de 10 kenmerken van tussentijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de 10 kenmerken van tussentijd"

Transcriptie

1 Foto: Udo Geisler

2 de 10 kenmerken van tussentijd tussentijd rotterdam 1 Tussentijd is een samenwerkingsorganisatie van Stipo en Anna Vastgoed & Cultuur. Stipo is meer dan 20 jaar actief als team voor 4 Tussentijd ontlast vastgoedeigenaren en verandert leegstandskosten in een (groeiende) positieve kasstroom en een zieltogende ruimte in stedelijke ontwikkeling. Anna Vastgoed & Cultuur werkt sinds jaren een aantrekkelijk gevuld pand met een positieve uitstraling op de aan leegstandsbeheer met een plus en is actief in de koppeling maken woon- en leefomgeving. van tijdelijk naar lange termijn gebruik. Samen zijn zij een publiek ontwikkelaar die van strategisch tot uitvoerend niveau in de stad aan de slag zijn gegaan. 5 Tussentijd helpt partijen die in de stad meer plek verdienen. Met ons netwerk van stedelijke partners brengen we in beeld 2 Tussentijd zet beschikbaar vastgoed strategisch in voor versterking van pand, buurt en stad. Tussentijd doet dit voor en met de stad: welke groepen van meerwaarde zijn voor de stad en onvoldoende geaccommodeerd worden. van eigenaar tot eindgebruiker, van beleidsmaker tot makelaar. Van stedelijk boegbeeld tot de kennis van de buurman. 6 Tussentijd experimenteert met open, nieuwe werkvormen. Met stake holders en partners bepalen we de aanpak van de toekomst. 3 Tussentijd helpt gebiedsstrategen en managers om vastgoed in te zetten voor gebiedsontwikkeling. We gebruiken technieken van placemaking tot plintenstrategie, van co-makership tot zelforganisatie.

3 tussentijd rotterdam - de 10 kenmerken van tussentijd 7 Tussentijd werkt aan co-makerschip en organiseert het netwerk. Tussentijd verbindt belangen van vastgoedeigenaren, strategen, bestuurders, beleidsmakers, gebiedsontwikkelaars en eindgebruikers. 8 Tussentijd participeert regelmatig in discussies over stedelijke ontwikkeling en publiceert hierover in vakmedia. Tussentijd deelt haar kennis op de website en facebook, via twitter en linkedin. 9 Tussentijd biedt vier diensten: matchmaking, leegstandbeheer plus, beheer en placemaking en gebiedsstrategie. Tussentijd biedt maatwerk, voor elk project kan een combinatie van deze vier gemaakt worden. 10 Tussentijd investeert in de stad

4 waarom werken met tussentijd? tussentijd rotterdam De markt voor bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk onroerend goed is de afgelopen jaren sterk aan het veranderen. De vraag naar kantoor- en winkelruimtes is afgenomen als gevolg van trends als het nieuwe werken en de alsmaar toenemende groei van internetverkopen. Nieuwe concepten komen op, zoals maakindustrie, combinaties tussen diensten en winkels en sociaal-maatschappelijke functies uit de buurt. Tegelijkertijd zie je dat de juiste economische invulling kan zorgen voor positieve spin-off in de wijk. Deze nieuwe situatie vraagt om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, werkwijzen en coalities met huurders, corporaties, gemeenten en ondernemers om tot oplossingen te komen voor gebieden waarbij leegstand als probleem wordt ervaren. Tussentijd heeft als doel juist deze nieuwe ontwikkelingen voor versterking van het bestaande vastgoed te benutten. Vastgoedeigenaar Veel grote portefeuillehouders kampen met structurele leegstand. De ideale oplossing is er nog niet. Het is bovendien een trend dat overheden en corporaties zich meer gaan richten op hun kerntaken. Gebiedsgericht ontwikkelen is voor hen niet meer van deze tijd. Overheden en corporaties gaan uit van organische ontwikkelingen en faciliteren. De targets voor de afdelingen bedrijfs- en maatschappelijk onroerend goed binnen de vastgoedbedrijven blijven echter in grote lijnen gelijk: een passend rendement op korte termijn behalen. Tegelijkertijd willen corporaties en overheden de gebieden waar zij werken versterken. Een succesvolle aanpak hiervoor is een aanpak die schakelt tussen vastgoedbelangen, gebieds- en stedelijke belangen. voorbeeld: Tussentijd Rotterdam heeft samen met Havensteder een model ontwikkeld waarbij potentiële huur kandidaten voor een periode van zes maanden een locatie kunnen uitproberen. Op de Jonker Fransstraat en aan de Zaagmolendrift heeft dit voor een nieuwe stroom van ondernemers gezorgd. Gebruiker De gebruikers van vastgoed hebben nieuwe wensen; willen meer zeggenschap, zijn vaak kleinschaliger, hebben behoefte aan flexibiliteit en zijn gevoelig voor concepten, onderwerpen die bij corporaties, overheden en vastgoedeigenaren in deze nieuwe tijd moeilijk bespreekbaar zijn.

5 tussentijd rotterdam - waarom werken met tussentijd? Op korte termijn betekenen deze ontwikkelingen meer leegstand en groepen gebruikers die minder bediend worden. In de regie op gebiedsniveau valt een gat dat uiteindelijk weerslag kan hebben op de mogelijkheden op ontwikkelingen op pandniveau en de versterking van het gebied. Tussentijd vult dat gat op. Tussentijd heeft daarbij meer aandacht voor de gebruiker. Waar is vraag naar? Waar zit de energie? Wat zijn de mogelijkheden? Nieuwe concepten worden ontwikkeld in tijden van crisis en de initiators van die concepten veranderen mee. Tussentijd pakt die nieuwe energie op en verbindt die aan passende ontwikkelstrategieën. Tussentijd is sinds 2012 partner van Rotterdamse corporaties, gemeente Rotterdam en Schiedam om op vernieuwende wijze, met bestaande middelen en leegstaande m2 tot versterking van pand, wijk en stad te komen. Tussentijd initieert

6 de werkwijze van tussentijd tussentijd rotterdam - de 10 kenmerken van tussentijd Tussentijd werkt aan het beperken van leegstand met strategisch advies en operationeel beheer. Tussentijdconcepten komen het beste tot hun recht wanneer strategische en operationele diensten worden gecombineerd en elkaar kunnen versterken, maar ook afzonderlijk van elkaar kunnen worden ingezet. Daarbij is Tussentijd in staat een netwerk aan te boren dat aanvullend is op dat van vastgoedaanbieders. Operationeel zijn verschillende beheersvarianten ontwikkeld die zorgen voor inkomsten en versterking van imago en invulling van gebouw en gebied. voorbeeld: In Crooswijk heeft Tussentijd met Woonstad ruimte gecreëerd voor een groep van tien jonge creatieve ondernemers, die aansluiten bij de aan te trekken type ondernemers en bewoners. Deze groep profileert zich op zeer positieve en eigen wijze in het gebied. Tussentijd plaatst de ontwikkeling van vastgoed in een gebiedsen stedelijke context. Op stadsniveau heeft Tussentijd kansrijke groepen op het oog die nu weinig tot niet worden geaccommodeerd, zoals onderwijs gerelateerde instellingen, maakbedrijven, startende MKB ers, creatieve ondernemers en sociale initiatieven. Op gebiedsniveau biedt Tussentijd meerwaarde door ontwikkeling van een gebiedsstrategie gekoppeld aan groepen kansrijke gebruikers. Op pandniveau biedt Tussentijd concreet vier diensten die direct voor korte of midden-lange termijn zorgen voor inkomsten en nieuwe investerings- of verhuurkansen. Tussentijd inspireert Tussentijd streeft naar schaalvergroting, zodat vastgoedeigenaren en gebruikers van tussentijdpanden beter kunnen worden bediend. Schaalvergroting leidt tevens tot kostenreductie voor opdrachtgevers.

7 het aanbod van tussentijd tussentijd rotterdam Tussentijd biedt de vastgoed eigenaar een viertal concrete diensten om vastgoed en gebied tot dienst te zijn. Deze kunnen afzonderlijk van elkaar of gekoppeld in een stads- gebiedsstrategie worden ingezet. Dienst Product 1. Matchmaking Makelen 2. Leegstands Beheer Plus Bruikleen 3. Beheer & Placemaking Meerjarige contracten 4. Gebiedsstrategie Advies, procesbegeleiding & uitvoering 1. Matchmaking Tussentijd beschikt over een breed netwerk van gebruikers en ruimtezoekers. Dit netwerk onderscheidt zich van het netwerk van menig bedrijfsmakelaar doordat het niet alleen bestaat uit het gevestigde MKB, maar ook uit startende MKB ers, internet bedrijven, creatieve ondernemers, maakbedrijven en mensen die nog thuis aan de keukentafel werken. Het is een nieuwe markt waar vaak naar kleinschalige, flexibele ruimte gezocht wordt, waar de aanwezige buren net zo belangrijk zijn als de kwaliteit van de ruimte. Tussentijd is uw ideale partner wanneer u een bedrijfsverzamelgebouw wilt vullen met de aan d rijvers van de economie van de toekomst.

8 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd voorbeeld: Op Coolhaveneiland heeft Tussentijd Rotterdam met Woonbron, Vestia en Stadsontwikkeling gewerkt aan versterking van de Oostkousdijk en leegstaand vastgoed elders op het eiland. Een fors deel van het vastgoed is verhuurd aan partijen die passen bij het eiland. Netwerk van potentiële gebruikers: maakbedrijven Geschikte locaties voor maakbedrijven: maakplekken, verkoopplekken, opslagplekken startende mkb ers Startplekken voor MKB ers, voor wie tijdelijk beschikbaar vastgoed de kans is om hen kennis te laten maken met het ondernemerschap onderwijs Ruimte nodig voor colleges en exposities; tijdelijke werkruimte voor exposities; tijdelijke collegeruimte; kenniscentra ala Pakhuis de Zwijger creatieve ondernemers Culturele en creatieve ondernemers; startend of doorstartend, dikwijls met een onzekere economische basis als gevolg van veel losse klussen. Bijv. multimedia, decorbouw, festivals en evenementen, grafisch ontwerp, architectuur en ambachtslieden. Maar ook kunstenaars; zowel startend vanaf de opleiding als reeds langer bezig, met slechts gering inkomen. sociale initiatieven en organisaties Zelforganisatieactiviteiten uit de buurt, zorgpartijen, maatschappelijke initiatieven.

9 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd Inkomsten en kosten Matchmaking is een eenmalige dienst waar geen verdienmodel voor Tussentijd aan vast zit. We vragen een fee per gebruiker. De fee zal variëren per project, per ruimte, per gebouw en soort gebruiker. Het matchmaking tarief begint bij 250 euro per geplaatste gebruiker. 2. Leegstand Beheer Plus Leegstandbeheer Plus betekent dat Tussentijd het pand tijdelijk in beheer neemt. De missie voor Tussentijd is een nieuwe invulling geven aan het vastgoed en een kasstroom te creëren. Tussentijd is inzetbaar bij projecten vanaf 2 maanden. In die periode wordt gewerkt aan een concept of identiteit voor het gebouw waarbij passende gebruikers worden gezocht. Bij eerdere projecten is gebleken dat gebruikers na de tussentijd regelmatig in staat zijn om het gehuurde vast te huren. Het netwerk van Tussentijd bestaat uit de ondernemers van de toekomst, zoals ambacht, internetbedrijven, designers, maar ook culturele initiatieven. Invulling volgens de Tussentijdstrategie kan zorgen voor waardecreatie op de lange termijn voor pand, buurt en stad. voordelen: een (groeiende) kasstroom creëren voor vastgoedeigenaren het ontzorgen van de eigenaren door het beheer van panden die relatief veel tijd kosten en weinig opbrengsten met zich mee brengen (tijdelijk) over te nemen. het vinden van een nieuwe doelgroep die past bij het vastgoedaanbod, met een prijsstelling die past bij de veranderende marktsituatie. het vastgoed invulling en exposure geven, waardoor vaste huurders en/of investeerder gevonden worden. Tussentijd zet zich in voor doorgroei naar vaste huur. werkwijze: past bij (realistische) financiële doelstellingen vanuit vastgoedeigenaren de buurt(en) versterken waar het vastgoed zich bevindt speelt in op de vraag van bij het gebied en bij het vastgoed passende doelgroepen Leegstandbeheer Plus kan zowel worden ingezet voor vastgoed dat kansrijk is in de markt, als voor lastig verhuurbaar vastgoed dat al langer leeg staat. Tussentijd organiseert

10 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd Inkomsten en kosten Er zijn 2 varianten mogelijk, of een combinatie ervan: Tussentijd wordt betaald vanuit 1. de kasstromen die ontstaan uit de gebruikersvergoeding van de door Tussentijd te beheren panden. Hierbij neemt Tussentijd zelf het leegstandsrisico. 2. Vanuit een aparte opdracht, waarbij de kasstromen uit de door Tussentijd te beheren panden (deels) rechtstreeks naar de eigenaar gaan. De nutskosten kunnen voor de eigenaar beperkt worden door deze bij de gebruiker neer te leggen. Dat is gebruikelijk bij kleinverbruik. Indien het gaat om groter oppervlakte dan blijven de nutskosten op naam van eigenaar, maar worden afspraken gemaakt over een maandelijkse vergoeding. Leegstandbeheer is een snelle oplossing voor uw leegstandsprobleem. De leegstandskosten kunnen (deels) gedekt worden. Het gebouw krijgt een invulling waardoor het weer in de schijnwerpers staat en indien mogelijk profiteert het gebied en de stad van het concept. Terzijnertijd kan Leegstandbeheer uitgroeien tot beheer & placemaking, vaste verhuur of verkoop. voorbeeld: Het Zomerhofkwartier is door Tussentijd Rotterdam / Stipo, samen met Havensteder en andere locale partners in een klein jaar tijd op de kaart gezet. Binnen een jaar is praktisch al het leegstaande vastgoed van Havensteder (circa , helft van het totale eigendom van Havensteder in het gebied) gevuld met zowel vaste als tijdelijke huurders.

11 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd 3. Beheer & Placemaking Volgens het B & P-concept wordt een meerjarige visie ontwikkeld. Dat betekent dat er meer inkomsten verwacht kunnen worden en mogelijk ook geïnvesteerd kan worden in het gebouw. Meer dan in andere dienstvormen van Tussentijd wordt ingezet op doorgroei naar vaste huur na een aantal jaren. B & P gaat het best samen met een gebiedsstrategie en in een cluster van meerdere gebouwen of in een gebouw dermate groot dat het impact heeft op het hele gebied. concept De invulling volgens B & P is een conceptueel bedrijfsverzamelgebouw. Placemakingconcepten maken het mogelijk dat er openbare ruimten zijn voor nieuwe makers van de stad of ondernemers uit het omliggende gebied. Het gebouw, het gebied en de vraag die heerst in de stad zal de invulling bepalen. Voor beelden zijn open werkplaatsen voor startende internetbedrijven en designbureau s, flexibele werkplaatsen voor ambachtsbedrijven of educatieve ruimten in combinatie met culturele activiteiten. Tussentijd faciliteert Inkomsten en kosten Tussentijd experimenteert met nieuwe verdienmodellen. Met de eigenaar worden de doelstellingen vastgesteld. Daaruit volgen financiële targets en/ of targets voor waardecreatie. Deze criteria worden meegenomen in een Placemakingconcept. Bij Beheer & placemaking is het gangbaar om met tijdelijke huurcontracten te werken in plaats van gebruiksovereenkomsten. Bovenop kostendekkende verbruikskosten word ook huur ontvangen door de eigenaar. De huurder kan kiezen voor een bepaald voorzieningenniveau waar de huurprijs op word afgesteld. Voor startende ondernemers is de drempel om te starten met huren lager en kunnen ingroeien in het gebouw. Het voordeel voor de eigenaar is dat hij in stappen kan investeren in het gebouw, naarmate de inkomsten stijgen. Tussentijd kijkt naar de mogelijkheid om een gebouw met kleinschalige investeringen, bijvoorbeeld met gebruik van lease, gefaseerd een gebouw conceptueel te upgraden. Het investeringsrisico blijft op deze manier laag. B&P vraagt om maatwerkafspraken met betrekking tot de vergoeding voor Tussentijd. Door een korte schouw van het pand en gebied wordt een voorstel gedaan. Starttarief voor deze schouw is 1500 euro, wanneer het plan ten uitvoer wordt gebracht worden deze kosten meegenomen in het geheel.

12 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd 4. Gebiedsstrategie De ontwikkeling en uitvoering van een gebiedsstrategie die aansluit bij de behoefte van de vastgoedeigenaar, in combinatie met de belangen van de stad, kan leiden tot een extra kwaliteitsimpuls voor de stad. Het actuele voorbeeld in Rotterdam van het Zomerhofkwartier, met haar focus op de maakindustrie, laat zien hoe snel leegstaand vastgoed passend binnen de gebiedsexploitatie gevuld kan worden. Maar ook elders wordt vanuit Tussentijd (en deels alleen door Stipo) gewerkt aan een gebiedsstrategie. Met Tussentijd lopen nu projecten op de Hoogstraat en bij Schieveste in Schiedam, vanuit Stipo wordt nu gewerkt aan Museumplein Amsterdam, Nieuwe ZijdsVoorburgwal Amsterdam. Tussentijd biedt de eigenaar een: gebiedsstrategie Opzetten en uitwerken van gebiedsstrategieën voor probleem gebieden zoals leegstaande bedrijfs- en kantoorlocaties of leeg lopende winkelstraten. Voorbeelden van ontwikkelingen in Rotterdam zijn ZoHo en Zwaanshals. uitvoeringsprogramma s Uitwerken van gebiedsstrategieën in uitvoeringsprogramma s gekoppeld aan lopende programma s en beleidsdoelstellingen. voorbeeld: Tussentijd Schiedam is kwartiermaker voor het Schievesteterrein van de gemeente, waar op braakliggende terrein tijdelijke initiatieven in relatie tot de stad een plek krijgen.

13 tussentijd rotterdam - het aanbod van tussentijd verbinden Koppelen gebiedsstrategie aan het beschikbare vastgoed. Het beschikbare vastgoed zo aanbieden dat groepen uit de gebiedsstrategie er een plek vinden. Hierbij kan een passende combinatie worden gevonden tussen tijdelijk verhuurd vastgoed, vaste huur en verkopen. coalities Coalitie bouwen van partijen die zich met elkaar in willen spannen om gebied te versterken, op een wijze die tot vulling van het vastgoed leidt. Coalitie bouwen met stedelijk opererende partijen; zodat gebiedsaanpak bijdraagt aan behalen stedelijke doelen. Inkomstenstroom en kosten Tussentijd Rotterdam Participatie in de ontwikkeling van een gebiedsstrategie gebeurt veelal via inhuur/detachering. In de praktijk is daarvoor in een periode van een half jaar een dag per week nodig als kwartiermakersfase. In een periode van een jaar kan de gebiedsstrategie staan. Langere betrokkenheid is niet noodzakelijk, maar ligt wel in de rede (zie bijvoorbeeld eerdere ervaringen in ZoHo of Crooswijk, Rotterdam) nieuwe investeerders Tussentijd Rotterdam zoekt nieuwe investeerders voor bestaand vastgoed. Nieuwe Investeerders kunnen huurders zijn, maar ook andere partijen die belang hebben bij versterking van pand, buurt en stad. Van onderwijs tot energie, van data tot cultuur. Tussentijd accommodeert

14 tussentijd rotterdam - de 10 kenmerken van tussentijd overzicht diensten tussentijd product periode kosten/ baten Matchmaking makelen direct Fee vanaf 250 Leegstandsbeheer plus beheer, concept en gebruik vanaf 2 maanden kostenbeheersing Beheer & placemaking beheer, placemaking en verhuur aantal jaren Huur inkomsten Waardecreatie Startschouw voor concept 1500 Gebiedsstrategie Visie en uitvoeringsprogramma aantal jaren Waardecreatie Fee Welke dienst of welke combinatie van diensten ingezet moet worden om het gewenste resultaat te bereiken is afhankelijk van vele factoren. Door middel van een analyse van het pand en de omgeving, maar ook de wensen van de verschillende stakeholders zal een plan van aanpak opgesteld worden, waarbij de verschillende diensten zullen worden beoordeeld. Op deze manier kan een weloverwogen keuze worden gemaakt, waarbij risico s en kansen objectief in beeld zijn gebracht.

15 de tussentijd rotterdam cv tussentijd rotterdam beheer Het beheer van Tussentijd Rotterdam verloopt via Anna Vastgoed & Cultuur. Anna is sinds 2007 actief als leegstandbeheerder met een plus en streeft naar een koppeling tussen tijdelijk gebruik en lange termijn ontwikkelingen. Sinds 2012 werken zij samen in de door hen opgerichte projectorganisatie Tussentijd Rotterdam en in 2013 is Tussentijd Schiedam gevolgd. Anna Vastgoed & Cultuur beheert o.a. in Den Haag panden van 40 m2 tot m2, van retaillocaties tot monumentale kantoorpanden. Voor Tussentijd Rotterdam en Schiedam varieert het beheer van Anna van braakliggende terreinen op Schieveste, panden vanaf 40 m2 in diverse wijken, tot 500m2 op Coolhaveneiland. Anna beschikt over het Keurmerk Leegstandsbeheer en werkt met flexibele kortlopende contracten. Met onze partners bieden we ook woonruimten aan. De aanpak van Anna leidt binnen 6 maanden tot minimaal 50% bezetting. De doelgroepen die gehuisvest zijn variëren van vaste werkplekken tot project/event based gebruikers voor 1 uurtje. Gebruikers zijn divers; van startende ondernemers tot gevestigde eenpitters tot MKB- ers met projecten waar 80 man aan werken. Overheden (ministeries, gemeente, provincies), culturele partijen (locatie theater, exposities, festivals, podiumkunsten als orkesten, oefenruimte, film/screenings), onderwijs (hogeschool der kunsten, Conservatorium, workshops), maatschappelijk (imkers, wijkgerelateerde bijeenkomsten, non-profit organisaties), bedrijven (ANWB, grafisch vormgevers, beveiligingsbedrijven, stickeraars, maquettebouwers, filmmakers, architecten, kunstenaars, muzikanten), hebben allen het vastgoed weten te vinden. Anna stimuleert samenwerking tussen haar klanten en opdrachtgevers. Dit leidt tot nieuwe businessconcepten en verbindingen. Zoals Stg. Nelis, een glazenwasser- en schoonmaakopleiding, die in ruil voor lesruimte glazenbewassing uitvoert. Zo komen veel samenwerkingsverbanden tot stand in het netwerk van Anna en Tussentijd. Gebruikers van Anna blijven na het wegvallen van een tijdelijke locatie voor ca 50% in het tussentijdcircuit, 25% stopt/gaat thuis werken en 25% stroomt door naar de reguliere huur. Tussentijd beheert

16 tussentijd rotterdam - de tussentijd rotterdam cv Strategie en Ontwikkeling Tussentijd Rotterdam werkt als publiek ontwikkelaar aan versterking van het vastgoed voor pand, buurt en stad. Tussentijd Rotterdam maakt gebruik van de expertise van Stipo. Stipo is publiek ontwikkelaar met meer dan 20 jaar ervaring in stedelijke ontwikkeling in binnen- en buitenland. waarin de lessen van Tussentijd Rotterdam een rol hebben gespeeld. Centraal in de ontwikkelende aanpak staat co-makership. Tussentijd Rotterdam speelt in op groepen die willen investeren in de stad. Investeerders kunnen kleinschalig zijn, zoals huurders van panden. Door zelforganisatie uit te lokken stimuleren we bijvoorbeeld investeringen in ZoHo. Investeerders kunnen ook grootschaliger zijn, en inspelen op nieuwe investeerders en/of ontwikkelend beheren. Voorbeelden van het laatste zijn co-investeringen vanuit hogere overheden (zoals op Schieveste), subsidies en fondsen (zoals bij ZoHo), banken (bij Oostkousdijk) of culturele instellingen (zoals Schouwburgplein). Als stedelijk ontwikkelaar is Stipo onder meer verantwoordelijk Foto: Truus, Bob & Jan too! voor een strategie voor plinten in de binnenstad van Rotterdam, de oprichting van Vereniging Schouwburgplein (waarin culturele partijen rond het plein samen het Schouwburgplein programmeren), projectleiding van trajecten als Museumplein en Stadionplein in Amsterdam, tussentijdstrategie voor de Hoogstraat in Schiedam en wijkperpespectieven in Roosendaal. Recent hebben Stipo en Tussentijd Rotterdam een hoofdrol gespeeld bij de revitalisering van het Zomerhofkwartier in Rotterdam. In minder dan een jaar tijd is bijna alle leegstand van Havensteder in het gebied (ca m2) verdwenen, door een aanpak voorbeeld: Midden in het centrum van Schiedam heeft Tussentijd Schiedam een programmering gemaakt voor een oude bioscoop uit Na 40 jaar leegstand heeft het gebouw weer een functie en bediend het de cultuur uit Schiedam.

17 tussentijd rotterdam - de tussentijd rotterdam cv Netwerkbeheer De werkzaamheden van Tussentijd Rotterdam staan of vallen bij een goed netwerk in de stad. Zowel Anna Vastgoed & Cultuur, Stipo als Tussentijd Rotterdam beschikken over een uitgebreid netwerk. Anna heeft een positie als leegstandbeheerder die zowel de belangen van vastgoedeigenaar, huurder, als de meerwaarde voor buurt en stad in het vizier heeft. Zo heeft Anna in Den Haag initiatief genomen om het platform Haagse Bodem op te zetten ter stimulering van de herontwikkeling in de Haagse regio. Een onen offline netwerk waar vastgoedpartijen expertise en inzichten uitwisselen. Stipo is al jarenlang een spin in het web in de Rotterdamse stedelijke ontwikkeling. Via onder meer de Rotterdamse Voorhoede, Inspiring Cities en vele uitgevoerde stedelijke trajecten heeft Stipo een breed netwerk onder strategen, beleidsmakers en uitvoerders in de stad. Tussentijd Rotterdam heeft de bestaande netwerken van Anna Vastgoed & Cultuur en Stipo verdiept naar ruimtevragers in de stad. In samenwerkingsverbanden met koepelorganisaties als Rotterdamse Nieuwe, de Spaanse Vloot, de EDBR (nu Rotterdam Partners) en onderwijsinstellingen, worden nieuwe doelgroepen aangeboord. Via de huurders die nu via Tussentijd Rotterdam huren, wordt het netwerk dagelijks vergroot. meer informatie:

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad

Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Uitvoeringsprogramma Rotterdam Carrièrestad Kern van het programma Rotterdam Carrièrestad is het BINDEN (rationeel en emotioneel) van studenten en afgestudeerden aan de regio Rotterdam op de gebieden studeren,

Nadere informatie

Vizier op leegstand. Een strategiebepaling voor gemeenten

Vizier op leegstand. Een strategiebepaling voor gemeenten Vizier op leegstand Een strategiebepaling voor gemeenten Nationaal Programma Herbestemming Vizier op leegstand 2011 2 Nationaal Programma Herbestemming Vizier op leegstand 2011 3 Inhoudsopgave 5 6 12 15

Nadere informatie

FUNCTIE EISEN VOOR DE 3 FUNCTIES;

FUNCTIE EISEN VOOR DE 3 FUNCTIES; Wij zijn (vrij naar Boef en de Gelogeerde Aap) Wij zijn ontwikkelaar van betaalbare woon/werkruimten. Wij zijn er voor experiment en cultuur Wij zijn beheerder van vijf broedplaatsen Wij zijn Amsterdams

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS 2 2.1

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Nummer raadsvoorstel: 20 / 2011 Voorstel om te besluiten:

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant

Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant 10655 Omslag Leefbaarheid.indd 2 18-02-13 15:17 Inhoudsopgave 1 Context en uitgangspunten 3 2 Perspectief (stip

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

8 Bedrijfshuisvesting

8 Bedrijfshuisvesting 8 Bedrijfshuisvesting 8.1 Inleiding Wijkeconomie heeft een ruimtelijke component, de behoefte aan bedrijfshuisvesting. Bedrijfshuisvesting is niet zo maar beschikbaar. Zijn er in vooroorlogse wijken van

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie