NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF Nummer 265 oktober 2014 NOTEERT U DEZE DATA ALVAST IN UW AGENDA 20 oktober t/m 24 oktober Herfstvakantie 27oktober, 3 november en 10 november Fietsclinic groep 7/8 27 oktober Luizencontrole 27 oktober Start thema voeding 5 november Studiedag (groep 1 t/m 8 vrij) 11 november Sint Maarten 17 november t/m 20 november Oudergesprekken groep 1 t/m 7 OPENING KINDERBOEKENWEEK Woensdag 1 oktober was de opening van de Kinderboekenweek. Dinsdagmiddag hadden enkele leerlingen samen met juf Marion de aula omgetoverd tot een gezellige hal met kraampjes met alle ingeleverde boeken. Woensdagmorgen verzamelden de leerlingen zich op de speelplaats voor de officiële opening van de Kinderboekenweek. In het kort werd verteld dat dit de 60e Kinderboekenweek is en dat de avond ervoor het Kinderboekenbal was geweest waarbij de winnaar werd bekendgemaakt van de Gouden Griffel. Dat was geworden: Jan Paul Schutten, die voor de 2e keer deze prijs won. Niels uit groep 7 had het boek bij zich en liet het zien aan alle leerlingen. Daarna werd het liedje Feest meegezongen en gedanst. Al dansend verlieten de leerlingen de speelplaats en gingen naar hun eigen klas. Even daarna verzamelden alle leerlingen zich in de aula en begon de boekenruilbeurs. Het was een gezellige drukte! Leerlingen bekeken op hun gemak het enorme aantal boeken. Er werd bekeken, vergeleken, overlegd en ten slotte werd een keuze gemaakt. De leerlingen die al snel een boek gevonden hadden, gingen langs de kant zitten en begonnen meteen te lezen in hun nieuwe aanwinst. Het duurde niet lang of iedereen ging, voorzien van een nieuw boek, weer terug naar de klas. Het was een heel gezellige start van de 60e Kinderboekenweek! Juf Marion 1

2 Opening met lied en dansje:feest Niels met het boek van Jan Paul Schutten Eerst uitzoeken en dan lekker lezen! KABOUTERPAD Woensdag 1 oktober jl. gingen de groepen 1-4 op kabouterpad in het Cannerbos. Dit schreef Kevin erover: We moesten kabouters zoeken en we moesten de treden van de trap tellen. En het waren er 58. Ook hadden we een kaboutermuts gevonden en we hebben gespeeld. En Markus schreef... We hebben kabouters gezocht en trappen geteld. Ook hebben we een hut gebouwd van stokken. We hebben gepicknickt en hebben veel diertjes gevonden. Op het einde moesten we de schat zoeken en dat waren spekjes. Tenslotte Imke... Hallo allemaal, we zijn naar het Cannerbos geweest. Ik vond het heel leuk en we moesten allemaal opdrachten uitvoeren. En ik vond het jammer dat we weer terug moesten naar school! 2

3 De eerste kabouter gevonden op zoek naar de volgende! Tekening van Lara over het kabouterpad. AFSLUITING THEMA NEDERLAND Op vrijdag 10 oktober zijn we naar de boerderij geweest. Toen we aankwamen werd iedereen in twee grote groepen verdeeld; groep 5/6 bleef bij elkaar en groep 7/8 ook. Groep 7/8 begon bij de melkrobot en groep 5/6 ging eerst naar de kalfjes. Daarna werd gewisseld. De melkrobot melkt een koe helemaal automatisch. Een koe kan ook zelf beslissen wanneer ze gemolken wordt. Met lekkere brikjes wordt de koe gelokt. Een koe kan per keer zo n 13 liter melk geven. Per dag is dat ongeveer liter! Er was zelfs een koe met drie spenen die meer melk gaf dan een koe met 4 spenen. 3

4 Er waren veel verschillende kalfjes die allemaal op een andere dag waren geboren. Er was er eentjes die pas 1 dag oud was. We hebben geleerd dat koeien echte Nederlandse dieren zijn die ons melk geven. De melk wordt met een tankwagen opgehaald en naar Campina gebracht. Dit bedrijf zorgt ervoor dat wij alles wat van melk wordt gemaakt in de winkel kunnen kopen. Dat is bijvoorbeeld: kaas, yoghurt en natuurlijk melk uit een pak. Het was een leuke middag. Tekst: Jordy Satijn (groep 6) Foto s: Willow Voorst (groep7) De leerlingen krijgen uitleg De melkrobot De kalfjes krijgen de meeste aandacht ALLES-IN-1 THEMA S EN DATA/ UITNODIGING OUDERS/TIPS EN TOPS Tijdens de algemene ouderavond van 18 september jl. is de methode Alles-in-1 ter sprake geweest. Er is toen afgesproken dat ouders vragen, tips en tops in de daarvoor bestemde bus konden deponeren en dat deze in de nieuwsbrief zouden worden besproken. Een van de vragen was of er een overzicht kon worden gemaakt van de thema s met de begin- en einddata. Hieronder een schema met de gevraagde informatie. 4

5 Thema Start Afsluiting Voeding Oudheid Vervoer Dieren Een andere vraag was om de gymlessen niet altijd te laten wijken voor uitstapjes. Er wordt in de toekomst door de leerkrachten getracht om zoveel mogelijk te wisselen in de lessen die uitvallen door gastlessen e.d. Tot slot is er gevraagd om de leerlingen een evaluatie te laten invullen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een vragenlijst die de leerlingen kunnen invullen, waarin ze kunnen aangeven wat goed is en wat er anders zou kunnen. Naast vragen waren er ook tops ingevuld op een aantal lijstjes: De leerkrachten zijn enthousiast. Er is meer beweging te zien tijdens de projecten door de hele school heen. Er zijn veel betrokken ouders. Door de vrijdagmiddag als projectmiddag te gebruiken levert dat meer hulp op van ouders. Een groot schrift om alles van het project in te stoppen is beter dan alles door elkaar te bewaren in de klapper van de leerlingen. Team basisschool Sint Jozef KAPSTOKREGELS 5

6 De 3 kapstokregels Misschien hebben uw kinderen thuis al iets verteld over onze 3 kapstokregels, of hebt u de regels al in de school en in de klassen zien hangen. Op onze school zijn regels en afspraken zeer belangrijk, omdat we dagelijks zelfstandig bezig zijn en we zelf verantwoordelijk zijn voor de dingen die we doen. Regels en afspraken bieden een structuur voor de kinderen en onszelf. Ze scheppen duidelijkheid omdat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Hoewel we aan het gedrag van onze kinderen merken dat ze de regels goed hanteren, wilden we ze toch zichtbaar maken. En wat blijkt eigenlijk heb je maar 3 regels nodig. Dat zijn de regels die alle andere regels overbodig maken. Je kunt alle regeltjes als het ware aan de 3 regels ophangen ( vandaar de term kapstok ). Ze dragen alle afspraken die structureel noodzakelijk zijn. Deze willen we dan ook overal in school hanteren. Regel 1: een regel voor het omgaan met elkaar Voor groot en klein zullen we aardig zijn Regel 2: een regel voor het bewegen binnen en buiten school De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dit lekker niet! Regel 3: een regel voor het omgaan met materialen We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen Hoe gaan we te werk? In het begin van het schooljaar worden de 3 regels geïntroduceerd. Iedere regel wordt apart aangeboden in alle groepen en concrete goede voorbeelden worden gekoppeld aan de regel die op dat moment centraal staat. Deze goede voorbeelden laten de kinderen zelf zien, of ze benoemen ze. Als alle regels met concrete voorbeelden uit de dagelijkse gang van zaken verduidelijkt zijn, herhalen we de regels na de kerstvakantie en de meivakantie. 6

7 Kinderen worden natuurlijk beloond voor hun goede gedragingen. Dit gebeurt meestal door een terugkoppeling van het goede leerlinggedrag naar een van de drie regels en het complimenteren ervan. We benadrukken hierdoor het wenselijke gedrag en dat zorgt voor een positieve ervaring. Het kan natuurlijk ook wel eens voorkomen dat een leerling de regels geregeld overtreedt. Dan volgt er een gesprekje met het kind. In dit gesprekje zal er een klein plannetje gemaakt worden, waarbij gefocust wordt op het verbeteren van concreet wenselijk gedrag. Ook in deze fase zal er gelet worden op de goede inspanningen van de leerling om zijn gedrag te verbeteren. Indien er sprake is van ernstige overtredingen, zult u als ouders uitgenodigd worden om samen met de leerkracht te overleggen hoe te handelen. De kracht van de picto s in de school is natuurlijk gelegen in het gegeven dat kinderen de regels overal kunnen zien. Ook op plekken buiten de klas, zullen de drie kapstokregels gehanteerd worden. Wellicht kunt u ons ondersteunen bij het verinnerlijken van de regels, door er thuis eens over te praten. Op deze voor ons en voor kinderen prettige manier van regelhantering willen we ons warme pedagogische klimaat handhaven!!! Team basisschool Sint Jozef CENTRALE EINDTOETS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) Vanaf schooljaar is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets beschikbaar. De centrale eindtoets is één van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale eindtoets, die in samenwerking met Cito wordt gemaakt. Deze toets bouwt voort op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito. AFNAMEDATA EN DEELNEMERS De centrale eindtoets wordt in april 2015 voor het eerst afgenomen. De toets wordt zowel op papier als digitaal afgenomen. De afnamedata in 2015 voor de papieren centrale eindtoets zijn: 21, 22 en 23 april

8 Scholen kunnen ervoor kiezen om met (een deel van) de leerlingen uit groep 8 de centrale eindtoets digitaal te maken in de periode rondom de afnamedata. De afnamedata voor de digitale centrale eindtoets zijn: 15, 16 en 17 april en/óf 28, 29 en 30 april Leerlingen die de toets op het eerste afnamemoment niet hebben gemaakt, bijvoorbeeld door ziekte, krijgen de mogelijkheid om binnen vijf weken de toets alsnog te maken. Deze inhaaltoets is digitaal. TOETSINHOUD De centrale eindtoets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Taal en Rekenen zijn verplichte onderdelen. Wereldoriëntatie is een facultatief onderdeel. Het onderdeel Wereldoriëntatie kan alleen worden afgenomen bij de papieren versie van de centrale eindtoets. CENTRALE EINDTOETS BASIS EN NIVEAU Omdat kinderen nu eenmaal verschillend zijn is de centrale eindtoets er op twee versies: eindtoets B (basis) en eindtoets N (niveau). Een eindtoets die aansluit bij de vaardigheden van de leerling is voor de leerlingen prettiger om te maken en komt het resultaat ten goede. De centrale eindtoets B is geschikt voor leerlingen waarvan de leerkracht verwacht dat zij doorstromen naar de gemengde/theoretische leerweg van vmbo of naar havo of vwo. De centrale eindtoets N is geschikt voor leerlingen die naar verwachting doorstromen naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Omdat de eindtoetsen B en N elkaar deels overlappen scoort iedere leerling op dezelfde schaal en kan met beide niveaus hetzelfde type vervolgonderwijs worden geadviseerd. AANGEPASTE VERSIES SPECIALE LEERLINGEN Voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften zijn er aangepaste versies van de centrale eindtoets. Meer informatie over deze aangepaste versies leest u op de website: Op deze website is de brochure Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften vanaf oktober te downloaden. SPECIAAL (BASIS)ONDERWIJS De komende jaren kunnen scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs op vrijwillige basis met (een deel van) de leerlingen deelnemen aan de centrale eindtoets. 8

9 Op termijn zullen de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs ook verplicht een eindtoets primair onderwijs afnemen. INFORMATIE OVER DE CENTRALE EINDTOETS In juni 2014 heeft het CvTE een brochure met specifieke informatie over de centrale eindtoets naar alle reguliere basisscholen en basisscholen voor speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO) gezonden. Inhoudelijke en praktische informatie over de centrale eindtoets kunt u lezen op de website WETTELIJK KADER In december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om een eindtoets voor Taal en Rekenen verplicht te stellen voor alle leerlingen van groep 8. De eindtoets meet welk niveau de leerling voor Taal en Rekenen behaalt en geeft aan, in aanvulling op het schooladvies, welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het Voortgezet Onderwijs. Scholen kunnen er ook voor kiezen een andere eindtoets dan de centrale eindtoets te gebruiken. Deze toets moet dan wel voldoen aan kwaliteitseisen. Een onafhankelijke commissie kijkt of dit het geval is. De afgelopen maanden zijn scholen via de nieuwsbrief PO door het ministerie van OCW op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom verplichte eindtoetsing in het basisonderwijs. Het ministerie blijft u via dit kanaal en via rijksoverheid.nl op de hoogte houden. Rijksoverheid.nl: eindtoets op de basisschool. Team basisschool Sint Jozef FIETSCLINIC Direct na de vakantie wordt in groep 7/8 gestart met een fietsclinic. Deze clinic bestaat uit 3 lessen. Deze vinden plaats op maandag 27 oktober, maandag 3 november en maandag 10 november. De leerlingen moeten deze dagen hun fiets meenemen naar school. Een eigen helm is altijd handig maar deze zijn aanwezig. Meester Robert 9

10 NIEUWS OVER ONZE RAPPORTEN Vanaf dit schooljaar hebben wij als team ervoor gekozen om voor de groepen 3 t/m 8 nog 2x per jaar een rapport uit te geven. Dit betekent voor U, dat er in november een oudergesprek plaatsvindt waarin het welbevinden van uw kind en de methode-gebonden toetsen besproken worden. In februari en juli worden dan resp. het 1 e en 2 e rapport uitgegeven. N.a.v. het 1 e rapport ontvangt u een uitnodiging voor een oudergesprek; na het 2 e rapport is er alleen een gesprek op aanvraag van de leerkracht of op wens van de ouders. In de toekomst komt er een digitaal rapport. Wij hebben daarom dit jaar al een ander rapport ontworpen waarin we een aantal aanpassingen hebben gedaan. Zo kunnen we de toetsen van Alles-in-1 onderbrengen in : Wereldoriëntatie, mondelinge- en schriftelijke taaluiting en Engels. Team basisschool Sint Jozef PASSEND ONDERWIJS Op 1 augustus 2014 ging de wet Passend Onderwijs van start. Binnen kom Leren is de afgelopen maanden gewerkt om een concreet kader uit te werken waarmee alle scholen binnen hun zorgstructuur werken. Wij nodigen kinderen uit tot kom passend leren. Dit doen we vanuit de volgende visie: Alle scholen voelen de zorgplicht voor alle leerlingen, ongeacht het niveau van leren. We zijn verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goed en passend onderwijs voor al onze leerlingen. Wij realiseren een ononderbroken doorgaande lijn voor alle leerlingen. Op deze wijze werken we aan de ontplooiing van de talenten van al onze kinderen. We focussen op het ondersteunen in de klas op zorgniveau 1, 2 en 3. 10

11 Kernwaarden binnen kom Passend leren zijn: Samen Leren, Vragen stellen is een kracht, Preventief, Proactief, Vroeg signaleren Samen met ouders, Handelen naar wat wel kan, Oplossingsgericht, Kinderen zijn mede-eigenaar van hun taak en hun ontwikkeling, Evalueren In de klas is zorgniveau 1 en 2 leidraad. Hierop ligt de focus. We willen goed onderwijs geven aan alle kinderen. Binnen deze zorgniveaus werken wij preventief en wordt er vroegtijdig gesignaleerd. De leerkracht met de kinderen in zijn groep staan centraal: wat hebben kinderen EN leerkracht nodig om goed onderwijs te geven. Binnen kom Leren is het mogelijk om iemand te laten meekijken, meedenken en meedoen in de klas, zodat de leerkracht ondersteuning krijgt in het vormgeven van het onderwijs. Deze ondersteuning wordt geboden door personeel van kom Leren: drie psychologen en twee pedagogisch assistentes of door gespecialiseerde leerkrachten. Dit noemen we de Interkomschil. Aan elke school is een consultant (psycholoog) verbonden die medeverantwoordelijk is voor de zorg op scholen. Hierbij zijn ook jullie als ouders een belangrijke partner en delen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van jullie kind. Met de consultant kunnen scholen tevens leerlingen bespreken waar extra zorg naar uit gaat op het gebied van leerontwikkeling, gedrag, welbevinden of. Vanuit deze gesprekken kan de consultant besluiten dat er een observatie, gesprek of onderzoek nodig is om op zoek te gaan naar de onderwijsbehoeften van het kind. Hiervoor geeft U als ouders toestemming en wordt U betrokken bij alle stappen die we zetten. Met name wanneer de ontwikkeling blijft stagneren of gedragsproblemen blijven bestaan, kan er handelingsgerichte procesdiagnostiek uitgevoerd worden door de Interkomschil. Dit houdt in dat er een gefaseerd onderzoek plaatsvindt met als uitgangspunt: wat hebben we nu nodig om verder te kunnen. Van ouders verwachten wij dat we samen een verantwoordelijkheid dragen en een bijdrage leveren aan het proces, zodat het kind een eenduidige aanpak ervaart. Indien een school handelingsverlegen is, wordt de trajectbegeleider ingeschakeld. Deze trajectbegeleider gaat met school en ouders verder verkennen welke mogelijkheden er nog zijn voor het kind binnen het regulier basisonderwijs of er worden voorbereidingen getroffen voor een tijdelijke plaatsing binnen het speciaal onderwijs 11

12 Heeft U nog vragen over deze informatie, dan kunt U deze als eerste stellen aan de Ib-er en de directeur van de eigen school. Website over passend onderwijs: Team basisschool Sint Jozef NIEUWS VAN DE MR Momenteel bestaat de medezeggenschapsraad uit de volgende ouders: Walter Hendriks, Marie Élise Géron en Ernie van Engelshoven. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders, en heeft samen met de leerkrachten en directie 'medezeggenschap' over bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer op school en ook bijvoorbeeld of het gebouw op orde is. Gedurende de vergaderingen bespreken we veel onderwerpen. Om dit goed te kunnen doen, hebben we feedback van jullie als ouders nodig. Ongeveer een jaar geleden heeft de school de Alles-in -een lesmethode getest en dit jaar in gebruik genomen. Een goed moment om te kijken hoe we de aanpak van deze lesmethode verder kunnen verfijnen en verbeteren. Jullie ervaringen en ideeën als ouders kunnen daarbij helpen. Graag nodigen we jullie uit op donderdag 13 november om 20:00 uur om jullie ervaringen en ideeën met ons te delen. Als u geïnteresseerd bent, graag even het antwoordstrookje (aan het einde van deze nieuwsbrief) invullen, en op school inleveren voor woensdag 29 oktober. MR Basisschool Sint Jozef OVERBLIJVEN OP SCHOOL Overblijven wordt zoals andere jaren verzorgd door een aantal overblijfouders, die de kinderen begeleiden tijdens het eten en toezicht houden. De overblijfouders zijn van uur tot uur op school aanwezig, hier staat een vergoeding tegenover, rekening houdend met de wettelijke bepalingen die hieromtrent gelden. Als er op school een thema behandeld wordt proberen wij hier zo veel mogelijk op in te spelen, bv. huidig thema De drie kapstokregels. 12

13 De overblijfcoördinator is Jeannine Kloos. Zij is meestal één keer per week (op maandag ) aanwezig op school. Zij zorgt voor de afhandeling van de administratie en het contact met de overblijfouders, andere ouders en school. U als ouder/verzorger kunt ook altijd contact met haar opnemen, als er iets is of als u met vragen zit: of via: Schema overblijfouders : Maandag : Jolanda van Dijk & Jeannine Kloos Dinsdag : Fabienne Plaisier & Suzanne Bessems Donderdag : Jolanda van Dijk & Jacqueline Fey Vrijdag : Fabienne Plaisier Thera Rozenhout is reserve. Kosten overblijven : De kosten voor het overblijven zijn incidenteel 1,50 per keer. Maar u kunt ook kiezen voor een strippenkaart, deze kost 15,00 (10x overblijven). De strippenkaart blijft geldig en wordt meegenomen naar het volgende schooljaar. Regels en afspraken overblijven: Omdat we vaak met veel kinderen tegelijk overblijven is het belangrijk goede afspraken en regels te maken. Het is dus belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt. We kunnen dan rustig eten en we zorgen er samen voor dat het overblijven voor iedereen gezellig is. De regels en afspraken zijn: De kinderen gaan rustig naar het overblijflokaal, zoeken een plekje uit om te gaan zitten, ze helpen elkaar als dit nodig mocht zijn en houden rekening met elkaar. Als iedereen zit wordt de drank verzorgd en kan iedereen beginnen met eten. De kinderen kunnen kiezen uit: chocomel, appelsap en yogi. Dit gebeurt in verband met de milieu-educatie, minder afval dus, maar ook omdat de drankjes zeker in de warme periodes van het jaar gekoeld en vers kunnen worden gedronken. Afval wordt in de afvalemmertjes gedaan, die op de tafels staan. Er zijn drie emmertjes: een voor plastic, een voor groente en fruit en een voor het restafval. Er mag rustig gepraat worden, maar niet schreeuwen. De leerlingen verlaten alleen het overblijflokaal als ze hiervoor toestemming hebben van één van de overblijfouders. Zodoende kan het overzicht behouden worden. 13

14 Iedereen blijft rustig aan tafel zitten totdat iedereen klaar is en de overblijfouder haar hand opsteekt (stilte teken). Rond uur gaat iedereen dan naar buiten of naar de gymzaal (bij slecht weer). De spullen die ze willen gebruiken moeten ze om uur uit de klas meenemen, want tijdens het overblijven gaat niemand de klas in. Bij mooi weer gaan ze met de overblijfouders naar de speelplaats aan de achterzijde van de school. Daar mogen ze spelen met fietsjes en karretjes van groep 1 en 2 en natuurlijk de spullen van het overblijven zelf. Fietsjes, tractors, stelten, zachte ballen ( tijdens het overblijven spelen of voetballen ze alleen met zachte ballen), skateboard, springstokken enz. Bij slecht weer kunnen we met de hele groep gebruik maken van de gymzaal. Daar mag, vanwege veiligheid, alleen gespeeld worden met de grote autobanden, hoepels en alle kleine materialen. Ook hier alleen met zachte ballen. Men gaat niet meer naar binnen of naar de klas tot de bel gaat. Natuurlijk wel als er iemand naar de wc moet. Rond uur wordt alle speelgoed netjes opgeruimd en om uur gaan de overblijvers naar de speelplaats aan de voorzijde van de school. De leerkrachten nemen de surveillance dan over van de overblijfouders. De leerlingen hebben tijdens het overblijven respect voor elkaar, de hulpouders en de spullen van anderen. Buiten kunnen ze praten en rennen naar hartenlust. De leerlingen kunnen altijd bij de overblijfouders terecht met vragen en natuurlijk als er iets fout gaat (plagen en pesten bv.). Heeft u zin om de handen uit de mouwen te steken en ons team te komen versterken? Neem dan vrijblijvend een keer contact met ons op om een keertje mee te lopen, zodat u zelf kunt zien hoe alles reilt en zeilt tijdens het overblijven. Wie weet is dit ook iets voor u!!! We horen het graag! Jeannine Kloos OPENING PROJECT VOEDING Maandag 27 oktober, meteen na de herfstvakantie, starten wij met het project Voeding. Graag doen wij weer een beroep op uw netwerk. Kent u restauranthouders, koks, diëtisten, winkeleigenaren, bakkers, slagers of kunt u een excursie of gastles regelen dan horen wij dit graag! Middels onderstaande strook (inleveren bij groepsleerkracht) kunt u dit aangeven. 14

15 Verder willen wij u vragen of de kinderen de 27 e hun ontbijt mee naar school kunnen nemen, zodat wij dat samen in de klas kunnen nuttigen! (Dus thuis niet eten). Team Basisschool Sint Jozef BRIEF GEMEENTE Gedurende het afgelopen project Nederland moesten de leerlingen ven groep 7/8 een brief schrijven die gericht was aan de gemeente. Daarin moesten ze een probleem beschrijven binnen het eigen dorp. De leerlingen waren daar al snel uit: het geringe aantal speelmogelijkheden in het dorp. En al snel ging iedereen aan de slag. Er werd geschreven wat het probleem was, wat er volgens de leerlingen in het dorp moest komen om iedereen lekker te kunnen laten spelen en er werd zelfs al een plek voor de nieuwe speeltoestellen aangedragen: het veldje naast het spoor. Het resultaat was dat er een aantal nette en goed beargumenteerde brieven werden geschreven die het verdienden om opgestuurd te worden. Zo gezegd, zo gedaan; de brief van Bibi, Elke, Quinty en Willow (groep 7) werd uitgekozen en er werd besloten om die ook echt op te sturen naar de burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten. Samen zijn ook de mogelijke antwoorden van onze burgemeester voorspeld. Er werd bijvoorbeeld besproken dat de kans er ook in zit dat er geen reactie zou kunnen komen en dat er misschien te weinig geld is om alle plannen van de kinderen te realiseren. Toch verwachtte iedereen dat er na zo n brief wel een reactie en nieuwe toestellen moesten komen! Afgelopen dinsdag stond er inderdaad een mevrouw van de gemeente in onze school. In haar hand had ze een brief. Wat daarin stond ziet u hieronder. Wij houden u op de hoogte van de volgende stappen! Meester Robert 15

16 16

17 MEESTER MICHEL 65 JAAR! Zondag 12 oktober jl. werd onze conciërge, meester Michel, 65 jaar. Deze heuglijke dag konden wij als team natuurlijk niet zo maar voorbij laten gaan. Meester Michel is voor onze school nl. onmisbaar. Iedere morgen komt hij al vroeg naar school, maakt de hekken open en leegt de brievenbus. Verder verzorgt hij voor het team alle kopieerwerk, snijdt papier op maat, typt allerlei briefjes, etc. Te veel om op te noemen; en dat allemaal op vrijwillige basis! Met andere woorden: hij is voor ons goud waard!!! Dus, werd de teamkamer, de werkplek van meester Michel, mooi versierd. Toen de leerlingen allemaal binnen waren, verzamelden we ons in de aula en met een smoesje werd hij door Koen (groep 8) hierheen gelokt. Bij aankomst werd hij door de hele school toegezongen. Namens het team en directie werd hem een cadeaubon aangeboden en spraken we de wens uit dat hij nog hééél lang bij ons op school blijft. Meester Michel : DANK U WEL! Antwoordstrookje bijeenkomst alles-in-een De ouders van komen met... personen op donderdag 13 november om 20:00 uur naar de bijeenkomst over alles-in-een. Gaarne op school inleveren vóór woensdag 29 oktober Antwoordstrookje project voeding De vader/moeder van gr kan voor project voeding regelen dat: 17

18 Fotografie op school t.b.v. 100-jaar basisschool St. Jozef Dit schooljaar worden in het kader van het 100-jarige bestaan van basisschool St. Jozef foto s gemaakt. Deze foto s zijn ten behoeve van de facebookpagina die ter gelegenheid van dit 100- jarig feest aangemaakt wordt en ten behoeve van reclame en PR-activiteiten in kranten, plaatselijke websites, regionale blaadjes en eigen website van school. Dit gebeurt met toestemming van de school en de directie mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De foto s worden gemaakt alleen gemaakt ten behoeve van dit 100-jarig jubileum van basisschool St. Jozef en worden voor geen enkel ander doel gebruikt. In verband met toestemming van de ouders/voogd het volgende: Indien u als ouder/voogd bezwaar heeft tegen het feit dat er foto s voor bovenstaande doeleinden van uw kind / pupil gemaakt kunnen worden gelieve dan onderstaand invulstrookje vóór vrijdag 31 oktober af (te laten) geven aan de groepsleerkracht van uw kind. Indien de school geen ingevuld strookje van u ontvangt wordt er van uitgegaan dat u geen bezwaar heeft. Dit wil overigens niet zeggen dat uw kind op de foto komt of dat de gemaakte foto daadwerkelijk gepubliceerd wordt in bovenstaande media Ondergetekende Naam: Adres: Geeft geen toestemming aan basisschool St. Jozef om foto s te maken van onze zoon/dochter: uit groep: Handtekening: Graag afgeven aan de groepsleerkracht van uw kind vóór vrijdag 31 oktober Alvast bedankt voor uw medewerking, Namens de werkgroep 100-jaar basisschool St. Jozef 18

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

Woord vooraf. Namens het team van Christelijke Montessorischool De Abeel, Mieke Wits, directeur.

Woord vooraf. Namens het team van Christelijke Montessorischool De Abeel, Mieke Wits, directeur. SCHOOLGIDS 2014 2015 Woord vooraf Van harte welkom op Christelijke Montessorischool De Abeel. U leest deze schoolgids omdat uw kind op CMS De Abeel zit of omdat u zich als nieuwe ouder hebt aangemeld.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel... 4 3. De organisatie van het onderwijs bij ons op school... 8 4. Oudercontacten en het brengen van uw kind... 10 5. Schooltijden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 locatieleider: L. de Roo meerschoolse directeur: J. Ligthart bezoekadres: Adenstraat 29, 3067 MN Rotterdam postadres: Postbus 84071, 3009 CB Rotterdam telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com Schoolgids 2015-2016 OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie