De energie van Margreet van Gastel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De energie van Margreet van Gastel"

Transcriptie

1 in samenwerking met MARN en MRA Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Impuls voor regionale economie Bedrijven en ondernemers die brood zien in groene economie en daarin investeren. >> Lees verder op pag 2 Pagina 3 Uw inbreng Tijdens de startbijeenkomst De Groene Kracht op 26 november aanstaande is er alle ruimte voor een actieve inbreng van de deelnemers. >> Lees verder op pag 3 De energie van Margreet van Gastel Luchtkwaliteit, energie en klimaat houden niet op bij gemeente grenzen. Samen met MARN, MRA en stadsregio peilen we daarom de kansen voor een gezamenlijke energie- en klimaatagenda. kunnen we dat beter en goedkoper. Want let wel: nieuwe projecten kunnen ook geld ópleveren. Dit nieuwe programma is dan ook niet in de laatste plaats een kans om de regionale economie een boost te geven. Start bijeenkomst Op 26 november toetsen sleutelvertegen woordigers uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de ambitie voor een gezamenlijke regionale energie en klimaatagenda. Dat gebeurt tijdens de startbijeenkomst De Groene Kracht met nieuwe energie in de regio Arnhem Nijmegen. De bijeenkomst is een initiatief van MARN, MRA en Stadsregio Arnhem Nijmegen. Centraal staat de vraag: wat zijn de kansen voor een gezamenlijke uitvoerings agenda? Denk daarbij aan de uitvoering van projecten op het gebied van groene energievoorziening, energieneutraal bouwen, energiebesparing in de bestaande woningvoorraad, schone en slimme mobiliteit en aanpassingen aan een veranderend klimaat. De bijeenkomst is belangrijk, omdat mede op basis van de uitkomst ervan het algemene bestuur van de stadsregio al dan niet besluit om energie en klimaat daadwerkelijk samen op te pakken. Pagina 4 Concreet Geen voorgekookt menu, maar een suggestie om de smaakpapillen te prikkelen: >> Lees verder op pag 4 Pagina 6 Energiequiz! Hoeveel weet u op het gebied van energie besparing? >> Doe de quiz op pag 6 Duurzaam transport over het water Een concreet uitvoeringsprogramma waarin de gemeenten hun eigen wensen terugzien. Waar zinvol en mogelijk willen we samenwerken met bedrijfsleven en kennisinstellingen. Stichting kiemt, de HAN, de RUN zijn voorbeelden van belangrijke partners. Dat geldt ook voor de provincie Gelderland. Zo brengen we kennis, netwerken en middelen bij elkaar. Impuls voor economie Als we willen kunnen we veel bereiken. Kansen voor milieu en klimaat líggen er: op het vlak van mobiliteit, woningbouw, groene energievoorziening en energie- en milieutechnologie. Door samen te werken Kansen grijpen en samen optrekken Margreet van Gastel: Voorbeelden van kansen? U kunt ze krijgen: één regionaal energieloket instellen, waar bedrijven en inwoners terecht kunnen voor informatie, tips, producten en subsidies voor energiebesparing. Bindende afspraken maken met en tussen overheden en corporaties over energiezuinige nieuwbouw. Een netwerk van oplaadpunten realiseren voor elektrisch personenvervoer. Het maken van schone brandstoffen uit regionaal afval. Doorgaan met het onderzoeken van de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Het organiseren van efficiënte vervoersstromen met als doel minder transportbewegingen. En natuurlijk het stimuleren van nieuwe en schone energiebronnen zoals zonne- energie, windenergie, geothermie, biomassa en slim gebruik van restwarmte. Van aardgas over op groen gas v 1

2 Grote opkomst De startbijeenkomst De Groene Kracht vindt plaats op vrijdag 26 november 2011 van uur in Meetingpoint DROOM! in Elst. Van de genodigden wordt een actieve inbreng gevraagd. Dat kan tijdens een van de workshops (meer informatie hierover elders in deze krant). Al heel veel belangstellenden hebben zich aangemeld. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, en wel wilt deelnemen, dan kunt u zich alsnog aanmelden via of via een mail aan U kunt ook bellen met Yvonne Sinay: Verslag bijeenkomst Bent u niet in de gelegenheid deel te nemen? Geen nood. Kort na de 26e november verschijnt een krant met daarin een uitgebreide impressie van de bijeenkomst. Daarnaast ontvangen alle genodigden een inhoudelijk verslag van zowel het plenaire deel van de bijeenkomst als van de discussie in de workshops. Programma startbijeenkomst De Groene Kracht Globaal ziet het programma er op 26 november als volgt uit: Workshop Klimaatverandering Drijvende auto s in Arnhem Papierproducent Parenco in Renkum, groencomposteerder Bruins en Kwast op bedrijventerrein Roelofshoeve in Duiven, buurman Topell, producent van green coal, tuinbouwbedrijf Hydro Huisman in Bergerden, vuilverbrander ARN in Nijmegen, Cornelissen Transport ook uit Nijmegen, openbaar vervoerbedrijf Novio / Connexxion van de aardgasbussen. Zo maar wat voorbeelden van bedrijven en ondernemers die brood zien in groene economie en daarin investeren. Energie en klimaat zijn geen charities maar alleen haalbaar als hieruit bedrijvigheid ontstaat. Waar liggen kansen, hoe kunnen we innovatie De actualiteit geeft het belang aan van maatregelen gericht op aanpassing aan toekomstige klimaatverandering. Hoezo toekomstig? Onze zuiderburen dweilen met de kraan open en concluderen dat te veel oppervlakte bestraat en geasfalteerd is. In Limburg zijn de kades gesloten en wordt er hard gewerkt de waterberging te managen. (Dreigende) wateroverlast op nog geen 150 kilometer zuidwaarts. In de regio Arnhem Impuls voor regionale economie stimuleren en welke randvoorwaarden zijn er dan nodig vanuit de overheid? De startbijeenkomst De Kas Stef Huisman als energiebron Een initiatief van... Nijmegen houden de waterschappen de afzettingen voor de kades gereed. Klimaatadaptatie is dus belangrijk. Graag uw speciale aandacht voor deze workshop (meer info elders in deze uitgave), waar het gaat over hittestress, droogte en wateroverlast! Groene Kracht levert brandstof voor de Groene Motor, aanjager van een regionale groene economie uur Inloop en broodje uur Welkom en start met onder anderen Arjan van den Broek (Electrabel), Pieter Leroy (RUN) en Marcel Thijsen (gemeente Wijchen) uur Workshops uur Koers bepalen uur Wat pakken we morgen aan? uur Afsluiting met borrel RUN is één van de partners Regionale afspraken over duurzame nieuwbouw Energie en klimaat komen niet uit de lucht vallen. Zowel in de regio Arnhem als in de regio Nijmegen werken gemeenten al geruime tijd samen. De MARN (Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen) gaat terug tot 1984 en vertegenwoordigt tien gemeenten in het zuidelijke deel van de stadsregio. Tegenwoordig is de MARN actief op het gebied van onder meer afval, bodem, externe veiligheid, handhaving, klimaat en energie. Het bestuur van de MARN wordt ondersteund door een projectbureau. Het bureau coördineert projecten en is het loket waar informatie, ideeën, vragen en wensen binnenkomen om verder te worden uitgewerkt. De MRA (Milieusamenwerking Regio Arnhem) verenigt elf gemeenten in de regio Arnhem. De gemeenten wisselen kennis en informatie uit over verschillende beleidsterreinen zoals geluid, lucht, klimaat, afval en handhaving. Zo nu en dan worden gezamenlijk projecten uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het opstellen van een bodemkwaliteitskaart, het ontwikkelen van beleid voor externe veiligheid of het aanbesteden van de afvalinzameling. De MRA heeft geen eigen projectbureau; de taken zijn verdeeld over verschillende gemeenten. Schaalvoordelen Voorjaar 2010 hebben MARN en MRA de Stadsregio Arnhem Nijmegen gevraagd om samen een regionale energie en klimaatagenda op te stellen en uit te voeren. Bundeling van krachten leidt tot een grotere slagkracht en efficiency. Ambities op het vlak van groene energie, energieneutraal bouwen, EMT en duurzame mobiliteit verstaan zich goed met een (stads)regionale schaalgrootte. 2

3 Uw inbreng op 26 november Tijdens de startbijeenkomst De Groene Kracht op 26 november aanstaande is er alle ruimte voor een actieve inbreng van de deelnemers. Zowel tijdens het plenaire programma als tijdens de workshops. Een groot aantal belangstellenden heeft zich aangemeld. Mocht u zich alsnog willen aanmelden dan kan dat via U wordt dan gevraagd te kiezen uit een van de volgende workshops: Workshop 1: Nieuwe energie: transitie naar energievoorziening in de toekomst Energieproducerende kassen in Lingewaard - O.l.v. voorzitter Paul Manders, programmamanager Eureka, Stadsregio Arnhem Nijmegen en referent Arjan van den Broek, directeur productie Electrabel Nederland. - Landelijke opgave is 14% groene energie in Aan het einde van de workshop stellen we vast hoe wij dit als regio kunnen realiseren. - Aan het einde van de workshop benoemen we drie kansrijke ideeën en een eerste stap om morgen een begin te maken. - Centrale vragen: hoe kan de energietransitie in de regio het beste worden vormgegeven? Is het nodig om daarvoor een energievisie op te stellen? En: hoe kunnen we projecten op het gebied van duurzame energie financieel ondersteunen? Zetten we vooral in op het Rijk of biedt Brussel meer perspectief? - Mogelijke ingrediënten: smart grids, kansenstudie warmtevoorziening, klimaatfonds, A15 energiesnelweg, solar roadmap. Workshop 2: Naar energieneutraal bouwen Stadsregio Arnhem Nijmegen en referent Pieter Hameetman, directeur AM Duurzaam. - Landelijke opgave is alle nieuwbouw energieneutraal in Aan het einde van de workshop benoemen we de twee grootste kansen om energieneutrale nieuwbouw op de rails te krijgen. - Centrale vragen: hoe krijgen we energieneutraal bouwen in de steigers? Wat zijn de kritische succesfactoren? Benoem drie mogelijke pilots. Wat doen we morgen om dit te realiseren? - Mogelijke ingrediënten: GPR Gebouw, EPC aanscherping, energieneutraal bouwen, passief huis en WKO. Workshop 3: Investeren in verduurzaming van bestaande woningen Energielabel omhoog - O.l.v. Bart de Bruin, projectadviseur MARN en referent Pieter Leroy, professor Milieu en Beleid aan de Faculteit der Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. - Opgave is het versnellen van verduurzaming van bestaande woningbouw. - Aan het einde van de workshop stellen we vast met welke strategie we de verduurzaming van woningen actief kunnen versnellen. - Centrale vragen: welke ideeën werken echt? Wat zijn de succesfactoren? Wat doen we morgen om dit te realiseren? - Mogelijke ingrediënten: thermoscan daken, Meer met minder, energielabels, klimaatfonds, economische spin off, waardevermeerdering woningen. Workshop 4: Groene economie: EMT bedrijven als motor van transitie EMT in de steigers - O.l.v. Frank Geerlings, procesregisseur bedrijventerreinen Stadsregio Arnhem Nijmegen en referent Marc de Kroon, senior beleidsadviseur Economische Zaken gemeente Arnhem. - Opgave is het versterken van de regionale bedrijfscluster Energie en Milieu Technologie. - Aan het einde van de workshop is er helderheid over het belang van EMT voor de regio en liggen er drie concrete ideeën voor de in te zetten koers. - Centrale vragen: welke EMT bedrijven hebben we in huis, wat is hun positie? Wat ontbreekt nog; hoe trekken we die bedrijven aan? Wat kunnen overheden en onderwijsinstellingen bijdragen? - Mogelijke ingrediënten: ketenbeheer, innovatie en research & development, MVO, Pieken in de Delta, Grensoverschrijdend Euregio Rijn Waal. Workshop 5: Over schone en slimme mobiliteit gesproken! Met LZV 30% minder kilometers - Opgave is positionering van de stadsregio als een duurzaam logistiek centrum. - Aan het einde van de workshop liggen er drie heldere ideeën waarmee we de regio als duurzaam logistiek centrum kunnen positioneren. - Centrale vragen: waar willen we over tien jaar staan wat betreft schoon vervoer en transport? Welke strategie volgen we en hoe kunnen we de verschillende sporen het beste stimuleren? - Mogelijke ingrediënten: mixed strategy: groen gas, waterstof, elektrisch rijden, wagenparkscans, schonere binnenvaart. Workshop 6: Klimaatverandering en hoe we ons kunnen aanpassen - O.l.v. Martijn Mentink, manager sector Regionale Ontwikkeling, Stadsregio Arnhem Nijmegen en referent Hans van Ammers, projectleider Future Cities, gemeente Arnhem. - Opgave is om maatregelen te nemen ter aanpassing op toenemende hittestress en wateroverlast in de gebouwde omgeving. - Aan het einde van de workshop stellen we vast of en zo ja hoe de ervaringen van de steden gebruikt kunnen worden voor de overige regiogemeenten. - Centrale vragen: wat verstaan we onder hittestress en wateroverlast in de gebouwde omgeving? Welke maatregelen kunnen we nemen en wat kunnen we morgen al doen? Wat is daarvoor nodig en welke partijen zijn dan aan zet? - Ingrediënten: hittescan en klimaatkaarten, groene daken en gevels, wateroverlast en watermanagement, ontkoppelen regenwaterafvoer. Zongerichte verkaveling - O.l.v. Ron Josten, kwartiermaker regionale energie en klimaatagenda, - O.l.v. Jan Luijten, projectleider Eureka programma Terra, referenten Herman Wagter, procesmanager pilotproject De Groene Hub en Remco Hoogma, adviseur Dwarsverband. 3

4 En nou effe concreet! Goed zo n bijeenkomst waar betrokken partijen met elkaar van gedachten wisselen, maar wat levert het op, aan het einde van de dag? Margreet van Gastel, voorzitter van de MRA en portefeuille houder Milieu van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, hoopt op 26 november aanstaande een aantal vruchtbare ideeën en suggesties voor concrete projecten in ontvangst te nemen. De uitkomsten van de startbijeenkomst worden immers meegenomen in het besluit van het algemeen bestuur van de stadsregio (de stadsregioraad) om energie en klimaat al dan niet gezamenlijk op te pakken. Groen en rijp Onderstaande projecten, groen en rijp door elkaar, kunnen mogelijk opgenomen worden in een nog op te stellen uitvoeringsagenda voor energie en klimaat. Geen voorgekookt menu, maar een suggestie om de smaakpapillen te prikkelen: afspraken om op nog nader te bepalen locaties te experimenteren met energieneutrale gebiedsontwikkeling. 5. energieafspraken met woningcorporaties en het stimuleren van het bedrijfsleven. Mits inwoners hier over een langere periode gebruik van kunnen maken zal dit tot een aanzienlijke energiebesparing kunnen leiden. 7. energiebesparing sportverenigingen en kantoren 1. Regionale energiestrategie moment is een regionale Europese aanbesteding voor de verwerking van biomassa in voorbereiding. Deze wordt in 2011 afgerond en kan als opmaat dienen voor de realisatie van regionale verwerkingscapaciteit. 3. Collectieve inkoop groene energie Duurzame en zekere energie Doel van dit project is om te komen tot een lange termijn visie en strategie, gericht op een vraaggerichte, duurzame en gewaarborgde energielevering in alle gemeenten aangesloten bij de MARN, MRA en Stadsregio Arnhem Nijmegen. 2. groene energie aanboren en exploiteren De MARN heeft in 2009 namens de gemeenten in de regio Nijmegen een gezamenlijke aanbesteding uitgevoerd voor de inkoop van groene elektriciteit en gas. Dit leverde grote schaalvoordelen op, zowel qua financiën als duurzaamheid. Een dergelijk traject kan in 2011 ook voor de gemeenten in de regio Arnhem worden doorlopen. En over enkele jaren, na harmonisatie van de contractperioden, voor alle tweeëntwintig gemeenten gezamenlijk. 4. regionale afspraken duurzame nieuwbouw Isolatie huurwoningen Daarnaast zijn ook in de bestaande woningvoorraad maatregelen nodig om energiebesparing te realiseren. De woningcorporaties hebben een groot aandeel in de huursector en daarmee in regionale woningvoorraad. De tweeëntwintig regiogemeenten kunnen hierover met alle woningbouwcorporaties in de regio afspraken maken die in het verlengde liggen van reeds bestaande prestatieafspraken. 6. Langdurige maatwerkaanpak energiebesparing eigenaar-bewoners Meer awareness Specifieke doelgroepen krijgen een passende set van maatregelen aan geboden die tot energiebesparing leidt. Bijvoorbeeld ondersteuning voor sportverenigingen bij het nemen van duurzame maat regelen, met als tegenprestatie het zelf laten betalen van de energierekeningen. Positief neveneffect: een grotere awareness bij de doelgroepen als het gaat om energieverbruik en de kosten daarvan. 8. Meerjarige aanpak gemeentegebouwen Aanbesteding verwerking groenafval Doel van dit project is het aanboren en exploiteren van bestaande duurzame energiebronnen, met als speerpunten biomassa en/of zonne-energie. Daarnaast gaat het om het verkennen van nieuwe bronnen zoals aardwarmte. Op dit Bouwen in Zevenaar Groot Holthuizen Het doel is om met alle betrokken partijen afspraken te maken: hoe kunnen we in 2020 komen tot energieneutrale woningbouw? Met onder andere aannemers, projectontwikkelaars en overheden worden afspraken gemaakt over een collectieve set van stimulerende, ambitieuze en duidelijke maatregelen waar alle betrokken partijen elkaar op kunnen aanspreken. Denk bijvoorbeeld aan Subsidie op zonnepanelen? Gemeenten kunnen gezamenlijk een maatwerkpakket ontwikkelen voor inwoners van de regio. Denk hierbij aan zaken zoals subsidies, duurzaamheidsleningen, het ontzorgen van bewoners Gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven met actieve energiebesparing binnen de gemeentelijke gebouwen. Bijvoorbeeld door samen een energiecoördinator aan te stellen. Deze levert inhoudelijke ondersteuning en zorgt voor energiebesparing. Daarnaast is het mogelijk om bepaalde besparingsmaatregelen samen te realiseren en zo geld te besparen. Met steeds als uitgangspunt dat maatregelen niet alleen geld kosten, maar minstens zo veel geld opleveren. 4

5 9. Meerjarige aanpak openbare verlichting Ook qua openbare verlichting kan de overheid het goede voorbeeld geven. Van wege afschrijvingstermijnen tot 40 jaar zal de gekozen aanpak gedurende een lange termijn gecontinueerd moeten worden. Door dit in gezamenlijkheid op te pakken kan naar verwachting aanzienlijk bespaard worden, zowel financieel als op milieugebied. 12. Stimuleren elektrisch vervoer Future Cities. Daarin worden gebieden in beeld gebracht die kwetsbaar zijn bij extreme hitte en wateroverlast (klimaatbestendigheidskaart). Er ligt al een kaart voor Arnhem en Nijmegen; het plan is in 2011 voor de hele regio eenzelfde kaart te ontwikkelen. Daarnaast wordt een praktische toolbox ontwikkeld om deze gebieden klimaatbestendig te maken. Bekende maatregelen zijn groene daken en het afkoppelen van regenwaterafvoer bij woningen. v Esther Jacobs 16. Pilots met adaptatiemaatregelen Elektrisch rijden in Doesburg Gezamenlijke aanbesteding 10. energieafspraken MKB Het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) wordt gefaciliteerd en gestimuleerd om met energiebesparing aan de slag te gaan. Dat kan door energiescans te laten uitvoeren, door convenanten af te sluiten en door handhaving op basis van de wet Milieubeheer. 11. de Groene Hub Groen gas uit rioolslib Om het elektrisch rijden te stimuleren worden diverse elektrische oplaadpunten gerealiseerd voor kleinschalig transport, personenvervoer, scooters en fietsen. Daarnaast wordt de aanschaf van elektrische scooters en fietsen gestimuleerd. Dit alles ook in samenwerking met de toeristische sector. 13. Meerjarige communicatie met inwoners Voorlichting en inwonercommunicatie zijn belangrijke middelen om energiebesparing te realiseren. Een regionale aanpak kan niet alleen effectief maar ook heel (kosten)efficiënt zijn. Bijvoorbeeld via een regionale website, een daaraan gekoppeld energieloket, de opening van een klimaatwinkel of -bus, een klimaatstraatfeest en een klimaatkaravaan. 14. uitvoeren educatieve leerlijn basisonderwijs / voortgezet onderwijs Kennis en begrip voor het energie- en klimaatvraagstuk begint op school. Gemeenten en de betrokken centra op het gebied van natuur- en milieueducatie kunnen gezamenlijk een leerlijn laten ontwikkelen of aanschaffen. Door voldoende massa kunnen we ook hier op een effectieve en efficiënte manier bewustwording stimuleren. 15. Klimaatbestendigheidskaart regio Groene gevel in centrum Nijmegen Binnen het project Future Cities worden proefprojecten uitgevoerd met concrete toepassingen van groene gevels en daken en water/groen in de openbare ruimte. Mogelijk is daarnaast behoefte aan proefprojecten op het gebied van drijvend bouwen. Voorts kunnen concrete adviezen worden gegeven bij ruimtelijke ontwikkelingen in regiogemeenten. Esther Jacobs (1970) geeft motivational speeches en workshops over anders denken. Haar uitgangspunt is: If you do what you always did, you will get what you always got, waarmee ze creatief denken stimuleert. Ze schrijft boeken ( Wat is jouw excuus? en Wat is jouw droom? ) en columns en coacht ondernemers en particulieren die hun dromen willen realiseren. Rondom de euro-invoering bedacht Esther Coins for Care, waarmee ze 16 miljoen euro inzamelde voor goede doelen. Op 26 november is Esther dagvoorzitter van de Klimaatagenda. En dat betekent: creatief denken en samen aan de slag! Met haar energieke persoonlijkheid en frisse blik zal ze alle aanwezigen helpen het maximale uit de bijeenkomst te halen. kiemt Najaarsdebat Het pilotproject De Groene Hub (waarvoor op 17 november jongstleden euro rijkssubsidie is toegekend) is gericht op verduurzaming van goederen- en busvervoer. Lokaal opgewekt groen gas wordt gebruikt voor het openbaar vervoer. Daarnaast gaat het erom goederen vanaf een of meer overslagplaatsen aan de rand van de stad schoon en slim te vervoeren naar hun eindbestemming in Nijmegen. Innovatie en samenwerking met en tussen enthousiaste partijen uit het bedrijfsleven is essentieel. Door de mogelijkheid groen gas straks in de nieuwe OV-concessie in te zetten voor het lokale en regionale busvervoer kan in één klap een stabiele afzetmarkt voor lokale produ centen van groen gas gerealiseerd worden. Ook de vuilniswagens en stadsdistributievoertuigen kunnen op groen gas gaan rijden. Hoog water De stadsregio is samen de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Tiel, Alterra Wageningen en Europese partnergemeenten betrokken in het EU-project Hoe kunnen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk zorgen dat energietransitie in Oost-Nederland daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Welke bijdrage kunnen innovatieve bedrijven uit de energie- en milieutechnologiesector daaraan leveren? En wat is uw rol in het geheel? Onder meer daarover gaat het kiemt-debat onder leiding van Ronald Migo op maandag 29 november vanaf tot uur in Zutphen. Meld u aan via de website van kiemt. 5

6 Linkse hobby? Mogen energie en klimaat onder het hoofdstuk linkse hobby s worden geschaard? In tegendeel. Maar mogelijk wel onder het hoofdstuk vooruitzien is regeren. Want Nederland is qua energievoorziening nog steeds grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen. Toenemende schaarste zal in de toekomst onherroepelijk tot prijsstijgingen leiden. De afhankelijkheid van instabiele olieproducerende regio s maakt ons kwetsbaar. En productie en verbranding van fossiele brandstoffen leidt nog altijd tot schadelijke uitstoot, risico s voor de volksgezondheid en stagnatie van bouwprojecten. Maatregelen op het gebied van energie en klimaat maken ons minder kwetsbaar en gevoelig voor risico s. Dergelijke maatregelen vormen dus wel degelijk garanties voor de toekomst. Fossiele grondstoffen raken op Speel de energiequiz! Waarover spraken zij? Van groene daken tot smart grids, van duurzame openbare verlichting tot aanbesteding van verwerking van gemeentelijke groenstromen. CO2 uitstoot, aantal Watt, gas- en jaarverbruik: allemaal termen die met energie en energiebesparing van doen hebben. Hoe staat het met uw kennis hierover? Bent u zich bewust van uw footprint of gaat u blanco door het leven? Test hieronder uw kennis en doe de energiequiz. 1. welk deel van het inkomen geeft een huishouden (modaal inkomen) gemiddeld uit aan energie (exclusief brandstof)? a) 1-4 % b) 5-14 % c) % d) % 2. de Spaanse stad Barcelona heeft een enorme vermindering van de CO2-uitstoot per jaar bereikt. Welke maatregel heeft de stad ingevoerd? a) Het bouwen van een energiestation dat alle plantaardige afval uit de stad verwerkt tot methaan. Dat wordt vervolgens gebruikt als energiebron. b) Een aantal windmolens gebouwd dat een kolencentrale vervangt. c) Nieuwe gebouwen zijn zo aangepast dat 60 % van het warme water opgewarmd wordt door zonne-energie. Bent u al goed bezig met energiebesparing? 3. als u 5 lampen van 60 watt, die drie uur per dag branden, vervangt door spaarlampen, hoeveel euro scheelt u dat per jaar? a) Circa 75 euro b) Circa 25 euro c) Circa 110 euro d) Circa 55 euro 4. wat is het gemiddelde gasverbruik per jaar in Nederland voor een gemiddeld huishouden (2,2 personen)? a m3, omgerekend circa 860 euro per jaar b m3, omgerekend circa 650 euro per jaar c. 800 m3, omgerekend circa 430 euro per jaar 5. welk apparaat heeft het hoogste jaarverbruik? a) Stofzuiger b) Koelkast c) Wasmachine d) Droger e) Magnetron Ontdek uw eigen energie score met de test van de EnergieBespaarWijzer! Antwoorden: 1b, 2c, 3d, 4a, 5d Warmte uit hout voor Zevenaar Oost Het klimaat en energiedebat op 26 november aanstaande wordt breed gevoerd. Wilde ideeën worden niet geschuwd. Eén waarschuwing dan toch: de startbijeenkomst De Groene Kracht dient een aantal concrete antwoorden op te leveren. Willen we hier in de regio een transitie naar groene energie vormgeven, en zo ja: hoe dan? Hoe kunnen we energie neutraal bouwen een impuls geven? Gaan we energiebesparing realiseren in de bestaande woningvoorraad; hoe pakken we dat het beste aan? Kunnen we een schaalsprong realiseren in de organisatie van schoon, duurzaam en efficiënt vervoer en transport? En waar liggen kansen voor een groene economie; hoe zorgen we ervoor dat dit alles niet alleen geld kost, maar uw onderneming of gemeente ook bedrijvigheid oplevert? Colofon Deze uitgave is gedrukt op milieuvriendelijk papier. Dit is een uitgave van MARN, MRA en Stadsregio Arnhem Nijmegen November 2010 Advies: Jos IJkhout, Bureau Stroom Tekst: Stadsregio Arnhem Nijmegen Fotografie: Luuk van der Lee, Velp Vormgeving: Mooijekind Ontwerpers, Loenen (Gld.) 6

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2015-2017

Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Duurzaamheidsagenda 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2.1. Duurzaam wonen... 4 2.2. Duurzame scholen... 7 2.3. Duurzame afvalverwerking... 9 2.4. Duurzame mobiliteit... 10 2.5. Duurzame gemeentelijke

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden. Plan van Aanpak - concept -

Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden. Plan van Aanpak - concept - Klimaat en Energie in Utrechtse Vecht en Weiden Plan van Aanpak - concept - 1 Colofon Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in opdracht van de Provincie Utrecht Harmke van Dam Ieke Benschop Lot van Hooijdonk

Nadere informatie

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015)

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) Werk met eigen energie Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) inleiding Niet tobben over de crisis, maar investeren in de toekomst. Jan Borgman, fotonenboer Provincie Gelderland werkt

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie