Verwelkoming en mededelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verwelkoming en mededelingen"

Transcriptie

1 Psalmenvesper, Martinikerk Groningen Zondag 9 februari 2014, 17 uur Roder Jongenskoor, o.l.v. Rintje te Wies organist: Sietze de Vries voorganger: Ds. J.A. van den Berg Welkom in de Martinikerk Hartelijk welkom in de Martinikerk. We hopen dat u vanmiddag op deze prachtige plek in het centrum van Groningen iets van God ervaart. De Martini is al vele eeuwen lang een plaats van gebed. Bid en zing mee, en laat u raken door Hem. Verwelkoming en mededelingen Introïtus (koor) Ubi caritas - Maurice Duruflé Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Congregavit nos in unum Christi amor. Exultemus, et in ipso jucundemur. Timeamus, et amemus Deum vivum. Et ex corde diligamus nos sincero. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Amen. Waar genegenheid en liefde zijn, daar is God. De liefde van Christus heeft ons tot eenheid samengebracht. Laten we juichen en ons verblijden in Hem. Laten we de levende God vrezen en liefhebben. En laten we uit een oprecht hart elkaar liefhebben. Waar genegenheid en liefde zijn, daar is God. Psalm 121 (1 koor, 2-4 allen; staande) k 1 Ik sla mijn ogen op en zie a 2 Uw wankle voeten zet Hij vast, de hoge bergen aan, als gij geen uitkomst ziet: waar komt mijn hulp vandaan? uw wachter sluimert niet! Mijn hulp is van mijn HERE, die Zijn oog wordt door geen slaap verrast, dit alles heeft geschapen. Hij wil, als steeds voor dezen, Mijn herder zal niet slapen. Israëls wachter wezen. 1

2 a3 De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal u niet schaden, de maan doet niets ten kwade. a 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. Moment van stilte, bemoediging en groet (allen gaan zitten) Precessie (koor) O Lord, open thou our lips; and our mouth shall shew forth thy praise. O God, make speed to save us; o Lord, make haste to help us. Herbert Sumsion Heer, open onze lippen; onze mond zal zingen van uw eer. God kom ons snel te hulp; Heer haast U ons te helpen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now and ever shall be: world without end. Amen. Praise ye the Lord; the Lord s name be praised. Eer aan de Vader en de Zoon, en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu is, en altijd zal zijn: de wereld zonder einde. Amen. Prijs de Heer; de naam van de Heer zij geprezen Psalm 121 Levavi oculos Sir Henry Walford Davies (koor) I will lift up mine eyes unto the hills : from whence cometh my help. My help cometh even from the Lord : who hath made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved : and he that keepeth thee will not sleep. Behold he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord himself is thy keeper : the Lord is thy defence upon thy right hand. So that the sun shall not burn thee by day : neither the moon by night. 2

3 The Lord shall preserve thee from all evil : yea it is even he that shall keep thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in : from this time forth for ever more. Glory be to the Father, and to the Son : and to the Holy Ghost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be : world without end. Amen. Lezing uit het Oude Testament Psalm 121 (Nieuwe Bijbelvertaling) Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 2 Mijn hulp komt van de H E E R die hemel en aarde gemaakt heeft. 3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. 4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. 5 De H E E R is je wachter, de H E E R is de schaduw aan je rechterhand: 6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 7 De H E E R behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 8 de H E E R houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Magnificat ( Mijn ziel maakt groot de Heer ) In B flat (opus 10) Sir Charles Villiers Stanford My soul doth magnify the Lord: 3

4 and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. For He hath regarded: the lowliness of His handmaiden. For behold, from henceforth: all generations shall call me blessed. For He, that is mighty hath magnified me: and holy is His name. And His mercy is on them that fear Him: throughout all generations. He hath shewed his strength with his arm: He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seat: and hath exalted the humble and meek. He hath filled the hungry with good things: and the rich He hath sent empty away. He remembering His mercy hath holpen his servant Israel, as He promised to our forefathers, Abraham and his seed, forever. 4 Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn Redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Want zie, van nu af aan zullen alle geslachten mij gelukkig prijzen, Want hij die machtig is heeft mij groot gemaakt en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is op wie hem vrezen van geslacht op geslacht. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond en heeft de trotsen die zich verheven wanen uiteengedreven. Hij heeft de heersers van hun troon gestoten en heeft verhoogd de nederigen en de zwakken Hij heeft de hongerigen verzadigd met goede dingen en de rijken heeft hij leeg weggezonden. Hij herinnerde zich zijn barmhartigheid, heeft geholpen zijn knecht Israel zoals hij onze voorvaders beloofde, Abraham en zijn nageslacht voor altijd. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was in the beginning is now and ever shall be: world without end. Amen. Evangelielezing Lukas 15 (Nieuwe Bijbelvertaling) 1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden

5 morrend tegen elkaar: Die man ontvangt zondaars en eet met hen. 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Nunc Dimittis ( Nu laat gij, Heer, uw knecht ) in B flat (opus 10) - Sir Charles Villiers Stanford Lord, now lettest thou Thy servant depart in peace, according to Thy Word. For mine eyes have seen Thy salvation, which Thou hast prepared before the face of all people; to be a light to lighten the gentiles, and the glory of thy people Israel. Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israel, uw volk. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was in the beginning is now and ever shall be: world without end. Amen. Psalm 91 1 Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning: hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste, op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt voor mij altijd het beste. 5

6 2 God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u aangenomen: een vogel, die ternauwernood is aan de strik ontkomen. De HEER zal over uw bestaan zijn sterke vleugels breiden. Hij is, in trouw u toegedaan, uw schild en pantser beide. 7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt, spreekt God, zal Ik hem leiden; omdat hij Mij bij name kent, hem dekken en bevrijden. Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, is hij in angst en vreze, dan kom Ik nog dat ogenblik om hem nabij te wezen. Uitleg en verkondiging Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Van reizen kun je veel leren. Je maakt veel mee en leert veel mensen kennen. Dat is een klassiek thema, al bekend van Homerus Odyssee. Reizen vormt je. Uit je bestaande leven stappen en je overgeven aan het onbekende maakt je rijker. Er worden veel reizen gemaakt. Soms heel gericht als een pelgrimstocht: een reis naar een heilige plaats, met de bedoeling erdoor te veranderen. De reis zelf is daarbij minstens zo belangrijk als de bestemming. We lezen en zingen vanavond een lied dat voor een dergelijke reis is geschreven. Psalm 121 is het tweede in een reeks van pelgrimsliederen die tot en met 134 loopt. Ze zijn bedoeld voor tochten naar de feesten, de festivals die in Jeruzalem jaarlijks gehouden werden, in opdracht van God. God had die feesten ingesteld om het volk te leren dat heel hun aardse leven met Hem te maken had. Door Hem geleid werd, door Hem bestuurd en gezegend. De opdracht om drie keer per jaar naar Jeruzalem te gaan was een oefening voor de Israeliet om het hele leven te zien als een reis, een reis naar God. De bedevaartstochten zijn ritualiseringen van het leven. De reis symboliseert het leven, en is ook bedoeld om dat leven te vormen. De liederenreeks waartoe Psalm 121 behoort is bedoeld voor onderweg. De liederen dragen bij aan de vorming die met de bedevaart gegeven is. 6

