Demografie van de detailhandel. Werknemers in de detailhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Demografie van de detailhandel. Werknemers in de detailhandel"

Transcriptie

1 Demografie van de detailhandel Werknemers in de detailhandel

2 Inleiding In het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel brengt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) ontwikkelingen en structuurveranderingen in de detailhandel in kaart. Daarbij wordt steeds een relatie gelegd met de maatschappelijke functie die de sector detailhandel vervult. Zo worden veronderstellingen die leven binnen het middenen kleinbedrijf (MKB) over bijvoorbeeld vergrijzing, afkalving, toenemend aantal etnische ondernemers en het ontstaan van een nieuw soort MKB onderbouwd en inzichtelijk gemaakt met cijfermateriaal. ITS-Nijmegen heeft het onderzoek uitgevoerd. Deze publicatie over werknemers in de detailhandel is de laatste in een reeks. De andere publicaties beschrijven: - inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel; - startende ondernemers in de detailhandel; - ondernemers in de detailhandel zonder personeel; - leeftijdsopbouw van ondernemers in de detailhandel; - allochtone ondernemers in de detailhandel. Inhoud Deze publicatie is gebaseerd op een analyse van het Banenbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het banenbestand maakt deel uit van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van en bevat gegevens over alle werknemers. Gegevens van zelfstandigen zijn hierin niet opgenomen. In het SSB zijn demografische en sociaal-economische gegevens bij elkaar gebracht vanuit een aantal (administratieve) bronnen, namelijk de gemeentelijke basisadministratie (GBA), belastingdienst (loonbelastingkaarten en aangiftes fiscale ondernemerswinst), verzekerdenadministratie (VZA), uitkeringenadministraties (arbeidsongeschiktheid, werkloosheidswet, bijstandswet) en de enquête werkgelegenheid en lonen (EWL). In het SSB is veel informatie over kenmerken van de personen aanwezig zoals de leeftijd, het geslacht, de etnische herkomst, de sector waarin ze werkzaam (geweest) zijn, de personele omvang van het bedrijf waarin ze werkzaam zijn, de omvang van het dienstverband, de instroom- en de eventuele uitstroomdatum, alsmede de herkomst van de instromers en de bestemming van de uitstromers. Deze publicatie beschrijft achtereenvolgens: - algemeen beeld werknemers in de detailhandel; - dynamiek op de arbeidsmarkt van de detailhandel; - herkomst in- en uitstromers op de arbeidsmarkt van de detailhandel; - profiel werknemers in de detailhandel; - profiel instromende en uitstromende werknemers in de detailhandel; - profiel werknemers in de detailhandel naar branchecluster.

3 Algemeen beeld werknemers in de detailhandel Aantal werknemers in detailhandel vrij constant 31 december 2003 telt de detailhandel werknemers. Dit aantal is twee jaar later afgenomen tot Hoewel er dus schommelingen te zien zijn, is het totaal aantal werknemers in de detailhandel in deze periode redelijk constant. Veel verloop van werknemers gedurende het jaar Eind 2005 zijn werknemers actief in de detailhandel. In totaal zijn in dat jaar echter werknemers voor kortere of langere tijd in de detailhandel werkzaam geweest. Een groot deel van de werknemers werkt dus niet het gehele jaar, dan gaat het vooral om zaterdaghulpen en vakantiekrachten. Aantal werknemers in de detailhandel in de periode 2003 tot en met 2005 Totaal aantal Aantal werknemers op 31 december Index werknemers in het jaar Op basis van de voor dit rapport gebruikte bronnen zijn nog geen gegevens over de periode na 2005 bekend. Uit andere bronnen is echter bekend dat na 2005 een toename te zien is van het aantal werknemers. Een derde van alle werknemers in de detailhandel werkt in supermarkten Drie brancheclusters zijn samen goed voor twee derde van al het personeel in de detailhandel: supermarkten (33%), kleding- en textielzaken (16%) en winkels met educatie- en vrijetijdsartikelen (waaronder warenhuizen) (15%). Daar tegenover staat dat in de branches internet-/postorderbedrijf, markthandel en overige ambulante handel (de branches met ondernemingen zonder stenen winkel) juist weinig personeelsleden zijn. Dit komt overeen met bevindingen in een eerdere publicatie uit deze reeks, Ondernemers in de detailhandel zonder personeel. Hieruit blijkt dat ondernemingen zonder stenen winkel vrijwel nooit personeel hebben, terwijl van de supermarkten en bedrijven in persoonlijke verzorging 58% wel personeel in dienst heeft. Verdeling van werknemers in de detailhandel over de brancheclusters in 2005 Branchecluster 2005 Supermarkten 33% Kleding en textiel 16% Educatie en vrijetijdsartikelen 15% Persoonlijke verzorging 9% Levensmiddelenspeciaalzaken 7% Woonzaken 7% Doe-het-zelfzaken 4% Consumentenelektronica 3% Huishoudelijke artikelen 2% Internet-/postorderbedrijf 1% Markthandel 1% Overige ambulante handel 1% Totaal 100% Werknemers in de detailhandel 3

4 Dynamiek op de arbeidsmarkt van de detailhandel Groot verloop op de arbeidsmarkt van de detailhandel Elk jaar telt de detailhandel veel nieuwkomers en elk jaar vertrekken ook veel werknemers. Het aantal werknemers dat in een jaar in- of uitstroomt is ten opzichte van het aantal werknemers op 31 december relatief groot en daarmee is de vervangingsvraag binnen de detailhandel dus ook groot. In 2003 is de instroom en de uitstroom ongeveer gelijk, in dit jaar is de werkgelegenheid in de detailhandel constant. In 2004 is de uitstroom groter dan de instroom, in dat jaar krimpt de werkgelegenheid in de detailhandel. Dit patroon hangt nauw samen met de conjunctuurbewegingen. Aantallen in- en uitstroom op de arbeidsmarkt van de detailhandel in 2003 en 2004 Instroom Uitstroom Saldo Omvang instroom en uitstroom afhankelijk van conjunctuur In de periode 2000 tot en met 2005 neemt de mobiliteit tussen detailhandel en andere sectoren af. Ook dit wordt grotendeels veroorzaakt door de conjunctuurbewegingen. In de jaren 2000 en 2001 was sprake van een hoogconjunctuur, waarbij veel vraag was naar (tijdelijk) personeel. In 2005 was echter sprake van een conjuncturele neergang met weinig of helemaal geen groei van werkgelegenheid, ook het zittend personeel is dan minder mobiel. Daardoor is de vraag naar personeel eveneens klein. Het gaat om zowel het aantal instromers en uitstromers als werknemers die in één jaar instromen in en uitstromen uit de detailhandel. In 2000 behoorde slechts de helft van alle werknemers tot de blijvers, dat wil zeggen tot de personen die het gehele jaar werkzaam zijn geweest binnen de detailhandel. In 2005 is dit 60%. Instromer: werknemer die in het desbetreffende jaar in de detailhandel is ingestroomd Uitstromer: werknemer die in het desbetreffende jaar de detailhandel is uitgestroomd Blijver: werknemer die het gehele jaar in de detailhandel werkzaam is geweest In- en uitstromer: werknemer die in het desbetreffende jaar in de detailhandel is ingestroomd en in datzelfde jaar ook weer is uitgestroomd Instroom tot en uitstroom uit de arbeidsmarkt van de detailhandel in 2000 en Blijver % % Instromer % % Uitstromer % % In- en uitstromer % % Totaal (= 100%) % % Daling mobiliteit tussen brancheclusters in de detailhandel Ook de mobiliteit binnen de detailhandel neemt af. In 2000 verwisselde 5% van de medewerkers van branchecluster, maar dit percentage daalt in de jaren daarna naar 3% in Het aantal medewerkers dat binnen hun branchecluster van bedrijf wisselt bedraagt in de periode 2000 tot en met 2005 elk jaar 12% of 13%. Instroom tot en uitstroom binnen de arbeidsmarkt van de detailhandel in Niet wisselend 84% Wisselaar binnen branchecluster 13% Brancheclusterwisselaar 3% Totaal (= 100%) Werknemers in de detailhandel

5 Herkomst in- en uitstromers op de arbeidsmarkt van de detailhandel Grote in- en uitstroom door studenten en scholieren met bijbaan Ruim van alle instromers bestaat uit scholieren of studenten. Ook de uitstroom bestaat voor een groot gedeelte uit werknemers die de detailhandel verlaten om (weer) naar school te gaan of te gaan studeren. Het gaat vooral om scholieren en studenten die een opleiding in een andere richting volgen en die voor een beperkte tijd een bijbaan in de detailhandel hebben. Voor een kleiner deel van de instroom gaat het om schoolverlaters, dus om personen die hun schoolloopbaan afsluiten en hun beroepsloopbaan beginnen. In deze laatste gevallen gaat het vooral om personen die wel een opleiding in de richting van de detailhandel hebben gevolgd. Herkomst in- en uitstroom op de arbeidsmarkt van de detailhandel in 2004 Bron:CBS, bewerking Hoofdbedrijfschap Detailhandel en ITS Instroom Uitstroom Scholier/student Werknemer andere sector Geen inkomstenbron Uitzendbureau Uitkering Pensioen Zelfstandigen Immigratie/emigratie of sterfte Totaal Zo n 50% van de instromers komt van een opleiding Bijna de helft van alle instromers bestaat uit studenten, scholieren of schoolverlaters, dus instromers vanuit het onderwijs. De in omvang tweede groep instromers zijn werknemers die vanuit een andere economische sector overstappen naar de detailhandel. Hiervan combineerde een deel dat eerdere werk met een studie of opleiding. Ook van het aantal uitzendkrachten dat overstapt naar een vaste of tijdelijke baan in de detailhandel combineerde een deel het eerdere uitzendwerk met een opleiding. De in omvang derde groep bestaat uit de personen die vanuit een situatie zonder inkomen overstappen naar een betaalde baan in de detailhandel. Het aantal personen dat een uitkeringssituatie verruilt voor een betaalde baan in de detailhandel is 4%. In 2000 was nog bijna de helft hiervan afkomstig uit de bijstand. In 2004 is dit gedaald tot een kwart. In 2004 gaat het bij de instromers vanuit een uitkering duidelijk vaker om personen die uit de WW komen. Aandeel uitstromers naar andere sectoren daalt, aandeel naar onderwijssituatie stijgt Een grote groep uitstromers bestaat uit werknemers die de detailhandel verruilen voor een baan in een andere sector. Deels betreft dit mensen die de nieuwe baan combineren met een opleiding. De laatste jaren is binnen de uitstroom het aandeel dat naar een baan in een andere sector gaat afgenomen, namelijk van 44% in 2000 naar 39% in Elk jaar gaat ook een aanzienlijk aantal werknemers uit de detailhandel weg om (weer) te gaan studeren. Hun aandeel is, inclusief mensen die hun studie combineren met een baan in een andere sector, gestegen van 34% in 2000 naar 39% in Van de uitstromers verlaten slechts weinig weg de detailhandel omdat ze met (pre)pensioen gaan. Van alle uitstromers in de periode 2000 tot en met 2004 gaat slechts 2% tot 3% met pensioen. In andere economische sectoren maakt deze categorie een duidelijk groter deel van de uitstroom uit. Dit neemt de laatste jaren bovendien duidelijk toe. De oorzaak is uiteraard datde detailhandel vooral veel jonge werknemers heeft en relatief weinig werknemers van 55 jaar en ouder. Werknemers in de detailhandel 5

6 Herkomst van de instroom en uitstroom in 2004 Instroom Uitstroom Scholier/student 47% 27% Werknemer andere sector 19% 27% Werknemer andere sector en scholier/student 12% 12% Geen inkomstenbron 9% 12% Uitkering 4% 8% Uitzendbureau 3% 6% Uitzendbureau en scholier/student 2% 2% Pensioen 2% 3% Zelfstandige 1% 2% Immigrant, emigrant, overleden 0% 1% Totaal 100% 100% Veel uitwisseling werknemers met sectoren gezondheidszorg en handel De herkomst van de werknemers die overstappen van een andere economische sector naar de detailhandel is zeer gevarieerd, maar het merendeel is afkomstig uit zakelijke dienstverlening, handel, industrie en bouw, horeca en gezondheidszorg. Ook bij de uitstroom gaat het vooral om die sectoren. Herkomst van de werknemersinstroom en -uitstroom in 2004 Instroom Uitstroom Financiële instellingen 2% 3% Gezondheidszorg 12% 18% Handel 17% 13% Horeca 14% 13% Industrie en bouw 13% 11% Landbouw 5% 2% Onderwijs 2% 5% Overheid 2% 3% Overig 7% 8% Vervoer en communicatie 7% 6% Zakelijke dienstverlening 17% 17% Totaal 100% 100% Ruim de helft van de werknemers werkt minder dan een jaar aaneengesloten in de detailhandel Van de werknemers die in de periode in de detailhandel zijn ingestroomd, vertrekt ruim de helft binnen één jaar weer uit de detailhandel. Na twee jaar is ongeveer driekwart van de instromers weg. Ongeveer 10% van de instromers blijft vijf jaar of langer in de detailhandel werkzaam. Hierbij is niet gekeken naar het weer instromen van dezelfde werknemer in een van de volgende jaren. Sectorstandvastigheid van de instromers Aantal Nog werkzaam in de detailhandel na. instromers 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar % 25% 16% 11% 9% 7% 6% % 24% 16% 12% 9% 8% % 25% 17% 13% 11% % 26% 18% 14% % 26% 19% % 30% 6 Werknemers in de detailhandel

7 Grote groep tijdelijke krachten naast vaste kern Het personeel in de detailhandel bestaat dus in feite uit twee groepen. De eerste omvat de vaste kern van het personeel. Dit zijn mensen met een vaste baan, die ze ook een aantal jaar uitoefenen. De tweede groep bestaat uit scholieren die een bijbaan hebben, vooral in supermarkten. Vaak betreft dit een vakantiebaan. Het komt echter ook veel voor dat ze gedurende een aantal jaren een zaterdagbaan hebben. Nadat de studie is afgerond, verlaat het overgrote deel de detailhandel en kiest voor de sector waarvoor ze opgeleid zijn. Profiel van werknemers in de detailhandel Meer vrouwen dan mannen In de detailhandel werken meer vrouwen dan mannen. In 2005 is bijna twee derde deel (62%) van de werknemers vrouw, dit is vrijwel gelijk aan de situatie in Geslacht van de werknemers in 2005 Detailhandel Man 38% Vrouw 62% Totaal 100% Werknemers in detailhandel stuk jonger dan totale Nederlandse bevolking Bijna de helft van de werknemers in de detailhandel is in 2005 jonger dan 25 jaar. Van hen is een groot deel jonger dan 18 jaar en dus nog (deels) leerplichtig. 7% is 55 jaar of ouder. In 2001 was 51% jonger dan 25 jaar en 5% 55 jaar of ouder. De werknemers in de detailhandel worden dus ouder. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met die van de totale Nederlandse bevolking. Van de totale Nederlandse beroepsbevolking van 15 tot en met 64 jaar is in % tussen 55 en 64 jaar oud. In 2001 was dit nog 15%. De werknemers in de detailhandel zijn dus relatief jong in vergelijking met de totale Nederlandse beroepsbevolking. Leeftijd van de werknemers in 2005 Detailhandel 17 jaar of jonger 16% 18 jaar 7% 19 jaar 6% 20 jaar 5% 21 jaar 4% 22 t/m 24 jaar 9% 25 t/m 34 jaar 18% 35 t/m 44 jaar 16% 45 t/m 54 jaar 11% 55 t/m 64 jaar 7% 65 jaar of ouder 0% Totaal 100% Aandeel allochtonen gelijk aan de gehele beroepsbevolking Van de werknemers in de detailhandel is in % van allochtone herkomst, van hen is 9% van niet-westerse en 7% van westerse herkomst. Dit is vergelijkbaar met de totale Nederlandse beroepsbevolking. Bij de werknemers van niet-westerse herkomst gaat het vooral om werknemers van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse herkomst. Werknemers in de detailhandel 7

8 Achtergrond van de werknemers in 2005 Detailhandel Niet-westerse allochtoon 9% Westerse allochtoon 7% Autochtoon 84% Totaal 100% Aandeel parttimers neemt verder toe Ruim driekwart van de werknemers in de detailhandel werkt in 2005 parttime, 42% zelfs minder dan 16 uur per week. Het aantal parttimers is vergeleken met 2001 toegenomen, in dat jaar werkte nog 29% 38 uur of meer per week. Omvang baan van de werknemers in 2005 Detailhandel <16 uur 42% 16 tot 24 uur 16% 24 tot 32 uur 10% 32 tot 38 uur 9% 38 uur of meer 23% Totaal 100% Aandeel allochtone werknemers in 4 grote steden relatief groot In de vier grote steden is in 2005 een veel groter deel van de medewerkers in de detailhandel van allochtone herkomst. In heel Nederland is 16% van de medewerkers van allochtone herkomst is, in Amsterdam is dit 42%. In de andere grote steden is het aandeel allochtone inwoners ook een stuk hoger dan in de rest van Nederland. Voor de overige profielkenmerken zijn slechts kleine verschillen zichtbaar tussen de steden. Kenmerken van de werknemers in 2005, naar vestigingsplaats Vrouw < 25 jaar < 18 jaar Allochtoon < 38 uur Amsterdam 60% 44% 12% 42% 73% Rotterdam 61% 49% 13% 34% 75% Den Haag 58% 46% 15% 39% 73% Utrecht 60% 47% 12% 26% 73% Overige gemeenten 63% 49% 17% 13% 78% Totaal 62% 49% 16% 16% 77% 8 Werknemers in de detailhandel

9 Profiel van instromende en uitstromende werknemers Veel verloop in kleine baantjes Bij de instromers gaat het vooral om jonge mensen die vaak nog (deels) leerplichtig zijn, dus hooguit 17 jaar zijn. Hun aandeel in de instroom nam in de periode 1999 tot en met 2005 toe van 37% naar 42%. Instromers worden vaak aangetrokken voor de kleine baantjes, dat wil zeggen voor minder dan 16 uur per week. Ook onder de uitstromers zijn veel jonge mensen en veel personen die in kleine baantjes in de detailhandel werkzaam waren. Er zit dus blijkbaar veel verloop in deze kleine baantjes. Het aandeel oudere werknemers (55-plussers) in de uitstroom is nog beperkt, maar het nam in de periode 1999 tot en met 2005 wel toe van 2% tot 5%. Kenmerken van alle werknemers, de instromers en de uitstromers in 2005 Vrouw < 18 jaar < 25 jaar Allochtoon Nietwesterse allochtoon < 38 uur < 16 uur Totaal 62% 16% 47% 16% 9% 77% 42% Instromer 60% 42% 75% 21% 13% 87% 60% Uitstromer 59% 23% 66% 20% 12% 84% 51% In- en uitstromer 59% 40% 79% 24% 16% 87% 56% Profiel van werknemers naar branchecluster Veel vrouwen in kleding en textiel en persoonlijke verzorging, veel mannen in consumentenelektronica De verschillen tussen de brancheclusters zijn wat betreft geslacht erg groot. Van de werknemers in de kleding- en textielzaken is 84% vrouw, in winkels in persoonlijke verzorging is dit 83%. Daar staat tegenover dat in consumentenelektronicawinkels driekwart van de werknemers man is. Ook in doe-het-zelfzaken is het grootste deel man. Over dit onderwerp vindt u meer informatie in de publicatie Allochtone ondernemers in de detailhandel. Relatief meeste jonge werknemers in supermarkten Jonge mensen werken vooral in supermarkten: 69% is jonger dan 25 jaar (en 30% is zelfs jonger dan 18 jaar). Bij internetbedrijven werken daarentegen weinig jongeren: van hen is slechts 1% jonger dan 18 jaar en 16% jonger dan 25 jaar. Ook in woonzaken werken vaak wat oudere mensen. Relatief meeste niet-westerse allochtonen in supermarkten en winkels in huishoudelijke artikelen In internetbedrijven werken relatief de meeste allochtonen: 21%. Het grootste deel van hen is van westerse allochtone afkomst. Relatief weinig allochtonen zijn werkzaam in doe-het-zelfzaken en de markthandel. In zaken in huishoudelijke artikelen en in supermarkten werken relatief de meeste niet-westerse allochtonen werknemers. Van de niet-westerse allochtone ondernemers is juist een groot deel (ruim een kwart) werkzaam is in de markthandel. Ook exploiteren niet-westerse allochtone ondernemers verhoudingsgewijs vaak een levensmiddelenspeciaalzaak of een supermarkt. Werknemers in de detailhandel 9

10 Kenmerken van de werknemers in 2005, naar branchecluster Vrouw < 18 jaar < 25 jaar Allochtoon Niet-westerse allochtoon Kleding en textiel 84% 10% 41% 19% 10% Persoonlijke verzorging 83% 6% 30% 17% 9% Huishoudelijke artikelen 78% 15% 48% 18% 11% Levensmiddelenspeciaalzaken 68% 12% 44% 13% 6% Educatie en vrije tijdsartikelen 64% 13% 46% 14% 7% Internet-/postorderbedrijf 60% 1% 16% 21% 8% Markthandel 58% 15% 45% 12% 7% Supermarkten 55% 30% 69% 17% 11% Woonzaken 46% 3% 22% 13% 5% Overige ambulante handel 44% 8% 41% 16% 9% Doe-het-zelfzaken 38% 10% 43% 11% 5% Consumentenelektronica 24% 3% 39% 18% 10% Totaal detailhandel 62% 16% 47% 16% 9% Minste parttimers in consumentenelektronica, meeste in markthandel en supermarkten In consumentenelektronicazaken werkt de helft van het personeel meer dan 38 uur per week, terwijl een kwart minder dan 16 uur per week werkt. In de markthandel werkt slechts 13% meer dan 38 uur, terwijl 62% minder dan 16 uur per week werkt. Ook in supermarkten is het aandeel werknemers dat fulltime (meer dan 38 uur per week) werkt laag. In deze branchecluster werkt 56% minder dan 16 uur per week. Uren per werkweek van de werknemers in 2005, naar branchecluster <16 uur 16 tot 24 uur 24 tot 32 uur 32 tot 38 uur > 38 uur Totaal Markthandel 62% 13% 7% 5% 13% 100% Supermarkten 56% 14% 9% 6% 15% 100% Levensmiddelenspeciaalzaken 44% 17% 11% 8% 20% 100% Huishoudelijke artikelen 41% 15% 11% 9% 25% 100% Educatie en vrije tijdsartikelen 39% 16% 10% 10% 25% 100% Kleding en textiel 38% 20% 12% 10% 20% 100% Overige ambulante handel 35% 12% 8% 8% 37% 100% Doe-het-zelfzaken 32% 14% 9% 9% 36% 100% Persoonlijke verzorging 28% 20% 14% 14% 24% 100% Consumentenelektronica 26% 9% 7% 8% 49% 100% Woonzaken 24% 14% 9% 11% 42% 100% Internet-/postorderbedrijf 17% 21% 11% 12% 39% 100% 10 Werknemers in de detailhandel

11 Onderzoeksverantwoording Bestandsanalyse Voor het onderzoek Demografie van de detailhandel heeft ITS-Nijmegen gebruik gemaakt van databestanden van de Kamer van Koophandel (KvK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij de KvK is gebruik gemaakt van gegevens uit het Handelsregister, bij het CBS van het Algemeen Bedrijven Register (ABR) en het Sociaal Statistische Bestand (SSB). Dit laatste bestand brengt sinds 1999 demografische en sociaal-economische gegevens bij elkaar vanuit een aantal (administratieve) bronnen, zoals de Belastingdienst, gemeenten en uitkeringsadministraties. Aangezien fiscale aangiftes enkele jaren achterlopen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van inkomensgegevens over de periode 1999 tot en met Werknemers in de detailhandel 11

12 Colofon Werknemers in de detailhandel is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en maakt deel uit van een serie publicaties in het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze publicatie is verricht door ITS-Nijmegen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ruud Ververs, telefoonnummer (070) Het HBD maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel, waarin het goed ondernemen en werken is. Het HBD vervult een functie als kenniscentrum, maakt maatschappelijke ontwikkelingen en overheidbeleid helder en hanteerbaar en stimuleert de professionaliteit in de sector. In het HBD werken samen: MKB-Nederland, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. Extra exemplaren van deze publicatie en andere publicaties van het HBD zijn te bestellen: Via internet: Per Per fax: (070) Per telefoon: (070) Copyright 2009 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het HBD hecht veel belang aan de verspreiding van kennis over de detailhandel. U mag dan ook gedeelten uit deze publicatie overnemen, mits met bronvermelding. Het integraal reproduceren van de inhoud is echter alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD. 12 Werknemers in de detailhandel

13 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan Postbus LS Den Haag T (070) F (070) E I

Demografie van de detailhandel. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel

Demografie van de detailhandel. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel Demografie van de detailhandel Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel Inleiding Door ITS-Nijmegen is een onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

8. Werken in bestuur en zorg

8. Werken in bestuur en zorg 8. Werken in bestuur en zorg De uitzendbranche is van oudsher een belangrijke werkgever voor niet-westerse allochtonen van de eerste generatie. Bij de teruggang in de werkgelegenheid van de afgelopen jaren

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

9. Werknemers en bedrijfstakken

9. Werknemers en bedrijfstakken 9. Werknemers en bedrijfstakken Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak een baan als werknemer vergeleken met autochtonen. De positie van de tweede generatie is gunstiger dan die van de eerste generatie.

Nadere informatie

Waar zijn allochtone werknemers in dienst?

Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Waar zijn allochtone werknemers in dienst? Dr. Chantal Melser, drs. Jo van Cruchten en Leo van Toor In het najaar van 2 waren er 6,9 miljoen werknemers tussen de 15 en 65 jaar met één of meerdere banen.

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

Artikelen. Tijdelijke en langdurige banen, A.W.F. Corpeleijn 1)

Artikelen. Tijdelijke en langdurige banen, A.W.F. Corpeleijn 1) Tijdelijke en langdurige banen, 2000 A.W.F. Corpeleijn 1) Veel bedrijven werken met een combinatie van vaste en losse krachten. Werknemers met tijdelijke contracten worden onder meer ingezet voor speciale

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV)

Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Weer aan het werk als uitzendkracht: vaker wisseling van baan en sector na werkloosheid Jeroen van den Berg en Hester Houwing (UWV) Paper voor workshop op NvA/TvA congres 2012 concept, niet citeren zonder

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Introductie van de segmenten demografische kenmerken niet verklarend voor gedrag 4 Aantrekkelijkheid van de segmenten

Nadere informatie

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt M200919 Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt Zoetermeer, december 2009 Nieuwe werkgevers Boodschap Nederland kent over de

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

BUS-H Samenloop werk en bijstand

BUS-H Samenloop werk en bijstand Rapport BUS-H Samenloop werk en bijstand Rianne Kraaijeveld-de Gelder Annemieke Redeman Jeremy Weidum 30 november 2016 samenvatting In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking

Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Betaling én vervanging van vergrijzende arbeidspopulatie worden een probleem Demografie van de Nederlandse beroepsbevolking Peter Ekamper, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Op

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

10. Banen met subsidie

10. Banen met subsidie 10. Banen met subsidie Eind 2002 namen er 178 duizend personen deel aan een van de regelingen voor gesubsidieerd werk. Meer dan eenzesde van deze splaatsen werd door niet-westerse allochtonen bezet. Ze

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Achterblijvers in de bijstand

Achterblijvers in de bijstand Achterblijvers in de Paula van der Brug, Mathilda Copinga en Maartje Rienstra Van de mensen die in 2001 in de kwamen, was 37 procent eind 2003 nog steeds afhankelijk van een suitkering. De helft van deze

Nadere informatie

Werknemers verliezen banen door crisis, grote uitstroom naar WW-uitkering

Werknemers verliezen banen door crisis, grote uitstroom naar WW-uitkering Werknemers verliezen banen door crisis, grote uitstroom naar WW-uitkering 08 Crisis verandert dynamiek tussen banen en andere inkomstenbronnen Voor het eerst sinds 2003 2004 meer mensen die een baan verliezen

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Artikelen. Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur. Ingrid Beckers en Hans Langenberg

Artikelen. Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur. Ingrid Beckers en Hans Langenberg Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur Ingrid Beckers en Hans Langenberg De arbeidsdeelname in Nederland is de afgelopen 25 toegenomen. Dit komt vooral doordat meer vrouwen zijn gaan werken. Zij doen

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering

Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering Duurzaamheid uitstroom uit een Abw- en WW-uitkering verschillen tussen uitstroom naar Bedrijf en Loondienst Inspectie Werk en Inkomen (februari 2006) 1 Inhoud \ Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 4 2

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom

Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Uitstroom uit de WW binnen twee jaar na instroom 08 Henk van Maanen, Mathilda Copinga-Roest en Marleen Geerdinck Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen 2009 Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten

Werk en uitkering van Turkse en Marokkaanse immigranten Arno Sprangers, Aslan Zorlu, Joop Hartog en Han Nicolaas De arbeidsdeelname van Turkse en Marokkaanse immigranten die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen, is vergelijkbaar met die van immigranten

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

Vervroegde uittreding en andere overgangen tussen werken en niet-werken

Vervroegde uittreding en andere overgangen tussen werken en niet-werken Vervroegde uittreding en andere overgangen tussen werken en niet-werken André Corpeleijn Door de teruggang van de werkgelegenheid kwamen werkzoekenden in 24 moeilijker aan de slag dan in voorgaande jaren

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsmarktdynamiek en banen. Peter Kee en Robin Milot

Artikelen. Arbeidsmarktdynamiek en banen. Peter Kee en Robin Milot Artikelen Arbeidsmarktdynamiek en banen Peter Kee en Robin Milot Dit artikel bespreekt de dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt aan de hand van het aantal afgesloten en ontbonden arbeidscontracten. De

Nadere informatie

Vakantiewerk in het mkb 2004

Vakantiewerk in het mkb 2004 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : 015 21 91 255, e-mail: delft@mkb.nl Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

SRG-uitstroom Conclusie

SRG-uitstroom Conclusie Opdrachtgever SZW SRG-uitstroom 2014 Conclusie Opdrachtnemer Centraal Bureau voor de Statistiek / W. van Andel, E. Ebenau, L. van Koperen, P. Molenaar-Cox, A. Redeman, M. Sterk-van Beelen, J. Weidum Onderzoek

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Langdurig met een uitkering

Langdurig met een uitkering Langdurig met een uitkering Harry Bierings en John Michiels In september 5 waren er 1,5 miljoen personen die een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering ontvingen. Van hen zat

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie