Politiek, cultuur, taal en religie: Een analyse van het stemgedrag tijdens het Eurovisie Songfestival

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Politiek, cultuur, taal en religie: Een analyse van het stemgedrag tijdens het Eurovisie Songfestival"

Transcriptie

1 Poltek, cultuur, taal en relge: Een analyse van het stemgedrag dens het Eurovse Songfestval door Laura Sperdjk 1 en Mchel Vellekoop 2 Unverstet Twente De Fransen houden net van ledjes n het Engels. Nederland baseert de puntenverdelng vooral op de egenschappen van de ledjes en heeft een sterke voorkeur voor ledjes gezongen door vrouwen. De Baltsche staten spelen elkaar systematsch punten toe. Cyprus en Ierland hebben een sterke voorkeur voor ledjes ut landen met dezelfde relge. Turken woonachtg n Europa stemmen massaal op de Turkse bjdrage aan het Eurovse Songfestval Een econometrsche analyse van dertg jaar Eurovse Songfestval bedt een fraa nkjkje n het Europese stemgedrag. Zo hebben een aantal landen een utgesproken voorkeur voor de ledjes afkomstg van buurlanden en andere landen n hun nabjhed, zelfs na correcte voor overeenkomsten n taal, cultuur en relge. Het lgt voor de hand dt te nterpreteren als bewjs voor vrendjespoltek. Echter, de veelgehoorde beschuldgngen van poltek gekleurd stemgedrag aan het adres van Scandnavë, Oost-Europa en het voormalge Joegoslavë worden net ondersteund door de data. Alleen tegen de Baltsche staten s er overtugend bewjs voor het bevoordelen van elkaars ledjes. Introducte Het Eurovse Songfestval. Volgens sommgen een leuk en spannend evenement en volgens anderen just een afschuweljk camp fenomeen dat het beste zo snel mogeljk van de televse kan verdwjnen Over smaak valt uteraard net te twsten. Echter, welke kant men ook kest, het songfestval s zonder enge twjfel voer voor econometrsten en statstc. De hstorsche gegevens van de afgelopen vjftg jaar nmddels op eenvoudge wjze va nternet te bemachtgen 3 bevatten een rjke hoeveelhed nformate over het stemgedrag van de deelnemende landen en beden een fraa nkjkje n het Europese stemgedrag dens het Eurovse Songfestval. De regels van het songfestval zjn smpel. De deelnemende landen sturen een ledje n. Tjdens het festval worden deze ten gehore gebracht en daarna worden de ledjes beoordeeld door de deelnemende landen zelf, de de punten 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 mogen toekennen. Uteraard mogen de landen geen punten aan zchzelf toekennen. Omdat er de laatste decenna ald meer dan 20 landen meededen, kent elke jury aan een groot aantal ledjes geen enkel punt toe. Voor 1997/1998 werden de punten door professonele jury s toegekend. In 1997/1998 s men overgestapt op televotng, waarbj edereen kan stemmen va telefoon of sms. 4 Met het Eurovse Songfestval 2006 n het vzer (18 en 20 me n Athene) steken beschuldgngen van vrendjespoltek tussen o.a. Oost-Europese landen en de Baltsche staten opneuw de kop op n de meda. Zulke aangngen zjn overgens zo oud als het festval zelf en behoren nmddels tot de jaarljks terugkerende folklore. Wel ljken de beschuldgngen elk jaar extremer te worden. Zo beweerde runner-up Malta dat de wnnaar van vorg jaar (Grekenland) gewonnen heeft dankzj de hoge scores toegekend door andere landen met een substantële relgeus orthodoxe bevolkng zoals Roemenë, Macedonë en Bosnë. Genoeg redenen dus om het Eurovse Songfestval aan een grondge econometrsche analyse te onderwerpen Ze bjvoorbeeld en 4 Snds 2004 s er bovenden een halve fnale om te bepalen welke landen door mogen naar de fnale. 1