7 Psalm 121 is een krachtig en aansprekend lied, tot op de dag van vandaag. Het wordt op allerlei hoogte- en dieptepunten van de levensreis gezongen en gelezen. Bij bruiloften en bij begrafenissen. De eerste twee verzen zijn van de reiziger die op het punt staat te beginnen aan zijn reis. Hij heft zijn ogen op en ziet de bergen, en daarmee de gevaren onderweg. Ergens als een berg tegenop zien, is een bekend spreekwoord. Je kunt als een berg tegen het leven opzien. Tegen de taken die je wachten. Maar ook gewoon tegen het leven zelf. Misschien heeft u dat ook wel, voor alles wat er morgen weer op u wacht. Werk, gesprek met je werkgever, solliciteren. Een afspraak in het ziekenhuis. De reis naar Jeruzalem was gevaarlijk met wilde dieren, rovers en een erbarmelijke infrastructuur. Onze levensreis is gevaarlijk door ziekte en dood die je zomaar kunnen overvallen; door mensen die je tegenvallen, of zelfs aanvallen; door het idee dat je eigenlijk niet weet wat voor zin of doel het leven heeft. Een destructieve gedachte die je behoorlijk van het spoor kan halen. De reiziger herinnert zichzelf en de anderen eraan dat er hulp te verwachten is van Hem naar wie hij zijn reis richt. De God die Hij wil ontmoeten, woont niet alleen in Jeruzalem, maar is er ook onderweg. Hij stelt zijn vertrouwen op de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is zijn belijdenis. Het lied, zijn zingen, is een geloofsoefening. Hij spreekt die woorden uit, om zichzelf ertoe te bergen zijn blik hoger te heffen dan de bergen. De gemeenschap die met hem meetrekt, bemoedigt de voortrekker door hem op hun beurt toe te zingen (3-8). Hij wordt bevestigd in zijn keuze. Opvallend is het steeds terugkerend begrip bewaren, hier weergeven als de wacht houden. Het bewaren heeft een breedspectrum aan betekenissen: - Bescherming tegen vijanden en gevaren. - Het geven van nieuwe kracht wanneer iemand moedeloos wordt. - zorgen voor voedsel en water onderweg. - het aangeven van de juiste weg in de wildernis. 7

8 Deze taak van God kun je ook omschrijven als: herder zijn. De gemeente bemoedigt dus door te zingen over dit herderschap van God. Dat woord bewaren herinnert aan de zegen van God. Dat zijn de goede woorden die namens God worden gesproken. Ze zijn te vergelijken met beloften van de HEER, heel specifiek geadresseerd: voor jou is zijn bewareing. Door te zeggen de HEER zal en terug te grijpen op wat God gezegd heeft, herinnert de zingende gemeente de reiziger maar ook HEER aan wat Hij heeft beloofd! Die zegen gaat ook ons aan: aan het einde van deze viering krijgen we hem toegezongen: de HEER zal u behoeden of bewaren! Die woorden gaan met je mee. Daar mogen we Hem ook aan houden. Het roept ook herinneringen op aan eerder ervaringen van Israel met God. Dit ter bemoediging van de reiziger. - Het is een woord dat gebruikt wordt in relatie met voorvader Jakob. Wanneer deze op de vlucht is voor zijn broer Ezau krijgt hij in een droom de bemoediging dat God hem zal behoeden op al zijn wegen. Jakob doet dan een gelofte aan de HEER, dat hij Hem zal offeren wanneer hij behouden terug zal keren in het land van zijn vader. - Het is een begrip dat te maken heeft met de reis door de woestijn. In een terugblik op de woestijnreis wordt expliciet gezegd dat God Israel heeft behoud en bewaard onderweg. Zo hebben wij in ons eigen leven, of mensen uit ons voorgeslacht, misschien ook wel ervaringen waaruit de bescherming van God blijkt. Die herinneringen en ervaringen zijn belangrijk omdat ze ons kunnen helpen in ons vertrouwen. Gods bescherming wordt door twee dingen bijzonder ingevuld: Schaduw In het Oude Oosten was schaduw een geweldige zegen. Het werd dan ook vaak gebruikt als beeld voor bescherming. Een bekend beeld ook uit de bijbel is: schuilen onder de schaduw van de vleugels van God. Een moederlijk en troostend beeld: je mag schuilen in de schaduw van de vleugels van God, zoals een kuiken bij zijn/haar moeder. Zacht en veilig. Hier in de Psalm gaat het om bescherming tegen de kosmische krachten van zon en maan. De zon is goed voorstelbaar: de hitte wordt ondragelijk wanneer er geen schaduw is. De maan werd ervaren als een bron van 8

