Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Bilthoven i.w."

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 24 november 2013 Noorderkerk, uur laatste zondag van het kerkelijk jaar Voorganger Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos en ds. Paul Wansink dhr. Joost Kieviet en dhr. Jan Brinkman mevr. Lony de Bruin mevr. Femke Helsdingen Rosanna Bosman mevr. Claran Lieve en mevr. Nicole Eggermont mevr. Marian van Dijk mevr. Yvonne van der Graaf Diaconie (noodhulp Filipijnen) en Plaatselijke gemeente Van harte welkom in deze dienst in de Noorderkerk. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee in de Pleinzaal. Voorbereidingsgebed Heer, vandaag vieren we de laatste zondag van dit kerkelijk jaar, herdenken onze overledenen en staan stil bij de laatste dingen. Met de oude kerk bid ik: Jezus, heb toch medelijden,/denk, hoe Gij voor mij moest lijden./sta mij op die dag terzijde. Amen. (Liedboek 1973, 278 : 9). Collecte vorige week De collecte van afgelopen zondag voor het Diaconaat (Kerk in Actie) heeft opgebracht. Kerkdienst volgende week uur: Noorderkerk, collecte: Missionair werk en kerkgroei. Kinderkerk Er is kinderkerk voor alle kinderen. Het bijbelgedeelte dat behandeld wordt is 2 Koningen 5: 1-17; Naäman Naäman is een belangrijke man. Als hij ziek wordt, komt hij uiteindelijk bij de profeet Elisa terecht. Die zegt dat hij zich zeven keer moet baden in de Jordaan, dan zal hij genezen zijn.

2 LITURGIE Orgelspel voor de dienst Lied vóór de dienst gezang 289 / lied Morgenglans der eeuwigheid, licht aan 't eeuwig licht onttogen, stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, en verdrijf door uwe macht onze nacht! 2. Laat als milde morgendauw uw genade tot ons komen en de dorstige landouw van ons leven overstromen, ja, verkwik ons door uw troost onverpoosd. 3. Laat uw heil'ge liefdegloed onze koude werken doden en versterk in ons de moed De kerkenraad en de predikant komen binnen Intochtspsalm psalm 139: 1, 3 en 5 1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen. 3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest? Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. Gij legt uw hand op mij, Gij zijt stil gebed bemoediging voorganger allen voorganger allen om, de eeuw'ge nacht ontvloden, voordat wij ten ondergaan, op te staan. 4. Breekt de jongste morgen aan, geef, o Opgang uit den hoge, dat wij met U opgestaan alle leed vergeten mogen, doe ons opgaan tot uw feest onbevreesd. 5. Overstroom ons met uw licht, klare Zon van trouw en goedheid. Treed niet met ons in 't gericht, maar verblijd ons met de zoetheid van des hemels zaligheid voor altijd. de gemeente gaat staan zo dichtbij met uw majesteit, zo ver en zo met mij verbonden: hoe kan ik uw geheim doorgronden? 5. Al nam ik voor mijn vlucht te baat de vleug'len van de dageraad, al woond' ik aan de verste zee, uw hand gaat altijd met mij mee. Waar ik de vleugels uit zou spreiden, Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden. Onze hulp in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van Zijn handen

3 Drempellied gezang 280: 1 / lied 1008: 1 Kyriëgebed voorganger Rechter in het licht verheven, Koning in uw majesteit, louter ons geringe leven, scheld ons onze schulden kwijt, laat uw vleug'len ons omgeven, troost ons met uw tederheid. (...) daarom bidden wij: de gemeente gaat zitten allen Glorialied psalm 103: 6, 7 en 9 6. De mens is aan het sterven prijs gegeven, gelijk het gras kortstondig is zijn leven, en als een bloem die naar de zon zich keert, maar die ten prooi valt aan de barre winden, en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 7. Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, en zijn gerechtigheid de eeuwen door. Zijn heil omsluit de komende geslachten; zo volgen zij die zijn verbond betrachten, van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 9. Laat heel het machtig koninkrijk des Heren zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des Heren saam. Lof zij den Heer in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

4 Groet voorganger De Heer zij met u! allen ook met u zij de Heer Aandacht voor de kinderen De kinderen steken de kaars aan en wij zingen: Gebed bij de opening van de Schrift Schriftlezing Jona 2 2. Wij geven Gods verhalen door, en wie zich openstelt ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. de kinderen gaan naar hun eigen ruimte 1 De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 2 Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 3 In mijn nood roep ik de HEER aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp u hoort mijn stem! 4 U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven, zwaar slaan uw golven over mij heen. 5 Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. 6 Het water stijgt tot aan mijn lippen, muren van water storten op mij neer, zeewier om mijn hoofd verstikt mij. 7 Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,

5 o HEER, mijn God! 8 Nu mijn levensadem mij verlaat roep ik u aan, HEER, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. 9 Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. 10 Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt! 11 Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land. Zingen gezang 337: 1, 2, 3, 4 en 5 / lied 350: 1, 2, 3, 4 en 5 1. Het water van de grote vloed en van de zee zo rood als bloed, dat is de aardse moederschoot, dat is de diepte van de dood. 2. Want al het water wast niet af, dat wij verzinken in dit graf, tenzij de duif die nederdaalt ons uit den hoge vrede haalt. 3. Tot ondergang zijn wij gedoemd, als God ons niet bij name noemt, Schriftlezing Romeinen 8: maar God zij dank, Hij doet ons gaan door 't water van de doodsjordaan. 4. Wij staan geschreven in zijn hand, Hij voert ons naar 't Beloofde Land. Als kinderen gaan wij zingend voort. De Vader is het die ons hoort. 5. Met Noach en zijn regenboog, Mozes die uit Egypte toog en Jona uit het hart der zee, bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Zingen gezang 217: 1 en 4 / lied 641: 1 en 4 1. Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw. Verkondiging 4. Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven, als ik stil Hem toevertrouw: Gij zijt al waar ik op bouw!

6 Zingen gezang 459: 1, 2, 3, 4 en 5 / lied 801: 1, 2, 3, 4 en 5 1. Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. 2. Lied'ren zingend vol vertrouwen tot zij in het eeuwig licht in elk anders mens aanschouwen t lichten van Gods aangezicht. 3. Door de nacht leidt ons ten leven licht dat weerlicht overal, Inleiding op herdenking Zingen lied 961 dat ons blinkend zal omgeven, als ons God ontvangen zal. 4. In ons hart is dit de luister, dit de liefde die ons leidt op de kruistocht door het duister naar de lichte eeuwigheid. 5. Met een lied uit duizend monden gaan wij zingend door de nacht, door een Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons wacht. de kinderen komen terug uit de kinderkerk Wij gedenken Zingen Wij gedenken Johannes van der Wal Hermanus Schipper Cornelia van Stroe Verkerk Ida Gijsberta Maria E van t Sant Pisa Cornelia Daniels Jongerden Pieter Nauta Niemand leeft voor zichzelf Adriana Johanna Christina Vos Bron Cornelia van Stroe de Heus Christina Magdalena Louise R. Abrams van Nooten Mannes van Lenthe Teuntje Post de Lange Gloria Margaret Voerman

7 Zingen Wij gedenken Zingen Wij gedenken Zingen Moment van stilte Gedicht Niemand leeft voor zichzelf Susanne Philippine Henriëtte van Sprang Nortier Hadina Veldkamp Mulder Cornelis Berkelaar Arta Cornelia van de Graaff Cornelis Willem van Dijk Walter Bart Tieman Sr. Roelof Strijker Niemand leeft voor zichzelf Hendrika Verkerk Boot Maria van Doornum Ovink Jannetje Nuijt Leewis Antje Grietje Boot Lanting Costera de Waard de Nooij Elsina Alida Hulst Dekker Niemand leeft voor zichzelf Afscheid nemen, (Dietrich Bonhoeffer) Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten der herinnering... Is verwijlen bij een brok leven en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde... Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waard is niet te vergeten... Is moeizaam de draden losmaken en uit het spinrag der belevenissen loskomen en achterlaten en niet kunnen vergeten.

8 Mededelingen Collecte bestemd voor de Diaconie (Noodhulp Filipijnen) en de plaatselijke gemeente Dank- en voorbede voorganger ( ) zo bidden wij: Stil gebed allen Onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zingen gezang 299: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 10 / lied Voor alle heil'gen in de heerlijkheid die U beleden in hun aardse strijd, zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! de gemeente gaat staan 2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.

9 4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, toch zijn wij een, zij zingend voor de troon, wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 5. Lang valt de tijd en zwaar is ons geding, bang is de strijd en vol vertwijfeling, dat ons de zege bijna nog ontging. 6. Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed maar in de verte klinkt ons tegemoet trompetgeschal dat Gij weerklinken doet! 8. Maar een oneindig glorierijker dag staat nog te wachten als op uw gezag heel 't heir der heil'gen tot U naad'ren mag. 10. Van alle einders, van de verste kust zullen zij vinden vrede, feest en rust, U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! Wegzending en Zegen allen orgelspel Welkom bij de koffie/thee in de Pleinzaal.

10 m e d e d e l i n g e n Noodhulpcollecte Filipijnen Vandaag zal de diaconiecollecte zowel in deze kerk als in De Ark worden bestemd voor noodhulp in het getroffenen gebied via de kerkelijke kanalen. Zoals eerder gemeld, heeft de Diaconie op voorhand al een bedrag van 5.000,= overgemaakt. Nieuwe ambtsdragers Vorige week hebt u kunnen horen dat we tot onze vreugde twee nieuwe ouderlingen - kerkrentmeesters konden voordragen voor Hervormd Noord Wim Lieve, tevens penningmeester en voor Zuid Piet Stammes. Hoewel we al eerder een oproepen hadden gedaan, wilden we u toch in lijn met de kerkorde de gelegenheid geven tegenkandidaten te noemen. Dat is niet gebeurd. Dat betekent dat we u met blijdschap kunnen meedelen dat beide heren zijn verkozen. U hebt vijf dagen gelegenheid om bezwaar te maken tegen deze verkiezing, dat kan alleen schriftelijk en ondertekend, door belijdende leden van de bovengenoemde wijkgemeenten. U kunt uw bezwaar indienen bij de scriba, mevr. Amsing, Ockeghemlaan 28. Belangrijke gemeenteavond Op dinsdagavond 26 november is er een belangrijke gemeenteavond in de Noorderkerk. U hebt daarover kunnen lezen in het kerkblad. Op deze avond willen we met elkaar spreken over de plannen om te gaan kerken in het centrum van het dorp, in een geheel verbouwde Julianakerk. Wij horen daarover graag uw mening. U bent van harte uitgenodigd. De avond begint om met inloop en koffie. Stipt om uur gaan we verder met het inhoudelijke deel. Nieuwe liedboeken De Nieuwe Liedboeken zijn binnen. Voor degenen die hierop hebben ingetekend zijn de bestelde exemplaren na afloop van deze dienst verkrijgbaar (uiteraard tegen betaling) bij Joost Kieviet.

11 a g e n d a Bonhoeffer Morgengebed, Noorderkerk, 9:15 uur Gemeenteavond, Noorderkerk, 20:00 uur Repetitie cantorij, Noorderkerk, 19:45 uur Repetitie cantorij, JULIANAKERK, 19:45 uur Weekontmoeting Koperwiek, 19:00 uur Filosofisch cafe, Julianakerk, 20:00 uur Youth Beta v.a. 16 jaar, Julianakerk, 18:00 uur Rock Solid, vanaf groep 8, Julianakerk, 19:22 uur o m o v e r n a t e d e n k e n De psalmen staan beschermend om mij heen. Zij zingen dat mij alles is vergeven. Geen stem spreekt er het schuldig uit, niet een. Je zult niet sterven klinkt het, je zult leven. Dat ik er was, staat eenmaal op een steen. Dat ik er zijn zal staat bij God geschreven. (Geert Boogaard, )

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur. : Voor alle kinderen van de basisschool Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Orgelspel Opgang (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Psalm 84: 1 ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 12 april 2015 in de Dorpskerk

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Tekst 1. Het hoort bij het leven dat we allen moeten gaan, t is goed om af en toe heel even daarbij eens stil te staan!

Tekst 1. Het hoort bij het leven dat we allen moeten gaan, t is goed om af en toe heel even daarbij eens stil te staan! Tekst 1 Het hoort bij het leven dat we allen moeten gaan, t is goed om af en toe heel even daarbij eens stil te staan! Geen uren en geen dagen, genoeg om te verstaan : het hoort ook bij het leven om steeds

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Dutch The Rapture 65-1204. Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7. De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965

Dutch The Rapture 65-1204. Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7. De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965 Dutch The Rapture 65-1204 Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7 De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965 Inleiding De opmerkelijke bediening van William Branham

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Welkom Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar, een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen: Koning, Vredevorst, Zoon van God. Geen kind

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

Zie, ik verkondig u grote blijdschap

Zie, ik verkondig u grote blijdschap Zie, ik verkondig u grote blijdschap door: J. Lebrat Lucas 1:46-55; 67-79; 2:1-38 In bovenstaande gedeelten zien we, dat één voorwerp alle harten vervult met een overstromende vreugde. Deze grote blijdschap

Nadere informatie

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid

Inleiding op de lijdenstijd Paasproject: God geeft ons vrijheid De volgende teksten zijn geschreven om u te helpen het project te verduidelijken voor de kinderen en de gemeente. U bent vrij om ze te gebruiken bij het vertellen of ze over te nemen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING

BEGROETING STILTE BEMOEDIGING ZONDAG 18 JANUARI 2015-2 e zondag van Epifanie- Dienst van Schrift en Tafel Voorganger: ds Rienk Lanooy Ouderling van dienst: Roland van Haersma Buma Organist: Geerten van de Wetering Zondagskind: Joris

Nadere informatie