2 Aanpak Ons onderzoek rcht zch op de perode We beperken ons tot deze jaren omdat het qua spelregels een relatef homogene perode s. We nemen alleen de landen n beschouwng de n deze perode ten mnste dre keer meededen; dt zjn er totaal 36. Tabel 1 geeft een overzcht van de geanalyseerde landen en het aantal jaren dat deze landen partcpeerden gedurende de perode Om erachter te komen of vrendjespoltek nderdaad een rol speelt dens het Eurovse Songfestval, rchten we ons op een aantal factoren. Ten eerste kjken we of geografsche aspecten nvloed hebben op de puntenverdelng. Uteraard corrgeren we eerst voor overeenkomsten n taal en cultuur tussen landen. Immers, voorkeuren voor naburge landen zouden ook veroorzaakt kunnen worden door lnguïstsche en culture banden tussen de betreffende landen. Als een land na correcte voor laatstgenoemde factoren nog steeds een sgnfcante voorkeur voor naburge landen heeft, kan dt op poltek gekleurd stemgedrag duden. Tevens onderzoeken we of beschuldgngen zoals de van Malta nzake mogeljk relgeus stemgedrag door de data worden ondersteund. Hoewel dt aspect wellcht vergezocht ljkt, s al vaker n de econome aangetoond dat relge de beslssngen van ndvduen kan beïnvloeden. 5 Derhalve s het nteressant om de rol van relge te onderzoeken. Ten derde kjken we of dertg jaar Eurovse de beschuldgngen aan het adres van Turkse mmgranten (en andere nwoners van de Europese Une met een Turkse afkomst) bevestgt. Snds de ntroducte van televotng n 1997/1998 wordt beweerd dat mgratelanden zoals Nederland en Dutsland relatef veel punten aan de Turkse nzendng geven ( patrottsch stemgedrag). Hoewel dergeljke effecten ook een rol kunnen spelen bj andere etnsche groepen, zjn betrouwbare mgratedata voor deze groepen vooralsnog net beschkbaar. Daarom beperken we ons tot de n Europa wonende Turken. Tot slot zullen we de resultaten betrekken op de veelgehoorde beschuldgngen van vrendjespoltek n de meda aan het adres van een aantal landengroepen, zoals de Baltsche staten, het voormalge Joegoslavë en bepaalde Oost-Europese landen. Hoewel er al redeljk wat econometrsch onderzoek naar het Eurovse Songfestval s gedaan 6, rchten de bestaande studes zch op de gemddelde nvloed van bepaalde factoren op het stemgedrag dens het songfestval, waarbj gemddeld wordt over alle deelnemende landen. Wj kezen voor een gedetalleerdere aanpak en onderzoeken het effect van bepaalde factoren op het stemgedrag per ndvdueel land, zodat we ook per land kunnen kjken naar het waarhedsgehalte van beschuldgngen van vrendjespoltek. land # jaren # stemmen land # jaren # stemmen land # jaren # stemmen Belgë Italë Polen Bosnë Joegoslavë Portugal Cyprus Kroatë Roemenë Denemarken Letland 4 92 Rusland Dutsland Ltouwen 4 91 Slovenë Estland Luxemburg Slowakje 3 70 Fnland Macedonë 3 70 Spanje Frankrjk Malta Turkje Grekenland Monaco 5 89 Verengd Konnkrjk Hongarje 4 94 Nederland Zweden Ierland Noorwegen Zwtserland Israel Oostenrjk Tabel 1: Het aantal deelgenomen jaren per land n de perode en het aantal geanalyseerde stemmen per land. Model De hstorsche Eurovse gegevens vormen dus een data set n dre dmenses: het aantal punten van een juryland toegekend aan een ledland n een bepaald jaar. Als te verklaren varabelen kezen we de zogenaamde votng bas b. Dt s het aantal punten s dat land n jaar t toekent aan een ledje j, 5 Ze bjvoorbeeld Iannaccone (1998) en Kuran (1994). 6 Ze bjvoorbeeld Fenn et al. (2005), Haan et al. (2005) en Gngsburgh en Noury (2004). 2

3 mnus het gemddelde aantal punten s tj dat er n dat jaar door de overge landen aan het led van land j wordt toegekend. De reden dat we de bas als verklarende varabele kezen en net het aantal toegekende punten, s dat de bas veel nformatever s over de mate van over- of onderwaarderng van een led door een bepaald land. Immers, een hoog (laag) aantal punten aan een led s pas exceptoneel als het led van de andere landen gemddeld genomen just weng (veel) punten krjgt. Zo endgde Grekenland n 1992 als 5 e op een totaal van 23 landen. In dt jaar kreeg het 12 punten toebedeeld door Cyprus. In 2003 werd Grekenland slechts 17 e van de 26 deelnemende landen, maar n dt jaar kreeg het land wederom 12 punten van Cyprus. Gegeven de utslag zjn de 12 punten n 2003 een veel sterkere ndcate voor een bas dan n Tabel 2 toont een overzcht van de gemddelde bas tussen enkele landen de regelmatg beschuldgd worden van vrendjespoltek, berekend over de perode Deze tabel laat bjvoorbeeld zen dat Cyprus gemddeld 9.2 punten meer aan Grekenland geeft dan de overge deelnemers aan het songfestval. landen gemddelde bas (n punten) Grekenland Cyprus 7.7 Cyprus Grekenland 9.2 Belgë Nederland 0.4 Nederland Belgë 1.5 Denemarken Zweden 3.5 Zweden Denemarken 2.2 Letland Estland 4.0 Estland Letland 5.9 Letland Ltouwen 4.6 Ltouwen Letland 6.1 Estland Ltouwen 0.3 Ltouwen Estland 6.1 Macedonë Roemenë 6.8 Roemenë Macedonë 7.7 Tabel 2: Gemddelde bas over de perode tussen verschllende landen. Voor elk land schatten we een regresse model om de bas van het betreffende land ten opzchte van de deelnemende ledjes te verklaren ut een groot aantal verklarende varabelen. De factoren de we beschouwen zjn: - Geografsche factoren: (1) een ndcator varabele de aangeeft of het juryland en het ledland buren zjn en (2) de afstanden tussen de hoofdsteden van jury- en ledland. - Relge: een ndcator varabele de weergeeft of landen een gemeenschappeljke relge hebben. 7 - Lnguïstsche en culturele factoren: de lexcostatstsche 8 afstand tussen de talen van het juryland en het ledland, de afstanden tussen ver culturele dmenses 9 van het juryland en het ledland. - Performance factoren: (1) led gezongen door man, vrouw of groep, (2) een ndcator varabele de aangeeft of het led n het Engels s gezongen, (3) een ndcator varabele de aangeeft of het led n het Frans s gezongen, (4) de poste van een led n de volgorde van 7 We hebben her alleen gekeken naar relges de n substantële mate vertegenwoordgd zjn n een land, dat wl zeggen dat zj onder ten mnste 20% van de gelovgen n een land beleden moeten worden. 8 De lexcostatstsche afstand tussen twee talen s gebaseerd op het percentage aan elkaar verwante woorden n de talen. Voor een preceze uteenzettng van dt begrp, ze Dyen et al. (1992). 9 We hebben de ver door Hofstede (1980, 1996) gedefneerde culture dmenses gebrukt, nameljk masculnty, ndvdualsm, uncertanty avodance en power dstance. 3

4 optreden en (5) een ndcator varabele de aangeeft of het songfestval plaatsvndt n het ledland. - Etnsche factoren: een ndcator varabele de aangeeft of een juryland behoort tot de groep van landen de snds de jaren zestg een relatef grote populate van Turkse afkomst heeft. Omdat we voor elk ndvdueel land de nvloed van de verschllende factoren op de votng bas schatten, s het mogeljk dat de nvloed van deze factoren verschlt per land. Deze aanpak bedt daardoor nzcht n de verschllen n het stemgedrag tussen landen. Het regressemodel dat we schatten voor elk land schatten heeft dus de volgende vorm: (1) b = α + X k = 1 E( ε ) = 0. X β + ε ; Her s b de votng bas van land naar land j, α een ntercept, β een K-dmensonale kolomvector van coëffcënten, X een K dmensonale rjvector van verklarende varabelen (herboven beschreven) enε een storngsterm. Voor elk land schatten we model (1) met behulp van de klenste kwadraten methode. 10 Resultaten Omdat we voor maar lefst 36 landen model (1) schatten met 19 verklarende varabelen (d.w.z. K = 19 ), rchten we ons alleen op de varabelen de sgnfcant zjn. Omdat dt er nog steeds veel zjn, geven we geen tabel met schattngsresultaten maar beschrjven we n woorden de belangrjkste resultaten. Voor een uteenzettng van de volledge resultaten verwjzen we naar Sperdjk en Vellekoop (2006). De schattngsresultaten maken dudeljk dat taal de belangrjkste factor s n het verklaren van de votng bas. Negen landen prefereren ledjes gezongen n een taal de dcht bj hun egen taal lgt, terwjl twee landen (Zwtserland en Malta) just van exotsche talen houden. Geografsche factoren spelen na taal de belangrjkste rol. Zes landen hebben een voorkeur voor de ledjes van buurlanden, zelfs na correcte voor overeenkomsten n taal en cultuur (Estland, Letland, Ltouwen, Slowakje, Slovenë en Zwtserland). Echter, Macedonë heeft just een afkeer van de bjdragen van buurlanden. Bj veerten landen speelt de afstand tot het ledland een sgnfcante rol n het verklaren van de votng bas, waarbj de meeste landen de ledjes prefereren van landen de dcht bj hen n de buurt lggen. Relge beïnvloedt het stemgedrag van zeven van de 36 landen. Een opvallend resultaat s dat het stemgedrag van twee landen de bekend staan als sterk relgeus (het katholeke Ierland en het orthodoxe Cyprus) nderdaad sgnfcant beïnvloed wordt door godsdenst. Tevens tonen de resultaten aan dat landen met een relatef grote Turkse populate een sgnfcant posteve bas hebben naar de Turkse nzendng. Tabel 3 geeft een overzcht van de meest opvallende resultaten. land Cyprus Grekenland Estland Letland sgnfcante effecten hoge waarderng voor landen de zngen n een verwante taal lage waarderng voor landen de later op de avond optreden hoge waarderng voor landen met een gemeenschappeljke relge hoge waarderng voor ledjes gezongen door mannen hoge waarderng voor landen de zngen n een verwante taal hoge waarderng voor landen de later op de avond optreden hoge waarderng voor dchtbj gelegen landen hoge waarderng voor buurlanden hoge waarderng voor ledjes gezongen door groepen 10 We berekenen de heteroskedastctet-robuuste standaardfouten met behulp van de procedure van Whte (1980). 4

5 Ltouwen Macedonë Nederland Belgë Frankrjk Monaco, Roemenë & Rusland hoge waarderng voor ledjes n het Frans hoge waarderng voor buurlanden hoge waarderng voor landen met een gemeenschappeljke relge hoge waarderng voor duetten hoge waarderng voor ledjes n het Engels hoge waarderng voor ledjes n het Frans hoge waarderng voor buurlanden hoge waarderng voor gastland hoge waarderng voor nabje landen, tenzj een buurland lage waarderng voor buurlanden lage waarderng voor ledjes door mannen lage waarderng voor ledjes door groepen lage waarderng voor duetten hoge waarderng voor ledjes n het Frans hoge waarderng voor landen met vergeljkbare cultuur lage waarderng voor ledjes ut het gastland lage waarderng voor landen met vergeljkbare cultuur lage waarderng voor ledjes n het Engels geen enkele factor beïnvloedt de bas sgnfcant Tabel 3: Overzcht van landen en de factoren de hun votng bas sgnfcant beïnvloeden. De schattngsresultaten laten zen dat er grote verschllen zjn n het stemgedrag van de deelnemende landen. De votng bas van sommge landen s net te verklaren ut de genoemde factoren (wat de suggeste wekt dat deze landen objectef stemmen), terwjl de van andere landen just sterk afhangt van deze varabelen (suggererend dat de landen subjectef stemmen). De braafste jongetjes van de klas zjn Rusland, Roemenë en Monaco (hun stemgedrag s onverklaarbaar ut de door ons beschouwde factoren), terwjl de Baltsche staten, Cyprus en Grekenland en landen van het voormalge Joegoslavë het stoutst zjn (hun stemgedrag hangt heel sterk af van de door ons bekeken factoren). Het s opvallend dat de gemddelde bas van Roemenë aan Macedonë wel heel hoog s (ze Tabel 1), maar dat het stemgedrag van Roemenë tegeljkerd net ut de beschouwde factoren verklaard kan worden. Ook s het opvallend dat het stemgedrag van Nederland als enge van de deelnemende landen grotendeels afhangt van de egenschappen van het ledje (d.w.z. taal en samenstellng performers) en net van andere factoren (op cultuur na). Door de perode voor en na de ntroducte van televotng te beschouwen, wordt dudeljk dat zowel patrottsch als relgeus stemgedrag sterk zjn toegenomen snds televotng de professonele jury s vervng. Dt mag gerust opvallend genoemd worden. Onlangs heeft de Eurovse organsate nameljk overwogen om terug te gaan naar het systeem van professonele jury s vanwege de enorme krtek op televotng. Utendeljk heeft men besloten om televotng toch te handhaven. Onze resultaten tonen aan dat de nvloed van net aan ledjeskwaltet gerelateerde factoren snds de ntroducte van televotng aanzenljk gegroed s. Vrendjespoltek: mythe of realtet? De eerste hamvraag s uteraard of de veel gehoorde beschuldgngen van vrendjespoltek aan het adres van verschllende landengroepen zoals het voormalge Joegoslavë, Scandnavë en Oost-Europa ondersteund worden door onze analyse. Het antwoord op deze vraag s verrassend. Hoewel veel landen een dudeljke voorkeur of afkeur voor hun buren hebben en er dus wel degeljk geografsch gestemd ljkt te worden, s er alleen voor de Baltsche staten sterk bewjs voor vrendjespoltek. Deze landen hebben een sterke voorkeur voor elkaar, zelfs na correcte voor overeenkomsten n taal, cultuur en relge. Voor de andere landen de regelmatg beschuldgd worden, toont het model aan dat netpolteke factoren (zoals taal, cultuur en relge) het stemgedrag voor het grootste gedeelte kunnen verklaren. Zo bljkt de enorme bas van Grekenland en Cyprus n grote mate verklaard te kunnen worden ut de gemeenschappeljke taal en relge. 5

6 Wanneer wnt Nederland het Eurovse Songfestval? Chauvnstsch als we zjn, s de tweede hamvraag natuurljk wanneer ons egen land weer de Eurovseoverwnnng n de wacht gaat slepen. De laatste was n 1975, toen de Enschedese groep Teach-n won met het led Dng-a-dong. Gaan de dames van Treble ons dt jaar naar de vctore leden? Nederland heeft n elk geval de pech slechts twee buren te hebben. Hoewel wj Belgë rjkeljk met punten bedelen (de gemddelde bas n de perode was punten), zjn onze zuderburen een stuk mnder harteljk naar ons toe (gemddelde bas slechts punten). Dutsland s ets doller op ons dan Belgë, maar zal ons met een gemddelde bas van punten zeker net aan de overwnnng helpen. Kortom, als Nederland voor het zoveelste jaar wederom laag endgt, dan hoeven we dat net langer alleen te wjten aan onze slechte ledjes. Nederland heeft gewoon net genoeg buren en de wenge buren de we hebben laten ons behoorljk n de steek. Wat dat betreft kan Nederland eerder een verre vrend dan een net zo n goede buur gebruken. Ofwel, het s de hoogste d om de Nederlands-Cyprotsche betrekkngen te versterken Lteratuurverwjzngen - Dyen, I., Kruskal, J. & Black, P. (1992), An ndo-european classfcaton: A lexostatstcal experment, Transactons of the Amercan Phlosophcal Socety 82 (5). - Fenn, D., Suleman, O., Efstathou, J. & Johnson, N.F. (2005), How does Europe make ts mnd up? Connectons, clques and compatblty between countres n the Eurovson Song Contest, te verschjnen n Physca A. - Gnsburgh, V. & Noury, A. (2004), Cultural votng: The Eurovson Song Contest. Workng Paper. - Haan, M., Djkstra, G. & Djkstra, P. (2005), Expert judgement versus publc opnon - Evdence from the Eurovson Song Contest, Journal of Cultural Economcs 29, Hofstede, G. (1980), Culture s Consequences, Sage, Beverly Hlls, Calforna. - Hofstede, G. (1996), Cultures and Organzatons, McGraw-Hll, London. - Iannaccone, L. (1998), Introducton to the economcs of relgon, Journal of Economc Lterature 36, Kuran, T. (1994), Relgous economcs and the economcs of relgon, Journal of Insttutonal and Theoretcal Economcs 150, Sperdjk, L. & Vellekoop, M. (2006), Geography, culture, and relgon: Explanng the bas n Eurovson Song Contest votng. Ze wwwhome.math.utwente.nl/~sperdjkl. - Whte, H. (1980), Heteroskedastcty consstent covarance matrx estmator and a drect test for heteroskedastcty, Econometrca 48,

De waarde van de CIO

De waarde van de CIO organsatestructuur De waarde Model voor de toegevoegde waarde In de afgelopen decenna s de rol van IT n de bedrjfsvoerng steeds groter geworden. Door het toenemende belang van IT neemt ook de nvloed en

Nadere informatie

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID.

Vluchtstroken in Tunnels. Nodig? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. Vluchtstroken n Tunnels Nodg? WERKGROEPGEVORMD DOOR: DIRECTIE SLUIZEN EN STUWEN OIENST VERKEERSKUNDE DIRECTIE NOORD. HOLLAND DIRECTIE ZUID. HOLLAND V L Ü'C H T S T R O K EN I N T U N N E L S N O D I G?

Nadere informatie

De Rotondeteller in de praktijk

De Rotondeteller in de praktijk Tr a v e r s e Nummer 32, januar 2013 ASVV geactualseerd DTV Consultants actef n Europa Eerste audtors Verkeersvelghed rjkswegennet gecertfceerd Geslaagd partcpateproces Wtte de Wthstraat Rotterdam Cursussen

Nadere informatie

Rapport 270304001/2009

Rapport 270304001/2009 Rapport 270304001/2009 I. Storm J. Jansen A.J. Schut Effecten van beledsmaatregelen buten het volksgezondhedsdomen op de gezondhed Een verkennende stude RIVM-rapport 270304001/2009 Effecten van beledsmaatregelen

Nadere informatie

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey

INLEIDING. tot de ECONOMETRIE. Prof. Dr. E. Omey Prof. Dr. E. Omey INLEIDING tot de ECONOMETRIE Utgeverj Den Arend 3rd Edton Utgeverj DEN AREND bvba Mechelsesteenweg 138/1 B-2820 Bonheden Belgum Wetteljk Depot: D/2004/5027/11 ISBN 90 5610 288 5 VOORWOORD

Nadere informatie

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen

Match-mismatch in de O&O-bestedingen van Vlaamse en Belgische bedrijven in termen van de evolutie van sectoriële aandelen 32 Match-msmatch n de O&O-bestedngen van Vlaamse en Belgsche bedrjven n termen van de evolute van sectorële aandelen Wm Meeusen (Unverstet Antwerpen) Sgrd Suetens (Unverstet Antwerpen) 2 E n g l s h Englsh

Nadere informatie

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring

Virtual LSD, een immersieve audiovisuele ervaring Facultet Wetenschappen Departement Computerwetenschappen Vrtual LSD, een mmerseve audovsuele ervarng door Robby WAUTERS Promotor : Prof. dr. r. E. DUVAL Proefschrft ngedend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37

Inhoud leereenheid 1. Van informatiemodel naar informatiesysteem. Introductie 15. Leerkern 16. Terugkoppeling 37 Uitwerking van de opgaven 37 Inhoud leereenhed 1 Van nformatemodel naar nformatesysteem Introducte 15 Leerkern 16 1 Wat s model-drven development? 16 1.1 MDD voor gegevensntenseve toepassngen 16 1.2 Systeemgenerate 16 1.3 Informate,

Nadere informatie

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ',

',; ' ^ - ' F^~- ^ ' ^-t. , ' s ' i ', leven, vrjhed, egendom, absolute rechten van het ndvdu Maandblad No. 25. Oplage: 1500 exemplaren. Verantwoordeljk Utgever: r. H. J. Jongen Februar 1980. ^ _ Hekantvenstraat_39-2190 Essen_-_Belgë. De VRIJBRIEF

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Het vervoer van morgen begint vandaag

Het vervoer van morgen begint vandaag 01010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011 STT 78 Het vervoer van morgen begnt vandaag Stchtng Toekomstbeeld der Technek 1001010101100111 10001010100111001010 10101011001111100101101010100101010101001011101010000101001010101110101100011010110110011100101010001110100101

Nadere informatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie

Achter elke revalidant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revalidatie Achter elke revaldant staat een team. DE VOGELLANDEN centrum voor revaldate Achter elke revaldant staat een team. Revaldatecentrum na ten jaar klaar om ut te vlegen, zo kopte de regonale krant De Stentor

Nadere informatie

Papendrecht f&liedrecht

Papendrecht f&liedrecht r% MPGPD2012053010370696 BBBBBBM^rarl^^ Papendrecht f&ledrecht GPD 30.05.2012 0696 T 078-644 98 80 E nfotaobop.nl Podermoen 12 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de leden van de gemeenteraad van de

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht

Gemeentefonds verevent minder dan gedacht Gemeentefonds verevent mnder dan gedacht Maarten A. Allers Drecteur COELO en unverstar hoofddocent aan de Rjksunverstet Gronngen De rjksutkerng aan gemeenten wordt verdeeld op bass van utgangspunten de

Nadere informatie

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering

Mens en organisatie in de perfect storm van digitalisering Inzcht n de dgtale Mens en organsate n de perfect storm van dgtalserng Iedereen heeft te maken met de dgtalserng van onze maatschappj. Door de enorme groe van beschkbare nformate, aangewakkerd door technologe,

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1

De convergentie van ITIL V3 en COBIT 4.1 softwareontwkkelng bedrjfsprocessen De convergente van ITIL V3 en COBIT 4.1 Raamwerken meer complementar Vorg jaar s een neuwe verse verschenen van de twee bekende en veel gebrukte nternatonale raamwerken

Nadere informatie

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering

Vragenlijsten: van ontwikkeling tot kwaliteitsverbetering Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla X Y ) ' )( ( ) )( ' ( ) ' ( ) ( 3 tr tr tr Q y y r r Vragenljten: van ontwkkelng tot kwaltetverbeterng Fouad Rmla BWI werktuk Facultet der

Nadere informatie

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door

haminfo 7 Nieuwjaarsreceptie Gemeente lanceert nieuwe huisstijl bewoners Warm en energiezuinig de winter door hamnfo Tweemaandeljks nfoblad van de gemeente Hamme 16 de jaargang januar - februar 2012 4 Gemeente lanceert neuwe husstjl 7 Neuwjaarsrecepte bewoners 9 Warm en energezung de wnter door Een neuw jaar 03

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E GEBRUIKSAANWIJZINGEN NEDERLANDS DVD-SPIELER/ VIDEOCASSETTERECORDER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV AUDIO MONITOR SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + OK TV/VCR PR PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL NEDERLANDS

Nadere informatie

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011

Brakel infomagazine. containerpark. P. 12-13 vernieuwing & uitbreiding. Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 1 - November 2011 rakel nfomagazne Gemeenteljk nformateblad - Jaargang 1 - November 2011 nr 3 contanerpark P. 12-13 verneuwng & utbredng rekenng 2010 p. 8 goedgekeurd Socaal p. 10 Verhuurkantoor hus aan hus p. 14 ophalngen

Nadere informatie

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135

Cloudproviders. in kaart gebracht. Wie biedt welke wolk QUADRANT COMMUNICATIONS. De Standaard. Page 1 / 7 SILICON GROUP 26135 Auxpress Page: 7 n Dgtale wolk Crculaton: 107603 631dd6 1768 We bedt welke wolk Cloudprovders n kaart gebracht Auxpress Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B 1160 Bruxelles/Brussel T +32(0)2 514 64

Nadere informatie

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning

Operational excellence vereist excellente procesondersteuning bedrjfsvoerng Operatonal excellence verest excellente procesondersteunng Esen aan bedrjfsvoerngssystemen worden steeds hoger Organsates moeten tegenwoordg hun processen goed geregeld hebben. Om deze operatonal

Nadere informatie

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Het ESPAD-verslag van 2007 1 Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Samenvatting 3 Voorwoord Met genoegen presenteren wij een samenvatting van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

The new Art of Smart. Loewe Art.

The new Art of Smart. Loewe Art. The new Art of Smart. Loewe Art. Puur. Compleet. My Perfect Entertanment. De neuwe Loewe Art levert met overtugng de beste technek n een slank ontwerp: Heldere ljnen, twee elementen van hoogwaardge chroom,

Nadere informatie