MORGENDIENST zondag 24 mei 2015, Pinksteren, rood m.m.v. Cantorij Grote Kerk, Wildervank voorganger: ds. Marien Grashoff

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MORGENDIENST zondag 24 mei 2015, Pinksteren, rood m.m.v. Cantorij Grote Kerk, Wildervank voorganger: ds. Marien Grashoff"

Transcriptie

1 MORGENDIENST zondag 24 mei 2015, Pinksteren, rood m.m.v. Cantorij Grote Kerk, Wildervank voorganger: ds. Marien Grashoff Oefenen : Lied 679 & 700 / Lied 701 Welkom & mededelingen DIENST VAN VOORBEREIDING Intochtslied : Lied 672: 1, 2, 7 Groet Gebed voor de wereld voor een wereld die in brand staat waarin mensen worden opgeofferd voor het eigenbelang van de machtigen; waarin terrorisme rondwaart en hele landstreken verwoest; waarin alles wat wij hadden opgebouwd zomaar weer kan worden afgebroken; waarin mensen worden afgebrand en het vuur van vernietiging rondwaart. dat wij opnieuw in vuur en vlam gezet worden opnieuw begeesterd door een ideeaal, niet langer bang voor het grote verhaal, met de moed om uit ons hart te spreken, met de durf om anders te denken, zodat het vuur van uw Geest de mensen en de wereld vernieuwt. voor een wereld vol woorden woorden die de macht uitvergroten maar de mensen kleineren; woorden die tot regels verworden, tot targets en protocollen; woorden die geen hart meer bereiken, maar koud en leeg nagalmen in een wereld van macht en kracht. dat wij opnieuw de woorden vinden waarmee mens en wereld worden geheeld - 1 -

2 woorden van recht en gerechtigheid, woorden van vrede en barmhartigheid, woorden van bezieling en inzicht. En bidden wij dat wij bereid zijn die woorden opnieuw te leren en te doen. Zo bidden wij door Christus, onze Heer. Amen. Bemoediging 1 De aarde is van God, [Psalm 24,1] DE WERELD EN WIE HAAR BEWONEN. Zie hoe goed het is, en kostbaar, [Psalm 133,1] ALS MENSEN WERKELIJK SAMENWONEN. Goedheid en trouw ontmoeten elkaar, [Psalm 85,10] GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND. Al zouden de leerlingen van de Heer ook zwijgen, [Lukas 19,40] DAN ZULLEN DE STENEN NOG ROEPEN. Heer, open mijn lippen; [Psalm 51,15] MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER! Glorialied : Psalm 150 DIENST VAN HET WOORD Gebed om de heilige Geest Ruimte voor de kinderen Lezing uit het Oude Testament : Genesis 11,1-9 2 Zingen : Lied 680: 1, 2, 4 Lezing uit het Nieuwe Testament : Johannes 14, Zingen : Lied 701 Preek Pinksteren. De kring van Pasen wordt vandaag gesloten. Niet langer verschijnt de opgestane Heer, niet langer is hij bij zijn leerlingen. Maar wij moeten verder. Waarmee? Met woorden van mensen en van God. Woorden die gedáán moeten worden. Vorige week zei ik dat al. Maar waarschijnlijk zei ik het te beknopt of veronderstelde ik te snel dat het wel begrepen zou worden. Daarom nog eens. Alles wat we hebben zijn woorden: verhalen uit de bijbel, uitleg daarvan, psalmen, geboden, gebeden, liederen. Daarop is ons hele geloof gebaseerd: woorden. Om preciezer te zijn: op 1 Ontleend aan het dagelijks morgengebed op Iona; Iona Abbey Worship Book, p15. 2 Nieuwe bijbelvertaling (2004); iets bewerkt. 3 Nieuwe bijbelvertaling (2004); iets bewerkt

3 Gods Woord. En dat is: die woorden, gebruikt door mensen, die ons boven en buiten onszelf laten reiken. De woorden die gaan over dat wat groter is dan wij ooit kunnen bedenken. In de woorden van de profeet: dat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. 4 Wat er lijkt te zijn aan feiten, is voor wie kritisch durft kijken, flinterdun: de exacte plaats van Jezus graf kennen wij niet; er is geen rapport bewaard gebleven van de officier van wacht bij dat graf; van de verschijningen van Jezus lezen we buiten het evangelie niets; er is geen medisch verslag van de opstanding; enzovoorts. Begrijp mij niet verkeerd: wat er in letterlijke zin gebeurd kan zijn, weten we ook niet. Dat je niet in de moderne betekenis van het woord kunt bewijzen wat er in de bijbel verteld wordt, bewijst evenmin dat het niet gebeurd is. Alles wat ik bedoel is dit: wat wij feiten noemen, is maar een wankele basis voor geloof. Christelijk geloof is een historische godsdienst in die zin, dat het zich altijd bezighoudt met de gang van de geschiedenis. Niet in de zin dat het bewezen zou worden door historische feiten. Wat wij hebben zijn de woorden van de vrouwen bij het graf, de woorden van de leerlingen, de woorden van de bijbelschrijvers. Die woorden zijn waarachtig, getuigt Johannes. En in het verlengde daarvan hebben wij ook de woorden van kerkvaders, priesters, theologen, mystici en al die gelovigen door de eeuwen heen. Daarmee moeten we het doen. En het gaat er niet zozeer om dat we het geloven, maar gewoon dat we geloven, zonder omhaal en zonder pretentie, maar wel met toewijding en trouw. Ook wat de kerk in de loop der tijden allemaal heeft aangedragen als hulpmiddelen voor dat geloof, is uiteindelijk in de tijd gevangen. Het gaat van tijd tot tijd ook weer voorbij. Kerkgebouwen en ambten, rituelen en theologie, kloosters en gemeenten, opwekkingsbijeenkomsten en studiedagen allemaal nuttig, en zelfs nodig, maar daarop baseer je je geloof niet. Sterker nog: menigeen heeft juist afgehaakt toen bleek dat het kerkelijk bedrijf al te zeer verweven was met de bestaande maatschappelijke orde, of vermengd met al te menselijke zwakheden. Alles wat we hebben, alles ook wat we nodig hebben, zijn woorden. Overgeleverde woorden die zo verstaan willen worden dat ze klinken als Woord van God. Dat is tegelijk een mystieke waarheid en een praktische levensopdracht. De dingen moeten gezegd worden en liever nog: gezongen of gebeden maar vooral ook gedaan. Dat lijkt eenvoudig, een simpele boodschap, maar in feite hebben we daar een leven lang werk aan. Leren gaat altijd door en altijd weer zijn er meer nieuwe dingen te doen of juist af te leren. En dat is vaak niet zo simpel. Als God Geest is zoals Jezus uitlegt aan de vrouw bij de bron 5 en als wij zijn geschapen naar Gods beeld zoals Genesis het vertelt 6 dan zijn ook wij mensen geroepen om te leven uit die Geest, om zelf geest te zijn. Geen engelen of heiligen, en al helemaal geen spoken, maar geestelijke mensen. Dat wil heel eenvoudig zeggen, dat wij meer zijn dan een optelsommetje van biologische feiten, verzamelde data of psychologische processen, meer dan enkel burgers, consumenten, werknemers, kostenposten of wat voor nuttige zaken ook. Dat zijn we allemaal ook wel, maar 4 Jesaja 64,4, aangehaald door Paulus in 1 Korintiërs 2,9. 5 Johannes 4,24. Het hele verhaal: 4,4-42. Let op het slot: en nog veel meer gaan er geloven door zijn eigen woord. Het is een en al woord in dit verhaal, het woord is het brood waarvan allen leven. 6 Genesis 1,

4 het maakt niet ons wezen uit. In wezen zijn wij geest, ons wezen woont in onze ziel. Dat heeft alles te maken met de feiten van het leven, want een ziel bestaat niet zonder lichaam. Maar het één laat zich niet simpelweg herleiden tot het ander. De Geest laat zich niet vangen, noch bewijzen, noch ontkennen. Om dat wat van de Geest komt te delen dat kan wel hebben wij al onze gaven nodig: verbeelding, symbolen, rituelen, muziek, meditatie, lichaamsbeweging, kunst, wijsheid, poëzie. Maar vooral toch: woorden. Woorden dus. En daarover ging het ook precies op die eerste Pinkstermorgen. Dat is te zeggen: voor de kerk was het haar eerste Pinksterdag, maar waar de leerlingen van Jezus zich destijds op voorbereidden was het Joodse Wekenfeest, Sjavoe ot. Hoe die voorbereiding destijds precies ging, valt niet meer te achterhalen. Vandaag is die voorbereiding een nacht lang samen studeren op de Torah, een leernacht. 7 Of dat ook in de tijd van de apostelen al zo was, weten we dus niet. Maar het verhaal in Handelingen 2 lijkt er toch sterk op. Vroeg op die Pinkstermorgen komen ze niet bij elkaar, nee, ze zijn al bij elkaar. Zo staat het er. 8 Wat hadden ze die nacht dan gedaan? Zouden ze niet, net als de Emmaüsgangers, de Schriften hebben bestudeerd? En elkaar herinnerd hebben aan wat Jezus hun geleerd had? Petrus zegt: Weet je nog dat hij tegen mij zei? En Johannes valt in, Andreas valt hem bij, Matteüs vult het aan, Thomas vertelt wat hij zelf gezien heeft Zou het niet zo gegaan zijn? En zouden ze toen niet, na die nacht vol verhalen, tegen de morgen zingend op weg gegaan zijn naar de tempel zoals ook vandaag Joden vroeg in de morgen van Sjavoe ot zingend op weg gaan naar het plein bij de Westelijke Muur? En zou het van de weeromstuit niet lijken alsof ze allemaal na een nacht doorzakken weer huiswaarts gaan? En zou dat dan helemaal niet erg zijn, omdat de vreugde om het verstaan van Gods Woord gewoon fysiek een uitweg moet hebben? Ik zeg het allemaal met vraagtekens, want we weten het niet. Er zijn geen feiten bewaard in politierapporten of in de notulen van het Sanhedrin. We hebben ook geen feiten nodig, want dàt de Geest waait waarheen zij wil is zonder meer een feit. Een geloofsfeit. Op Sjavoe ot gaat het om het verbond dat God met Mozes en het volk sluit op de Sinaï. 9 God geeft daar zijn Torah en het volk neemt die geboden aan. 10 Het vuur van God die neerdaalt op de berg, zien we terug in het pinksterverhaal als tongen die zich verdelen als van vuur. 11 Op die eerste Pinkstermorgen van de kerk wordt Gods verbond op zo n manier vernieuwd, dat het alle mensen op aarde insluit. De spraakverwarring van Babel Babbelstad eindigt hier. Want op deze Pinkstermorgen is 7 Ik ontleen dit aan: G.H. Cohen Stuart, Joodse feesten en vasten. Een reis over de zee van de Talmoed naar de wereld van het Nieuwe Testament (Baarn, Ten Have, 2003) p97-123, m.n. p en Handelingen 2,1. 9 M.n. Exodus Het geven van de Torah matan Torah is altijd verbonden met het aannemen van de Torah kabbalat Torah. 11 Handelingen 2,

5 iedereen, zo lezen wij: verbijsterd, omdat zij ieder in de eigen landstaal hen hebben horen spreken. 12 De vraag waarop het aankomt is niet of wij wel de passende woorden kunnen vinden die iedereen kan verstaan (al kan het geen kwaad als de kerk haar taal aanpast aan de tijd). En het gaat er al helemaal niet om of we in staat zijn tot kunstjes als tongentaal (waarvoor je volgens Paulus trouwens altijd een vertaler mee moet brengen 13 ). De vraag is of wij dat Woord van God aannemen en er serieus mee aan het werk willen in deze wereld. Als we dat doen, omarmen we de Geest die ons diepste wezen uitmaakt. En vanuit die levende ziel gaan we de wereld met nieuwe ogen zien en verstaan. Zo leren we onderscheiden wat het goede dient en wat niet. Zo leren we onze eigen beperkingen en eindigheid aanvaarden. Zo leren we hoe belangrijk de gewone dingen zijn die wij elke dag doen. Als wij de Geest aanvaarden, ligt de aarde als nieuw voor ons open. Totdat de Heer weerkomt. Amen. Zingen : Lied 679 DIENST VAN HET ANTWOORD Geloofsbelijdenis 14 Ik geloof in de levende God, Vader van onze Heer, Jezus Christus, onze God, onze Vader almachtig. ALLE DINGEN HEEFT HIJ GESCHAPEN IN ZIJN ENIG GELIEFDE ZOON, BEELD EN GELIJKENIS VAN ZIJN HEERLIJKHEID. Jezus, licht van het eeuwig licht, woord van God, getrouw en waarachtig, Jezus, onze genade en waarheid. OM DEZE WERELD VAN DIENST TE ZIJN, OM ONS MENSELIJKE LOT TE DELEN, IS HIJ VLEES VAN ONS VLEES GEWORDEN. Uit de wil van de heilige Geest en uit de maagd Maria geboren, is hij een mens geworden als wij. OM ONZE ZONDEN WERD HIJ GEBROKEN, JA, GEHOORZAAM TEN DODE TOE, HEEFT HIJ ZICH OP HET KRUIS GEGEVEN. Daarom heeft hij de naam ontvangen: 12 Handelingen 2, Korintiërs 14,27. Even daarvoor schrijft Paulus dat tongentaal sowieso voor God bestemd is en niet voor mensen (4,2). 14 Dienstboek ni, p Beurtspraak gevonden bij Jan Simons

6 eerstgeborene uit de doden, Zoon van God en Heer van allen. HIJ ZAL KOMEN, GOD WEET WANNEER, OM RECHT TE DOEN AAN LEVENDEN EN DODEN. HIJ IS DE MENS OP WIE WIJ GELIJKEN MOGEN. Ik geloof in de kracht van de Geest, in de liefde van Vader en Zoon, in het verbond van God met de mensen. IN DE KERK, HET LICHAAM VAN DE HEER, SAMENGEROEPEN EN UITGEZONDEN OM TE DOEN WAT HIJ HEEFT GEDAAN. Om te dienen en te verlichten, om te dragen de zonden van de wereld om te stichten vrede op aarde. IK GELOOF DAT WIJ ZULLEN VERRIJZEN MET EEN NIEUW EN ONSTERFELIJK LICHAAM, WANT HIJ IS EEN GOD VAN LEVENDEN. AMEN. KOM, HEER JEZUS, KOM. Toelichting bij de liturgische schikking Collecte Gebeden Onze Vader Slotlied : Lied 700 Zegen - 6 -

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want

Nadere informatie

Themastelling: Gelezen teksten

Themastelling: Gelezen teksten Themastelling: In de Middeleeuwen was er een monnik die in zijn ene hand een brandende fakkel droeg en in zijn andere een emmer water. Wat ga je doen? Vroegen ze? Met de emmer water ga ik de hel blussen

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

in Christus Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1

in Christus Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 De positie van de vrouw in Christus Joke de Jong PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort 1 De positie van de vrouw in Christus Naar Gods beeld geschapen Gen.1:26a, 27 (NBV):God

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld

Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30. Zacharia 14. Door.. Ab Klein Haneveld Het herstel van Israël Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30 Door.. Ab Klein Haneveld Zacharia 14 "Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Preek van Kees de Graaf. Lezen: I Korintiërs 1:10-17 en I Korintiërs 3: 1-9. Tekst 1 Korintiërs 3:10-17. Thema: Gaan voor goud op het fundament.

Preek van Kees de Graaf. Lezen: I Korintiërs 1:10-17 en I Korintiërs 3: 1-9. Tekst 1 Korintiërs 3:10-17. Thema: Gaan voor goud op het fundament. Preek van Kees de Graaf Lezen: I Korintiërs 1:10-17 en I Korintiërs 3: 1-9 Tekst 1 Korintiërs 3:10-17. 10 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

hemel wordt het gezongen: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig

hemel wordt het gezongen: Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig Geef niet op! Lucas 18:1-8 Even een kleine enquête Wie van jullie gelooft dat Jezus eens terug zal komen naar onze aarde? En wie denkt daarbij, dat Hij niet lang meer op zich laat wachten? En wie denkt

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie