Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 6 Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 6 Juni 2014"

Transcriptie

1 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 129e jaargang no. 6 Juni 2014 Pinksteren We vieren dat de Heilige Geest neerdaalde over de mensen. Gelovigen waren bijeen in een huis toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het evangelie te verkondigen aan wie het maar wilde horen. Jaarrekening Door de week heen: opstanding [2] Verslag NLVB Wie was Ferdinand Domela- Nieuwenhuis? Pag. 3 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 8 Lutherse Burgwal 7-9, 2512 CB Den Haag Tel:

2 Inhoudsopgave Pastoralia 2 Uit de gemeente 3 Rondom de zondag 4 Door de week heen 5 In de stad en verder 7 Overzicht activiteiten 9 Young Info 10 Overzicht diensten 12 Pastoralia Beste mensen, Deze editie van het gemeenteblad zal lopen tot ongeveer 5 juli. Aan het einde van de maand begint dan de zomer-(school) vakantie in onze regio. Er staan nog wel verschillende, feestelijke vieringen op het programma, maar het winterwerk en de gesprekskringen gaan langzamerhand aflopen. De viering van Pinksteren valt dit jaar op 8 juni en de cantorij zal daaraan medewerking verlenen onder de bezielende leiding van Monique Schendelaar. Uit het nieuwe Liedboek zingen we dan ondertussen alweer een jaar! Ik kan niet anders zeggen dan dat het voor elke zondag weer een zoektocht is om de goede liederen te vinden, maar het betekent iedere week een uitdaging en een sport. Niet allemaal kersverse nieuwe - hoogstens twee - maar ook enkele bekende liederen! Maar ik vind wel, dat u als gemeenteleden uitermate snel meezingt met een nieuw lied. Dat komt waarschijnlijk ook, omdat onze organist Aart Bergwerff de onbekende liederen goed voorspeelt. De eredienst van zondag Trinitatis valt al in mijn zomervakantie. Deze vakantieperiode loopt vanaf zaterdag 14 juni tot aan maandag 14 juli, waarop ik het gemeentewerk weer zal hervatten. Het werk in de gemeente zal voortgang vinden, want er zijn altijd vergaderingen of bijeenkomsten, die gewoonlijk lang of helemaal doorlopen. De vergaderingen van de kerkenraad - ook het dagelijks bestuur - en de colleges lopen tot aan de schoolvakantie. De zogenaamde City met daarin het liturgisch kwartier vindt elke woensdag plaats van tot uur. Het is een doorlopende bijeenkomst. Als u in de stad komt om te winkelen, bent u van harte welkom. De bijeenkomst van de senioren op dinsdagmiddag worden voortgezet op 17 juni en 1 juli. Op 15 juli is er het jaarlijkse uitstapje, waarover een apart artikel in deze Luther Heraut staat. De zomervakantie van de senioren loopt gelijk met de vakantie van de basisschool, die van 21 juli tot en met 31 augustus loopt. Voor de senioren is er s zomers een programma van STEK, waaraan de lutherse kerk meewerkt. Iedere kerkgemeenschap doet iets creatiefs en in de lutherse kerk zal op vrijdagmiddag 25 juli ( uur) het nieuwe Liedboek ter hand genomen worden. Heerlijk zingen - afgewisseld met orgelspel van Aart Bergwerff! De Jour der senioren op de woensdag zal pas weer bijeenkomen op 10 september. Dat lijkt misschien ver weg, maar ik meld het alvast! Voor het volgende seizoen wordt hard gewerkt aan een boekje voor het winterwerk, dat in september weer zal gaan beginnen. Tenslotte: ik hoop u regelmatig te ontmoeten in de erediensten of bij andere bijeenkomsten. Mocht dat voor u niet mogelijk zijn, aarzel dan niet te bellen en een afspraak te maken voor een bezoek bij u thuis. Een goede groet van huis tot huis en graag tot ziens, mede gewenst door mijn collega Trinette Verhoeven, Marianne van der Meij-Seinstra In memoriam Op 15 mei overleed mevrouw **** *** in de leeftijd van 86 jaar. Zij werd geboren op 30 juli Haar echtgenoot was luthers en met hem is ze in Rijswijk gaan wonen. Toen hij overleed bleef ze als enig kind met weinig of geen familie alleen over. Vooral de laatste twee jaar toen ze door een val in het verpleeghuis en daarna verzorgingshuis terecht kwam was ze erg eenzaam. Alleen het wekelijks bezoek van haar trouwe hulp en de bezoekjes namens de kerk kon ze erg waarderen. Ze leefde op afstand met de kerk mee. Het was een aardige vrouw. DE LUTHER HERAUT voor juli/augustus 2014 zal verschijnen op zaterdag 5 juli. Uiterste inleverdatum van kopij: vrijdag 23 juni Kopij voor de LH kunt u digitaal inleveren via of via het adres van de kerk (onder vermelding van kopij LH). Bij digitale verzending ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Zo niet, neemt u dan contact op met Mascha de Haan ( ). 2

3 Uit de gemeente Uit de diaconie Er is in de afgelopen periode geen vergadering geweest. Over de stand van zaken rond de predikantswoning is te melden dat de aannemer bezig is om het noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Dit moet eerst klaar zijn voordat we actief met de verkoop aan de slag kunnen. Er is, samen met een lid van het Wees-en Oudenliedenhuis, een gesprek geweest met de financiële commissie van het Haagse kamp. Wat in dit gesprek naar voren kwam, is dat de leiding van het kamp bestaat uit zeer enthousiaste mensen, die het hele jaar bezig zijn om voor veel kinderen een mooie kampweek te organiseren. We ondersteunen dit graag met een financiële bijdrage zodat de kosten voor de kinderen betaalbaar blijven. Stand Hoofdgeld en andere bijdragen Tot en met 16 april 2014 is aan hoofdgeld een bedrag van ,81 ontvangen. Op 18 mei 2013 was de stand ,80. De bijdrage voor de restauratie bedraagt tot nu toe 200,-. Aan giften is binnengekomen 225,-. De bijdrage hoofdgeld 2014 loopt nu weer op ten opzichte van Aan alle gemeenteleden de oproep om nog eens na te gaan of een iets hogere bijdrage mogelijk is. Nu het jaar zo goed gestart is hopen we echt dat de bijdrage zich weer in stijgende lijn voortzet. Niet alleen het onderhoud van het gebouw, maar ook een goede pastorale zorg, zich samen verdiepen in wat het geloof voor een ieder betekent is essentieel voor het in stand houden van de Lutherse Gemeente in Den Haag. Zowel de pastorale zorg en wat daarmee samenhangt en het onderhoud van gebouw en orgel kosten heel veel geld. KRM Gemeentevergadering Op 29 juni vindt een gemeentevergadering plaats, na afloop van de kerkdienst tot uiterlijk Op de agenda staan onder andere de jaarrekening 2013 van kerkrentmeesters en diaconie, de samenwerking met de Lukaskerk, een terugblik op het kringwerk van het afgelopen seizoen en de voorgenomen samenwerking met de PGG (Protestantse Gemeente 's-gravenhage). Iedereen is welkom! Evangelisch Lutherse Gemeente 's-gravenhage Rekening voor het jaar 2013 Lasten Rekening 2013 Rekening 2012 Begroting 2013 Tractementen Synodale fondsen Kosten bezittingen Kosten algemeen beheer Baten Correctie overgangsregeling Bijdrage gemeente leden Opbrengst bezittingen Overige bijdragen Exploitatietekort De volledige Jaarrekening ligt ter inzage in de predikantskamer 3

4 Contactadressen en activiteiten Alle activiteiten vinden plaats in de kosterij, Lutherse Burgwal 7, tenzij anders aangegeven. Kosters: H. Baaima en N. Lamb, tel , De kerkenraad Voorzitter: mw. A.P.M. de Jong-Cosman, tel Secretaris: J. Rosier, tel , Ouderlingen: mw. J. Dekker, mw. I.F. Kliwon, J.D.M. Rosier, mw. S. de Weerd-Walakutty; Kerkrentmeesters: mw. A.P.M. de Jong-Cosman, A.E. Grund, F.M. Zoeteweij; Diaconie: mw. I. Burghoorn-van der Kam, mw. I. Peereboom Voller-Lelieveld, Chr. Minderhoud, mw. A. Sapioper. Predikanten Ds. W.T.V. Verhoeven, tel , meestal bereikbaar van 9.00 uur tot 9.30 uur, vrije dag: dinsdag. Ds. M.M.B. van der Meij-Seinstra, , meestal bereikbaar van 9.00 uur tot 9.30 uur, vrije dag: donderdag. Vakantie van 14 juni tot en met 13 juli. Swaenesteyn en Swaenehove Saffier de Residentiegroep, die de verzorgingshuizen van voormalige Lutherse signatuur beheert, heeft als geestelijk verzorger voor WoonZorgPark Swaenehove Ds. Y. Schoonhoven (Heiloostraat 296, 2547 KX Den Haag, telefoonnummer: ) en voor WoonZorgPark Swaenesteyn Ds. N. van Dorp (Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag, telefoonnummer: ). Seniorenbijeenkomst Els Pellen, tel. ***-*******en Joke Momberg, tel. v. Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk / Orgelcommissie dhr. A.E. Grund, tel. ***-*******. Kerkkoor Maarten Luther Cantor: Monique Schendelaar Contact: mw. T.I. Gelsema, tel. ***-*******. Elke dinsdagavond van uur. Stichting Wees en Oudeliedenhuis Dhr. F.W. Everaarts, tel. ***-*******. Jour der Senioren Els Gaemers, tel. ***-*******. Coördinatie auto en taxivervoer Mw. Th. Jager, tel. ***-*******. Kunt u door omstandigheden niet op uw gebruikelijke manier naar de zondagse eredienst komen, dan kunt u in overleg treden met mw. Th. Jager voor vervoer per taxi. U kunt van deze mogelijkheid 12 keer per jaar gebruik maken, tegen betaling uwerzijds van de kosten van het openbaar vervoer. Schroom niet om hiervan gebruik te maken. Diaconale hulp Mw. I. Peereboom Voller-Lelieveld, ***-*******. Heeft u behoefte aan maatschappelijk werk, wendt u zich dan tot het algemeen maatschappelijk werk in uw woonplaats. Vaak is dit per wijk georganiseerd, in het telefoonboek doorgaans onder de A of de M te vinden. Buiten kantooruren kunt u spoedhulp bellen: Rekeningnummers (voor alle nummers geldt BIC: INGBNL2A) Ev. Luth. Gem. s-gravenhage te Nootdorp IBAN: NL65INGB Restauratiefonds Ev. Luth. Gem. te Den Haag IBAN: NL29INGB Diaconie ELG s-gravenhage te Den Haag IBAN: NL91INGB Orgelfonds ELG s-gravenhage te Leidschendam IBAN: NL29INGB Jeugdraad ELG s-gravenhage te Den Haag IBAN: NL14INGB Kampcommissie ELJR s-gravenhage te Delft IBAN: NL17INGB Penningm. Kerkkoor Maarten Luther te Delft IBAN: NL70INGB Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk te Leidschendam IBAN: NL73INGB Rondom de zondag Opbrengsten van de collecten Vanaf 20 april t/m 18 mei 2014 Paascollecte Diaconie 278,95 Luther Heraut 94,50 Orgelfonds 98,87 Luthers Genootschap 65,75 Werkgroep voor kerkmuziek 152,15 Onderhoud Gebouwen 478,25 Kerk 182,17 U kunt een collecte ondersteunen door een bijdrage over te maken aan: Ev. Luth. Gem. s-gravenhage te Nootdorp, IBAN: NL65INGB , o.v.v.: kerk, onderhoud gebouwen en restauratie. Diaconie ELG s-gravenhage te Den Haag, IBAN: NL91INGB , o.v.v.: Paascollecte, Luther Heraut, Orgelfonds, Luthers Genootschap en werkgroep voor kerkmuziek Alle gevers hartelijk dank. 4

5 Collecten Diaconie Zondag 1 juni Bumayong Luth. Sec. school De diaconie ondersteunt de school al een aantal jaren om de kinderen op Papoea Nieuw Guinea een goede opleiding te geven. In september krijgt u na de dienst een presentatie over de school. Zondag 8 juni KIA zending Christenen in Pakistan vormen een minderheid en worden vaak achtergesteld ten opzichte van anderen. Toch levert de Kerk van Pakistan een bijdrage aan de maatschappij. Deze kerk is niet alleen een geloofsgemeenschap, maar is ook diaconaal actief. Zij zorgen voor gehandicapte kinderen en bieden trainingen voor vrouwen. Ook geven ze in een internaat onderwijs aan kansarme meisjes uit plattelandsgezinnen. Daar krijgen deze een opleiding, waardoor ze een kans krijgen op een betere toekomst. Zondag 15 juni Kamp-Haagse Jeugdraad Dit jaar gaat het kamp naar Valkenswaard. Het kamp is voor kinderen van 6 tot 15 jaar. De diaconie ondersteunt het kamp financieel zodat er veel kinderen mee kunnen. Zondag 22 juni Kusuh Kusuh Sereh Contacten met onze partnergemeente blijven waardevol. Er is nog steeds een druk mailcontact met Nilda Harwawan en andere leden van de kerk in Kusuh Kusuh Sereh. Zo blijven we bij elkaar betrokken. Zondag 29 juni Straatpastoraat De beide pastors zijn een groot deel van de week beschikbaar om mensen te bieden wat voor de meesten in onze samenleving zo vanzelfsprekend is: een beetje aandacht en steun bij de kleine en grote vragen van het leven. Daarnaast is ook een aantal vrijwilligers actief bij de vrijdagse vieringen in de Jozefkapel en in persoonlijke contacten en bezoeken. Voor deze activiteiten wordt uw steun gevraagd. Zondag 6 juli Orgelfonds Het orgelfonds ondersteunt het onderhoud van het orgel. De orgelcommissie beheert het orgelfonds en zorgt voor het onderhoud van het orgel. Door de week heen Opstanding [Deel 2 - het vorige deel stond in de Luther Heraut van mei] In het nieuwe testament heeft Paulus de oudste papieren. Hij schrijft als eerste over de opstanding. In zijn brieven echter maakt hij duidelijk dat hij toch niet de eerste is die over opstanding praat. Paulus verstaat zichzelf als een schakel in een keten, waarin de dubbelslag: gestorven en opgestaan van Christus reeds bij elkaar hoorde. Opstandingsteksten zijn onder andere in 1 Tess. 4, 13; Filip. 1, 18; Filip. 3, 10 en 2 Kor. 4, In deze laatste tekst maakt Paulus duidelijk dat in hem weliswaar de dood werkt, maar dat het leven in hem zichtbaar moet worden. Hier raken we aan een stuk Paulus dat voor hem erg belangrijk is. Wij moeten participeren in Christus. Zoals we delen in zijn dood, zo zullen we deel hebben aan zijn opstanding. Participatie is voor Paulus een sleutelbegrip. Hij gebruikt daarvoor in de brief aan de Romeinen het beeld van de doop. In de doop sterven we met Christus, getrokken uit het water echter staan we met hem op. Die participatie zullen we ook zien in 1 Korintiërs 15. Dit laatste hoofdstuk zal uitgangspunt zijn van mijn artikel. In 1 Korintiërs 15 maakt Paulus zich druk over het feit dat mensen in Korinte wel geloven in de opstanding van Christus maar niet in de opstanding der doden. Het geloof van de Korintiërs paste geheel in de context van de tijd. Men maakte in de Oosterse culturen een onderscheid tussen de koningen en de gewone mensen. Van koningen kon men zich voorstellen dat ze eeuwig zouden leven, van gewone mensen niet. Maar Paulus accepteert dat niet. Je zou hem maatschappijkritisch kunnen noemen. Tussen Christus en de gelovigen is een eenheid; wij zijn niet los van hem te zien. Iedereen krijgt de status van de Allerhoogste. Als hij wordt opgewekt, worden ook wij opgewekt. Alle maatschappelijke verhoudingen worden voor Paulus omgekeerd. Alleen de verhouding van man en vrouw verandert niet. De vrouw blijft ondergeschikt aan de man. Zo maatschappijkritisch werd hij nou ook weer niet. Maar wat is nou de opstanding? In 1 Kor. 15 haalt Paulus de opstanding uit de individuele sfeer. En plaatst die in een sfeer die de hele wereld aangaat. God is in de wereld ingetreden. Zo mogen we de opstanding verstaan. God heeft een nieuw begin gemaakt. Wie had kunnen denken dat een gekruisigde een nieuw begin zou betekenen? En toch is dat zo. De opgewekte Christus is een nieuw begin. Zijn opstanding is Gods scheppend werk. En wij, we zitten midden in die schepping. Christus is de eerste, maar niet de laatste. Deze hele wereld wordt nieuw. 5

6 Seniorenkring in juni en uitstapje in juli Tot aan de zomervakantie zijn er nog vier seniorenbijeenkomsten. Op de dinsdagen 3 en 17 juni en 1 juli komen we bij elkaar voor spelletjesmiddagen. Om uur staan dan voor u de koffie en de thee klaar. Daarom vindt Paulus het ook zo erg dat de mensen niet geloven in de opstanding der doden. God heeft een beweging in gang gezet die de hele wereld doortrekt. Maar wat dan toch? Hoe dan toch? Wat is dan opstanding? Paulus kent de vraag ook. Hij probeert in beelden een antwoord te zoeken. We lezen vanaf vers 35. Paulus gebruikt daar het beeld van de graankorrel. Een graankorrel wordt gezaaid op de aarde en komt in een heel andere gedaante tevoorschijn. Wij weten dat de graankorrel in potentie alles in zich heeft om tot graan uit te groeien. Paulus wist dat niet. Korrel en halm hebben voor hem geen continuïteit. De halm is geheel nieuw. Zo zal het ook met de mens bij zijn opstanding zijn: hij zal geheel nieuw zijn. Er wordt een aards lichaam gezaaid en een hemels lichaam opgewekt. Maar wanneer zal dit dan allemaal geschieden? Paulus doet daarover wel een uitspraak. Er komt een tijd. Sommigen zullen niet sterven voor het moment daar is. Maar er komt een tijd dat wij allen op zullen staan En die tijd komt snel. Uiteindelijk heeft Paulus daar geen gelijk in gekregen. Het moment waarop hij zo vurig hoopt, is nog altijd niet aan gebroken. Zullen we dan alles maar over boord zetten? We zijn de eerste niet die ermee tobben. En er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Paulus zet toch niet alle kaarten op het einde. Ook deze tijd is uitdrukkelijk aan de orde. Dagelijks sterft hij. Maar hij wordt niet bang omdat hij weet heeft van het leven in Christus. Uiteindelijk gelooft hij niet in de dood, maar in de levende God. Hij heeft alles in de hand. Aan het einde. Het geeft Paulus moed en vertrouwen op een moeilijke weg voor te gaan. Ik sprak laatst een vrouw bij de voedselbank. Ze heeft geen papieren. Haar oudste zoon is nog in Afrika. Ze tobt met haar gezondheid. Maar zei ze: ik vertrouw op God. Hoe dan ook. Want ik weet dat hij rechtvaardig is en goed, zelfs als ik nu geen uitweg zie. En ik vond dat wel erg knap. En misschien ook wel erg Paulinisch. Ondanks de dood in haar leven blijft ze geloven in een nieuw begin. Wat mij betreft is Paulus geloof in de opstanding daarmee voldoende samengevat. De continuïteit van ons leven is door God gegeven. Aan hem behoren wij toe. Meer hoeven we niet te weten. Trinette Verhoeven Op dinsdag 15 juli sluiten we ons seizoen af met het jaarlijkse uitstapje. Wij gaan naar het Louwmanmuseum, Leidsestraatweg 57 in Den Haag. Het Louwman Museum herbergt 's werelds oudste privécollectie automobielen, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman. Voor computerbezitters zie: We verzamelen om uur in de kosterij op de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. Van daaruit gaan we met busjes naar het museum, waar voor ons de koffie klaarstaat. Na de koffie bekijken we de collectie oude automobielen en rond uur gaan we lunchen. Na de lunch kunt u nog rustig even door het museum of het winkeltje dwalen en om uur willen we weer wegrijden bij het museum. We verwachten dan om uur terug te zijn op de Lutherse Burgwal. Vanwege de hoge kosten vragen we ditmaal een eigen bijdrage aan alle deelnemers van 5,- per persoon. U kunt zich voor dit uitje aanmelden bij Els Pellen (tel. ***-*******/ ***) of bij Jowien de Klerk (tel ***-*******/ ***), graag vóór 1 juli. Als u moeite heeft om zelfstandig naar het kerkgebouw te komen, kan Jowien taxivervoer voor u regelen. Met een hartelijke groet, namens de vrijwilligers, Els Pellen 6

7 Bestuurslid Fia Tempelaars opent de dag. Lied, gebed en overdenking verzorgen de Zwolse vrouwen Berthilde Nowak en Esther Geerse. In de overdenking wordt nog eens gefocussed op ons jaarthema "Reformatie en Politiek", met Dietrich Bonhoeffer als centraal aandachtspunt, besproken op onze Utrechtse studiedag op 15 maart jl. In de stad en verder Ontmoetingsdag NLVB in Zwolle, mijn impressie Zaterdag 10 mei, vroeg in de morgen rond half acht begroeten Lutherse vrouwen van Den Haag die samen naar Zwolle gaan, elkaar op Centraal Station Den Haag. We zijn met ons elven op weg naar Zwolle voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van de NLVB. Een vriendelijke conducteur doet ons uitgeleide. Zo'n groep vrolijke vrouwen op een vroege zaterdagmorgen maakt hij niet vaak mee. De stemming zit erin, wij zijn weer met elkaar onderweg naar een NLVB-ontmoeting. Wat zijn onze verwachtingen van deze dag? Eerst nu de officiële jaarvergadering. Naast de vaste agendapunten is er een moment van gedachtenis voor degenen die ons in dit afgelopen jaar zijn ontvallen. We branden ook een licht voor degenen die onze gebeden zo nodig hebben. Verder: werken aan een eigen NLVB-website is een prioriteit (onze naamsbekendheid in kerkelijk Nederland is hier aan de orde), onze beleidsdag (iedereen met ideeën is welkom!) op 11 juni in Utrecht, een dagexcursie op 27 september in Amsterdam, een themaweekend in november in het Beeldhouwcentrum van Koudum (Zw. Friesland in de buurt van het Fluezenmeer) met als thema: afscheid en rouwverwerking in de meest brede betekenis (overlijden, scheiding, kinderen moeten loslaten, e.v.). In de nieuwe 'Brief' hierover meer. Na een voortreffelijk verzorgde lunch beleven we een spetterend middagprogramma met Ornah Gabay. Ornah, een joodse actrice 'voor jong en oud' laat ons zingen, lachen, nadenken en dansen op jiddische muziek. Als het dansen teveel wordt, kun je ook aan de kant gaan zitten, uitpuffen en op je stoel genieten van haar inspirerende voorstelling. Voor het station van Zwolle staat de bestelde fietstaxi voor twee van ons klaar. Met nog meer Lutherse vrouwen elders uit het land die inmiddels ook zijn aangekomen, wandelen we naar de Lutherse kerk in de Koestraat, naast het nieuwe Fundatiemuseum met zijn imposante koepel. Een team Zwolse vrouwen ontvangt onze groep van zo'n vijftig Lutherse vrouwen 'uit het land' met koffie, thee en gebak versierd met een afbeelding van Catharina van Bora. Hoe toepasselijk! Veel hartelijke begroetingen, oude bekenden en nieuw gekomenen. De dag vliegt om. We hebben niet veel gemerkt van de regen buiten. We hebben veel beleefd, elkaar ontmoet, bijgepraat, gewinkeld bij de kraampjes van de aanwezige projecten van Ghana en Kenia. Terug op de thuisreis is het in de trein een gezellige boel. We zijn kennelijk nog lang niet moe. Wat een fijne dag zo naar Zwolle. Sara de Weerd-Walakutty Foto s: Sara de Weerd 7

8 Ferdinand Domela-Nieuwenhuis: Recht voor allen Sinds 2006 hangt ook het portret van Ferdinand Domela-Nieuwenhuis ( )in de rij van Haagse predikanten. Hij is van 1875 tot 1879 predikant van onze gemeente geweest. Het portret is getekend door een lidmaat van de gemeente, de heer Gijsbertus Nieuwveld ( ). Na negen jaar Evangelisch Luthers predikant te zijn geweest, zegt Domela Nieuwenhuis in 1897 de kerk vaarwel om zich geheel te gaan wijden aan de bestrijding van de armoede. Domela Nieuwenhuis is vier maal gehuwd geweest. Zijn eerste drie echtgenotes zijn in het kraambed gestorven. Zijn laatste vrouw overleefde hem. In zijn vier huwelijken zijn acht kinderen geboren: vijf jongens en drie meisjes. 8 Ferdinand Domela-Nieuwenhuis werd geboren in een huis aan de voorname Singel te Amsterdam, op 31 december Hij was de vijfde zoon van Ferdinand Jacobus Domela-Nieuwenhuis en Henriëtte Francis Betty. Zijn vader was theologisch hoogleraar aan het Evangelisch-Luthers Seminarium in Amsterdam. Nog maar 10 jaar oud verloor Ferdinand in 1857 zijn moeder. Evenals zijn vader studeert hij theologie. Aanvankelijk voerde de familie als achternaam alleen Nieuwenhuis. Later heeft men Domela laten toevoegen. Harlingen wordt in 1870 zijn eerste gemeente. Zijn kerk stond aan de Simon Stijlstraat. Als beginnend predikant gaat Ferdinand Domela- Nieuwenhuis de problemen van zijn tijd niet uit de weg. In zijn Harlingse periode richt hij, naar aanleiding van Frans-Pruisische oorlog ( ), de Vredesbond op. Grote moeite heeft hij met Hemelvaartsdag dat hij dubbelop van Pasen, noemde. In 1871, neemt hij een beroep aan naar Beverwijk. Zijn kerk stond sinds 1778 aan de Koningstraat 119. Als in 1772 zijn eerste vrouw Johanna, slechts 24 jaar oud, overlijdt, kan hij niet meer geloven in een goede God. Ferdinand Domela-Nieuwenhuis heeft de gemeente Beverwijk gediend tot In de zomer van dat jaar neemt hij, 29 jaar oud, het beroep aan naar de Evangelisch-Lutherse gemeente van Den Haag. Hij gaat met zijn gezin wonen in de Trompstraat 338. Ook heeft hij vele jaren in de Malakkastraat 96 gewoond. Nog godsdienst? Reeds godsdienst? is het onderwerp van zijn preek op zondag 11 november Hij is van mening dat de kerk te rechtlijnig is en te weinig oog heeft voor de grote armoede. In deze boetepreek bepleit hij recht voor allen. Deze vermaard geworden preek verschijnt een jaar later in druk. Zijn jaren als Haags predikant deelt hij met twee collega s, de predikanten Hendrik Heyen en Johan Coenraad Manssen Jr. Hij ondervindt van predikanten en gemeente veel tegenwerking. Op zondag 31 augustus 1879, 32 jaar oud, houdt hij zijn afscheidspreek in de kerk aan de Lutherse Burgwal, naar aanleiding van Mattheüs 9 vers 17, doe geen oude wijn in nieuwe zakken. In zijn toepassing beschouwt hij de kerk als de oude zak en de nieuwe wijn als een humanitaire levenshouding. Onder zijn toehoorders bevinden zich, zoals te begrijpen valt, vooral leden van de Vredesbond. Tijdens zijn Haagse periode wordt het blad Recht voor Allen opgericht waarvan op 1 maart 1879 in Amsterdam het eerste nummer verschijnt. Voorlopig nog als weekblad, maar met ingang van 1 januari 1889 zal het zelfs tot een dagblad uitgroeien. Het is het eerste socialistische dagblad in Nederland. In mei van hetzelfde jaar wordt hij mede oprichter van het Comité voor Algemeen Kiesrecht. In 1880 verhuist de redactie van het blad Recht voor Allen van Amsterdam naar het Westeinde 396 Den Haag en vervolgens in januari 1889 naar de Roggeveenstraat 54 in Den Haag. Ferdinand heeft op 1 september 1879 de kerk vaarwel gezegd en gaat zich nu geheel wijden aan het bestrijden van de armoede. Een man met een academische opleiding die lid wordt van een club van overwegend ongeletterde en ongeschoolde mensen. Naar aanleiding van een publicatie in Recht voor Allen, (Het leven van koning Gorilla), belandt Domela in 1887 wegens majesteitschennis in de gevangenis. Na zijn vervroegde vrijlating, bepleit door De A.R. eerste minister (ministerpresident),aeneas Mackay, wordt Domela namens de Friesche Volkspartij in 1888 tot kamerlid gekozen. Hij zou dit blijven tot Bij de vervroegde verkiezingen van de Tweede Kamer op 1 mei (!) 1888, de dag waarop Nieuwenhuis zijn in trede in de Kamer deed, wenst koning Willem III ( ) de troonrede niet voor te lezen. De weerzin van de vorst tegen Domela was dermate groot dat hij ook gedurende diens vierjarig lidmaatschap van de Tweede Kamer, de troonrede niet meer voorleest. Afbeelding: Wikipedia

9 Enkele van Domela s kernachtige uitspraken waren de vijf K -s: Kapitaal, Kazerne, Kerk, Kroeg en Koning. Hij was geheelonthouder en vegetariër. Derhalve heeft hij grote afkeer van alcohol. Hij waarschuwt zijn gehoor vele malen met de slagzin: Een drinkende arbeider denkt niet, een denkende arbeider drinkt niet. Omstreeks 1882 worden enkele plaatselijke Sociaal Democratische Verenigingen samengevoegd tot de SDB en wordt het secretariaat gehuisvest in de Westerbaenstraat nummer 156. Uit enkele erfenissen koopt hij het voormalig kerkgebouw naast de drukkerij op nr Het voormalige kerkgebouw krijgt de naam Walhallah, geënt op de Germaanse Mythologie. Het wordt de vaste vergaderplaats van de SDB Sociale Democratische Bond. In 1893 verhuist Domela met zijn gezin naar zijn geboorteplaats Amsterdam. Zijn krant Recht voor Allen verhuist mee. Aan het zeer bewogen, maar strijdvaardig leven van Ferdinand Domela-Nieuwenhuis, komt 72 jaar oud, op 18 november 1919 in Hilversum een einde. Hij werd gecremeerd op Westerveld te Driehuis. In Amsterdam werd op 29 augustus 1931 een standbeeld voor Domela onthuld. Heeft Ferdinand Domela-Nieuwenhuis dan afscheid genomen van de kerk als instituut; voor Jezus als historische figuur blijft hij een groot respect houden. Op zijn schrijftafel staat tijdens al die woelige jaren steeds het Jezusbeeld, vervaardigd door de Deense beeldhouwer Bertel Thorvaldsen. Otto van Soldt Amnestybrief: schrijven voor Mexico Claudia Medina, moeder van drie kinderen, werd op 7 augustus 2012 s nachts door mariniers uit haar huis ontvoerd, geblinddoekt en met haar handen vastgebonden. Ze zegt op een marinebasis aangerand en gruwelijk gemarteld te zijn. De volgende dag werd ze samen met andere gevangenen naar het kantoor van de federale aanklager gebracht. Daar zag ze dat haar man en zwager ook opgepakt waren. Ze werd ondervraagd en gedwongen een verklaring te ondertekenen, die ze niet mocht lezen. Claudia en de anderen werden vervolgens aan de media gepresenteerd als een gevaarlijke en bewapende bende, die door de politie was opgepakt. Op 13 augustus 2012 verscheen Claudia voor de rechtbank. Ze trok haar verklaring weer in en vertelde wat er gebeurd was. Alle aanklachten behalve die van het dragen van een illegaal wapen - werden ingetrokken. Claudia kwam op borgtocht vrij. Haar man en zwager zitten nog 9 vast. Er is nog geen onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de martelingen, die de mensen ondergingen en de daders zijn daarvoor nog niet verantwoordelijk gehouden en nog niet berecht. In een brief die naar de Mexicaanse autoriteiten worden deze opgeroepen dit alsnog te doen. In juni reiken wij na de kerkdienst de brief uit. Wij hopen dat u weer aan onze schrijfactie wilt meewerken en de brief voor 1 juli gaat versturen. Onze hartelijke dank alvast. Helena Axler, Lideke Gaemers, Nigel Lamb, Jos Philips en Jolly Valstar Overzicht activiteiten ook op en in de zondagsbrief Dinsdag 3 juni Seniorenkring,13.30 uur (pag. 6) Dinsdag 17 juni Seniorenkring,13.30 uur (pag. 6) Dinsdag 1 juli Seniorenkring,13.30 uur (pag. 6)

10 43e jaargang no. 6 Juni 2014 Kinderkerk Dag meisjes en jongens, Terwijl ik dit stukje schrijf, lijkt het wel of de zomer al is begonnen. Vroeg in de morgen hoor je de vogels het hoogste lied zingen. En hebben jullie ook langs de weg al die zomerbloemen in volle bloei gezien? Alleen, voor ons is de zomervakantie nog niet begonnen. Gelukkig maar, want in de maand juni is er in de kinderkerk nog veel te beleven. Lees maar: 1 juni staat de bijbel centraal, het gaat dan om de kostbare woorden in de bijbel. Wat willen die verhalen aan jullie vertellen? Op 8 juni vieren we het Pinksterfeest. We horen het verhaal dat mensen van overal vandaan in hun eigen taal elkaar over Jezus konden verstaan en begrijpen. Is dat niet een feest! Op de drie volgende zondagen horen we hoe de Israëlieten na het vertrek uit Egypte in de woestijn niet bang hoeven te zijn. God is bij hen, God gaat met hen mee. God zorgt voor brood en water. Met Mozes komen ze de woestijn door, onderweg naar het land waar ze naar toe willen. Kom maar naar de kinderkerk en we gaan samen met jullie al deze verhalen beleven. Groeten van de kinderkerkleiding, Henny, Ineke, Jolien, Jolly, Mascha, Nienke, Nolla, Sara, Trinette Ga mee op Pinksterweekend! Heb jij zin in een avontuurlijk weekendje weg met leeftijdsgenoten? Dan is een weekend van de Commissie Weekenden misschien iets voor jou. De Commissie Weekenden (CoWe) is een uitvoerende commissie van de werkgroep Lutherse Jeugdwerkactiviteiten (WelJa), voorheen de Lutherse Jeugdraad (LJR). Van 7 t/m 9 juni 2014 vindt het Pinksterweekend plaats. Dit is een weekend voor iedereen van 6 t/m 15 jaar. Bij de publicatie van de Luther Heraut start ook direct het weekend, dus als je er al niet bij was, dan moet je Pinksteren 2015 maar even in de gaten houden. Naast het Pinksterweekend organiseren we dit jaar ook de volgende weekenden: Het Najaarsweekend (11 t/m 15 jaar) op 20 en 21 september 2014 Het -weekend (16 t/m 25 jaar) op 8 en 9 november 2014 Daarnaast wisselen we veel kennis en ervaring uit met de Stichting Vakantiekampen en Hét Vakantiekamp. Voor meer informatie en foto s kun je een kijkje nemen op onze website (www.cowe.nl) en onze Facebook-pagina. Ook als het je leuk lijkt om een keertje mee te gaan als leiding op een van onze weekenden, ben je van harte welkom! Neem dan via de website contact met ons op. Heb je al die duiven en vuurtongen al gezien in deze Luther Heraut? Ze vertellen ons van het Pinksterverhaal. Speciaal voor jullie nog mooie kleurplaten. 10

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 5 Mei 2014

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 129e jaargang no. 5 Mei 2014 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 129e jaargang no. 5 Mei 2014 De eerste dag der week, de wereld is begonnen. De baaierd raakt van streek, de hemel staat vol zonnen. Wat ons

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Heer, de machten hebben het woord, ze hebben de taal te pakken. Ze maken hun eigen verhaal van vrede en gerechtigheid, van recht en van vrijheid.

Heer, de machten hebben het woord, ze hebben de taal te pakken. Ze maken hun eigen verhaal van vrede en gerechtigheid, van recht en van vrijheid. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 128e jaargang no. 6 Juni 2013 Heer, de machten hebben het woord, ze hebben de taal te pakken. Ze maken hun eigen verhaal van vrede en gerechtigheid,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

1 e zondag van de zomer

1 e zondag van de zomer 1 e zondag van de zomer Dienst van Schrift en Tafel 2 juli 2017, 10.00 uur Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra Organist: Arthur Vos 2 VOORBEREIDING Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN

GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN Zie de mens ets van Rembrandt GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN KERKGESCHIEDENIS.DE INLEIDER

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Gemeenteleden van de lutherse gemeenten Delft en Den Haag maakten een begin met het feestelijk vieren van hun 400-jarig jubileum.

Gemeenteleden van de lutherse gemeenten Delft en Den Haag maakten een begin met het feestelijk vieren van hun 400-jarig jubileum. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 126e jaargang no. 7/8 Juli/aug. 2011 Gemeenteleden van de lutherse gemeenten Delft en Den Haag maakten een begin met het feestelijk vieren

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 130e jaargang no. 7/8 Jul./aug. 2015

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 130e jaargang no. 7/8 Jul./aug. 2015 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 130e jaargang no. 7/8 Jul./aug. 2015 Zomerzwaan Een Luther Heraut voor twee maanden: we gaan de zomerperiode in. Sommigen van ons gaan op

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Orde van dienst 11 oktober 2015, uur kerkschooldienst. Voorganger: ds. Dick Steenks Organiste: Seline Loef-Haalboom *** Orgelspel

Orde van dienst 11 oktober 2015, uur kerkschooldienst. Voorganger: ds. Dick Steenks Organiste: Seline Loef-Haalboom *** Orgelspel Orde van dienst 11 oktober 2015, 17.00 uur kerkschooldienst Voorganger: ds. Dick Steenks Organiste: Seline Loef-Haalboom *** Orgelspel Welkom en drempelgebed We gaan staan Zingen Samen stil (Zitten of

Nadere informatie

126e jaargang no. 10 Oktober 2011. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage

126e jaargang no. 10 Oktober 2011. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 126e jaargang no. 10 Oktober 2011 Foto: Jeannot Kant (bureau SAMEN) 10 september was het feest. De buurt werd uitgenodigd om met ons 400 jaar

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Ben jij Geestig? Gezinsdienst. Orde van dienst voor de gezinsdienst op 4 juni 2017 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk.

Ben jij Geestig? Gezinsdienst. Orde van dienst voor de gezinsdienst op 4 juni 2017 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Ben jij Geestig? Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 4 juni 2017 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. 2 Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: René Nijsse Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Voorganger: ds. J. Bonnes Organist: Johan Groen Welkom en mededelingen Aansteken van

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Doopdienst van Myrthe & Doopgedachtenis. Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst: dhr. A. Boven

Welkom in de Menorah. Doopdienst van Myrthe & Doopgedachtenis. Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst: dhr. A. Boven Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst: dhr. A. Boven Organist : dhr. P. de Jong Lectrice : mw. E. Stegenga Doopdienst van Myrthe & Doopgedachtenis Naam van de zondag:

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

130e jaargang no. 11 Nov. 2015. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage

130e jaargang no. 11 Nov. 2015. Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 130e jaargang no. 11 Nov. 2015 Foto: M.P. van Mansum Sint Maarten In november, op de elfde van de maand, is het Sint Maarten. Op 8 november

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 2 Orgelspel Verstilling VOORBEREIDING Welkom door de ouderling van dienst De tafelkaarsen worden aangestoken Wij zingen hierbij Als alles duister is (Taizé, 3x) (We gaan staan) Vg. Allen Vg. Allen In de

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2012 INLEIDING De Volle Evangelie Gemeente Rijswijk (vegr)is een eigentijdse en actieve geloofsgemeenschap in het centrum

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 126e jaargang no. 6 Juni 2011

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 126e jaargang no. 6 Juni 2011 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 126e jaargang no. 6 Juni 2011 In het logo van de Protestantse Kerk heeft de Heilige Geest in de vorm van een duif een prominente rol. En dat

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Edam

Protestantse Gemeente Edam Protestantse Gemeente Edam Protestantse Kerk de Swaen Zondag 24 april 2016 Zoals God is er maar één! In deze dienst vieren wij de maaltijd van de Heer voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn ouderling

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 130e jaargang no. 4 April 2015

Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage. 130e jaargang no. 4 April 2015 Maandblad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te s-gravenhage 130e jaargang no. 4 April 2015 Licht van Christus Heer, wij loven u! In de Paasnacht dragen wij het licht van Christus de kerk binnen. Vanuit

Nadere informatie

Jaargang 27, nummer 4. Wijkberichten Pasen. Dorpskerk Wijk aan Zee

Jaargang 27, nummer 4. Wijkberichten Pasen. Dorpskerk Wijk aan Zee Jaargang 27, nummer 4. Wijkberichten Pasen Dorpskerk Wijk aan Zee April 2015 Contactadres Mevr. J. van Wieren ~ tel. 0251-822705 Kerkenraadsleden H. van Heerden (ouderling) Julianaweg 23, 1949 AM Wijk

Nadere informatie