Den Haag, 23 april Geachte leden van de Tweede Kamer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Den Haag, 23 april 2013. Geachte leden van de Tweede Kamer,"

Transcriptie

1 Den Haag, 23 april 2013 Geachte leden van de Tweede Kamer, In het kader van het Europees Semester stuurt het Kabinet binnenkort het Nationaal Hervormingsprogramma naar de Europese Commissie. De Europese Unie schrijft voor dat de lidstaten hun decentrale overheden consulteren, maar de inhoud van het Nationaal Hervormingsprogramma is en blijft de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Wij schrijven u deze brief zowel omdat wij er groot belang aan hechten dat de doelstellingen in het Nationaal Hervormingsprogramma worden gehaald, alsmede omdat wij een op sommige terreinen in toenemende mate belangrijke partner zijn in de uitvoering van de maatregelen. De Europese Unie werkt sinds 2010 aan de Europe 2020 groeistrategie, gericht op het bevorderen van duurzame, inclusieve en slimme groei. De doelstellingen van de Europe 2020 strategie zijn samengevat in vijf kerndoelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie, onderzoek en innovatie, energie efficiëntie, vroegtijdig schoolverlaters en armoedebestrijding. Aan de hand van deze afspraken dienen de lidstaten hun eigen nationale doelen te bepalen die ertoe moet leiden dat in 2020 de doelen van de strategie behaald zijn. Voordat het Kabinet het Nationaal Hervormingsprogramma eind april in definitieve vorm naar de Europese Commissie stuurt, houdt u 25 april een plenair debat over het Nationaal Hervormingsprogramma met de verantwoordelijke bewindspersonen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt u in deze brief haar belangrijkste opmerkingen kenbaar bij het concept van het Nationaal Hervormingsprogramma. De opmerkingen betreffen duurzaamheid en energie efficiëntie, de woningmarkt, arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en innovatie. Vanzelfsprekend hopen wij dat u onze aanbevelingen en zorgpunten in dit debat betrekt en samen met het Kabinet het Nationaal Hervormingsprogramma zo verder aanscherpt. Op de eerste plaats willen wij aandacht vragen voor de relatie van het NHP met het recent gesloten Sociaal Akkoord. Het Sociaal Akkoord is een veelomvattend akkoord met grote gevolgen voor gemeenten en hun inwoners. Zoals eerder aangegeven in de aan u gerichte brief van 16 april jl. hecht de VNG grote waarde aan een gesprek op korte termijn met het kabinet alsmede met de sociale partners over de grote gevolgen van het akkoord voor gemeenten. Deze gesprekken worden inmiddels gepland. Sociaal Akkoord In het akkoord en de betreffende brief aan de Tweede Kamer staan voornemens die rechtstreeks raken aan de verantwoordelijkheden en taken van gemeenten. De belangrijkste vraagstukken die we met het kabinet en de sociale partners willen bespreken en die onlosmakelijk verbonden zijn aan het naar de Europese Commissie te sturen Nationaal

2 Hervormings Programma gaan over de ruimte voor maatwerk in het sociaal domein, de toekomst van de sociale werkvoorziening en de planning van de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein. Ruimte voor maatwerk in het sociaal domein Een belangrijk punt van zorg is de vraag hoe deze ingrepen in het sociale domein zich verhouden tot de voorstellen uit het regeerakkoord om gemeenten de ruimte te geven in het sociale domein maatwerk te leveren. Juist door die beleidsruimte zijn gemeenten in staat passende arrangementen te ontwikkelen voor kwetsbare mensen tegen aanzienlijk lagere kosten. In het akkoord staan allerlei voorstellen die dat doorkruisen door het plaatsen van extra financiële schotten, door externe indicering en het daarmee inperken van de sturingsmogelijkheden van gemeenten. Toekomst van de sociale werkvoorziening Al geruime tijd staat de sociale werkvoorziening prominent op de agenda, zowel bij Rijk als bij gemeenten. In het sociaal akkoord worden diverse voorstellen op dit terrein gedaan. De beweging dat de werkbedrijven onder gemeentelijke verantwoordelijkheid komen is een vanzelfsprekend uitgangspunt dat we delen; de betrokkenheid van bonden en werkgevers bij de werkbedrijven is positief. Ook is het goed dat de arbeidsmarktregio s hierbij worden betrokken, waarbij we opmerken dat gemeenten zelf moeten gaan over de schaal waarop het georganiseerd wordt in plaats van een blauwdruk vanuit Den Haag. We merken wel op dat volgens eerdere berekeningen de herstructurering van de sw bedrijven 400 mln zou kosten. Voor de herstructurering naar 35 werkbedrijven hebben we in de voorstellen nog geen dekking kunnen terugvinden. We gaan ervan uit dat die dekking er wel is. Decentralisaties in het sociaal domein Tot slot de decentralisaties in het sociaal domein. Er worden in het akkoord termijnen genoemd waarvan het de vraag is hoe deze zich verhouden tot de planning die tot dusver door gemeenten en Rijk wordt aangehouden. Gemeenten zijn op dit moment bezig met het leggen van verbindingen tussen de drie decentralisaties in het sociale domein. Een groot deel van deze verbindingen moet lokaal of zelfs in de wijk of buurt gelegd worden. Het leggen van verbindingen wordt ernstig gehinderd als een regionale uitvoeringsorganisatie met een zeer specifieke taak aan deze lokale opgave gekoppeld moet worden. Met name bij de Participatiewet baart dit grote zorgen, omdat het de bedoeling was dat deze per 1 januari 2014 in werking zou treden. Het lijkt er nu op dat de participatiewet met een jaar wordt uitgesteld en inhoudelijk wordt verdeeld naar minimaal twee regelingen: een voor mensen met, en een voor mensen zonder fysieke beperkingen. De participatiewet zal nog steeds nodig zijn voor de kaders van de regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Gemeenten werken nu hard om planningen te halen waarvan het de vraag is of deze gelijk lopen met de invoeringstermijnen van de noodzakelijke wetgeving. Over de tekst m.b.t. arbeidsmarktparticipatie in het NHP volgen verderop in de brief nog een aantal aanvullende opmerkingen.

3 Duurzaamheid en energie efficiënte In het concept NHP staan tal van maatregelen die een bijdrage leveren aan het bereiken van de Europese doelstellingen. De VNG mist echter een overkoepelende visie en ambitie, kortom een gevoel van urgentie. Ook de resultaten van het tot nog toe gevoerde beleid rechtvaardigen niet zondermeer de optimistische inschatting dat Nederland aan de EU2020 doelstellingen op energie en klimaatgebied zal kunnen gaan voldoen. Daar waar elders in Europa veel wordt geïnvesteerd in zon en windenergie vinden in Nederland nog steeds meer investeringen plaats in kolen en gas en blijft de opwekking van duurzame energie beperkt tot 4% van het totaal. Ook qua CO² reductie loopt Nederland in Europa niet voorop. De VNG vindt het noodzakelijk dat we op langere termijn kijken naar de wijze waarop we een duurzame energietransitie bewerkstelligen. Daarvoor zijn meerjarige continuïteit van beleid en synergie die de deelbelangen van netbeheerders, energieproducenten, banken, corporaties, de bouw en natuur en milieuverenigingen overstijgt noodzakelijk. Duurzaamheid moet niet langer het sluitstuk zijn maar aan de voorkant van beleid als gezamenlijke ambitie het uitgangspunt worden. Op lokaal wordt volop geëxperimenteerd met smart grids, collectieve aanschafregelingen van geïnteresseerde burgers en bedrijven, andere vormen van energieopwekking op wijk en buurtniveau. Daarbij gaat het zowel om bestaande bouw als nieuwbouw. Dergelijke initiatieven verdienen ondersteuning waarbij over de eigen grenzen en deelbelangen wordt heengestapt, vooral ook in financiële zin. Daarbij leggen we ook nadrukkelijk een relatie tussen het innovatief vermogen van partijen en de reductie van woonlasten. We zijn er bovendien van overtuigd dat een dergelijk elan leidt tot een impuls van innovatieve ontwikkelingen op het terrein van energie en energiebesparing, die uiteindelijk ook zal leiden tot nieuwe vormen van werkgelegenheid. Het streven om onder coördinatie van de SER te komen tot een nationaal energieakkoord kan in die zin een belangrijke eerste stap zijn. In concrete zin wijzen wij nog op het volgende. In paragraaf wordt gesproken over de investeringen en subsidies in hernieuwbare energie (SDE+) en energiebesparing doormiddel van energiebelasting op aardgas en elektriciteit. De VNG bepleit een aanpassing van dit instrument, omdat het op dit moment slechts beperkt als energiebesparend werkt, maar juist innovatie tegengaat (vooral bij kleinschalige, lokale en duurzame opwekking van energie). Zo zou de recente discussie over de aanpassing van de Electriciteitswet 1998 als ongewenst neveneffect kunnen hebben dat energiebelasting wordt geheven over zelfopwekking van duurzame groene stroom. Met dat soort maatregelen wordt een contrair effect bereikt waarbij mensen worden ontmoedigd tot het doen van investeringen die anderzijds door de overheid door middel van subsidie juist worden geëntameerd. Energiebelasting zoals het Rijk beschrijft wordt gebruikt als instrument om enkel energiebesparing te bevorderen. De VNG meent dat energiebelasting beter kan worden ingezet om innovatie en schone opwek te stimuleren. De SDE+ werkt bovendien remmend op innovatie ook al omdat het als een subsidie een erg onzekere factor is, die daarmee in feite vernieuwing van duurzame vormen van groene energieproductie door bv.

4 zonnepanelen en windturbines in de weg staat. Het is noodzakelijk dat er een verdergaande, fundamentele transitie plaatsvindt naar een duurzaam energieregime waarbij bv. door een preferente fiscale behandeling de kostprijs van deze schone energie wordt gelijkgetrokken met het traditionele energieregime. Slechts door zo'n fundamentele aanpassing van het duurzame energie stimuleringsinstrumentarium in de sfeer van productiekosten, netkosten en fiscalisering zal energiebesparing, en de productie schone hernieuwbare energie in voldoende mate gaan toenemen om aan de Europese doelstellingen te gaan voldoen! Arbeidsparticipatie Hierboven beschreven wij eerder onze zorgen als het gaat om de doorkruising van de planning van de invoering van de participatiewet, door het Sociaal akkoord. Over de beschrijving in het NHP hebben we ook enkele belangrijke kanttekeningen. Gemeenten krijgen er met de Participatiewet een grote verantwoordelijkheid bij in het sociale domein. Gemeenten nemen die verantwoordelijkheid graag op zich, maar de randvoorwaarden moeten wel zodanig zijn dat gemeenten hun rol ook kunnen waarmaken. De belangrijkste randvoorwaarden zijn voor gemeenten: beleidsvrijheid, uitvoeringskracht en één afdoende ontschot budget voor de gedecentraliseerde taken (exclusief de financiën voor uitkeringen). Als gemeenten onderstrepen we het belang van de aanpak van jeugdwerkloosheid, vanwege de langdurige en grote impact die jeugdwerkloosheid heeft op de economie in zijn geheel en op de individuen die het overkomt. De VNG is voorstander van een regionale aanpak van jeugdwerkloosheid. Deze week hebben vertegenwoordigers van 35 centrumgemeenten namens de arbeidsmarktregios een intentieverklaring ondertekend waarin zij toezeggen voor 1 juli met regionale actieplannen voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid te komen. Daarvoor stelt het Kabinet 25 miljoen Euro beschikbaar. Gemeenten zelf zullen ook 25 miljoen moeten cofinancieren. Daarnaast komt er 25 miljoen voor onderwijsgerelateerde acties rondom jeugdwerkloosheid beschikbaar De VNG meent dat jeugdwerkloosheid vooral op regionale en lokale samenwerking kan worden bestreden, daarmee wordt regionale en lokaal maatwerk, en verbinding met andere terreinen van gemeenten mogelijk. Wij willen deze lijn graag vasthouden. Niet alleen in de sfeer van werk, maar ook op andere terreinen in het sociaal domein, hevelt het kabinet Rutte II taken met forse bezuinigingen naar de gemeenten over. De totale besparing bedraagt 1,8 miljard euro structureel. Het grootste gedeelte van de bezuinigingen slaat neer bij gemeenten, onder andere door de afbouw van het budget voor de sociale werkvoorziening en een additionele doelmatigheidskorting op het Participatiebudget oplopend tot 192 miljoen in Een eerste berekening van de VNG laat zien dat deze bezuinigingen voor gemeenten een financiële dwangbuis betekenen. Voor circa 120 gemeenten betekent dit dat zij hun totale budget voor re integratie en participatie zullen moeten inzetten voor de sociale werkvoorziening. Voor andere groepen blijft dan geen budget over. Daarnaast zetten gemeenten grote vraagtekens bij de randvoorwaarden die het kabinet stelt aan nieuwe instrumenten als loondispensatie en beschut werk. Gemeenten willen maatwerk leveren aan werkgevers en werkzoekenden, maar constateren dat de instrumenten onnodig ingewikkeld zijn en daarmee veel administratieve lastendruk en onduidelijkheid met zich mee brengen. VNG vindt daarom dat het Nationaal Hervormingsprogramma de zaken te rooskleurig beschrijft.

5 Inmiddels heeft de Tweede Kamer het kabinet verzocht om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de (financiële) risico s van de drie decentralisaties, waaronder de Participatiewet. Het kabinet is inmiddels hierover met de VNG in gesprek. Armoedebeleid In het Nationaal Hervormingsprogramma staat dat het Rijk de meest kwetsbaren in onze samenleving zal helpen door een intensivering van het armoedebeleid met 80 miljoen Euro in 2014 en structureel 100 miljoen Euro vanaf Daarbij wordt aangegeven dat een deel hiervan zal worden ingezet ten behoeve van de Sportimpuls en het Jeugdsportfonds. Dit betekent een oormerking van deze middelen, wat feitelijk neerkomt op een beperking van de gemeentelijke autonomie. Bij armoedebestrijding draait het niet alleen om de financiële situatie van mensen, maar ook om de woonsituatie, sociale contacten en het mee kunnen doen in de samenleving. Gemeenten werken hiervoor samen met diverse stichtingen en organisaties. Ze stellen hierdoor schoolgaande kinderen en jongeren in staat mee te doen op school, aan sport, hobby s en culturele activiteiten, waar geld een belemmering is om mee te doen. Andere gemeenten zetten in op sportparticipatie om jongeren te betrekken bij de samenleving en de tweedeling tussen kansarme en kansrijke jeugd te verkleinen. Er bestaan ook sociale (wijk)teams voor cliënten met ingewikkelde problemen. Financiële problemen blijken in vrijwel alle gevallen deel uit te maken van de problematiek. Daarnaast hebben diverse gemeenten noodfondsen voor de snelle verstrekking van financiën en voor de acquisitie en distributie van voedsel. In gemeenten zijn diverse hulpverleners actief, zoals thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg, om armoede te signaleren. Daarnaast bieden gemeenten ook financieel advies en schulddienstverlening. Mede met het oog op de komende decentralisaties van jeugdzorg en AWBZ naar gemeenten is het zaak voor gemeenten die middelen zonder voorwaarden vooraf of anderszins beperkingen te kunnen koppelen aan de middelen voor participatie en armoedebestrijding om op die wijze uitstroom uit de bijstand, mensen aan het werk en actieve participatie maximaal vorm te kunnen geven. Werk is tenslotte de beste bestrijding van armoede. In die gevallen waarin sprake is van multi problematiek maakt de integrale aanpak ervan het eveneens noodzakelijk dat gelden en budgetten ongeoormerkt overkomen naar gemeenten. Voor de nieuw in te voeren Participatiewet is het van groot belang een koppeling te leggen met de loondispensatie of loonwaardesubsidieregeling.. Deze regeling moet het juist voor gemeenten mogelijk maken om uitkeringsgerechtigden ook zij die een arbeidshandicap hebben terug te geleiden naar de arbeidsmarkt en naar vermogen te laten werken.. De werkgever wordt in zo n geval gecompenseerd voor de loonkosten die de loonwaarde te boven gaan. Het is nog onderwerp van overleg of zo n compensatie via de gemeente in de vorm van een aanvullende uitkering dan wel een rechtstreekse compensatie door de Belastingdienst of gemeenten kan worden vormgegeven. Voor de VNG staat uitstroom uit de bijstand voorop. Dat wordt geborgd door een rechtstreekse compensatie via de Belastingdienst en gemeente. Gemeenten moeten vervolgens wel de middelen blijven behouden om het werk op locatie structureel te kunnen faciliteren en in die gevallen dat de

6 gemeente een werkgever rechtstreeks compenseert, ook over het benodigde budget kunnen beschikken. Woningmarktbeleid Het kabinet verwijst naar een voorstel voor toepassing van de huursombenadering waar een heffing op de corporaties onderdeel van is. VNG heeft eerder de Eerste en Tweede kamer bericht dat die heffing de investeringscapaciteit van woningcorporaties zwaar onder druk zet. Dit geldt ook voor de mogelijkheid voor corporaties om bij te dragen aan verduurzaming van de woningvoorraad. De reductie van CO2 uitstoot is een belangrijke doelstelling in het kader van de EU2020 strategie waarop Nederland nog een grote inspanning moet leveren om de streefwaarden van het NHP te halen. Het is bovendien de vraag of de aangekondigde mogelijkheid om huurverhogingen door te voeren er in de praktijk toe zal leiden dat corporaties de heffing ook daadwerkelijk op kunnen brengen. Dit in relatie tot het doel van het kabinet om met de huurverhogingsmogelijkheid de doorstroming van hogere inkomens naar de koopsector te bevorderen. Investeren in innovatie Gerichte investeringen in innovaties zijn van het grootste belang voor de gemeenten en regio's. Met name MKB bedrijven gelden als aanjagers van innovatie. Samenwerking tussen de kennisinstellingen, zowel als het om opleiding als onderzoek gaat, en het bedrijfsleven is noodzakelijk. Nieuwe financieringsmodellen voor onderzoeksinfrastructuur, waarbij als voorwaarde geldt dat zowel onderzoeksinstellingen als MKB toegang tot de nieuwe faciliteiten hebben, kunnen daarvoor een belangrijke stimulans zijn. Voordelen van een dergelijke nieuwe financieringsconstructie zijn dat infrastructuur voor de onderzoeksinstellingen goedkoper wordt, voor het MKB heel veel toegankelijker en bovenal dat ondernemers en onderzoekers op een heel natuurlijke manier met elkaar in contact komen. De gemeenten ondersteunen de aanbevelingen van de Raad van harte: Innovatie, investeringen in particuliere O&O en nauwere banden tussen de wetenschapswereld en het bedrijfsleven te stimuleren, alsook industriële vernieuwing te bevorderen door middel van passende prikkels in het kader van het bedrijfslevenbeleid, en daarbij de toegankelijkheid voor niet tot de topsectoren behorende ondernemingen te waarborgen en het fundamenteel onderzoek veilig te stellen. Lokale overheden willen graag participeren in het kabinetsbeleid. De impuls die uitgaat van innovatieve aankoop om ons bedrijfsleven te versterken achten wij doelmatig en doeltreffend. Gemeenten zouden daarom graag zien dat het kabinet het aandeel innovatieve inkoop fors naar boven bijstelt. Het kabinet zou hiertoe bijvoorbeeld kunnen bezien op welke wijze bij elke inkoop aangegeven kan worden hoe gekeken is of de instrumenten innovatieve aanbesteding of launching customer kunnen worden toegepast. Bovendien kunnen decentrale overheden op veel gebieden een rol spelen om living lab te zijn. Gemeenten omarmen de gedachte van stimuleren van private uitgaven aan R&D door fiscale regelingen. WBSO en RDA zijn hiertoe doeltreffende instrumenten, maar de prikkel die het kabinet geeft met de Innovatiebox ondersteunen wij niet. Immers, bedrijven zullen zonder fiscale prikkel ook al de kosten die zij maakten voor het onderhouden van intellectueel

7 eigendom terug willen verdienen. Veel meer zien wij daarom in maatregelen die stimuleren dat bedrijven de productie die verbonden is aan het te gelde maken van intellectueel eigendom ook daadwerkelijk in de Nederlandse regio s laten plaatsvinden dan wel maatregelen die investeringen in voor onderzoeksinstellingen en MKB toegankelijke onderzoeksinfrastructuur bevorderen. Beide voorgestelde prikkels leiden tot een hogere regionale arbeidsparticipatie op zowel de korte als de langere termijn. Hoogachtend, Mr. J. W. Weck, waarnemend lid directieraad

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Sociaal Akkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300598 Lbr. 13/035 bijlage(n) datum 19 april 2013

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Vereniging van Nederlandse Gemeenten DGBK mw. A. Jorritsma-Lebbink Bestuur ' Democratie en _. -,_ -,,- Financiën - Project Postbus

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Decentrale Kernboodschappen voor het Nationaal Hervormingsprogramma 2014

Decentrale Kernboodschappen voor het Nationaal Hervormingsprogramma 2014 Decentrale Kernboodschappen voor het Nationaal Hervormingsprogramma 2014 Duurzame, inclusieve en slimme groei De Europese Unie heeft sinds 2010 de Europa 2020 groeistrategie, gericht op het bevorderen

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/079 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie op de Rijksbegroting na Begrotingsakkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201301355

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking De regering houdt op dit moment een internetconsultatie over de Goedkeuringsen Uitvoeringswet bij ratificatie

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013

Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken. Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Stand van Zaken Informatieve raadssessie 23 mei 2013 Uitbreiding van het Sociaal Domein 2007: Invoering Wmo 2015: Participatiewet 2015: Jeugdzorg 2015: AWBZ Bedreiging:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079

ons kenmerk BB/U201301355 Lbr. 13/079 1309115 VNG 1 5 OKT. 2013 OF. m IxJ A. gs.ses Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Netderlancise Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Addendum VNG Reactie

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Uitnodiging aan het nieuwe kabinet

Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Uitnodiging aan het nieuwe kabinet Gemeenten: knooppunt in de samenleving Van veiligheid tot zorg, onderwijs en werkgelegenheid. Van energie en klimaatverandering tot

Nadere informatie

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer . provincie ^}(^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: wv/w.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn de sociale zekerheid (77,6 miljard) en de

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016

Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Samen omschakelen Arnhem, 7 september 2016 Waarom zijn we bijeen? Verduurzaming energievoorziening Samenwerking om de NL ambitie te verwezenlijken Samenwerking vanaf de start van initiatieven Draagvlak

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Doel Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020

Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 EUROPESE COMMISSIE Samenvatting van de partnerschapsovereenkomst voor Nederland, 2014-2020 Algemene informatie De partnerschapsovereenkomst (PO) van Nederland is het overkoepelende strategische document

Nadere informatie

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf

Welkom. Wet werken naar vermogen. Herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Welkom Wet werken naar vermogen Herstructureringsplan sociale werkvoorziening Stand van zaken scenario s rol SWbedrijf Ergon Wet werken naar vermogen (1) één doel: meer mensen aan het werk, uitgaven terugdringen

Nadere informatie

Energieakkoord: Wij zijn aan zet!

Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord in het kort - Akkoord over energiebesparing binnen de SER tussen overheid, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders,

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid"

CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid CPB doorrekening verkiezingsprogrammaʼs: Duurzaamheid" Inleiding! Wat zijn de plannen van de politieke partijen op gebied van duurzaamheid en wat betekent het voor de bouw?" Dit document zet de verschillende

Nadere informatie

BB/U Lbr. 15/103

BB/U Lbr. 15/103 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Definitief VNG-akkoord op bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom uw kenmerk ons kenmerk BB/U201502219 Lbr.

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester

Agendapunt. Registratienummer Kopie aan afdeling Akkoord Bespreken Kopie Openbaar. Burgemeester B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Verordeningen Re- integratie, Loonkostensubsidie en Individuele Studietoelage Ambtenaar Carina Neijgh van Lier Afdeling Economie en Werk Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

2513 AA1Xa. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE

2513 AA1Xa. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1Xa Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Inleiding Jaarlijks brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Subsidiekansen.. SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog?

Subsidiekansen.. SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog? Jelle Oomen SLIMME FINANCIERING VAN INNOVATIES WAT ZIJN DE HUIDIGE MOGELIJKHEDEN Subsidiekansen.. Wim Kan zei ooit: Subsidie is kunstmest. Maar hoeveel kunstmest is er nog? ER ZIJN GELUKKIG NOG KANSEN

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven (1/2) De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn zorg (77,8 miljard) en sociale zekerheid (78,6

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Bio energiecentrales Eindhoven

Bio energiecentrales Eindhoven Bio energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Projectmanager Gemeente Eindhoven Maart 2009 Inhoudsopgave 1. Duurzame energie op lokaal niveau 2 Activiteiten op lokaal niveau 3. Bio energiecentrales in

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld

Beschermd Werk in de gemeente Barneveld Beschermd Werk in de gemeente Barneveld 1. Inleiding In het beleidskader voor de 3 decentralisaties staat weergegeven wat de visie van de gemeente Barneveld is op de 3 decentralisaties en welke uitgangspunten

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Standpuntbepaling inzake Bestuursakkoord tussen VNG, IPO, UvW en rijk

Standpuntbepaling inzake Bestuursakkoord tussen VNG, IPO, UvW en rijk B&W 11.0518, d.d. 17 mei 2011 Onderwerp Standpuntbepaling inzake Bestuursakkoord 2011-2015 tussen VNG, IPO, UvW en rijk Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen

Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen Energieakkoord Kansen voor Warmtepompsystemen Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel 20 november 2013 Inhoud Algemeen het SER Energieakkoord Proces, doelen, borging, hoofdlijnen & pijlers, concrete afspraken

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014

Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 Spoorboekje Voorbereiding transities 2013 en 2014 De drie transities op de terreinen jeugdzorg, AWBZ/WMo en Participatiewet uit het Regeerakkoord Rutte II zorgen er voor dat de taken op het sociaal domein

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES

BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES BETAALBAAR WONEN? OOK DAT IS EUROPA! EU-DOSSIERS EN WONINGCORPORATIES WONINGCORPORATIES EN EUROPA WAT ZIJN WONINGCORPORATIES? Een woningcorporatie richt zich zonder winstoogmerk op het bouwen, beheren

Nadere informatie

ECGF/U200900332 Lbr. 09/023

ECGF/U200900332 Lbr. 09/023 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8222 betreft Aanbod economische crisis uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U200900332 Lbr. 09/023 bijlage(n) 1 datum 23 februari

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Ontwikkelingen Zonne-energie

Ontwikkelingen Zonne-energie Ontwikkelingen Zonne-energie : Energieke Samenleving onderweg naar morgen Bert Bakker NIEUW: Bezuidenhoutseweg 50 2594 AW Den Haag 070 3040114 De oorsprong van (duurzame) energie De zon als energieleverancier

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

BAWI/U

BAWI/U Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mw. drs. J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8249 betreft bestuurlijke reactie concept Participatiewet uw kenmerk

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Datum 30 juni 2015 Agendapunt 10 Onderwerp Verordeningen Participatiewet Portefeuillehouder(s) wethouder J.M.M. van den Beuken Inhoudelijk voorstel Per 1

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00167 gemeente WOERDEN Van College van Burgemeester en Wethouders Datum 8 mei 2012 Portefeuillehouders) : L.Ypma Portefeuille(s) : Sociale Zaken Contactpersoon : C. Drabik Tel.nr.

Nadere informatie

whitepaper zakelijke zonnepanelen

whitepaper zakelijke zonnepanelen whitepaper zakelijke zonnepanelen zonnepanelen zakelijk de zon onze meest krachtige natuurlijke energiebron De zon straalt in 45 minuten voldoende energie op de aarde om te voorzien in de totale energiebehoefte

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie