P r o v i n c i e F l e v o l a n d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o v i n c i e F l e v o l a n d"

Transcriptie

1 P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g R e g i s t r a t i e n u m m e r : C E L Verslag van de vergadering van de commissie Economie, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs op 15 november 2000 Aanwezig: mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), mevrouw E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), de heer A.H.R. Leijten (CDA), de heer A.B. Mossad (CDA), de heer J. Oosterveld (ChristenUnie), de heer E. Schaap (GroenLinks), de heer J.P. Slicht (PvdA), de heer A.H. Vermeer (VVD), de heer L. van der Wal (D66), de heer M. Jager (voorzitter), de heer G. van Otterlo (waarnemend secretaris), de heer J. Blom (uitvoerend secretaris), alsmede mevrouw M. Stuy (PenO) en de heer C. de Vries (directeur Middelen). Afwezig met kennisgeving: de heer W. Baarsen (ChristenUnie), de heer H. Dijksma (voorzitter), de heer J. Kalkman (Fractie Kalkman), mevrouw M.W. de Jong (D66), de heer R.M. Schuitemaker (secretaris) en de heer R. de Wit (SGP). 1. Opening De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en deelt mee dat de heer H. Dijksma in verband met ziekte afwezig is en dat mevrouw Van Hulten later komt. 2. Verslagen van de vergaderingen van 4, 6 en 11 oktober Verslag 4 oktober jl.. De heer Vermeer deelt mee dat hij niet staat vermeld bij de aanwezigen. Verslag vastgesteld. - Verslag 6 oktober jl.. Zonder opmerkingen vastgesteld. - Verslag 11 oktober jl.. Op verzoek van de heer Leijten wordt de zin op bladzijde 4 bij punt 11 als volgt gewijzigd: de fractie van het CDA heeft wel eens het gevoelen dat bij het Rijk (niet de provincie bedoeld) de sector land- en tuinbouw sluitstuk van beleid is. 3. Mededelingen Organisatieontwikkelingsnieuws. De griffier zal op 13 december a.s. een presentatie verzorgen over de voortgang van het OO-traject. Inmiddels is het bulletin Organisatieontwikkelingsnieuws 2 via de bakjes verspreid, evenals nummer 3. Werkbezoek Nuon duurzame energieprojecten De nieuwe datum wordt 15 juni 2001 van uur (inclusief lunch). De aanvankelijk gereserveerde datum 14 maart 2001 bleek niet haalbaar. Nuon maakt een voorzet voor het programma, dat zal staan in het teken van duurzame energie (windenergie en biovergassing). Afhandeling vraag GroenLinks inzake fase-4 cliënten Een notitie is in de bakjes gelegd. Voortgangsrapportage MKB en Technofondsen De jaarstukken over 1999 van het MKB en de Technofondsen staan op de agenda. Op 12 juli 2000 heeft de heer R. Krijger een presentatie gehouden in de commissie. De voortgangsrapportage over de tweede helft van 2000 wordt geagendeerd voor de vergadering op 14 februari Toezegging informatie ziekteverzuim Er is als bijlage bij de mededelingen een overzicht verstrekt van het ziekteverzuim van de provincie Flevoland in 1999 en 2000 tot en met het 3 e kwartaal.

2 - 2 - Toezegging informatie allochtonen en minder validen Voor wat betreft de inspanningen die gepleegd zijn om te bewerkstelligen dat er een hogere deelname van allochtonen en gehandicapten in het provinciale apparaat tot stand komt, kan worden gezegd dat daar de afgelopen jaren vanuit de provincie geen expliciete beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd. Binnenkort zal GS een rapportage inzake de Wet Samen behandelen, waar na agendering voor de commissie ELPOO volgt op 13 december De OR heeft het voorstel reeds besproken. Overzicht personele sterkte op M/V Bij de mededelingen is een overzicht verstrekt van de personele sterkte op M/V in de hoge schalen, inclusief GS. Tijdens de begrotingsbehandeling 2001 (zie verslag d.d pag. 4) heeft de PvdA-fractie gevraagd om een overzicht van het aantal vrouwen in hogere functies. Deze vraag is niet opgenomen bij de toezeggingen, maar bij deze wel beantwoord. Toezegging groene stroom In de commissievergadering van 19 januari 2000 hebt u kennis kunnen nemen van het contract dat met de Nuon is afgesloten over de levering van groene stroom. Het betrof het provinciehuis, de objecten, de verkeersinstallaties en de steunpunten gelegen in het leveringsgebied van Nuon, namelijk oost en zuidelijk Flevoland. Deze overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2000 en heeft een looptijd van 20 jaar. Het gecontracteerde vermogen is Kwu per jaar. Het provinciehuis neemt, rekening houdende met de opwekking van stroom door de Warmte Kracht Koppeling, jaarlijks Kwu bij Nuon af. Deze levering is in het totaal opgenomen. Als tegenprestatie zal Nuon een bijdrage leveren aan de opwekking van groene energie door op het dak van het provinciehuis ( 300 m2) zonnepanelen te plaatsen. De zonnepanelen zijn echter nog niet geplaatst daar eerst de renovatie van de dakbedekking van het provinciehuis afgerond moet zijn. Het plaatsen van de panelen is afhankelijk van de weersomstandigheden en wordt na het eerste kwartaal van 2001 verwacht. Voor het noordelijk deel van de provincie is de leverancier van stroom Essent (voormalig EDON). Op grond van het besluit van het College zullen de onderhandelingen met Essent worden opgestart om te bezien of de levering in dit deel van de provincie voor de provinciale aansluitpunten haalbaar is. De extra kosten voor de levering van groene stroom over het jaar 2000 bedragen f ,64. In verband met de vrijstelling van de zogenaamde Ecotax die in 2001 wordt verhoogd, zal dit bedrag in relatieve zin af gaan nemen. Voor een evaluatienotitie van het provinciaal stroomverbruik voor onder meer het provinciehuis is het nog te vroeg omdat de effecten van de diverse maatregelen nog niet zijn uitgekristalliseerd. Dit komt omdat het inregelen en afstemmen van onder andere de WKK nog niet is afgerond. Een eventueel (nieuw) contract in combinatie met de levering van groene stroom door Essent is eind 2001 te verwachten. 4. Statenvoorstellen 4A. InvesteringsPremieregeling Flevoland 2000 en MKB Regeling Flevoland 2000 Het CDA is blij met de regeling die nu voorligt, maar betreurt het dat een onderscheid moest worden gemaakt voor een steunkaartgebied met Urk en Lelystad en een MKB Regeling, daar waar we vroeger te maken hadden met een APR voor geheel Flevoland. De fractie vraagt zich af of het instrument voldoende effectief is om grote bedrijven te acquireren en vraagt dit nader in kaart te brengen. Het CDA is voorstander van invoering van een integriteitstoets. Voor wat betreft de terugvordering binnen 5 jaar, mag dit van het CDA strakker geformuleerd worden. De PvdA-fractie wijst op de kritische kanttekeningen die bij het vorige programma zijn gemaakt. Men ziet meer in de nieuwe regeling. Ook deze fractie betreurt het onderscheid, maar aan de andere kant zijn de andere vier Flevolandse gemeenten economisch gezien vitaal genoeg om zich op eigen kracht te ontwikkelen. De fractie is er voorstander van, dat bedrijven, die door voorgenomen investeringen op milieugebied een bijzondere prestatie leveren, in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage. De ChristenUnie sluit zich aan bij datgene dat eerder door het CDA naar voren is gebracht. De VVD heeft zich al tijdens de algemene beschouwing voorstander van de regeling getoond, maar betreurt het eveneens dat alleen Urk en Lelystad apart als steunkaartgebied zijn aangewezen. Er is sprake van een heldere, goed leesbare en in de praktijk bruikbare regeling. Is al bekend uit welke kringen de voorzitter geworven gaat worden? GroenLinks stemt in met de regeling. De fractie vraagt naar de mogelijkheden van bezwaar en beroep en vraagt prioriteit te geven aan bedrijven die substantiële milieuprestaties (gaan) leveren. De fractie vraagt eveneens de arbeidscoëfficiënt mee te laten wegen in de beoordeling. D66 wenst een nadere toelichting op het criterium bijzonder strategisch belang en hoe hiermee om te gaan in de praktijk. De fractie vraagt tevens naar de bezwaar en beroepsprocedure. De voorzitter deelt mede dat de inzet van GS er op gericht is geweest de gehele provincie onder een regeling te brengen, maar dat bleek - gegeven de Europese regelgeving (er moest sprake zijn van een geografisch aaneengesloten gebied) - helaas niet haalbaar. Dit heeft er toe geleid dat bij de samenstelling

3 - 3 - van het steunkaartgebied de keuze op Urk (op zich een logische keuze gegeven de lage economische groeicijfers) en Lelystad is gevallen. De andere vier Flevolandse gemeenten vallen buiten de steunkaart, maar kunnen wel aanspraak maken op de MKB-regeling. De voorzitter zegt toe de vraag hoe om te gaan met de grote bedrijven door te zullen leiden naar de portefeuillehouder. Op voorhand wijst hij er op dat dit niet gemakkelijk zal zijn, omdat het verstrekken van steun aan bedrijven in beginsel is uitgesloten door de Europese regelgeving. Voor wat betreft de integriteittoets deelt de voorzitter mede dat hij de haalbaarheid op dit moment niet kan overzien, maar zegt toe na te zullen gaan of hierover iets in de regeling kan worden opgenomen. De vorige regeling bood die mogelijkheid wel en het ligt daarom in de reden dit beleid door te trekken. Wat hierbij speelt is de landelijke discussie over de wet BIBOB (wettelijk kader om bedrijven te kunnen beoordelen in het licht van aanbestedingen en opdrachtverleningen). De terugvordering binnen 5 jaar kan, maar hij denkt dat het bestuurlijk gezien lastig zal zijn hierover een verplichtende bepaling in de regeling op te nemen, omdat er dan geen enkele beleidsvrijheid overblijft voor het college. Het uitgangspunt van het college is dat er wordt teruggevorderd als blijkt dat niet aan de verplichtingen is voldaan. Namens de voorzitter deelt de heer B. de Vries mee dat de arbeidscoëfficiënt niet in de regeling is opgenomen. De voorzitter licht toe dat GS beslist over toekenning van een bijdrage. Daarbij luistert het college goed naar de adviezen van gemeenten en de adviescommissie. Dit impliceert dat gemeenten geen toezeggingen meer kunnen doen, hetgeen in de oude regeling wel het geval was. Voor wat betreft het strategisch belang is gevraagd het milieuaspect van gevestigde bedrijven als aandachtspunt mee te nemen. De voorzitter sluit dit niet uit, maar denkt dat dit facet een extra waarde (er naast of er bij) vertegenwoordigt en zegt toe deze vraag mee te zullen nemen naar het college. De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert over de regeling en zegt toe dat hij de invulling van het milieufacet in relatie tot het criterium van strategisch belang zal bespreken in het college. Hetzelfde geldt voor de vraag m.b.t. de acquisitie van grote bedrijven. 4B. Voorstel subsidiering AKC Flevoland voor de opstart van het project Koppelbedrijven en Omstreken De fractie van D66 vraagt hoe het voorstel zich verhoudt met het tijdens de begrotingsbehandeling 2001 aangenomen amendement ten aanzien van de landbouw. De fractie van GroenLinks: staat in beginsel positief ten aanzien van biologische landbouw, maar maakt daarbij het voorbehoud dat de genoemde drie partners een expliciete rol in de uitvoering van het project krijgen. De rol van het Agrarisch Kennis Centrum, als extern loket van de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, is in de uitvoering prominenter aanwezig dan uit het voorstel blijkt. De fractie is overigens van mening dat het projectvoorstel kan bijdragen aan een beter functioneren van de gehele agrarische sector. Voorwaarde daarvoor is dat de gecumuleerde kennis wordt verspreid over andere landbouwbedrijven. De PvdA stemt met het voorstel in omdat het een belangrijke impuls betekent voor de biologische landbouw. Voor wat betreft het financiële plaatje vraagt de fractie zich af of de gekozen tranches zo zijn gekozen om aan behandeling in de commissie FZWE te ontkomen. De VVD-fractie vindt dat het voorstel goed spoort met het plan van aanpak biologische landbouw en bovendien bijdraagt aan het terugdringen van vermesting. Het project sorteert voor op toekomstige wet- en regelgeving. Tijdig hierop anticiperen biedt de bedrijven de mogelijkheid alvast ervaring hiermee op te doen, zodat de bedrijfsvoering geleidelijk kan worden aangepast. De fractie is er voorstander van dit thema ook te bespreken met het NLTO. Ook de reguliere landbouw kan met een soortgelijk project worden voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. De ChristenUnie is van mening dat het de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf is om samenwerking met elkaar te zoeken. De fractie vraagt zich af waarom voor elk probleem dat zich aandient een project moet worden bedacht of instelling worden opgericht. De fractie stemt in met het voorstel. Het CDA: het probleem is helder. Het voorstel anticipeert op Europese regelgeving die biologische landbouwbedrijven verplicht stelt biomest te gebruiken. De fractie sluit zich aan bij de opmerking van de ChristenUnie en is van mening dat zo n project ook moet worden geëntameerd in de reguliere landbouwsector. Dit om concurrentievervalsing te voorkomen. De fractie vraagt zich bovendien af of het voorstel niet eenvoudiger kan. De fractie stemt met het voorstel in. De voorzitter is van oordeel dat het voorstel niet strijdig is met het amendement. De conditie van participatie van de kennis- en onderzoekscentra, deel uitmakend van de proefboerderijen van het AKC, vindt hij de meest wezenlijke opmerking die gemaakt is. Hier wordt onderzoek verricht, maar het is zeer de vraag of in de programmering van die uiteenlopende, langlopende programma s met allerlei soorten van bedrijfsvoering en omstandigheden, zo n conditie kan worden ingeplugd. Hij is bereid aan de verantwoordelijk portefeuillehouder te vragen, na te laten gaan of er mogelijkheden voor deelname van die bedrijven zijn. Overigens vraagt hij zich wel af waarom het nodig is dat juist deze onderzoeksbedrijven moeten deelnemen aan het project. Het subsidiebedrag van ƒ voor het tweejarige project wordt voor 50% ten laste gebracht van het budget voor 2000 en voor 50% van het budget voor Activiteiten worden zo mogelijk verantwoord in het jaar dat de activiteiten plaatsvinden (comptabiliteitseis). Het resterend budget voor 2000 bedraagt dan nog ƒ

4 - 4 - De suggestie om ook voor de reguliere landbouw een soortgelijk project te entameren, zal worden doorgegeven aan de portefeuillehouder. De voorzitter stelt vast dat de commissie unaniem met het voorstel instemt. 4C Omzetting bijdrage voorfinanciering Technocentrum Flevoland in provinciale lening De voorzitter deelt mede en licht toe dat in het Statenvoorstel een bedrag staat vermeld van ƒ , --. Dit bedrag is inmiddels rechtstreeks uitbetaald aan het Technocentrum en wordt dus niet meer genoemd onder het aan het Technocentrum te verstrekken bedrag. Het genoemde bedrag van ƒ ,-- is niet in overeenstemming met de momenteel feitelijke stand van zaken. De laatste rechtstreeks betaalde bedragen zijn namelijk niet in dit bedrag betrokken. Het betreft een bijdrage K- lidmaatschap ad ƒ 1.000,-- en de kosten van het opstellen van een startplan ad ƒ 9.870,--. Gezamenlijk ƒ ,--. De tweede alinea van onderdeel 2. van het Statenvoorstel dient als volgt gelezen te worden: Van de middelen voorfinanciering van ƒ ,-- is inmiddels in het kader van het project Technocentrum 2 e fase een bedrag van ƒ ,-- uitgegeven en is nog een bedrag van ƒ ,-- beschikbaar. De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem akkoord gaat met het Statenvoorstel en tekent daarbij aan dat de bedragen zullen worden aangepast in het definitieve Statenvoorstel. 4D. Algemene wijziging (36 e wijziging) van de begroting 2000 van de provincie Flevoland, alsmede verhoging van een krediet (zie commissie FZWE agendapunt 4F) De voorzitter stelt vast dat de commissie unaniem instemt met het voorstel. 5. Ter bespreking 5A. Nieuwe formatieplaats bij de afdeling EZ, cluster Onderzoek en Dataverzameling. De VVD is akkoord met het voorstel, maar vraagt zich af of de dataverzameling, die ook bij andere afdelingen plaatsvindt, in het OO-traject aan de orde zal komem. De voorzitter verwacht dat dit inderdaad het geval zal zijn, omdat het gaat om dataverzameling als bedrijfsproces. De heer de Vries licht toe dat dit onderwerp aan de orde zal komen bij de vorming van een afdeling Informatie en Automatisering. Daarbij komt ook de positionering in de organisatie aan de orde. 6. Ter kennisneming aangeboden stukken 6a. Gratis publiciteit in het magazine Link 6b. Verslagen en besluitenlijsten van de RBA-vergaderingen van 31 mei en 27 juli c. Bestuursnotitie Platform Arbeidsmarkt Flevoland en ondertekening convenant Regionaal Platform Arbeidsmarkt 6d. Verslag van de vergadering van de SEOR Flevoland van 14 juni e. Verslag van de vergadering van de SEOR Flevoland van 30 augustus f. Aanvullende reactie op rapport Algemene Rekenkamer 6g. Uitstel einddeclaratie project HACCP in de vollegrondsgroenteteelt 6h. Ontwikkelen en beheren website Europees Vervolg Programma Flevoland en uitbrengen van Magazine 6i. Workshop Recreatie en Toerisme 6j. Programma uitreiking Flevo Award op 11 december 2000

5 - 5 - De VVD vraagt om een korte evaluatienotitie met betrekking tot nut en noodzaak van de Flevo Forum Week en het beleid dat ten grondslag ligt aan de toekenning van de Flevo Award. De voorzitter: het beleid ten aanzien van de toekenning van de Award is collegebeleid. Het beleid met betrekking tot de het Flevo Forum netwerk is omvangrijker. De voorzitter zegt toe met instemming van de VVD- dat eerst het beleid ten aanzien van de toekenning van de Flevo Award zal worden geagendeerd. 6k. Voorlopige resultaten werkgelegenheidsonderzoek 2000, inclusief persbericht 6l. EPD 1994/99 realisatiecijfers 30 juni 2000 en 30 september 2000 De PvdA maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling en de financiering van het Bioscience Park en de risico s die hiermee verbonden zijn. Er is een bedrag van 30 miljoen gulden mee gemoeid, waarvan 10 miljoen gulden van de provincie, en de realisering van dit project stokt. De fractie vraagt dit onderwerp te agenderen voor 13 december a.s. De voorzitter zegt toe deze wens te zullen overbrengen aan de portefeuillehouder. 6m. Voedsel en groen. Het Nederlandse agro-foodcomplex in perspectief 7. IPO-aangelegenheden 8. Rondvraag De PvdA dankt voor het verstrekte overzicht formatie M/V en vraagt of gerichte werving van V wordt overwogen. De heer De Vries wijst er op dat het nieuwe hoofd PenO een vrouw is, maar dat dit nog niet in de statistieken is verwerkt. De heer VVD vraagt hoe de WAO en het zwangerschapsverlof zijn verwerkt in de cijfers van het ziekteverzuim en welke gevolgen dit heeft voor het totaal beeld. Mevrouw Stuy merkt op dat elk nieuw cijferoverzicht weer nieuwe vragen oproept. Als de cijfers van Flevoland worden afgezet tegen de landelijke IPO-cijfers (1999) dan steekt Flevoland daar gunstig bij af. In 1999 had Flevoland een ziekteverzuim van 5,6% (inclusief WAO, maar exclusief zwangerschap). Het gemiddelde voor alle provincies was in 1999 ruim 7,6% (exclusief zwangerschap). De trend gaat inderdaad omhoog, maar Flevoland laat nog steeds een gunstige afwijking zien ten opzichte van het landelijke beeld. Zij deelt voorts mede dat er voorlichting wordt gegeven en andere interventies gepleegd worden om het ziekteverzuim en met name RSI-klachten terug te dringen. De heer Mossad heeft Organisatieontwikkelingsnieuws 3 niet ontvangen. De voorzitter zegt toe dat hij die binnenkort in zijn bakje zal aantreffen. De fractie van GroenLinks vraagt om informatie over het achterblijven van de bedrijfsresultaten van de landbouw in de Noordoostpolder. De voorzitter zal dit verzoek overbrengen aan de heer Dijksma. GroenLinks: er worden op zes verschillende locaties in Flevoland genetisch gemanipuleerde gewassen geteeld. Het bestuur van Nautulis heeft hierover een brief gezonden aan de provincie. De voorzitter deelt mede dat de brief in behandeling is bij GS en zegt toe dat het antwoord ter kennisneming zal worden geagendeerd. De fractie van GroenLinks vraagt of het college op de hoogte is van de vestiging van een Flevolandse Business School, als onderdeel van de CAH in Dronten en wil hierover geïnformeerd worden. De PvdA verwacht nog een evaluatie c.q. eindrapportage van het innovatieproces agrosector van Professor Douben. De voorzitter zegt toe dat zal worden nagegaan wat hierover is afgesproken. 9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.

6 - 6 - Voortgang afhandeling toezeggingen commissie ELPOO Datum Onderwerp Verwacht Langdurig werklozen De voorzitter zegt toe dat aan de cie. ELPOO cijfers worden verstrekt over het terugdringen van werkloosheid in de bakjes fase-4. Afgehandeld Flevolandse Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) De voorzitter zegt toe dat uiterlijk in december 2000 een notitie inzake vervolgstappen FOM zal worden besproken in commissie ELPOO MKB- en Technofondsen De voorzitter zegt toe dat begin 2001 een nieuwe voortgangsrapportage zal worden verstrekt over het MKB- fonds en het Technofonds. Agenderen voortgangsrapportage tweede helft Expertisecentrum ZMOK Aandachtspunt Expertisecentrum ZMOK-onderwijs in relatie tot GS Flevoland ICT De voorzitter zegt toe dat: Er een meerjarig investeringsplan ICT zal worden gepresenteerd; Er een aparte notitie volgt over het GS-standpunt inzake de rapportage van Roccade en het vervolg Groene stroom Mededelingen De voorzitter zegt toe dat er een notitie wordt opgesteld over het gebruik van groene stroom door de provincie. Afgehandeld Organisatieontwikkeling De commissie ELPOO wordt tweemaal per jaar Griffier geïnformeerd over de voortgang van de organisatieontwikkeling. De Nieuwsbrief OO-traject zal worden verspreid. Afgehandeld Datum Onderwerp Verwacht Ziekteverzuim Via mededelingen De voorzitter zegt toe dat er te zijner tijd een rapportage volgt over het ziekteverzuim (RSI-klachten). Afgehandeld Integratie allochtonen De voorzitter zegt toe dat het RBA-rapport over de integratie van allochtonen geagendeerd zal worden in de commissie ELPOO Onderzoek luchthavens In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken medio 2001 worden de economische effecten van regionale luchthavens, waaronder Business Airport Lelystad, in beeld gebracht. De voorzitter zegt toe dat de resultaten t.z.t. aan de commissie ELPOO worden toegezonden.

7 Extra ƒ t.b.v. gebiedspromotie De voorzitter zegt toe dat in december 2000 het jaarplan 2001 gebiedspromotie wordt behandeld. Daarin wordt aangegeven hoe dit bedrag wordt ingezet Visserij De voorzitter zegt toe dat in de presentatie van de begroting 2002 visserij onder een apart kopje in de begroting zal worden opgenomen Milieufacet als aspect bij strategisch belang De voorzitter zegt toe dat hij de invulling van het milieufacet in relatie tot het criterium strategisch belang zal bespreken in het college. Hetzelfde geldt voor de vraag m.b.t. de acquisitie van grote bedrijven Project Koppelbedrijven Hoe het zit met de bedragen en gulden en is de btw hierin opgenomen en waarom niet geheel ten laste van 2000? Nagegaan wordt waarom het thema vergisting niet in het voorstel is opgenomen. Suggestie om ook voor de reguliere landbouw een soortgelijk project te ontwikkelen wordt doorgegeven aan de portefeuillehouder Aandachtspunt Voorzitter Datum Onderwerp Verwacht OO-nieuws 3 In het bakje van de heer Mossad Voorfinanciering Technocentrum Aanpassen van de bedragen in het Statenvoorstel Flevo Award Het beleid ten aanzien van de toekenning van de Flevo Award wordt geagendeerd Voortgang Bioscience Park (realisatiecijfers 94/ 99 EPD) De voortgang Bioscience Park wordt geagendeerd Beantwoording brief Nautulus Het antwoord van GS op de brief van Nautulus inzake genetisch gemodificeerde teelt op de agenda Rapportage Prof. Douben Nagegaan wordt of met het mini-seminar voldaan is aan de afspraken. Komt er nog een financiële eindrapportage?

8 - 8 -

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CEL00.004 Verslag van de vergadering van de commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs op 13 december

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 2 DEF i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m. agendapunt 17 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur.

Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie door / vervolgprocedure. De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om uur. 1 Opening a. Opening en mededelingen De commissievoorzitter, dhr. Paymans, opent de vergadering om 14.00 uur. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. De volgende nagekomen stukken heeft u per e-mail ontvangen:

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 januari 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 januari 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 26 januari 2016 1 Onderwerp: Vaststellen Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Flevoland 2015-2020 1. de Lokale Ontwikkelingsstrategie

Nadere informatie

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015

Voorlopige agenda Statencommissiedag 17 juni 2015 Voorlopige agenda Statencommissiedag 7 juni 205 Kamer 0.4 Kamer.8 9.30 Bestuur en Financien Secretaris: mw. S.S.M. Bruggenkamp GS : CdK, dhr. E. van Hijum Landbouw en Natuur Secretaris: dhr. A.E.W. Boukes

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007.

Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007. Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007. Onderwerp Verzoek dd Verzoek / toezegging Stand van zaken Planning Portefeuillehouder Opmerkingen

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 november 2015 1 Onderwerp: Economische kustontwikkeling Flevoland - Lelystad Rijsberman, M. & Lodders, J. 1. De

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013

Lange Termijn Agenda Statencommissie Groen en Water, versie 16 januari 2013 Lange Termijn Agenda Staten Groen en Water, versie 16 januari 2013 Eerste kwartaal 2013 Door GS aan te bieden onderwerpen aan de Concept beheerplan Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen 23-01-2013 13-02-2013

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen.

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen. HP/2013/260 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om 09.30 uur bij Hefpunt in Groningen. Aanwezig: J. Bartelds (voorzitter), H.R. van der

Nadere informatie

Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland. 19.30 uur locatie: gemeentehuis Ballum

Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland. 19.30 uur locatie: gemeentehuis Ballum Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland Besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2014 AANWEZIG: C. Plagge (voorzitter) S. de Haan (vice voorzitter) J.N. Schoustra (secretaris) D. van

Nadere informatie

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Lijst toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Staten Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Incl. reacties GS; wijzigingen/aanvullingen in vet weergegeven Stand eind

Nadere informatie

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur

AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: uur AGENDA REGIETEAM RADEN LAND VAN CUIJK 14 DECEMBER 2011 Locatie: Cuijk (raadzaal) Aanvang: 20.00 uur Nr. Agendapunt en voorstel Toelichting 1 Opening De heer Siroen (Cuijk) opent, als raadslid van de gastgemeente,

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 20140902 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 1 Onderwerp: lening aan OMALA à 200.000 Lodders, J. 1. In te stemmen met een lening van 200.000 met een looptijd

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: Openbare vergadering van dinsdag 18 november 2014, locatie Raadzaal, aanvang 20:15 uur, einde 22:00 uur. gemeente Eindhoven Griffie Gemeenteraad, Behandeld door mw. I. van Dijk Telefoon (040) 238 24 07 Verzenddatum 11 december 2014 Verslag Commissie Economie en Mobiliteit Betreft: Openbare vergadering van

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 440341 Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 13 juli 2006 Aanwezig zijn: Dames A.E. Bliek-de Jong (voorzitter) en

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CWE04.015 Verslag van de vergadering van de commissie Werk van 22 januari 2004 Aanwezig zijn: De heren E. Schaap (voorzitter), B.A.

Nadere informatie

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen).

(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen). P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda Onderwerp Subsidie 2010 OMFL Beslispunten 1. Kennisname van het jaarplan en de begroting 2010; 2. Voor 2010 een subsidie van maximaal 1.060.000 euro aan de OMFL

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 409323 Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 20 april 2006 Aanwezig zijn: Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (voorzitter),

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 maart 2015 Vastgesteld in de vergadering van het ab van 29 juni 2015.

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 maart 2015 Vastgesteld in de vergadering van het ab van 29 juni 2015. . Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD d.d. 30 maart 2015 Vastgesteld in de vergadering van het ab van 29 juni 2015. aanwezig: gedeputeerde H.H. van de Boer burgemeester H.F. van

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING VOORSTEL BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING VOORSTEL BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00750 Onderwerp: Besluitenlijst openbaar - Beknopte samenvatting: Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Carla Breuer HET COLLEGE

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 25 oktober 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 12 FIN i.v.m. agendapunt 12, 14 RU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD Datum vergadering: dinsdag 19 september 2017 Locatie vergadering: Tijdstip: Voorzitter: Secretaris: Raadzaal, Stadhuis, Vianen 19.30 uur A.F. Bonthuis, wnd. burgemeester

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Vragen inzake salariëring Bureau Jeugdzorg Vragen van het lid van Provinciale Staten mevrouw Lestrade-Brouwer d.d. 21 juni 2008 Bijlage(n) 3

Nadere informatie

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 22 november 2016 Opsteller Margo Roelofs Registratie Agendapunt Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Voorstel 1. Instemmen met de maatregelen voor

Nadere informatie

Datum: Adviserend. Datum: Informerend

Datum: Adviserend. Datum: Informerend Oplegvel 1. Onderwerp Informatienota Leader Holland Rijnland 2015-2020 2. Rol van het Basistaak samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Voor de periode 2015-2020 is er 1,6 miljoen aan

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Voorstel besluit Besluit Openbaarheid

Voorstel besluit Besluit Openbaarheid Bliek de Jong, A.E. Ter kennisname lijst Commissie WE overzicht: 4 11 10 Voorstel Besluit Openbaarheid PME 1018990 pmjp bijdrage voor het project "BloteVoetenZeebodemPad" Projectnummer PMPVB7024 2010 07

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 enlijst van Bestuur en Middelen 19 januari 2016 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering. De heer Burggraaf verzoekt om agendapunt 11 als eerste te behandelen en

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Ad-hoc Commissie voor Europa, Internationale Samenwerking en Belangenbehartiging

Ad-hoc Commissie voor Europa, Internationale Samenwerking en Belangenbehartiging Griffie Ad-hoc Commissie voor Europa, Internationale Samenwerking en Belangenbehartiging Datum commissievergadering : 9 juni 2006 DIS-stuknummer : 1198975 Behandelend ambtenaar : A.J. Brul Directie/afdeling

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Stimuleringsregeling Jonge Boeren. 1. Beslispunten: Vergadering commissie: 17 november 2005 Agendapunt: 6.c Lelystad: 24-10-2005 1. In te stemmen met het vrijmaken van

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel:

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel: Voorstel aan de raad Nummer: 131026465 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing 2.3 Leefbare stad W.J. Stinissen /

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 5 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 Aanwezig: 10 15 Leden: de dames G.Th.M.van der Aar-van Lieshout (CDA) en C.C.J. Breed-Vlaar (VVD) en de heren B.

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CFZ02.076 Verslag van de vergadering van de commissie voor Financiën Zorg en Welzijn, Europa van vrijdag 24 mei 2002 Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe ... ', Drenthe. Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 28 november 2016 Aanwezig: gedeputeerde C. Bijl Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ Buijtelaar

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CEL02.006 Verslag van de vergadering van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs van 16 januari

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Mededeling. In de GS vergadering van 25 maart 2014 is besloten tot opdrachtverlening aan de leverancier (besluit 1594729).

Mededeling. In de GS vergadering van 25 maart 2014 is besloten tot opdrachtverlening aan de leverancier (besluit 1594729). PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Uitvoering Motie Provinciale Staten inzake oplaadapparatuur voor de OV- Chipkaart Doel van deze mededeling: Provinciale Staten te informeren over de uitvoering

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 29 april 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 29 april 2015 DATUM 29 april 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 15:30 uur VOORZITTER De heer J.H. Coes SECRETARIS H.M. Bolhaar PAGINA 1 De heren J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, J.

Nadere informatie

Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec.

Uw zienswijze kenbaar te maken over de gewijzigde begroting 2011 van Novatec. Raad d.d. s( VI G E M E E N T E NOORDENVELD Bedufc Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/25052011 t Roden, 20 mei 2011 Documentor.: RV11.0161 Onderwerp Gewijzigde begroting 2011 Novatec Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 22-08-2006 Onderwerp: Nationaal Park Wieden-Weerribben in oprichting Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: Bestuurlijk traject: Overlegd

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden

BESLUITENLIJST. van de vergadering van de Raad van Toezicht van de. gehouden op 2 oktober 2014 te Coevorden Pagina 1 van 5 BESLUITENLIJST van de vergadering van de van de gehouden op te Coevorden Aanwezig: voorzitter van de de heer R.J. Kempers, vice-voorzitter/secretaris van de mevrouw M.C. Stam, leden van

Nadere informatie

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel Den Haag, 28 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m. agendapunt 6, 9 V&J i.v.m. agendapunt 7, 10 Document: Besluitenlijst

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 18 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verkorting referteperiode Langdurigheidstoeslag tot 3 jaar en aangepaste Verordening Langdurigheidstoeslag Drechtsteden agendapunt

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 8 december 2015 1 Onderwerp: Beantwoording statenvragen GroenLinks dienstauto s 1. de antwoorden vast te stellen

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016 DATUM 28 januari 2016 PLAATS Enschede, kamer 503 TIJDSTIP 10:45 uur VOORZITTER R.G. Welten SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 AANWEZIG De heren R.G. Welten en H.M. Bolhaar (verslag) alsmede mevrouw G.J.M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Griffie. Commissie voor Beleidsevaluatie. Griffier der Staten, namens deze, P. Feimann, secretaris Commissie Beleidsevaluatie

Griffie. Commissie voor Beleidsevaluatie. Griffier der Staten, namens deze, P. Feimann, secretaris Commissie Beleidsevaluatie Griffie Commissie voor Beleidsevaluatie Datum commissievergadering : 23 februari 2006 DIS-stuknummer : 1170562 Behandelend ambtenaar : P.F.L. Feimann Dienst/afdeling : griffie Nummer commissiestuk : BE-0075

Nadere informatie