9 allerlei gevaren en was door haar verschijning in de nacht een sinister licht. Tegen die gevaren beschermt God. Er staat specifiek: Hij beschermt aan de rechterhand. Dat is taal uit het leger: de rechterflank was een kwetsbare omdat dit de arm was waarmee men vocht. Daar was geen schild om te beschermen tegen rondvliegend gevaar. De HEER schermt die kwetsbare kant af. waakzaamheid Heel erg sterk benadrukt de Psalm de waakzaamheid van de Bewaarder van Israel. In het oude oosten wat dit een gewaagde uitspraak. Voor veel van de volken rondom Israel was het nog maar de vraag of de goden waakten of sliepen. Slapen was een goddelijk recht. De nacht werd beschouwd als het moment waarop de goden ook even vrijaf hebben en het hemelse kantoor gesloten is. De goden konden ook maar beter niet gestoord worden. De zondvloed was in de overlevering van de volkeren rondom Israël ontstaan uit chagrijn van de goden over het feit dat ze in hun goddelijke slaap en rust verstoord waren. Deze bemoediging is dus ook een uitdagende, een provocerende ten opzichte van de omgeving. De HEER, de God van Israel slaapt niet. Hij houdt de wacht. Dat is een uitspraak die gebaseerd is op de ervaring van Israel in de loop van de eeuwen en die afweek van de ervaring van de zwijgende en onberekenbare goden van de volkeren. Degene die kiest om in vertrouwen op God te reizen wordt hierdoor bemoedigd. Maar, het is ook een provocatie aan het adres van mensen die hun vertrouwen stellen op andere goden. Er zit een waarschuwing in om je vertrouwen niet op andere goden te stellen. Dat gebeurde toen en gebeurt nog. Je geeft je over aan slaapkoppen, aan goden die oren hebben en niet horen, ogen maar niet zien. De uitdagende woorden van de Psalm klinken ook in onze oren. Wat kan je redden wanneer je de weg kwijt bent? Je geld, je successen? Het gaf je even een goed gevoel, maar brengt je niet thuis. Kun je vreugde kopen? Kun je voorspoed afdwingen? Kun je zelf zin geven aan je leven? Kun je de bergen van ziekte en tegenslag op eigen kracht aan? 9

10 Zijn al onze goden niet weerloos tegen de chaos en leegte die zich van tijd tot tijd voordoen? Krijg je gehoor wanneer je om hulp roept? Of slapen ze? Er is meer dan je kunt zien. Meer dan de echo van je eigen roepen om hulp. Meer dan alleen de verwarring. Meer dan het verloren zijn, of het hulpeloze. Hij is er, wanneer we ons omdraaien en ons leven toevertrouwen aan Hem.. God is Herder in het onzekere bestaan. In Jezus is Hij tot ons afgedaald om ons te redden uit de greep van het kwaad. Hij zoekt zelf hen die zijn afgedwaald en de kudde zijn kwijt geraakt. Hij viert feest wanneer Hij er een vindt. Laat je vinden door Hem. Amen Gezang a, 4 k, 6 a a 1 Meester, men zoekt U wijd en zijd, komend langs velerlei wegen. Oudren gaan rustig welbereid jongeren aarzlend U tegen. Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, hunkerend naar uwe zegen. a 2 Arts aller zielen, 't is genoeg, als Gij ons neemt in uw hoede. Heel toch de wond, die 't leven sloeg, laat ons niet hooploos verbloeden. Spreek slechts één woord, één woord met macht, dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede. 10

11 k 4 Heer, onze mond heeft U gesmaad, toch heeft ons hart U gebeden. Wijzen der wereld zag men laat heimlijk uw drempel betreden. Hoogmoed, die voor geen wet zich buigt, heeft door uw ootmoed overtuigd, U als zijn meester beleden. a 6 Koning, verheugd geloven wij wat uw getuigen verkonden: slechts onder uwe heerschappij heeft ons hart vrede gevonden. Daarom zoekt U elk mensenkind; zoek, Herder, mij, opdat ik vind; anders zo ga ik te gronde. Gebeden: Gezongen en gesproken I. Gezongen gebeden Responsies The Lord be with you, and with thy spirit. Let us pray: Lord, have mercy upon us, Christ, have mercy upon us, Lord, have mercy upon us. Herbert Sumsion De Heer zij met u En met uw geest Laat ons bidden. Heer, ontferm u over ons, Christus, ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. Onze Vader Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. 11

12 And lead us not into temptation; but deliver us from evil. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen 12 O Lord, show thy mercy upon us and grant us thy salvation. O Lord, save the king and mercifully hear us, when we call upon thee. Endue thy ministers with righteousness and make thy chosen people joyful. O Heer, schenk ons uw genade en geef ons verlossing O Heer, bewaar de koning en hoor ons in genade aan als wij u aanroepen Bekleed uw dienaren met gerechtigheid en laat uw volk zich in U verblijden O Lord save thy people, and bless thine inheritance. Give peace in our time, O Lord. because there is none other that fighteth for us, but only thou, O God. O God, make clean our hearts within us; and take not thy Holy Spirit from us O Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel

13 Geef vrede, Heer, in onze dagen want niemand strijdt voor ons dan Gij alleen O Heer, wil in ons een zuiver hart scheppen ontneem ons niet uw heilige Geest Collect of the day Merciful God, who sent thy messengers the prophets to preach repentance and prepare the way for our salvation: Give us grace to heed their warnings and forsake our sins, that we may greet with joy the coming of Jesus Christ our Redeemer; who liveth and reigneth with thee and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen. Genadige God, die uw boodschappers de profeten gezonden hebt om berouw te verkondigen en de weg voor Uw redding te bereiden: Geef ons genade om aandacht te schenken aan hun waarschuwingen en onze zonden te verzaken, zodat we met vreugde de komst mogen begroeten van Jezus Christus onze Redder, die leeft en regeert met U en de Heilige Geest, één God, nu en voor immer. Amen. collect for peace God, from whom all holy desires, all good counsels, and all just works do proceed: Give unto thy servants that peace which the world cannot give; that both our hearts may be set to obey thy commandments, and also that by Thee we being defended from the fear of our enemies may pass our time in rest and quietness; through the merits of Jesus Christ our Saviour. Amen. O God, uit wie alle heilige verlangens, alle goede raad, alle goede werken voortkomen, 13

14 geef aan uw dienaren die vrede, die de wereld niet kan geven; dat onze harten uw wetten mogen gehoorzamen, en ook dat wij door U beschermd worden voor de angst voor onze vijanden. Moge onze tijd in rust en vrede voorbijgaan, dankzij de verdiensten van Jezus Christus, onze Redder. collect for Aid against all Perils Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord; and by thy great mercy defend us from all perils and dangers of this night; for the love of thy only Son, our Saviour Jesus Christ. Amen. Verlicht onze duisternis, zo smeken wij U, o Heer; en bescherm ons door Uw grote genade, tegen alle verschrikkingen en gevaren van deze nacht, omwille van de liefde van Uw enige Zoon, onze Redder Jezus Christus. Amen II. Gesproken gebeden Inzameling van vrijwillige gaven bestemd voor de onkosten Anthem (Koor) Rejoice in the Lord alway - Henry Purcell Rejoice in the Lord alway, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ our Lord. Slotgezang 483 (1 a, 2k, 3-4 a staande) Tekst: Filipp. 4 :

15 a 1 Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! Ach, ons hart is verward, leer het op uw lichte hoge rijk zich richten. k 2 Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, glinstrend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde, - al hun glans dooft nochtans, dan is heel ons leven door de nacht omgeven. a 3 God, is dan wat U verliet uit uw hand gevallen? Mist Gij onze wereld niet bij uw duizendtallen? Blijf niet ver, doe één ster in de nacht ons gloren, of wij zijn verloren! a 4 Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, waarnaar wij van her en der onze schreden richten, - geef ons moed; 't is ons goed U te zien, Getrouwe, uw hoog rijk te aanschouwen. Uitzending en zegen Gesproken zegen beantwoord met gezongen amen The Lord bless thee, and keep thee (koor) Music: Colin Mawby The Lord bless thee, and keep thee, The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee : The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. Tekst: Num. 6 : Uittocht van het koor en orgelspel Bij de uitgang worden vrijwillige gaven ingezameld voor de Protestantse gemeente Groningen 15

16 Contact Na afloop van de dienst zijn er mensen beschikbaar voor een gesprek. Deze dienst wordt geleid door de wijkpredikant dr. J.A. (Sjaak) van den Berg. Ook hij is na afloop van de dienst beschikbaar voor reacties en vragen. Mocht u op een ander moment met hem willen praten, neem gerust contact op via of Voor meer informatie: 16

17 Psalmenvespers in de Martinikerk Iedere 2de zondag om uur Toegang vrij, met vrijwillige collecten, iedereen welkom Deze Psalmenvespers worden gehouden om de blijvende verbondenheid met de Synagoge tot uitdrukking te brengen, in continuïteit met de christelijke traditie in kloosters en kathedralen, en als inspiratie voor onze eigen spiritualiteit in verhouding tot God, onszelf, onze naaste en onze cultuur in het heden. Rooster januari-juni 2014 Datum Koor Voorganger Psalm 9-2 RJK Dr. J.A. van den Berg MKK Dr. J.A. van den Berg AC Ds. O.C. Kerssen RGC Dr. J.A. van den Berg RJK Dr. J.A. van den Berg 125 Mkk Martinikerkkoor - RJK Roder Jongenskoor - AC Arezzo Consort- RGC Roden Girl Choristers. Diensten kunnen worden meegeluisterd of nageluisterd via > provincie Groningen > Groningen, Martinikerk Vanaf januari 2014 maken de Psalmenvespers deel uit van het programma Schoonheid met een Ziel (zie: De eerstvolgende viering van Schoonheid met een ziel is een choral evensong op zondagmiddag 16-2, om 17 uur in de Nieuwe Kerk. 17

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr.

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. De Catechisant Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. 3 B IJ B E L C A T E C H I S A T I E I Koningen 2 Bizar De geschiedenis

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden!

Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden! Opening Samenzang Komt allen tezamen, Jubelend van vreugde! Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren! Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) Komt, laten wij aanbidden,

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Een straffende God, of een liefdevolle Vader?

Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Na rampen, zoals de tsunami, aardbevingen en overstromingen, hoor ik regelmatig de vragen: Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2)

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Preek over Psalm 16 (ds. Jos Douma) Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de HEER: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18.

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Dr. H.F. Kohlbrugge Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Zeker aanzienlijk heer van hoge geboorte wilde zich op reis begeven naar een vergelegen land. Omdat

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

HIJ REKENT MET GENADE

HIJ REKENT MET GENADE HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Het gebed is een geweldige

Het gebed is een geweldige Bidden [1] Christen doet niet anders Een mens is op de beste plek als hij op zijn knieën Gods aangezicht zoekt. Bidden is vitaal voor het christelijke leven. Waarom eigenlijk? Ds. J. Muller is hervormd

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen,

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie