P r o v i n c i e F l e v o l a n d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o v i n c i e F l e v o l a n d"

Transcriptie

1 P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g R e g i s t r a t i e n u m m e r : C E L Verslag van de vergadering van de commissie Economie, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs op 15 november 2000 Aanwezig: mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), mevrouw E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), de heer A.H.R. Leijten (CDA), de heer A.B. Mossad (CDA), de heer J. Oosterveld (ChristenUnie), de heer E. Schaap (GroenLinks), de heer J.P. Slicht (PvdA), de heer A.H. Vermeer (VVD), de heer L. van der Wal (D66), de heer M. Jager (voorzitter), de heer G. van Otterlo (waarnemend secretaris), de heer J. Blom (uitvoerend secretaris), alsmede mevrouw M. Stuy (PenO) en de heer C. de Vries (directeur Middelen). Afwezig met kennisgeving: de heer W. Baarsen (ChristenUnie), de heer H. Dijksma (voorzitter), de heer J. Kalkman (Fractie Kalkman), mevrouw M.W. de Jong (D66), de heer R.M. Schuitemaker (secretaris) en de heer R. de Wit (SGP). 1. Opening De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en deelt mee dat de heer H. Dijksma in verband met ziekte afwezig is en dat mevrouw Van Hulten later komt. 2. Verslagen van de vergaderingen van 4, 6 en 11 oktober Verslag 4 oktober jl.. De heer Vermeer deelt mee dat hij niet staat vermeld bij de aanwezigen. Verslag vastgesteld. - Verslag 6 oktober jl.. Zonder opmerkingen vastgesteld. - Verslag 11 oktober jl.. Op verzoek van de heer Leijten wordt de zin op bladzijde 4 bij punt 11 als volgt gewijzigd: de fractie van het CDA heeft wel eens het gevoelen dat bij het Rijk (niet de provincie bedoeld) de sector land- en tuinbouw sluitstuk van beleid is. 3. Mededelingen Organisatieontwikkelingsnieuws. De griffier zal op 13 december a.s. een presentatie verzorgen over de voortgang van het OO-traject. Inmiddels is het bulletin Organisatieontwikkelingsnieuws 2 via de bakjes verspreid, evenals nummer 3. Werkbezoek Nuon duurzame energieprojecten De nieuwe datum wordt 15 juni 2001 van uur (inclusief lunch). De aanvankelijk gereserveerde datum 14 maart 2001 bleek niet haalbaar. Nuon maakt een voorzet voor het programma, dat zal staan in het teken van duurzame energie (windenergie en biovergassing). Afhandeling vraag GroenLinks inzake fase-4 cliënten Een notitie is in de bakjes gelegd. Voortgangsrapportage MKB en Technofondsen De jaarstukken over 1999 van het MKB en de Technofondsen staan op de agenda. Op 12 juli 2000 heeft de heer R. Krijger een presentatie gehouden in de commissie. De voortgangsrapportage over de tweede helft van 2000 wordt geagendeerd voor de vergadering op 14 februari Toezegging informatie ziekteverzuim Er is als bijlage bij de mededelingen een overzicht verstrekt van het ziekteverzuim van de provincie Flevoland in 1999 en 2000 tot en met het 3 e kwartaal.

2 - 2 - Toezegging informatie allochtonen en minder validen Voor wat betreft de inspanningen die gepleegd zijn om te bewerkstelligen dat er een hogere deelname van allochtonen en gehandicapten in het provinciale apparaat tot stand komt, kan worden gezegd dat daar de afgelopen jaren vanuit de provincie geen expliciete beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd. Binnenkort zal GS een rapportage inzake de Wet Samen behandelen, waar na agendering voor de commissie ELPOO volgt op 13 december De OR heeft het voorstel reeds besproken. Overzicht personele sterkte op M/V Bij de mededelingen is een overzicht verstrekt van de personele sterkte op M/V in de hoge schalen, inclusief GS. Tijdens de begrotingsbehandeling 2001 (zie verslag d.d pag. 4) heeft de PvdA-fractie gevraagd om een overzicht van het aantal vrouwen in hogere functies. Deze vraag is niet opgenomen bij de toezeggingen, maar bij deze wel beantwoord. Toezegging groene stroom In de commissievergadering van 19 januari 2000 hebt u kennis kunnen nemen van het contract dat met de Nuon is afgesloten over de levering van groene stroom. Het betrof het provinciehuis, de objecten, de verkeersinstallaties en de steunpunten gelegen in het leveringsgebied van Nuon, namelijk oost en zuidelijk Flevoland. Deze overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2000 en heeft een looptijd van 20 jaar. Het gecontracteerde vermogen is Kwu per jaar. Het provinciehuis neemt, rekening houdende met de opwekking van stroom door de Warmte Kracht Koppeling, jaarlijks Kwu bij Nuon af. Deze levering is in het totaal opgenomen. Als tegenprestatie zal Nuon een bijdrage leveren aan de opwekking van groene energie door op het dak van het provinciehuis ( 300 m2) zonnepanelen te plaatsen. De zonnepanelen zijn echter nog niet geplaatst daar eerst de renovatie van de dakbedekking van het provinciehuis afgerond moet zijn. Het plaatsen van de panelen is afhankelijk van de weersomstandigheden en wordt na het eerste kwartaal van 2001 verwacht. Voor het noordelijk deel van de provincie is de leverancier van stroom Essent (voormalig EDON). Op grond van het besluit van het College zullen de onderhandelingen met Essent worden opgestart om te bezien of de levering in dit deel van de provincie voor de provinciale aansluitpunten haalbaar is. De extra kosten voor de levering van groene stroom over het jaar 2000 bedragen f ,64. In verband met de vrijstelling van de zogenaamde Ecotax die in 2001 wordt verhoogd, zal dit bedrag in relatieve zin af gaan nemen. Voor een evaluatienotitie van het provinciaal stroomverbruik voor onder meer het provinciehuis is het nog te vroeg omdat de effecten van de diverse maatregelen nog niet zijn uitgekristalliseerd. Dit komt omdat het inregelen en afstemmen van onder andere de WKK nog niet is afgerond. Een eventueel (nieuw) contract in combinatie met de levering van groene stroom door Essent is eind 2001 te verwachten. 4. Statenvoorstellen 4A. InvesteringsPremieregeling Flevoland 2000 en MKB Regeling Flevoland 2000 Het CDA is blij met de regeling die nu voorligt, maar betreurt het dat een onderscheid moest worden gemaakt voor een steunkaartgebied met Urk en Lelystad en een MKB Regeling, daar waar we vroeger te maken hadden met een APR voor geheel Flevoland. De fractie vraagt zich af of het instrument voldoende effectief is om grote bedrijven te acquireren en vraagt dit nader in kaart te brengen. Het CDA is voorstander van invoering van een integriteitstoets. Voor wat betreft de terugvordering binnen 5 jaar, mag dit van het CDA strakker geformuleerd worden. De PvdA-fractie wijst op de kritische kanttekeningen die bij het vorige programma zijn gemaakt. Men ziet meer in de nieuwe regeling. Ook deze fractie betreurt het onderscheid, maar aan de andere kant zijn de andere vier Flevolandse gemeenten economisch gezien vitaal genoeg om zich op eigen kracht te ontwikkelen. De fractie is er voorstander van, dat bedrijven, die door voorgenomen investeringen op milieugebied een bijzondere prestatie leveren, in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage. De ChristenUnie sluit zich aan bij datgene dat eerder door het CDA naar voren is gebracht. De VVD heeft zich al tijdens de algemene beschouwing voorstander van de regeling getoond, maar betreurt het eveneens dat alleen Urk en Lelystad apart als steunkaartgebied zijn aangewezen. Er is sprake van een heldere, goed leesbare en in de praktijk bruikbare regeling. Is al bekend uit welke kringen de voorzitter geworven gaat worden? GroenLinks stemt in met de regeling. De fractie vraagt naar de mogelijkheden van bezwaar en beroep en vraagt prioriteit te geven aan bedrijven die substantiële milieuprestaties (gaan) leveren. De fractie vraagt eveneens de arbeidscoëfficiënt mee te laten wegen in de beoordeling. D66 wenst een nadere toelichting op het criterium bijzonder strategisch belang en hoe hiermee om te gaan in de praktijk. De fractie vraagt tevens naar de bezwaar en beroepsprocedure. De voorzitter deelt mede dat de inzet van GS er op gericht is geweest de gehele provincie onder een regeling te brengen, maar dat bleek - gegeven de Europese regelgeving (er moest sprake zijn van een geografisch aaneengesloten gebied) - helaas niet haalbaar. Dit heeft er toe geleid dat bij de samenstelling

3 - 3 - van het steunkaartgebied de keuze op Urk (op zich een logische keuze gegeven de lage economische groeicijfers) en Lelystad is gevallen. De andere vier Flevolandse gemeenten vallen buiten de steunkaart, maar kunnen wel aanspraak maken op de MKB-regeling. De voorzitter zegt toe de vraag hoe om te gaan met de grote bedrijven door te zullen leiden naar de portefeuillehouder. Op voorhand wijst hij er op dat dit niet gemakkelijk zal zijn, omdat het verstrekken van steun aan bedrijven in beginsel is uitgesloten door de Europese regelgeving. Voor wat betreft de integriteittoets deelt de voorzitter mede dat hij de haalbaarheid op dit moment niet kan overzien, maar zegt toe na te zullen gaan of hierover iets in de regeling kan worden opgenomen. De vorige regeling bood die mogelijkheid wel en het ligt daarom in de reden dit beleid door te trekken. Wat hierbij speelt is de landelijke discussie over de wet BIBOB (wettelijk kader om bedrijven te kunnen beoordelen in het licht van aanbestedingen en opdrachtverleningen). De terugvordering binnen 5 jaar kan, maar hij denkt dat het bestuurlijk gezien lastig zal zijn hierover een verplichtende bepaling in de regeling op te nemen, omdat er dan geen enkele beleidsvrijheid overblijft voor het college. Het uitgangspunt van het college is dat er wordt teruggevorderd als blijkt dat niet aan de verplichtingen is voldaan. Namens de voorzitter deelt de heer B. de Vries mee dat de arbeidscoëfficiënt niet in de regeling is opgenomen. De voorzitter licht toe dat GS beslist over toekenning van een bijdrage. Daarbij luistert het college goed naar de adviezen van gemeenten en de adviescommissie. Dit impliceert dat gemeenten geen toezeggingen meer kunnen doen, hetgeen in de oude regeling wel het geval was. Voor wat betreft het strategisch belang is gevraagd het milieuaspect van gevestigde bedrijven als aandachtspunt mee te nemen. De voorzitter sluit dit niet uit, maar denkt dat dit facet een extra waarde (er naast of er bij) vertegenwoordigt en zegt toe deze vraag mee te zullen nemen naar het college. De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert over de regeling en zegt toe dat hij de invulling van het milieufacet in relatie tot het criterium van strategisch belang zal bespreken in het college. Hetzelfde geldt voor de vraag m.b.t. de acquisitie van grote bedrijven. 4B. Voorstel subsidiering AKC Flevoland voor de opstart van het project Koppelbedrijven en Omstreken De fractie van D66 vraagt hoe het voorstel zich verhoudt met het tijdens de begrotingsbehandeling 2001 aangenomen amendement ten aanzien van de landbouw. De fractie van GroenLinks: staat in beginsel positief ten aanzien van biologische landbouw, maar maakt daarbij het voorbehoud dat de genoemde drie partners een expliciete rol in de uitvoering van het project krijgen. De rol van het Agrarisch Kennis Centrum, als extern loket van de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, is in de uitvoering prominenter aanwezig dan uit het voorstel blijkt. De fractie is overigens van mening dat het projectvoorstel kan bijdragen aan een beter functioneren van de gehele agrarische sector. Voorwaarde daarvoor is dat de gecumuleerde kennis wordt verspreid over andere landbouwbedrijven. De PvdA stemt met het voorstel in omdat het een belangrijke impuls betekent voor de biologische landbouw. Voor wat betreft het financiële plaatje vraagt de fractie zich af of de gekozen tranches zo zijn gekozen om aan behandeling in de commissie FZWE te ontkomen. De VVD-fractie vindt dat het voorstel goed spoort met het plan van aanpak biologische landbouw en bovendien bijdraagt aan het terugdringen van vermesting. Het project sorteert voor op toekomstige wet- en regelgeving. Tijdig hierop anticiperen biedt de bedrijven de mogelijkheid alvast ervaring hiermee op te doen, zodat de bedrijfsvoering geleidelijk kan worden aangepast. De fractie is er voorstander van dit thema ook te bespreken met het NLTO. Ook de reguliere landbouw kan met een soortgelijk project worden voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. De ChristenUnie is van mening dat het de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf is om samenwerking met elkaar te zoeken. De fractie vraagt zich af waarom voor elk probleem dat zich aandient een project moet worden bedacht of instelling worden opgericht. De fractie stemt in met het voorstel. Het CDA: het probleem is helder. Het voorstel anticipeert op Europese regelgeving die biologische landbouwbedrijven verplicht stelt biomest te gebruiken. De fractie sluit zich aan bij de opmerking van de ChristenUnie en is van mening dat zo n project ook moet worden geëntameerd in de reguliere landbouwsector. Dit om concurrentievervalsing te voorkomen. De fractie vraagt zich bovendien af of het voorstel niet eenvoudiger kan. De fractie stemt met het voorstel in. De voorzitter is van oordeel dat het voorstel niet strijdig is met het amendement. De conditie van participatie van de kennis- en onderzoekscentra, deel uitmakend van de proefboerderijen van het AKC, vindt hij de meest wezenlijke opmerking die gemaakt is. Hier wordt onderzoek verricht, maar het is zeer de vraag of in de programmering van die uiteenlopende, langlopende programma s met allerlei soorten van bedrijfsvoering en omstandigheden, zo n conditie kan worden ingeplugd. Hij is bereid aan de verantwoordelijk portefeuillehouder te vragen, na te laten gaan of er mogelijkheden voor deelname van die bedrijven zijn. Overigens vraagt hij zich wel af waarom het nodig is dat juist deze onderzoeksbedrijven moeten deelnemen aan het project. Het subsidiebedrag van ƒ voor het tweejarige project wordt voor 50% ten laste gebracht van het budget voor 2000 en voor 50% van het budget voor Activiteiten worden zo mogelijk verantwoord in het jaar dat de activiteiten plaatsvinden (comptabiliteitseis). Het resterend budget voor 2000 bedraagt dan nog ƒ

4 - 4 - De suggestie om ook voor de reguliere landbouw een soortgelijk project te entameren, zal worden doorgegeven aan de portefeuillehouder. De voorzitter stelt vast dat de commissie unaniem met het voorstel instemt. 4C Omzetting bijdrage voorfinanciering Technocentrum Flevoland in provinciale lening De voorzitter deelt mede en licht toe dat in het Statenvoorstel een bedrag staat vermeld van ƒ , --. Dit bedrag is inmiddels rechtstreeks uitbetaald aan het Technocentrum en wordt dus niet meer genoemd onder het aan het Technocentrum te verstrekken bedrag. Het genoemde bedrag van ƒ ,-- is niet in overeenstemming met de momenteel feitelijke stand van zaken. De laatste rechtstreeks betaalde bedragen zijn namelijk niet in dit bedrag betrokken. Het betreft een bijdrage K- lidmaatschap ad ƒ 1.000,-- en de kosten van het opstellen van een startplan ad ƒ 9.870,--. Gezamenlijk ƒ ,--. De tweede alinea van onderdeel 2. van het Statenvoorstel dient als volgt gelezen te worden: Van de middelen voorfinanciering van ƒ ,-- is inmiddels in het kader van het project Technocentrum 2 e fase een bedrag van ƒ ,-- uitgegeven en is nog een bedrag van ƒ ,-- beschikbaar. De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem akkoord gaat met het Statenvoorstel en tekent daarbij aan dat de bedragen zullen worden aangepast in het definitieve Statenvoorstel. 4D. Algemene wijziging (36 e wijziging) van de begroting 2000 van de provincie Flevoland, alsmede verhoging van een krediet (zie commissie FZWE agendapunt 4F) De voorzitter stelt vast dat de commissie unaniem instemt met het voorstel. 5. Ter bespreking 5A. Nieuwe formatieplaats bij de afdeling EZ, cluster Onderzoek en Dataverzameling. De VVD is akkoord met het voorstel, maar vraagt zich af of de dataverzameling, die ook bij andere afdelingen plaatsvindt, in het OO-traject aan de orde zal komem. De voorzitter verwacht dat dit inderdaad het geval zal zijn, omdat het gaat om dataverzameling als bedrijfsproces. De heer de Vries licht toe dat dit onderwerp aan de orde zal komen bij de vorming van een afdeling Informatie en Automatisering. Daarbij komt ook de positionering in de organisatie aan de orde. 6. Ter kennisneming aangeboden stukken 6a. Gratis publiciteit in het magazine Link 6b. Verslagen en besluitenlijsten van de RBA-vergaderingen van 31 mei en 27 juli c. Bestuursnotitie Platform Arbeidsmarkt Flevoland en ondertekening convenant Regionaal Platform Arbeidsmarkt 6d. Verslag van de vergadering van de SEOR Flevoland van 14 juni e. Verslag van de vergadering van de SEOR Flevoland van 30 augustus f. Aanvullende reactie op rapport Algemene Rekenkamer 6g. Uitstel einddeclaratie project HACCP in de vollegrondsgroenteteelt 6h. Ontwikkelen en beheren website Europees Vervolg Programma Flevoland en uitbrengen van Magazine 6i. Workshop Recreatie en Toerisme 6j. Programma uitreiking Flevo Award op 11 december 2000

5 - 5 - De VVD vraagt om een korte evaluatienotitie met betrekking tot nut en noodzaak van de Flevo Forum Week en het beleid dat ten grondslag ligt aan de toekenning van de Flevo Award. De voorzitter: het beleid ten aanzien van de toekenning van de Award is collegebeleid. Het beleid met betrekking tot de het Flevo Forum netwerk is omvangrijker. De voorzitter zegt toe met instemming van de VVD- dat eerst het beleid ten aanzien van de toekenning van de Flevo Award zal worden geagendeerd. 6k. Voorlopige resultaten werkgelegenheidsonderzoek 2000, inclusief persbericht 6l. EPD 1994/99 realisatiecijfers 30 juni 2000 en 30 september 2000 De PvdA maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling en de financiering van het Bioscience Park en de risico s die hiermee verbonden zijn. Er is een bedrag van 30 miljoen gulden mee gemoeid, waarvan 10 miljoen gulden van de provincie, en de realisering van dit project stokt. De fractie vraagt dit onderwerp te agenderen voor 13 december a.s. De voorzitter zegt toe deze wens te zullen overbrengen aan de portefeuillehouder. 6m. Voedsel en groen. Het Nederlandse agro-foodcomplex in perspectief 7. IPO-aangelegenheden 8. Rondvraag De PvdA dankt voor het verstrekte overzicht formatie M/V en vraagt of gerichte werving van V wordt overwogen. De heer De Vries wijst er op dat het nieuwe hoofd PenO een vrouw is, maar dat dit nog niet in de statistieken is verwerkt. De heer VVD vraagt hoe de WAO en het zwangerschapsverlof zijn verwerkt in de cijfers van het ziekteverzuim en welke gevolgen dit heeft voor het totaal beeld. Mevrouw Stuy merkt op dat elk nieuw cijferoverzicht weer nieuwe vragen oproept. Als de cijfers van Flevoland worden afgezet tegen de landelijke IPO-cijfers (1999) dan steekt Flevoland daar gunstig bij af. In 1999 had Flevoland een ziekteverzuim van 5,6% (inclusief WAO, maar exclusief zwangerschap). Het gemiddelde voor alle provincies was in 1999 ruim 7,6% (exclusief zwangerschap). De trend gaat inderdaad omhoog, maar Flevoland laat nog steeds een gunstige afwijking zien ten opzichte van het landelijke beeld. Zij deelt voorts mede dat er voorlichting wordt gegeven en andere interventies gepleegd worden om het ziekteverzuim en met name RSI-klachten terug te dringen. De heer Mossad heeft Organisatieontwikkelingsnieuws 3 niet ontvangen. De voorzitter zegt toe dat hij die binnenkort in zijn bakje zal aantreffen. De fractie van GroenLinks vraagt om informatie over het achterblijven van de bedrijfsresultaten van de landbouw in de Noordoostpolder. De voorzitter zal dit verzoek overbrengen aan de heer Dijksma. GroenLinks: er worden op zes verschillende locaties in Flevoland genetisch gemanipuleerde gewassen geteeld. Het bestuur van Nautulis heeft hierover een brief gezonden aan de provincie. De voorzitter deelt mede dat de brief in behandeling is bij GS en zegt toe dat het antwoord ter kennisneming zal worden geagendeerd. De fractie van GroenLinks vraagt of het college op de hoogte is van de vestiging van een Flevolandse Business School, als onderdeel van de CAH in Dronten en wil hierover geïnformeerd worden. De PvdA verwacht nog een evaluatie c.q. eindrapportage van het innovatieproces agrosector van Professor Douben. De voorzitter zegt toe dat zal worden nagegaan wat hierover is afgesproken. 9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.

6 - 6 - Voortgang afhandeling toezeggingen commissie ELPOO Datum Onderwerp Verwacht Langdurig werklozen De voorzitter zegt toe dat aan de cie. ELPOO cijfers worden verstrekt over het terugdringen van werkloosheid in de bakjes fase-4. Afgehandeld Flevolandse Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) De voorzitter zegt toe dat uiterlijk in december 2000 een notitie inzake vervolgstappen FOM zal worden besproken in commissie ELPOO MKB- en Technofondsen De voorzitter zegt toe dat begin 2001 een nieuwe voortgangsrapportage zal worden verstrekt over het MKB- fonds en het Technofonds. Agenderen voortgangsrapportage tweede helft Expertisecentrum ZMOK Aandachtspunt Expertisecentrum ZMOK-onderwijs in relatie tot GS Flevoland ICT De voorzitter zegt toe dat: Er een meerjarig investeringsplan ICT zal worden gepresenteerd; Er een aparte notitie volgt over het GS-standpunt inzake de rapportage van Roccade en het vervolg Groene stroom Mededelingen De voorzitter zegt toe dat er een notitie wordt opgesteld over het gebruik van groene stroom door de provincie. Afgehandeld Organisatieontwikkeling De commissie ELPOO wordt tweemaal per jaar Griffier geïnformeerd over de voortgang van de organisatieontwikkeling. De Nieuwsbrief OO-traject zal worden verspreid. Afgehandeld Datum Onderwerp Verwacht Ziekteverzuim Via mededelingen De voorzitter zegt toe dat er te zijner tijd een rapportage volgt over het ziekteverzuim (RSI-klachten). Afgehandeld Integratie allochtonen De voorzitter zegt toe dat het RBA-rapport over de integratie van allochtonen geagendeerd zal worden in de commissie ELPOO Onderzoek luchthavens In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken medio 2001 worden de economische effecten van regionale luchthavens, waaronder Business Airport Lelystad, in beeld gebracht. De voorzitter zegt toe dat de resultaten t.z.t. aan de commissie ELPOO worden toegezonden.

7 Extra ƒ t.b.v. gebiedspromotie De voorzitter zegt toe dat in december 2000 het jaarplan 2001 gebiedspromotie wordt behandeld. Daarin wordt aangegeven hoe dit bedrag wordt ingezet Visserij De voorzitter zegt toe dat in de presentatie van de begroting 2002 visserij onder een apart kopje in de begroting zal worden opgenomen Milieufacet als aspect bij strategisch belang De voorzitter zegt toe dat hij de invulling van het milieufacet in relatie tot het criterium strategisch belang zal bespreken in het college. Hetzelfde geldt voor de vraag m.b.t. de acquisitie van grote bedrijven Project Koppelbedrijven Hoe het zit met de bedragen en gulden en is de btw hierin opgenomen en waarom niet geheel ten laste van 2000? Nagegaan wordt waarom het thema vergisting niet in het voorstel is opgenomen. Suggestie om ook voor de reguliere landbouw een soortgelijk project te ontwikkelen wordt doorgegeven aan de portefeuillehouder Aandachtspunt Voorzitter Datum Onderwerp Verwacht OO-nieuws 3 In het bakje van de heer Mossad Voorfinanciering Technocentrum Aanpassen van de bedragen in het Statenvoorstel Flevo Award Het beleid ten aanzien van de toekenning van de Flevo Award wordt geagendeerd Voortgang Bioscience Park (realisatiecijfers 94/ 99 EPD) De voortgang Bioscience Park wordt geagendeerd Beantwoording brief Nautulus Het antwoord van GS op de brief van Nautulus inzake genetisch gemodificeerde teelt op de agenda Rapportage Prof. Douben Nagegaan wordt of met het mini-seminar voldaan is aan de afspraken. Komt er nog een financiële eindrapportage?

8 - 8 -

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CEL00.004 Verslag van de vergadering van de commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs op 13 december

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 1 Onderwerp: Economische kustontwikkeling Flevoland - Lelystad Rijsberman, M. & Lodders, J. 1. De

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015 Voorlopige agenda Statencommissiedag 7 juni 205 Kamer 0.4 Kamer.8 9.30 Bestuur en Financien Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS : CdK, dhr. E. van Hijum Landbouw en Natuur Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 20140902 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 1 Onderwerp: lening aan OMALA à 200.000 Lodders, J. 1. In te stemmen met een lening van 200.000 met een looptijd

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 25 oktober 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 12 FIN i.v.m. agendapunt 12, 14 RU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CWE04.015 Verslag van de vergadering van de commissie Werk van 22 januari 2004 Aanwezig zijn: De heren E. Schaap (voorzitter), B.A.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 440341 Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 13 juli 2006 Aanwezig zijn: Dames A.E. Bliek-de Jong (voorzitter) en

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 409323 Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 20 april 2006 Aanwezig zijn: Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (voorzitter),

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 26/05/2009 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Jong J. de (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015 1 Onderwerp: Beantwoording statenvragen GroenLinks dienstauto s 1. de antwoorden vast te stellen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016 1 Onderwerp: Lidmaatschap vereniging Amsterdam Airport Area Lodders, J. 1. kennis te nemen van de door de Statenfracties van ChristenUnie, SGP

Nadere informatie

Mededeling. In de GS vergadering van 25 maart 2014 is besloten tot opdrachtverlening aan de leverancier (besluit 1594729).

Mededeling. In de GS vergadering van 25 maart 2014 is besloten tot opdrachtverlening aan de leverancier (besluit 1594729). PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Uitvoering Motie Provinciale Staten inzake oplaadapparatuur voor de OV- Chipkaart Doel van deze mededeling: Provinciale Staten te informeren over de uitvoering

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Stimuleringsregeling Jonge Boeren. 1. Beslispunten: Vergadering commissie: 17 november 2005 Agendapunt: 6.c Lelystad: 24-10-2005 1. In te stemmen met het vrijmaken van

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

I Planning commissie Zorg & cultuur

I Planning commissie Zorg & cultuur Hieronder treft u een voor zover mogelijk geactualiseerde planning aan voor de vergaderingen van de statencommissie Zorg en cultuur. Deze planning (onder I) is gebaseerd op: (a) de lijst met onderwerpen

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland. 19.30 uur locatie: gemeentehuis Ballum

Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland. 19.30 uur locatie: gemeentehuis Ballum Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland Besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2014 AANWEZIG: C. Plagge (voorzitter) S. de Haan (vice voorzitter) J.N. Schoustra (secretaris) D. van

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: PS04.0161 Verslag van de vergadering van de commissie Samenleving van woensdag 6 oktober 2004 Aanwezig zijn: Dhr. M. van Daalen (voorzitter),

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CRU05.064 Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van 18 mei 2005 Aanwezig zijn: De heren C.J.M. Goossens (voorzitter), R.A.P.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396 VERSLAG S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *719396* Registratienummer: 719396 Betreft: vergadering van Commissie Samenleving Datum: 20 november 2008 Tijd: 15.30 uur Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CFZ02.076 Verslag van de vergadering van de commissie voor Financiën Zorg en Welzijn, Europa van vrijdag 24 mei 2002 Aanwezig zijn:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed)

Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Wijziging Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en GR WNO (Breed) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld conform voorstel met toevoeging van twee agendapunten.

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld conform voorstel met toevoeging van twee agendapunten. Vastgestelde korte besluitenlijst Klik hier voor het audioverslag Korte besluitenlijst van de vergadering van de commissie voor Economische Zaken en Bestuur (EZB) gehouden op vrijdag 14 oktober 2011 in

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 5 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 Aanwezig: 10 15 Leden: de dames G.Th.M.van der Aar-van Lieshout (CDA) en C.C.J. Breed-Vlaar (VVD) en de heren B.

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2004/548 3

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad,

Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh. Aan de raad, Agendapunt :.. Voorstelnummer :.. Raadsvergadering : 11 november 2010 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 24 november 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 24 november 2015 2015-11-24 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 24 november 2015 1 Onderwerp: Afhandeling statenvragen PVV 9 november 2015 ambtenarensalarissen Verbeek,

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie

Sirnpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: CNO - kredietvotering. gemeente. Datum advies: 23 november 2015

Sirnpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: CNO - kredietvotering. gemeente. Datum advies: 23 november 2015 Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Sirnpelveld Datum advies: 23 november 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 56693 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Uitnodigingen EU-activiteiten. Uitnodigingen overige activiteiten

Uitnodigingen EU-activiteiten. Uitnodigingen overige activiteiten Den Haag, 8 oktober 2008 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 6, 8, 9 EZ i.v.m. agendapunt 18, 29 FIN i.v.m. agendapunt 19

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden Pagina 1 van 5 BESLUITENLIJST van de vergadering van de van de gehouden op te Coevorden Aanwezig: voorzitter van de de heer R.J. Kempers, vice-voorzitter/secretaris van de mevrouw M.C. Stam, leden van

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015.

2. Vaststelling besluitenlijst en lijst van te paraferen stukken en de vertrouwelijke lijst van te paraferen stukken van 12 mei 2015. Agenda Periode: april 2014 april 2018 Nummer: 50 Datum en tijd: Plaats: Aanwezig: dinsdag 19 mei 2015, 09.00 uur Gemeentehuis Damwâld, Benw-kamer vergadering van burgemeester en wethouders burgemeester

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 456417 Verslag van de vergadering van de commissie Werk van 14 september 2006 Aanwezig zijn: De heren E. Schaap (voorzitter), P.T.J.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CRU04.103 Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van 18 augustus 2004 Aanwezig zijn: De heren J. Jongsma (voorzitter), R.A.P.

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 31 augustus 2010 te Hulshorst Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders Luchtenveld, Fackeldey, De Jager, Jansen en Jacobs,

Nadere informatie

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011

1 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 21 september 2011 CONCEPTBESLUITENLIJST (versie 3.0) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 21 september 2011 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Rijnwoude: de heer

Nadere informatie

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen?

De heer Crebas zal het voorstel zo dadelijk toelichten. Kunt u met het aan de agenda toevoegen van dit voorstel instemmen? Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland, gehouden op donderdag 11 mei 2006 om 19.30 uur in het Provinciehuis te Lelystad. Aanwezig zijn: de heer J.M. Bos (PvdA), mevrouw

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013.

GEMEENTE WESTERVELD. Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013. GEMEENTE WESTERVELD Agenda/besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013. Afwezig: Nr. Afdeling Onderwerp Toelichting Advies Besluit 1. Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei 2015.

Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei 2015. Moties, amendementen en toezeggingen, stand van zaken per 18 mei. Moties en amendementen Startdatum Einddatum Naam (taak) Omschrijving Stand van zaken Losse taken 24-6- 1-10- Motie GroenLinks Wagenpark

Nadere informatie

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen aanlevering procedure- door GS vergadering Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Strategisch handelingskader

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 1 september 2014

Verslag dagelijks bestuur van 1 september 2014 DATUM 1 september 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren J.H. Coes, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs.

Nadere informatie

Afwezig: De heer P.R. van Doorn - Gemeente Haarlem (lid) De heer F. Ossel - Gemeente Amsterdam (lid)

Afwezig: De heer P.R. van Doorn - Gemeente Haarlem (lid) De heer F. Ossel - Gemeente Amsterdam (lid) Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude, gehouden op 4 juli 2012 in het Beheersbureau aan de Genieweg 46 te Velsen-Zuid. Aanwezig: De heer J.H.M.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie