Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 29 Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden September 2009 december 2009 De Bilt Breukelen Bunnik Houten IJsselstein Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater Utrecht Utrechtse Heuvelrug Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Zeist

2 Pagina 2 van 29 Versie augustus 2009

3 Pagina 3 van 29 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Inleiding Waarom dit actieplan? Deelnemende partijen en werkwijze Leeswijzer Analyse Arbeidsmarkt en stage- en BBL markt Arbeidsmarkt BBL markt Stagemarkt Wat gaan we doen? Regionale visie Doelstellingen en strategie Samenvatting Samenhang met landelijke programmalijnen Samenwerking in de regio Regie en sturing Uitvoering Administratie, beheer en verantwoording Regionaal Communicatieplan Begroting...29 Bijlage 1 Overzicht bestuurders regio Utrecht-Midden...30 Bijlage 2 Overzicht deelnemers regiosessies...31 Bijlage 3 Overzicht BBL deelnemers Utrecht-Midden Bijlage 4 - Project School Ex Plus...34 Bijlage 5 - Jongerenvoucher...37 Bijlage 6 - Fitbanen...38

4 Pagina 4 van 29 Managementsamenvatting Waarom dit plan? Binnen nu en enkele weken zullen naar schatting enkele duizenden jongeren uit onze regio al dan niet met een diploma de arbeidsmarkt betreden. Het aantal vacatures is echter aanzienlijk afgenomen. Op de huidige arbeidsmarkt zijn de oudere werknemers met meer ervaring aantrekkelijker voor de werkgever dan de jongeren die net van school komen. Het gevolg is een stijging van de jeugdwerkloosheid. Eind juni 2009 was de stand van het aantal niet werkende werkzoekende jongeren in onze regio. Dit is al een stijging van 39% ten opzichte van een jaar geleden. Zodra de economie weer aantrekt, zijn echter deze jongeren hard nodig om de klappen van de vergrijzing op te vangen. Daarnaast zullen jongeren die nu (lang) aan de kant staan, gedurende hun gehele loopbaanontwikkeling hiervan de gevolgen ondervinden. Verder willen wij als regio dat onze jonge mannen en vrouwen een goede start maken van hun loopbaan en hun plek vinden in de samenleving. Om al deze redenen gaan wij als regio gezamenlijk de strijd aan om jeugdwerkloosheid terug te dringen. Wat gaan wij doen? Onze koers bij de aanpak van jeugdwerkloosheid is tweeledig: Op de korte termijn inzetten op het zo snel mogelijk jongeren begeleiden terug naar school of naar werk in de huidige kansrijke sectoren en de toekomstige groeisectoren. Op de lange termijn zetten we in op scholing en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Om deze koers te volgen stellen wij onszelf vier doelstellingen met bijhorende strategieën en resultaten: 1. Jongeren langer op school houden Jongeren die nu van school komen worden aangespoord langer door te leren. In aanvulling op het School Ex Programma zorgen wij voor een sluitende aanpak via huisbezoeken aan jongeren die niet reageren op de oproep van de ROC's om door te leren (Project School Ex Plus). Deze actie is met name gericht op de groep kwetsbare jongeren die niet op eigen kracht de weg naar de arbeidsmarkt of onderwijs kunnen vinden. Daarnaast zullen we ons richten op de voortijdig schoolverlaters die via de RMC acties in beeld zijn, maar die nog geen passende dienstverlening ontvangen (Project RMC Plus). Het resultaat van deze acties is dat men name de kwetsbare jongeren in beeld worden gebracht en een aanbod krijgen om langer op school te blijven / terug naar school te gaan. 2. Jongen maken hun opleiding af Jongeren krijgen de gelegenheid om hun opleiding af te maken via voldoende beschikbare stage of BBL plaatsen. We sluiten hierbij aan bij het landelijke programma Leerwerkbanen / Stages van UWV WERKbedrijf en COLO. We zetten in op ten minste 64 extra BBL plaatsen via landelijke sectorafspraken (Bouw, Politie, Zorg, Metaal) en regionale sectorafspraken met O&O fondsen en / of brancheorganisaties (Project leerwerkbanen / stages voor Utrecht-Midden). Daarnaast zal onze leerwerkloket in samenwerking met de werkgeversservicepunten 100 extra BBL plaatsen werven in de periode september december Verder willen we in samenwerking met de

5 Pagina 5 van 29 provincie investeren in de regionale COLO barometer om accuraat inzicht te hebben in de ontwikkeling van de BBL plaatsen en stageplaatsen. 3. Jongeren gaan zo snel mogelijk aan de slag via regulier werk De groep jongeren die aan het werk kunnen moeten ook zo snel mogelijk aan de slag. De reguliere instrumenten hiervoor (jongerenloket en werkgeversservicepunt) zullen versterkt worden ingezet om de extra instroom van jongeren zo snel mogelijk te bemiddelen. Verder zetten wij een aantal aanvullende instrumenten in om plaatsing op regulier werk zo goed mogelijk te ondersteunen. Denk hierbij aan de Jongerenvoucher; de werkgever ontvangt deze eenmalige voucher als hij / zij een jongere regulier in dienst neemt voor de duur van ten minste 6 maanden. De hoogte van de voucher is 2.848,08 voor jongeren van 18 t/m 21 jaar en 5.348,16 voor jongeren van 22 t/m 26 jaar. Daarnaast kan voor de groep jongeren die het nodig hebben Job Coaching en Nazorg worden ingezet om uitval uit het arbeidsproces te voorkomen. Het resultaat van deze acties is 480 plaatsingen van jongeren naar een leerwerkbaan / reguliere baan in de periode september december Jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt Voor een groep jongeren met een MBO of HBO/WO diploma is regulier werk op de korte termijn in de recessiesectoren niet beschikbaar. Ook het teruggaan naar school is geen optie. Het is van groot belang dat deze jongeren 'fit' worden gehouden voor de arbeidsmarkt. Dit doen wij via de inzet van 25 fitbanen met een duur van 6 maanden. Het doel hiervan is om de eigen CV op te bouwen, werkervaring op te doen en een netwerk bij werkgevers op te bouwen. Hoe gaan wij dat doen? Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren maken wij optimaal gebruik van de subregionale uitvoeringsstructuren. Dat betekent een grote rol voor de jongerenloketten en werkgeversservicepunten van Kromme Rijn Heuvelrug, Lekstroom en Utrecht / Leidsche Rijn. Het uitgangspunt hierbij is dat alle voorzieningen uit dit plan voor alle jongeren uit de regio beschikbaar zijn. De regie en sturing wordt als volgt vormgegeven: de bestuurders van de regio komen tijdens een bestuurlijke jeugdtop eenmaal per jaar bijeen om de resultaten te beoordelen en de koers voor het vervolg te bepalen. Verder zal het regionetwerk jeugdwerkloosheid (dit netwerk bestaat uit een (wisselende) vertegenwoordiging van de betrokken organisaties) tussentijds zorgen voor monitoring en bijsturing van de resultaten. Ook zal het regionetwerk deelnemers afvaardigen voor de implementatiegroepen. In de implementatiegroepen worden bovenstaande acties projectmatig uitgevoerd. Hierbij wordt zo efficiënt mogelijk aangesloten bij de reguliere werkwijzen / capaciteit. In de tweede helft van augustus wordt hiervoor een implementatieplan vastgesteld. De implementatie wordt ondersteund door een regiocoördinator, projectadministratie en communicatiecampagnes gericht op zowel jongeren als werkgevers. Dit plan is opgesteld op basis van de nu beschikbare informatie over de arbeidsmarkt en de landelijke instrumenten. Wij houden ons het recht voor de benoemde acties en begroting gedurende de looptijd aan te passen op basis van gewijzigde arbeidsmarktomstandigheden, nieuw beschikbare informatie en / of voortschrijdend inzicht.

6 Pagina 6 van 29 1 Inleiding 1.1 Waarom dit actieplan? Binnen nu en enkele weken zullen naar schatting enkele duizenden jongeren uit onze regio al dan niet met een diploma de arbeidsmarkt betreden. 1 Zij zullen op zoek gaan naar een baan of ervoor kiezen om verder te leren. Onze arbeidsmarkt is echter aanzienlijk veranderd; de vacatures nemen af en de oudere werknemers met meer ervaring zijn aantrekkelijker voor de werkgever dan de jongeren die net van school komen. Het gevolg is een stijging van de jeugdwerkloosheid. Eind juni 2009 was de stand van het aantal niet werkende werkzoekende jongeren Dit is al een stijging van 39% ten opzichte van een jaar geleden in de regio Utrecht-Midden. De stijgende jeugdwerkloosheid in onze regio is om meerdere redenen ontoelaatbaar: 1. Zodra de economie weer aantrekt, zijn de jongeren hard nodig om de klappen van de vergrijzing op te vangen en de economische groei op peil te houden. 2. Jongeren die nu (lang) aan de kant staan, zullen gedurende hun gehele loopbaanontwikkeling hiervan de gevolgen ondervinden. 3. Als regio gunnen wij onze jonge mannen en vrouwen een eerlijke kans op de start van hun loopbaan en de mogelijkheid om op eigen benen te staan. 4. Jeugdwerkloosheid raakt de samenleving als geheel; denk aan de gevolgen op het gebied van armoede en sociale samenhang. Om al deze redenen gaan wij als regio gezamenlijk de strijd aan om jeugdwerkloosheid terug te dringen. In dit plan lichten wij toe welke acties wij hiervoor zullen ondernemen en welke resultaten we verwachten. 1.2 Deelnemende partijen en werkwijze De deelnemende partijen aan dit Actieplan bestaan uit alle gemeenten van de regio Utrecht- Midden samen met onze partners UWV WERKbedrijf, ROC Midden Nederland, ROC ASA, COLO, VNO-NCW Midden en MKB-Midden. Op 26 juni 2009 heeft in Utrecht een regionale Arbeidsmarkttop plaatsgevonden met de regiogemeenten en het UWV WERKbedrijf. Tijdens deze bijeenkomst hebben zowel de deelnemende gemeenten als het UWV WERKbedrijf aangegeven het probleem van de stijgende jeugdwerkloosheid te onderkennen en tot een regionaal actieplan te willen komen voor de bestrijding ervan. Marka Spit, wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Utrecht en ambassadeur van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden heeft hierbij het mandaat gekregen om namens de regiogemeenten de opdracht van Staatssecretaris Klijnsma aan te nemen om een regionaal actieplan in te dienen. Voor een overzicht van de bestuurders van de gemeenten die dit plan hebben ondertekend, wordt verwezen naar bijlage 1. Vervolgens is in enkele regiosessies in de periode juli augustus 2009 met de partners en vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten het Actieplan inhoudelijk uitgewerkt. Voor een overzicht van de deelnemers aan de regiosessies wordt verwezen naar bijlage 2. 1 Landelijke schattingen gaan uit van circa jongeren die per september 2009 hun opleiding hebben afgerond (Bron: Tegen de stroom in, Hans de Boer)

7 Pagina 7 van 29 Dit actieplan heeft betrekking op acties in de periode september december 2009 op basis van het vastgestelde budget van 2,8 miljoen. Voor 2010 en 2011 worden nieuwe plannen voorbereid waarbij we gebruik zullen maken van de regionale ervaringen van Dit plan is opgesteld op basis van beperkt beschikbare informatie. Zo ontbreekt bijvoorbeeld op dit moment concrete informatie over de landelijke sectorale arrangementen. Wij houden ons het recht voor de benoemde acties en begroting gedurende de looptijd aan te passen op basis van nieuw beschikbare informatie en / of voortschrijdend inzicht. 1.3 Leeswijzer Voor het uitwerken van onze actieplan staan we eerst stil bij de stand van zaken op de arbeidsmarkt, de stage- en BBL markt (hoofdstuk 2). We gaan na wat de concrete ontwikkelingen zijn in vraag en aanbod en wat dit betekent voor onze beleidskeuzes. In hoofdstuk 3 volgt op basis van deze analyse onze doelstellingen en bijhorende strategieën en activiteiten. In hoofdstuk 4 gaan we in op de wijze waarop we dit plan als regio zullen uitvoeren. Hoofdstuk 5 bevat ten slotte de begroting.

8 Pagina 8 van 29 2 Analyse Arbeidsmarkt en stage- en BBL markt 2.1 Arbeidsmarkt Aanbod Zoals hierboven genoemd telt onze regio eind juni niet werkende werkzoekende jongeren tussen 16 en 27 jaar. Dit is een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar waarbij vooral sprake is van een forse stijging onder jonge mannen en onder de groep hoger opgeleide jongeren (HBO en WO). Ondanks de forse stijging onder de groep hoger opgeleide jongeren, heeft van deze jongeren ongeveer tweederde slechts een opleiding op basisonderwijsniveau (25,4%) of VMBO niveau (40,5%). Dat betekent dat tweederde in ieder geval geen startkwalificatie heeft. De overige éénderde is grotendeels (27,9%) afkomstig van mbo / havo / vwo. 2 Verder heeft een klein deel (3,5%) een HBO achtergrond en een nog kleiner deel (2,7%) een universitaire achtergrond. De huidige niet-werkende werkzoekende jongeren zijn op zoek naar ongeschoold werk, administratie en commercie (laag en middelbaar niveau), en laag niveau verzorgende beroepen. Met de verwachte instroom van hoger opgeleide jongeren in september zal de vraag naar vacatures voor hoger geschoolde arbeid toenemen. Over de instroom van schoolverlaters op de arbeidsmarkt zijn op het niveau van de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden vooralsnog geen cijfers bekend. Op het niveau van de stad Utrecht weten we dat er jaarlijks circa jongeren die in Utrecht wonen slagen voor lager en middelbaar beroepsonderwijs. 3 Daarnaast stroomt jaarlijks een groep zonder diploma uit het lager en middelbaar beroepsonderwijs. Uit het School Ex programma zal blijken hoeveel jongeren van plan zijn door te leren, of de arbeidsmarkt te betreden. Tot nu toe hebben ongeveer 1/3 van de scholieren gereageerd op de actie. Uit een eerste indicatieve beoordeling van de teruggestuurde kaartjes van de jongeren, blijkt dat circa 50% zal doorgaan in het onderwijs, 20-25% weet het niet en 20% geeft aan werk te hebben Vraag Ondanks de economische crisis kent onze regionale arbeidsmarkt nog steeds vacatures. Hieronder is een overzicht opgenomen van kansrijke beroepen: Veel kans (veel vacatures, weinig aanbod / concurrentie) Nww totaal Nww<6mnd Vraag Typering Productiemedewerker Zeer krap Leider Kinderopvang Krap 2 Deze groep bevat dus jongeren met een startkwalificatie, met uitzondering van de jongeren met een MBO I of II diploma. 3 Bron: Gemeente Utrecht (2009) Utrecht Werkt / Arbeidsmarkt, Bestuursinformatie in opdracht van SoZaWe. 4 Deze verdeling is een zeer indicatieve raming op basis van de eerste resultaten van het School Ex Programma; het biedt echter mogelijkheden om het aanbod op de arbeidsmarkt beter te kunnen inschatten.

9 Pagina 9 van 29 Nww totaal Nww<6mnd Vraag Typering Datatypist Zeer krap Taxichauffeur Zeer krap Objectbeveiliger Zeer krap Medewerker klantenservice Zeer krap Postsorteerder Zeer krap Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) Zeer krap Beveiligingsbeambte Zeer krap Postbezorger Zeer krap Callcenter medewerker (outbound) Zeer krap Buschauffeur lijndienst / stadsdienst Zeer krap Manager Servicedesk ict Zeer krap Gemiddelde kans Nww totaal Nww<6mnd Vraag Typering Helpende thuiszorg Gemiddeld Inpakker handmatig Gemiddeld Winkelassistent Gemiddeld Tabel 1 en 2: Overzicht kansrijke beroepen Utrecht-Midden (UWV Rapportage 26 mei 2009) 5 Daarnaast valt een aantal sectoren te onderscheiden dat om verschillende redenen kansrijk is. Denk hierbij aan: Top 5 kansrijke sectoren op basis van conjunctuurgevoeligheid: Zorg, onderwijs, openbaar bestuur en overigen sectoren (voedingsmiddelenindustrie, personen vervoer, vervoer food- en agrisector, grond-, weg- en waterbouw, bouw publieke sector, onderhoudsproductie, handel food, supermarkten, fastfood, recreatiesector, juridisch en economische dienstverlening, beveiliging, zakelijke dienstverlening publieke sector). Top 5 kansrijke sectoren op basis van een groot aandeel in de werkgelegenheid: zakelijke dienstverlening, groothandel, gezondheidszorg en welzijnszorg, onderwijs en detailhandel. Top 5 kansrijke sectoren op basis van een groot aandeel grote bedrijven: nutsbedrijven, openbaar bestuur, gezondheidszorg en welzijnszorg, financiële diensten en onderwijs. Top 5 kansrijke sectoren op basis van een groot aandeel laagopgeleiden 6 : landbouw, transport, bouw, horeca en handel. Top 5 kansrijke sectoren op basis van een te verwachten grote vervangingsvraag: onderwijs, openbaar bestuur, landbouw, zorg, industrie en transport. De mate waarin de bovenstaande sectoren in de huidige specifieke situatie kansrijk zijn, is afhankelijk van de analyse van het aanbod op de arbeidsmarkt, namelijk de kenmerken van de huidige werkzoekende jongeren en de nieuwe instroom op de arbeidsmarkt in september Analyse De regionale arbeidsmarkt kenmerkt zich door conjuncturele schommelingen maar ook door een aantal structurele fricties tussen vraag en aanbod. Denk hierbij aan: 5 De vacatures voor hoger opgeleiden zijn in dit overzicht van UWV niet opgenomen. 6 Opleidingsniveau laag: ongeschoold t/m vmbo-niveau, opleidingsniveau middelbaar: mboniveau/havo,vwo, opleidingsniveau hoog: hbo/universitair

10 Pagina 10 van 29 De vraag groeit op termijn weer sneller dan de beroepsbevolking: dit vormt een gevaar voor de economische groei. Opleidingskeuze sluit niet aan bij de vraag. Opleidingsniveau van het niet benutte aanbod sluit niet aan op de vraag. Niet benutte aanbod heeft specifieke wensen (deeltijd, werktijden enzovoort). Een deel van het niet benutte aanbod is niet gewild op de arbeidsmarkt BBL markt De leerbanen van de groep jongeren met een BBL-leerroute komen als gevolg van de economische crisis in gevaar. De grootste knelpunten doen zich voor bij de volgende branches 8 : Over het algemeen is er een evenwicht, in sommige opleidingen een tekort (Geel) AV, Multimedia en gaming Artiesten, theater en evenementen Groothandel Food / Non-Food Zorg Dokter-, apotheek-, tandartsassistenten Transport en logistiek Over het algemeen is er een tekort, in sommige opleidingen een evenwicht (Oranje) Welzijn Dierenverzorging Tabel 3: Overzicht opleidingen met BBL problematiek (COLO Barometer juni 2009, district Midden- West) Uit een inventarisatie bij de twee grootste ROC's in onze regio, namelijk ROC Midden Nederland en ROC ASA blijkt dat in het leerjaar onze regio circa BBL deelnemers met een BBL plaats kende, (waarvan ca bij ROC Midden Nederland en 223 bij ROC ASA, zie bijlage 3). Doordat meer jongeren als gevolg van de economische crisis zullen kiezen voor langer op school blijven, zal dit aantal van vermoedelijk stijgen in Een deel hiervan zal niet in staat zijn een BBL plaats te vinden. Als we de landelijke verdeling van COLO toepassen op deze groep van circa 7800 BBL deelnemers, dan zal een kwart, namelijk circa hiervan moeite hebben om de BBL baan vast te houden. Daarnaast zal van de nieuwe instroom van BBL-ers vermoedelijk 1/3 problemen krijgen bij het vinden van een BBL baan. Zo wordt binnen onze regio in de technische installatiebranche een terugloop van 35% in het aantal BBL plaatsen voor leerlingen met niveau 2/3 verwacht. Het gaat hierbij om de 7 Bron: presentatie UWV tijdens de Arbeidsmarkttop Utrecht-Midden op 26 juni Bron: COLO Barometer juni 2009, district Midden-West (district Midden-West bestaat niet alleen uit de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden maar ook uit de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, Holland-Midden, Holland-Rijnland en Utrecht-Oost). 9 We gaan op basis van de COLO prognose ervan uit dat ca 30% van de huidige BBL-ers (gediplomeerd) uitstroomt. Het restant wat doorleert is ca Hiervan zal een kwart, dus ca moeite hebben met behoud van de BBL plaats.

11 Pagina 11 van 29 volgende beroepen: elektrische huisinstallaties, sanitair installateur en verwarmingsinstallateur Stagemarkt Een stageplaats is een werkervaringsplaats van bepaalde duur voor de beroepspraktijkvorming (bpv) binnen de MBO BOL-opleiding. De omvang van de bpv varieert van 20 tot 60% van de opleidingsuren. In verband met de verslechterde arbeidsmarktsituatie wordt verwacht dat 15 tot 20% meer jongeren met een mbo-diploma een jaar extra doorleren binnen het mbo. (Exacte gegevens komen uit het School Ex Programma van de ROC s.) Dit geldt zowel voor jongeren die komen uit een BOL opleiding als voor jongeren uit een BBL opleiding en met ontslag bedreigd worden of ontslagen worden. Voor een extra jaar opleiding hebben deze deelnemers een stageplaats nodig. Gebruikelijk is dat ongeveer 30% na het behalen van het mbo-diploma doorgaat in het mbo-onderwijs, nu dus naar verwachting 45 à 50%. Deze extra stageplaatsen moeten geworven worden in een sterk teruglopende stagemarkt. 11 Voor de volgende doelgroepen jongeren (t/m 27 jaar) dienen in de hele regio extra stageplaatsen geworven te worden: 1- jongeren zonder startkwalificatie (terug in opleiding) 2- jongeren met startkwalificatie 3- jongeren die een jaar extra doorleren in een BOL opleiding. 10 Deze gegevens zijn afkomstig van de OTIB, opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf. De gegevens dateren uit de maand mei 2009 en zullen in september worden herijkt. 11 Bron: COLO

12 Pagina 12 van 29 3 Wat gaan we doen? 3.1 Regionale visie Mede op basis van de analyse van de arbeidsmarkt en de ervaringen tot nu toe komen wij tot de volgende koers als regio: Bij de aanpak van jeugdwerkloosheid zetten we in op het opvangen van de effecten van de conjuncturele schommelingen en tegelijkertijd het verstevigen van de structurele kenmerken van de arbeidsmarktregio. Dat betekent: Op de korte termijn inzetten op het zo snel mogelijk jongeren begeleiden terug naar school of naar werk in de huidige kansrijke sectoren en de toekomstige groeisectoren. Op de lange termijn moeten we inzetten op scholing en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 3.2 Doelstellingen en strategie De bovenstaande koers valt uiteen in de volgende doelstellingen en bijhorende strategieën: 1. Jongeren langer op school houden Jongeren die nu van school komen worden aangespoord langer door te leren. Deze doelstelling is gericht op zowel de korte termijn (doordat het aanbod van arbeid op de ruime arbeidsmarkt afneemt) als de lange termijn (doordat jongeren beter geschoold worden / bijgeschoold worden, kunnen zij een betere aansluiting met de arbeidsmarkt vinden). We sluiten hierbij aan bij het landelijke School Ex Programma en zullen activiteiten ondernemen die deze actie van de ROC's en UWV WERKbedrijf aanvullen / ondersteunen. Denk hierbij aan een sluitende aanpak via huisbezoeken aan jongeren die niet reageren op de oproep van de ROC's om door te leren en die buiten de RMC oproepactie vallen (Project School Ex Plus). Deze actie is met name gericht op de groep kwetsbare jongeren die niet op eigen kracht de weg naar de arbeidsmarkt of onderwijs kunnen vinden. Daarnaast zullen we ons richten op de voortijdig schoolverlaters die via de RMC acties in beeld zijn, maar die nog geen passende dienstverlening ontvangen (Project RMC Plus). Daarnaast zal in de resterende maanden van 2009 gewerkt worden aan een versterking van de sluitende aanpak jongeren in samenwerking met Jeugdzorg. Het gaat hierbij om de versterking van de aansluiting tussen Jeugdzorg en de Jongerenloketten. In het Jongerenloket in de stad Utrecht wordt al samengewerkt met Jeugdzorg. Dit project wordt uitgevoerd in het actieplan De onderstaande tabel bevat een nadere uitwerking van deze doelstelling. Activiteit Planning Resultaat Partijen 0 School-ex: Jongeren aanschrijven (na bestandsanalyse UVW WERKbedrijf) September 2009 Lijst met jongeren tot 27 jaar die niet werken, niet op school zitten en geen dienstverlening ontvangen ROC MN ROC ASA UVW WERKbedrijf

13 Pagina 13 van 29 Activiteit Planning Resultaat Partijen 1 Project School Ex Plus: % van de School Ex lijst is in beeld - Huisbezoeken & organiseren van passend aanbod aan de (kwetsbare) jongeren uit de School-ex lijst zonder dienstverlening September 2009 ROC MN ROC ASA UVW WERKbedrijf Jongerenloketten - Huisbezoeken & organiseren van passend aanbod aan (kwetsbare) jongeren die niet gereageerd hebben op de kaartjes van het ROC MN en ROC ASA September Project RMC Plus Huisbezoeken & organiseren van passend aanbod aan (kwetsbare) jongeren die geen dienstverlening ontvangen via RMC Oktober 2009 Toeleiding kwetsbare jongeren naar onderwijs of arbeidsmarkt RMC regio Jongerenloketten ROC MN ROC ASA 3 Project Sluitende Aanpak Jongeren Integrale dienstverlening vanuit Jongerenloketten via een versterking van de aansluiting met de instrumenten / werkwijzen van Jeugdzorg 2010 Kwetsbare jongeren met meervoudige problematiek worden toegeleid naar onderwijs of arbeidsmarkt Jeugdzorg Jongerenloketten 2. Jongeren maken hun opleiding af We moeten voorkomen dat de jongeren die nu een opleiding volgen uitvallen, omdat ze bijvoorbeeld geen stage of BBL plaats kunnen vinden, terwijl er wel op korte termijn arbeidsmarkt perspectief is voor deze beroepen. Dat betekent dat we ervoor zullen zorgen dat er voldoende BBL plaatsen beschikbaar komen in de sectoren waar nu een knelpunt is. Tegelijkertijd richten we ons op de lange termijn ontwikkeling van het arbeidsmarktperspectief van jongeren. Dat betekent investeren in behoud van BBL plaatsen 12 Zie bijlage 5 voor nadere uitwerking van dit project. 13 RMC regio 19 bestaat uit de volgende gemeenten: Abcoude, De Ronde Venen, Loenen, Breukelen, Maarssen, De Bilt, Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden en Utrecht.

14 Pagina 14 van 29 in sectoren waar nu weinig aanbod is, maar die in de toekomst een gunstig arbeidsmarktperspectief bieden aan jongeren, zoals techniek. Bij de uitvoering van deze doelstelling sluiten we aan bij het landelijke programma Leerwerkbanen / Stages van UWV WERKbedrijf en COLO om stage- of leerwerkplaatsen te realiseren. We zetten in op landelijke sectorafspraken (Bouw, Politie, Zorg, Metaal) en regionale sectorafspraken met O&O fondsen en / of brancheorganisaties. Extra middelen voor BBL plaatsen worden beschikbaar gesteld als er geen O&O fondsen zijn in die sector en de sector nu door de recessie is getroffen maar wel arbeidsperspectief biedt voor jongeren in de toekomst (Project leerwerkbanen / stages voor Utrecht-Midden). Daarnaast zal onze leerwerkloket in samenwerking met de werkgeversservicepunten extra BBL plaatsen werven in de periode september december Deze plaatsen worden geworven in zowel de sectoren die nu getroffen zijn door de recessie (met behulp van extra financiële compensatie zoals de inzet van de jongerenvoucher zie hieronder) als de huidige kansrijke sectoren (zorg, overheid, onderwijs). Verder willen we in samenwerking met de provincie investeren in de regionale COLO barometer om accuraat inzicht te hebben in de ontwikkeling van de BBL plaatsen en stageplaatsen. In de onderstaande tabel zijn onze activiteiten en bijhorende planning, resultaat en betrokken partijen weergegeven. Activiteit Planning Resultaat Partijen 0 Regulier aanbod ROC's 2009 Flexibele instroom ROC MN in opleidingen ROC ASA 1 Project leerwerkbanen / stages voor Utrecht-Midden BBL plaatsen via landelijke sectorale afspraken vertalen naar de regio Utrecht-Midden (gemeenten betalen loon tot WIJ-niveau, werkgevers vullen aan tot CAO-loon, scholing uit O&O fondsen) & BBL plaatsen via regionale sectorale afspraken realiseren in onder andere de Technische Installatiebranche September - december COLO UWV WERKbedrijf WGSP-en Jongerenloketten O&O fondsen / Brancheorganisaties (vb OTIB) 2 Project Leerwerkloket voor de regio - Individuele BBL plaatsen in kansrijke sectoren 14 voor de duur van 1 tot 3 jaar via o.a. extra inzet van de WGSP's & COLO. - Groepsarrangementen September 2009 t/m december leerwerkbanen 40 leerwerkbanen Leerwerkloket Werkgevers WGSP-en & COLO Jongerenloketten 14 Kansrijke sector: onderwijs, overheid, zorg

15 Pagina 15 van 29 Activiteit Planning Resultaat Partijen BBL plaatsen realiseren in de nu door de recessie getroffen (maar in de toekomst kansrijke) sectoren voor de duur van 1 jaar (met financiële compensatie / Jongerenvoucher) via o.a. extra inzet van de WGSP's & COLO. 3 Realiseren van BOL plaatsen via Stageoffensief COLO Afhankelijk van tekort COLO ROC's Werkgevers 4 Ontwikkelen van COLO barometer & periodieke herijking Augustus september 2009 Accuraat inzicht in de ontwikkeling van BBL / Stageplaatsen COLO Provincie Utrecht 3. Jongeren zo snel mogelijk aan de slag via regulier werk De groep jongeren die aan het werk kunnen moeten ook zo snel mogelijk aan de slag. De reguliere instrumenten hiervoor (jongerenloket en werkgeversservicepunt) zullen versterkt worden ingezet; de extra instroom van jongeren kan hiermee zo snel mogelijk geholpen worden. Verder zetten wij een aantal aanvullende instrumenten in om plaatsing op regulier werk zo goed mogelijk te ondersteunen. Denk hierbij aan de inzet van een Jongerenvoucher; de werkgever ontvangt deze voucher via het werkgeversservicepunt als hij / zij een jongere die langer dan 3 maanden werkloos is in dienst neemt voor de duur van ten minste 6 maanden (zie bijlage 5 voor nadere toelichting). 15 Voor de communicatie aan werkgevers over dit instrument zullen wij samenwerken met VNO-NCW en MKB. Dit doen wij via de communicatiecampagne gericht op werkgevers (zie ook paragraaf 4,3). Daarnaast kan voor de groep jongeren die het nodig hebben Job Coaching worden ingezet om heb intensief te begeleiden tijdens het arbeidsproces. Ook nazorgtrajecten worden aanvullend aangeboden om zoveel mogelijk duurzame plaatsingen te realiseren. De jongeren zonder startkwalificatie worden zoveel mogelijk aangespoord om terug te gaan naar school. Verder nemen wij - de ondertekenaars van dit plan onze verantwoordelijkheid als werkgever. Dat betekent dat we nu starten met het realiseren en naleven van social return clausules in aanbestedingen en tevens als werkgever werkloze jongeren in dienst zullen nemen. In de onderstaande tabel zijn onze activiteiten en bijhorende planning, resultaat en betrokken partijen weergegeven. Activiteit Planning Resultaat Partijen 0 Regulier sluitende aanpak jongeren /WIJ September t/m december plaatsingen in september december 2009 Gemeenten UWV WERKbedrijf Reïntegratie- 15 De werkgever dient zich te bevinden in een door de recessie getroffen sector waarbij wel sprake is van een gunstig arbeidsmarktperspectief in de nabije toekomst. De jongere is jonger dan 27 jaar en staat langer dan 3 maanden ingeschreven als nww-er.

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel 12 2010 1 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt 2007-2010 vastgesteld, waarin

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Zuid Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie