Liturgie voor de Vredesweek in van september 2015 op zondag 1 of in een vesper 2,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liturgie voor de Vredesweek in van 20-27 september 2015 op zondag 1 of in een vesper 2,"

Transcriptie

1 Liturgie voor de Vredesweek in van september 2015 op zondag 1 of in een vesper 2, Suggesties voor liturgie, aangeboden door het Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF, Wereldraad van Kerken), vertaling/bewerking 3 aangeboden door de Vrienden van Sabeel Nederland. God heeft de muur van vijandschap tussen twee werelden afgebroken brief aan de gemeente in Efeze 2, 14 Ik zag het mensenkind, een slaaf gekruisigd, een zaad gezaaid, gestorven Jezus zag ik zo levend als de God van Israël. Hij blies op de verbondstrompet, beklom de scheidsmuur die de wereld splijt. Na zeven stoten stortte zij in; rondom zijn voeten grafstenen, puin. De adem van zijn mond waaide ze weg, alsof het pluisjes waren. Uit: Lied van Paulus, Huub Oosterhuis 1 In de geboden liturgie is geen ruimte voor een traditionele preek of overdenking. De vijf getuigen (na de lezingen en het Muurgebed) kunnen verminderd worden met- of vervangen door een overdenking die een brug slaat tussen Palestijnse en- plaatselijke spiritualiteit. 2 door selectie uit het aangeboden materiaal 3 Willemien Keuning, lid van het bestuur

2 Introitus: Lied 4 686, 1,3 (De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt.) Groet en Votum Inleidende woorden V: In deze vredesweek komen wij samen om God te danken voor mensen die vrede willen en zich daarvoor inzetten. Wij staan stil bij de muren die mensen van elkaar scheiden, families uiteenscheuren en gemeenschappen verwoesten. Het wereldwijde oecumenische platform voor vrede in Israël en Palestina vraagt vandaag onze aandacht voor dit land waar geen vrede is. Onze Palestijnse broeders en zusters roepen ons op, de hoop op een rechtvaardige vrede voor hen en hun Joodse landgenoten niet op te geven. Laten we bidden: Drempelgebed Eeuwige, Schepper, die deze wereld bewoonbaar maakt door ons vrede te leren: kom met uw Geest in ons midden neem ons onze wapens uit handen vergeef ons onze schuld en zet onze voeten op de weg van de vrede. Amen. Lied 92: 1,5 Liedboek 1973 ( Al kon ik alle talen spreken..) of Lied 1001 (De wijze woorden en het groot vertoon..) Smeekgebed 5 Genadige God, Uw ene wereld hebben wij verdeeld. Wij zwijgen terwijl wij weten van muren die worden opgericht om mensen van elkaar te scheiden. Wij zoeken veiligheid achter zichtbare en onzichtbare muren, opgebouwd uit egoïsme, angst en vooroordelen. In naam van de veiligheid hebben we muren gebouwd die onze samenleving splijten. Zo hebben we de kans verspeeld, elkaar in de ogen te zien. Leid ons op een weg die niet doodloopt, een weg waarop wij bruggen leren bouwen. Vernieuw ons hart en ons verstand, zodat wij naar elkaar toegroeien: mensen en volken die met hun verschillende religies, talen, culturen en nationaliteiten deel uitmaken van die ene familie van mensen. Wij belijden dat de muur in Israël er nog steeds staat omdat wij er niet in slagen op te komen voor recht en gerechtigheid. Wij hopen op uw vergeving die van ons nieuwe mensen maakt, bereid om alles te doen wat wij kunnen om de muur van verdeeldheid in Israël, op andere plaatsen in de wereld en ook in ons midden af te breken. Amen. Gezongen genadeverkonding: Lied 334 (Het woord dat ik jou geef...) of Lied 316 (Het woord dat u ten leven riep..) Alle liederen zijn uit het nieuwe liedboek 2013, tenzij anders vermeld. 5 Smeekgebed en genadeverkondiging als alternatief voor Kyrië en Gloria 2

3 Kyrie (uit Brazilië) V: Laten we de Eeuwige aanroepen, niet alleen voor onszelf maar voor de hele wereld die heeft Hij geschapen. https://www.youtube.com/watch?v=lighnbce0dm Vertaling: Om uw ontferming roepen wij, o God, om het verdriet en het lijden in deze wereld. De hele schepping is in barensnood; hoor haar zuchten, haar steunen, de schreeuw om hulp van hen die worden onderdrukt; de wanhoop nabij. Kom en daal af om te bevrijden! Wij bidden om rechtvaardige vrede. Wij bidden om vrede die ons koestert en verenigt: Heer, ontferm u! Wij bidden om de kracht waarmee mensen volharden als getuigen van u totdat uw Koninkrijk komt. Kyrie Eleison! Gloria: Lied 993 (Samen op de aarde..) of 309a (Gloria a Dios...) Dienst van het woord V: Het woord van God wijst ons de weg wanneer wij instrumenten van vrede willen zijn in plaats van wapens die doden. Wij lezen de woorden van Jesaja: Eerste lezing: Jesaja 2, Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. 2 Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, 3 machtige naties zullen zeggen: Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 4 Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 3

4 Lied 447, 1,3 (Het zal zijn in het laatste der tijden..) of p. 910 Verzameld Liedboek (Van grond en vuur zult gij ons maken...) V: De apostel Paulus herinnert ons eraan dat God een God van vrede en verzoening is. Leven in vrede en verzoening met onze broeders en zusters terwijl wij worden gescheiden door een enorme muur, is onmogelijk. Een voorwaarde voor vrede en verzoening is, dat alle muren tussen ons worden afgebroken zodat wij elkaar in de ogen kunnen kijken. Tweede lezing: Brief aan de gemeente in Efeze, 2, Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. Muurgebed van Patriarch Michel Saba, geïnspireerd op het gelezen gedeelte uit de brief aan de gemeente in Efeze: U bent gekomen, Heer, om barrières tussen mensen te slechten, om vrede te stichten en mensen samen te brengen, om van ons nieuwe mensen te maken die geen vijandschap kennen, alleen liefde. Zie ons hier nou, in dit land dat gij hebt geheiligd: bestemd tot ontmoeting en verzoening tussen alle mensen Kijk ons hier nou, hier in dit heilige land, waar we nog steeds zijn gescheiden door muren, terwijl we geloven dat u ons allemaal met uw liefde omringt en verenigt. Ontferm u, Heer en hoor onze gebeden. O God, die muren staan er nog steeds en ze zijn zo hoog! Ze zijn er niet voor onze veiligheid, maar om ons van elkaar te isoleren, te verdelen, te discrimineren en te doden. Die muren zwijgen, maar zij brengen strijd en zij bannen de liefde uit. O God, uw kinderen bevechten elkaar op leven en dood. Vernieuw hun harten, maak een einde aan de verspilling van geld en energie aan de muur, zodat wij die kunnen aanwenden voor solidariteit en liefde tussen uw kinderen. Ontferm u Heer, en hoor onze gebeden. Zij zeggen over ons: zij zijn bang. Zij zeggen over ons: zij hebben het goed en zij zijn tevreden. Zij zeggen over ons: zij willen niets weten van wat er aan die andere kant van de muur gebeurt. Wij zeggen over onszelf: wij leven onder bezetting en ons leven is één grote gevangenis. Wij zijn bang en verward. Zo bidden wij samen: Lied 967: 1,2,3 (Zonne der gerechtigheid..) 4

5 Getuigen van de Muur 6 V: De God aan wie wij vragen in ons midden te zijn, is de God die zichzelf laat zien in onze geschiedenis, vanaf de schepping. Hij toont zijn/haar gezicht op verschillende manieren, tijden en plaatsen. In Jezus onthult hij zichzelf ten volle. In hem ontmoeten wij een God die tot ons komt in zwakheid, in de armen, in kwetsbare mensen. De boodschap van het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God" (de eerste brief aan de gemeente in Korinte 1:18). Wij ervaren dat God ons nabij is in mensen die lijden. Daarom luisteren we vandaag naar mensen die dagelijks lijden aan de scheidingsmuur in Israël. Laten we ons openen voor de Palestijnen die vandaag tot ons spreken. Eerste getuigenis 7 van Melvina uit Bethlehem Nadat de muur rond het graf van Rachel was voltooid, wist ik mij geen raad. Er was hier geen sterveling meer te bekennen. Op straat liepen alleen nog katten en honden. De Muur sluit je op in de ervaring dat jou elke vorm van bewegingsvrijheid is ontnomen: elke dag, elke keer dat je met je neus tegen die muur loopt, elke morgen dat ik door het raam naar buiten kijk om de zonsopgang te zien. Als ik naar de muur loop, voel ik dat mijn hart wordt ingesloten alsof de muur in mij is. Als ik de muur zie, schaam ik me dood omdat die muur door mensen is opgericht. V: Laten we bidden: Barmhartige God: muren van onrecht hebben geen recht van bestaan. Wij kunnen ons niet verbergen achter het argument van veiligheid of achter andere argumenten die rechtvaardigen dat wij mensen van elkaar scheiden. Wij erkennen het lijden van mensen, waarvoor wij verantwoordelijk zijn als wij muren oprichten en laten staan; de muur die in Israël mannen, vrouwen, jongeren en kinderen doet lijden en hun toekomst ontneemt. Kom met uw Geest die die ons de kracht geeft muren te slechten en die de muur in Israël zal afbreken. Amen. Tweede getuigenis van Antoinette, nu gedwongen wonend in Bethlehem. Mijn hele leven heb ik doorgebacht in Jeruzalem. Dagelijks was ik daar. Als vrijwilliger was ik verbonden aan een school. Al mijn vrienden wonen daar en ik was meelevend lid van de Anglicaanse kerk in Jeruzalem. Meelevend betekent voor mij dat ik vrijwillig en met vreugde onbetaalde arbeid verricht: ik verzorgde de bloemen en nam deel aan vrouwengroepen. Ik woonde in een door mij betaalde huurflat, maar de toegang werd mij ontzegd omdat ik niet beschik over een identiteitskaart die toegang geeft tot Jeruzalem. Nu kom ik Jeruzalem niet meer binnen. De Muur scheidt mij van de kerk waar ik bij hoor en van mijn leven daar. In Bethlehem leef ik als in een gevangenis. Al mijn contacten met Jeruzalem zijn afgesneden. Bethlehem is nu mijn graf. Ik ben daar levend begraven. V: Laten we bidden: Barmhartige God: wij bidden voor het Palestijse volk in Israël, door de Muur afgesneden van vrienden, familie, van de gemeenschap van mensen. Wij bidden voor hen die hun familie niet 6 zoals te vinden in "Getuigen van Soemoed", Marijke Egelie, Wil van de Meeberg en Iris Wevers, Narratio, ISBN Verschillende mensen kunnen de verschillende getuigenissen lezen. 5

6 kunnen bezoeken, geen toegang hebben tot medische zorg en niet naar heilige plaatsen kunnen gaan. Wij bidden voor mensen als Antoinette die in de schaduw van de Muur alle hoop hebben verloren. Wek ons uit onze slaap en geef ons de moed om op te staan tegen de omstandigheden waaronder onze Palestijnse broeders en zusters moeten leven. Geef stem aan onze stomme monden zodat wij onze stem laten horen tegen deze veiligheidsmuur die voor ons een gevangenis is geworden, door Christus, onze Heer. Amen. Lied 118a (Mijn God zijt gij, u wil ik danken..) Derde getuigenis van Melvina uit Bethlehem De Muur heeft verschrikkelijke gevolgen voor onze economie. In het Arabisch zeg je dat zo: De Muur heeft ons onder het economische nulpunt gebracht. Mijn broer en zijn vrouw hadden winkels met 23 werknemers in Bethlehem. Drieëntwintig families waren afhankelijk van deze onderneming. Deze winkels staan nu zo dichtbij de Muur, dat de klanten weg blijven. Mijn broer moest alle werknemers ontslaan. Alternatief waarvoor benodigd: een beamer en iemand die vertaalt uit het Engels: een filmpje van Youtube over Claire Anastas wier winkel aan drie zijden is ingesloten door de muur. https://www.youtube.com/watch?v=lc7vg3zfxea V. Laten we bidden: Barmhartige God, wij bidden voor de winkeliers die hun inkomsten verliezen door de Muur. Wij bidden voor de gezinnen die de huur van hun huis en het schoolgeld voor hun kinderen niet meer kunnen opbrengen. Hun toekomst is onzeker. Gij roept ons, ons leven te wijden aan vrede en verzoening. Doe ons voor hoe wij van muren die scheiden, bruggen kunnen maken die mensen met elkaar verbinden. Houdt in ons de hoop levend die de Muur kan laten vallen. Dat is de enige weg naar de vrede. Ga ons voor in de strijd die de toekomst opent naar een nieuwe schepping voor alle mensen: een samenleving zonder muren die mensen van elkaar scheiden, door Christus, onze Heer. Amen. Vierde getuigenis van Fayza uit Doha ten zuiden van Bethlehem Ik ben lid van de gemeenteraad en ook huisvrouw. Mijn werk als gemeenteraadslid combineer ik met de zorg voor mijn gezin: ik kook, was en strijk, ik doe de boodschappen en zorg als kostwinner voor mijn man en kinderen. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk. Mijn familie en vrienden versterken mijn sumud 8 en moedigen mij aan, door te gaan met mijn inzet voor de vrede tussen christenen en moslims, tussen mensen uit verschillende religies en culturen. V. Laten we bidden: Barmhartige God, wij bidden voor hen die muziek, dans en andere vormen van expressie inzetten om mensen in de schaduw van de Muur hoop te geven. Wij bidden voor docenten, studenten en artiesten. Open onze harten voor de stemmen van onze broeders en zusters in Palestina. Hun liederen van verzet en hoop bereiken ons over die Muur heen. Help ons, te blijven dromen van vrede in Israël en Palestina en die droom handen en voeten te geven. 8 Arabisch voor: vastberadenheid, moed, kracht, uithoudingsvermogen. 6

7 Spoor ons aan, om samen met hen die verlangen naar rechtvaardige vrede, liederen van bevrijding te blijven zingen, door Christus, onze Heer. Amen. Lied 650, 1, 7 (De aarde is vervuld van goedertierenheid..) Vijfde getuigenis van Ghada uit Bethlehem De Muur lijkt op een waarschuwingsbord met de tekst: Weg van hier! Zo n bord is intimiderend. Als je van het checkpoint naar Gilo gaat, dan kun je zien hoeveel van ons land is onteigend ten gunste van de bouw van de Muur en daarnaast hoeveel van ons eigen land voor ons niet meer toegankelijk is 9. Mijn grootouders bezaten een deel van dat land. Ondanks alles moeten we daar tegen opstaan. Eén vorm van opstand is: doorgaan met ons dagelijks leven. Een andere vorm is: elke dag het Soemoed Huis van Verhalen 10 bezoeken. De Israëli s doen alles om ons uit dit land te verdrijven. Ieder signaal dat er op duidt dat wij hier nog steeds zijn en altijd zullen blijven, is van groot belang. Alles wat door het Soemoed Huis wordt georganiseerd, bijvoorbeeld een concert of een culturele manifestatie, draagt ertoe bij dat we hier kunnen overleven. Een belangrijke factor daarbij is, dat we contact houden met de wereld daarbuiten en de wereld met ons. V: Laten we bidden: God van verzoening: Gij roept ons, in opstand te komen tegen alles dat ons verwijdert van u. Gij roept ons, de machten die ons en ons leven willen bezetten te weerstaan. Wij bidden voor het Palestijnse volk die de Muur als symbool van de dood weerstaan door moed, creativiteit en compassie. O God, open onze ogen voor de mogelijkheden die wij, de internationale gemeenschap en de kerken hebben om het schandaal van de Muur te weerstaan en ongedaan te maken. Maak ons instrumenten van uw vrede, door Christus, onze Heer. Amen Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 156 (Ik heb verstaan Heer, wat gij hebt gezegd.., lied bij Habakuk 3) Aktie Inleidende woorden: V: De Muur die ons omringt, is gemaakt door mensenhanden. Het bestaansrecht van deze muur wordt op vele wijzen gerechtvaardigd: privacy, veiligheid, wooncomfort of onderscheid tussen mijn en dijn. Aanvankelijk werd zelfverdediging 11 als reden voor de Muur genoemd. In de praktijk vernietigt de Muur Palestijnse levens en gemeenschappen, want zij wordt voor een groot deel gebouwd op Palestijns gebied 12 en zo worden wij afgesneden van ons land en van onze natuurlijke bronnen. De Muur scheidt Palestijnen van hun familie en hun vrienden en verbiedt mensen toegang tot andere delen van het land waar zij hadden wonen of werken. De Muur maakt het dagelijks leven bijna ondragelijk en bij de Muur worden Palestijnen die checkpoints moeten passeren om te werken, onderwijs te volgen of een ziekenhuis te bereiken voor noodzakelijke medische behandeling, dagelijks vernederd. Het gaat hier niet 9 Mogelijk wordt hier gedoeld op de brede stroken aan beide zijden van de Muur die om redenen van veiligheid zijn geconfisceerd, voor hen die de DDR ten tijde van de Muur bezochten, een bekend beeld. 10 Arab Educational Institute in Bethlehem met Toine van Teeffelen als directeur De volgende link verwijst naar getuigenissen die het AEI op de Muur heeft bevestigd: 11 tegen de zogenaamd suicidebombers 12 Zie voor informatie: 7

8 meer om een Palestijns- of een Israëlisch probleem maar om mensenrechten, om vragen die de hele wereld aangaan. O God, hoe heeft het met ons zover kunnen komen? Op ons, de internationale gemeenschap, rust de verantwoordelijkheid voor ons zwijgen, ons wegkijken, ons nalaten van actie, terwijl wij weten of kunnen weten van de ramp die de Muur betekent voor het Palestijnse volk. Ontferm u Heer. De leden van de geloofsgemeenschap worden nu uitgenodigd om in de ruimte van samenkomst een muur 13 te maken. Zij krijgen papier/potlood/pen/kleurpotloden/verf om hun boodschappen van vrede, hoop en vrijheid voor het Palestijnse volk vorm te geven in woorden, beelden of tekeningen. Na de kerkdienst kunnen deze boodschappen worden verzameld en per mail worden gestuurd aan onze Palestijnse broeders en zusters Dienst van de gebeden en gaven Inzamelen van de gaven van dankbaarheid Suggesties: Vrienden van Sabeel Nederland, NL33INGB t.n.v. Stichting Vrienden van Sabeel Nederland. Kerk in actie 16 Allen gaan staan Slotlied: Verzameld Liedboek, p. 880, Tussentijds 216 (Komen ooit voeten gevleugeld mij melden..) 13 getekend, geschilderd, door schoenendozen of overbodige stoelen te stapelen of een rij mensen neer te zetten. 14 via 15 Foto van vredesboodschappen uit Nederland, aangekomen in een Palestijns vluchtelingenkamp, als onderdeel van een wereldwiijde actie van de Vrienden van Sabeel Nederland. Info: Marijke Egelie, 16 8

9 Zending Gebed God van verzoening, wij hebben de stemmen van uw volk in Palestina gehoord. Door hen hoorden wij uw stem die vanachter de Muur tot in onze oren is doorgedrongen. Geef ons nu de kracht om in solidariteit met het Palestijnse volk en alle bondgenoten in Israël moedig te strijden totdat de Muur is gevallen. Maak ons één om uit één mond in deze wereld te getuigen van uw trouw en uw goedheid. Maak ons in plaats van stomme getuigen moedige herauten van vrede en recht, van gelijkwaardigheid van alle mensen met dezelfde rechten. Dat bidden wij in de naam van Uw Zoon Jezus Christus die door de weg die hij ging ons allemaal met U heeft verzoend en die ons door de kracht van de Heilige Geest verenigt tot een gemeenschap van mensen. Zo: als dat ene volk van God verheffen wij onze handen, harten en stemmen als wij samen bidden: Onze Vader Zegen van onrust van Franciscus Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden halve waarheden en oppervlakkige relaties. Moge God ons zegenen met boosheid over onrecht, onderdrukking en uitbuiting van mensen zodat wij werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Moge God ons zegenen met tranen die wij plengen voor hen die lijden aan pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat wij onze handen uitstrekken tot troost. Moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 9

Uur van de waarheid Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden

Uur van de waarheid Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden Uur van de waarheid Een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden DEF.KAIROSboekje bw.indd 1 20-01-2010 12:29:11 C o l o f o n Vertaling Rena Netjes en Yolanda Voorhaar Redactie

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Een koning als geen ander!

Een koning als geen ander! Een koning als geen ander! - viering rond woord en brood - Ten Bos, 23 november 2014] Bij het binnenkomen komen misdienaars (namen) en lectoren (namen) met [de voorganger] mee uit de sacristie. Ze stappen

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131 Themagids Voor Kerken, gespreksgroepen en zondagsscholen een uitgave van Stichting Dark & Light Over blindheid in ontwikkelingslande n vanuit Bijbels persp ectief Giro 131 Veenendaal maak zichtbaar verschil

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Dutch The Rapture 65-1204. Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7. De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965

Dutch The Rapture 65-1204. Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7. De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965 Dutch The Rapture 65-1204 Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7 De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965 Inleiding De opmerkelijke bediening van William Branham

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God

10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1. Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 1 Spreken over God 10193_Spreken over God 5.0 22-12-2010 13:17 Pagina 2 Verkrijgbaar bij dezelfde uitgever: dr. J.M. van t Kruis (red.), Protestantse

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

- 2 - Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus.

- 2 - Jullie toegewijde Redder, Jezus Christus. Uit boodschap 28. Het Boek der Waarheid. (Zaterdag 18 december 2010, 9.40 u.) Het Boek der Waarheid wordt de mensheid aangeboden om hen te helpen zichzelf te verlossen door middel van Mijn Hart. Er wordt

Nadere informatie

Themastelling: Gelezen teksten

Themastelling: Gelezen teksten Themastelling: In de Middeleeuwen was er een monnik die in zijn ene hand een brandende fakkel droeg en in zijn andere een emmer water. Wat ga je doen? Vroegen ze? Met de emmer water ga ik de hel blussen

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

Thema: We hebben verontwaardiging nodig Overweging 17 mei 2015 Jan Andreae Met inleiding door Hedy d Ancona

Thema: We hebben verontwaardiging nodig Overweging 17 mei 2015 Jan Andreae Met inleiding door Hedy d Ancona Thema: We hebben verontwaardiging nodig Overweging 17 mei 2015 Jan Andreae Met inleiding door Hedy d Ancona Lector: Hedy d Ancona... Dat mensen zonder papieren op voorstel van onze regering de straat op

Nadere informatie

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee

De dag van de Heer. de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee De dag van de Heer de sabbat of de eerste dag van de week? door Watchman Nee Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin. Openbaring

Nadere informatie

1/5 Het welkom van God

1/5 Het welkom van God Preek:! Pr247 Datum:! 12 sept 2010 Tekst:! Opb 22:17 Lezen:! Opb 22:16-21; Jes 55 Thema:! Welkom! Een lage drempel. Plaats:! Zeist Door:! Gerke Roorda 1/5 Het welkom van God Welkom! is dus het jaarthema.

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

vieren Vechten voor Vrede Veertig weken oorlog en vrede in de kerken Teksten voor vieringen Interview met Peter Nissen over (vredes) kerken

vieren Vechten voor Vrede Veertig weken oorlog en vrede in de kerken Teksten voor vieringen Interview met Peter Nissen over (vredes) kerken Jaargang 1 Mei 2007 vieren Vrede.Vieren is een werkkrant voor de Vredesweek en is een uitgave van vredesorganisatie IKV Pax Christi, het samenwerkingsverband van IKV en Pax Christi Vechten voor Vrede Veertig

Nadere informatie