Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 6 Juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 6 Juni 2014"

Transcriptie

1 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 129e jaargang no. 6 Juni 2014 Pinksteren We vieren dat de Heilige Geest neerdaalde over de mensen. Gelovigen waren bijeen in een huis toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het evangelie te verkondigen aan wie het maar wilde horen. Jaarrekening Door de week heen: opstanding [2] Verslag NLVB Wie was Ferdinand Domela- Nieuwenhuis? Pag. 3 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 8 Lutherse Burgwal 7-9, 2512 CB Den Haag Tel:

2 Inhoudsopgave Pastoralia 2 Uit de gemeente 3 Rondom de zondag 4 Door de week heen 5 In de stad en verder 7 Overzicht activiteiten 9 Young Info 10 Overzicht diensten 12 Pastoralia Beste mensen, Deze editie van het gemeenteblad zal lopen tot ongeveer 5 juli. Aan het einde van de maand begint dan de zomer-(school) vakantie in onze regio. Er staan nog wel verschillende, feestelijke vieringen op het programma, maar het winterwerk en de gesprekskringen gaan langzamerhand aflopen. De viering van Pinksteren valt dit jaar op 8 juni en de cantorij zal daaraan medewerking verlenen onder de bezielende leiding van Monique Schendelaar. Uit het nieuwe Liedboek zingen we dan ondertussen alweer een jaar! Ik kan niet anders zeggen dan dat het voor elke zondag weer een zoektocht is om de goede liederen te vinden, maar het betekent iedere week een uitdaging en een sport. Niet allemaal kersverse nieuwe - hoogstens twee - maar ook enkele bekende liederen! Maar ik vind wel, dat u als gemeenteleden uitermate snel meezingt met een nieuw lied. Dat komt waarschijnlijk ook, omdat onze organist Aart Bergwerff de onbekende liederen goed voorspeelt. De eredienst van zondag Trinitatis valt al in mijn zomervakantie. Deze vakantieperiode loopt vanaf zaterdag 14 juni tot aan maandag 14 juli, waarop ik het gemeentewerk weer zal hervatten. Het werk in de gemeente zal voortgang vinden, want er zijn altijd vergaderingen of bijeenkomsten, die gewoonlijk lang of helemaal doorlopen. De vergaderingen van de kerkenraad - ook het dagelijks bestuur - en de colleges lopen tot aan de schoolvakantie. De zogenaamde City met daarin het liturgisch kwartier vindt elke woensdag plaats van tot uur. Het is een doorlopende bijeenkomst. Als u in de stad komt om te winkelen, bent u van harte welkom. De bijeenkomst van de senioren op dinsdagmiddag worden voortgezet op 17 juni en 1 juli. Op 15 juli is er het jaarlijkse uitstapje, waarover een apart artikel in deze Luther Heraut staat. De zomervakantie van de senioren loopt gelijk met de vakantie van de basisschool, die van 21 juli tot en met 31 augustus loopt. Voor de senioren is er s zomers een programma van STEK, waaraan de lutherse kerk meewerkt. Iedere kerkgemeenschap doet iets creatiefs en in de lutherse kerk zal op vrijdagmiddag 25 juli ( uur) het nieuwe Liedboek ter hand genomen worden. Heerlijk zingen - afgewisseld met orgelspel van Aart Bergwerff! De Jour der senioren op de woensdag zal pas weer bijeenkomen op 10 september. Dat lijkt misschien ver weg, maar ik meld het alvast! Voor het volgende seizoen wordt hard gewerkt aan een boekje voor het winterwerk, dat in september weer zal gaan beginnen. Tenslotte: ik hoop u regelmatig te ontmoeten in de erediensten of bij andere bijeenkomsten. Mocht dat voor u niet mogelijk zijn, aarzel dan niet te bellen en een afspraak te maken voor een bezoek bij u thuis. Een goede groet van huis tot huis en graag tot ziens, mede gewenst door mijn collega Trinette Verhoeven, Marianne van der Meij-Seinstra In memoriam Op 15 mei overleed mevrouw **** *** in de leeftijd van 86 jaar. Zij werd geboren op 30 juli Haar echtgenoot was luthers en met hem is ze in Rijswijk gaan wonen. Toen hij overleed bleef ze als enig kind met weinig of geen familie alleen over. Vooral de laatste twee jaar toen ze door een val in het verpleeghuis en daarna verzorgingshuis terecht kwam was ze erg eenzaam. Alleen het wekelijks bezoek van haar trouwe hulp en de bezoekjes namens de kerk kon ze erg waarderen. Ze leefde op afstand met de kerk mee. Het was een aardige vrouw. DE LUTHER HERAUT voor juli/augustus 2014 zal verschijnen op zaterdag 5 juli. Uiterste inleverdatum van kopij: vrijdag 23 juni Kopij voor de LH kunt u digitaal inleveren via of via het adres van de kerk (onder vermelding van kopij LH). Bij digitale verzending ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Zo niet, neemt u dan contact op met Mascha de Haan ( ). 2

3 Uit de gemeente Uit de diaconie Er is in de afgelopen periode geen vergadering geweest. Over de stand van zaken rond de predikantswoning is te melden dat de aannemer bezig is om het noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Dit moet eerst klaar zijn voordat we actief met de verkoop aan de slag kunnen. Er is, samen met een lid van het Wees-en Oudenliedenhuis, een gesprek geweest met de financiële commissie van het Haagse kamp. Wat in dit gesprek naar voren kwam, is dat de leiding van het kamp bestaat uit zeer enthousiaste mensen, die het hele jaar bezig zijn om voor veel kinderen een mooie kampweek te organiseren. We ondersteunen dit graag met een financiële bijdrage zodat de kosten voor de kinderen betaalbaar blijven. Stand Hoofdgeld en andere bijdragen Tot en met 16 april 2014 is aan hoofdgeld een bedrag van ,81 ontvangen. Op 18 mei 2013 was de stand ,80. De bijdrage voor de restauratie bedraagt tot nu toe 200,-. Aan giften is binnengekomen 225,-. De bijdrage hoofdgeld 2014 loopt nu weer op ten opzichte van Aan alle gemeenteleden de oproep om nog eens na te gaan of een iets hogere bijdrage mogelijk is. Nu het jaar zo goed gestart is hopen we echt dat de bijdrage zich weer in stijgende lijn voortzet. Niet alleen het onderhoud van het gebouw, maar ook een goede pastorale zorg, zich samen verdiepen in wat het geloof voor een ieder betekent is essentieel voor het in stand houden van de Lutherse Gemeente in Den Haag. Zowel de pastorale zorg en wat daarmee samenhangt en het onderhoud van gebouw en orgel kosten heel veel geld. KRM Gemeentevergadering Op 29 juni vindt een gemeentevergadering plaats, na afloop van de kerkdienst tot uiterlijk Op de agenda staan onder andere de jaarrekening 2013 van kerkrentmeesters en diaconie, de samenwerking met de Lukaskerk, een terugblik op het kringwerk van het afgelopen seizoen en de voorgenomen samenwerking met de PGG (Protestantse Gemeente 's-gravenhage). Iedereen is welkom! Evangelisch Lutherse Gemeente 's-gravenhage Rekening voor het jaar 2013 Lasten Rekening 2013 Rekening 2012 Begroting 2013 Tractementen Synodale fondsen Kosten bezittingen Kosten algemeen beheer Baten Correctie overgangsregeling Bijdrage gemeente leden Opbrengst bezittingen Overige bijdragen Exploitatietekort De volledige Jaarrekening ligt ter inzage in de predikantskamer 3

4 Contactadressen en activiteiten Alle activiteiten vinden plaats in de kosterij, Lutherse Burgwal 7, tenzij anders aangegeven. Kosters: H. Baaima en N. Lamb, tel , De kerkenraad Voorzitter: mw. A.P.M. de Jong-Cosman, tel Secretaris: J. Rosier, tel , Ouderlingen: mw. J. Dekker, mw. I.F. Kliwon, J.D.M. Rosier, mw. S. de Weerd-Walakutty; Kerkrentmeesters: mw. A.P.M. de Jong-Cosman, A.E. Grund, F.M. Zoeteweij; Diaconie: mw. I. Burghoorn-van der Kam, mw. I. Peereboom Voller-Lelieveld, Chr. Minderhoud, mw. A. Sapioper. Predikanten Ds. W.T.V. Verhoeven, tel , meestal bereikbaar van 9.00 uur tot 9.30 uur, vrije dag: dinsdag. Ds. M.M.B. van der Meij-Seinstra, , meestal bereikbaar van 9.00 uur tot 9.30 uur, vrije dag: donderdag. Vakantie van 14 juni tot en met 13 juli. Swaenesteyn en Swaenehove Saffier de Residentiegroep, die de verzorgingshuizen van voormalige Lutherse signatuur beheert, heeft als geestelijk verzorger voor WoonZorgPark Swaenehove Ds. Y. Schoonhoven (Heiloostraat 296, 2547 KX Den Haag, telefoonnummer: ) en voor WoonZorgPark Swaenesteyn Ds. N. van Dorp (Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag, telefoonnummer: ). Seniorenbijeenkomst Els Pellen, tel. ***-*******en Joke Momberg, tel. v. Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk / Orgelcommissie dhr. A.E. Grund, tel. ***-*******. Kerkkoor Maarten Luther Cantor: Monique Schendelaar Contact: mw. T.I. Gelsema, tel. ***-*******. Elke dinsdagavond van uur. Stichting Wees en Oudeliedenhuis Dhr. F.W. Everaarts, tel. ***-*******. Jour der Senioren Els Gaemers, tel. ***-*******. Coördinatie auto en taxivervoer Mw. Th. Jager, tel. ***-*******. Kunt u door omstandigheden niet op uw gebruikelijke manier naar de zondagse eredienst komen, dan kunt u in overleg treden met mw. Th. Jager voor vervoer per taxi. U kunt van deze mogelijkheid 12 keer per jaar gebruik maken, tegen betaling uwerzijds van de kosten van het openbaar vervoer. Schroom niet om hiervan gebruik te maken. Diaconale hulp Mw. I. Peereboom Voller-Lelieveld, ***-*******. Heeft u behoefte aan maatschappelijk werk, wendt u zich dan tot het algemeen maatschappelijk werk in uw woonplaats. Vaak is dit per wijk georganiseerd, in het telefoonboek doorgaans onder de A of de M te vinden. Buiten kantooruren kunt u spoedhulp bellen: Rekeningnummers (voor alle nummers geldt BIC: INGBNL2A) Ev. Luth. Gem. s-gravenhage te Nootdorp IBAN: NL65INGB Restauratiefonds Ev. Luth. Gem. te Den Haag IBAN: NL29INGB Diaconie ELG s-gravenhage te Den Haag IBAN: NL91INGB Orgelfonds ELG s-gravenhage te Leidschendam IBAN: NL29INGB Jeugdraad ELG s-gravenhage te Den Haag IBAN: NL14INGB Kampcommissie ELJR s-gravenhage te Delft IBAN: NL17INGB Penningm. Kerkkoor Maarten Luther te Delft IBAN: NL70INGB Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk te Leidschendam IBAN: NL73INGB Rondom de zondag Opbrengsten van de collecten Vanaf 20 april t/m 18 mei 2014 Paascollecte Diaconie 278,95 Luther Heraut 94,50 Orgelfonds 98,87 Luthers Genootschap 65,75 Werkgroep voor kerkmuziek 152,15 Onderhoud Gebouwen 478,25 Kerk 182,17 U kunt een collecte ondersteunen door een bijdrage over te maken aan: Ev. Luth. Gem. s-gravenhage te Nootdorp, IBAN: NL65INGB , o.v.v.: kerk, onderhoud gebouwen en restauratie. Diaconie ELG s-gravenhage te Den Haag, IBAN: NL91INGB , o.v.v.: Paascollecte, Luther Heraut, Orgelfonds, Luthers Genootschap en werkgroep voor kerkmuziek Alle gevers hartelijk dank. 4

5 Collecten Diaconie Zondag 1 juni Bumayong Luth. Sec. school De diaconie ondersteunt de school al een aantal jaren om de kinderen op Papoea Nieuw Guinea een goede opleiding te geven. In september krijgt u na de dienst een presentatie over de school. Zondag 8 juni KIA zending Christenen in Pakistan vormen een minderheid en worden vaak achtergesteld ten opzichte van anderen. Toch levert de Kerk van Pakistan een bijdrage aan de maatschappij. Deze kerk is niet alleen een geloofsgemeenschap, maar is ook diaconaal actief. Zij zorgen voor gehandicapte kinderen en bieden trainingen voor vrouwen. Ook geven ze in een internaat onderwijs aan kansarme meisjes uit plattelandsgezinnen. Daar krijgen deze een opleiding, waardoor ze een kans krijgen op een betere toekomst. Zondag 15 juni Kamp-Haagse Jeugdraad Dit jaar gaat het kamp naar Valkenswaard. Het kamp is voor kinderen van 6 tot 15 jaar. De diaconie ondersteunt het kamp financieel zodat er veel kinderen mee kunnen. Zondag 22 juni Kusuh Kusuh Sereh Contacten met onze partnergemeente blijven waardevol. Er is nog steeds een druk mailcontact met Nilda Harwawan en andere leden van de kerk in Kusuh Kusuh Sereh. Zo blijven we bij elkaar betrokken. Zondag 29 juni Straatpastoraat De beide pastors zijn een groot deel van de week beschikbaar om mensen te bieden wat voor de meesten in onze samenleving zo vanzelfsprekend is: een beetje aandacht en steun bij de kleine en grote vragen van het leven. Daarnaast is ook een aantal vrijwilligers actief bij de vrijdagse vieringen in de Jozefkapel en in persoonlijke contacten en bezoeken. Voor deze activiteiten wordt uw steun gevraagd. Zondag 6 juli Orgelfonds Het orgelfonds ondersteunt het onderhoud van het orgel. De orgelcommissie beheert het orgelfonds en zorgt voor het onderhoud van het orgel. Door de week heen Opstanding [Deel 2 - het vorige deel stond in de Luther Heraut van mei] In het nieuwe testament heeft Paulus de oudste papieren. Hij schrijft als eerste over de opstanding. In zijn brieven echter maakt hij duidelijk dat hij toch niet de eerste is die over opstanding praat. Paulus verstaat zichzelf als een schakel in een keten, waarin de dubbelslag: gestorven en opgestaan van Christus reeds bij elkaar hoorde. Opstandingsteksten zijn onder andere in 1 Tess. 4, 13; Filip. 1, 18; Filip. 3, 10 en 2 Kor. 4, In deze laatste tekst maakt Paulus duidelijk dat in hem weliswaar de dood werkt, maar dat het leven in hem zichtbaar moet worden. Hier raken we aan een stuk Paulus dat voor hem erg belangrijk is. Wij moeten participeren in Christus. Zoals we delen in zijn dood, zo zullen we deel hebben aan zijn opstanding. Participatie is voor Paulus een sleutelbegrip. Hij gebruikt daarvoor in de brief aan de Romeinen het beeld van de doop. In de doop sterven we met Christus, getrokken uit het water echter staan we met hem op. Die participatie zullen we ook zien in 1 Korintiërs 15. Dit laatste hoofdstuk zal uitgangspunt zijn van mijn artikel. In 1 Korintiërs 15 maakt Paulus zich druk over het feit dat mensen in Korinte wel geloven in de opstanding van Christus maar niet in de opstanding der doden. Het geloof van de Korintiërs paste geheel in de context van de tijd. Men maakte in de Oosterse culturen een onderscheid tussen de koningen en de gewone mensen. Van koningen kon men zich voorstellen dat ze eeuwig zouden leven, van gewone mensen niet. Maar Paulus accepteert dat niet. Je zou hem maatschappijkritisch kunnen noemen. Tussen Christus en de gelovigen is een eenheid; wij zijn niet los van hem te zien. Iedereen krijgt de status van de Allerhoogste. Als hij wordt opgewekt, worden ook wij opgewekt. Alle maatschappelijke verhoudingen worden voor Paulus omgekeerd. Alleen de verhouding van man en vrouw verandert niet. De vrouw blijft ondergeschikt aan de man. Zo maatschappijkritisch werd hij nou ook weer niet. Maar wat is nou de opstanding? In 1 Kor. 15 haalt Paulus de opstanding uit de individuele sfeer. En plaatst die in een sfeer die de hele wereld aangaat. God is in de wereld ingetreden. Zo mogen we de opstanding verstaan. God heeft een nieuw begin gemaakt. Wie had kunnen denken dat een gekruisigde een nieuw begin zou betekenen? En toch is dat zo. De opgewekte Christus is een nieuw begin. Zijn opstanding is Gods scheppend werk. En wij, we zitten midden in die schepping. Christus is de eerste, maar niet de laatste. Deze hele wereld wordt nieuw. 5

6 Seniorenkring in juni en uitstapje in juli Tot aan de zomervakantie zijn er nog vier seniorenbijeenkomsten. Op de dinsdagen 3 en 17 juni en 1 juli komen we bij elkaar voor spelletjesmiddagen. Om uur staan dan voor u de koffie en de thee klaar. Daarom vindt Paulus het ook zo erg dat de mensen niet geloven in de opstanding der doden. God heeft een beweging in gang gezet die de hele wereld doortrekt. Maar wat dan toch? Hoe dan toch? Wat is dan opstanding? Paulus kent de vraag ook. Hij probeert in beelden een antwoord te zoeken. We lezen vanaf vers 35. Paulus gebruikt daar het beeld van de graankorrel. Een graankorrel wordt gezaaid op de aarde en komt in een heel andere gedaante tevoorschijn. Wij weten dat de graankorrel in potentie alles in zich heeft om tot graan uit te groeien. Paulus wist dat niet. Korrel en halm hebben voor hem geen continuïteit. De halm is geheel nieuw. Zo zal het ook met de mens bij zijn opstanding zijn: hij zal geheel nieuw zijn. Er wordt een aards lichaam gezaaid en een hemels lichaam opgewekt. Maar wanneer zal dit dan allemaal geschieden? Paulus doet daarover wel een uitspraak. Er komt een tijd. Sommigen zullen niet sterven voor het moment daar is. Maar er komt een tijd dat wij allen op zullen staan En die tijd komt snel. Uiteindelijk heeft Paulus daar geen gelijk in gekregen. Het moment waarop hij zo vurig hoopt, is nog altijd niet aan gebroken. Zullen we dan alles maar over boord zetten? We zijn de eerste niet die ermee tobben. En er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Paulus zet toch niet alle kaarten op het einde. Ook deze tijd is uitdrukkelijk aan de orde. Dagelijks sterft hij. Maar hij wordt niet bang omdat hij weet heeft van het leven in Christus. Uiteindelijk gelooft hij niet in de dood, maar in de levende God. Hij heeft alles in de hand. Aan het einde. Het geeft Paulus moed en vertrouwen op een moeilijke weg voor te gaan. Ik sprak laatst een vrouw bij de voedselbank. Ze heeft geen papieren. Haar oudste zoon is nog in Afrika. Ze tobt met haar gezondheid. Maar zei ze: ik vertrouw op God. Hoe dan ook. Want ik weet dat hij rechtvaardig is en goed, zelfs als ik nu geen uitweg zie. En ik vond dat wel erg knap. En misschien ook wel erg Paulinisch. Ondanks de dood in haar leven blijft ze geloven in een nieuw begin. Wat mij betreft is Paulus geloof in de opstanding daarmee voldoende samengevat. De continuïteit van ons leven is door God gegeven. Aan hem behoren wij toe. Meer hoeven we niet te weten. Trinette Verhoeven Op dinsdag 15 juli sluiten we ons seizoen af met het jaarlijkse uitstapje. Wij gaan naar het Louwmanmuseum, Leidsestraatweg 57 in Den Haag. Het Louwman Museum herbergt 's werelds oudste privécollectie automobielen, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman. Voor computerbezitters zie: We verzamelen om uur in de kosterij op de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. Van daaruit gaan we met busjes naar het museum, waar voor ons de koffie klaarstaat. Na de koffie bekijken we de collectie oude automobielen en rond uur gaan we lunchen. Na de lunch kunt u nog rustig even door het museum of het winkeltje dwalen en om uur willen we weer wegrijden bij het museum. We verwachten dan om uur terug te zijn op de Lutherse Burgwal. Vanwege de hoge kosten vragen we ditmaal een eigen bijdrage aan alle deelnemers van 5,- per persoon. U kunt zich voor dit uitje aanmelden bij Els Pellen (tel. ***-*******/ ***) of bij Jowien de Klerk (tel ***-*******/ ***), graag vóór 1 juli. Als u moeite heeft om zelfstandig naar het kerkgebouw te komen, kan Jowien taxivervoer voor u regelen. Met een hartelijke groet, namens de vrijwilligers, Els Pellen 6

7 Bestuurslid Fia Tempelaars opent de dag. Lied, gebed en overdenking verzorgen de Zwolse vrouwen Berthilde Nowak en Esther Geerse. In de overdenking wordt nog eens gefocussed op ons jaarthema "Reformatie en Politiek", met Dietrich Bonhoeffer als centraal aandachtspunt, besproken op onze Utrechtse studiedag op 15 maart jl. In de stad en verder Ontmoetingsdag NLVB in Zwolle, mijn impressie Zaterdag 10 mei, vroeg in de morgen rond half acht begroeten Lutherse vrouwen van Den Haag die samen naar Zwolle gaan, elkaar op Centraal Station Den Haag. We zijn met ons elven op weg naar Zwolle voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van de NLVB. Een vriendelijke conducteur doet ons uitgeleide. Zo'n groep vrolijke vrouwen op een vroege zaterdagmorgen maakt hij niet vaak mee. De stemming zit erin, wij zijn weer met elkaar onderweg naar een NLVB-ontmoeting. Wat zijn onze verwachtingen van deze dag? Eerst nu de officiële jaarvergadering. Naast de vaste agendapunten is er een moment van gedachtenis voor degenen die ons in dit afgelopen jaar zijn ontvallen. We branden ook een licht voor degenen die onze gebeden zo nodig hebben. Verder: werken aan een eigen NLVB-website is een prioriteit (onze naamsbekendheid in kerkelijk Nederland is hier aan de orde), onze beleidsdag (iedereen met ideeën is welkom!) op 11 juni in Utrecht, een dagexcursie op 27 september in Amsterdam, een themaweekend in november in het Beeldhouwcentrum van Koudum (Zw. Friesland in de buurt van het Fluezenmeer) met als thema: afscheid en rouwverwerking in de meest brede betekenis (overlijden, scheiding, kinderen moeten loslaten, e.v.). In de nieuwe 'Brief' hierover meer. Na een voortreffelijk verzorgde lunch beleven we een spetterend middagprogramma met Ornah Gabay. Ornah, een joodse actrice 'voor jong en oud' laat ons zingen, lachen, nadenken en dansen op jiddische muziek. Als het dansen teveel wordt, kun je ook aan de kant gaan zitten, uitpuffen en op je stoel genieten van haar inspirerende voorstelling. Voor het station van Zwolle staat de bestelde fietstaxi voor twee van ons klaar. Met nog meer Lutherse vrouwen elders uit het land die inmiddels ook zijn aangekomen, wandelen we naar de Lutherse kerk in de Koestraat, naast het nieuwe Fundatiemuseum met zijn imposante koepel. Een team Zwolse vrouwen ontvangt onze groep van zo'n vijftig Lutherse vrouwen 'uit het land' met koffie, thee en gebak versierd met een afbeelding van Catharina van Bora. Hoe toepasselijk! Veel hartelijke begroetingen, oude bekenden en nieuw gekomenen. De dag vliegt om. We hebben niet veel gemerkt van de regen buiten. We hebben veel beleefd, elkaar ontmoet, bijgepraat, gewinkeld bij de kraampjes van de aanwezige projecten van Ghana en Kenia. Terug op de thuisreis is het in de trein een gezellige boel. We zijn kennelijk nog lang niet moe. Wat een fijne dag zo naar Zwolle. Sara de Weerd-Walakutty Foto s: Sara de Weerd 7

8 Ferdinand Domela-Nieuwenhuis: Recht voor allen Sinds 2006 hangt ook het portret van Ferdinand Domela-Nieuwenhuis ( )in de rij van Haagse predikanten. Hij is van 1875 tot 1879 predikant van onze gemeente geweest. Het portret is getekend door een lidmaat van de gemeente, de heer Gijsbertus Nieuwveld ( ). Na negen jaar Evangelisch Luthers predikant te zijn geweest, zegt Domela Nieuwenhuis in 1897 de kerk vaarwel om zich geheel te gaan wijden aan de bestrijding van de armoede. Domela Nieuwenhuis is vier maal gehuwd geweest. Zijn eerste drie echtgenotes zijn in het kraambed gestorven. Zijn laatste vrouw overleefde hem. In zijn vier huwelijken zijn acht kinderen geboren: vijf jongens en drie meisjes. 8 Ferdinand Domela-Nieuwenhuis werd geboren in een huis aan de voorname Singel te Amsterdam, op 31 december Hij was de vijfde zoon van Ferdinand Jacobus Domela-Nieuwenhuis en Henriëtte Francis Betty. Zijn vader was theologisch hoogleraar aan het Evangelisch-Luthers Seminarium in Amsterdam. Nog maar 10 jaar oud verloor Ferdinand in 1857 zijn moeder. Evenals zijn vader studeert hij theologie. Aanvankelijk voerde de familie als achternaam alleen Nieuwenhuis. Later heeft men Domela laten toevoegen. Harlingen wordt in 1870 zijn eerste gemeente. Zijn kerk stond aan de Simon Stijlstraat. Als beginnend predikant gaat Ferdinand Domela- Nieuwenhuis de problemen van zijn tijd niet uit de weg. In zijn Harlingse periode richt hij, naar aanleiding van Frans-Pruisische oorlog ( ), de Vredesbond op. Grote moeite heeft hij met Hemelvaartsdag dat hij dubbelop van Pasen, noemde. In 1871, neemt hij een beroep aan naar Beverwijk. Zijn kerk stond sinds 1778 aan de Koningstraat 119. Als in 1772 zijn eerste vrouw Johanna, slechts 24 jaar oud, overlijdt, kan hij niet meer geloven in een goede God. Ferdinand Domela-Nieuwenhuis heeft de gemeente Beverwijk gediend tot In de zomer van dat jaar neemt hij, 29 jaar oud, het beroep aan naar de Evangelisch-Lutherse gemeente van Den Haag. Hij gaat met zijn gezin wonen in de Trompstraat 338. Ook heeft hij vele jaren in de Malakkastraat 96 gewoond. Nog godsdienst? Reeds godsdienst? is het onderwerp van zijn preek op zondag 11 november Hij is van mening dat de kerk te rechtlijnig is en te weinig oog heeft voor de grote armoede. In deze boetepreek bepleit hij recht voor allen. Deze vermaard geworden preek verschijnt een jaar later in druk. Zijn jaren als Haags predikant deelt hij met twee collega s, de predikanten Hendrik Heyen en Johan Coenraad Manssen Jr. Hij ondervindt van predikanten en gemeente veel tegenwerking. Op zondag 31 augustus 1879, 32 jaar oud, houdt hij zijn afscheidspreek in de kerk aan de Lutherse Burgwal, naar aanleiding van Mattheüs 9 vers 17, doe geen oude wijn in nieuwe zakken. In zijn toepassing beschouwt hij de kerk als de oude zak en de nieuwe wijn als een humanitaire levenshouding. Onder zijn toehoorders bevinden zich, zoals te begrijpen valt, vooral leden van de Vredesbond. Tijdens zijn Haagse periode wordt het blad Recht voor Allen opgericht waarvan op 1 maart 1879 in Amsterdam het eerste nummer verschijnt. Voorlopig nog als weekblad, maar met ingang van 1 januari 1889 zal het zelfs tot een dagblad uitgroeien. Het is het eerste socialistische dagblad in Nederland. In mei van hetzelfde jaar wordt hij mede oprichter van het Comité voor Algemeen Kiesrecht. In 1880 verhuist de redactie van het blad Recht voor Allen van Amsterdam naar het Westeinde 396 Den Haag en vervolgens in januari 1889 naar de Roggeveenstraat 54 in Den Haag. Ferdinand heeft op 1 september 1879 de kerk vaarwel gezegd en gaat zich nu geheel wijden aan het bestrijden van de armoede. Een man met een academische opleiding die lid wordt van een club van overwegend ongeletterde en ongeschoolde mensen. Naar aanleiding van een publicatie in Recht voor Allen, (Het leven van koning Gorilla), belandt Domela in 1887 wegens majesteitschennis in de gevangenis. Na zijn vervroegde vrijlating, bepleit door De A.R. eerste minister (ministerpresident),aeneas Mackay, wordt Domela namens de Friesche Volkspartij in 1888 tot kamerlid gekozen. Hij zou dit blijven tot Bij de vervroegde verkiezingen van de Tweede Kamer op 1 mei (!) 1888, de dag waarop Nieuwenhuis zijn in trede in de Kamer deed, wenst koning Willem III ( ) de troonrede niet voor te lezen. De weerzin van de vorst tegen Domela was dermate groot dat hij ook gedurende diens vierjarig lidmaatschap van de Tweede Kamer, de troonrede niet meer voorleest. Afbeelding: Wikipedia

9 Enkele van Domela s kernachtige uitspraken waren de vijf K -s: Kapitaal, Kazerne, Kerk, Kroeg en Koning. Hij was geheelonthouder en vegetariër. Derhalve heeft hij grote afkeer van alcohol. Hij waarschuwt zijn gehoor vele malen met de slagzin: Een drinkende arbeider denkt niet, een denkende arbeider drinkt niet. Omstreeks 1882 worden enkele plaatselijke Sociaal Democratische Verenigingen samengevoegd tot de SDB en wordt het secretariaat gehuisvest in de Westerbaenstraat nummer 156. Uit enkele erfenissen koopt hij het voormalig kerkgebouw naast de drukkerij op nr Het voormalige kerkgebouw krijgt de naam Walhallah, geënt op de Germaanse Mythologie. Het wordt de vaste vergaderplaats van de SDB Sociale Democratische Bond. In 1893 verhuist Domela met zijn gezin naar zijn geboorteplaats Amsterdam. Zijn krant Recht voor Allen verhuist mee. Aan het zeer bewogen, maar strijdvaardig leven van Ferdinand Domela-Nieuwenhuis, komt 72 jaar oud, op 18 november 1919 in Hilversum een einde. Hij werd gecremeerd op Westerveld te Driehuis. In Amsterdam werd op 29 augustus 1931 een standbeeld voor Domela onthuld. Heeft Ferdinand Domela-Nieuwenhuis dan afscheid genomen van de kerk als instituut; voor Jezus als historische figuur blijft hij een groot respect houden. Op zijn schrijftafel staat tijdens al die woelige jaren steeds het Jezusbeeld, vervaardigd door de Deense beeldhouwer Bertel Thorvaldsen. Otto van Soldt Amnestybrief: schrijven voor Mexico Claudia Medina, moeder van drie kinderen, werd op 7 augustus 2012 s nachts door mariniers uit haar huis ontvoerd, geblinddoekt en met haar handen vastgebonden. Ze zegt op een marinebasis aangerand en gruwelijk gemarteld te zijn. De volgende dag werd ze samen met andere gevangenen naar het kantoor van de federale aanklager gebracht. Daar zag ze dat haar man en zwager ook opgepakt waren. Ze werd ondervraagd en gedwongen een verklaring te ondertekenen, die ze niet mocht lezen. Claudia en de anderen werden vervolgens aan de media gepresenteerd als een gevaarlijke en bewapende bende, die door de politie was opgepakt. Op 13 augustus 2012 verscheen Claudia voor de rechtbank. Ze trok haar verklaring weer in en vertelde wat er gebeurd was. Alle aanklachten behalve die van het dragen van een illegaal wapen - werden ingetrokken. Claudia kwam op borgtocht vrij. Haar man en zwager zitten nog 9 vast. Er is nog geen onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de martelingen, die de mensen ondergingen en de daders zijn daarvoor nog niet verantwoordelijk gehouden en nog niet berecht. In een brief die naar de Mexicaanse autoriteiten worden deze opgeroepen dit alsnog te doen. In juni reiken wij na de kerkdienst de brief uit. Wij hopen dat u weer aan onze schrijfactie wilt meewerken en de brief voor 1 juli gaat versturen. Onze hartelijke dank alvast. Helena Axler, Lideke Gaemers, Nigel Lamb, Jos Philips en Jolly Valstar Overzicht activiteiten ook op en in de zondagsbrief Dinsdag 3 juni Seniorenkring,13.30 uur (pag. 6) Dinsdag 17 juni Seniorenkring,13.30 uur (pag. 6) Dinsdag 1 juli Seniorenkring,13.30 uur (pag. 6)

10 43e jaargang no. 6 Juni 2014 Kinderkerk Dag meisjes en jongens, Terwijl ik dit stukje schrijf, lijkt het wel of de zomer al is begonnen. Vroeg in de morgen hoor je de vogels het hoogste lied zingen. En hebben jullie ook langs de weg al die zomerbloemen in volle bloei gezien? Alleen, voor ons is de zomervakantie nog niet begonnen. Gelukkig maar, want in de maand juni is er in de kinderkerk nog veel te beleven. Lees maar: 1 juni staat de bijbel centraal, het gaat dan om de kostbare woorden in de bijbel. Wat willen die verhalen aan jullie vertellen? Op 8 juni vieren we het Pinksterfeest. We horen het verhaal dat mensen van overal vandaan in hun eigen taal elkaar over Jezus konden verstaan en begrijpen. Is dat niet een feest! Op de drie volgende zondagen horen we hoe de Israëlieten na het vertrek uit Egypte in de woestijn niet bang hoeven te zijn. God is bij hen, God gaat met hen mee. God zorgt voor brood en water. Met Mozes komen ze de woestijn door, onderweg naar het land waar ze naar toe willen. Kom maar naar de kinderkerk en we gaan samen met jullie al deze verhalen beleven. Groeten van de kinderkerkleiding, Henny, Ineke, Jolien, Jolly, Mascha, Nienke, Nolla, Sara, Trinette Ga mee op Pinksterweekend! Heb jij zin in een avontuurlijk weekendje weg met leeftijdsgenoten? Dan is een weekend van de Commissie Weekenden misschien iets voor jou. De Commissie Weekenden (CoWe) is een uitvoerende commissie van de werkgroep Lutherse Jeugdwerkactiviteiten (WelJa), voorheen de Lutherse Jeugdraad (LJR). Van 7 t/m 9 juni 2014 vindt het Pinksterweekend plaats. Dit is een weekend voor iedereen van 6 t/m 15 jaar. Bij de publicatie van de Luther Heraut start ook direct het weekend, dus als je er al niet bij was, dan moet je Pinksteren 2015 maar even in de gaten houden. Naast het Pinksterweekend organiseren we dit jaar ook de volgende weekenden: Het Najaarsweekend (11 t/m 15 jaar) op 20 en 21 september 2014 Het -weekend (16 t/m 25 jaar) op 8 en 9 november 2014 Daarnaast wisselen we veel kennis en ervaring uit met de Stichting Vakantiekampen en Hét Vakantiekamp. Voor meer informatie en foto s kun je een kijkje nemen op onze website (www.cowe.nl) en onze Facebook-pagina. Ook als het je leuk lijkt om een keertje mee te gaan als leiding op een van onze weekenden, ben je van harte welkom! Neem dan via de website contact met ons op. Heb je al die duiven en vuurtongen al gezien in deze Luther Heraut? Ze vertellen ons van het Pinksterverhaal. Speciaal voor jullie nog mooie kleurplaten. 10

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 5 Mei 2014

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 5 Mei 2014 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 129e jaargang no. 5 Mei 2014 De eerste dag der week, de wereld is begonnen. De baaierd raakt van streek, de hemel staat vol zonnen. Wat ons

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Heer, de machten hebben het woord, ze hebben de taal te pakken. Ze maken hun eigen verhaal van vrede en gerechtigheid, van recht en van vrijheid.

Heer, de machten hebben het woord, ze hebben de taal te pakken. Ze maken hun eigen verhaal van vrede en gerechtigheid, van recht en van vrijheid. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 128e jaargang no. 6 Juni 2013 Heer, de machten hebben het woord, ze hebben de taal te pakken. Ze maken hun eigen verhaal van vrede en gerechtigheid,

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

Gemeenteleden van de lutherse gemeenten Delft en Den Haag maakten een begin met het feestelijk vieren van hun 400-jarig jubileum.

Gemeenteleden van de lutherse gemeenten Delft en Den Haag maakten een begin met het feestelijk vieren van hun 400-jarig jubileum. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 126e jaargang no. 7/8 Juli/aug. 2011 Gemeenteleden van de lutherse gemeenten Delft en Den Haag maakten een begin met het feestelijk vieren

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 130e jaargang no. 7/8 Jul./aug. 2015

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 130e jaargang no. 7/8 Jul./aug. 2015 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 130e jaargang no. 7/8 Jul./aug. 2015 Zomerzwaan Een Luther Heraut voor twee maanden: we gaan de zomerperiode in. Sommigen van ons gaan op

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

126e jaargang no. 10 Oktober 2011. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage

126e jaargang no. 10 Oktober 2011. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 126e jaargang no. 10 Oktober 2011 Foto: Jeannot Kant (bureau SAMEN) 10 september was het feest. De buurt werd uitgenodigd om met ons 400 jaar

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

130e jaargang no. 11 Nov. 2015. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage

130e jaargang no. 11 Nov. 2015. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 130e jaargang no. 11 Nov. 2015 Foto: M.P. van Mansum Sint Maarten In november, op de elfde van de maand, is het Sint Maarten. Op 8 november

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 3 Maart 2014

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 3 Maart 2014 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 129e jaargang no. 3 Maart 2014 Wereldgebedsdag - Bron van Leven De loop van de Nijl wordt uitgebeeld in de stengel van de Lotusbloem, die

Nadere informatie

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 130e jaargang no. 9 Sept. 2015

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 130e jaargang no. 9 Sept. 2015 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 130e jaargang no. 9 Sept. 2015 Levenskunst Voor het nieuwe seizoen hebben we een thema uitgekozen dat in diensten en op andere momenten terug

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 130e jaargang no. 4 April 2015

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 130e jaargang no. 4 April 2015 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 130e jaargang no. 4 April 2015 Licht van Christus Heer, wij loven u! In de Paasnacht dragen wij het licht van Christus de kerk binnen. Vanuit

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Edam

Protestantse Gemeente Edam Protestantse Gemeente Edam Protestantse Kerk de Swaen Zondag 24 april 2016 Zoals God is er maar één! In deze dienst vieren wij de maaltijd van de Heer voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn ouderling

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 12 Dec. 2014

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 12 Dec. 2014 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 129e jaargang no. 12 Dec. 2014 De kerkenraad en predikanten van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag wensen u allen een gezegend Kerstfeest

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Zondagsbrief. Zondag 31 augustus 2014

Zondagsbrief. Zondag 31 augustus 2014 Zondagsbrief Hervormde Gemeente te Borculo Streekgemeente De Wijngaard Zondag 31 augustus 2014 Voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Aart Meutstege Koster: Bert Meutstege Lector: Robert Klaverstijn

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Afscheid Kinderkerk. Het leven is een teamsport 3 juli 2016. Lynn Brummelman, Suzanne van Dijk en Naomi Hoentjen.

Afscheid Kinderkerk. Het leven is een teamsport 3 juli 2016. Lynn Brummelman, Suzanne van Dijk en Naomi Hoentjen. Afscheid Kinderkerk Lynn Brummelman, Suzanne van Dijk en Naomi Hoentjen. Het leven is een teamsport 3 juli 2016 Voorganger: ds. Jaap Jonk Samen met: Marije Ebbekink en Linda Koerselman Orgelspel: Stefan

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

LITURGIE voor de viering van de Eredienst in de Paaskerk. zondag 4 augustus 2013

LITURGIE voor de viering van de Eredienst in de Paaskerk. zondag 4 augustus 2013 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Welkom en aansteken van de kaarsen LITURGIE voor de viering van de Eredienst in de Paaskerk zondag 4 augustus 2013 Stilte (gemeente gaat staan) Intochtslied:

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

PINKSTEREN 24 mei 2015

PINKSTEREN 24 mei 2015 PINKSTEREN 24 mei 2015 kleur: rood voorganger: ds. Hans van Solkema m.m.v. de cantorij o.l.v. Rudie Altelaar organist: Piet Lievense DIENST VAN DE VOORBEREIDING voorbereiding - klokgelui, orgelspel, begroeting

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 8 juni 2014 Noorderkerk, 10.30 uur Pinksteren Voorgangers Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Cantorij Koster Collecte ds Benedikte

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juli 2011 Johannes 15,1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De wijnstok is een struik die heel wat verzorging

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

KIJKWIJZER FDN MUSEUM

KIJKWIJZER FDN MUSEUM KIJKWIJZER FDN MUSEUM Welkom in Heerenveen Museum. Hier ontdek je het verhaal van Heerenveen. Je gaat straks kijken naar het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. Domela had een duidelijke mening over drank

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie