brigitte Grouwels 1352

2 - 2 - INHOUD 1. Berichten van verhindering 2. Samengevoegde Interpellaties (R.v.O., art.62) - Interpellatie van mevrouw Khadija Zamouri tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van mevrouw Brigitte Grouwels tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de herstructurering bij de vzw Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van mevrouw Annemie Maes tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, betreffende de herstructurering bij de Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van de heer Johan Van den Driessche tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de herstructurering bij vzw Vlaams-Brusselse Media en het verdwijnen van FM Brussel

3 Berichten van verhindering De heer Dominiek Lootens-Stael, de heer Bruno De Lille en mevrouw Cieltje Van Achter zijn verontschuldigd voor de vergadering. 2. Samengevoegde interpellaties (R.v.O., art.62) - Interpellatie van mevrouw Khadija Zamouri tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van mevrouw Brigitte Grouwels tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de herstructurering bij de vzw Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van mevrouw Annemie Maes tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, betreffende de herstructurering bij de Vlaams-Brusselse Media - Interpellatie van de heer Johan Van den Driessche tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, met betrekking tot de herstructurering bij vzw Vlaams-Brusselse Media en het verdwijnen van FM Brussel Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik heb mijn interpellatie opgemaakt vlak nadat ik het nieuwsbericht over FM Brussel in de krant had gelezen. Sindsdien is er heel wat gebeurd, maar ik zal mijn interpellatie lezen zoals ik ze heb opgemaakt. Tijdens de vorige legislatuur werd het initiatief genomen om Brussel Deze Week, tvbrussel, Agenda, FM Brussel en brusselnieuws.be te integreren in 1 organisatie. De nieuwe vzw Vlaams Brusselse Media zag vorig jaar het levenslicht. De afzonderlijke vzw s hielden op met bestaan. De nieuwe Brusselse mediaspeler ontving meteen ook de subsidie van de samenstellende organisaties vanuit de Vlaamse Regering en het VGC-College en werd dus ineens 1 grote speler met een jaarlijks budget dat ongeveer 10 miljoen euro bedraagt. Eens de nieuwe juridische structuur een feit werd, was de kous uiteraard niet af. De fusie van de voormalige media moet op het vlak van organisatie uitgetekend worden. Zo stelt zich de vraag of de fusie tot gevolg zal hebben of de redacties van de televisie, de krant, de cultuuragenda, de website en de radio in de toekomst meer crossmediaal zullen gaan samenwerken. Indien dit het geval is, hoe zal dat gebeuren? De Vlaams-Brusselse media ontvangen zeker in vergelijking met andere gesubsidieerde media in Vlaanderen veel overheidssubsidies. Het is daarom belangrijk dat dit geld zorgvuldig, efficiënt en effectief wordt ingezet. Daarom dat de vraag pertinent is of de fusie op korte of middellange termijn ook efficiëntiewinsten zal opbrengen.

4 - 4 - We begrepen reeds vroeger uit besprekingen in de RVG en uit de beleidsnota s van uzelf en uw collega Sven Gatz dat de vzw Vlaams Brusselse Media bezig is met het uittekenen van een strategisch traject. Dit is in het kader van een nieuwe beheersovereen-komst die de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie enerzijds en de Vlaams Brusselse Media anderzijds voor de periode willen aangaan. Op 9 juni 2015 vernamen we dat de Vlaams Brusselse Media (VBM) een nieuwe strategie heeft uitgetekend. Mogen we er vanuit gaan dat hiermee een belangrijke stap is genomen in de Vlaams Brusselse Media nieuwe stijl? Kan u een toelichting geven bij de nieuwe plannen en strategie die de Vlaams Brusselse Mediapartner heeft uitgewerkt? We begrepen dat u en uw collega Sven Gatz de lat hoog willen leggen. Terecht, de VBM ontvangt veel overheidsgeld waarvoor we allen onze bijdrage doen via belastingen. Bent u nu tevreden met het resultaat? Indien niet, graag een antwoord. Hoe is het proces verlopen waarbij de vzw VBM haar nieuwe strategie uittekende? Hebt u hierin inspraak gehad? Welke klemtonen legde u hierbij? Zijn die terug te vinden in de uiteindelijke uitkomst van de strategische oefening? De VBM krijgt inkomsten van 2 overheden. Het is belangrijk voor de mediapartner dat de overheden met 1 stem spreken? Hebt u in heel dit proces contact gehad met uw collega Gatz? Dit is kort mijn allereerste vraag. Ik hoop dat u zo uitgebreid mogelijk zal antwoorden omdat ik denk dat iedereen echt wel zit te wachten om te horen waaraan ze zich mogen verwachten. Ik was gisteren ook aanwezig tijdens de persconferentie die u en uw collega Gatz hebben gegeven. Naar aanleiding daarvan zou ik graag een motie van aanbeveling willen indienen omdat er ondertussen toch wel een aantal dingen zijn gebeurd. Ik zou even tijd willen maken om dit te bespreken met de collega s. De voorzitter: U raadpleegt uw collega s, u dient de motie in en het wordt vervolgens besproken op het eerstvolgende Uitgebreid Bureau. Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Na de grondige herstructurering van de Vlaams Brusselse media eind vorige legislatuur, heeft de Raad van Bestuur van de fusie vzw een nieuwe drastische ingreep genomen. De stadsradio FM Brussel wordt stopgezet. Dat was de beslissing, maar ik moet nu al met 2 woorden spreken: wordt mogelijks stopgezet. Crossmediale samenwerking werd blijkbaar begrepen als een crossmediale afschaffing. De hoofdredactrice van de stadskrant Brussel Deze week krijgt, samen met nog een 6-tal andere personen, ontslag. Wat betekent dit voor de krant? Dit is toch een vraag die opwelt als men dit hoort. En het college van hoofdredacteurs van de media, lijkt vervangen door 1 hoofdredacteur. Ook dit roept vragen op? Ik steun de plannen om nog meer in te zetten op digitale media. We hebben wel niet alle detailles gezien, maar voor zover we kunnen zien zitten er in de nieuwe plannen wel een heleboel goede zaken.

5 - 5 - Dit wil ik op voorhand zeggen, maar ik ben toch bezorgd om bepaalde aspecten van de voorgestelde hervorming. Dit heeft in de eerste plaats te maken met het mogelijks verdwijnen van FM Brussel. Doelstelling van de ganse hervorming is om het bereik van de Vlaams-Brusselse media te vergroten. Maar het schrappen van een radiozender dreigt er net voor te zorgen dat bepaalde doelgroepen, zoals senioren en mensen met een allochtone achtergrond, nog minder in contact komen met de Vlaams-Brusselse media. Net het tegenovergestelde van wat de hervorming beoogt dus. We moeten immers beseffen dat niet iedereen in Brussel over een vlotte toegang tot internet beschikt. Om deze mensen toch te bereiken, heeft de radio een belangrijke rol te spelen. Net daarom ben ik opgetogen met het feit dat de betrokken ministers nu een opening laten om FM Brussel toch verder te laten bestaan. Een tweede bezorgdheid heeft te maken met de diversiteit van de berichtgeving. Het college van hoofdredacteurs wordt vervangen door slechts 1 algemeen hoofdredacteur. In de vorige regeerperiode spraken we af om een college van hoofdredacteurs aan te stellen als waarborg voor de diversiteit van de berichtgeving. Nu wordt plots teruggekomen op deze redelijk recente politieke afspraak. Voor CD&V is de aanstelling van een algemeen hoofdredacteur daarom enkel aanvaardbaar, indien dit gepaard gaat met een plurale redactieraad waarin de diverse media ook aan bod komen en met een sterk redactiestatuut. Een organisatie en statuut, naar het voorbeeld van de VRT, zou een zeer goede garantie zijn voor goede berichtgeving. Vervolgens heb ik vragen bij de uitspraken van CEO Michel Tubbax dat "de Brusselse media meer in de breedte en minder in de diepte moeten werken". Ik vrees dat er in de toekomst nog minder ruimte zal zijn voor diepgravende berichtgeving. Vooral Brussel Deze Week doet veel aan duiding en achtergrondinformatie. Dit zijn vaak artikels waar veel tijd inkruipt, en waarvan het journalistieke eindresultaat niet altijd gegarandeerd is. Dit is ook een van de redenen waarom commerciële media weinig aan onderzoeksjournalistiek doen. Net hier lag een belangrijke taak voor de Vlaams-Brusselse media in het algemeen en voor Brussel Deze Week in het bijzonder. Het was eigenlijk Brussel Deze Week die deze taak op zich nam. Dat de CEO zo uitdrukkelijk stelt dat er minder ruimte is voor diepgang, vind ik verontrustend. Te meer, omdat deze hervorming gepaard gaat met het ontslag van de hoofdredactrice van Brussel Deze Week, die aan haar redactie de nodige ruimte gaf voor diepgravende onderzoeksjournalistiek. Geacht collegelid, dit alles vraagt om uitleg en motivering bij de bevoegde minister. Een deel van de genomen beslissingen hebben wel degelijk politieke gevolgen. Hierover is er tot op heden te weinig politiek overleg geweest. Daarom had ik graag de volgende vragen gesteld: In welke mate was u betrokken bij deze drastische ingreep? Was er geen alternatief mogelijk en dan denk ik vooral aan de radiozender? Had men geen andere creatieve invulling kunnen geven aan de radiozender bv. ten bate van een betere wisselwerking tussen de diverse gemeenschappen met een migratieachtergrond, de Vlaamse Gemeenschap en Brussel? Dat is zeker een terrein waar er nog heel veel te doen is. Deze gemeenschappen luisteren heel veel naar de radio. Daar is misschien toch meer creativiteit te vinden dan wat men tot nu toe heeft gezien.

6 - 6 - We kennen de grote lijnen van de herstructurering, maar toch had ik graag meer details hierover gekregen. Op wat is de beslissing rond FM Brussel bijvoorbeeld, gebaseerd? Is dit ook te wijten aan de financiële situatie van de radiozender? Hoe wordt de ingreep bij het personeel verantwoord? Hoe werd het ontslagen personeel op de hoogte gebracht en hoe worden ze nu begeleid? Dat is niet meer dan een menselijke bekommernis voor het betrokken personeel. Waarom wordt er gekozen om naar 1 hoofdredacteur te gaan? Wat is de motivering van deze beslissing? Dit is, zoals ik al zei, in tegenspraak met de politieke afspraken bij de hervorming van de Vlaams Brusselse Media. Wordt er een college van hoofdredacteurs behouden? Wordt er een volwaardig redactiestatuut opgesteld voor de redactie (cfr. VRT)? Wat is de individuele verantwoordelijkheid van de hoofdredacteurs van elk medium? Op welke manier wordt de journalistieke onafhankelijkheid en de pluralistische nieuwsgaring en duiding gegarandeerd? Hoe wordt het Vlaams Parlement en de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie betrokken bij de uitbouw van het convenant dat gesloten zal worden tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de VBM? Wat is de impact van het afschaffen van FM Brussel op het radiolandschap? Hoe worden deze luisteraars nu nog bereikt? Het gaat vaak om jonge Brusselaars, die moeilijk bereikbaar zijn via andere kanalen. Hoe wordt Brussel Deze Week in de toekomst verder uitgebouwd? Mevrouw Annemie Maes (Groen): Ik wil de voorzitter bedanken omdat ze ingegaan is op onze vraag om vandaag deze commissie bijeen te roepen over dat belangrijke onderwerp. Mijn collega, Elke Van den Brandt, heeft het deze week in het Vlaams Parlement al gezegd aan minister Sven Gatz: Wat heeft u in godsnaam bezield om FM Brussel op te doeken, om 10% van het personeel op straat te zetten, om nog eens een 60-tal freelancers te bedanken voor hun diensten, om de hoofdredactie van Brussel Deze Week te ontslaan? Wel, collegelid Pascal Smet, deze vraag stel ik u ook. Want het is evenzeer uw verantwoordelijkheid als collegelid. U heeft gisteren tijdens de persconferentie beweerd dat u zich niet mag bemoeien met het operationele. Dat klopt. Maar, hier is geen sprake meer van het operationele. Hier is het wel degelijk de lijn en de strategie waar we het over hebben. Het is wel degelijk uw verantwoordelijkheid. U heeft destijds, als minister, de 3 vzw s verplicht om in 1 vzw op te gaan. Een paar dagen geleden heeft u met heel veel stelligheid gezegd dat FM Brussel zou verdwijnen. Dan kan u ook met even grote stelligheid, gisteren of vandaag, zeggen dat FM Brussel blijft (opmerkingen van collegelid Pascal Smet). Wij hebben ook gelezen en gehoord, dat u gezegd heeft dat dit volledig in de lijn lag, dat u meeging in dat verhaal. Het ligt niet in de lijn met wat u zelf geschreven hebt in uw regeerakkoord en wat er in de vorige legislatuur op de rails was gezet. Daar was uitdrukkelijk afgesproken dat er een koepel zou opgericht worden, een fusie van 3 vzw s, met behoud van de 4 aparte poten: tv, radio, papieren format en het digitale. Met het behoud van 4 hoofdredacteurs, met elk een onafhankelijke redactionele lijn. In uw regeerakkoord, Goesting in Brussel, schrijft u: Een nieuwe organisatie, die alle Nederlandstalige Brusselse mediapartners overkoepelt, ging in maart 2014 van start. In deze legislatuur wordt verder vorm gegeven aan de uitbouw van een coherente visie (crossmediale inzet van

7 - 7 - journalisten), een efficiënte besluitvorming en bestuur (uniforme zakelijke structuur), een efficiënte inzet van de middelen en een groter bereik (objectieve meting). De afspraken worden vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst tussen het nieuwe Mediaplatform, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Een hervorming van de bestaande mediastructuren hoeft niet per se een slechte zaak te zijn, maar elke vorm van media heeft haar bestaansrecht. Het wegsnoeien van 1 belangrijke mediapoot lijkt in deze dus absurd. Wij zijn niet de enige die dat zeggen. U heeft het protest ook gehoord. Zelfs deze ochtend heb ik de Vlaamse Minister-President horen zeggen dat het koudweg opdoeken van de radiozender geen goede beslissing is. Groen vraagt al van meet af aan om het behoud van FM Brussel, om de volledige waaier aan mediavormen te behouden en een garantie voor kwaliteitsvolle, onafhankelijke media met genuanceerde en veelzijdige berichtgeving over Brussel. Zeker aangezien de hoofdstad van Vlaanderen nu vaak in de feiten afwezig is in de grotere Vlaamse media. De besparingen en de ontslagen bij de Vlaams- Brusselse Media zullen onvermijdelijk tot een verschraling van het Nederlandstalige mediaaanbod in Brussel leiden. Groen begrijpt daarom niet dat uitgerekend 2 Brusselse ministers, die bevoegd zijn voor media in Vlaanderen en in Brussel, Brussel het niet lijken te verdedigen. De laatste dagen zijn tal van individuen, organisaties en instellingen op de bres gesprongen voor het behoud van FM Brussel. Terechte argumenten werden aangehaald: de belangrijke functie als kweekvijver voor radiotalent die daarna verder doorstromen naar andere nationale media. Maar FM Brussel is meer dan een radio. FM Brussel ademt Brussel uit, is zichtbaar aanwezig op alle evenementen in het bruisende Brussel. Het is ook onbegrijpelijk dat de beslissingen van de hertekening van het volledige medialandschap vanuit een kil en eng markteconomisch denken worden genomen en men het louter beperkt tot kijkcijfers en luisterbereik. FM Brussel bereikte trouwens maandelijks 52% van alle Nederlandstalige Brusselaars en reikte ver over taal- en gewestgrenzen heen. Het schijnt zelfs dat Vincent Kompany ook luisterde naar FM Brussel. Als hij in Engeland zat miste hij FM Brussel. Dat zijn de woorden van David Steegen, die ook in de Raad van Bestuur zit van de nieuwe Vlaams-Brusselse Media. Tal van pendelaars die in hun auto staan aan te schuiven richting hoofdstad schakelen vaak over naar de lokale radiozender. De website fmbrussel.be haalde in 2014 gemiddeld unieke bezoekers per maand, of zo n unieke bezoekers per jaar. Bij zijn aanstelling als CEO zei Michel Tubbax: Mijn carrière situeerde zich totnogtoe in de privésector, met winst maken of beurswaarde creëren als voornaamste doelstelling. Bij de Vlaams-Brusselse Media wordt me vooral gevraagd om kwaliteit af te leveren." Dit spreekt boekdelen. Ook de kille afstandelijke wijze waarop door de CEO gecommuniceerd werd naar het personeel en de buitenwereld toe. Er is ook een vraag van het personeel om de CEO opzij te schuiven en daarover heeft u totnogtoe geen standpunt willen innemen. Groen stelt zich dus vragen bij het mantra dat voortaan alles gebenchmarkt, gemarketeerd en gemeten wordt en dit ten koste van oprechte journalistiek. Wat betreft die kwaliteitsvolle en onafhankelijke wijze van werken, hebben wij ook nog een aantal bedenkingen bij de beleidsnota van Vlaams minister Sven Gatz. In het licht van de recente ontwikkelingen zijn wij enorm bezorgd. Wat staat er in de beleidsnota van Vlaams minister Sven Gatz? De kernopdracht van de Vlaams-Brusselse media zal erin bestaan een

8 - 8 - bijdrage te leveren tot het informatie-, communicatie- en promotiebeleid van de Vlaamse gemeenschap en de VGC in Brussel. Betekent dit een aanslag op de kritische en onderbouwde journalistiek? Voor zo n promotiebeleid heb je natuurlijk minder journalisten nodig en meer marketingmensen. Maar, mijnheer het collegelid, de pers is geen communicatiebureau van de Vlaming in Brussel en bij uitbreiding van de meerderheid. Mijn vragen zijn de volgende: Er is heel wat te doen omtrent de besluitvorming. Wij zouden graag duidelijkheid krijgen. Hoe werden de verschillende adviesraden, het personeel, de Raad van Bestuur, het management en de VGC, uzelf, betrokken bij besluitvorming met betrekking tot het opdoeken van FM Brussel, het ontslag van de hoofdredacteur van Brussel Deze Week en de aangekondigde ontslagen? Zijn alle regels gevolgd? Want ik hoor en ik lees dat er misschien bepaalde regels niet gevolgd zouden zijn. Hoe kon de pers ingelicht worden en het nieuws over de ontslagen al online staan, terwijl de werknemers zelf nog in vergadering zaten en van niets wisten? Op basis van welke argumenten is er besloten dat FM Brussel afgeschaft moet worden? Kunt u meer toelichting geven bij de scenario s die bestudeerd werden waarbij FM Brussel minder werkingsmiddelen kreeg, maar niet opgedoekt werd? Kunt u ons alle documenten bezorgen die geleid hebben tot die beslissing, niet alleen met betrekking tot FM Brussel, maar ook de verdere strategie voor de andere media? Ik verwijs hiervoor naar die fameuze studie van Jan Callebaut. Krijgen wij een kopie van die documenten? Ik denk dat wij die graag zo snel mogelijk willen hebben, want het is op basis van die documenten dat de beslissingen zijn genomen. Het is op basis van die documenten dat wij nu verder willen zien welke stappen er moeten gezet worden om de Vlaams-Brusselse Media te redden. Wat hebt u zelf gedaan om het voortbestaan van de Nederlandstalige Brusselse radiozender te verdedigen? Waarom hebt u geoordeeld dat de enige Nederlandstalige Brusselse radiozender beter geschrapt kon worden? Welke elementen in de werking van FM Brussel waren volgens u niet in orde? Ik heb het nog niet gehoord. Iedereen spreek er vol lof over, maar het wordt wel geschrapt. Dat is zeer cynisch. Gisteren heeft u gezegd dat u zal vragen dat FM Brussel on air blijft, dat u zal vragen aan de Raad van Bestuur om terug te komen op de beslissingen. Volgens ons kunt het gewoon ook beslissen. Mijnheer het collegelid, u kan zeggen aan de Raad van Bestuur: Dit is hier fout. Dit is niet in overeenstemming met de strategische lijnen. Maak uw huiswerk opnieuw. Maar dat heb ik u niet horen zeggen. Een radiolicentie is geld waard. Ik denk dat er ook andere belangen meespelen. Hoe wordt het gat in het media-aanbod opgevangen na een eventueel verdwijnen van FM Brussel? Welke

9 - 9 - economische en financiële belangen spelen hier, waarvan wij nog geen weet hebben en u wellicht wel? Waarom werd het debat over de Beleidsnota Stedelijk beleid en Media, dat normaal voor vandaag gepland was in een plenaire zitting van de Raad, niet afgewacht alvorens zo n ingrijpende beslissingen te nemen? Groen zal daarom een resolutie indienen, waarbij wij vragen om alle beslissingen van de Raad van Bestuur over het strategisch plan onmiddellijk te schorsen, om met spoed te overleggen met de Raad van Bestuur van de Vlaams-Brusselse Media en met het personeel. Wij vragen dat u uw verantwoordelijkheid opneemt als collegelid en dat u overlegt met de Raad van Bestuur en met het personeel over de impact van de beslissingen op het media-aanbod en op het personeel. Wij vragen om een nieuw voorstel uit te werken dat rekening houdt met het belang van de brede waaier aan mediakanalen die elk hun profiel en doelgroep kunnen behouden en om het behoud van FM Brussel in de brede waaier van mediakanalen te verzekeren. U heeft nu wel gezegd dat het een aantal weken on air blijft, maar ik heb u niet horen zeggen dat u gaat voor het behoud van FM Brussel. In deze resolutie gaan wij u ook vragen om na te gaan of alle regels zijn gevolgd met betrekking tot de besluitvorming, in het bijzonder het opdoeken van FM Brussel, het ontslag van de hoofdredacteur van Brussel Deze Week en andere aangekondigde ontslagen. Het is zeer belangrijk om alle documenten te ontvangen van het consultancyrapport en het strategisch plan. Ze moeten zo snel mogelijk publiek gemaakt worden. Hierover moet een breder maatschappelijk debat georganiseerd worden. Ik hoop dat ik zeer veel antwoorden zal krijgen. De voorzitter: Ik heb uw voorstel van resolutie goed ontvangen. Dit zal de reglementaire weg volgen: u heeft 3 werkdagen om deze tekst eventueel aan te passen, naar aanleiding van deze commissie. De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Tijdens de vorige legislatuur werd beslist dat de verschillende Vlaamse media in Brussel 1 huis en 1 merk zouden worden. De nieuwe organisatie moet efficiënter, maar vooral beter geplaatst zijn om de grote uitdagingen van de crossmediale samenwerking aan te gaan en op die wijze een waardige Vlaamse speler te blijven in het Brussels medialandschap. Een huis waarop de Brusselse Vlamingen, de Vlaamse gemeenschap en de Brusselaars fier kunnen zijn. Een huis dat tevens verbindend werkt, zowel binnen Brussel als met de rest van Vlaanderen. Daartoe is een nieuw plan nodig, dat wist tot vorige week alleen de goed geïnformeerde burger. Sinds deze week is zowat iedereen op de hoogte over de herstructurering, tot in het diepe Vlaanderen toe. Mocht de wijze waarop dit nieuws werd bekend gemaakt niet op zo n onmenselijke en amateuristische wijze gebeurd zijn, zou men spreken van een prachtige marketingstunt. Eigenlijk was het de bedoeling dat wij op 26 juni 2015 in de Raad de Beleidsnota Media zouden bespreken. Het is een eigenaardige speling van het lot dat wij dit debat nu al hebben, waarbij de informatie die wij vandaag hopen en willen krijgen ons zal toelaten om met nog meer ijver de volgende zitting voor te bereiden en te stofferen.

10 Ik zal nu geen lange voorbeschouwingen geven over de problematiek Ik zal mij nu concentreren op de vragen zelf. Maar ik zal u alvast zeggen dat wij, als N-VA, volledig meevoelen met de FM Brussel-gemeenschap. Wij vinden dit een domme en oneerlijke beslissing. Ik heb mijn vragen opgedeeld volgens 2 thema s. Eerst omtrent het plan zelf en dan omtrent het verdwijnen van FM Brussel. Aangezien u de vragen vooraf hebt gekregen, hopen wij op duidelijke antwoorden. Eerst wil ik een paar bevestigingen omtrent de feiten die zich hebben afgespeeld, want de informatie waarover wij beschikken is indirect. Het is niet zo wijs om op basis daarvan conclusies te trekken. Heb ik het feitenrelaas van de voorbij week goed begrepen, dat het plan opgesteld werd door de directie van de vzw Vlaams-Brusselse Media, bijgestaan door een externe consultant en een strategisch comité in de schoot van de Raad van Bestuur? Dan had ik graag geweten wie in dat strategisch comité zit. Heb ik het goed begrepen dat voorafgaand aan de Raad van Bestuur van afgelopen maandag 8 juni 2015 dit plan afgestemd werd met minister Sven Gatz, collegevoorzitter Guy Vanhengel en met u? Ik mag er dus eigenlijk vanuit gaan dat jullie in dat plan geen grote problemen zagen. Anders had zulk overleg geen zin. Hoe heeft de Raad van Bestuur van maandagavond gestemd: was er een unanieme ja-stem of waren er ook tegenstemmen of onthoudingen? Hoeveel? Wij dringen erop aan dat wij in de komende dagen in het bezit gesteld worden van dit plan, de studie en van de conclusies van de consultant, zodat wij met kennis van zaken daarover kunnen oordelen. Ik wil straks uw engagement op dat vlak duidelijk horen. Gezien het debat dat wij vandaag hebben, lijkt het me nuttig dat u de krachtlijnen van dit plan en de strategie bondig voor ons samenvat. Is dit plan onderbouwd door een financieel meerjarenplan? Is dit financieel plan in evenwicht of moeten er daartoe acties ondernomen worden en zo ja, welke? Zit de kost van de verschillende opzegvergoedingen en het tekort van de vorig jaren al in dat plan? Worden in dit plan bij de andere 3 mediakanalen gelijkaardige herstructureringen gepland? Verandert er iets aan de focus van de andere 3 mediakanalen? Wat zijn de plannen inzake de taal waarin dit nieuw platform zich zal richten tot haar doelgroepen? Wat zijn de belangrijkste tussenstappen die nu genomen moeten worden op de tijdsas die ons moeten brengen naar het nieuw merk?

11 Hoe zal er verder tewerk gegaan worden bij de uitrol van het plan? Hoe zal de afstemming en communicatie gebeuren met de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, het College van de VGC en de Raad? Inzake het personeel en de stakeholders: welke initiatieven zullen worden genomen om het geschonden vertrouwen terug te herstellen? Nu heb ik een paar vragen omtrent het verdwijnen van FM Brussel. Uit recente verklaringen hebben wij kunnen afleiden dat bijsturingen mogelijk zijn. Wij zouden de indruk kunnen krijgen dat die nare droom achter de rug is. Maar eer we dat echt denken, willen we weten wat dit concreet betekent. Eigenlijk zou ik ook willen weten wat achter die beslissing zat om FM Brussel stop te zetten. Gaat het om een besparing en zo ja, over welk bedrag spreken we dan? Gaat het om een gebrek aan kwaliteit dat niet meer kon worden hersteld? Het zou me verwonderen, maar ik wil het horen. Als het geen van beide is, wat was de reden dan wel dat FM Brussel plots niet meer in het nieuwe plaatje paste en dat het op die wijze contraproductief zou zijn om de zender in huis te houden en dus daarom zelfs moest worden opgedoekt? Diegenen die beweren dat er overlapping was met Studio Brussel, hebben die eigenlijk ooit naar beide zenders geluisterd zodat ze zouden vastgesteld hebben dat die overlapping enkel bestaat in de benaming van de zender? Hoe zullen die luisteraars van FM Brussel in de toekomst bereikt en bediend worden, die, al dan niet tijdelijk, geen toegang hebben tot de nieuwe media, zoals wie zich in de wagen bevindt, wie niet in staat is of niet meer in staat is om van de nieuwe media gebruik te maken? Hoe zullen de luisteraars buiten dit gewest in de toekomst bereikt worden met nieuws over onze hoofdstad? Waarom is de beslissing zo bruusk? Ik kan aannemen dat men snel duidelijkheid wil. Maar dan hoop ik dat de rest van het plan ook zo rap mogelijk wordt uitgerold, zeker omdat er personeelsleden bij betrokken zijn die zich zorgen maken over hun toekomst en in de nieuwe plannen hopelijk een rol kunnen spelen. De manier waarop de betrokkenen dit blijkbaar hebben moeten vernemen is geen toonbeeld van goede organisatie en communicatie. Dat is een eufemisme. Wat mij bovendien stoort, is dat enthousiaste mensen, ook voor het nieuw project, zich eigenlijk verraden voelen. Dat heeft natuurlijk ook een effect op de rest van de organisatie. Wat is hier desgevallend misgelopen of is het echt de bedoeling van in toekomst op die wijze tewerk te blijven gaan? Er wordt beweerd dat er formele regels geschonden zijn, zoals het gebrek aan consultatie van de redactieraad. Klopt dat en hoe kan hieraan in voorkomend geval geremedieerd worden? Zullen de medewerkers die het platform moeten verlaten, op een professionele wijze worden begeleid?

12 Tot hier mijn eerste reeks vragen. Ik hoop dat u duidelijke antwoorden geeft. Ik kijk er in alle geval naar uit. Mevrouw Elke Roex (sp.a): Wat we deze week beleefd hebben is een staaltje van ijskoud management. Rauwer dan dit kon de boodschap niet overgebracht worden. Personeel werd ingelicht, maar ook afgesnauwd, afgeblaft en vernederd. Wie dacht op deze manier het kritische publiek, dat journalisten horen te zijn en van nature uit zijn, te overtuigen kent niet veel van communicatie. En daar stonden we dan: verweesd. Niet omdat we tegen verandering zijn. Niet omdat er niet mag nagedacht worden over de toekomst van de media in Brussel. Niet omdat we het niet beter willen doen. Maar gewoon omdat we de kans niet kregen om dit te kunnen begrijpen. En ja, op zo'n moment komt het Brusselgevoel naar boven. Op zo n moment zie je de Brusselse realiteit, de Brusselse solidariteit, voel je de Brusselse samenhorigheid en ontstaat er ook een nieuw gegeven. Want als er 1 ding - onbedoeld dan wel - is gebeurd in deze laatste dagen, dan is het een versterking van het samenhorigheidsgevoel, zowel bij het personeel dat als nooit tevoren een hechte groep is beginnen vormen, als bij de Brusselaars. Nooit eerder zag ik het personeel van de 4 media zo verenigd. Nooit eerder zag ik zoveel Brusselaars geëngageerd voor hun media. De Brusselaars hebben de media terug op de kaart gezet. De Brusselaars durven weer vooruitblikken naar een nieuwe vorm. Beste collega s, noem het een schertsvertoning, noem het een lege doos, noem het voortschrijdend inzicht. Ik ben blij dat de ministers een bocht maken. Ik ben blij dat de ministers de opening creëren om op een serene manier met het personeel samen te zitten, te overleggen en samen nieuwe plannen te smeden. En laat ons eerlijk zijn, ook dat zal niet gemakkelijk zijn. Niet iedereen zal achter die plannen staan. Het wordt ongetwijfeld een proces dat blutsen en builen zal vertonen, dat ook gepaard zal gaan met de nodige emotie, teleurstelling. Maar hopelijk ook met enthousiasme, engagement en vooruitblik, iets wat in het huidige proces te veel ontbrak. Is er radio nodig? Wat mij betreft wel. Maar wie ben ik in deze? Het zal vooral de stem van het personeel en de Brusselaars zijn die moet gehoord worden. Zij zijn nu aan zet. Beste collega's, ik geloof oprecht dat we hier vandaag de stap zetten naar een coöperatief management. Een management dat niet enkel cijfert, maar rekening houdt met de mens achter die cijfers. Een management dat toekomstgericht werkt. Een management dat durft vooruit te blikken. Een management dat Brussel kent en erkent. Let s join the city! zoals de baseline van FM Brussel het zo treffelijk verwoordt. De gemeenschap heeft zich hier bewezen. Geef deze nu plaats in het nieuwe verhaal!

13 De heer Paul Delva (CD&V): Na alle commotie van de voorbije dagen, denk ik dat wat gisteren op de persconferentie gezegd werd over de toekomst van FM Brussel, de juiste weg is. Er is opnieuw perspectief voor FM Brussel. Ik denk dat we met zijn allen hopen en verwachten dat de radio zal blijven bestaan. Het is heel frappant dat de community, die FM Brussel zelf gecreëerd heeft, ermee zal voor zorgen dat FM Brussel verder kan gaan. In eerste instantie voorlopig, maar hopelijk definitief. De kranten zeggen dat de ministers een bocht nemen. Het zij zo: wie nooit een bocht neemt, vliegt ooit te pletter. (gelach in de zaal en opmerkingen van de heer Johan Van den Driessche). Een tweede element dat ik wil aankaarten gaat over de Raad van Bestuur, en vooral de vrijwilligers in de Raad van Bestuur. Die Raad van Bestuur is mij niet geheel vreemd. Ik ben zelf 8 of 9 jaar voorzitter geweest van de vzw Brussels Deze Week. Destijds heb ik de switch meegemaakt van de krant Deze week in Brussel naar Brussel Deze Week, van een streekkrant naar een kwaliteitsvolle krant. We hebben in het begin, met de Raad van Bestuur, heel harde noten gekraakt en tonnen kritiek gekregen. We hebben het toenmalige CCC (Contact- en Cultuurcentrum) stopgezet. We hebben de drukkerij van het CCC stopgezet. We zijn van hoofdredacteur veranderd. De sociale media bestonden toen nog niet. De druk was niet te vergelijken met vandaag. Maar wat ik wil zeggen, is dat vrijwilligers die in zo n Raad van Bestuur zitten zelfs met de beste adviezen - geen evidente taak uitvoeren. Te meer omdat ze budgettaire evenwichten moeten respecteren. Ik vraag respect voor het engagement van die mensen, ook al maken ze keuzes die we niet delen. Ik vraag respect voor die vrijwilligers, omdat ik ervan overtuigd ben dat ze in eer en geweten gehandeld hebben. Een derde element gaat over de omgang en de communicatie met het personeel. Dat situeert zich op het niveau van het management. Wat daar gebeurd is, te meer in een vzw die met overheidsgeld wordt gesubsidieerd, dat is ondermaats en onbegrijpelijk. Met name de wijze waarop gepraat en geschreven geweest is over de hoofdredacteur van Brussel Deze Week, is hallucinant. Ik betreur dat en begrijp niet hoe zoiets kan. Een vierde element is de toekomst van de Vlaams-Brusselse Media, want daar gaat het hier over. Er is al een hele reflectie geweest en die wordt nu verdergezet. Wat ons betreft met de 4 polen. Maar er is 1 element dat mij gigantisch intrigeert en een beetje beangstigt. Ik las in een krant ik denk De Tijd dat tvbrussel vooral een online gebeuren zou worden. Ik probeer me in te beelden wat dat wil zeggen, een tv dat een online gebeuren zal worden. Tvbrussel staat vandaag voor kwaliteit met sterke programma s, zoals Brussel vandaag en andere. Als een tv een online gebeuren wordt, wat is dat dan? Zijn dat journalisten die met camera s rondlopen in de stad en dan dingen online zetten? Is het dat? Ik heb begrepen dat het de bedoeling is om met de Vlaams-Brusselse Media naar kwalitatieve dieptejournalistiek te gaan. Ik probeer te begrijpen hoe dat kan gerijmd worden met een tv, die vandaag goed functioneert en dank zij de zaterdagvoormiddagen ermee voor zorgt dat Brussel op een positieve manier in beeld komt in de rest van Vlaanderen. Misschien kan het, maar ik zie het niet. Ik had graag geweten hoe u ziet dat dit kan.

14 Mijn 2 concrete vragen zijn: Ten eerste, een meer politieke vraag: is het hele gebeuren van de voorbije dagen besproken geweest in het College van de VGC? Ten tweede, de tv online en diepte journalistiek: hoe moet ik die puzzel begrijpen? Hoe begrijpt u die? De heer Arnaud Verstraete (Groen): Mijn spreektijd is 15 minuten? De voorzitter: De indieners van een interpellatie hebben elk 15 minuten spreektijd. U heeft 5 minuten spreektijd, net zoals mevrouw Roex en de heer Delva. De heer Arnaud Verstraete (Groen): Ik zal mijn best doen en hoop dat u niet te streng bent. Wat een spektakel! Wat een triest spektakel van bedenkelijk niveau hebben we deze week gezien, ondergaan en meegemaakt! Wat was me dat zeg?! Ik weet het nog altijd niet, maar het leek sterk op een soort drama, een soort politie B-film. t Was in elk geval een misdaad, een soort moordplot en daar begon het ook mee. Het verhaal begint met de poging tot moord op FM Brussel, een jonge getalenteerde ster. We maken kennis met de huurmoordenaar, Michel Tubbax, die al snel een onhandige Harry blijkt te zijn, die er een grote knoeiboel van maakt. Het leek een overdadige referentie aan de slechtst denkbare. Voor wie het niet kent: Onvoorziene omstandigheden heette het programma van Mark Uytterhoeven waarin je de slechtst denkbare manier moest bedenken om iets te doen. Het was zo absurd dat het grappig werd. Bv. hoe breng je een veranderingsproces tot een goed einde? Zet iemand extern aan het hoofd van het bedrijf, liefst zonder enige ervaring in de sector. Laat die dan een plan bedenken, liefst opgesloten samen met dure externe experts en zeker niet communiceren met alle betrokkenen. Eens dat plan klaar is, laat het dan op de meest botte manier uit de lucht vallen. Als dat leidt tot terechte emotionele reacties bij de betrokkenen, wees dan ook zeer hard. Indien er weerstand komt, onderlijn dan nog eens op een slinkse manier dat je weinig op de hoogte bent van de sector en onderstreep nog eens dat je weinig voeling hebt met dat ding, euh, de zender bedoel ik. En ga zo maar door. Dit was er compleet over en daardoor was deze misdaadstory van in het begin compleet niet meer geloofwaardig. Maar het verhaal gaat verder. Dan blijkt het slachtoffer enorm veel medestanders te hebben. Er wordt massaal, echt massaal gereageerd en de boodschap is unaniem: FM Brussel moet blijven. En dus gaat het al snel op zoek naar de opdrachtgever, de slechterik dus. Daarop kwam de bevoegde Vlaamse minister Gatz in beeld, als baas van de slechteriken, het brein achter de misdaad. Verrassende ontwikkeling: die bekent meteen! Ja, hij was op de hoogte van de moordplannen en hij verdedigt die ook. En dan komen er motieven die niemand echt begrijpt. Zoals het een slechterik in een B-film betaamt, doet de minister weinig moeite om geloofwaardige motieven te noemen. Hij geneerde zich niet om daarbij cijfers fout te citeren uit een onderzoek van 2008, waarvan de onderzoeker zelf zegt dat die cijfers niet betrouwbaar zijn, niet representatief zijn en dat die

15 metingen daarom gestopt zijn. Het meer recente onderzoek dat wel representatief is en spreekt over een bereik van luisteraars vergeet de minister te vermelden. Maar goed, het protest zwelt aan, het ongeloof neemt toe en mensen van overal van binnen en buiten Brussel zeggen luid en duidelijk unisono: FM Brussel moet blijven! En dan krijgen we gisteren een vreemd soort climax. Deze keer zien we de baas van de slechteriken Sven Gatz, met zijn helpertje Pascal Smet, en nu halen ze de meest ongeloofwaardige plotwending boven! Om het nog even spannend te houden doen deze hoofdrolspelers nu alsof ze er eigenlijk niets mee te maken hebben, ook verrast zijn dat het zo hard liep en dat ze eigenlijk wel willen vragen aan diegenen die het echt allemaal bekokstoofd hebben, of ze die plannen eventueel niet zouden kunnen herzien. Wij hebben beslist om te vragen of het mogelijk zou zijn om FM Brussel eventueel te behouden, en zo ja, in welke vorm. Was dit een poging tot cliffhanger, of de aankondiging van een nieuwe aflevering volgende week? Dat is ongeloofwaardig. Ik wil de beeldspraak hier eindigen en zeggen dat de stommiteiten, de onzeglijke flaters, wel allemaal echt zijn natuurlijk. De schade die aangericht is bij alle betrokkenen is wel echt! Tijd om de kaarten op tafel te leggen, mijnheer het collegelid. Er zijn 2 opties: ofwel was u als bevoegd collegelid, op voorhand op de hoogte, hebt u op voorhand gezegd: go! En dan wil ik graag weten waarom, net als al mijn collega s hier. Ofwel was u niet op de hoogte ofwel was u niet akkoord en hebt u daar gisteren aan toegevoegd dat u dat normaal vindt. Maar dan moeten we ons afvragen wat een collegelid hier dan nog zit te doen? Als een collegelid bevoegd voor cultuur niet eerst betrokken is geweest bij zo n belangrijke strategische beslissing en niet eerst zijn goedkeuring gegeven heeft dan moeten we ons afvragen hoe kan dat? De voorzitter: Mijnheer Verstraete, ik ga uw verhaal wat spannender maken. Er komt nog een slechterik bij die u zo dadelijk het woord gaat ontnemen. Ik ga u nog uw vragen laten stellen, maar De heer Arnaud Verstraete (Groen): Heel kort nog. Hoe lang gaat het nog duren, hoe lang gaat deze cinema van bedenkelijk niveau nog doorgaan? Het gaat inderdaad om echte mensen, dus als u wil, kunt u vandaag uw verantwoordelijkheid opnemen en duidelijk zeggen: ik wil dat FM Brussel zonder meer behouden blijft. Ik hoop dat we volgende week geen nieuwe afleveringen krijgen, waar we een FM Brussel light kunnen verwachten. Dan moeten de mensen alweer reageren. En dan hoop ik dat u niet opnieuw gaat zeggen dat u nog eens gaat vragen om te herzien, maar dat het niet anders kan. Laat ons hiermee stoppen en beginnen aan een positief verhaal. VBM kan een positief verhaal zijn, maar dan moet u wel garanties inbouwen. Dan moet u alle stakeholders betrekken: het personeel, het brede publiek, de luisteraars, enz. Er moet vertrouwen zijn, zodat de inbreng van de belanghebbenden naar waarde kan geschat worden en niet ondergeschikt is aan een marktlogica. U kan vandaag al deze zaken garanderen. Er is absoluut nog een mogelijkheid om hier een positief verhaal van te maken en ik ben benieuwd naar uw antwoord. Collegelid Pascal Smet: De vraag wordt gesteld door Khadija Zamouri : bent u tevreden? Uiteraard ben ik niet tevreden. Ik denk dat niemand met de huidige situatie tevreden kan zijn. Ik zal de historiek geven van hoe men hiertoe gekomen is. Voor mij is dit geen complot, geen

16 verhaal, geen filmpje of wat dan ook. Dit moest een positief verhaal zijn, maar dat is het niet geworden. Straks kom ik terug op de communicatie. Jaren geleden ontstond bij heel wat mensen de overtuiging dat, met 4 verschillende vzw s die soms met moeilijkheden kampten voor opvolging in de Raad van Bestuur, het noodzakelijk was het bestuur van de Vlaams Brusselse media te versterken en te professionaliseren en onafhankelijker te maken van de politiek. Er werd voor gekozen om de samenstellingen van de raden van bestuur te veranderen. De politieke partijen dragen, in het kader van het Cultuurpact, mensen voor. Daar moet niet flauw over worden gedaan. Het betekent niet dat de voorgedragen mensen noodzakelijkerwijze lid zijn van een politieke partij, maar wel affiniteiten hebben inzake politiek, filosofische en ideologische overtuiging. Er is misschien voor de eerste keer voor gezorgd dat de huidige Raad van Bestuur en ik deel de mening van collega Paul Delva dat het vrijwilligers zijn die dit buiten hun uren doen bestaat uit een concentratie van Brusselaars die begaan zijn met en kennis hebben over de media. Dat wil nog altijd niet zeggen dat er altijd juiste beslissingen worden genomen, dat is nog iets anders. Deze bestuurders namen op vrijwillige basis een engagement op en steken hun tijd er in. Ik vind dat we dit moeten respecteren, ook al zijn we het niet eens met de beslissing die ze nemen. Die bestuurders gingen aan de slag. Minister Sven Gatz en ikzelf gaven hen een opdracht. Die opdracht ligt in de lijn van wat in de beleidsverklaringen staat van de vorige en huidige Vlaamse Regering en van het vorige en huidige VGC-College. De opdracht bestaat er in de Vlaams Brussels media te versterken. Ze moeten heel wat doelgroepen aanspreken: Nederlandstalige Brusselaars, alle Brusselaars, pendelaars, expats, Vlamingen van buiten Brussel en alle internationale gemeenschappen die hier leven. We vroegen ambitieus te zijn bij de uitwerking van de strategische plannen. Minister Sven Gatz en ikzelf hebben een beetje een raar gevoel vandaag. Wij hebben de politieke keuze gemaakt om ons daar niet mee te bemoeien omdat wij vonden dat, in tegenstelling tot wat ik van Groen hoor, politiek zich niet moet bemoeien met de media, de wijze waarop de media zich organiseren, de boodschap zelf en de manier waarop ze wordt gebracht. Dat was ons uitgangspunt. De Raad van Bestuur, die uit bekwame mensen bestaat, vertegenwoordigt indirect de gemeenschap en moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om een algemeen kader te maken en met kennis van zaken een voorstel uit te werken. In de Raad van Bestuur zetelen heel wat mensen die op mediavlak, zelfs op Europees mediavlak, een belangrijke rol spelen. Men kan niet zeggen dat de Raad van Bestuur een bende politieke afgevaardigden zijn. Dat is niet het geval. De bestuurders namen voor het realiseren van hun opdracht een extern bureau onder de arm. De naam is gevallen: Jan Callebaut. Elke krant in dit land passeerde daar. Nationale televisiezenders gingen er langs. Om een inschatting te kunnen maken vroegen de bestuurders hen bij te staan en een strategie voor te stellen. Het extern bureau werd bijgestaan uit een strategisch comité dat was samengesteld uit een aantal leden van de Raad van Bestuur: CEO Michel Tubbax, voorzitter Mark Michils, Gio Canini, David Steegen, Ruben Goots. Zij werkten een strategie uit, die iets meer dan een week geleden aan mij werd toegelicht en enkele dagen later aan minister Sven Gatz. Het was de bedoeling dat dit samen zou gebeuren, maar omdat ik vertrok voor een missie naar het buitenland werd de strategie enkele dagen eerder aan mij toegelicht. Dit is belangrijk. We zeiden inderdaad: als dat de strategie is die jullie willen, als daar draagvlak voor is en als er eensgezindheid is, wie zijn wij dan om vanuit de politiek te zeggen

17 dat dit niet kan? Uiteraard schrokken we van het voorstel om de radio af te schaffen. Tegen de raadsleden van Groen zeg ik en ik wil er geen politiek spel van maken -: jullie hadden ook een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, die meestemde en het voorstel goedkeurde. De vertegenwoordigers van alle partijen hier aanwezig, keurden het strategisch plan goed. Er waren 3 tegenstemmen om persoonlijke redenen van vriendschap waarvoor begrip, maar de Raad van Bestuur is ook aangevuld met externe bestuursleden. De 3 tegenstemmen meegeteld, is meegedeeld dat de Raad van Bestuur collegiaal deze beslissing nam. Nogmaals, minister Gatz en ikzelf vinden dat het niet aan de politiek is om zich te bemoeien. Er is bovendien een Europese regel die maakt dat we moeten oppassen met staatssteun. Het is niet aan de politiek om rechtstreeks te besturen. Dus is er een Raad van Bestuur die op basis van het Cultuurpact de gemeenschap vertegenwoordigt en met heel wat mensen sprak voorafgaand aan de beslissing. Nadien zagen minister Gatz en ikzelf de reacties, die we en ik bedoel dit positief onderschat, neen, verkeerd ingeschat hebben. Minister Gatz en ik wonen allebei in Brussel, we zijn Brusselaars. Over dit signaal en dat heb ik meteen op mijn Facebook gepost mag men niet licht overgaan. Hoe moeilijk het ook is om als politicus regels te stellen over afstand houden en over de autonomie van Raad van Bestuur, de politicus moet hoe dan ook zijn verantwoordelijkheid opnemen in dergelijk geval. Dat deden we dan ook. We vroegen de Raad van Bestuur nadrukkelijk gelet op de logica dat de Raad van Bestuur autonoom functioneert om het gegeven signaal ernstig te nemen en na te gaan of, hoe en onder welke vorm de radio in de hervormingsplannen toch kan worden meegenomen. Ik ben het absoluut eens met diegenen die zeggen dat de communicatie een ramp was. Dat is ook zo. Ook daar moet in de toekomst aandacht aan besteed worden. De grote uitgangspunten en principes van de hervormingsplannen zijn goed, ze versterken. Nogal wat mensen die de media kennen en niets met dit dossier te maken hebben, bevestigen dat. Het was altijd de bedoeling en zo hadden wij het begrepen, dat de principes die de Raad van Bestuur vastlegde, samen met de medewerkers die mee de ziel en het hart vormen van de media ging uitgewerkt worden. Wij hadden altijd begrepen dat dit de bedoeling was. Alleen is dit door de communicatie heel snel een besparingsverhaal geworden, een verhaal van bereik geworden. Wat het voor ons niet was. Ik ben het er absoluut mee eens dat de Vlaams Brusselse media kwaliteit en diepte moeten geven. Het is niet omdat men nieuwe communicatiemiddelen (digitaal, sociale media, ) wil gebruiken om de doelgroepen te bereiken dat er daarom minder diep kan gegaan worden. Er komt een waaier aan vele vormen waarop men nieuws kan brengen. De Raad van Bestuur en wij vinden het belangrijk om dit mee te nemen. Als er veel overheidsgeld wordt gegeven, en ik vind dat het overheidsgeld goed wordt besteed, dan is het belangrijk dat die laboratoriumfunctie, het voorbereiden van de media op de toekomst, opgenomen wordt door de Raad van Bestuur. Maar dat moet samen met de medewerkers gebeuren. Vandaar dat minister Sven Gatz en ikzelf gisteren aan de Raad van Bestuur vroegen om het hervormingsproces te vertragen, on hold te zetten en de tijd te nemen een draagvlak te creëren. De tijd te nemen om niet enkel informatief uit te leggen aan de medewerkers wat er beoogd wordt, maar ook te overleggen. Overleggen betekent luisteren naar argumenten, naar de schrik, naar de bezorgdheden, naar dingen die men zelf niet bedacht had. Overleggen betekent ook openstaan voor alternatieven en op die manier de hervorming, daar waar nodig, aanpassen. Deze vraag werd heel uitdrukkelijk gesteld aan de Raad van

18 Bestuur en ik ga er van uit dat zij het signaal van de medewerkers en de stedelingen meeneemt. De Raad van Bestuur zal dit proces van verdieping en vernieuwing verder uitwerken. Uiteraard is dit niet evident. Op de vraag of de hervormingsplannen werden besproken in het VGC-College, moet ik neen antwoorden. Er was wel contact met elk collegelid vanuit de Raad van Bestuur en er is gevraagd of men akkoord ging ja of neen. Net zoals aan de vertegenwoordigers van elke partij werd gevraagd of ze akkoord gingen ja of neen. En die akkoorden waren er, anders hadden die mensen niet gestemd. Daar ben ik in elk geval van uitgegaan. Dit alles kadert in het licht van de logica van de volle autonomie van de Raad van Bestuur, die de gemeenschap, de stad vertegenwoordigt conform het Cultuurpact. Het is niet aan de politiek om daarin in te grijpen. Als er stemmen zijn die zeggen dat de politiek wel moet ingrijpen, heeft dat gevolgen. Er werd me vandaag gevraagd om de plannen toe te lichten. Ik denk niet dat het aan mij is om de plannen toe te lichten. Ik wil wel algemeen zeggen dat het de bedoeling van de Raad van Bestuur was om een duidelijke kruispuntorganisatie, een crossmediale organisatie of noem het anders uit te bouwen die alle Brusselse informatie op relevante wijze naar alle doelgroepen brengt, uiteraard via een digitaal platform, via beeld, via radio, via woord. Daarmee waren we het eens. Het uitgangspunt is: welk nieuws hebben we en hoe brengen we dit het snelst, het best, het diepst bij de mensen. Er was een werk met verschillende opdrachten: informatieopdracht, community-opdracht, opleidingsopdracht. Sommigen vinden vandaag deze opdrachten vreemd, maar ze laten ons wel toe om voor deze opdrachten overheidsmiddelen te geven. Dat wil ik zeker even meegeven. Er zijn 4 doelgroepen zoals ik daarstraks al zei: Nederlandstalige Brusselaars, alle Brusselaars, expats, pendelaars. Het is belangrijk dat die op een meertalige manier worden bereikt en we niet alleen in het Nederlands communiceren, maar ook in andere talen. Dat betekent dat er verschuivingen in de investeringen plaatsvinden, dat er veranderingen zijn in de wijze waarop dat wordt gebracht en dat de bestaande producten ook op deze manier aangepast moeten worden. Nogmaals, het is niet aan mij, noch aan minister Sven Gatz om daar concrete voorstellen over te doen en uit te werken. Dat is aan de Raad van Bestuur en aan de medewerkers, die het dag in dag uit moeten doen. De plannen zijn er. Als we vragen om tijd te nemen om te informeren, uit te leggen, te overleggen over de plannen, gaan we er van uit dat de tijd genomen wordt om dit ook daadwerkelijk te doen. Dus betekent het dat de plannen die men had misschien aangepast zullen worden. Dat is het resultaat van overleg. Dus kan ik en wil ik vandaag ook niet op de details ingaan. Dit kan beter toegelicht worden door de Raad van Bestuur of de organisatie zelf op een later moment. Ik denk dat het beter wordt besproken met die mensen. Het finaal gedragen document kan hier besproken worden. Ik heb de bezorgdheden goed gehoord. Ik wil nog zeggen dat we de organisatie van de Vlaams Brusselse media met 1 hoofdredacteur steunen. Maar ik ben het ook absoluut eens met diegenen die daar garanties bij vragen: dat er een redactieraad is en een redactiestatuut komt. Ik denk dat collega Paul Delva zich nog zal herinneren dat bij de bespreking in het Vlaams Parlement dit toen altijd heel duidelijk is gesteld. Zeker in de informele contacten en de voorbereiding van de besprekingen die we hadden. Ik herinner me niet meer of dit ook formeel werd gezegd in de commissie. Wat ons betreft moet de professionalisering van het bestuur van de Vlaams Brusselse Media gepaard gaan met een duidelijke scheiding van de invloed van de politiek. De redactie moet onafhankelijk zijn. Daar is het voor mij altijd om te

19 doen geweest. Als ik vandaag lees dat er woordvoerders van ministers inzitten die zitten er nu niet meer in. Die wou ik er ook niet meer in. Want in mijn belevingswereld van politiek is dat inderdaad ondenkbaar dit vandaag nog te doen omdat de Raad van Bestuur in onafhankelijkheid en autonomie moet kunnen oordelen. De redactie moet in onafhankelijkheid en autonomie kunnen werken. Uiteraard moet er een sterk redactiestatuut komen. De ambitie die we vragen is dat de Vlaams Brusselse Media de referentiebron worden van al het inhoudelijke nieuws in Brussel. Dat alles wordt gecapteerd en overgedragen naar de andere media. Dat is de ambitie die we hebben en meegaven. Op de vraag over het personeel kan ik echt niet antwoorden. Het is niet aan een minister om hoe graag we soms ook zouden willen, maar dat is iets anders in de rechtsstaat waarin wij leven in te grijpen in het personeelsbeleid van een gesubsidieerde vzw. Het omgekeerde zou pas onbegrijpelijk zijn wat mij betreft. Beeld u in dat minister Gatz en ik opdrachten zouden geven over het aanstellen van hoofdredacteurs en andere mensen. Beeld u dat in! Het kot zou toch terecht te klein zijn. Dat kan toch niet dat ministers in functie het personeelsbeleid gaan bepalen in een media-vzw die door de overheid gesubsidieerd wordt. Dat aan ons vragen is iets dat we niet kunnen. Los van het juridische: deontologisch kunnen we dat niet! Dat zou een ongelofelijke ingreep zijn in de autonomie van een redactie en van een Raad van Bestuur. Of het gebeurd is via de regels kan ik vandaag niet beoordelen. Ik hoop voor het management van wel. Als je zo n beslissingen neemt, weet je toch wat je doet. Ik ga er van uit dat alle regels worden gevolgd. Het zal aan de Raad van Bestuur zijn om te kijken of de regels daarbij gevolgd zijn. Het is niet aan mij, noch aan minister Gatz om commentaar te geven over wat er met medewerkers gebeurt in een media-vzw. Dat kunnen en mogen wij niet doen. Er zijn vragen gesteld over hoe de verschillende producten een afschuwelijk woord dat in de mediawereld gebruikt wordt -, de verschillende mediavormen of communicatievormen zullen evolueren. Ook dat is iets dat de Raad van Bestuur samen met de medewerkers moet uitwerken. Dat er veranderingen en evoluties zijn, is een feit. Je moet meegaan met je tijd. Dat betekent niet dat alles over boord moet worden gegooid. Dat is nog iets anders. Het wil ook niet zeggen dat je de televisie moet afschaffen. Dat is de vrees die ik bij de heer Paul Delva heb gehoord. Ik het nooit begrepen dat de televisie via een televisiekanaal zal afgeschaft worden. Ik heb wel begrepen dat beelden veel sneller online zullen gezet worden en dat er niet moet gewacht worden tot s avonds om het hele nieuws te zien, dat er korter op de bal wordt gespeeld en mogelijkheid wordt gegeven om diepgaander te werken. Op dat vlak is een samenwerking tussen de verschillende media mogelijk. Op zich is het ook goed dat je het nieuws snel kan brengen, en iets later diepgang brengt. Dat is een mooi samenspel dat op een crossmediale manier goed kan worden uitgewerkt. Het convenant moet er komen op basis van een strategisch plan. Ik heb geen enkel probleem om het convenant eens het er is, hier te bespreken. Ik heb nog nooit een probleem gehad om iets te bespreken. En ik heb nog nooit een probleem gehad om verantwoordelijkheid te nemen daar waar ik kan. Samengevat denk ik dat het nu belangrijk is dat de Raad van Bestuur voorzitter en andere leden de tijd nemen, niet in 1 vergadering maar in zeer veel vergaderingen, om ruimte maken om met de medewerkers te overleggen. Dit om in eerste instantie hun visie, doelstellingen en strategie toe te lichten en goed te luisteren naar opmerkingen, vragen,

20 bezorgdheden, verbeteringen, alternatieven. Er moet gekeken worden hoe de ambitie kan waargemaakt worden. Nogmaals, en je kan het geloven of niet, maar het is wel zo... Ik weet niet of ik dit voorval moet vertellen, maar ik ga het toch doen. Ik was op het moment van de mededeling samen met een aantal journalisten in het buitenland met de MIVB voor een tweejaarlijkse beurs. Ik heb de tranen gezien van een medewerker die daar was. En ik ben ook een mens. Ik heb de pijn gezien die er was. Dan zie je dat er beslissingen zijn genomen en dat er moeilijke momenten zijn. Maar ik heb ook een oprecht geloof in de toekomst gezien, een wil om te begrijpen en vooruit te gaan. Ik denk dat we dat nu moeten doen. In het leven van iedereen, persoonlijk, individueel, professioneel gebeuren dingen. Iedereen doet dingen die misschien beter niet zouden gebeurd zijn, maar wel gebeurden. Dan kan je 2 dingen doen. Je kan je er in opsluiten, wrokkig blijven, koppig je gelijk proberen te halen of je kan zeggen er is een inschatting gebeurd die niet juist was of niet alle elementen waren juist beoordeeld, maar de doelstellingen zijn wel goed. Laat ons nu samenwerken, ieder in zijn rol. Ik denk dat we in die rol moeten blijven voor de democratie. Ik ben het eens met diegenen die het zeiden, dat er een hele grote solidariteit en een grote gemeenschap ontstond. Dat is positief, in alle miserie als ik het zo mag zeggen. Laat ons daar nu de kracht uitputten, zoals mevrouw Elke Roex verwoordde, om die media de toekomst te geven die ze verdienen, ze nog beter te maken dan vandaag en er voor te zorgen dat ze de Brusselaars en al diegenen die zich voor deze stad inzetten goed kunnen informeren. Ik dank u. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik dank u voor uw antwoorden, maar ik blijf toch met een aantal vragen zitten die ik ga stellen. Ten eerste ben ik blij dat u samen met Vlaams minister Sven Gatz de medewerkers van FM Brussel en de Raad van Bestuur gevraagd heeft om in alle sereniteit samen te zitten, te overleggen. Ik vraag me echter af in het kader van dit verhaal en het feit dat we nu voorhebben nl. het afzagen van de poot van FM Brussel en daarmee gepaard het ontslag van enkele personeelsleden of u bij het volledige proces van de hervorming van het Brusselse medialandschap niet beter de term democratie in de hand had genomen: politiek weghalen uit de media. Mijn vraag heeft hier betrekking op. Aangezien u zo uitdrukkelijk zegt dat u de politiek er uit wil, vond u dan dat het tot nu toe wel politiek gekleurd was? Had heel dit hervormingsproces niet participatiever kunnen zijn van in het begin? Zoals we het nu horen, lijkt het erop alsof het van bovenaf opgelegd is geweest en dat het te nemen of te laten was. Punt aan de lijn. Terwijl we vandaag de dag toch veel meer geloven in participatieve processen waarbij het personeel kan meedenken. Die mensen hebben ook een denkvermogen en weten ook wel wat er gebeurt in de wereld om mee te denken over nieuwe strategieën. Ik weet niet of dit genoeg gebeurd is. Wat met de andere media in Brussel? Moeten zij nu ook schrik hebben voor de toekomst? Zal de volgende poot tvbrussel zijn? Ik denk dat de medewerkers met die schrik zitten. We moeten de mensen dus op een of andere manier dringend geruststellen. Niet geruststellen door te zeggen dat alles in orde is en dat alles blijft zoals het was.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking vergadering C51 BUI2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 5 november 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 13.59 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C223 WON19 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 5 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C223 WON19 (2010-2011) 5

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie C133 - OPE12 Zitting 2005-2006 7 februari 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Voorlopige niet gecorrigeerde versie Niet citeren zonder de bron te

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 14.03 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is geopend.

Nadere informatie