P r o v i n c i e F l e v o l a n d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o v i n c i e F l e v o l a n d"

Transcriptie

1 P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g R e g i s t r a t i e n u m m e r : C E L Verslag van de vergadering van de commissie Economie, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs op 15 november 2000 Aanwezig: mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), mevrouw E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), de heer A.H.R. Leijten (CDA), de heer A.B. Mossad (CDA), de heer J. Oosterveld (ChristenUnie), de heer E. Schaap (GroenLinks), de heer J.P. Slicht (PvdA), de heer A.H. Vermeer (VVD), de heer L. van der Wal (D66), de heer M. Jager (voorzitter), de heer G. van Otterlo (waarnemend secretaris), de heer J. Blom (uitvoerend secretaris), alsmede mevrouw M. Stuy (PenO) en de heer C. de Vries (directeur Middelen). Afwezig met kennisgeving: de heer W. Baarsen (ChristenUnie), de heer H. Dijksma (voorzitter), de heer J. Kalkman (Fractie Kalkman), mevrouw M.W. de Jong (D66), de heer R.M. Schuitemaker (secretaris) en de heer R. de Wit (SGP). 1. Opening De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en deelt mee dat de heer H. Dijksma in verband met ziekte afwezig is en dat mevrouw Van Hulten later komt. 2. Verslagen van de vergaderingen van 4, 6 en 11 oktober Verslag 4 oktober jl.. De heer Vermeer deelt mee dat hij niet staat vermeld bij de aanwezigen. Verslag vastgesteld. - Verslag 6 oktober jl.. Zonder opmerkingen vastgesteld. - Verslag 11 oktober jl.. Op verzoek van de heer Leijten wordt de zin op bladzijde 4 bij punt 11 als volgt gewijzigd: de fractie van het CDA heeft wel eens het gevoelen dat bij het Rijk (niet de provincie bedoeld) de sector land- en tuinbouw sluitstuk van beleid is. 3. Mededelingen Organisatieontwikkelingsnieuws. De griffier zal op 13 december a.s. een presentatie verzorgen over de voortgang van het OO-traject. Inmiddels is het bulletin Organisatieontwikkelingsnieuws 2 via de bakjes verspreid, evenals nummer 3. Werkbezoek Nuon duurzame energieprojecten De nieuwe datum wordt 15 juni 2001 van uur (inclusief lunch). De aanvankelijk gereserveerde datum 14 maart 2001 bleek niet haalbaar. Nuon maakt een voorzet voor het programma, dat zal staan in het teken van duurzame energie (windenergie en biovergassing). Afhandeling vraag GroenLinks inzake fase-4 cliënten Een notitie is in de bakjes gelegd. Voortgangsrapportage MKB en Technofondsen De jaarstukken over 1999 van het MKB en de Technofondsen staan op de agenda. Op 12 juli 2000 heeft de heer R. Krijger een presentatie gehouden in de commissie. De voortgangsrapportage over de tweede helft van 2000 wordt geagendeerd voor de vergadering op 14 februari Toezegging informatie ziekteverzuim Er is als bijlage bij de mededelingen een overzicht verstrekt van het ziekteverzuim van de provincie Flevoland in 1999 en 2000 tot en met het 3 e kwartaal.

2 - 2 - Toezegging informatie allochtonen en minder validen Voor wat betreft de inspanningen die gepleegd zijn om te bewerkstelligen dat er een hogere deelname van allochtonen en gehandicapten in het provinciale apparaat tot stand komt, kan worden gezegd dat daar de afgelopen jaren vanuit de provincie geen expliciete beleidsuitgangspunten zijn geformuleerd. Binnenkort zal GS een rapportage inzake de Wet Samen behandelen, waar na agendering voor de commissie ELPOO volgt op 13 december De OR heeft het voorstel reeds besproken. Overzicht personele sterkte op M/V Bij de mededelingen is een overzicht verstrekt van de personele sterkte op M/V in de hoge schalen, inclusief GS. Tijdens de begrotingsbehandeling 2001 (zie verslag d.d pag. 4) heeft de PvdA-fractie gevraagd om een overzicht van het aantal vrouwen in hogere functies. Deze vraag is niet opgenomen bij de toezeggingen, maar bij deze wel beantwoord. Toezegging groene stroom In de commissievergadering van 19 januari 2000 hebt u kennis kunnen nemen van het contract dat met de Nuon is afgesloten over de levering van groene stroom. Het betrof het provinciehuis, de objecten, de verkeersinstallaties en de steunpunten gelegen in het leveringsgebied van Nuon, namelijk oost en zuidelijk Flevoland. Deze overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2000 en heeft een looptijd van 20 jaar. Het gecontracteerde vermogen is Kwu per jaar. Het provinciehuis neemt, rekening houdende met de opwekking van stroom door de Warmte Kracht Koppeling, jaarlijks Kwu bij Nuon af. Deze levering is in het totaal opgenomen. Als tegenprestatie zal Nuon een bijdrage leveren aan de opwekking van groene energie door op het dak van het provinciehuis ( 300 m2) zonnepanelen te plaatsen. De zonnepanelen zijn echter nog niet geplaatst daar eerst de renovatie van de dakbedekking van het provinciehuis afgerond moet zijn. Het plaatsen van de panelen is afhankelijk van de weersomstandigheden en wordt na het eerste kwartaal van 2001 verwacht. Voor het noordelijk deel van de provincie is de leverancier van stroom Essent (voormalig EDON). Op grond van het besluit van het College zullen de onderhandelingen met Essent worden opgestart om te bezien of de levering in dit deel van de provincie voor de provinciale aansluitpunten haalbaar is. De extra kosten voor de levering van groene stroom over het jaar 2000 bedragen f ,64. In verband met de vrijstelling van de zogenaamde Ecotax die in 2001 wordt verhoogd, zal dit bedrag in relatieve zin af gaan nemen. Voor een evaluatienotitie van het provinciaal stroomverbruik voor onder meer het provinciehuis is het nog te vroeg omdat de effecten van de diverse maatregelen nog niet zijn uitgekristalliseerd. Dit komt omdat het inregelen en afstemmen van onder andere de WKK nog niet is afgerond. Een eventueel (nieuw) contract in combinatie met de levering van groene stroom door Essent is eind 2001 te verwachten. 4. Statenvoorstellen 4A. InvesteringsPremieregeling Flevoland 2000 en MKB Regeling Flevoland 2000 Het CDA is blij met de regeling die nu voorligt, maar betreurt het dat een onderscheid moest worden gemaakt voor een steunkaartgebied met Urk en Lelystad en een MKB Regeling, daar waar we vroeger te maken hadden met een APR voor geheel Flevoland. De fractie vraagt zich af of het instrument voldoende effectief is om grote bedrijven te acquireren en vraagt dit nader in kaart te brengen. Het CDA is voorstander van invoering van een integriteitstoets. Voor wat betreft de terugvordering binnen 5 jaar, mag dit van het CDA strakker geformuleerd worden. De PvdA-fractie wijst op de kritische kanttekeningen die bij het vorige programma zijn gemaakt. Men ziet meer in de nieuwe regeling. Ook deze fractie betreurt het onderscheid, maar aan de andere kant zijn de andere vier Flevolandse gemeenten economisch gezien vitaal genoeg om zich op eigen kracht te ontwikkelen. De fractie is er voorstander van, dat bedrijven, die door voorgenomen investeringen op milieugebied een bijzondere prestatie leveren, in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage. De ChristenUnie sluit zich aan bij datgene dat eerder door het CDA naar voren is gebracht. De VVD heeft zich al tijdens de algemene beschouwing voorstander van de regeling getoond, maar betreurt het eveneens dat alleen Urk en Lelystad apart als steunkaartgebied zijn aangewezen. Er is sprake van een heldere, goed leesbare en in de praktijk bruikbare regeling. Is al bekend uit welke kringen de voorzitter geworven gaat worden? GroenLinks stemt in met de regeling. De fractie vraagt naar de mogelijkheden van bezwaar en beroep en vraagt prioriteit te geven aan bedrijven die substantiële milieuprestaties (gaan) leveren. De fractie vraagt eveneens de arbeidscoëfficiënt mee te laten wegen in de beoordeling. D66 wenst een nadere toelichting op het criterium bijzonder strategisch belang en hoe hiermee om te gaan in de praktijk. De fractie vraagt tevens naar de bezwaar en beroepsprocedure. De voorzitter deelt mede dat de inzet van GS er op gericht is geweest de gehele provincie onder een regeling te brengen, maar dat bleek - gegeven de Europese regelgeving (er moest sprake zijn van een geografisch aaneengesloten gebied) - helaas niet haalbaar. Dit heeft er toe geleid dat bij de samenstelling

3 - 3 - van het steunkaartgebied de keuze op Urk (op zich een logische keuze gegeven de lage economische groeicijfers) en Lelystad is gevallen. De andere vier Flevolandse gemeenten vallen buiten de steunkaart, maar kunnen wel aanspraak maken op de MKB-regeling. De voorzitter zegt toe de vraag hoe om te gaan met de grote bedrijven door te zullen leiden naar de portefeuillehouder. Op voorhand wijst hij er op dat dit niet gemakkelijk zal zijn, omdat het verstrekken van steun aan bedrijven in beginsel is uitgesloten door de Europese regelgeving. Voor wat betreft de integriteittoets deelt de voorzitter mede dat hij de haalbaarheid op dit moment niet kan overzien, maar zegt toe na te zullen gaan of hierover iets in de regeling kan worden opgenomen. De vorige regeling bood die mogelijkheid wel en het ligt daarom in de reden dit beleid door te trekken. Wat hierbij speelt is de landelijke discussie over de wet BIBOB (wettelijk kader om bedrijven te kunnen beoordelen in het licht van aanbestedingen en opdrachtverleningen). De terugvordering binnen 5 jaar kan, maar hij denkt dat het bestuurlijk gezien lastig zal zijn hierover een verplichtende bepaling in de regeling op te nemen, omdat er dan geen enkele beleidsvrijheid overblijft voor het college. Het uitgangspunt van het college is dat er wordt teruggevorderd als blijkt dat niet aan de verplichtingen is voldaan. Namens de voorzitter deelt de heer B. de Vries mee dat de arbeidscoëfficiënt niet in de regeling is opgenomen. De voorzitter licht toe dat GS beslist over toekenning van een bijdrage. Daarbij luistert het college goed naar de adviezen van gemeenten en de adviescommissie. Dit impliceert dat gemeenten geen toezeggingen meer kunnen doen, hetgeen in de oude regeling wel het geval was. Voor wat betreft het strategisch belang is gevraagd het milieuaspect van gevestigde bedrijven als aandachtspunt mee te nemen. De voorzitter sluit dit niet uit, maar denkt dat dit facet een extra waarde (er naast of er bij) vertegenwoordigt en zegt toe deze vraag mee te zullen nemen naar het college. De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert over de regeling en zegt toe dat hij de invulling van het milieufacet in relatie tot het criterium van strategisch belang zal bespreken in het college. Hetzelfde geldt voor de vraag m.b.t. de acquisitie van grote bedrijven. 4B. Voorstel subsidiering AKC Flevoland voor de opstart van het project Koppelbedrijven en Omstreken De fractie van D66 vraagt hoe het voorstel zich verhoudt met het tijdens de begrotingsbehandeling 2001 aangenomen amendement ten aanzien van de landbouw. De fractie van GroenLinks: staat in beginsel positief ten aanzien van biologische landbouw, maar maakt daarbij het voorbehoud dat de genoemde drie partners een expliciete rol in de uitvoering van het project krijgen. De rol van het Agrarisch Kennis Centrum, als extern loket van de Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, is in de uitvoering prominenter aanwezig dan uit het voorstel blijkt. De fractie is overigens van mening dat het projectvoorstel kan bijdragen aan een beter functioneren van de gehele agrarische sector. Voorwaarde daarvoor is dat de gecumuleerde kennis wordt verspreid over andere landbouwbedrijven. De PvdA stemt met het voorstel in omdat het een belangrijke impuls betekent voor de biologische landbouw. Voor wat betreft het financiële plaatje vraagt de fractie zich af of de gekozen tranches zo zijn gekozen om aan behandeling in de commissie FZWE te ontkomen. De VVD-fractie vindt dat het voorstel goed spoort met het plan van aanpak biologische landbouw en bovendien bijdraagt aan het terugdringen van vermesting. Het project sorteert voor op toekomstige wet- en regelgeving. Tijdig hierop anticiperen biedt de bedrijven de mogelijkheid alvast ervaring hiermee op te doen, zodat de bedrijfsvoering geleidelijk kan worden aangepast. De fractie is er voorstander van dit thema ook te bespreken met het NLTO. Ook de reguliere landbouw kan met een soortgelijk project worden voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. De ChristenUnie is van mening dat het de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf is om samenwerking met elkaar te zoeken. De fractie vraagt zich af waarom voor elk probleem dat zich aandient een project moet worden bedacht of instelling worden opgericht. De fractie stemt in met het voorstel. Het CDA: het probleem is helder. Het voorstel anticipeert op Europese regelgeving die biologische landbouwbedrijven verplicht stelt biomest te gebruiken. De fractie sluit zich aan bij de opmerking van de ChristenUnie en is van mening dat zo n project ook moet worden geëntameerd in de reguliere landbouwsector. Dit om concurrentievervalsing te voorkomen. De fractie vraagt zich bovendien af of het voorstel niet eenvoudiger kan. De fractie stemt met het voorstel in. De voorzitter is van oordeel dat het voorstel niet strijdig is met het amendement. De conditie van participatie van de kennis- en onderzoekscentra, deel uitmakend van de proefboerderijen van het AKC, vindt hij de meest wezenlijke opmerking die gemaakt is. Hier wordt onderzoek verricht, maar het is zeer de vraag of in de programmering van die uiteenlopende, langlopende programma s met allerlei soorten van bedrijfsvoering en omstandigheden, zo n conditie kan worden ingeplugd. Hij is bereid aan de verantwoordelijk portefeuillehouder te vragen, na te laten gaan of er mogelijkheden voor deelname van die bedrijven zijn. Overigens vraagt hij zich wel af waarom het nodig is dat juist deze onderzoeksbedrijven moeten deelnemen aan het project. Het subsidiebedrag van ƒ voor het tweejarige project wordt voor 50% ten laste gebracht van het budget voor 2000 en voor 50% van het budget voor Activiteiten worden zo mogelijk verantwoord in het jaar dat de activiteiten plaatsvinden (comptabiliteitseis). Het resterend budget voor 2000 bedraagt dan nog ƒ

4 - 4 - De suggestie om ook voor de reguliere landbouw een soortgelijk project te entameren, zal worden doorgegeven aan de portefeuillehouder. De voorzitter stelt vast dat de commissie unaniem met het voorstel instemt. 4C Omzetting bijdrage voorfinanciering Technocentrum Flevoland in provinciale lening De voorzitter deelt mede en licht toe dat in het Statenvoorstel een bedrag staat vermeld van ƒ , --. Dit bedrag is inmiddels rechtstreeks uitbetaald aan het Technocentrum en wordt dus niet meer genoemd onder het aan het Technocentrum te verstrekken bedrag. Het genoemde bedrag van ƒ ,-- is niet in overeenstemming met de momenteel feitelijke stand van zaken. De laatste rechtstreeks betaalde bedragen zijn namelijk niet in dit bedrag betrokken. Het betreft een bijdrage K- lidmaatschap ad ƒ 1.000,-- en de kosten van het opstellen van een startplan ad ƒ 9.870,--. Gezamenlijk ƒ ,--. De tweede alinea van onderdeel 2. van het Statenvoorstel dient als volgt gelezen te worden: Van de middelen voorfinanciering van ƒ ,-- is inmiddels in het kader van het project Technocentrum 2 e fase een bedrag van ƒ ,-- uitgegeven en is nog een bedrag van ƒ ,-- beschikbaar. De voorzitter concludeert dat de commissie unaniem akkoord gaat met het Statenvoorstel en tekent daarbij aan dat de bedragen zullen worden aangepast in het definitieve Statenvoorstel. 4D. Algemene wijziging (36 e wijziging) van de begroting 2000 van de provincie Flevoland, alsmede verhoging van een krediet (zie commissie FZWE agendapunt 4F) De voorzitter stelt vast dat de commissie unaniem instemt met het voorstel. 5. Ter bespreking 5A. Nieuwe formatieplaats bij de afdeling EZ, cluster Onderzoek en Dataverzameling. De VVD is akkoord met het voorstel, maar vraagt zich af of de dataverzameling, die ook bij andere afdelingen plaatsvindt, in het OO-traject aan de orde zal komem. De voorzitter verwacht dat dit inderdaad het geval zal zijn, omdat het gaat om dataverzameling als bedrijfsproces. De heer de Vries licht toe dat dit onderwerp aan de orde zal komen bij de vorming van een afdeling Informatie en Automatisering. Daarbij komt ook de positionering in de organisatie aan de orde. 6. Ter kennisneming aangeboden stukken 6a. Gratis publiciteit in het magazine Link 6b. Verslagen en besluitenlijsten van de RBA-vergaderingen van 31 mei en 27 juli c. Bestuursnotitie Platform Arbeidsmarkt Flevoland en ondertekening convenant Regionaal Platform Arbeidsmarkt 6d. Verslag van de vergadering van de SEOR Flevoland van 14 juni e. Verslag van de vergadering van de SEOR Flevoland van 30 augustus f. Aanvullende reactie op rapport Algemene Rekenkamer 6g. Uitstel einddeclaratie project HACCP in de vollegrondsgroenteteelt 6h. Ontwikkelen en beheren website Europees Vervolg Programma Flevoland en uitbrengen van Magazine 6i. Workshop Recreatie en Toerisme 6j. Programma uitreiking Flevo Award op 11 december 2000

5 - 5 - De VVD vraagt om een korte evaluatienotitie met betrekking tot nut en noodzaak van de Flevo Forum Week en het beleid dat ten grondslag ligt aan de toekenning van de Flevo Award. De voorzitter: het beleid ten aanzien van de toekenning van de Award is collegebeleid. Het beleid met betrekking tot de het Flevo Forum netwerk is omvangrijker. De voorzitter zegt toe met instemming van de VVD- dat eerst het beleid ten aanzien van de toekenning van de Flevo Award zal worden geagendeerd. 6k. Voorlopige resultaten werkgelegenheidsonderzoek 2000, inclusief persbericht 6l. EPD 1994/99 realisatiecijfers 30 juni 2000 en 30 september 2000 De PvdA maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling en de financiering van het Bioscience Park en de risico s die hiermee verbonden zijn. Er is een bedrag van 30 miljoen gulden mee gemoeid, waarvan 10 miljoen gulden van de provincie, en de realisering van dit project stokt. De fractie vraagt dit onderwerp te agenderen voor 13 december a.s. De voorzitter zegt toe deze wens te zullen overbrengen aan de portefeuillehouder. 6m. Voedsel en groen. Het Nederlandse agro-foodcomplex in perspectief 7. IPO-aangelegenheden 8. Rondvraag De PvdA dankt voor het verstrekte overzicht formatie M/V en vraagt of gerichte werving van V wordt overwogen. De heer De Vries wijst er op dat het nieuwe hoofd PenO een vrouw is, maar dat dit nog niet in de statistieken is verwerkt. De heer VVD vraagt hoe de WAO en het zwangerschapsverlof zijn verwerkt in de cijfers van het ziekteverzuim en welke gevolgen dit heeft voor het totaal beeld. Mevrouw Stuy merkt op dat elk nieuw cijferoverzicht weer nieuwe vragen oproept. Als de cijfers van Flevoland worden afgezet tegen de landelijke IPO-cijfers (1999) dan steekt Flevoland daar gunstig bij af. In 1999 had Flevoland een ziekteverzuim van 5,6% (inclusief WAO, maar exclusief zwangerschap). Het gemiddelde voor alle provincies was in 1999 ruim 7,6% (exclusief zwangerschap). De trend gaat inderdaad omhoog, maar Flevoland laat nog steeds een gunstige afwijking zien ten opzichte van het landelijke beeld. Zij deelt voorts mede dat er voorlichting wordt gegeven en andere interventies gepleegd worden om het ziekteverzuim en met name RSI-klachten terug te dringen. De heer Mossad heeft Organisatieontwikkelingsnieuws 3 niet ontvangen. De voorzitter zegt toe dat hij die binnenkort in zijn bakje zal aantreffen. De fractie van GroenLinks vraagt om informatie over het achterblijven van de bedrijfsresultaten van de landbouw in de Noordoostpolder. De voorzitter zal dit verzoek overbrengen aan de heer Dijksma. GroenLinks: er worden op zes verschillende locaties in Flevoland genetisch gemanipuleerde gewassen geteeld. Het bestuur van Nautulis heeft hierover een brief gezonden aan de provincie. De voorzitter deelt mede dat de brief in behandeling is bij GS en zegt toe dat het antwoord ter kennisneming zal worden geagendeerd. De fractie van GroenLinks vraagt of het college op de hoogte is van de vestiging van een Flevolandse Business School, als onderdeel van de CAH in Dronten en wil hierover geïnformeerd worden. De PvdA verwacht nog een evaluatie c.q. eindrapportage van het innovatieproces agrosector van Professor Douben. De voorzitter zegt toe dat zal worden nagegaan wat hierover is afgesproken. 9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.

6 - 6 - Voortgang afhandeling toezeggingen commissie ELPOO Datum Onderwerp Verwacht Langdurig werklozen De voorzitter zegt toe dat aan de cie. ELPOO cijfers worden verstrekt over het terugdringen van werkloosheid in de bakjes fase-4. Afgehandeld Flevolandse Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) De voorzitter zegt toe dat uiterlijk in december 2000 een notitie inzake vervolgstappen FOM zal worden besproken in commissie ELPOO MKB- en Technofondsen De voorzitter zegt toe dat begin 2001 een nieuwe voortgangsrapportage zal worden verstrekt over het MKB- fonds en het Technofonds. Agenderen voortgangsrapportage tweede helft Expertisecentrum ZMOK Aandachtspunt Expertisecentrum ZMOK-onderwijs in relatie tot GS Flevoland ICT De voorzitter zegt toe dat: Er een meerjarig investeringsplan ICT zal worden gepresenteerd; Er een aparte notitie volgt over het GS-standpunt inzake de rapportage van Roccade en het vervolg Groene stroom Mededelingen De voorzitter zegt toe dat er een notitie wordt opgesteld over het gebruik van groene stroom door de provincie. Afgehandeld Organisatieontwikkeling De commissie ELPOO wordt tweemaal per jaar Griffier geïnformeerd over de voortgang van de organisatieontwikkeling. De Nieuwsbrief OO-traject zal worden verspreid. Afgehandeld Datum Onderwerp Verwacht Ziekteverzuim Via mededelingen De voorzitter zegt toe dat er te zijner tijd een rapportage volgt over het ziekteverzuim (RSI-klachten). Afgehandeld Integratie allochtonen De voorzitter zegt toe dat het RBA-rapport over de integratie van allochtonen geagendeerd zal worden in de commissie ELPOO Onderzoek luchthavens In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken medio 2001 worden de economische effecten van regionale luchthavens, waaronder Business Airport Lelystad, in beeld gebracht. De voorzitter zegt toe dat de resultaten t.z.t. aan de commissie ELPOO worden toegezonden.

7 Extra ƒ t.b.v. gebiedspromotie De voorzitter zegt toe dat in december 2000 het jaarplan 2001 gebiedspromotie wordt behandeld. Daarin wordt aangegeven hoe dit bedrag wordt ingezet Visserij De voorzitter zegt toe dat in de presentatie van de begroting 2002 visserij onder een apart kopje in de begroting zal worden opgenomen Milieufacet als aspect bij strategisch belang De voorzitter zegt toe dat hij de invulling van het milieufacet in relatie tot het criterium strategisch belang zal bespreken in het college. Hetzelfde geldt voor de vraag m.b.t. de acquisitie van grote bedrijven Project Koppelbedrijven Hoe het zit met de bedragen en gulden en is de btw hierin opgenomen en waarom niet geheel ten laste van 2000? Nagegaan wordt waarom het thema vergisting niet in het voorstel is opgenomen. Suggestie om ook voor de reguliere landbouw een soortgelijk project te ontwikkelen wordt doorgegeven aan de portefeuillehouder Aandachtspunt Voorzitter Datum Onderwerp Verwacht OO-nieuws 3 In het bakje van de heer Mossad Voorfinanciering Technocentrum Aanpassen van de bedragen in het Statenvoorstel Flevo Award Het beleid ten aanzien van de toekenning van de Flevo Award wordt geagendeerd Voortgang Bioscience Park (realisatiecijfers 94/ 99 EPD) De voortgang Bioscience Park wordt geagendeerd Beantwoording brief Nautulus Het antwoord van GS op de brief van Nautulus inzake genetisch gemodificeerde teelt op de agenda Rapportage Prof. Douben Nagegaan wordt of met het mini-seminar voldaan is aan de afspraken. Komt er nog een financiële eindrapportage?

8 - 8 -

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318.

VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer, op maandag 13 januari 2003 van 14.00 uur tot 16.00 uur in kamer C318. Aanwezig: E.J. Luitjens (VVD), voorzitter; mevr. G.A.

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Re-integratie

Vervolgonderzoek Re-integratie Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Rekenkamer Amsterdam Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Voorwoord Voor u ligt het vervolgonderzoek

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL Bijlage 1 (blz. 1294) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Provinciale Staten Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Aanwezig: Mw. Aartsen-Den Harder, dhr. Banning, dhr. Van Bergen, mw. Bieze-Van Eck, mw. Bleijenberg, dhr. Van Boheemen,

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie