Paasliturgie 2012 Thema: Onbegrijpelijke liefde!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paasliturgie 2012 Thema: Onbegrijpelijke liefde!"

Transcriptie

1 Paasliturgie 2012 Thema: Onbegrijpelijke liefde! Welkom Zingen: Psalm 98 vers 1 en 2 Zingt, zingt een nieuw gezang de HEERE. Die groten God, Die wondren deed. Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere. Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor 't heidendom ten toon gespreid. Gebed Hij heeft gedacht aan Zijn genade. Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. Dit slaan al 's aardrijks einden gade. Nu onze God Zijn heil ons schenkt. Juich dan den HEER' met blijde galmen. Gij ganse wereld, juich van vreugd. Zing vrolijk met verheven psalmen. Het heil dat d aard in t rond verheugt. Lezen: Efeze 3:14-19 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 1

2 Zingen: Het centrale thema van dit gebed van Paulus is, dat wij Gods liefde leren kennen. Hij bidt, dat wij ons fundament zullen vinden in Zijn liefde en we in staat zullen zijn te begrijpen, hoe hoog, breed en diep deze liefde is. Als we denken aan het offer van de Here Jezus voor onze zonden aan het kruis op Golgotha en aan Zijn opstanding uit de dood, kunnen we niet anders dan verwonderd zijn, stil worden en aanbidden. Lied 335 TH Liefde was het, onuitputtelijk, liefd' en goedheid, eind'loos groot. Toen de Levensvorst op aarde, tot ons heil zijn bloed vergoot. Kom, laat ons Zijn liefde prijzen! God geeft vreugd' en danken stof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig, in de hemel Zijnen lof. Rijd als Heerser door de velden, Jezus in Uw grote kracht. Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht. Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk, zinkt de vijand weg in 't niet. Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet. Lezen: Mattheüs 13:44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. De mens is Jezus, de akker is de wereld en de schat zijn Gods kinderen. Op het moment dat hij de schat in de akker ontdekte, deed de man iets heel wijs. Hij vertelde het niet meteen aan iedereen, maar verborg de schat en besloot de hele akker te kopen. Het kostte hem alles wat hij had. Maar hij deed het graag, want hij kende de waarde van de schat die hij krijgen zou. Nu naar Jezus, hij betaalde de prijs voor de hele wereld, om voor zichzelf de schat te bemachtigen, Gods volk. Luister en zing. de volgende tekst. 2

3 Zingen: Lied 35 TH Alzo lief had God de wereld, alzo lief had God de wereld, de wereld, de wereld, God had de wereld lief. Dat Hij aan ons heeft gegeven, dat Hij aan ons heeft gegeven, gegeven, gegeven, Zijn eengeboren Zoon. Op dat 'n ieder die gelooft, op dat 'n ieder die gelooft, een ieder, een ieder, het eeuw'ge leven heeft. God hield zoveel van de wereld, dat Hij het leven van zijn Zoon offerde om de hele wereld te redden. Maar wat God uit die wereld ontvangt? Iedereen die in Hem gelooft! Zij vormen samen de schat in de akker. Om de schat te bemachtigen is Jezus gestorven. Hij heeft de hele wereld gered, voor een ieder die in Hem gelooft. Lezen: Titus 2:1 Jezus Christus die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Dat is de schat, een volk dat Zijn eigendom is. Vrijgemaakt, verlost uit de wereld, verlost van de slechtheid, gereinigd en verlangend om het goede te doen. De prijs was Hij zelf al wat Hij had, al wie hij was hij legde Zijn leven af en gaf zich zelf om de akker met daarin de schat te kunnen kopen. Lezen: Mattheüs 13:45-46 Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die. 3

4 Zingen: Gedicht: Voordat een parel volmaakt is, moet er heel wat gebeuren. Eerst moet hij opgedoken worden van de zeebodem, dan uit de oesterschelp gehaald en verschillende bewerkingen ondergaan. Dat kost veel moeite. Uiteindelijk komt er een gladde prachtig glimmende, volmaakte parel te voorschijn. Stel je Jezus voor. In Zijn hand heeft Hij juist die ene parel, kijkt ernaar met onuitsprekelijke liefde en zegt, het was voor jou dat ik de prijs betaalde Ik gaf alles wat Ik had voor jou...al zou ik de enige persoon op aarde zijn die verlost moest worden, dan zou Jezus alleen voor mij nog Zijn leven hebben gegeven. Zoveel mensen worstelen met gevoelens van minderwaardigheid en afwijzing, dat mag niet meer, je bent een parel in Zijn hand. Hij gaf alles wat Hij had voor jou. Geloof je dat? Lied 339 TH Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Zijn liefde Als hij van liefde spreekt Dan komt hij dichterbij Dan weet ik mij gevangen Gevangen en toch vrij. Als Hij van liefde spreekt Dan is Hem niets te veel Wat stuk is en vernield Wordt in Zijn handen heel. Als Hij van liefde spreekt Dan komt het kwade goed Ooit gaf Hij voor mijn schuld Zijn leven en zijn bloed. Als Hij van Liefde spreekt Zijn hand legt op mijn hoofd Dan durf ik alles aan Op wat Hij heeft beloofd. Joke Verweerd. 4

5 Lezen: Efeze 1:4-5 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Gods liefde staat boven de tijd. Voor de schepping van de wereld hield God al van ons, koos Hij ons en had een bestemming voor ons. Hij organiseerde de loop van ons leven zo dat we Hem in Zijn liefde zouden ontmoeten. Gods liefde is persoonlijk en eeuwig, staat boven de tijd en is niet tegen te houden. Lezen: 1 Petrus 1:18-19 Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u. Alleen het bloed van Jezus was in staat ons te redden van onze zonden. Waarom? Het Oude Testament geeft een duidelijk antwoord, het leven de ziel zit in het bloed De ziel, het leven van alle vlees, is in het bloed van een persoon. Jezus betaalde de volle prijs, op het altaar van het kruis. Zingen: Lied 106 TH Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, als ik hoor wat Jezus sprak, voor zijn oog aan 't kruishout brak, Hoe nog stervende zijn mond troost voor vriend en moeder vond, weet ik: "Hij vergeet ons niet, schoon Hij stervend ons verliet." 5

6 Hoor ik dan, hoe Jezus bad voor wie Hem gekruisigd had, 'k weet dan: "Bij de Heiland is ook voor mij vergiffenis." Zie ik, hoe genaad' ontving, die met Hem aan 't kruishout hing, 'k bid, mij voelend hem gelijk, "Heer, gedenk mij in uw rijk!" Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat Hem zijn God verlaten had, 'k weet dan, wat mij ook ontval, God mij nooit verlaten zal! Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!", dan roep ik: "O Levensvorst, Gij, Gij nam den bitt'ren dronk, die deez' aard verzoening schonk!" Op zijn kreet: "Het is volbracht," antwoordt mijn aanbidding zacht: "Jezus, ook voor mij verwierf Gij verlossing, toen Gij stierf." Hoor ik, hoe het laatst van al Hij zijn geest aan God beval, weet ik ook mijn geest en lot in de handen van mij God. Lezen: Leviticus 16:14 Dan zal hij een deel van het bloed van de stier nemen en dat met zijn vinger sprenkelen op het verzoendeksel, aan de voorzijde; en vóór het verzoendeksel zal hij zevenmaal dat bloed met zijn vinger sprenkelen. Het bloed van de stier werd zevenmaal gesprenkeld. De vervulling van dit beeld uit het Oude Testament werd vervuld door Jezus. Zijn bloed vloeide ook zevenmaal. 1. Zijn zweet werd bloed. 2. Ze sloegen hem in het gezicht. 3. Ze geselden hem met een Romeinse zweep. 4. Zijn baard werd uitgetrokken. 5. Dorens werden in Zijn hoofd gepriemd. 6. Zijn handen en voeten werden doorboord met spijkers. 7. Hij werd doorstoken met een speer. Hij stortte Zijn bloed als prijs voor onze verlossing, onbegrijpelijke liefde. 6

7 Zingen: Lied 112 TH Heer Uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed dat nam mijn plaats, in het offer dat U bracht. En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. Gedicht: Een kind van God Ik ben een nieuwe schepping, in Christus die voor mij, op t kruishout is gestorven. Daar maakte Hij mij vrij. Ik ben met Hem begraven. En met Hem opgestaan, om tot Gods eer te leven. Zoals Hij heeft gedaan. Ja, ik, ik ben Zijn maaksel, een kind van God door Hem. k Moet in Zijn voetstap treden, En luisteren naar Zijn stem. t Zijn niet mijn goede werken, God heeft ze voorbereid Opdat k daarin zou wandelen, doordat Zijn Geest mij leidt. k,zie Jezus, die gehoorzaam De kruisweg is gegaan. Hoe zal ik kunnen volgen? Ik bid: Heer, wijs mij aan, wat Gij wilt dat ik doen zal. Maak nederig mij en klein en laat mij daardoor tonen, Een kind van God te zijn. N.C. Otgaar. Lezen: Lucas 23:44-46 En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur,want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de Geest. 7

8 Gedicht: Geen voorhang meer Het dichte voorhang in de tempel, is door God middendoor gescheurd. En priesters kijken op de drempel, ontzet naar wat er is gebeurd. De schuldmuur die ons van God scheidde, heeft Hij voor altijd weggehaald. Om Hem Die voor ons wilde lijden, Die voor de Zijnen heeft betaald. Om Hem Die Zich voor ons wou geven, om Hem Die voor ons is geslacht. Opdat wij, zondaars, zouden leven, zo heeft God het ons toegedacht. Geen vuren hoeven meer te branden, geen dierenoffers meer gebracht, nu Christus uit Zijn pijn en schande, heeft uitgeroepen: t Is volbracht!. Geen voorhang hoeft er meer te hangen, de weg tot onze God is vrij! Voor kleinen, armen, moeden, bangen, door t Godd lijk Lam, voor u en mij. Lezen: Johannes 20:19-23 Jo van Veen-Nusmeijer Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! En na dit gezegd te hebben toonde. Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.[jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend 8

9 Zingen: Lied 116 TH Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held! Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht, want Hij is God, bekleed met macht. Gedicht: Alles in een ander licht Alles in een ander licht, nu de dood is overwonnen. Een nieuw leven is begonnen. Opent zich een vergezicht. Van een wereld zonder pijn, waar geen zorgen zullen plagen. Waar geen radeloze vragen. Zelfs geen hunkering zal zijn. Zingen zal ik, vol van Geest! Als een kind dat is vergeten, wat te erg is om te weten Of t nooit donker is geweest. Joke Verweerd Zingen: Lied 116 TH Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in 't geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven, door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid. 9

10 Lezen: Johannes 16:13-15 Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Lezen: Romeinen 8: Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Zingen: Als we kinderen van God zijn, zijn we ook erfgenamen, dat gaat ook zo in het natuurlijke leven. We kunnen het niet verdienen, alleen maar ontvangen als een vrij geschenk, uit genade. De Heilige Geest zal het ons allemaal openbaren. Lied 124 TH Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheids leven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! 10

11 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zegen voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze Koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! Lezen: Openbaring 22:20-21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen. Dankgebed: Zingen: Lied 119 TH U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer. Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, en zegt telkenkere: Christus overwint! U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In Zijn godd'lijk wezen, is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Janny Broere-Blok. 11

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Wat God bereid heeft

Wat God bereid heeft Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben "Art used by Pat Marvenko Smith, copyright 1992. To order prints visit her "Revelation Illustrated" site, http://revelationillustrated.com." Een studie

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888.

KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888. 1 KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN Uit het Hoogduits vertaald Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 Voor het grootste deel uitgegeven in een bundel Feeststoffen,

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

De Koning komt! Ad Leeuwenhage

De Koning komt! Ad Leeuwenhage De Koning komt! Zegt onder de heidenen: De HEERE is Koning; Ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Psalm 96 : 10 Ad Leeuwenhage

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren?

Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Jaren geleden zei eens iemand tegen me: De uitverkiezing, daar kom je nooit uit. Met uitverkiezing bedoelde hij, dat volgens hem God vooraf bepaalde mensen uitkiest om

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Overvloedig en meer dan overvloedig

Overvloedig en meer dan overvloedig Overvloedig en meer dan overvloedig door: M. Tapernoux (...) maar waar de zonde toenam, is de genade veel overvloediger geworden; opdat, zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen,

Nadere informatie

HIJ REKENT MET GENADE

HIJ REKENT MET GENADE HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING

Nadere informatie

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie