Verwelkoming en mededelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwelkoming en mededelingen"

Transcriptie

1 Psalmenvesper, Martinikerk Groningen Zondag 9 februari 2014, 17 uur Roder Jongenskoor, o.l.v. Rintje te Wies organist: Sietze de Vries voorganger: Ds. J.A. van den Berg Welkom in de Martinikerk Hartelijk welkom in de Martinikerk. We hopen dat u vanmiddag op deze prachtige plek in het centrum van Groningen iets van God ervaart. De Martini is al vele eeuwen lang een plaats van gebed. Bid en zing mee, en laat u raken door Hem. Verwelkoming en mededelingen Introïtus (koor) Ubi caritas - Maurice Duruflé Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Congregavit nos in unum Christi amor. Exultemus, et in ipso jucundemur. Timeamus, et amemus Deum vivum. Et ex corde diligamus nos sincero. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Amen. Waar genegenheid en liefde zijn, daar is God. De liefde van Christus heeft ons tot eenheid samengebracht. Laten we juichen en ons verblijden in Hem. Laten we de levende God vrezen en liefhebben. En laten we uit een oprecht hart elkaar liefhebben. Waar genegenheid en liefde zijn, daar is God. Psalm 121 (1 koor, 2-4 allen; staande) k 1 Ik sla mijn ogen op en zie a 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, de hoge bergen aan, als gij geen uitkomst ziet: waar komt mijn hulp vandaan? uw wachter sluimert niet! Mijn hulp is van mijn HERE, die Zijn oog wordt door geen slaap verrast, dit alles heeft geschapen. Hij wil, als steeds voor dezen, Mijn herder zal niet slapen. Israëls wachter wezen. 1

2 a3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade. a 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. Moment van stilte, bemoediging en groet (allen gaan zitten) Precessie (koor) O Lord, open thou our lips; and our mouth shall shew forth thy praise. O God, make speed to save us; o Lord, make haste to help us. Herbert Sumsion Heer, open onze lippen; onze mond zal zingen van uw eer. God kom ons snel te hulp; Heer haast U ons te helpen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now and ever shall be: world without end. Amen. Praise ye the Lord; the Lord s name be praised. Eer aan de Vader en de Zoon, en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu is, en altijd zal zijn: de wereld zonder einde. Amen. Prijs de Heer; de naam van de Heer zij geprezen Psalm 121 Levavi oculos Sir Henry Walford Davies (koor) I will lift up mine eyes unto the hills : from whence cometh my help. My help cometh even from the Lord : who hath made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved : and he that keepeth thee will not sleep. Behold he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord himself is thy keeper : the Lord is thy defence upon thy right hand. So that the sun shall not burn thee by day : neither the moon by night. 2

3 The Lord shall preserve thee from all evil : yea it is even he that shall keep thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in : from this time forth for ever more. Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be : world without end. Amen. Lezing uit het Oude Testament Psalm 121 (Nieuwe Bijbelvertaling) Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 2 Mijn hulp komt van de H E E R die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. 4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. 5 De H E E R is je wachter, de H E E R is de schaduw aan je rechterhand: 6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 7 De H E E R behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 8 de H E E R houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Magnificat ( Mijn ziel maakt groot de Heer ) In B flat (opus 10) Sir Charles Villiers Stanford My soul doth magnify the Lord: 3

4 and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. For He hath regarded: the lowliness of His handmaiden. For behold, from henceforth: all generations shall call me blessed. For He, that is mighty hath magnified me: and holy is His name. And His mercy is on them that fear Him: throughout all generations. He hath shewed his strength with his arm: He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seat: and hath exalted the humble and meek. He hath filled the hungry with good things: and the rich He hath sent empty away. He remembering His mercy hath holpen his servant Israel, as He promised to our forefathers, Abraham and his seed, forever. 4 Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn Redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Want zie, van nu af aan zullen alle geslachten mij gelukkig prijzen, Want hij die machtig is heeft mij groot gemaakt en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is op wie hem vrezen van geslacht op geslacht. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond en heeft de trotsen die zich verheven wanen uiteengedreven. Hij heeft de heersers van hun troon gestoten en heeft verhoogd de nederigen en de zwakken Hij heeft de hongerigen verzadigd met goede dingen en de rijken heeft hij leeg weggezonden. Hij herinnerde zich zijn barmhartigheid, heeft geholpen zijn knecht Israel zoals hij onze voorvaders beloofde, Abraham en zijn nageslacht voor altijd. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was in the beginning is now and ever shall be: world without end. Amen. Evangelielezing Lukas 15 (Nieuwe Bijbelvertaling) 1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden

5 morrend tegen elkaar: Die man ontvangt zondaars en eet met hen. 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Nunc Dimittis ( Nu laat gij, Heer, uw knecht ) in B flat (opus 10) - Sir Charles Villiers Stanford Lord, now lettest thou Thy servant depart in peace, according to Thy Word. For mine eyes have seen Thy salvation, which Thou hast prepared before the face of all people; to be a light to lighten the gentiles, and the glory of thy people Israel. Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israel, uw volk. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was in the beginning is now and ever shall be: world without end. Amen. Psalm 91 1 Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning: hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste, op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt voor mij altijd het beste. 5

6 2 God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u aangenomen: een vogel, die ternauwernood is aan de strik ontkomen. De HEER zal over uw bestaan zijn sterke vleugels breiden. Hij is, in trouw u toegedaan, uw schild en pantser beide. 7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt, spreekt God, zal Ik hem leiden; omdat hij Mij bij name kent, hem dekken en bevrijden. Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, is hij in angst en vreze, dan kom Ik nog dat ogenblik om hem nabij te wezen. Uitleg en verkondiging Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Van reizen kun je veel leren. Je maakt veel mee en leert veel mensen kennen. Dat is een klassiek thema, al bekend van Homerus Odyssee. Reizen vormt je. Uit je bestaande leven stappen en je overgeven aan het onbekende maakt je rijker. Er worden veel reizen gemaakt. Soms heel gericht als een pelgrimstocht: een reis naar een heilige plaats, met de bedoeling erdoor te veranderen. De reis zelf is daarbij minstens zo belangrijk als de bestemming. We lezen en zingen vanavond een lied dat voor een dergelijke reis is geschreven. Psalm 121 is het tweede in een reeks van pelgrimsliederen die tot en met 134 loopt. Ze zijn bedoeld voor tochten naar de feesten, de festivals die in Jeruzalem jaarlijks gehouden werden, in opdracht van God. God had die feesten ingesteld om het volk te leren dat heel hun aardse leven met Hem te maken had. Door Hem geleid werd, door Hem bestuurd en gezegend. De opdracht om drie keer per jaar naar Jeruzalem te gaan was een oefening voor de Israeliet om het hele leven te zien als een reis, een reis naar God. De bedevaartstochten zijn ritualiseringen van het leven. De reis symboliseert het leven, en is ook bedoeld om dat leven te vormen. De liederenreeks waartoe Psalm 121 behoort is bedoeld voor onderweg. De liederen dragen bij aan de vorming die met de bedevaart gegeven is. 6

7 Psalm 121 is een krachtig en aansprekend lied, tot op de dag van vandaag. Het wordt op allerlei hoogte- en dieptepunten van de levensreis gezongen en gelezen. Bij bruiloften en bij begrafenissen. De eerste twee verzen zijn van de reiziger die op het punt staat te beginnen aan zijn reis. Hij heft zijn ogen op en ziet de bergen, en daarmee de gevaren onderweg. Ergens als een berg tegenop zien, is een bekend spreekwoord. Je kunt als een berg tegen het leven opzien. Tegen de taken die je wachten. Maar ook gewoon tegen het leven zelf. Misschien heeft u dat ook wel, voor alles wat er morgen weer op u wacht. Werk, gesprek met je werkgever, solliciteren. Een afspraak in het ziekenhuis. De reis naar Jeruzalem was gevaarlijk met wilde dieren, rovers en een erbarmelijke infrastructuur. Onze levensreis is gevaarlijk door ziekte en dood die je zomaar kunnen overvallen; door mensen die je tegenvallen, of zelfs aanvallen; door het idee dat je eigenlijk niet weet wat voor zin of doel het leven heeft. Een destructieve gedachte die je behoorlijk van het spoor kan halen. De reiziger herinnert zichzelf en de anderen eraan dat er hulp te verwachten is van Hem naar wie hij zijn reis richt. De God die Hij wil ontmoeten, woont niet alleen in Jeruzalem, maar is er ook onderweg. Hij stelt zijn vertrouwen op de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is zijn belijdenis. Het lied, zijn zingen, is een geloofsoefening. Hij spreekt die woorden uit, om zichzelf ertoe te bergen zijn blik hoger te heffen dan de bergen. De gemeenschap die met hem meetrekt, bemoedigt de voortrekker door hem op hun beurt toe te zingen (3-8). Hij wordt bevestigd in zijn keuze. Opvallend is het steeds terugkerend begrip bewaren, hier weergeven als de wacht houden. Het bewaren heeft een breedspectrum aan betekenissen: - Bescherming tegen vijanden en gevaren. - Het geven van nieuwe kracht wanneer iemand moedeloos wordt. - zorgen voor voedsel en water onderweg. - het aangeven van de juiste weg in de wildernis. 7

8 Deze taak van God kun je ook omschrijven als: herder zijn. De gemeente bemoedigt dus door te zingen over dit herderschap van God. Dat woord bewaren herinnert aan de zegen van God. Dat zijn de goede woorden die namens God worden gesproken. Ze zijn te vergelijken met beloften van de HEER, heel specifiek geadresseerd: voor jou is zijn bewareing. Door te zeggen de HEER zal en terug te grijpen op wat God gezegd heeft, herinnert de zingende gemeente de reiziger maar ook HEER aan wat Hij heeft beloofd! Die zegen gaat ook ons aan: aan het einde van deze viering krijgen we hem toegezongen: de HEER zal u behoeden of bewaren! Die woorden gaan met je mee. Daar mogen we Hem ook aan houden. Het roept ook herinneringen op aan eerder ervaringen van Israel met God. Dit ter bemoediging van de reiziger. - Het is een woord dat gebruikt wordt in relatie met voorvader Jakob. Wanneer deze op de vlucht is voor zijn broer Ezau krijgt hij in een droom de bemoediging dat God hem zal behoeden op al zijn wegen. Jakob doet dan een gelofte aan de HEER, dat hij Hem zal offeren wanneer hij behouden terug zal keren in het land van zijn vader. - Het is een begrip dat te maken heeft met de reis door de woestijn. In een terugblik op de woestijnreis wordt expliciet gezegd dat God Israel heeft behoud en bewaard onderweg. Zo hebben wij in ons eigen leven, of mensen uit ons voorgeslacht, misschien ook wel ervaringen waaruit de bescherming van God blijkt. Die herinneringen en ervaringen zijn belangrijk omdat ze ons kunnen helpen in ons vertrouwen. Gods bescherming wordt door twee dingen bijzonder ingevuld: Schaduw In het Oude Oosten was schaduw een geweldige zegen. Het werd dan ook vaak gebruikt als beeld voor bescherming. Een bekend beeld ook uit de bijbel is: schuilen onder de schaduw van de vleugels van God. Een moederlijk en troostend beeld: je mag schuilen in de schaduw van de vleugels van God, zoals een kuiken bij zijn/haar moeder. Zacht en veilig. Hier in de Psalm gaat het om bescherming tegen de kosmische krachten van zon en maan. De zon is goed voorstelbaar: de hitte wordt ondragelijk wanneer er geen schaduw is. De maan werd ervaren als een bron van 8

9 allerlei gevaren en was door haar verschijning in de nacht een sinister licht. Tegen die gevaren beschermt God. Er staat specifiek: Hij beschermt aan de rechterhand. Dat is taal uit het leger: de rechterflank was een kwetsbare omdat dit de arm was waarmee men vocht. Daar was geen schild om te beschermen tegen rondvliegend gevaar. De HEER schermt die kwetsbare kant af. waakzaamheid Heel erg sterk benadrukt de Psalm de waakzaamheid van de Bewaarder van Israel. In het oude oosten wat dit een gewaagde uitspraak. Voor veel van de volken rondom Israel was het nog maar de vraag of de goden waakten of sliepen. Slapen was een goddelijk recht. De nacht werd beschouwd als het moment waarop de goden ook even vrijaf hebben en het hemelse kantoor gesloten is. De goden konden ook maar beter niet gestoord worden. De zondvloed was in de overlevering van de volkeren rondom Israël ontstaan uit chagrijn van de goden over het feit dat ze in hun goddelijke slaap en rust verstoord waren. Deze bemoediging is dus ook een uitdagende, een provocerende ten opzichte van de omgeving. De HEER, de God van Israel slaapt niet. Hij houdt de wacht. Dat is een uitspraak die gebaseerd is op de ervaring van Israel in de loop van de eeuwen en die afweek van de ervaring van de zwijgende en onberekenbare goden van de volkeren. Degene die kiest om in vertrouwen op God te reizen wordt hierdoor bemoedigd. Maar, het is ook een provocatie aan het adres van mensen die hun vertrouwen stellen op andere goden. Er zit een waarschuwing in om je vertrouwen niet op andere goden te stellen. Dat gebeurde toen en gebeurt nog. Je geeft je over aan slaapkoppen, aan goden die oren hebben en niet horen, ogen maar niet zien. De uitdagende woorden van de Psalm klinken ook in onze oren. Wat kan je redden wanneer je de weg kwijt bent? Je geld, je successen? Het gaf je even een goed gevoel, maar brengt je niet thuis. Kun je vreugde kopen? Kun je voorspoed afdwingen? Kun je zelf zin geven aan je leven? Kun je de bergen van ziekte en tegenslag op eigen kracht aan? 9

10 Zijn al onze goden niet weerloos tegen de chaos en leegte die zich van tijd tot tijd voordoen? Krijg je gehoor wanneer je om hulp roept? Of slapen ze? Er is meer dan je kunt zien. Meer dan de echo van je eigen roepen om hulp. Meer dan alleen de verwarring. Meer dan het verloren zijn, of het hulpeloze. Hij is er, wanneer we ons omdraaien en ons leven toevertrouwen aan Hem.. God is Herder in het onzekere bestaan. In Jezus is Hij tot ons afgedaald om ons te redden uit de greep van het kwaad. Hij zoekt zelf hen die zijn afgedwaald en de kudde zijn kwijt geraakt. Hij viert feest wanneer Hij er een vindt. Laat je vinden door Hem. Amen Gezang a, 4 k, 6 a a 1 Meester, men zoekt U wijd en zijd, komend langs velerlei wegen. Oudren gaan rustig welbereid jongeren aarzlend U tegen. Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, hunkerend naar uwe zegen. a 2 Arts aller zielen, 't is genoeg, als Gij ons neemt in uw hoede. Heel toch de wond, die 't leven sloeg, laat ons niet hooploos verbloeden. Spreek slechts één woord, één woord met macht, dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede. 10

11 k 4 Heer, onze mond heeft U gesmaad, toch heeft ons hart U gebeden. Wijzen der wereld zag men laat heimlijk uw drempel betreden. Hoogmoed, die voor geen wet zich buigt, heeft door uw ootmoed overtuigd, U als zijn meester beleden. a 6 Koning, verheugd geloven wij wat uw getuigen verkonden: slechts onder uwe heerschappij heeft ons hart vrede gevonden. Daarom zoekt U elk mensenkind; zoek, Herder, mij, opdat ik vind; anders zo ga ik te gronde. Gebeden: Gezongen en gesproken I. Gezongen gebeden Responsies The Lord be with you, and with thy spirit. Let us pray: Lord, have mercy upon us, Christ, have mercy upon us, Lord, have mercy upon us. Herbert Sumsion De Heer zij met u En met uw geest Laat ons bidden. Heer, ontferm u over ons, Christus, ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. Onze Vader Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. 11

12 And lead us not into temptation; but deliver us from evil. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen 12 O Lord, show thy mercy upon us and grant us thy salvation. O Lord, save the king and mercifully hear us, when we call upon thee. Endue thy ministers with righteousness and make thy chosen people joyful. O Heer, schenk ons uw genade en geef ons verlossing O Heer, bewaar de koning en hoor ons in genade aan als wij u aanroepen Bekleed uw dienaren met gerechtigheid en laat uw volk zich in U verblijden O Lord save thy people, and bless thine inheritance. Give peace in our time, O Lord. because there is none other that fighteth for us, but only thou, O God. O God, make clean our hearts within us; and take not thy Holy Spirit from us O Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel

13 Geef vrede, Heer, in onze dagen want niemand strijdt voor ons dan Gij alleen O Heer, wil in ons een zuiver hart scheppen ontneem ons niet uw heilige Geest Collect of the day Merciful God, who sent thy messengers the prophets to preach repentance and prepare the way for our salvation: Give us grace to heed their warnings and forsake our sins, that we may greet with joy the coming of Jesus Christ our Redeemer; who liveth and reigneth with thee and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen. Genadige God, die uw boodschappers de profeten gezonden hebt om berouw te verkondigen en de weg voor Uw redding te bereiden: Geef ons genade om aandacht te schenken aan hun waarschuwingen en onze zonden te verzaken, zodat we met vreugde de komst mogen begroeten van Jezus Christus onze Redder, die leeft en regeert met U en de Heilige Geest, één God, nu en voor immer. Amen. collect for peace God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just works do proceed: Give unto thy servants that peace which the world cannot give; that both our hearts may be set to obey thy commandments, and also that by Thee we being defended from the fear of our enemies may pass our time in rest and quietness; through the merits of Jesus Christ our Saviour. Amen. O God, uit wie alle heilige verlangens, alle goede raad, alle goede werken voortkomen, 13

14 geef aan uw dienaren die vrede, die de wereld niet kan geven; dat onze harten uw wetten mogen gehoorzamen, en ook dat wij door U beschermd worden voor de angst voor onze vijanden. Moge onze tijd in rust en vrede voorbijgaan, dankzij de verdiensten van Jezus Christus, onze Redder. collect for Aid against all Perils Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord; and by thy great mercy defend us from all perils and dangers of this night; for the love of thy only Son, our Saviour Jesus Christ. Amen. Verlicht onze duisternis, zo smeken wij U, o Heer; en bescherm ons door Uw grote genade, tegen alle verschrikkingen en gevaren van deze nacht, omwille van de liefde van Uw enige Zoon, onze Redder Jezus Christus. Amen II. Gesproken gebeden Inzameling van vrijwillige gaven bestemd voor de onkosten Anthem (Koor) Rejoice in the Lord alway - Henry Purcell Rejoice in the Lord alway, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ our Lord. Slotgezang 483 (1 a, 2k, 3-4 a staande) Tekst: Filipp. 4 :

15 a 1 Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! Ach, ons hart is verward, leer het op uw lichte hoge rijk zich richten. k 2 Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, glinstrend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde, - al hun glans dooft nochtans, dan is heel ons leven door de nacht omgeven. a 3 God, is dan wat U verliet uit uw hand gevallen? Mist Gij onze wereld niet bij uw duizendtallen? Blijf niet ver, doe één ster in de nacht ons gloren, of wij zijn verloren! a 4 Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, waarnaar wij van her en der onze schreden richten, - geef ons moed; 't is ons goed U te zien, Getrouwe, uw hoog rijk te aanschouwen. Uitzending en zegen Gesproken zegen beantwoord met gezongen amen The Lord bless thee, and keep thee (koor) Music: Colin Mawby The Lord bless thee, and keep thee, The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee : The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. Tekst: Num. 6 : Uittocht van het koor en orgelspel Bij de uitgang worden vrijwillige gaven ingezameld voor de Protestantse gemeente Groningen 15

16 Contact Na afloop van de dienst zijn er mensen beschikbaar voor een gesprek. Deze dienst wordt geleid door de wijkpredikant dr. J.A. (Sjaak) van den Berg. Ook hij is na afloop van de dienst beschikbaar voor reacties en vragen. Mocht u op een ander moment met hem willen praten, neem gerust contact op via of Voor meer informatie: 16

17 Psalmenvespers in de Martinikerk Iedere 2de zondag om uur Toegang vrij, met vrijwillige collecten, iedereen welkom Deze Psalmenvespers worden gehouden om de blijvende verbondenheid met de Synagoge tot uitdrukking te brengen, in continuïteit met de christelijke traditie in kloosters en kathedralen, en als inspiratie voor onze eigen spiritualiteit in verhouding tot God, onszelf, onze naaste en onze cultuur in het heden. Rooster januari-juni 2014 Datum Koor Voorganger Psalm 9-2 RJK Dr. J.A. van den Berg MKK Dr. J.A. van den Berg AC Ds. O.C. Kerssen RGC Dr. J.A. van den Berg RJK Dr. J.A. van den Berg 125 Mkk Martinikerkkoor - RJK Roder Jongenskoor - AC Arezzo Consort- RGC Roden Girl Choristers. Diensten kunnen worden meegeluisterd of nageluisterd via > provincie Groningen > Groningen, Martinikerk Vanaf januari 2014 maken de Psalmenvespers deel uit van het programma Schoonheid met een Ziel (zie: De eerstvolgende viering van Schoonheid met een ziel is een choral evensong op zondagmiddag 16-2, om 17 uur in de Nieuwe Kerk. 17

Orgelspel: Improvisatie Psalm 117. Welkom en mededelingen

Orgelspel: Improvisatie Psalm 117. Welkom en mededelingen Choral Evensong, Martinikerk Groningen Zondag 13 oktober 2013, 19 uur Roden Girl Choristers, o.l.v. Sonja de Vries organist: Sietze de Vries voorganger: Dr. J.A. van den Berg Welkom in de Martinikerk Hartelijk

Nadere informatie

Choral Evensong. ds. C.H. Wesdorp liturg Projectkoor Oude Kerk Ronald de Jong dirigent Aarnoud de Groen organist

Choral Evensong. ds. C.H. Wesdorp liturg Projectkoor Oude Kerk Ronald de Jong dirigent Aarnoud de Groen organist Choral Evensong 14 juni 2015, 18.30 uur Pelgrimskerk Eerste Stationsstraat 86, Zoetermeer ds. C.H. Wesdorp liturg Projectkoor Oude Kerk Ronald de Jong dirigent Aarnoud de Groen organist Voor de samenzang

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Thema: SERVE AND CHANGE!

Thema: SERVE AND CHANGE! World Servants-uitzendingsdienst 19 juli 2015 Thema: SERVE AND CHANGE! Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Koster: Ds. A.A. v.d. Berg Goof Gravendeel Cor Groenendijk Barbara Broeren Rinus

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

WILHELMINAKERK ZONDAG 12 JUNI 2016 DIENST MET PEUTERS EN KLEUTERS

WILHELMINAKERK ZONDAG 12 JUNI 2016 DIENST MET PEUTERS EN KLEUTERS WILHELMINAKERK ZONDAG 12 JUNI 2016 DIENST MET PEUTERS EN KLEUTERS Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager van dienst: Fred Heidinga Lector: Gerda Masselink Organist: Terry Hamberg OM TE BEGINNEN Welkom

Nadere informatie

Introitus Turn back o Man Gustav Holst (1874-1934) melody: the old 124 th Psalm, from the Genevan Psalter text: Clifford Bax (1886-1962) choir

Introitus Turn back o Man Gustav Holst (1874-1934) melody: the old 124 th Psalm, from the Genevan Psalter text: Clifford Bax (1886-1962) choir 2 Introitus Turn back o Man Gustav Holst (1874-1934) melody: the old 124 th Psalm, from the Genevan Psalter text: Clifford Bax (1886-1962) choir Turn back o Man, forswear thy foolish ways. Old now is Earth,

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Beamer Edwin Krijgsheld

Beamer Edwin Krijgsheld Welkom Mieneke de Vries Koor Aglow uit Leek o.l.v. Bauke Mulder Combo Orgel Frans Koster Voorleesstem Danielle Krijgsheld Beamer Edwin Krijgsheld 1 2 Opening Komt allen te samen Lezen uit de Bijbel O kom

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

DANKDIENST. voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM. geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde

DANKDIENST. voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM. geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde DANKDIENST voor het leven van AALTJE ~ALIE~ MEIJER-VAN BERKUM geboren op 10 juni 1950 te Zwollerkerspel overleden op 16 mei 2016 te Heerde Heerde, 20 mei 2016 Kruiskerk Vrije Evangelische Gemeente Voorganger:

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Zondag van de tekenen der tijden 14 augustus 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingszang: Gezangboek nr. 754 Tijdens

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 september 2015 Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal).

ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal). ORDE VAN DIENST (Heilig Avondmaal). Voorbereiding: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Heer, vergeef ons al wat

Nadere informatie

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Zondag : 24 april 2016 Aanvang : 19.00 uur Voorganger : Dr. Stephan de Jong Lector : Judith

Nadere informatie

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Algemeen De voorgestelde liederen zijn gekozen uit het Liedboek van de Kerken (LvdK), uit de bundel Tussentijds (TT) en uit Liederen en Gebeden uit Iona

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

OPENLUCHTDIENST 21 juni 2015. Thema: Laat iets van je horen. Mmv gospelkoor Inspiration uit Dordrecht

OPENLUCHTDIENST 21 juni 2015. Thema: Laat iets van je horen. Mmv gospelkoor Inspiration uit Dordrecht OPENLUCHTDIENST 21 juni 2015 Thema: Laat iets van je horen Mmv gospelkoor Inspiration uit Dordrecht Welkom bij deze Openluchtdienst, fijn dat u en jij er bent! Schilders: tijdens de dienst zullen een aantal

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 maart 2014, 3 e zondag in de 40-dagentijd, doop Robin van den Berg Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds.

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

Alles wat bestaat hebt U lief (W 11, 24) Samen bidden om eerbied voor de schepping

Alles wat bestaat hebt U lief (W 11, 24) Samen bidden om eerbied voor de schepping Gebedsviering Alles wat bestaat hebt U lief (W 11, 24) Samen bidden om eerbied voor de schepping Kruisteken Begroeting Wij komen hier samen om naar het woord van de Heer te luisteren: Hij wacht ons op.

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren 1 Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren Voorgangers: Pastoraal werker Alice van Veen en dominee Jan Willem Overvliet Organist: Henk Hortensius en medewerking van

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 2 februari 2014, themadienst: Wat Is Geluk? Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10:00 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Zondag 18 augustus 2013 Negende zondag van de zomer

Zondag 18 augustus 2013 Negende zondag van de zomer Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zondag 18 augustus 2013 Negende zondag van de zomer Hervormde Gemeente te Borculo Zingen: NLB 285 t. Sytze de Vries, / m. Christiaan Winter 2. Dit licht is

Nadere informatie

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden.

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Pentekostarion tweede Vespers De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Na psalm 103 de vredeslitanie door de diaken, als die er is, anders door de priester: Laat ons in vrede bidden... en de

Nadere informatie

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder?

Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Orde van dienst Zondagmorgen 12 april 2015 Huurling of Herder? Een kerkdienst voor en door de deelnemers en leiding van de aangepaste catechese Voorganger Organist : Ds. Jaap Hansum : Ina Tamerus Welkom

Nadere informatie

Kerstmorgen 2015 - Maartenskerk - Hillegom Tijd voor het licht!

Kerstmorgen 2015 - Maartenskerk - Hillegom Tijd voor het licht! Kerstmorgen 2015 - Maartenskerk - Hillegom Tijd voor het licht! voorganger: ds Wim Zaagsma organist: Marcel den Dulk m.m.v. de Cantorij o.l.v. Marcel den Dulk Voor de dienst zingen we: Zingende Gezegend

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé NGKV liedbundel Groen is kinderlied Geschikt voor orgel Opwekking Evang. liedb. Psalmen voor nu Taizé Opw. Voor kinderen Op toonhoogte Joh. de Heer Alles wordt nieuw E&R GKV bundel vet gedrukt: lied gebruikt

Nadere informatie

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk Preek van de leek Prof. dr. Ruerd Ruben (hoogleraar Impactanalyse, Wageningen Universiteit) Liturgie door ds. Ineke Bakker Zijn goede bedoelingen goed genoeg? Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 7 : 8-15, 44-60 Tekst : Handelingen 7 : 55-56 Psalm 73 : 10 Lied 44 : 1, 2 en 3 Opwekking 672 Opwekking 569 Lied 473 : 1, 2, 3,

Nadere informatie

Het mooie van de vreugde des Heeren. Wie naar de HEER opzien, stralen van vreugde!

Het mooie van de vreugde des Heeren. Wie naar de HEER opzien, stralen van vreugde! Het mooie van de vreugde des Heeren Wie naar de HEER opzien, stralen van vreugde! Definitie Vreugde of blijdschap is een posi

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Orde van dienst voor 13 juli 2014

Orde van dienst voor 13 juli 2014 OOSTERLICHTKERK HUIZEN Orde van dienst voor 13 juli 2014 Op reis met Iona Bij deze dienst heeft u een liedboek nodig Welkom door de ouderling van dienst Zingen lied 150a v: De wereld behoort toe aan God

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan,

2 Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan, Oecumenische viering 10 mei 2015 Zondag Rogate Medewerkenden: Pastor Hans Schoorlemmer, verkondiging en ds. Ad van Noord, liturg Buitenkerkkoor o.l.v. Bram Gordijn André Poortman, orgel Voorbereiding Welkom

Nadere informatie

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 1 mei 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham aanvang: 19.00 uur. Thema: Wat er ook gebeurt. Voorganger: Ouderling van dienst: Muzikale inbreng: Organist: Ds. A.W.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 januari 2013 Thema, vreugdevol Licht. voorganger: drs. W.Lagrouw organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 januari 2013 Thema, vreugdevol Licht. voorganger: drs. W.Lagrouw organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 6 januari 2013 Thema, vreugdevol Licht voorganger: drs. W.Lagrouw organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Jan Pieterszoon Sweelinck, Chromatische

Nadere informatie

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.

Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou. Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou. 1 Evangelisch liedboek lied 501:1 In Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Heer, U staat in ons midden, Uw nabijheid maakt ons stil; tot U richt zich ons bidden, ons zoeken naar uw wil.

Heer, U staat in ons midden, Uw nabijheid maakt ons stil; tot U richt zich ons bidden, ons zoeken naar uw wil. Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof Op 19 april 2015 om 9:30 uur Voorganger: ds. Gerhard J. Heeringa Organist: Cor van Kooten Derde zondag van Pasen Zingen: Evangelische Liedbundel 228

Nadere informatie

Weet je waarom je bijzonder bent?

Weet je waarom je bijzonder bent? Weet je waarom je bijzonder bent? Gezinsdienst Zondag 26 oktober 2014 Locatie: Voorganger: Medewerking: Organist: Oosterkerk DS. Swager Combo Joy4All Marius van Doleweerd Voor de dienst zingen we: Weet

Nadere informatie

Zomerkamp 2010. Het Vaderhart van God

Zomerkamp 2010. Het Vaderhart van God Zomerkamp 2010 Het Vaderhart van God Romeinen 8:1 Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben en die in Zijn naam geloven,

Nadere informatie

Zondag d.d. 26 mei 2013 Zondag Trinitatis Kleur: Rood

Zondag d.d. 26 mei 2013 Zondag Trinitatis Kleur: Rood Zondag d.d. 26 mei 2013 Zondag Trinitatis Kleur: Rood Welkom Stilte Beginwoord (Psalm 8:2-3) HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont met de stemmen

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse kerstikoon, herkomst onbekend feest van de geboorte van de Heer Kerstmorgen 2012 voorganger: ds. N.J. Pronk cantorij o.l.v. cantrix-organiste: Līga Vilmane ouderling:

Nadere informatie

Welkom in de KONINGSKERK. 20 september Muziekdienst ds. Han Hagg m.m.v. Anthem

Welkom in de KONINGSKERK. 20 september Muziekdienst ds. Han Hagg m.m.v. Anthem Welkom in de KONINGSKERK 20 september Muziekdienst ds. Han Hagg m.m.v. Anthem Welkom NLB 266 Luisterlied door Anthem Votum Na de zegengroet Zingt volop Gods lof Zingt volop Gods lof (1/4) Allen:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: 1 Timotheüs 1 vers 18 t/m 1 Timotheüs 2 vers 15 Lied 410 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 21 vers 5 (Schoolpsalm) Gezang 323 vers 1, 7

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie op zondag 3 februari 2013 Dienst van Schrift en Tafel

Liturgie op zondag 3 februari 2013 Dienst van Schrift en Tafel Liturgie op zondag 3 februari 2013 Dienst van Schrift en Tafel Voorganger Organist Cantorij : ds. Piet Schelling : Jolanda Zwoferink : o.l.v. cantrix Elly Bakker Verwelkoming Lied voor op de drempel -

Nadere informatie

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Liefde is. Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Kinderen en team van de Beatrixschool Dominee Irene Builtjes-Faber En gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag.

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva wordt binnengebracht. Pianomuziek: Opwekking 557 Laat Uw glorie zien Begroeting Zingen:

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014

PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014 PKN Soest - Wilhelminakerk 16 november 2014 Voorganger: ds. Sjaak van 't Kruis Ambtsdrager: Fred Heidinga Lector: Ronald Gersdorff Organist: Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Liturgie. Thema: In gesprek met God

Liturgie. Thema: In gesprek met God Liturgie voor de jeugddienst op zondag 17 januari 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: In gesprek met God Voorganger: Ouderling v. dienst: Medewerking:

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Protestantse gemeente Hoek Zondag 22 november 2015. Gedachtenis van de namen - 1 -

Protestantse gemeente Hoek Zondag 22 november 2015. Gedachtenis van de namen - 1 - Protestantse gemeente Hoek Zondag 22 november 2015 Gedachtenis van de namen - 1 - ORDE VAN DE DIENST ORGELSPEL WELKOM EN MEDEDELINGEN door de ouderling van dienst Dienst van de VOORBEREIDING AANSTEKEN

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie