Samenvatting van de brochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting van de brochure"

Transcriptie

1 MUZIEK IN DE BIJBEL Wat is een Bijbels gebruik van muziek instrumenten als ondersteuning van geestelijke liederen? De Bijbel geeft aanleiding om te veronderstellen dat het gebruiken van muziekinstrumenten een heiligende invloed op de zielen van mensen en zelfs van dieren kan hebben. Voorbeelden hiervan zien we in de geschiedenis van David en koning Saul toen hij geplaagd werd door depressies die door een boze geest waren bewerkt. Het harpspel van David, wellicht met gezongen teksten, oefende een rustgevende invloed uit op de opstandige gevoelens van de onrustige en agressieve koning. Ook de geschiedenis van Elisa geeft iets dergelijks weer. De profeet moest tot zijn leedwezen vaststellen dat de koning van Juda een verbond had gesloten met de goddeloze koning Joram, de zoon van Achab, die een afgodendienaar was. Elisa was hierover zo ontstemd dat hij zijn gedachten en gevoelens moest laten ordenen door het citerspel van een muzikant. Pas hierna kon hij als profeet de gedachten van God rustig en ordelijk verwoorden. Het is duidelijk dat het hier wel om rustgevende en niet om opzwepende muziek gaat. Omdat mijn boek van 332 bladzijden over Popmuziek en Eredienst al sinds 1987 is uitverkocht, leek het mij de moeite waard om ten behoeve van een lezing over dit onderwerp een kleine samenvatting van het boek te maken. Ook leek het mij goed om opnieuw na te gaan wanneer de Bijbel voor het eerst melding maakt van muziekinstrumenten. Vaak leren we hierdoor hoe we bepaalde zaken moet beoordelen, omdat dit soort vermeldingen dikwijls dieper liggende gedachten aan de oppervlakte brengen. Het is de wens van de schrijver dat we alles wat we in deze schepping gebruiken, tot eer van de Heere Jezus en tot heil van onze naaste en onze eigen ziel zal zijn. De Bijbel zegt het zo: En al wat u doet, met woorden en werken, doet dat alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem (Kol. 3:17). Overr hett gebrruiik van muzziiek iinsttrrumentten

2 Samenvatting van de brochure 1. Waarde, betekenis en gebruik van muziekinstrumenten 2. Herkomst 3. Doel en karakter 4. Invloed op geest, ziel en lichaam 5. Onderscheid in de bedelingen 6. Muziek in de hemel? 7. De reformatie en muziek 1.1 Uitdrukken van positieve en negatieven emoties en gedachten 2.2 De invloed van harmonische en ritmische klanken 2.3 Berijming of reciteren 2.4 Maat en slagwerken 2.5 Woordgebruik en lichaamstaal 2.6 Muziek als depressie verdringer en blij maker 2. Muziekinstrumenten in hemelse sferen 2.1 Demonisch geïnspireerde muziek 2.2. Muziek en geweld, de keuze van Tubal-Kaïn of Seth 2.3 Lof- en aanbiddingmuziek 2.4 Soorten muziekinstrumenten 2.5 Hoe de instrumenten bespeeld worden 3. Functie en doel 3.1 Ritme en herhaling 3.2 Koor- en samenzang 3.3 De dienst van vrouwen en meisjes (muziek, zang, dans) 3.4 De toonschaal (notenbalk) 3.5 De betekenis van het woord Sela 4. Wat muziek met je doet 4.1 Geestelijke beïnvloeding, demonie of vrijmaking 4.2 Het effect op de emoties en het lichaam 4.3 Beïnvloeding van het denken, hypnose of rust en vrede 4.4 De functie van de wil 4.5 Het gehoor en het gezichtsvermogen 5. Muziek in het Oude en Nieuwe Testament 5.1 Toenemende vermenging met de wereld en de Oosterse mystiek 5.2 Gebruik van geheiligde muziek voor tempel en erediensten 5.3 Muziekgebruik voor feesten zoals bruiloften, maar ook begrafenissen 6. Hemelse muziek en koorzang 7. Reformatie en muziek 2

3 hebben. Hij gaat over op het z.g. jubelen, klanken zonder woorden naar het schijnt. Men verheugt zich, maar de vreugde is zó groot dat ze niet meer in woorden uitgedrukt kunnen worden. Men jubelt het uit! Hij vervolgt dan: Voor wie past deze jubel beter dan voor de onuitsprekelijke God? Onuitsprekelijk is Hij, want onze taal is te arm voor Hem. Wanneer de taal u niet helpen kan en gij ook niet zingen kan (of moogt) wat blijft er dan over dan neuriën en het jubelen van hart en geest? Gij juicht op zó n manier dat het hart zich verheugt zonder woorden uit te spreken, omdat de onmetelijke omvang van uw vreugde geen grenzen van lettergrepen kent." Men zou bij deze ontboezeming van Augustinus kunnen denken aan de z.g. tongentaal, maar de woorden onuitsprekelijk sluiten dat uit. Onwillekeurig denk je bij bovenstaande woorden aan de woorden van Paulus en Petrus, die schreven: En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken Dewelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Dewelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde (Rom. 8:26; 2 Kor. 9:15; 12:4; 1 Pet. 1:8). Moge dat ook onze ervaring zijn als we zingen en muziek maken! Naschrift en Bijbelstudie Het lijkt mij goed om de teksten die mij tijdens de voorstudie in gedachten kwamen neer te schrijven. Moge de Heere Jezus het zegenen: Ez. 28:13 Gen. 4:21 1 Kron. 16:2-7 1 Kron. 16:41 2 Kron. 30:21 Ex. 15:1,20 Amos 6:5, 6,23 Ex. 19:16 Dan. 3:5 Mat. 24:31 Ps. 33:2 Dt. 31:19 1 Kor. 14:15 Gen. 4:20 Hd. 16:25 Jes. 5:12 Op. 5:9 Op. 14:2,3; 15:2 INLEIDING Wat is een Bijbels gebruik van muziek instrumenten als ondersteuning van geestelijke liederen? De Bijbel geeft aanleiding om te veronderstellen dat het gebruiken van muziekinstrumenten een heiligende invloed op de zielen van mensen en zelfs van dieren kan hebben. Voorbeelden hiervan zien we in de geschiedenis van David en koning Saul toen hij geplaagd werd door depressies die door een boze geest waren bewerkt. Het harpspel van David, wellicht met gezongen teksten, oefende een rustgevende invloed uit op de opstandige gevoelens van de onrustige en agressieve koning. Ook de geschiedenis van Elisa geeft iets dergelijks weer. De profeet moest tot zijn leedwezen vaststellen dat de koning van Juda een verbond had gesloten met de goddeloze koning Joram, de zoon van Achab, die een afgodendienaar was. Elisa was hierover zo ontstemd dat hij zijn gedachten en gevoelens moest laten ordenen door het citerspel van een muzikant. Pas hierna kon hij als profeet de gedachten van God rustig en ordelijk verwoorden. Het is duidelijk dat het hier wel om rustgevende en niet om opzwepende muziek gaat. Hoewel mijn reeds in 1987 uitverkochte boek Popmuziek en Eredienst in 332 bladzijden een grondige studie aanbood, lijkt het mij goed om een samenvatting van het genoemde boek te geven. Het is ook de moeite waard om na te gaan wanneer de Bijbel voor het eerst melding maakt van muziekinstrumenten. Vaak leren we hierdoor hoe we bepaalde zaken moet beoordelen, omdat dit soort vermeldingen dikwijls dieper liggende gedachten aan de oppervlakte brengen. Het is de wens van de schrijver dat we alles wat we in deze schepping gebruiken, tot eer van de Heere Jezus en tot heil van onze naaste en eigen ziel zal zijn. De Bijbel zegt het zo: En al wat u doet, met woorden en werken, doet dat alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem (Kol. 3:17). 30 3

4 MUZIEK IN DE BIJBEL 1. Wat is de waarde, betekenis en gebruik van muziek in de Bijbel? 2. De herkomst van zang en instrumentale muziek 3. Wat is het doel en karakter van muziek maken? 4. Wat doet muziek met mijn geest, ziel en lichaam? 5. Wat is het onderscheid tussen Oud- en Nieuwtestamentische muziek? 6. Zijn er muziekinstrumenten en koorzangen in de hemel? 7. Muziek tijdens de Reformatie en in onze tijd Volgens het Internet Bijbels woordenboek werd er bij de strenge en z.g. "kale" verering van de Heere aanvankelijk niet veel muziek gebruikt. Daarentegen werden emotionele en vrolijke gezangen, vaak begeleid door muziekinstrumenten, wel vaak gebruikt bij volksfeesten en begrafenissen. Deze gingen dan met gezang, muziek en dans gepaard. Vooral vrouwen en meisjes namen er aan deel. 1. De waarde, betekenis en gebruik van muziek in de Bijbel 1.1 Het uitdrukken van positieve en negatieve gedachten Muziek in de Bijbel is in de éérste plaats altijd verbonden met de lofprijzing van God, de Schepper van hemel en aarde. Zowel solo als koorzang werd gebruikt om zowel negatieve als positieve gedachten, emoties en/of ervaringen tot uitdrukking te brengen, met of zonder muziek instrument(en). Bij het gebruik van muziekinstrumenten mochten de instrumentale klanken de woorden niet overstemmen. 1.2 Harmonie, ritme, woordgebruik en lichaamstaal 1.3 De gecomponeerde liederen, al of niet instrumentaal begeleid, waren harmonisch en de woorden werden gezongen in een één of meertonige setting en werden niet berijmd (reciteren). 1.4 Het ritme of de maat werd d.m.v. slaginstrumenten aangegeven, zoals de cimbaal, de pauk of de hand trommel. Dit laatste instrument gaf de maat aan bij de reidans (Ex. 15:20; Richt. 11:34; 1 Sam. 18:6; Ps. 149:3; 150:4; Jer. 31:4), bij het zingen (Gen. 31:27; Ps. 81:4) en bij de muziek van verschillende andere instrumenten. gesprekken vonden dan ook onder het genot van een bakje koffie plaats. Het gevolg hiervan was dat de jongeman een Bijbelschoolopleiding ging volgen. Op deze school hoorde ik van hem het volgende: Mijn begeerte om de jongelui van mijn leeftijd te bereiken met de blijde Boodschap werd steeds groter. De behoefte aan Bijbelkennis bracht mij ertoe om deze opleiding te gaan volgen. Maar tevens wilde ik wat ik reeds wist van mijn Heere en Heiland, uitdragen met de gaven op muzikaal gebied en verbaal vermogen". Hij dichtte toen zijn eigen getuigenis en componeerde het met zijn eigen melodieën. Het resultaat mocht gehoord worden en de jeugd luisterde op de markten en de straathoeken. Maar de belangstelling van hún kant resulteerde in het advies van de reeds genoemde broeder:,joh, schaf een instrument met tien snaren aan, de jouwe heeft er te weining! We leren hieruit dat eerbied sterk gevoelsmatig en zeer persoonlijk wordt beleefd en afhankelijk is van de kerkelijke achtergrond van de gelovigen. In het Oude Testament zong men zeer uitbundig met allerlei soort instrumenten over de grote daden Gods. En hoewel er in het Nieuwe Testament maar zeer summier over muziek en muziekinstrumenten wordt gesproken, wil dat nog niet zeggen dat er dus" geen instrument aan te pas hoeft te komen als we God willen loven met de mond en op de snaren. Muziekvormen zijn dus niet vast, wat men nú mooi vindt was vroeger lelijk. Omdat die veranderingen zeer geleidelijk voltrokken werden en nú door de verbeterde communicatietechnieken ook sneller, hebben we wat meer moeite met het allemaal te volgen. De toets van alles blijft echter: Beproef alle dingen, behoudt het goede." Onderzoekt uzelf, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf. Een ieder zei in het eigen gemoed ten volle overtuigd en zalig is hij wanneer zijn hart hem niet veroordeeld! Zingen in tongen bij Augustinus? Met een citaat van de kerkvader Augustinus willen we dit gedeelte besluiten. Hij zegt van muziek en zang het volgende; Wie jubelt spreekt géén woorden. Jubelen is een zang van vreugde zonder woorden. Het is de stem van het in vreugde opgeloste hart, dat zoveel mogelijk de aandoening zoekt uit te drukken, al begrijpt het ook de zin niet. Wanneer de mens zich juichend verheugt, dan gaat hij soms klanken voortbrengen die niet tot de menselijke taal behoren en ook geen bijzondere betekenis 4 29

5 Leen La Riviëre heeft deze opmerkingen kennelijk voorzien, want hij vervolgt: De kreet preken is verkondigen" is tijdens de reformatie gelanceerd als tegenreactie op de hele muzikale show van de R.K. kerk. (Katholieken vergeef mij deze woorden, ze zijn nodig om de situatie uit te leggen) De nieuwe leer was dus sober, geen zang meer, geen toneel, geen muziek, geen show. Vooral Zwingli ging ver in zijn afwijzing van muziek in de eredienst. Bij hem werd er in Zurich alleen gepreekt. De reformatie in Zwitserland richtte zich eigenlijk tegen de rudimentaire inhoud van de katholieke theologie van die dagen. De vormen waren zó gaan overheersen, (lat er van de inhoud nauwelijks nog iets was overgebleven." Ook La Rivière waarschuwt voor het niet te onderschatten gevaar dat óók de muziekgroepen van nú bedreigt, namelijk dat de instruménten de wóórden gaan overheersen. Dat geldt ook voor het taalgebruik, want veel moderne teksten, de goede niet te na gesproken, zijn in een vreemde" taal, die nauwelijks verstaan wordt, terwijl de melodie er vaak omheen gecomponeerd is om de jeugd aan te spreken, die er dan op kan swingen of uit het dak kan gaan, zoals men dat tegenwoordig noemt. Inderdaad berust veel kritiek op zang, liederen en melodieën op een verkeerde interpretatie van de Bijbel en de reformatoren. Een wat meer gedegen studie op dit vlak zou geen kwaad kunnen, terwijl men dan de lang gevormde eigen mening op bepaalde punten zal moeten bijstellen". Veel te vaak zijn navolgers van de reformatoren verder gegaan dan hun voorgangers, zoals de geschiedenis van koning Rehabeam, de zoon van de strenge maar rechtvaardige Salomo aangeeft. Het orgel; een gewijd instrument? Zo is het ook met het gewijde" instrument het orgel. Vroeger was dit machtige instrument een kermis attractie! Men ziet dus wel, de tijd verandert veel gewoonten, maar óók het gebruik van het instrument! 1.5 Het woordgebruik en de lichaamstaal (dans) mocht niet banaal, maar tot eer van God zijn en geen verkeerde gedachte of emotie opwekken. De woorden zelf moesten duidelijk verstaanbaar en begrijpelijk zijn (zie 1 Kor. 14:2,7-17). Oosterlingen verlangen van hun zangers, dat zij zó duidelijk zingen dat men ieder woord verstaan en begrijpen kan. 1.6 Muziek als depressie verdringer en zielsberoerder: De Bijbel geeft aanleiding om te veronderstellen dat het gebruik van een muziekinstrument inderdaad een heiligende invloed op de ziel kan hebben. Voorbeelden hiervan zien we in de geschiedenis van David en koning Saul toen hij geplaagd werd door depressies, een boze geest. Het harpspel van David, wellicht met gezongen teksten, oefende een rustgevende invloed uit op de opstandige gevoelens van de onrustige Saul (1 Sam. 16:23). Ook de geschiedenis van Elisa geeft iets dergelijks weer. De profeet moest tot zijn leedwezen vaststellen dat de koning van Juda zich vermengd had met de goddeloze koning Joram, de zoon van Achab die een afgodendienaar was. Elisa was hierover zo ontstemd dat hij zijn gedachten liet ordenen door het citerspel van een erbij geroepen muzikant. Pas hierna kon hij als profeet de gedachten van God ordelijk verwoorden (2 Kon. 3:15). Het is duidelijk dat het hier gaat om rustgevende muziek, met behulp van instrumentale klanken die de ziel zodanig beïnvloeden dat er sprake is van het veroorzaken van harmonische en vredige emoties. Opzwepende muziek heeft binnen deze context duidelijk geen plaats. 2. De herkomst van zang en instrumentale muziek Het is de moeite waard eens na te gaan wanneer de Bijbel voor het eerst melding maakt van instrumentale muziek. Vaak leren we hierdoor hoe we zulke meldingen moeten beschouwen, omdat dit dikwijls een dieper liggende gedachte aan de oppervlakte brengt. Persoonlijk weet ik een geschiedenis uit een kerkformatie die bekend stond om haar rechtzinnigheid en eerbiedwaardigheid. Onder de prediking was een jongeman uit de popwereld tot bekering gekomen. Hij kon goed gitaar spelen. Nu wilde het geval dat één van de broeders zeer evangelisch bewogen was niet het lot van de jeugd en veel onderlinge 28 5

6 2.1 Demonie en muziek In het profetisch boek Ezechiël vinden wij dat Satan, toen hij nog niet gevallen was en uit de hemel werd verbannen wegens zijn rebellie jegens zijn Maker, de muzikale leiding had over alle engelen. Na zijn val verscheen hij in het paradijs om Eva te verleiden met zijn rijkdom, kennis en inzicht, ook met betrekking tot het maken van muziek. Zo schreef de profeet; Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonyxstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werd, waren zij bereid (Ez. 28:13). Ook het boek Job vermeldt de voormalige activiteiten van de nog niet gevallen engelen, die als Morgensterren werden aangeduid om de grootheid van hun Schepper te vermelden; Toen de Morgensterren tezamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten (Job 38:7). Met name dit soort fluitinstrument (de z.g. pijp ) alsmede andere instrumenten zoals trommels, waren dus al in de hemel bekend vóór de schepping van het paradijs en de mensheid! Later, mede door de kennis van Tubal-Kain, werd dit instrument gebruikt door met name profeten en jonge mensen om mensen bij elkaar te roepen om daarna, al zingend soms, toe te spreken of tot actie op te roepen (1 Sam. 10:5; Luk. 7:32). In dit verband zou je Satan en zijn navolgers in de hoedanigheid als gevallen zangleider een valse profeet kunnen noemen, die de mensen met behulp van schoonklinkende woorden en klanken samenroept en met verleidende muziek en woorden van Gods boodschap wegtrekt of deze verminkt. Iets wat we ook in veel hedendaagse populaire muziek kunnen beluisteren. 2.2 Geweld, wanorde en muziekinstrumenten in het boek Genesis: Al vrij snel nadat Adam en zijn vrouw Eva de gevolgen van hun ongehoorzaamheid en nieuwsgierigheid hadden ondervonden, kwam de geest van de mensenmoorder van de beginnen en verleider van zinnen ook in het nageslacht openbaar. Het is nu wel duidelijk dat elke tijd zo haar eigen misbruik kent van op zich goede dingen. Huntington heeft met zijn leven en Godsvrucht getoond dat hij God bovenal wilde vereren en dienen. Hoewel hij zich kennelijk verzet heeft tegen het te buitensporig gebruik van muziekinstrumenten in zijn tijd, wil dat nog niet zeggen dat hij het geheel afgewezen heeft. De geschiedenis van zijn leven is daarvoor te weinig bekend. We hebben slechts aan willen tonen dat er verschillend gedacht werd over het gebruik van muziekinstrumenten. Overigens gaat het gerucht dat de melodieën van de oude psalmen van Datheen gewone wereldse wijzen waren, die gekerstend werden voor gebruik in de erediensten. Ik denk dat Leen La Rivière in zijn boekje Kaf en Koren" daaraan gedacht heeft toen hij schreef; laten we niet zo Calvinistisch zijn door alleen te denken dat woorden alles bepalen, daarmee misken je vele muzikale functies. Soms kun je met een paar maten muziek, meer van de hemel laten zien, dan een preek of een lied kan. Ik ben blij, daarom maak ik of luister ik naar blije muziek, deze relatie is waar; Het is inderdaad mogelijk in de keus van iemands muziek zijn directe geestesgesteldheid te herkennen". Calvijn, Luther, Zwingli en de Katholieke kerk Bij Calvijn en Zwingli lag de nadruk duidelijk op de prediking van het Wóórd. Maar bij Luther nam het lied echter een even centrale plaats in naast het Woord. Daarom lijkt het mij goed om Leen La Rivière nog eens te citeren: "Dankzij vele internationale kontakten, vele tournees van Amerikaanse groepen, is er sinds tien jaar een geweldige vloed van nieuwe koortjes, stijlen, melodieën, die eerst op Europese groepen bevruchtend hebben gewerkt, maar nu ook vaste voet in de gemeenten hebben gekregen. Het lijkt erop dat het patroon groeiende is, zoals indertijd in Amerika, waardoor er een nieuwe opwekking plaats kan vinden. Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen het met zijn stelling eens zal zijn. Vooral in bepaalde reformatorische kringen, waar zelfs het orgel een enkele keer een duivelsratelaar" werd genoemd, zullen zijn uitspraken weerstand oproepen, terecht of onterecht. Het Wóórd staat daar immers centraal. Maar voor christenen uit evangelische huize zullen zijn positieve opmerkingen ten gunste van muziek geen vreemd geluid zijn. Zij hebben meer op met de leefwijze van Luther, die de preek náást het lied zette. 6 27

7 Orgels, doedelzakken, lieren, violen worden bespeeld en onder een schoonschijnend voorgeven van de oren van Zijne Majesteit te verheerlijken, te eren en te strelen. Het is echter bestemd om aan hetzelfde doel te beantwoorden als waarvoor het leger van de koning gebruikt werd in het dal Dura, enkel om het gemoed te vermaken en te verrukken, totdat eerbewijzen toegebracht worden aan satan en de grillen van de koning en het gouden beeld dat hij had opgericht. Spotters worden gebruikt om te zingen en fluitspelers om te strelen, teneinde de Gids hunner jeugd af te trekken en het verbond van hun Alregeerder uit hun gedachten te verdrijven. "Die op het geklank der luit kwinkeleren, en bedenken zichzelf instrumenten der muziek gelijk David. De laatste passage is genomen uit Amos 6:5, waar de Heere God Zich afwijzend uitlaat over het gebruik, liever misbruik, van muziekinstrumenten, omdat het volk tezamen met hun erediensten elementen van afgoderij had toegelaten. Inderdaad was in die tijd sprake van een vreselijke afgoderij in de staatskerken. De erediensten bestonden veelal in wat Calvijn zouteloze liederen" zou noemen, vermengd met een prediking die meer politiek dan Bijbels gefundeerd was. In de Bijbel zien we dit verschijnsel herhaaldelijk en Gods Geest wijst ons steeds weer op de gevaren hiervan voor onze ziel. Juist in een tijd dat men het Woord niet meer wil horen, ofwel dood gepreekt is zo men wil, komt de lichtzinnigheid, niet in het minst op kerkelijk terrein, om de hoek kijken. De invloed van de wereld en de oosterse mystiek, die ook hun muziekinstrumenten kennen en hun gewijde muziek, kan nu de kerk binnenkomen en de jeugd vooral gevangen nemen. In de tijd van de reeds geciteerde profeet, was er een eredienst die geleid werd door priesters die zichzelf opgeworpen hadden tot geestelijke leiders en door het volk betaald werden. Dit salaris was afhankelijk van de mate waarmee zij naar de ogen van het volk keken en naar hun gedachten predikten. De overheid, bij monde van de koning van Israël, het tienstammenrijk, hield een oogje in het zeil, zodat er geen redenen waren om terug te keren naar de echte aanbiddingdiensten te Jeruzalem. Evenals Kaïn kozen zijn nakomelingen óók voor geweld en doodslag. Recht werd er niet gesproken en wee degene die iemand een buil bezorgd had, hij werd met (on)gelijke munt terugbetaald (Gen. 4:23)! Het is opmerkelijk dat in de geslachtslijn van de religieuze moordenaar Kaïn dezelfde namen voorkomen als in de geslachtslijn van de godvruchtige Seth. Zoals altijd probeert Satan hetgeen van God spreekt na te bootsen en verdacht te maken. Zo ook met het dupliceren van de namen uit het godvruchtige geslacht van Seth! Hierdoor werd de diepere betekenis van de naamgeving vertroebeld en vermengd met zonde. Henoch was een godvruchtig man, maar Satan weet zijn naam op de lijst van zondaren te plaatsen! Maar wat een verschil tussen de ware Henoch en die uit de geslachtslijn van Kaïn! Deze goddeloze man bouwde een stad en noemde deze naar zijn zoon Henoch om zichzelf te vereeuwigen! Hiermee openbaarde hij de naijverige geest van Satan, die als God wilde zijn! Door het bouwen van een stad met de naam Henoch, werd er een naam voor de ontwerper gemaakt i.p.v. God, de Bouwmeester van het hele universum (Gen. 11:4; Heb. 11:10). Geheel anders ging het met die ware Henoch! Zijn naam ging op in die van Gods Wezen. Hij vertegenwoordigde op zo'n wijze Gods gedachten, dat hijzèlf niet meer belangrijk was op aarde en God hem kon opnemen in Zijn heerlijkheid! Zó leefde Johannes de doper ook, Christus moest wassen, hijzelf minder worden (Joh. 3:30). Treffend is ook dat de Bijbel ten aanzien van de nakomelingen van Seth niet spreekt over het gebruik van muziekinstrumenten. Hoewel hiermee is niet gezegd dat het gebruik van muziekinstrumenten verkeerd is! In het zesde hoofdstuk van Genesis lezen wij hoe boze gedachten in daden werden omgezet, daden die zó boos waren dat in Gods gedachten een zondvloed het enige middel was om de aarde te zuiveren! Velen verklaren dit Schriftgedeelte verschillend. Maar één ding is duidelijk, de mensheid had gefaald met God te eren en te danken (Rom. 1:21)! Om nu het volk te plezieren werden de zangers ingehuurd, zoals dat ook onder David gebruikelijk was, maar nú werd de muziekkunst gewijd aan een eredienst die niet in overeenstemming was volgens het Woord van de profeten en Gods gedachten. 26 7

8 Toen God d.m.v. de zondvloed de aarde van zonde en de onreine verhouding tussen demonen en mensen zuiverde, zijn naar alle waarschijnlijkheid óók de toenmalige muziekinstrumenten vernietigd. De Bijbel geeft hier geen informatie over, maar geeft wèl aan wanneer er opnieuw sprake was van het gebruik van muziekinstrumenten. Het loont de moeite om na te gaan onder welke omstandigheden dat gebeurde. gaan ze daar in reidansen onder het trommel geluid al zingend hun weg door de vreugdevol gestemde menigte. eeuwige leven geschieden, waar alle vreugde volkomen zal zijn? Hier hebben wij nog slechts het begin!" We zien wel dat deze muziekminnende man, zijn mening niet onder stoelen en banken stak en kennelijk heel wat meer liederen kende dan alleen de psalmen. Zélf dichtte hij echter ook veel gezangen op de Bijbel, maar ook op zijn gevoelens, als hij de Bijbel liet inwerken op zijn ziel en zijn geest. Het lied dat hij dichtte op de Rots der eeuwen, was duidelijk geïnspireerd tijdens zijn verblijf op de Wartburg in Duitsland, toen hij zich schuil moest houden omwille van zijn getuigenis. Luther zegt van zichzelf: Ik heb altijd van muziek gehouden, wie deze kunst beoefent, is voor alles geschikt. Ook een schoolmeester moet goed kunnen zingen." Kennelijk werd er op school toentertijd heel wat afgezongen. Maar ook buiten de schooluren wenste Luther de kinderen te horen spelen en zingen. 3. Het doel en karakter van muziek; het uiten van vreugde, verslagenheid of woede Het doel van muziek maken ná de zondvloed is het tot uitdrukking brengen van de blijdschap vanwege verkregen verlossing, het ontvangen van een toezegging of het hebben van nieuwe hoop. Maar altijd is het de bedoeling dat het maken van muziek op God gericht is. Menselijke eer was taboe, evenals het gebruik van de lotstenen (de lotstenen Urim en Tummin) in de borstzak van de hogepriester. Deze mochten ook nooit voor persoonlijk voordeel gebruikt worden, maar waren bedoeld voor het gebruik ten gunste van de rechtspraak (Joz. 18:10; Spr. 16:33; Num. 34:13; Hand. 1:25, 26). In principe geldt dit ook voor het maken van muziek. Het moet op God gericht zijn, pas dan zullen we er ook zelf zegen door ontvangen. Zo kan men persoonlijke blijdschap uiten door dankbaar een lied, al of niet begeleid door een muziekinstrument, vanuit het hart ter ere van God te componeren of te zingen. Maar in de samengeroepen gemeente functioneert het zingen, met of zonder begeleiding, als een gemeenschappelijke uiting van heilige vreugde en dankbaarheid, zoals bidden de taal is van een individuele of gemeenschappelijke uiting van dank en aanbid- Wat de verhouding theologie en muziek betreft stelde hij: De muziek is een schone en heerlijke gave Gods, de schoonste naast de theologie. Ik zou mijn muziek niet om wat ter wereld ook, willen prijsgeven. Het openbaar spreken is een zeldzame gave Gods. Maar zingen is de beste kunst; zij sluit de zorgen weg." William Huntington. Huntington, een eenvoudige maar zeer indringende prediker uit de 19e eeuw, die veel gepredikt heeft in Engeland tegen lauwheid en formalisme, had in tegenstelling tot Luther een afkeer van vrolijke gezangen. Hoewel hij veel te kampen had met depressies, zocht hij zijn heil niet in de muziek, maar voornamelijk in het Woord van God en gebed. Hierin was hij dus een waardige navolger van Calvijn, wat sterk uitkomt in de volgende passage m.b.t. een verhalend getuigenis wat hij schreef ten behoeve van de kleingelovigen in zijn gemeente. Als het gaat om middelen van de vijand zei hij; Zij weten dat kinderen gewoonlijk genoegen scheppen in muziek en gezang; daarom pogen zij hun gemoederen te strelen en te lokken, of te stillen door instrumentale en vocale klanken. 8 25

9 Luther als muzikant Geheel anders dan Calvijn is Luther opgevoed. Zijn leven was doordrenkt met muziek en zang. Al jong ging hij de huizen met zang en muziekinstrumenten langs om de mensen te plezieren en zelf er ook nog wat van over te houden. Muziek bleef, ook na zijn bekering, een belangrijke rol spelen in zijn leven, vooral als het ging om de strijd tegen boze machten, waar hij veel last van gehad heeft. Een citaat van hem luidt: De muziek is een van de schoonste en heerlijkste gaven Gods. Daarom kan satan haar niet uitstaan, omdat men daarmee veel aanvechtingen en boze gedachten verdrijft. De noten maken de tekst levend. De muziek verjaagt de geest der treurigheid, zoals men aan koning Saul ziet. Koningen en vorsten moeten de beoefening der muziek begunstigen. In de Bijbel horen wij ook, dat vrome vorsten zangers en zangeressen aanstelden en voor hun levensonderhoud zorgden." We zien dat Luther zich dus heel wat ongedwongener over muziek uitlaat dan Calvijn, hoewel beiden inzagen dat het ook verkeerd kon gaan met die muziekuitvoeringen. Wat betreft de invloed op het hart, waar Calvijn zo de nadruk op legde, zei Luther het volgende: Muziek is de beste lafenis voor een bedroefd mens, zodat zijn hart weer verkwikt wordt. Zij is ook een middel, om de mensen zachter en ingetogener te maken. Het misbruik laat het goede gebruik beter uitkomen." Muziek als gave Gods Luther had dus een uitgesproken mening over muziek, hoewel het altijd moeilijk is om mensen uit een geheel andere tijd te beoordelen naar onze moderne maatstaven. Elke keer en in elke tijd dienen we Gods Woord te raadplegen om te kunnen bepalen wat goed of fout is (Heb. 5:14). Zo gaat het ook met het citeren van belangrijke figuren uit het verleden. Eens, toen Luther veel zangers te gast had en er heerlijk gezongen was, sprak hij met verwondering: Als de Heere God in dit leven zulk een overvloed van edele gaven geschonken heeft, wat zal dan in het ding, of het bekend maken van een begeerte. Het is een natuurlijke uiting van het hart, een vreugdevol juichen van de ziel. Maar omdat muziek en zang vaak emotioneel geladen is, dient men bij het volle verstand en vanuit het hart te zingen en muziek te maken (1 Kor. 14:14). Uit dit voorbeeld blijkt dat het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen (Ef. 5:19) als een daad van godsverering gezien kan worden, nog vóórdat de ceremoniële wet was gegeven. Dat betekent dat het zingen, met of zonder instrumentale begeleiding, in principe geen deel uitmaakte van genoemde ceremoniële wet noch er door opgeheven werd, zo lezen we in het Internet Bijbels Woordenboek. 3.1 Het maken van muziekinstrumenten Zoals we hebben gezien bij de totstandkoming van muziek en muziekinstrumenten in Genesis 4, ging het maken van muziekinstrumenten gepaard met de handel in koperwerken (Gen. 4:22). We lazen dat er In die tijd sprake was van wanorde, geweld en onderdrukking. Het recht van de sterkste was maatgevend. Daarom kunnen we begrijpen dat de nakomelingen van de afvallige Lamech hun intellectuele vermogen gebruikten om o.a. muziekinstrumenten te bedenken. Zij gebruikten de invloed die muziek op geest en ziel hebben echter op een verkeerde en God onterende wijze. Het was ik-gericht. In de praktijk werd muziek en zang dan ook gebruikt om emoties te kalmeren of juist op te zwepen, zoals dat bij bepaalde stammen en in het leger nog steeds het geval is. Het denken wordt hierdoor gemanipuleerd door degene die de muziek uitkiest en er volgt een transachtige toestand. De resultaten zien we tijdens oorlogen, opstanden en genocide. Bij de invoering van de Wet en de eredienst in en rond de Tabernakel werd voor het eerst ook instrumentale muziek gebruikt. Het doel was duidelijk, om de aanbidding en de lofoffers van de lippen tot eer van God in een ordelijke en harmonieuze muzieksetting te plaatsen. De Israëliet was heel ontvankelijk voor muziek en met name David heeft veel bijgedragen aan het boek der psalmen (1 Sam. 10:5,10; 19:20vv; 16:16vv ; 2 Kon. 3:15; Ps. 137:2). 3.2 Het gebruik van muziekinstrumenten In de Bijbel vinden we dit gebruik van muziek en zang bij o.a. overwinningsfeesten, met name na oorlogshandelingen. De overwinnaars wer- 24 9

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

Leven en tijd van Josia

Leven en tijd van Josia Leven en tijd van Josia C.H. Mackintosh Leven en tijd van Josia 2 Kronieken 34-35 Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2012 Oude Sporen E mail: redactie@oudesporen.nl www.oudesporen.nl Uit: Misc.

Nadere informatie

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest De natuurlijke mens en de Heilige Geest "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". 1 ste uitgave: 1982 (in boekvorm) 2 de uitgave:

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

In Christus zijn man en vrouw gelijk! Waarom dan onderscheid in hun dienst?

In Christus zijn man en vrouw gelijk! Waarom dan onderscheid in hun dienst? Jan C. van Buren In Christus zijn man en vrouw gelijk! Waarom dan onderscheid in hun dienst? Over de dienst van broeders en zusters in de samenkomsten van de Gemeente - De laatste honderd jaar zijn er

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS Hugo Bouter e.a. ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS De betekenis van de oudtestamentische offeranden in het licht van het kruis Slachtoffers en spijsoffers hebt U niet

Nadere informatie

Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia

Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Hugo Bouter Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Bijbelstudies over 1 Koningen 17 tot 19 Boeken om de Bijbel Gouda Het gebed

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

ONTMOETINGEN BIJ DE BRON

ONTMOETINGEN BIJ DE BRON ONTMOETINGEN BIJ DE BRON HUGO BOUTER ONTMOETINGEN BIJ DE BRON Bronnen in de Boeken van Mozes, en hun betekenis Boeken om de Bijbel Gouda ONTMOETINGEN BIJ DE BRON Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Thomas

Nadere informatie

Jeremia 30-52 en Klaagliederen. Toegelicht & toegepast

Jeremia 30-52 en Klaagliederen. Toegelicht & toegepast Jeremia 30-52 en Klaagliederen Toegelicht & toegepast Jeremia 30-52 en Klaagliederen Toegelicht & toegepast De HEERE is verheven Groot is Uw trouw! Ger de Koning Uitgeverij: Johannes Multimedia e-mail:

Nadere informatie

Het gebed is een geweldige

Het gebed is een geweldige Bidden [1] Christen doet niet anders Een mens is op de beste plek als hij op zijn knieën Gods aangezicht zoekt. Bidden is vitaal voor het christelijke leven. Waarom eigenlijk? Ds. J. Muller is hervormd

Nadere informatie

LERENDE HEN ONDERHOUDEN...

LERENDE HEN ONDERHOUDEN... LERENDE HEN ONDERHOUDEN... Dr. L. PRAAMSMA LERENDE HEN ONDERHOUDEN... HULPBOEK VOOR DE CATECHEET I ZONDAG 1-24 J. H. KOK N.V. KAMPEN 1959 INLEIDING Dit boek is ontstaan uit de aantekeningen van mijn

Nadere informatie

Ik spreek in tongen meer dan u allen

Ik spreek in tongen meer dan u allen Ik spreek in tongen meer dan u allen G.-F. Rendal Een Bijbelse beschouwing van het fenomeen Oorspr. uitgave: Je parle en langue plus que vous tous ; Edition de Bérée, B.P. 86, CH 1350 Orbe, Zwitserland.

Nadere informatie

H. Rossier. Het boek Ruth. genade en geloof

H. Rossier. Het boek Ruth. genade en geloof Het boek Ruth H. Rossier Het boek Ruth genade en geloof Het boek Ruth, genade en geloof Auteur: H. Rossier Vormgeving: Jan Paul Spoor Derde, herziene editie 2015 Copyright OudeSporen online uitgeverij

Nadere informatie

Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke

Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke Ziet Hem, Hij komt! Israëls bekering tot verlevendiging van de Kerk. W. Westerbeke INHOUD Verantwoording Inleiding Korte inhoud Uitlegging van profetie, geen speculaties Bijbelse toekoms tverwachting en

Nadere informatie

Man en vrouw schiep Hij hen. Politieke participatie in bijbels perspectief

Man en vrouw schiep Hij hen. Politieke participatie in bijbels perspectief Man en vrouw schiep Hij hen Politieke participatie in bijbels perspectief Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Hoofdstuk 1 De waarde van Gods geboden 6 Hoofdstuk 2 Man en vrouw in het Oude Testament

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 13

Handelingen hoofdstuk 13 Handelingen hoofdstuk 13 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

De mens Zijn natuur en bestemming. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam.

De mens Zijn natuur en bestemming. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam. www.bijbel.nl 1 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 (blz.7). De ziel en het lichaam Overleeft de ziel de dood van het lichaam? Bewijzen dat de mens een ziel

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

Met dank aan Hermes. Tien oefeningen in bijbellezen. Sam Janse. e-mail sjanse apestaartje xs4all.nl. augustus 2011

Met dank aan Hermes. Tien oefeningen in bijbellezen. Sam Janse. e-mail sjanse apestaartje xs4all.nl. augustus 2011 1 Met dank aan Hermes. Tien oefeningen in bijbellezen Sam Janse e-mail sjanse apestaartje xs4all.nl augustus 2011 Inhoudsopgave Woord vooraf Inleiding 1 Moeten wij onze zonen niet besnijden? 2 Kosjer eten

Nadere informatie