Stappenplan voor een streekfonds. Samen investeren in de streek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan voor een streekfonds. Samen investeren in de streek"

Transcriptie

1 Stappenplan voor een streekfonds Samen investeren in de streek

2 Polderland foto: Henry Buter Hoe publieke en private partijen samen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de eigen streek De samenleving heeft veel waardering voor een mooie omgeving en ze willen die kunnen beleven. Dit draagt bij aan het welbevinden van de mens en van de aanwezige natuur, maar ook aan de economische vitaliteit. 2

3 fietsers in spaarnwoude foto: r. okker wilgen knotten foto: idde lammers Behoud en versterking van die kwaliteit is helaas niet vanzelfsprekend. Verrommeling en vervlakking van het landschap en het verdwijnen van karakteristieke cultuurhistorische en landschapselementen zijn bijvoorbeeld een veelgehoorde zorg. Zuinig zijn op dat waardevolle en kwetsbare landschap vraagt een gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid van overheden, burgers, agrariërs en bedrijven. Daarvoor is inzet nodig, betrokkenheid, draagvlak, beleid en geld. Fondsvorming kan helpen om zowel uit publieke als private bronnen financiering te vinden en deze zo optimaal en doelmatig mogelijk in te zetten. Door bij een streekfonds de gebiedspartijen actief te betrekken, wordt de zorg voor onze omgeving ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid, die verder gaat dan (mede)financiering. Deze brochure biedt handvatten voor het opzetten en inrichten van een streekfonds. Investeren in het landschap betaalt zich terug Voor de provincie Overijssel heeft KMPG uitgerekend wat het landschap in economisch opzicht voor de provincie Overijssel betekent. De economie van natuur en landschap blijkt daar een totaalomzet van meer dan 500 miljoen te zijn; dit betreft alleen opbrengsten direct gerelateerd aan natuur en landschap. Ecosysteemdiensten en werkgelegenheid zijn hier nog niet in meegenomen. De opbrengsten zijn daarmee een veelvoud hoger dan de kosten van natuur en landschap, zelfs in de meest ongunstige scenario s. Kortom: investeren in het landschap loont. 3

4 boomgaard Beemster foto: archief Landschap Noord-Holland Stap 1 Betrek de juiste partners Een goed streekfonds heeft draagvlak in de regio. De maatschappelijke partners zijn nodig voor het genereren van de gelden, maar daarnaast ook voor een daadwerkelijke betrokkenheid bij en bijdrage aan herstel, beheer en onderhoud van het gebied. Betrek daarom de gebiedpartners in een vroeg stadium en werk doelen en visie van het streekfonds samen uit. Kies voor een herkenbaar gebied Mensen voelen zich betrokken bij een voor hen herkenbaar afgebakend gebied. De grootte verschilt. Mensen voelen zich bijvoorbeeld wel Texelaar, maar geen Noordkopper. Burgers kunnen zich echter wel duidelijk Westfries voelen, terwijl dit toch ook een grote regio betreft. Denk daarom goed na over een logische gebiedsafbakening, waarin mensen zich herkennen. Kies een naam voor het streekfonds die daarbij past. Zorg voor een enthousiaste trekker De ontwikkelfase van een fonds kost tijd, energie en doorzettingsvermogen. Zorg voor een trekker die hierover beschikt en die ook enthousiasme en draagvlak in de streek heeft. Faciliteer en koester de trekker. Los van de politiek Om private partijen vertrouwen te geven en bij te laten dragen, is het belangrijk dat het fonds los van de politiek staat, zodat een veranderend politiek klimaat geen invloed heeft op de ingelegde gelden. U hebt ze allemaal nodig : Agrarische natuurvereniging, bedrijfsleven, banken, natuur- en landschapsorganisaties, gemeente, provincie, waterschappen, belangengroepen, recreatieondernemers, MKB, Kamer van Koophandel, etc. duinrel foto: Jos Teeuwise 4

5 Stap 2 Doelen formuleren Kies voor duidelijke en heldere doelen en kaders van het fonds: gaat het om het ondersteunen van eenmalige projecten, of ook om het aangaan van beheerovereenkomsten voor onderhoud? Gaat het alleen om het landschap? Of gaat het ook om bijvoorbeeld cultuurhistorie, recreatieve ontsluiting en leefbaarheid, ofwel om een integrale gebiedskwaliteit van de streek? In het eerste geval spreekt men meestal van een landschapsfonds, in het tweede van een streekfonds of gebiedsfonds. In deze brochure gebruiken we het begrip streekfonds. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten bij de keuzes. Start concreet en aaibaar Vaak zal een fonds met bescheiden middelen starten. Kies daarom bij de start voor een paar aansprekende en goed afgebakende doelen: deze vormen ook een ambassadeursrol voor verdere ontwikkeling van het fonds. Landschapselementen Landschapselementen als duinrellen, boomgaarden, erfbeplanting en lanen zijn hooggewaardeerde onderdelen van het landschap, waar groot draagvlak voor is. Er is veel voor te zeggen een fonds in eerste instantie te richten op karakteristieke cultuurhistorische en landschapselementen, inclusief het duurzaam beheer ervan. Voor beheer hiervan zijn namelijk relatief weinig subsidies beschikbaar en de subsidies die er zijn, zijn bij lange na niet toereikend of afgestemd op de in Noord-Holland geldende situatie. Erven als belangrijk landschapselement Noord-Holland is een open landschap en veel karakteristieke cultuurhistorische en landschapselementen staan op de erven. Daarmee doelen we op boomgaarden, hakhoutbosjes en bomenrijen, niet de particuliere tuinen. Erven zijn daarom beeldbepalende elementen in het landschap. Ze hebben een kenmerkende structuur en beplanting die hoort bij bepaalde landschapstypes. Beheer is cruciaal voor duurzaam behoud Financiering van de kosten voor beheer van natuur en landschap wordt één van de grote uitdagingen de komende jaren. Voor duurzaam behoud van het landelijk gebied is de basis duurzaam beheer. Het is raadzaam deze zogenaamde groenblauwe diensten mee te nemen in de planvorming, afspraken en het financieringsplaatje als een totaalpakket. Zorg dat het beheer langjarig geborgd wordt, liefst jaar als groenblauwe dienst. Dit geeft zekerheid aan de beheerders (vaak agrariërs) en zorgt dat het landschapselement lange tijd behouden blijft en de investering daarmee een duurzame besteding is. Voorkom staatssteun Bij de inzet van overheidsgelden is het belangrijk dat de doelen Europaproof zijn: Voor langjarig beheer moeten regels in achtgenomen worden, met betrekking tot het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun. Belangrijk is om aan te sluiten bij de Catalogus groenblauwe diensten. Hierin staan de door de Europese Unie goedgekeurde vergoedingen voor beheermaatregelen aan natuur- en landschapselementen. fluistervaren ilperveld foto: katinka krijgsman 5

6 Stap 3 Inrichting van een fonds Een publiekrechtelijk of privaatrechtelijk fonds? Zowel publieke als private partijen kunnen een fonds starten. In beide gevallen wordt door de oprichters meestal gekozen voor een privaatrechtelijk model als vorm. In een privaatrechtelijk model kunnen zowel overheden als private partijen participeren. Daarmee maak je het landschap tot een gedeelde verantwoordelijkheid. Als gemeenten het initiatief nemen tot een streekfonds geven zij het signaal af dat zij het landschap belangrijk vinden en zich ervoor verantwoordelijk voelen. Streekfondsen kunnen ook starten vanuit het initiatief van private partijen, met bijvoorbeeld de Rabo Streekrekening als eerste geldstroom. Soms is een grote gebiedsingreep zoals de aanleg van een weg een trigger voor het oprichten van een fonds. Richt de organisatie pragmatisch in De meeste streekfondsen kiezen voor de stichtingsvorm, vanwege de slagvaardigheid en efficiëntie. Het nadeel dat een stichting minder transparant en democratisch toetsbaar is, is grotendeels te ondervangen door de vormgeving van bestuur, raad van advies, organisatie en heldere communicatielijnen. Ook is het mogelijk een coöperatie aan de stichting te koppelen. Organiseer de uitvoering doelmatig en efficiënt (administratieve en financiële ondersteuning, loket) Zorg voor een transparante administratie, zeker als er ook publiek geld instroomt. Het Nationaal Groenfonds kan hierin adviseren en desgewenst een rol spelen. Fondsvorm De meeste streekfondsen starten als een doelfonds met een onbepaalde looptijd. Alle middelen in het fonds worden in dat geval besteed aan de doelen. Wanneer het fonds veel draagvlak krijgt in het gebied en er daardoor steeds meer middelen beschikbaar komen, kan het zich ontwikkelen tot een vermogensfonds, waarbij alleen middelen uit het rendement worden ingezet. polderland foto: Henry Buter 6

7 Stap 4 Gelden genereren Het mooie van een streekfonds is dat het de mogelijkheid biedt om private en publieke financiering te combineren en elkaar te laten aanvullen. Afhankelijk van de verschillende doelen kunnen financieringsstromen op maat worden ingezet. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat gelden Europaproof kunnen worden ingezet en dat niet toegestane staatssteun voorkomen wordt. Het schema op pagina 8 geeft niet limitatief een aantal financieringsbronnen. Stel een helder go-no go moment vast Spreek van te voren af hoeveel inleg in het streekfonds nodig is voordat besloten wordt tot een go-no go van het fonds. Dit kan bijvoorbeeld door te starten met de streekrekening en een minimaal te realiseren bedrag op de rekening als doel vast te stellen. Het starten van een streekrekening is een mogelijkheid om de eerste inleg te genereren. Label de ingelegde gelden Zorg dat het mogelijk is in te leggen gelden te labelen. Inleggers dragen graag bij aan duidelijke en voor hen herkenbare of zinvolle doelen. Zo kan een Vrienden van groep besluiten haar geld bij het streekfonds te parkeren voor bijvoorbeeld het opknappen van een bijzondere boomgaard of duinrel. Gemeenten zullen juist weer willen bijdragen aan doelen die in hun eigen beleid of uitvoeringsprogramma staan. Zorg voor lage drempels Zowel de inleg als de toedeling van gelden moet laagdrempelig en niet bureaucratisch georganiseerd zijn. Ambassadeurs zijn onontbeerlijk Voor het genereren van betrokkenheid en private gelden is inzet onontbeerlijk van mensen met aanzien en goede ingangen bij publiek en /of bedrijfsleven. Zij zijn de ambassadeurs van het fonds en kunnen een actieve lobby verzorgen. Spoor ze op, betrek ze en houd ze vast door hun inzet te koesteren en te waarderen. overstapje omgeving oosthuizen foto: henry buter 7

8 Enkele instroommogelijkheden streekfonds Rood voor groen Natuurcompensatie Streekrekening Sponsoring Planbatenheffing Giften & Legaten Toeristenbelasting Streekloterij Ontwikkelingstax Opt-in regeling Gemeentelijk grondbedrijf Streekfonds Adoptie Subsidies (o.m. GLB en SNL) Streekproducten & arrangementen Uitzichtgarantie Publieksacties Landschapshypotheek Terreinbeheerders & erfdienstbaarheid Particuliere fondsen Landschapsveiling Braken bij Katwoud foto: Dutchphoto 8

9 Inventariseer de kansrijke geldbronnen Het is belangrijk om samen met de gebiedspartijen en ambassadeurs in kaart te brengen welke overheden, organisaties en bedrijven in de omgeving benaderd kunnen worden voor fondsenwerving. Doe dit systematisch. Benut de energie in de streek De gebiedspartijen zijn niet alleen belangrijk voor de financiering van het landschap, maar ook voor daadwerkelijke realisering van de gebiedskwaliteit en voor het draagvlak. Maak daarom gebruik van de energie, plannen en wensen van lokale initiatieven, onder andere van vrijwilligersgroepen. Ook zij zijn belangrijke ambassadeurs. Zorg voor een eerste substantiële inleg Een streekrekening koppelen aan het fonds is een goed instrument om private gelden te genereren. Zorg voor een paar eerste substantiële inleggers op de streekrekening. Voor dit laatste zijn provincies een mogelijke partij. Ook gemeenten kunnen een eerste (gelabelde) inleg doen voor doelen die hun gemeentebeleid dienen. Een gevuld fonds haalt makkelijker andere partijen over de brug. Gemeenten kunnen ook hun subsidiepotten (ook voor andere beleidsterreinen) stallen op een streekrekening of een stamvermogen inleggen in het fonds, als langlopende achterstelde renteloze lening. Het rendement op dit vermogen kan dan ingezet worden voor beheercontracten. Trigger money Overheden kunnen eigen in te leggen gelden inzetten als trigger money, als cofinanciering of door middel van gebiedscontracten: als u bijdraagt, doen wij het ook. In Overijssel verdubbelt de provincie bijvoorbeeld het bedrag dat ingelegd wordt in de regionale fondsen. Streekrekening De streekrekening is een eenvoudig, maar ingenieus concept. Uitgangspunt is dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen sparen tegen aantrekkelijke voorwaarden: zij krijgen minimaal een marktconforme rente en alle vrijheid om geld kosteloos op te nemen of te storten. Het bijzondere is dat de bank een bedrag van de uitgekeerde rente doneert aan het streekfonds. De rekeninghouder kan desgewenst een zelfde gebaar maken en 5% tot 100% van de rente aan het streekfonds doneren. Partijen kunnen dus naar keuze gratis of inclusief inzet van eigen rente bijdragen aan hun directe omgeving. Dit is een mooie invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Koop voor de natuur Gratis de natuur steunen, wie wil dat nou niet? Mensen kunnen gratis een steentje bij aan de natuur door een aankoop te doen bij een van de aangesloten web winkels van Koop voor de Natuur. De webwinkel draagt vervolgens gemiddeld 4% van het aankoopbedrag af aan een natuurorganisatie. Een streekfonds kan het verzoek indienen mee te doen aan Koop voor de natuur. 9

10 Stap 5 Organisatie en administratie Fort bij Krommeniedijk 17 foto: xxxx Organisatieaspecten Het bestuur van het op te richten streekfonds zal keuzen moeten maken over de wijze waarop de financiering van de doelen zal worden geregeld, zoals keuze maken tussen: Pro-actieve werkwijze of loket voor donatie-aanvragen. 100% financiering, of cofinanciering. Bevoorschotting na donatieverlening, of uitkeren na overleggen van rekeningen Deelbudgetten, of niet (en de bewaking ervan) Mandaat van een eventuele uitvoeringsorganisatie (welke stappen aan het bestuur moeten worden voorgelegd voor akkoord, wie betalingsbevoegdheid heeft). Onderzoeken of BTW-vrijstelling voor het Streekfonds mogelijk en aantrekkelijk is. Rapportage en verantwoording aan het bestuur. Koppeling aan streekrekening Het ligt voor de hand aan het streekfonds een streekrekening van de bank te koppelen en de bank daarom vanaf het begin bij de ontwikkeling van het fonds te betrekken. Hiermee wordt niet alleen geld gegenereerd, maar dit is tegelijk een ingang om het bedrijfsleven actief te betrekken. Het Nationaal Groenfonds Het Nationaal Groenfonds (NGF) draagt streekfondsen een warm hart toe, beschikt veel kennis en kan verschillende administratieve faciliteiten bieden. Het NGF is soms ook bereid om als spaarder in te stappen in een streekrekening. Wanneer het Streekfonds ook gaat werken met publieke geldstromen is (daarnaast) een bancaire relatie met het Nationaal Groenfonds aan te bevelen. Zorg voor ANBI-status Het is belangrijk dat het streekfonds een ANBI-status 1 krijgt en bij voorkeur ook een CBF keurmerk, of een verklaring van geen bezwaar. Het is immers van belang dat het gebiedsfonds een betrouwbare, fondsenwervende entiteit is. Een bank stelt dit overigens als randvoorwaarde voor het openen van een streekrekening. Nationaal Groenfonds Nationaal Groenfonds is in 1994 opgericht door het Rijk en de provincies. De aanleiding was om één financieel loket te maken voor de realisatie van de EHS-doelstelling. Maar de rol van het Groenfonds gaat verder. Het verleent en ontwikkelt financiële faciliteiten voor realisatie en beheer van natuur, bos en landschap, zowel voor publieke als private partijen. Het Nationaal Groenfonds is een stichting met een ideële doelstelling. De kernactiviteiten zijn kassieren, financieren, markt- en productontwikkeling rond gebiedsfinanciering, strategische advisering op het gebied en fondswerving Algemeen Nut Beogende Instelling, organisaties kunnen dit als status aanvragen bij de belastingdienst

11 11 vogelkijkhut ilperveld foto: nico dekker

12 Colofon Deze brochure is een initiatief van Landschap Noord-Holland. Auteurs Els Zwartendijk, Kees Holland en Filippien Koornneef. Met dank dan Nelly Zuidam en Jac. Meter voor hun commentaar en aanvullingen Bronnen onder andere: Streekfonds.nl, de 12Landschappen Reiswijzer streekfonds, Nationaal Groenfonds Startdocument streekrekening en streekfonds, Bernard Heijdeman Consult/Nelly Zuidam Advies Beslisdocument bij het opstarten van Streekfonds Krimpenerwaard, Nelly Zuidam Advies Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo Postbus AE Heiloo Tel Fax Keurmerk voor verantwoorde fondsenwervingen besteding boerenerf schermer foto: archief lnh

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

Op pad met... Jac. Meter in de Utrechtse Waarden

Op pad met... Jac. Meter in de Utrechtse Waarden Op pad met... Jac. Meter in de Utrechtse Waarden CV Ing. Jac. Meter 1977 Afgestudeerd aan de HAS Dronten 1978 Afgestudeerd aan de Agrarische Lerarenopleiding 1978 1988 Docent biologie in het agrarisch

Nadere informatie

Streekrekening Het Groene Woud Rekening houden met de streek

Streekrekening Het Groene Woud Rekening houden met de streek Streekrekening Het Groene Woud Rekening houden met de streek De kern van het verhaal Nationaal Landschap Het Groene Woud Aantrekkelijk natuur-, cultuur- en recreatiegebied tussen Den Bosch, Eindhoven en

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame toekomst. Dat is het idee.

Samen werken aan een duurzame toekomst. Dat is het idee. Samen werken aan een duurzame toekomst. Dat is het idee. Financiering in een Nationaal Landschap 27 oktober 2010 Rabobank. Een bank met ideeën. Rianka Habraken Agenda Rabobank en MVO Rabobank Streekrekening

Nadere informatie

Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier

Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier Jaarverslag 2013 Stichting Gebiedsfonds Westerkwartier p/a Roderwolderdijk 60, 9744 TH, Groningen Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 53312120 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit

Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit Even terugkijken Successen van de afgelopen tijd Uniek systeem voor duurzaam beheer Zelfstandige Landschapsfondsen Betrokkenheid ANV s en andere lokale partijen Voorbeeld

Nadere informatie

Programma. 13.30 uur Welkom en opening Hank Bartelink, directeur Landschappen.nl

Programma. 13.30 uur Welkom en opening Hank Bartelink, directeur Landschappen.nl Programma 13.00 uur Inloop 13.30 uur Welkom en opening Hank Bartelink, directeur Landschappen.nl 13.40 uur Hoe creëer je betrokkenheid in je omgeving? Jaap Stronks, Bureau Bolster. Strategisch communicatie-

Nadere informatie

Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan?

Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan? Groene verdienmodellen? Wat doet de provincie eraan? PAL-lezing Hans Koot, strategisch adviseur Groen 25 oktober 2013 Nieuw groenbeleid en meer netwerksturing Nieuwe doelen en Meer netwerksturing Financieringsstrategie:

Nadere informatie

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei

Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! Steun het Landschapsfonds Vechtvallei LANDSCHAPSFONDS VECHTVALLEI Draag bij aan een fraaie Vechtstreek! De Vechtstreek is een uniek gebied in de dicht bevolkte Randstad,

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud

Duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud Duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud Veldloket Groenblauwe Diensten door de Agrarische Natuurvereniging Het Groene Woud Streekrekening Het Groene Woud door Stichting Streekrekening Het Groene Woud

Nadere informatie

Beleidsplan - Programma Streekfonds Het Groene Woud

Beleidsplan - Programma Streekfonds Het Groene Woud Beleidsplan - Programma Streekfonds Het Groene Woud De Streekrekening Het Groene Woud is een net zo bijzondere als eenvoudige constructie om het Streekfonds Het Groene Woud te vullen met financiële middelen.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten

Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten Inleiding Overijssel heeft prachtige landschappen; landschappen die de identiteit van de streken van Overijssel in belangrijke mate bepalen, zoals Salland,

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

Bouwstenen. Landschap laten leven. Bouwstenen voor een financieringsstrategie voor het landschap. november Definitieve versie

Bouwstenen. Landschap laten leven. Bouwstenen voor een financieringsstrategie voor het landschap. november Definitieve versie Bouwstenen Landschap laten leven Bouwstenen voor een financieringsstrategie voor het landschap november 2010 1 Urgentie Het Nederlandse cultuurlandschap is voor onze eigen burgers maar ook internationaal

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Op pad met... Riet Dumont in de Ooijpolder

Op pad met... Riet Dumont in de Ooijpolder Op pad met... Riet Dumont in de Ooijpolder Drs. M.J. Dumont 1970-1978 Studie Biologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit) 1978-1980 wetenschappelijk medewerker Milieukunde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG SKS 2014 1

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG SKS 2014 1 JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG SKS 2014 1 INHOUDSOPGAVE Van het bestuur 3 SKS het jaar in vogelvlucht 4 SKS Jaarcijfers 2014 12 SKS Bestuur en organisatie 14 Bijlage 15 overzicht contracten per eind 2013

Nadere informatie

Succesvol. Landschap

Succesvol. Landschap Lessen voor Succesvol investeren in Landschap Voorwoord Deze brochure bewijst mijn stelling dat mensen graag verantwoordelijkheid willen nemen voor hun landschap. En dat ze daar op allerlei manieren in

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8

Registratienummer: GF Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20007 Datum: 11 januari 2011 Agendapunt: 8 Portefeuillehouder: de heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Rene Vree Egberts Onderwerp: Stichting Lânskipsfûns

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

Notitie Groenblauwe diensten Afdeling Landelijk Gebied & Water - juni 2006

Notitie Groenblauwe diensten Afdeling Landelijk Gebied & Water - juni 2006 Notitie Groenblauwe diensten Afdeling Landelijk Gebied & Water - juni 2006 1. Inleiding De volgende notitie geeft een beknopt overzicht van de ontwikkelingen rondom Groenblauwe Diensten. Nadat wordt ingegaan

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Stichting Veluwefonds april 2013

Stichting Veluwefonds april 2013 Businesscase Nationaal Landschap Veluwe april 2013 herzien februari 2014 Zaaknummer 2013-011659 Businesscase Nationaal Landschap Veluwe, versie 4 februari 2014 1 Businesscase Nationaal Landschap Veluwe,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel

Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Statenvoorstel nr. PS/2014/660 Transitie Nationale Parken in Overijssel Op basis van het advies van het Transitieteam nationale parken wordtgeconcludeerd dat nationale parken waardevol kunnen zijn om de

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009-2010

JAARVERSLAG 2009-2010 JAARVERSLAG 2009-2010 De Stichting Kostbaar Salland heeft ten doel het ten algemeen nut stimuleren en actief promoten, coördineren, en financieren van aanleg, herstel en onderhoud van het Sallandse landschap,

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Sponsoring en fondsenwerving

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Sponsoring en fondsenwerving Sponsoring en fondsenwerving Weet wat je aan wie vraagt Bronnen van geldgevers: Particulieren (eenmalige gift of donateurs) Bedrijven (eenmalige gift of sponsoring) Vermogensfondsen (financiering initiatief)

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Landschap. Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo. Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer

Landschap. Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo. Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer Landschap Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo Tel. 088-006 44 00 Fax 088-006 44 01 www.landschapnoordholland.nl advies@landschapnoordholland.nl Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Cardano Development

Beleidsplan Stichting Cardano Development Beleidsplan Stichting Cardano Development Versie december 2013 Status: Voorgelegd aan bestuur Inleiding Dit document is het beleidsplan van Stichting Cardano Development. Een van de doelstellingen van

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr

9 februari 2016 Corr.nr , LGW Nummer 13/2016 Zaaknr 9 februari 2016 Corr.nr. 2016-03833, LGW Nummer 13/2016 Zaaknr. 614826 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over het voornemen voor het verstrekken van leningen aan de

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Bij deze dus nogmaals de vraag aan alle leden en mensen die HCQZ een warm hard toedragen: Doe mee aan het HCQZ Obligatieplan en help de club vooruit.

Bij deze dus nogmaals de vraag aan alle leden en mensen die HCQZ een warm hard toedragen: Doe mee aan het HCQZ Obligatieplan en help de club vooruit. De HCQZ obligatielening, het vervolg Na de succesvolle eerste inschrijvingsperiode staat de teller op dit moment op 26.000,= Omdat we ons realiseren dat we de campagne gestart waren in de periode waarin

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Gebruikersplatform De Groenzoom Startdocument

Gebruikersplatform De Groenzoom Startdocument Gebruikersplatform De Groenzoom Startdocument Datum: 10 juni 2015 Versie: 0.5 Kenmerk: GZ-U3920 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Op weg in het Sallandse landschap

Op weg in het Sallandse landschap JAARVERSLAG 2011 Op weg in het Sallandse landschap 0 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2011 Voorwoord... 1 Deel I 1. Algemene informatie... 3 1.1. Doel en werkgebied... 3 1.2. Samenwerkingsovereenkomst en financiële

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

Workshop Samenwerken met ondernemers

Workshop Samenwerken met ondernemers Workshop Samenwerken met ondernemers Met de terugtredende overheid is er in relatie tot de Nationale Landschappen (meer nog dan voorheen) een grotere rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Dat vraagt in

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Gebiedsofferte Winterswijk

Gebiedsofferte Winterswijk 16 juni 2013 In samenwerking met Praktijknewerk: GLB brengt variatie in het landschap: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland GLB-pilot Winterswijk Algemeen

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed

Concept natuurbeheerplan 2016 bijna gereed November 2014 Nieuwsbrief 6 De ontwikkeling van agrarische collectieven is volop aan de gang in Gelderland en Overijssel. Dat raakt de agrarische natuurverenigingen. Via deze nieuwsbrief geeft Natuurlijk

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek bloeit

De Kromme Rijnstreek bloeit OP EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND 43 PROJECTEN ONDERSTEUND De Kromme Rijnstreek bloeit Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013 EU SUBSIDIE VERVIJFVOUDIGD VERSTERKING STREEKIDENTITEIT EN LEEFBAARHEID

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008. Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer

Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008. Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008 Aan: Woord en Daad Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer Onderwerp: ondernemen en geven In Nederland wordt meer dan 4 miljard aan het goede doel

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Locaties voor energiecoöperaties

Locaties voor energiecoöperaties Locaties voor energiecoöperaties Waarom Burgers zijn steeds vaker betrokken bij het opwekken van duurzame energie. Zij organiseren in hun directe leefomgeving energieprojecten vanuit zogenaamde energiecoöperaties.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016

Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Beleidsplan Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds 2016 Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds is opgericht op 15 december 2016. In onderstaand plan legt het bestuur van de Stichting het beleid van

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

STICHTING STREEKFONDS FLEVOLAND

STICHTING STREEKFONDS FLEVOLAND STICHTING STREEKFONDS FLEVOLAND BESTUURSVERSLAG 2014 Gegevens over de stichting Stichting Streekfonds Flevoland heeft ten doel: het opzetten, in stand houden en beheren van een fonds ten behoeve van natuur,

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid?

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid? 18 december 2014 FAQ s informatiebijeenkomst nieuwe aanbieders van mkb-financiering Op 10 november heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor ongeveer 70 geïnteresseerden in de oproep tot het

Nadere informatie

De spaarkas. Levenloterij terug van (bijna) weggeweest? Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal

De spaarkas. Levenloterij terug van (bijna) weggeweest? Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal Kees van Oostwaard Fiscalist bij Reaal 1 Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de spaarkas een vorm van een levens verzekering. Slechts enkele verzekeringsmaatschappijen bieden deze verzekeringsvorm

Nadere informatie

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND

Landschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke

Nadere informatie

REAAL JaarSparen. Sparen met aantrekkelijke bonusrente

REAAL JaarSparen. Sparen met aantrekkelijke bonusrente REAAL JaarSparen Sparen met aantrekkelijke bonusrente Basisrente plus bonusrente Sparen is nog steeds de meest veilige manier om vermogen op te bouwen. Kiest u voor sparen bij REAAL Bancaire Diensten,

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

De lokale maat in waterbeheer

De lokale maat in waterbeheer De lokale maat in waterbeheer met lokale kennis en betrokkenheid Een praktisch waterschap voor iedereen! Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten Met een rechtvaardige waterschapsbelasting Duurzaam

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader De boer als groen-blauwe dienstverlener Het Brabantse landschap is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2008 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495

Provincie Zuid-Holland www.zuid-holland.nl. oduct&productid=2930. oduct&productid=15495 Update Subsidiemogelijkheden d.d. 5 december 2013 Inleiding Het project Versterken oeverwallen Bodegraven-Woerden richt zich op het behoud en het versterken van de landschappelijke kwaliteiten van de oeverwallen

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave

Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave Beleidsplan 1 Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave 1. Doelomschrijving Sollicite 2. Bestuur en correspondentieadres 3. Boekjaar, administratie en jaarrekening 4. ANBI status 5. Geldstromen 6. Projecten

Nadere informatie

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma *Deze presentatie wordt gedurende 2014 geactualiseerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is LEADER in POP3 Ochtend programma Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Investeren in ruimtelijke kwaliteit. Fondsenbeheer Nederland. Investeren in ruimtelijke kwaliteit

Investeren in ruimtelijke kwaliteit. Fondsenbeheer Nederland. Investeren in ruimtelijke kwaliteit Investeren in ruimtelijke kwaliteit Fondsenbeheer Nederland Westerdorpsstraat 68 Postbus 15 3870 DA Hoevelaken T: (033) 253 94 28 E: info@fondsenbeheer.nl www.fondsenbeheer.nl Investeren in ruimtelijke

Nadere informatie

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer In dit Programma van Eisen geeft de subsidiegever (in dit geval de provincie) aan, aan welke eisen een beheerder moet voldoen om voor certificering in

Nadere informatie