Stappenplan voor een streekfonds. Samen investeren in de streek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan voor een streekfonds. Samen investeren in de streek"

Transcriptie

1 Stappenplan voor een streekfonds Samen investeren in de streek

2 Polderland foto: Henry Buter Hoe publieke en private partijen samen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de eigen streek De samenleving heeft veel waardering voor een mooie omgeving en ze willen die kunnen beleven. Dit draagt bij aan het welbevinden van de mens en van de aanwezige natuur, maar ook aan de economische vitaliteit. 2

3 fietsers in spaarnwoude foto: r. okker wilgen knotten foto: idde lammers Behoud en versterking van die kwaliteit is helaas niet vanzelfsprekend. Verrommeling en vervlakking van het landschap en het verdwijnen van karakteristieke cultuurhistorische en landschapselementen zijn bijvoorbeeld een veelgehoorde zorg. Zuinig zijn op dat waardevolle en kwetsbare landschap vraagt een gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid van overheden, burgers, agrariërs en bedrijven. Daarvoor is inzet nodig, betrokkenheid, draagvlak, beleid en geld. Fondsvorming kan helpen om zowel uit publieke als private bronnen financiering te vinden en deze zo optimaal en doelmatig mogelijk in te zetten. Door bij een streekfonds de gebiedspartijen actief te betrekken, wordt de zorg voor onze omgeving ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid, die verder gaat dan (mede)financiering. Deze brochure biedt handvatten voor het opzetten en inrichten van een streekfonds. Investeren in het landschap betaalt zich terug Voor de provincie Overijssel heeft KMPG uitgerekend wat het landschap in economisch opzicht voor de provincie Overijssel betekent. De economie van natuur en landschap blijkt daar een totaalomzet van meer dan 500 miljoen te zijn; dit betreft alleen opbrengsten direct gerelateerd aan natuur en landschap. Ecosysteemdiensten en werkgelegenheid zijn hier nog niet in meegenomen. De opbrengsten zijn daarmee een veelvoud hoger dan de kosten van natuur en landschap, zelfs in de meest ongunstige scenario s. Kortom: investeren in het landschap loont. 3

4 boomgaard Beemster foto: archief Landschap Noord-Holland Stap 1 Betrek de juiste partners Een goed streekfonds heeft draagvlak in de regio. De maatschappelijke partners zijn nodig voor het genereren van de gelden, maar daarnaast ook voor een daadwerkelijke betrokkenheid bij en bijdrage aan herstel, beheer en onderhoud van het gebied. Betrek daarom de gebiedpartners in een vroeg stadium en werk doelen en visie van het streekfonds samen uit. Kies voor een herkenbaar gebied Mensen voelen zich betrokken bij een voor hen herkenbaar afgebakend gebied. De grootte verschilt. Mensen voelen zich bijvoorbeeld wel Texelaar, maar geen Noordkopper. Burgers kunnen zich echter wel duidelijk Westfries voelen, terwijl dit toch ook een grote regio betreft. Denk daarom goed na over een logische gebiedsafbakening, waarin mensen zich herkennen. Kies een naam voor het streekfonds die daarbij past. Zorg voor een enthousiaste trekker De ontwikkelfase van een fonds kost tijd, energie en doorzettingsvermogen. Zorg voor een trekker die hierover beschikt en die ook enthousiasme en draagvlak in de streek heeft. Faciliteer en koester de trekker. Los van de politiek Om private partijen vertrouwen te geven en bij te laten dragen, is het belangrijk dat het fonds los van de politiek staat, zodat een veranderend politiek klimaat geen invloed heeft op de ingelegde gelden. U hebt ze allemaal nodig : Agrarische natuurvereniging, bedrijfsleven, banken, natuur- en landschapsorganisaties, gemeente, provincie, waterschappen, belangengroepen, recreatieondernemers, MKB, Kamer van Koophandel, etc. duinrel foto: Jos Teeuwise 4

5 Stap 2 Doelen formuleren Kies voor duidelijke en heldere doelen en kaders van het fonds: gaat het om het ondersteunen van eenmalige projecten, of ook om het aangaan van beheerovereenkomsten voor onderhoud? Gaat het alleen om het landschap? Of gaat het ook om bijvoorbeeld cultuurhistorie, recreatieve ontsluiting en leefbaarheid, ofwel om een integrale gebiedskwaliteit van de streek? In het eerste geval spreekt men meestal van een landschapsfonds, in het tweede van een streekfonds of gebiedsfonds. In deze brochure gebruiken we het begrip streekfonds. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten bij de keuzes. Start concreet en aaibaar Vaak zal een fonds met bescheiden middelen starten. Kies daarom bij de start voor een paar aansprekende en goed afgebakende doelen: deze vormen ook een ambassadeursrol voor verdere ontwikkeling van het fonds. Landschapselementen Landschapselementen als duinrellen, boomgaarden, erfbeplanting en lanen zijn hooggewaardeerde onderdelen van het landschap, waar groot draagvlak voor is. Er is veel voor te zeggen een fonds in eerste instantie te richten op karakteristieke cultuurhistorische en landschapselementen, inclusief het duurzaam beheer ervan. Voor beheer hiervan zijn namelijk relatief weinig subsidies beschikbaar en de subsidies die er zijn, zijn bij lange na niet toereikend of afgestemd op de in Noord-Holland geldende situatie. Erven als belangrijk landschapselement Noord-Holland is een open landschap en veel karakteristieke cultuurhistorische en landschapselementen staan op de erven. Daarmee doelen we op boomgaarden, hakhoutbosjes en bomenrijen, niet de particuliere tuinen. Erven zijn daarom beeldbepalende elementen in het landschap. Ze hebben een kenmerkende structuur en beplanting die hoort bij bepaalde landschapstypes. Beheer is cruciaal voor duurzaam behoud Financiering van de kosten voor beheer van natuur en landschap wordt één van de grote uitdagingen de komende jaren. Voor duurzaam behoud van het landelijk gebied is de basis duurzaam beheer. Het is raadzaam deze zogenaamde groenblauwe diensten mee te nemen in de planvorming, afspraken en het financieringsplaatje als een totaalpakket. Zorg dat het beheer langjarig geborgd wordt, liefst jaar als groenblauwe dienst. Dit geeft zekerheid aan de beheerders (vaak agrariërs) en zorgt dat het landschapselement lange tijd behouden blijft en de investering daarmee een duurzame besteding is. Voorkom staatssteun Bij de inzet van overheidsgelden is het belangrijk dat de doelen Europaproof zijn: Voor langjarig beheer moeten regels in achtgenomen worden, met betrekking tot het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun. Belangrijk is om aan te sluiten bij de Catalogus groenblauwe diensten. Hierin staan de door de Europese Unie goedgekeurde vergoedingen voor beheermaatregelen aan natuur- en landschapselementen. fluistervaren ilperveld foto: katinka krijgsman 5

6 Stap 3 Inrichting van een fonds Een publiekrechtelijk of privaatrechtelijk fonds? Zowel publieke als private partijen kunnen een fonds starten. In beide gevallen wordt door de oprichters meestal gekozen voor een privaatrechtelijk model als vorm. In een privaatrechtelijk model kunnen zowel overheden als private partijen participeren. Daarmee maak je het landschap tot een gedeelde verantwoordelijkheid. Als gemeenten het initiatief nemen tot een streekfonds geven zij het signaal af dat zij het landschap belangrijk vinden en zich ervoor verantwoordelijk voelen. Streekfondsen kunnen ook starten vanuit het initiatief van private partijen, met bijvoorbeeld de Rabo Streekrekening als eerste geldstroom. Soms is een grote gebiedsingreep zoals de aanleg van een weg een trigger voor het oprichten van een fonds. Richt de organisatie pragmatisch in De meeste streekfondsen kiezen voor de stichtingsvorm, vanwege de slagvaardigheid en efficiëntie. Het nadeel dat een stichting minder transparant en democratisch toetsbaar is, is grotendeels te ondervangen door de vormgeving van bestuur, raad van advies, organisatie en heldere communicatielijnen. Ook is het mogelijk een coöperatie aan de stichting te koppelen. Organiseer de uitvoering doelmatig en efficiënt (administratieve en financiële ondersteuning, loket) Zorg voor een transparante administratie, zeker als er ook publiek geld instroomt. Het Nationaal Groenfonds kan hierin adviseren en desgewenst een rol spelen. Fondsvorm De meeste streekfondsen starten als een doelfonds met een onbepaalde looptijd. Alle middelen in het fonds worden in dat geval besteed aan de doelen. Wanneer het fonds veel draagvlak krijgt in het gebied en er daardoor steeds meer middelen beschikbaar komen, kan het zich ontwikkelen tot een vermogensfonds, waarbij alleen middelen uit het rendement worden ingezet. polderland foto: Henry Buter 6

7 Stap 4 Gelden genereren Het mooie van een streekfonds is dat het de mogelijkheid biedt om private en publieke financiering te combineren en elkaar te laten aanvullen. Afhankelijk van de verschillende doelen kunnen financieringsstromen op maat worden ingezet. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat gelden Europaproof kunnen worden ingezet en dat niet toegestane staatssteun voorkomen wordt. Het schema op pagina 8 geeft niet limitatief een aantal financieringsbronnen. Stel een helder go-no go moment vast Spreek van te voren af hoeveel inleg in het streekfonds nodig is voordat besloten wordt tot een go-no go van het fonds. Dit kan bijvoorbeeld door te starten met de streekrekening en een minimaal te realiseren bedrag op de rekening als doel vast te stellen. Het starten van een streekrekening is een mogelijkheid om de eerste inleg te genereren. Label de ingelegde gelden Zorg dat het mogelijk is in te leggen gelden te labelen. Inleggers dragen graag bij aan duidelijke en voor hen herkenbare of zinvolle doelen. Zo kan een Vrienden van groep besluiten haar geld bij het streekfonds te parkeren voor bijvoorbeeld het opknappen van een bijzondere boomgaard of duinrel. Gemeenten zullen juist weer willen bijdragen aan doelen die in hun eigen beleid of uitvoeringsprogramma staan. Zorg voor lage drempels Zowel de inleg als de toedeling van gelden moet laagdrempelig en niet bureaucratisch georganiseerd zijn. Ambassadeurs zijn onontbeerlijk Voor het genereren van betrokkenheid en private gelden is inzet onontbeerlijk van mensen met aanzien en goede ingangen bij publiek en /of bedrijfsleven. Zij zijn de ambassadeurs van het fonds en kunnen een actieve lobby verzorgen. Spoor ze op, betrek ze en houd ze vast door hun inzet te koesteren en te waarderen. overstapje omgeving oosthuizen foto: henry buter 7

8 Enkele instroommogelijkheden streekfonds Rood voor groen Natuurcompensatie Streekrekening Sponsoring Planbatenheffing Giften & Legaten Toeristenbelasting Streekloterij Ontwikkelingstax Opt-in regeling Gemeentelijk grondbedrijf Streekfonds Adoptie Subsidies (o.m. GLB en SNL) Streekproducten & arrangementen Uitzichtgarantie Publieksacties Landschapshypotheek Terreinbeheerders & erfdienstbaarheid Particuliere fondsen Landschapsveiling Braken bij Katwoud foto: Dutchphoto 8

9 Inventariseer de kansrijke geldbronnen Het is belangrijk om samen met de gebiedspartijen en ambassadeurs in kaart te brengen welke overheden, organisaties en bedrijven in de omgeving benaderd kunnen worden voor fondsenwerving. Doe dit systematisch. Benut de energie in de streek De gebiedspartijen zijn niet alleen belangrijk voor de financiering van het landschap, maar ook voor daadwerkelijke realisering van de gebiedskwaliteit en voor het draagvlak. Maak daarom gebruik van de energie, plannen en wensen van lokale initiatieven, onder andere van vrijwilligersgroepen. Ook zij zijn belangrijke ambassadeurs. Zorg voor een eerste substantiële inleg Een streekrekening koppelen aan het fonds is een goed instrument om private gelden te genereren. Zorg voor een paar eerste substantiële inleggers op de streekrekening. Voor dit laatste zijn provincies een mogelijke partij. Ook gemeenten kunnen een eerste (gelabelde) inleg doen voor doelen die hun gemeentebeleid dienen. Een gevuld fonds haalt makkelijker andere partijen over de brug. Gemeenten kunnen ook hun subsidiepotten (ook voor andere beleidsterreinen) stallen op een streekrekening of een stamvermogen inleggen in het fonds, als langlopende achterstelde renteloze lening. Het rendement op dit vermogen kan dan ingezet worden voor beheercontracten. Trigger money Overheden kunnen eigen in te leggen gelden inzetten als trigger money, als cofinanciering of door middel van gebiedscontracten: als u bijdraagt, doen wij het ook. In Overijssel verdubbelt de provincie bijvoorbeeld het bedrag dat ingelegd wordt in de regionale fondsen. Streekrekening De streekrekening is een eenvoudig, maar ingenieus concept. Uitgangspunt is dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen sparen tegen aantrekkelijke voorwaarden: zij krijgen minimaal een marktconforme rente en alle vrijheid om geld kosteloos op te nemen of te storten. Het bijzondere is dat de bank een bedrag van de uitgekeerde rente doneert aan het streekfonds. De rekeninghouder kan desgewenst een zelfde gebaar maken en 5% tot 100% van de rente aan het streekfonds doneren. Partijen kunnen dus naar keuze gratis of inclusief inzet van eigen rente bijdragen aan hun directe omgeving. Dit is een mooie invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Koop voor de natuur Gratis de natuur steunen, wie wil dat nou niet? Mensen kunnen gratis een steentje bij aan de natuur door een aankoop te doen bij een van de aangesloten web winkels van Koop voor de Natuur. De webwinkel draagt vervolgens gemiddeld 4% van het aankoopbedrag af aan een natuurorganisatie. Een streekfonds kan het verzoek indienen mee te doen aan Koop voor de natuur. 9

10 Stap 5 Organisatie en administratie Fort bij Krommeniedijk 17 foto: xxxx Organisatieaspecten Het bestuur van het op te richten streekfonds zal keuzen moeten maken over de wijze waarop de financiering van de doelen zal worden geregeld, zoals keuze maken tussen: Pro-actieve werkwijze of loket voor donatie-aanvragen. 100% financiering, of cofinanciering. Bevoorschotting na donatieverlening, of uitkeren na overleggen van rekeningen Deelbudgetten, of niet (en de bewaking ervan) Mandaat van een eventuele uitvoeringsorganisatie (welke stappen aan het bestuur moeten worden voorgelegd voor akkoord, wie betalingsbevoegdheid heeft). Onderzoeken of BTW-vrijstelling voor het Streekfonds mogelijk en aantrekkelijk is. Rapportage en verantwoording aan het bestuur. Koppeling aan streekrekening Het ligt voor de hand aan het streekfonds een streekrekening van de bank te koppelen en de bank daarom vanaf het begin bij de ontwikkeling van het fonds te betrekken. Hiermee wordt niet alleen geld gegenereerd, maar dit is tegelijk een ingang om het bedrijfsleven actief te betrekken. Het Nationaal Groenfonds Het Nationaal Groenfonds (NGF) draagt streekfondsen een warm hart toe, beschikt veel kennis en kan verschillende administratieve faciliteiten bieden. Het NGF is soms ook bereid om als spaarder in te stappen in een streekrekening. Wanneer het Streekfonds ook gaat werken met publieke geldstromen is (daarnaast) een bancaire relatie met het Nationaal Groenfonds aan te bevelen. Zorg voor ANBI-status Het is belangrijk dat het streekfonds een ANBI-status 1 krijgt en bij voorkeur ook een CBF keurmerk, of een verklaring van geen bezwaar. Het is immers van belang dat het gebiedsfonds een betrouwbare, fondsenwervende entiteit is. Een bank stelt dit overigens als randvoorwaarde voor het openen van een streekrekening. Nationaal Groenfonds Nationaal Groenfonds is in 1994 opgericht door het Rijk en de provincies. De aanleiding was om één financieel loket te maken voor de realisatie van de EHS-doelstelling. Maar de rol van het Groenfonds gaat verder. Het verleent en ontwikkelt financiële faciliteiten voor realisatie en beheer van natuur, bos en landschap, zowel voor publieke als private partijen. Het Nationaal Groenfonds is een stichting met een ideële doelstelling. De kernactiviteiten zijn kassieren, financieren, markt- en productontwikkeling rond gebiedsfinanciering, strategische advisering op het gebied en fondswerving Algemeen Nut Beogende Instelling, organisaties kunnen dit als status aanvragen bij de belastingdienst

11 11 vogelkijkhut ilperveld foto: nico dekker

12 Colofon Deze brochure is een initiatief van Landschap Noord-Holland. Auteurs Els Zwartendijk, Kees Holland en Filippien Koornneef. Met dank dan Nelly Zuidam en Jac. Meter voor hun commentaar en aanvullingen Bronnen onder andere: Streekfonds.nl, de 12Landschappen Reiswijzer streekfonds, Nationaal Groenfonds Startdocument streekrekening en streekfonds, Bernard Heijdeman Consult/Nelly Zuidam Advies Beslisdocument bij het opstarten van Streekfonds Krimpenerwaard, Nelly Zuidam Advies Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo Postbus AE Heiloo Tel Fax Keurmerk voor verantwoorde fondsenwervingen besteding boerenerf schermer foto: archief lnh

De Streekrekening: Geld geven zonder geld over te maken. Door: Tonnie Tekelenburg

De Streekrekening: Geld geven zonder geld over te maken. Door: Tonnie Tekelenburg De Streekrekening: Geld geven zonder geld over te maken Maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven met mogelijk impact op (het beleid van) natuur, landschap en landelijk gebied Door: Tonnie Tekelenburg

Nadere informatie

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 1 Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 2 1. Inleiding Tijdens de behandeling van de begroting

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij

Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017. Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Meerjarenbeleidsplan Utrechts Landschap 2013-2017 Utrechts Landschap, verrassend dichtbij Inleiding In 2012 bestond Utrechts Landschap 85 jaar. Gedurende deze periode heeft het zo n 5000 ha natuurgebied

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

Stappenplan sponsoring nationale parken

Stappenplan sponsoring nationale parken Stappenplan sponsoring nationale parken Colofon Kenniscentrum Recreatie, juli 2011 Auteur: ir. Martine van Loon Projectbegeleiding: ing. Tanja Emonts en drs. Tinco Lycklama à Nijeholt In opdracht van:

Nadere informatie

Verslag Symposium De Nationale Landschappen verdienen het!

Verslag Symposium De Nationale Landschappen verdienen het! Verslag Symposium De Nationale Landschappen verdienen het! Radio Kootwijk, 5 september 2011, 10.00-15.30 uur Ruim 90 belangstellenden kwamen naar Radio Kootwijk voor de lancering van Servicenet Nationale

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Natuur en zorg. Groeninclusieve ziekenhuizen als nieuw verdienmodel voor natuur

Natuur en zorg. Groeninclusieve ziekenhuizen als nieuw verdienmodel voor natuur Natuur en zorg Groeninclusieve ziekenhuizen als nieuw verdienmodel voor natuur INHOUD Samenvatting 3 4 5 8 10 12 16 18 Samenvatting hoofdstuk 1 Inleiding hoofdstuk 2 Aanleiding en onderzoeksopzet hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Workshop Samenwerken met ondernemers

Workshop Samenwerken met ondernemers Workshop Samenwerken met ondernemers Met de terugtredende overheid is er in relatie tot de Nationale Landschappen (meer nog dan voorheen) een grotere rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Dat vraagt in

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Coöperaties voor en door burgers

Coöperaties voor en door burgers Kennisdossier 9: Coöperaties voor en door burgers Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Wat zijn coöperaties?... 4 2. Achtergronden van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie