Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 29 Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden September 2009 december 2009 De Bilt Breukelen Bunnik Houten IJsselstein Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater Utrecht Utrechtse Heuvelrug Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Zeist

2 Pagina 2 van 29 Versie augustus 2009

3 Pagina 3 van 29 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Waarom dit actieplan? Deelnemende partijen en werkwijze Leeswijzer Analyse Arbeidsmarkt en stage- en BBL markt Arbeidsmarkt BBL markt Stagemarkt Wat gaan we doen? Regionale visie Doelstellingen en strategie Samenvatting Samenhang met landelijke programmalijnen Samenwerking in de regio Regie en sturing Uitvoering Administratie, beheer en verantwoording Regionaal Communicatieplan Begroting...29 Bijlage 1 Overzicht bestuurders regio Utrecht-Midden...30 Bijlage 2 Overzicht deelnemers regiosessies...31 Bijlage 3 Overzicht BBL deelnemers Utrecht-Midden Bijlage 4 - Project School Ex Plus...34 Bijlage 5 - Jongerenvoucher...37 Bijlage 6 - Fitbanen...38

4 Pagina 4 van 29 Managementsamenvatting Waarom dit plan? Binnen nu en enkele weken zullen naar schatting enkele duizenden jongeren uit onze regio al dan niet met een diploma de arbeidsmarkt betreden. Het aantal vacatures is echter aanzienlijk afgenomen. Op de huidige arbeidsmarkt zijn de oudere werknemers met meer ervaring aantrekkelijker voor de werkgever dan de jongeren die net van school komen. Het gevolg is een stijging van de jeugdwerkloosheid. Eind juni 2009 was de stand van het aantal niet werkende werkzoekende jongeren in onze regio. Dit is al een stijging van 39% ten opzichte van een jaar geleden. Zodra de economie weer aantrekt, zijn echter deze jongeren hard nodig om de klappen van de vergrijzing op te vangen. Daarnaast zullen jongeren die nu (lang) aan de kant staan, gedurende hun gehele loopbaanontwikkeling hiervan de gevolgen ondervinden. Verder willen wij als regio dat onze jonge mannen en vrouwen een goede start maken van hun loopbaan en hun plek vinden in de samenleving. Om al deze redenen gaan wij als regio gezamenlijk de strijd aan om jeugdwerkloosheid terug te dringen. Wat gaan wij doen? Onze koers bij de aanpak van jeugdwerkloosheid is tweeledig: Op de korte termijn inzetten op het zo snel mogelijk jongeren begeleiden terug naar school of naar werk in de huidige kansrijke sectoren en de toekomstige groeisectoren. Op de lange termijn zetten we in op scholing en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om deze koers te volgen stellen wij onszelf vier doelstellingen met bijhorende strategieën en resultaten: 1. Jongeren langer op school houden Jongeren die nu van school komen worden aangespoord langer door te leren. In aanvulling op het School Ex Programma zorgen wij voor een sluitende aanpak via huisbezoeken aan jongeren die niet reageren op de oproep van de ROC's om door te leren (Project School Ex Plus). Deze actie is met name gericht op de groep kwetsbare jongeren die niet op eigen kracht de weg naar de arbeidsmarkt of onderwijs kunnen vinden. Daarnaast zullen we ons richten op de voortijdig schoolverlaters die via de RMC acties in beeld zijn, maar die nog geen passende dienstverlening ontvangen (Project RMC Plus). Het resultaat van deze acties is dat men name de kwetsbare jongeren in beeld worden gebracht en een aanbod krijgen om langer op school te blijven / terug naar school te gaan. 2. Jongen maken hun opleiding af Jongeren krijgen de gelegenheid om hun opleiding af te maken via voldoende beschikbare stage of BBL plaatsen. We sluiten hierbij aan bij het landelijke programma Leerwerkbanen / Stages van UWV WERKbedrijf en COLO. We zetten in op ten minste 64 extra BBL plaatsen via landelijke sectorafspraken (Bouw, Politie, Zorg, Metaal) en regionale sectorafspraken met O&O fondsen en / of brancheorganisaties (Project leerwerkbanen / stages voor Utrecht-Midden). Daarnaast zal onze leerwerkloket in samenwerking met de werkgeversservicepunten 100 extra BBL plaatsen werven in de periode september december Verder willen we in samenwerking met de

5 Pagina 5 van 29 provincie investeren in de regionale COLO barometer om accuraat inzicht te hebben in de ontwikkeling van de BBL plaatsen en stageplaatsen. 3. Jongeren gaan zo snel mogelijk aan de slag via regulier werk De groep jongeren die aan het werk kunnen moeten ook zo snel mogelijk aan de slag. De reguliere instrumenten hiervoor (jongerenloket en werkgeversservicepunt) zullen versterkt worden ingezet om de extra instroom van jongeren zo snel mogelijk te bemiddelen. Verder zetten wij een aantal aanvullende instrumenten in om plaatsing op regulier werk zo goed mogelijk te ondersteunen. Denk hierbij aan de Jongerenvoucher; de werkgever ontvangt deze eenmalige voucher als hij / zij een jongere regulier in dienst neemt voor de duur van ten minste 6 maanden. De hoogte van de voucher is 2.848,08 voor jongeren van 18 t/m 21 jaar en 5.348,16 voor jongeren van 22 t/m 26 jaar. Daarnaast kan voor de groep jongeren die het nodig hebben Job Coaching en Nazorg worden ingezet om uitval uit het arbeidsproces te voorkomen. Het resultaat van deze acties is 480 plaatsingen van jongeren naar een leerwerkbaan / reguliere baan in de periode september december Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt Voor een groep jongeren met een MBO of HBO/WO diploma is regulier werk op de korte termijn in de recessiesectoren niet beschikbaar. Ook het teruggaan naar school is geen optie. Het is van groot belang dat deze jongeren 'fit' worden gehouden voor de arbeidsmarkt. Dit doen wij via de inzet van 25 fitbanen met een duur van 6 maanden. Het doel hiervan is om de eigen CV op te bouwen, werkervaring op te doen en een netwerk bij werkgevers op te bouwen. Hoe gaan wij dat doen? Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren maken wij optimaal gebruik van de subregionale uitvoeringsstructuren. Dat betekent een grote rol voor de jongerenloketten en werkgeversservicepunten van Kromme Rijn Heuvelrug, Lekstroom en Utrecht / Leidsche Rijn. Het uitgangspunt hierbij is dat alle voorzieningen uit dit plan voor alle jongeren uit de regio beschikbaar zijn. De regie en sturing wordt als volgt vormgegeven: de bestuurders van de regio komen tijdens een bestuurlijke jeugdtop eenmaal per jaar bijeen om de resultaten te beoordelen en de koers voor het vervolg te bepalen. Verder zal het regionetwerk jeugdwerkloosheid (dit netwerk bestaat uit een (wisselende) vertegenwoordiging van de betrokken organisaties) tussentijds zorgen voor monitoring en bijsturing van de resultaten. Ook zal het regionetwerk deelnemers afvaardigen voor de implementatiegroepen. In de implementatiegroepen worden bovenstaande acties projectmatig uitgevoerd. Hierbij wordt zo efficiënt mogelijk aangesloten bij de reguliere werkwijzen / capaciteit. In de tweede helft van augustus wordt hiervoor een implementatieplan vastgesteld. De implementatie wordt ondersteund door een regiocoördinator, projectadministratie en communicatiecampagnes gericht op zowel jongeren als werkgevers. Dit plan is opgesteld op basis van de nu beschikbare informatie over de arbeidsmarkt en de landelijke instrumenten. Wij houden ons het recht voor de benoemde acties en begroting gedurende de looptijd aan te passen op basis van gewijzigde arbeidsmarktomstandigheden, nieuw beschikbare informatie en / of voortschrijdend inzicht.

6 Pagina 6 van 29 1 Inleiding 1.1 Waarom dit actieplan? Binnen nu en enkele weken zullen naar schatting enkele duizenden jongeren uit onze regio al dan niet met een diploma de arbeidsmarkt betreden. 1 Zij zullen op zoek gaan naar een baan of ervoor kiezen om verder te leren. Onze arbeidsmarkt is echter aanzienlijk veranderd; de vacatures nemen af en de oudere werknemers met meer ervaring zijn aantrekkelijker voor de werkgever dan de jongeren die net van school komen. Het gevolg is een stijging van de jeugdwerkloosheid. Eind juni 2009 was de stand van het aantal niet werkende werkzoekende jongeren Dit is al een stijging van 39% ten opzichte van een jaar geleden in de regio Utrecht-Midden. De stijgende jeugdwerkloosheid in onze regio is om meerdere redenen ontoelaatbaar: 1. Zodra de economie weer aantrekt, zijn de jongeren hard nodig om de klappen van de vergrijzing op te vangen en de economische groei op peil te houden. 2. Jongeren die nu (lang) aan de kant staan, zullen gedurende hun gehele loopbaanontwikkeling hiervan de gevolgen ondervinden. 3. Als regio gunnen wij onze jonge mannen en vrouwen een eerlijke kans op de start van hun loopbaan en de mogelijkheid om op eigen benen te staan. 4. Jeugdwerkloosheid raakt de samenleving als geheel; denk aan de gevolgen op het gebied van armoede en sociale samenhang. Om al deze redenen gaan wij als regio gezamenlijk de strijd aan om jeugdwerkloosheid terug te dringen. In dit plan lichten wij toe welke acties wij hiervoor zullen ondernemen en welke resultaten we verwachten. 1.2 Deelnemende partijen en werkwijze De deelnemende partijen aan dit Actieplan bestaan uit alle gemeenten van de regio Utrecht- Midden samen met onze partners UWV WERKbedrijf, ROC Midden Nederland, ROC ASA, COLO, VNO-NCW Midden en MKB-Midden. Op 26 juni 2009 heeft in Utrecht een regionale Arbeidsmarkttop plaatsgevonden met de regiogemeenten en het UWV WERKbedrijf. Tijdens deze bijeenkomst hebben zowel de deelnemende gemeenten als het UWV WERKbedrijf aangegeven het probleem van de stijgende jeugdwerkloosheid te onderkennen en tot een regionaal actieplan te willen komen voor de bestrijding ervan. Marka Spit, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Utrecht en ambassadeur van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden heeft hierbij het mandaat gekregen om namens de regiogemeenten de opdracht van Staatssecretaris Klijnsma aan te nemen om een regionaal actieplan in te dienen. Voor een overzicht van de bestuurders van de gemeenten die dit plan hebben ondertekend, wordt verwezen naar bijlage 1. Vervolgens is in enkele regiosessies in de periode juli augustus 2009 met de partners en vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten het Actieplan inhoudelijk uitgewerkt. Voor een overzicht van de deelnemers aan de regiosessies wordt verwezen naar bijlage 2. 1 Landelijke schattingen gaan uit van circa jongeren die per september 2009 hun opleiding hebben afgerond (Bron: Tegen de stroom in, Hans de Boer)

7 Pagina 7 van 29 Dit actieplan heeft betrekking op acties in de periode september december 2009 op basis van het vastgestelde budget van 2,8 miljoen. Voor 2010 en 2011 worden nieuwe plannen voorbereid waarbij we gebruik zullen maken van de regionale ervaringen van Dit plan is opgesteld op basis van beperkt beschikbare informatie. Zo ontbreekt bijvoorbeeld op dit moment concrete informatie over de landelijke sectorale arrangementen. Wij houden ons het recht voor de benoemde acties en begroting gedurende de looptijd aan te passen op basis van nieuw beschikbare informatie en / of voortschrijdend inzicht. 1.3 Leeswijzer Voor het uitwerken van onze actieplan staan we eerst stil bij de stand van zaken op de arbeidsmarkt, de stage- en BBL markt (hoofdstuk 2). We gaan na wat de concrete ontwikkelingen zijn in vraag en aanbod en wat dit betekent voor onze beleidskeuzes. In hoofdstuk 3 volgt op basis van deze analyse onze doelstellingen en bijhorende strategieën en activiteiten. In hoofdstuk 4 gaan we in op de wijze waarop we dit plan als regio zullen uitvoeren. Hoofdstuk 5 bevat ten slotte de begroting.

8 Pagina 8 van 29 2 Analyse Arbeidsmarkt en stage- en BBL markt 2.1 Arbeidsmarkt Aanbod Zoals hierboven genoemd telt onze regio eind juni niet werkende werkzoekende jongeren tussen 16 en 27 jaar. Dit is een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar waarbij vooral sprake is van een forse stijging onder jonge mannen en onder de groep hoger opgeleide jongeren (HBO en WO). Ondanks de forse stijging onder de groep hoger opgeleide jongeren, heeft van deze jongeren ongeveer tweederde slechts een opleiding op basisonderwijsniveau (25,4%) of VMBO niveau (40,5%). Dat betekent dat tweederde in ieder geval geen startkwalificatie heeft. De overige éénderde is grotendeels (27,9%) afkomstig van mbo / havo / vwo. 2 Verder heeft een klein deel (3,5%) een HBO achtergrond en een nog kleiner deel (2,7%) een universitaire achtergrond. De huidige niet-werkende werkzoekende jongeren zijn op zoek naar ongeschoold werk, administratie en commercie (laag en middelbaar niveau), en laag niveau verzorgende beroepen. Met de verwachte instroom van hoger opgeleide jongeren in september zal de vraag naar vacatures voor hoger geschoolde arbeid toenemen. Over de instroom van schoolverlaters op de arbeidsmarkt zijn op het niveau van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden vooralsnog geen cijfers bekend. Op het niveau van de stad Utrecht weten we dat er jaarlijks circa jongeren die in Utrecht wonen slagen voor lager en middelbaar beroepsonderwijs. 3 Daarnaast stroomt jaarlijks een groep zonder diploma uit het lager en middelbaar beroepsonderwijs. Uit het School Ex programma zal blijken hoeveel jongeren van plan zijn door te leren, of de arbeidsmarkt te betreden. Tot nu toe hebben ongeveer 1/3 van de scholieren gereageerd op de actie. Uit een eerste indicatieve beoordeling van de teruggestuurde kaartjes van de jongeren, blijkt dat circa 50% zal doorgaan in het onderwijs, 20-25% weet het niet en 20% geeft aan werk te hebben Vraag Ondanks de economische crisis kent onze regionale arbeidsmarkt nog steeds vacatures. Hieronder is een overzicht opgenomen van kansrijke beroepen: Veel kans (veel vacatures, weinig aanbod / concurrentie) Nww totaal Nww<6mnd Vraag Typering Productiemedewerker Zeer krap Leider Kinderopvang Krap 2 Deze groep bevat dus jongeren met een startkwalificatie, met uitzondering van de jongeren met een MBO I of II diploma. 3 Bron: Gemeente Utrecht (2009) Utrecht Werkt / Arbeidsmarkt, Bestuursinformatie in opdracht van SoZaWe. 4 Deze verdeling is een zeer indicatieve raming op basis van de eerste resultaten van het School Ex Programma; het biedt echter mogelijkheden om het aanbod op de arbeidsmarkt beter te kunnen inschatten.

9 Pagina 9 van 29 Nww totaal Nww<6mnd Vraag Typering Datatypist Zeer krap Taxichauffeur Zeer krap Objectbeveiliger Zeer krap Medewerker klantenservice Zeer krap Postsorteerder Zeer krap Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) Zeer krap Beveiligingsbeambte Zeer krap Postbezorger Zeer krap Callcenter medewerker (outbound) Zeer krap Buschauffeur lijndienst / stadsdienst Zeer krap Manager Servicedesk ict Zeer krap Gemiddelde kans Nww totaal Nww<6mnd Vraag Typering Helpende thuiszorg Gemiddeld Inpakker handmatig Gemiddeld Winkelassistent Gemiddeld Tabel 1 en 2: Overzicht kansrijke beroepen Utrecht-Midden (UWV Rapportage 26 mei 2009) 5 Daarnaast valt een aantal sectoren te onderscheiden dat om verschillende redenen kansrijk is. Denk hierbij aan: Top 5 kansrijke sectoren op basis van conjunctuurgevoeligheid: Zorg, onderwijs, openbaar bestuur en overigen sectoren (voedingsmiddelenindustrie, personen vervoer, vervoer food- en agrisector, grond-, weg- en waterbouw, bouw publieke sector, onderhoudsproductie, handel food, supermarkten, fastfood, recreatiesector, juridisch en economische dienstverlening, beveiliging, zakelijke dienstverlening publieke sector). Top 5 kansrijke sectoren op basis van een groot aandeel in de werkgelegenheid: zakelijke dienstverlening, groothandel, gezondheidszorg en welzijnszorg, onderwijs en detailhandel. Top 5 kansrijke sectoren op basis van een groot aandeel grote bedrijven: nutsbedrijven, openbaar bestuur, gezondheidszorg en welzijnszorg, financiële diensten en onderwijs. Top 5 kansrijke sectoren op basis van een groot aandeel laagopgeleiden 6 : landbouw, transport, bouw, horeca en handel. Top 5 kansrijke sectoren op basis van een te verwachten grote vervangingsvraag: onderwijs, openbaar bestuur, landbouw, zorg, industrie en transport. De mate waarin de bovenstaande sectoren in de huidige specifieke situatie kansrijk zijn, is afhankelijk van de analyse van het aanbod op de arbeidsmarkt, namelijk de kenmerken van de huidige werkzoekende jongeren en de nieuwe instroom op de arbeidsmarkt in september Analyse De regionale arbeidsmarkt kenmerkt zich door conjuncturele schommelingen maar ook door een aantal structurele fricties tussen vraag en aanbod. Denk hierbij aan: 5 De vacatures voor hoger opgeleiden zijn in dit overzicht van UWV niet opgenomen. 6 Opleidingsniveau laag: ongeschoold t/m vmbo-niveau, opleidingsniveau middelbaar: mboniveau/havo,vwo, opleidingsniveau hoog: hbo/universitair

10 Pagina 10 van 29 De vraag groeit op termijn weer sneller dan de beroepsbevolking: dit vormt een gevaar voor de economische groei. Opleidingskeuze sluit niet aan bij de vraag. Opleidingsniveau van het niet benutte aanbod sluit niet aan op de vraag. Niet benutte aanbod heeft specifieke wensen (deeltijd, werktijden enzovoort). Een deel van het niet benutte aanbod is niet gewild op de arbeidsmarkt BBL markt De leerbanen van de groep jongeren met een BBL-leerroute komen als gevolg van de economische crisis in gevaar. De grootste knelpunten doen zich voor bij de volgende branches 8 : Over het algemeen is er een evenwicht, in sommige opleidingen een tekort (Geel) AV, Multimedia en gaming Artiesten, theater en evenementen Groothandel Food / Non-Food Zorg Dokter-, apotheek-, tandartsassistenten Transport en logistiek Over het algemeen is er een tekort, in sommige opleidingen een evenwicht (Oranje) Welzijn Dierenverzorging Tabel 3: Overzicht opleidingen met BBL problematiek (COLO Barometer juni 2009, district Midden- West) Uit een inventarisatie bij de twee grootste ROC's in onze regio, namelijk ROC Midden Nederland en ROC ASA blijkt dat in het leerjaar onze regio circa BBL deelnemers met een BBL plaats kende, (waarvan ca bij ROC Midden Nederland en 223 bij ROC ASA, zie bijlage 3). Doordat meer jongeren als gevolg van de economische crisis zullen kiezen voor langer op school blijven, zal dit aantal van vermoedelijk stijgen in Een deel hiervan zal niet in staat zijn een BBL plaats te vinden. Als we de landelijke verdeling van COLO toepassen op deze groep van circa 7800 BBL deelnemers, dan zal een kwart, namelijk circa hiervan moeite hebben om de BBL baan vast te houden. Daarnaast zal van de nieuwe instroom van BBL-ers vermoedelijk 1/3 problemen krijgen bij het vinden van een BBL baan. Zo wordt binnen onze regio in de technische installatiebranche een terugloop van 35% in het aantal BBL plaatsen voor leerlingen met niveau 2/3 verwacht. Het gaat hierbij om de 7 Bron: presentatie UWV tijdens de Arbeidsmarkttop Utrecht-Midden op 26 juni Bron: COLO Barometer juni 2009, district Midden-West (district Midden-West bestaat niet alleen uit de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden maar ook uit de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, Holland-Midden, Holland-Rijnland en Utrecht-Oost). 9 We gaan op basis van de COLO prognose ervan uit dat ca 30% van de huidige BBL-ers (gediplomeerd) uitstroomt. Het restant wat doorleert is ca Hiervan zal een kwart, dus ca moeite hebben met behoud van de BBL plaats.

11 Pagina 11 van 29 volgende beroepen: elektrische huisinstallaties, sanitair installateur en verwarmingsinstallateur Stagemarkt Een stageplaats is een werkervaringsplaats van bepaalde duur voor de beroepspraktijkvorming (bpv) binnen de MBO BOL-opleiding. De omvang van de bpv varieert van 20 tot 60% van de opleidingsuren. In verband met de verslechterde arbeidsmarktsituatie wordt verwacht dat 15 tot 20% meer jongeren met een mbo-diploma een jaar extra doorleren binnen het mbo. (Exacte gegevens komen uit het School Ex Programma van de ROC s.) Dit geldt zowel voor jongeren die komen uit een BOL opleiding als voor jongeren uit een BBL opleiding en met ontslag bedreigd worden of ontslagen worden. Voor een extra jaar opleiding hebben deze deelnemers een stageplaats nodig. Gebruikelijk is dat ongeveer 30% na het behalen van het mbo-diploma doorgaat in het mbo-onderwijs, nu dus naar verwachting 45 à 50%. Deze extra stageplaatsen moeten geworven worden in een sterk teruglopende stagemarkt. 11 Voor de volgende doelgroepen jongeren (t/m 27 jaar) dienen in de hele regio extra stageplaatsen geworven te worden: 1- jongeren zonder startkwalificatie (terug in opleiding) 2- jongeren met startkwalificatie 3- jongeren die een jaar extra doorleren in een BOL opleiding. 10 Deze gegevens zijn afkomstig van de OTIB, opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf. De gegevens dateren uit de maand mei 2009 en zullen in september worden herijkt. 11 Bron: COLO

12 Pagina 12 van 29 3 Wat gaan we doen? 3.1 Regionale visie Mede op basis van de analyse van de arbeidsmarkt en de ervaringen tot nu toe komen wij tot de volgende koers als regio: Bij de aanpak van jeugdwerkloosheid zetten we in op het opvangen van de effecten van de conjuncturele schommelingen en tegelijkertijd het verstevigen van de structurele kenmerken van de arbeidsmarktregio. Dat betekent: Op de korte termijn inzetten op het zo snel mogelijk jongeren begeleiden terug naar school of naar werk in de huidige kansrijke sectoren en de toekomstige groeisectoren. Op de lange termijn moeten we inzetten op scholing en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 3.2 Doelstellingen en strategie De bovenstaande koers valt uiteen in de volgende doelstellingen en bijhorende strategieën: 1. Jongeren langer op school houden Jongeren die nu van school komen worden aangespoord langer door te leren. Deze doelstelling is gericht op zowel de korte termijn (doordat het aanbod van arbeid op de ruime arbeidsmarkt afneemt) als de lange termijn (doordat jongeren beter geschoold worden / bijgeschoold worden, kunnen zij een betere aansluiting met de arbeidsmarkt vinden). We sluiten hierbij aan bij het landelijke School Ex Programma en zullen activiteiten ondernemen die deze actie van de ROC's en UWV WERKbedrijf aanvullen / ondersteunen. Denk hierbij aan een sluitende aanpak via huisbezoeken aan jongeren die niet reageren op de oproep van de ROC's om door te leren en die buiten de RMC oproepactie vallen (Project School Ex Plus). Deze actie is met name gericht op de groep kwetsbare jongeren die niet op eigen kracht de weg naar de arbeidsmarkt of onderwijs kunnen vinden. Daarnaast zullen we ons richten op de voortijdig schoolverlaters die via de RMC acties in beeld zijn, maar die nog geen passende dienstverlening ontvangen (Project RMC Plus). Daarnaast zal in de resterende maanden van 2009 gewerkt worden aan een versterking van de sluitende aanpak jongeren in samenwerking met Jeugdzorg. Het gaat hierbij om de versterking van de aansluiting tussen Jeugdzorg en de Jongerenloketten. In het Jongerenloket in de stad Utrecht wordt al samengewerkt met Jeugdzorg. Dit project wordt uitgevoerd in het actieplan De onderstaande tabel bevat een nadere uitwerking van deze doelstelling. Activiteit Planning Resultaat Partijen 0 School-ex: Jongeren aanschrijven (na bestandsanalyse UVW WERKbedrijf) September 2009 Lijst met jongeren tot 27 jaar die niet werken, niet op school zitten en geen dienstverlening ontvangen ROC MN ROC ASA UVW WERKbedrijf

13 Pagina 13 van 29 Activiteit Planning Resultaat Partijen 1 Project School Ex Plus: % van de School Ex lijst is in beeld - Huisbezoeken & organiseren van passend aanbod aan de (kwetsbare) jongeren uit de School-ex lijst zonder dienstverlening September 2009 ROC MN ROC ASA UVW WERKbedrijf Jongerenloketten - Huisbezoeken & organiseren van passend aanbod aan (kwetsbare) jongeren die niet gereageerd hebben op de kaartjes van het ROC MN en ROC ASA September Project RMC Plus Huisbezoeken & organiseren van passend aanbod aan (kwetsbare) jongeren die geen dienstverlening ontvangen via RMC Oktober 2009 Toeleiding kwetsbare jongeren naar onderwijs of arbeidsmarkt RMC regio Jongerenloketten ROC MN ROC ASA 3 Project Sluitende Aanpak Jongeren Integrale dienstverlening vanuit Jongerenloketten via een versterking van de aansluiting met de instrumenten / werkwijzen van Jeugdzorg 2010 Kwetsbare jongeren met meervoudige problematiek worden toegeleid naar onderwijs of arbeidsmarkt Jeugdzorg Jongerenloketten 2. Jongeren maken hun opleiding af We moeten voorkomen dat de jongeren die nu een opleiding volgen uitvallen, omdat ze bijvoorbeeld geen stage of BBL plaats kunnen vinden, terwijl er wel op korte termijn arbeidsmarkt perspectief is voor deze beroepen. Dat betekent dat we ervoor zullen zorgen dat er voldoende BBL plaatsen beschikbaar komen in de sectoren waar nu een knelpunt is. Tegelijkertijd richten we ons op de lange termijn ontwikkeling van het arbeidsmarktperspectief van jongeren. Dat betekent investeren in behoud van BBL plaatsen 12 Zie bijlage 5 voor nadere uitwerking van dit project. 13 RMC regio 19 bestaat uit de volgende gemeenten: Abcoude, De Ronde Venen, Loenen, Breukelen, Maarssen, De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en Utrecht.

14 Pagina 14 van 29 in sectoren waar nu weinig aanbod is, maar die in de toekomst een gunstig arbeidsmarktperspectief bieden aan jongeren, zoals techniek. Bij de uitvoering van deze doelstelling sluiten we aan bij het landelijke programma Leerwerkbanen / Stages van UWV WERKbedrijf en COLO om stage- of leerwerkplaatsen te realiseren. We zetten in op landelijke sectorafspraken (Bouw, Politie, Zorg, Metaal) en regionale sectorafspraken met O&O fondsen en / of brancheorganisaties. Extra middelen voor BBL plaatsen worden beschikbaar gesteld als er geen O&O fondsen zijn in die sector en de sector nu door de recessie is getroffen maar wel arbeidsperspectief biedt voor jongeren in de toekomst (Project leerwerkbanen / stages voor Utrecht-Midden). Daarnaast zal onze leerwerkloket in samenwerking met de werkgeversservicepunten extra BBL plaatsen werven in de periode september december Deze plaatsen worden geworven in zowel de sectoren die nu getroffen zijn door de recessie (met behulp van extra financiële compensatie zoals de inzet van de jongerenvoucher zie hieronder) als de huidige kansrijke sectoren (zorg, overheid, onderwijs). Verder willen we in samenwerking met de provincie investeren in de regionale COLO barometer om accuraat inzicht te hebben in de ontwikkeling van de BBL plaatsen en stageplaatsen. In de onderstaande tabel zijn onze activiteiten en bijhorende planning, resultaat en betrokken partijen weergegeven. Activiteit Planning Resultaat Partijen 0 Regulier aanbod ROC's 2009 Flexibele instroom ROC MN in opleidingen ROC ASA 1 Project leerwerkbanen / stages voor Utrecht-Midden BBL plaatsen via landelijke sectorale afspraken vertalen naar de regio Utrecht-Midden (gemeenten betalen loon tot WIJ-niveau, werkgevers vullen aan tot CAO-loon, scholing uit O&O fondsen) & BBL plaatsen via regionale sectorale afspraken realiseren in onder andere de Technische Installatiebranche September - december COLO UWV WERKbedrijf WGSP-en Jongerenloketten O&O fondsen / Brancheorganisaties (vb OTIB) 2 Project Leerwerkloket voor de regio - Individuele BBL plaatsen in kansrijke sectoren 14 voor de duur van 1 tot 3 jaar via o.a. extra inzet van de WGSP's & COLO. - Groepsarrangementen September 2009 t/m december leerwerkbanen 40 leerwerkbanen Leerwerkloket Werkgevers WGSP-en & COLO Jongerenloketten 14 Kansrijke sector: onderwijs, overheid, zorg

15 Pagina 15 van 29 Activiteit Planning Resultaat Partijen BBL plaatsen realiseren in de nu door de recessie getroffen (maar in de toekomst kansrijke) sectoren voor de duur van 1 jaar (met financiële compensatie / Jongerenvoucher) via o.a. extra inzet van de WGSP's & COLO. 3 Realiseren van BOL plaatsen via Stageoffensief COLO Afhankelijk van tekort COLO ROC's Werkgevers 4 Ontwikkelen van COLO barometer & periodieke herijking Augustus september 2009 Accuraat inzicht in de ontwikkeling van BBL / Stageplaatsen COLO Provincie Utrecht 3. Jongeren zo snel mogelijk aan de slag via regulier werk De groep jongeren die aan het werk kunnen moeten ook zo snel mogelijk aan de slag. De reguliere instrumenten hiervoor (jongerenloket en werkgeversservicepunt) zullen versterkt worden ingezet; de extra instroom van jongeren kan hiermee zo snel mogelijk geholpen worden. Verder zetten wij een aantal aanvullende instrumenten in om plaatsing op regulier werk zo goed mogelijk te ondersteunen. Denk hierbij aan de inzet van een Jongerenvoucher; de werkgever ontvangt deze voucher via het werkgeversservicepunt als hij / zij een jongere die langer dan 3 maanden werkloos is in dienst neemt voor de duur van ten minste 6 maanden (zie bijlage 5 voor nadere toelichting). 15 Voor de communicatie aan werkgevers over dit instrument zullen wij samenwerken met VNO-NCW en MKB. Dit doen wij via de communicatiecampagne gericht op werkgevers (zie ook paragraaf 4,3). Daarnaast kan voor de groep jongeren die het nodig hebben Job Coaching worden ingezet om heb intensief te begeleiden tijdens het arbeidsproces. Ook nazorgtrajecten worden aanvullend aangeboden om zoveel mogelijk duurzame plaatsingen te realiseren. De jongeren zonder startkwalificatie worden zoveel mogelijk aangespoord om terug te gaan naar school. Verder nemen wij - de ondertekenaars van dit plan onze verantwoordelijkheid als werkgever. Dat betekent dat we nu starten met het realiseren en naleven van social return clausules in aanbestedingen en tevens als werkgever werkloze jongeren in dienst zullen nemen. In de onderstaande tabel zijn onze activiteiten en bijhorende planning, resultaat en betrokken partijen weergegeven. Activiteit Planning Resultaat Partijen 0 Regulier sluitende aanpak jongeren /WIJ September t/m december plaatsingen in september december 2009 Gemeenten UWV WERKbedrijf Reïntegratie- 15 De werkgever dient zich te bevinden in een door de recessie getroffen sector waarbij wel sprake is van een gunstig arbeidsmarktperspectief in de nabije toekomst. De jongere is jonger dan 27 jaar en staat langer dan 3 maanden ingeschreven als nww-er.

16 Pagina 16 van 29 Activiteit Planning Resultaat Partijen bedrijven 1 Project Werk Plus Versterking van de drie jongerenloketten met extra matchers en werkgeversservicepunten met job hunters 2 Project Jongerenvoucher Inzet van loonkostensubsidie voor reguliere arbeidsplaatsen in de door de recessie bedreigde sectoren September t/m december 2009 Jongerenloketten WGSP's 100 WGSP's VNO-NCW / MKB 3 Project Job Coaching en Nazorg Inzet van job coaching en nazorg trajecten voor (kwetsbare) jongeren September 2009 t/m augustus 2010 Realiseren van duurzame plaatsingen, terugdringen uitval uit arbeidsproces Jongerenloketten WGSP's 4 Project Social Return Inzet op het aannemen van jongeren in aanbestedingen / raamcontracten 2010 t/m geplaatste jongeren Gemeenten WGSP's 5 Project Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2010 t/m geplaatste jongeren Gemeenten Alle betrokken gemeenten en partners van dit plan bieden een arbeidsplaats van 6 tot 12 maanden aan een nww-er onder de 27 jaar Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt Voor een groep jongeren met een MBO of HBO/WO diploma is regulier werk op de korte termijn in de recessiesectoren niet beschikbaar. Ook het teruggaan naar school is geen optie. Het is van groot belang dat deze jongeren 'fit' worden gehouden voor de arbeidsmarkt. Dit doen wij via de inzet van fitbanen met een duur van 6 maanden. De Fitbanen worden ingezet na 3 maanden wanneer is gebleken dat toeleiding naar regulier werk op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort. Het doel hiervan is om de eigen CV op te bouwen, werkervaring op te doen en een netwerk bij werkgevers op te bouwen. Deze 16 De huidige ervaringen van de gemeente Houten worden bij de uitwerking van deze actie benut.

17 Pagina 17 van 29 'fitjongeren' werken 4 dagen in de week bij een werkgever en doen 1 dag in de week aan training / sollicitaties. Voor een nadere omschrijving van de werkwijze wordt verwezen naar bijlage 4. Deze fitbanen zijn aanvullend op de landelijke Leerwerkbanen / stages. Activiteit Planning Resultaat Partijen 0 Reguliere gesubsidieerd 2009 Gemeenten arbeid 1 Project Fitbanen Realiseren van Fitbanen September 2009 t/m februari Werkgevers WGSP's Jongerenloketten Projectorganisatie 3.3 Samenvatting In de onderstaande tabel zijn de bovenstaande doelstellingen en bijhorende strategieën samengevat: Doelstelling Strategie Resultaat in september december Jongeren langer op school houden Alle (kwetsbare) jongeren in beeld brengen Sluitende aanpak kwetsbare jongeren; via nabellen & huisbezoeken terug naar school of passende dienstverlening (Kwetsbare) jongeren in beeld + passend aanbod 2 Jongeren maken hun opleiding af 3 Jongeren z.s.m. aan de slag via regulier werk 4 Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt Voldoende BBL plaatsen via landelijke / regionale sectorale afspraken Extra BBL plaatsen via leerwerkloket en WGSP's COLO regiobarometer Project Werk Plus (Versterking Jongerenloket & Werkgeversservicepunten om extra instroom direct te bemiddelen) Jongerenvoucher Job coaching & Nazorg Fitbanen voor MBO-ers en HBO-/WO-ers 64 BBL plaatsen 100 BBL plaatsen 480 plaatsingen 25 plaatsingen

18 Pagina 18 van Samenhang met landelijke programmalijnen In de onderstaande matrix is de samenhang weergegeven tussen onze doelstellingen en het landelijk actieplan. 1. School Ex Programma Landelijke instrumenten Inzicht in instroom jongeren op de arbeidsmarkt (en Stage, BBLmarkt) Jongeren langer op school houden Aanvullende belactie / huisbezoeken Onze regionale aanpak Jongeren Jongeren maken hun z.s.m. aan de opleiding af slag via regulier werk Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt 2. Convenant n.v.t. 3. Matching Offensief 4. Leerwerkplaat sen / Stages 5. Kwetsbare jongeren 200 trainees bij UWV WERKbedrijf extra stage / leerwerkplaatsen (Stageoffensief COLO) Projecten buiten de regio Utrecht-Midden Op zoek naar kwetsbare jongeren die bij onderwijs / werkgevers / UWV buiten beeld blijven Inzet op extra BBL plaatsen in sectoren via landelijke / regionale afspraken Versterking van jongerenloketten WGSP-en op de Werkpleinen, Inzet Jongerenvoucher Job coaching en nazorg trajecten voor kwetsbare jongeren Fitjongeren worden op de Werkpleinen intensief bemiddeld naar werk Inzet Fitbanen

19 Pagina 19 van Samenwerking in de regio Hieronder lichten wij toe op welke wijze wij in regio zullen samenwerken om dit actieplan zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Hierbij maken wij optimaal gebruik van de subregionale uitvoeringsstructuren die ondersteund worden via een regionale regie en coördinatie. De onderstaande figuur geeft deze werkwijze weer. Het uitgangspunt hierbij is dat alle voorzieningen uit dit plan voor alle jongeren uit de regio beschikbaar zijn. De arbeidsmarktregio Utrecht-Midden bestaat uit drie subregio's: 1. Lekstroom: Jongerenloket Werkplein Lekstroom en het WGSP i.o. 2. Kromme Rijn Heuvelrug: Kromme Rijn Heuvelrug Jongerenloket en het WGSP 3. Utrecht: Jongerenloket en Werk030 Leidsche Rijn: Jongerenloket en Werk030 Actieplan Jeugdwerkloosheid Regionaal Ketenoverleg Lekstroom Regionaal Ketenoverleg Utrecht / Leidsche Rijn Regionaal Ketenoverleg Kromme Rijn Heuvelrug Werkgeversservicepunt Jongerenloket Werk030 Jongerenloket WGSP Jongerenloket Figuur 1: Uitvoeringsstructuur Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 4.1 Regie en sturing Voor de regie op de uitvoering worden de volgende functies / taken onderscheiden: Bestuurlijke Jeugdtop De verantwoordelijke bestuurders, te weten de wethouders Sociale Zaken en Werkgelegenheid (en eventueel de wethouders Jeugd), de districtsmanager UWV WERKbedrijf en het College van Bestuur van ROC Midden Nederland en ROC ASA (en indien gewenst bestuurders van COLO en VNO-NCW & MKB Midden) komen eind 2009 bestuurlijk bijeen om de resultaten van dit Actieplan te evalueren en vooruit te blikken op de noodzakelijke accenten voor het plan van Ditzelfde geldt voor eind 2010 wanneer het plan van 2010 geëvalueerd dient te worden en de hoofdlijnen voor 2011 vastgesteld dienen te worden. Regionetwerk Jeugdwerkloosheid Het regionetwerk bestaat uit de deelnemers van de regiosessies die hebben bijgedragen aan dit plan. De samenstelling en omvang van dit netwerk is wisselend en afhankelijk van de voorkeuren van de betrokken organisaties om een vertegenwoordiger af te vaardigen. De basiseis is dat de drie subregio's en UWV WERKbedrijf steeds vertegenwoordigd zullen zijn. Dit regionetwerk komt bijeen voor de volgende taken: Monitoring op de voortgang van het actieplan

20 Pagina 20 van 29 Evaluatie van de inzet van de instrumenten en werkwijze Opstellen regionaal actieplan 2010 en 2011 Deelnemen / deelnemers afvaardigen voor de implementatiegroepen (zie hieronder) De frequentie van de bijeenkomsten is afhankelijk van de fase van het actieplan; zo zal in november / december de frequentie tweewekelijks zijn ten behoeve van het actieplan Uitvoering Voor de uitvoering van dit plan worden de volgende functies / taken onderscheiden: Implementatiegroepen De activiteiten die ten grondslag liggen aan dit actieplan worden projectmatig uitgevoerd. Sommige projecten, zoals het School Ex Plus project, zijn duidelijk afgebakend en kennen een korte looptijd, terwijl andere projecten nauw samenhangen met de reguliere werkzaamheden en een langere looptijd kennen. Voor laatstgenoemde projecten geldt dan ook dat de werkwijze van de subregio's leidend is. Per project wordt één van de partners de trekker. De trekker van het project stelt een implementatiegroep samen en gaat aan de slag. De implementatiegroep zorgt voor een efficiënte samenwerking via de bestaande netwerken / subregionale structuren en informatie-uitwisseling met andere implementatiegroepen. Regiocoördinator Voor de totaalcoördinatie zal een regiocoördinator benoemd worden met de volgende taken: Tussentijdse communicatie met / informatievoorziening aan het ministerie van SZW Aansturing inrichting projectadministratie en administratie en beheer Versterken / stimuleren van de samenwerking binnen het regionale netwerk bij de uitvoering van de projecten Start en uitvoering proces voor het opstellen van het regionaal actieplan 2010 en 2011 Periodieke agendering / rapportages in de drie REKO's over de voortgang in samenwerking met de betrokken partijen Ondersteuning werkzaamheden Jeugdtop, Regionetwerk en de implementatiegroepen Projectsecretariaat Interne communicatie binnen regio over voortgang Administratieve Ondersteuning van het Actieplan Financiële administratie Inrichting projectadministratie Facturatie projectgelden en beheer middelen Opstellen verantwoordingsprotocollen en rapportagevereisten op basis van de Convenanteisen en het Actieplan Opstellen regionale rapportages en verantwoordingsdocumenten Contractbeheer Implementatieplan In de tweede helft van augustus 2009 wordt een implementatieplan voor de uitvoering van dit plan vastgesteld. Hierin wordt per project de samenstelling van de implementatiegroep en de activiteiten benoemd. Daarnaast worden de administratieve eisen rondom de uitvoering nader gedefinieerd.

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk

Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden kenmerk 14.502863 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden November 2014 Convenant Educatie van de Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring opgedaan,

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Lichte daling jeugdwerkloosheid De afgelopen maanden is sprake van een lichte daling van de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht In augustus 2017 bleef het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht nagenoeg gelijk De daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw,

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw, Juni 2017 Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid Geachte heer, mevrouw, Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken op het gebied van de aanpak jeugdwerkloosheid, zowel op het niveau

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 2017 Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 22 FEBRUARI 2017 RAADSBIJEENKOMST JEUGDWERKLOOSHEID Verantwoording Voor de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Ede op 22 februari 2017 zijn vijf

Nadere informatie

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld

Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente. Jongerenoffensief P. Weideveld Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid Twente Jongerenoffensief 2015-2016 P. Weideveld Jongerenoffensief 2015-2016 Publieksversie 03-02-2015 Regio Twente P. Weideveld Autorisatie Opsteller Mw. P. Weideveld

Nadere informatie

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een inventarisatie door Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in Colo, peiling mei 2007. Het aantal door kenniscentra erkende leerbedrijven

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden

Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden Regionaal Actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2013-2014 Gelderland-Midden Centrumgemeente Arnhem, namens de regio Gelderland-Midden Cluster Beleid & Regie Auteur en contactpersoon: de heer drs. G (Gerard)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten:

1.1 Aan het werk. 1874 Kinderwetje van Van Houten: 1.1 Aan het werk 1874 Kinderwetje van Van Houten: Het werd verboden voor kinderen onder de 12 jaar om in de fabriek te werken. Werken op het land was nog wel toegestaan. Tegenwoordig mogen jongeren vanaf

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Tussenoverzicht 2011 Onze missie...

Actieplan Jeugdwerkloosheid Tussenoverzicht 2011 Onze missie... Actieplan Jeugdwerkloosheid Tussenoverzicht 2011 Onze missie... op weg naar werk in 2011-2012 3 Tussenoverzicht 2011 Voorwoord Vanaf september 2009 werken we in de regio Stedendriehoek en de regio Noord-Veluwe

Nadere informatie

Districtsrapportage. Middenwest

Districtsrapportage. Middenwest Districtsrapportage Middenwest 212 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie ACHTERGRONDINFORMATIE 2 1 WERKGELEGENHEID 3 2 VACATURES 4 3 VOORKEUR WERKGEVERS: OPLEIDINGSNIVEAU EN VERVULLEN VACATURES 5 4 LEERLINGEN

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september Pagina 1 van 12

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september Pagina 1 van 12 AGENDAPUNT NR: 2009.0.081.286 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 12 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.081.286 Datum Zaaknummer 2009-09-01011

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

" Gemeente \jroningen

 Gemeente \jroningen " Gemeente \jroningen Onderwerp Stand van zaken Aanpak Jeugdwerkloosheid Steller S.J. RoS De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 70 86 Bijlage(n) Datum 02-03-201

Nadere informatie

RyoA 0 * FEB. 2015. Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Gemeente Woerden 15.002210

RyoA 0 * FEB. 2015. Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Gemeente Woerden 15.002210 Van: Verzonden: Aan: CC: nderwerp: Bijlagen: Inboeken svp Met vriendelijke groet, Milan Lucassen Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur Lucassen, Milan woensdag 4 februari 2015 10:25 Stadhuis Kraaijkamp,

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek

Samenvatting Regio in beeld Gooi en Vechtstreek Samenvatting Regio in beeld 2016 Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt toe, vooral in de marktsector In de regio Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek Bijlagen 0 Bijlage 1: Verkenning arbeidsmarkt en jeugdwerkloosheid Deze analyse geeft een beeld op hoofdlijnen van de jeugdwerkloosheid en werkgelegenheid

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

We eindigen met een algehele conclusie. Voor we ingaan op de afzonderlijke acties beschrijven we eerst de ontwikkelingen van de jeugdwerkloosheid.

We eindigen met een algehele conclusie. Voor we ingaan op de afzonderlijke acties beschrijven we eerst de ontwikkelingen van de jeugdwerkloosheid. gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Samenvatting Regio in Beeld

Samenvatting Regio in Beeld Samenvatting Regio in Beeld Midden-Utrecht Oktober 2017 Een arbeidsmarkt in verandering De Nederlandse arbeidsmarkt verandert: de werkgelegenheid blijft toenemen, het aantal vacatures groeit en de werkloosheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie