IPS warmteterugwinning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IPS warmteterugwinning"

Transcriptie

1 IPS warmteterugwinning Eindrapportage IPS Opdrachtgever Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf Contactpersoon Martin Kloet Kenmerk R056075aaA4.tvr Datum 31 maart 2011 Auteur T.W. van Rossum BSc ing. H.J.M. Schepers Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein T (030) F (030) E Bank KvK BTW NL B01

2 Samenvatting Doel en methode Het doel van het IPS-onderzoek bestaat uit het inventariseren van de aanwezige besparingstechnieken en het inventariseren van het theoretisch restwarmtepotentieel. Generiek zijn deze inventarisaties uitgevoerd binnen het MKB en specifiek bij MKB-bedrijven waarvan de brancheorganisaties zijn aangesloten bij Energiecentrum MKB middels een ondertekend convenant. Om de IPS-studie gestructureerd vorm te geven is gestart met de afbakening en definitie van de theoretische context. Focus hierbij is de definitie van restwarmte binnen dit project en de afbakening van de te onderzoeken doelgroep het MKB. De eerste fase van deze IPS bestaat uit een bureaustudie met als doel het ontwikkelen van een model voor de theoretische bepaling van het restwarmte potentieel in het MKB. Op basis van het model wordt een analyse gemaakt van kansrijke branches en processen binnen het MKB. In de tweede fase van de IPS is een praktijkonderzoek uitgevoerd om het model te toetsen. Tot slot is een literatuurstudie uitgevoerd naar beschikbare warmtetechnieken passend bij de resultaten van de bureaustudie en het praktijkonderzoek. Bureaustudie De volgende branches en bijhorende processen hebben de grootste potentie voor warmteterugwinning op basis van de bureaustudie. Deze branches zijn in een praktijkonderzoek nader in beeld gebracht. Branche (deel)proces Branchepotentieel (GJ/Jr) BOVAG perslucht FOCWA procesverwarming (spuiten) FOCWA perslucht FOSAG procesverwarming (spuiten) FOSAG perslucht KB motorwarmte KNS proceskoeling (koeling) KNS stoom (schoonmaakwater) KMU perslucht KMU procesverwarming (laser) KMU procesverwarming (lasrook) KMU procesverwarming (oven) NBOV proceskoeling (koelcel-/vitrine) NBOV procesverwarming (bakoven) NBOV/VBZ stoom (proces-/afvalwater) NRK stoom (matrijsverwarming) VOM procesverwarming (oven) R056075aaA4.tvr 31 maart

3 oven lassen laser stoom koeling motorwarmte spuiten perslucht BOVAG FOCWA FOSAG KB KNS KMU NBOV NRK VOM Praktijkonderzoek Na vergelijking van de resultaten uit de bureaustudie met het praktijkonderzoek kunnen de volgende zaken geconcludeerd worden. - De vrijkomende debieten bij ovens zijn over het algemeen te hoog in gewaardeerd. Veelal komt de inzetbare warmte vrij als rookgas. Deze debieten zijn zeer laag. De debieten die vrijkomen als gevolg van het proces, bijvoorbeeld het openen van een oven, zijn in praktijk ook lager dan in theorie aanvankelijk is aangenomen. - De aangenomen T bij (moffel)ovens is in de bureaustudie veel lager beoordeeld dan in praktijk blijkt te zijn. In de bureaustudie is als uitgangspunt 60 K gehanteerd, in praktijk (afhankelijk van de bedrijfssituatie, proces, etc.) komt dit meer in de richting van de 190 K. Dit heeft tezamen met de lagere debieten uit het voorgaande punt tot gevolg dat het potentieel van ovens veel lager is dan werd aangenomen. - De verwachte T (en daarmee het restwarmtepotentieel) van de lasrook is te verkeerd beoordeeld in de bureaustudie. Er is immers uitgegaan van een jaargemiddelde T van 2 K en daarbij behorende debiet. Uit de praktijkcasus is gebleken dat de restwarmte ( T en debiet) berekend moet worden gedurende het stookseizoen. Dit heeft als gevolg een hogere T en een lager debiet, waardoor het uiteindelijke restwarmtepotentieel hoger is dan in de bureaustudie is beoordeeld. - De hoeveelheid vrijkomende warme lucht als gevolg van het lasersnijproces is veel lager beoordeeld in de bureaustudie dan in praktijk het geval is. Ervan uitgaande dat een lasersnijmachine circa uur in bedrijf is komt hier jaarlijks 120 miljoen kubieke meter restwarmte vrij. De T is afhankelijk van het daadwerkelijk snijden of het standby staan van de machine. Hiermee is het jaarlijkse potentieel veel groter dan werd verwacht. - De vrijkomende warmte bij koelinstallaties is veel te laag beoordeeld in de bureaustudie. Als gevolg van het vrijwel constante gebruik, met als gevolg hiervan hoge jaarlijkse debieten, resulteert dit in een veel hogere restwarmtestroom. - De restwarmte van het proceswater (KNS, NBOV/VBZ) is in de bureaustudie lager beoordeeld dan in praktijk het geval is. Jaarlijkse worden er bij de verschillende branches duizenden kubieke meters water gebruikt bij onder meer het schoonmaken. Het inzetten van deze restwarmtestroom voor de voorverwarming van het aangevoerde water biedt grote besparingsmogelijkheden. R056075aaA4.tvr 31 maart

4 - De verwachte hoeveelheid vrijkomende restwarmte bij het persluchtproces is redelijk in overeenstemming met de praktijk. Deze hoeveelheid aan vrijkomende restwarmte is sterk afhankelijk van het type compressor en de processen waarvoor de lucht gebruikt wordt. Het ontwikkelde model uit de bureaustudie is aangepast op basis van het praktijkonderzoek. Literatuuronderzoek Uit het literatuuronderzoek naar beschikbare warmtetechnieken blijkt geconcludeerd te moeten worden dat bestaande technieken en/of principes veelal al jaren bekend zijn. Een tweede conclusie die getrokken kan worden is dat de rendementen voornamelijk tussen de 50 en 80% liggen. De laatste ontwikkelingen van de bekende technieken zijn veelal terug te vinden in combinaties van maatregelen, hierdoor lopen de rendementen sterk op (alsmede de investeringskosten). Bij de nieuwe technieken valt op dat warmteterugwinning in een steeds breder perspectief wordt getrokken. Naast de vrijkomende proceswarmte, worden ook toepassingen gezocht om productgerelateerde warmte in te zetten of om warmte te bundelen en indien noodzakelijk om te zetten in koude. Potentieel voor warmteterugwinning in het MKB In de volgende tabel is een matrix gemaakt waarin per deelproces is aangegeven welke vormen van warmteterugwinning er mogelijk zijn. De kolom [GJ] geeft het (gemiddelde) restwarmtepotentieel weer voor 1 proces binnen 1 bedrijf. De terugverdientijd (TVT) is weergegeven in jaren per techniek. Branche Deelproces [GJ] Techniek TVT [Jr] Opmerkingen KMU KMU KMU Procesverwarming (lasersnijden) Procesverwarming (ovens) Procesverwarming (lasrookafzuiging) Direct via luchtkanaal DEC-systeem Gebruik vrijkomende warmte voor drogen voorbehandeld product 2-6 NB* NB* 82 Warmtewiel 4-10 KMU Perslucht 50 Direct via luchtkanaal 2-6 FOCWA Ruimteverwarming (voorbewerking) 16 Best Beschikbare Techniek 1-5 Er zijn mogelijk bouwkundige aanpassingen nodig voor deze maatregel. Deze kunnen een grote invloed hebben op de terugverdientijd (hoge meerkosten). De toepassing van een DEC-systeem maakt het in theorie mogelijk om de vrijkomende restwarmte in te zetten voor kantoorverwarming. Eventuele lichte vervuiling wordt gefilterd middels het warmtewiel en eventuele filters. Door gereed product in een speciale kamer/ruimte af te laten koelen kan de afgegeven warmte nuttig worden toegepast, bijvoorbeeld voor het drogen van voorbehandelde producten of voorverwarming van water, dan wel naastliggende hallen. Warmte kan teruggewonnen worden middels ruimteafzuiging incl. WTW en/of voorzien van zuivering. Realiseerbaar via een luchtkanaal. Eventueel interne warmtelast maakt het minder toepasbaar. Relatief schone lucht. Door afzuiging via filters kan het direct terug geblazen worden in de werkplaats. Dit is BBT. R056075aaA4.tvr 31 maart

5 Branche Deelproces [GJ] Techniek TVT [Jr] Opmerkingen FOCWA Procesverwarming (spuitcabines) 47 Platen-/buizenwisselaar, warmtewiel, kanterm-systeem of een Twincoilsysteem kan de warmte terug worden gevoerd de werkplaats in. > 20 De afgevoerde lucht kan afvalstoffen van het verven bevatten. Dit bepaalt grotendeels de keuze voor de techniek en de bijbehorende installatiekosten. TVT lopen sterk uiteen, besparingen zijn beperkt. FOCWA Perslucht 20 Direct via luchtkanaal 2-6 Realiseerbaar via een luchtkanaal. NRK NRK Procesverwarming (spuitgieten) Procesverwarming (dakventilatie) Platen-/buizenwisselaar of Twincoil Warmtewiel, platenwisselaar of Twincoil. Met behulp van deze technieken kan de vrijkomende proceswarmte ingezet worden voor ruimteverwarming. Warmtenet > NRK Perslucht 48 Direct via een luchtkanaal 2-6 VOM Procesverwarming (spuitcabine) 82 Warmtewiel, platenwisselaar of Twincoil Heat pipe NB Het vrijkomende proces-/koelwater kan gebruikt worden om cv-water voor te verwarmen. NRK-bedrijven hebben over het algemeen een hoge interne warmtelast. Het overschot aan warmte kan vaak intern niet volledig gebruikt worden. De kosten voor een warmtenet zijn niet bekend. Deze warmte kan eenvoudig teruggewonnen worden. Echter door de hoge interne warmtelast is dit in praktijk niet altijd wenselijk. De vrijkomende warmte van een spuitcabine kan middels een warmtewiel gebruikt worden om de aangevoerde lucht voor ruimteverwarming voor te verwarmen (bij direct gestookte verwarming). Middels een heat pipe wordt voorkomen dat de ingaande en uitgaande luchtstroom vermengen, waardoor deze vuile lucht ingezet kan worden, bijv. t.b.v. ruimteverwarming. VOM Procesverwarming (ovens) 57 Gebruik vrijkomende warmte voor drogen voorbehandeld product VOM Perslucht 160 Direct via een luchtkanaal 2-6 VOM FOSAG FOSAG Procesverwarming (pons/laser) Procesverwarming (Straalcabine) Procesverwarming (Spuitwand) Direct via een luchtkanaal Warmtewiel of Twincoil > Warmtewiel of Twincoil > 20 Idem. FOSAG Perslucht 170 Direct via luchtkanaal 4-6 Door het gereed product in een speciale kamer/ruimte af te laten koelen kan de afgegeven warmte nuttig worden toegepast, bijvoorbeeld voor het drogen van voorbehandelde producten of voorverwarming van water, dan wel naastliggende hallen. Realiseerbaar via een luchtkanaal. Eventueel interne warmtelast maakt het minder toepasbaar. Realiseerbaar via een luchtkanaal. Eventueel interne warmtelast maakt het minder toepasbaar. De afgezogen lucht kan middels een warmtewiel of Twincoilsysteem worden ingezet om de toevoerlucht voor te verwarmen. Eenvoudig realiseerbaar tegen acceptabele kosten. Enkel toepasbaar tijdens het stookseizoen, gedurende de rest van het jaar lozen op de omgeving, t.b.v. van het binnenklimaat. R056075aaA4.tvr 31 maart

6 Branche Deelproces [GJ] Techniek TVT [Jr] Opmerkingen KNS KNS KB NBOV / VBZ Procesverwarming (afval-/proceswater) Proceskoeling (koelinstallaties) Procesverwarming (motorwarmte) Procesverwarming (afval-/proceswater) 1000 Platen-/buizenwisselaar Warmtenet Twincoil > Platen-/buizenwisselaar Platen-/buizenwisselaar (indien vervuild Twincoil of heat pipe) Het vrijkomende proceswater kan gebruikt worden voor de (voor)verwarming van het aanvoerwater. Er kunnen echter buffercapaciteiten nodig zijn, waardoor de investering oploopt. Bij zeer grote capaciteiten, indien het aanbod van warmte hoger is dan de vraag kan de toepassing van een warmtenet overwogen worden. De toepassing van een Twincoilsysteem maakt het mogelijk de vrijkomende warmte van de koelinstallaties elders nuttig toe te passen. De motor wordt gekoeld met beunwater. Dit water kan voordat het geloosd wordt, ingezet worden voor de (voor)verwarming van bijv. het cv-water. M.b.v. de platen-/buizenwisselaar kan de afgevoerde waterstroom het aanvoerwater verwarmen. Indien er sprake is van een vuil proces kan een Twincoilsysteem of een heat pipe gebruikt worden. Deze laatste twee technieken verhogen de investeringskosten aanzienlijk. NBOV / VBZ NBOV / VBZ Procesafzuiging 263 Proceskoeling (koelinstallaties) 441 Warmtenet Twincoil of Heat pipe Twincoil of heat pipe DEC-systeem of LBK incl. warmtepomp NBOV / Perslucht 156 Direct via een luchtkanaal 2-6 VBZ *NB, nader te bepalen. Over deze techniek zijn nog geen prijsgegevens bekend NB* Bij zeer grote capaciteiten, indien het aanbod van warmte hoger is dan de vraag kan de toepassing van een warmtenet overwogen worden. De proceslucht is over het algemeen vervuild. De toepassing van een gescheiden systeem (Twincoil of heat pipe) maakt WTW mogelijk. Middels een Twincoilsysteem kan de vrijkomende warmte gebruikt worden om andere ruimte te verwarmen. De vrijkomende warmte van de koeling kan ook gebruikt worden voor kantoorverwarming. Door toepassing van een DEC-systeem of LBK incl. warmtepomp kan de relatief laagwaardige warmte nuttig worden toegepast. Conclusie Binnen de aangesloten branches van Energiecentrum MKB is een zeer grote potentie voor het terugwinnen van restwarmte. Na afbakening binnen deze studie zijn er in totaal 30 brancheorganisaties en de daarbij aangesloten bedrijven geëvalueerd. Hieruit zijn uiteindelijk 24 processen (binnen de diverse branches) naar voren gekomen, waarbij de restwarmteproductie en de potentie om deze warmte terug te winnen substantieel is. R056075aaA4.tvr 31 maart

7 Binnen deze 24 processen gaat het om een theoretisch potentieel van ruim 33 miljoen GJ wat neerkomt op circa miljoen m 3 aardgas. Dit geeft een theoretisch besparingspotentieel van 11% op het jaarlijks aardgasverbruik door de industrie. Het effectief toepassen van het potentieel is in veel gevallen echter slechts beperkt mogelijk. In de aanbevelingen gaan wij in op de direct beschikbare mogelijkheden en de mogelijkheden die verder onderzocht moeten worden. Aanbevelingen Om te komen tot brede implementatie van de toepassing van warmtetechnieken in het MKB zijn de volgende aanbevelingen gedaan: - Invulling geven aan generieke kennisoverdracht over het potentieel aan restwarmte, de doelgroep hiervoor en de mogelijkheden voor het toepassen van warmtetechnieken. - Specifieke kennisoverdracht op bedrijfsniveau in de vorm van een digitaal model (scan) waarmee direct potentieel kan worden bepaald. - Genereren van een branchegericht aanbod van warmtetechnieken voor de combinaties van proces en techniek met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar. Het betreft hier lasersnijden en lassen binnen de metaal, de voorbewerking bij spuitcabines en het industrieel gebruik van perslucht. - Vormgeven van regionale clusterprojecten waarbij één of meerdere warmteleveranciers aanwezig zijn met een hoog potentieel aan restwarmte en een beperkte eigen warmtevraag. - Verdere innovatie voor het toepassen van warmtenetten stimuleren. R056075aaA4.tvr 31 maart

8 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doel en fasering IPC Doel Opzet van de studie Uitgangspunten Afbakening Restwarmte MKB Bepaling scope Nadere verdieping scope Technieken Historisch energieverbruik in Nederland Bureaustudie Inleiding Bepaling van de RPS Werkwijze Resultaten Bepaling van het restwarmtepotentieel Werkwijze Resultaten Conclusie Praktijkonderzoek Inleiding Werkwijze Resultaten Conclusie Conclusies praktijkonderzoek Conclusies praktijk in relatie tot de bureaustudie Warmtetechnieken Inleiding Werkwijze Resultaten Huidige technieken Toekomstige technieken Conclusie Resultaten Conclusies en aanbevelingen Conclusies...53 R056075aaA4.tvr 31 maart

9 7.2 Aanbevelingen Referenties...55 Bijlagen Bijlage I Opgenomen branches/processen in bureauonderzoek Bijlage II SBI '93 Categorie D Industrie Bijlage III Individuele rapportages bedrijfsbezoeken R056075aaA4.tvr 31 maart

10 Verklarende woordenlijst Kwartielberekening Restwarmte Het verdelen van een dataset in kwartielen, ofwel kwarten. Restwarmte is enkel de warmte die nog kan worden teruggewonnen uit een procesverlatende massastroom. Alle niet terugwinbare warmte wordt afvalwarmte genoemd 1. Hierbij geldt dat de temperatuur van de restwarmte groter moet zijn dan de omgevingstemperatuur. Volgens de formule: Q (kjoules) = T [K] * V (m 3 /jr) * m (kg) * C (kj/kg,k) 2 Gemiddeld bedrijf Hoog-/laagwaardige restwarmte Scope Restwarmtepotentie score (RPS) Theoretisch restwarmtepotentieel (Q b ) Temperatuursverschil T Theoretisch besparingspotentieel Het beschouwen van bedrijven die hetzelfde proces uitvoeren binnen dezelfde branche als homogeen. Zie hoofdstuk voor een nadere toelichting. Hoogwaardige restwarmte is restwarmte met een temperatuur hoger dan 400 C. Laagwaardige restwarmte, is restwarmte met een temperatuur tussen de 70 C en 400 C 3. Bereik (het bereik van de IPS) De verwachte restwarmte bij een bepaald proces, weergegeven in een score. De score is bepaald door iedere restwarmtestroom te beoordelen op kwaliteit, kwantiteit, continuïteit en temperatuur. Hoe hoger de score hoe hoger het besparingspotentieel, hoe hoger de RPS. De hoeveelheid beschikbare restwarmte per proces, per branche, weergegeven in GJ per jaar volgens de hierboven beschreven formule. Zonder rekening te houden met verliezen en gelijktijdigheid warmtevraag-/ aanbod, derhalve het theoretisch restwarmtepotentieel Het verschil in temperatuur tussen de restwarmtestroom en de omgevingstemperatuur Het totaal aan vervangbare warmte in m 3 aardgas per jaar, zonder rekening te houden met verliezen en gelijktijdigheid warmtevraag-/aanbod. 1. Anema, A.O., Vlieg, F., Techniek Inventarisatie WTW, Uitgaande van constante temperatuur en druk 3. BREF, Energy Efficiency pag , 2009 R056075aaA4.tvr 31 maart

11 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Met betrekking tot warmteterugwinning is veel (theoretische) kennis beschikbaar over beschikbare technieken en rendementen. In de bebouwde omgeving heeft warmteterugwinning een grote vlucht genomen door aanscherping van de EPC-normen en de sterke doorontwikkeling van de techniek, gericht op grootschalige klimaatbeheersing binnen de bebouwde omgeving 4. Binnen het Middenen Kleinbedrijf (MKB) blijft warmteterugwinning (WTW) echter steken op een enkel voorbeeldproject binnen de branche 5. Blijkbaar is er sprake van belemmeringen voor een brede toepassing binnen de branche. Waar komen deze belemmeringen vandaan? Wordt dit gevoed door een gebrek aan (technische-) kennis, het ontbreken van de wil tot energiebesparing of zijn er nog andere financiële en/of technische oorzaken te benoemen? Uit onderzoek van onder andere Hungerford en Volk 6 blijkt dat individuele kennis over milieuonderwerpen een belangrijke factor is bij het nemen van beslissingen over gerelateerde onderwerpen. Het blijkt dat in veel gevallen de kennis met betrekking tot de mogelijkheden van energiebesparing (bijv. warmteterugwinning) niet voldoende aanwezig is bij ondernemers 7. Cotrell heeft aangetoond dat indien er meer kennis aanwezig is bij mensen (ondernemers), er proactiever milieugedrag zichtbaar is 8. Dit impliceert dat het verhogen van kennis er toe zou moeten leiden dat er meer energiebesparende maatregelen getroffen worden. De toepassing van energiebesparende maatregelen is daarnaast ook sterk afhankelijk van de rentabiliteit van de maatregel 9 en de financiële middelen van de ondernemer 10. Zo komt uit hiervoor aangehaald onderzoek onder meer naar voren dat 62% van de ondervraagde ondernemers uit de glastuinbouw de rentabiliteit van de maatregel als belangrijkste eis van de investering noemde. Naast de financiële afwegingen speelt (het gebrek aan) kennis een groot belang bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Voor Stichting Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf (hierna Energiecentrum MKB) is dit de aanleiding geweest om deze lacune op te vullen, met betrekking tot warmteterugwinning, door middel van het inzichtelijk maken van de energiebesparende mogelijkheden voor de ondernemer uit het MKB en de hieraan verbonden eventuele noodzakelijke (technische) innovatie. 4. Energiecentrum, Energiecentrum, Hungerford, H.R., Volk, T.L., Marktplan Adviesgroep, Cotrell, S., Verstegen et all, Marktplan Adviesgroep, 1998 R056075aaA4.tvr 31 maart

12 De opvulling van de lacune geschiedt middels het traject InnovatiePrestatieContracten, ook wel IPC-regeling genoemd. Centraal in de IPC-regeling staat samenwerking en kennisoverdracht. Deze samenwerking wordt gezocht door het samenbrengen van kennisnetwerken, zoals adviesbureaus en installateurs met een groep van ondernemers. Met als doel om gezamenlijk tot de ontwikkelingen en toepassingen van innovatieve warmteterugwinning technieken te komen. 1.2 Doel en fasering IPC De IPC is bedoeld voor meerjarige innovatietrajecten van groepen MKB-ondernemers, onder begeleiding van een penvoerder (in dit geval het Energiecentrum). Dit rapport maakt onderdeel uit van de zogenoemde pre-ipc-fase. De IPC-regeling kent twee fasen: de pre-ipc-fase (voorbereiding) en de IPC-fase (uitvoering). De pre-ipc-fase is bedoeld als voorbereiding op een IPC-project. Deze fase kan bestaan uit de volgende onderdelen: 1. Een InnovatiePositieStudie (IPS): het inventariseren van de innovatiekansen voor de (potentiële) IPC-deelnemers. Hierbij worden de recente ontwikkelingen in de markt, de technologische ontwikkelingen en de potentie in kaart gebracht. Het resultaat van deze studie is een aantal business cases die de basis vormt voor de collectieve projecten. 2. Het samenbrengen van deelnemers: de groep moet bestaan uit 15 tot 35 deelnemers. De penvoerder helpt potentiële deelnemers bij het opstellen van hun individuele innovatieplannen en zorgt voor collectieve projecten. 3. Kennisoverdracht: de penvoerder mag kennis (bijvoorbeeld de kennis die voortkomt uit de IPS) overdragen aan potentiële deelnemers en andere belangstellenden. 4. Kennisoverdracht IPC-fase: als de deelnemers toestemming geven, mag ook de kennis voortkomend uit de IPC-fase worden verspreid onder de deelnemers en andere belangstellenden. Vervolgens worden in de IPC-fase de innovatieplannen uitgevoerd. Zoals gezegd betreft de voorliggende rapportage fase 1 van de pre-ipc, de IPS. 1.3 Doel De focus van het IPS-onderzoek ligt op het inventariseren van de aanwezige besparingstechnieken en het inventariseren van het theoretisch restwarmtepotentieel. Generiek zijn deze inventarisaties uitgevoerd binnen het MKB en specifiek bij MKB-bedrijven waarvan de brancheorganisaties zijn aangesloten bij het Energiecentrum MKB middels een ondertekend convenant. De resultaten van het onderzoek moeten praktisch bruikbaar zijn voor fase twee en drie van de pre-ipc. Conform het projectplan worden de bevindingen uit het IPS-onderzoek gebruikt om een aantal werksessies te overleggen. Gedurende deze werksessies wordt in overleg met het MKB en de relevante marktpartijen gekeken welke implementatiemogelijkheden en belemmeringen er zijn en hoe deze kunnen worden beperkt. De resultaten van deze werksessies zijn niet opgenomen in dit rapport. R056075aaA4.tvr 31 maart

13 1.4 Opzet van de studie Om de IPS-studie gestructureerd vorm te geven is gestart met de afbakening en definitie van de theoretische context. Focus hierbij is de definitie van restwarmte binnen dit project en de afbakening van de te onderzoeken doelgroep het MKB. De eerste fase van deze IPS bestaat uit een bureaustudie met als doel het ontwikkelen van een model voor de theoretische bepaling van het restwarmtepotentieel in het MKB. Op basis van het model wordt een analyse gemaakt van kansrijke branches en processen binnen het MKB. In de tweede fase van de IPS is een praktijkonderzoek uitgevoerd om het model te toetsen. Tot slot is een literatuurstudie uitgevoerd naar beschikbare warmtetechnieken passend bij de resultaten van de bureaustudie en het praktijkonderzoek. R056075aaA4.tvr 31 maart

14 2 Uitgangspunten 2.1 Afbakening Restwarmte Het onderzoek richt zich op een inventarisatie van enerzijds; (a) het besparingspotentieel aan restwarmte binnen het MKB en anderzijds; (b) het inventariseren van de meest gangbare technieken voor het nuttig toepassen van deze restwarmte. Figuur 2.1 Energiestroom 11 In figuur 2.1 is de energiestroom weergegeven. Zichtbaar is dat primaire energie (eventueel na omzetting, bijvoorbeeld naar elektriciteit) gebruikt wordt in de final use fase voor onder meer procesverwarming (process heat), directe verwarming (direct heat), etc. Het besparingspotentieel aan restwarmte binnen het MKB bevindt zich (aangegeven met rode cirkel) in de verliezen die vrijkomen bij de uitgevoerde processen. Het kwantificeerbaar maken van deze restwarmtestroom is het primaire doel (a) van deze studie. 11. BREF, Energie Efficiency, februari 2009 R056075aaA4.tvr 31 maart

15 2.1.2 MKB Het MKB, bedrijven tot 250 medewerkers, bestaat in Nederland uit ca ondernemingen, dat neerkomt op 99.7% van het totaal aan ondernemingen 12. Het MKB wordt voor deze studie verder afgebakend door enkel MKB-bedrijven te analyseren, welke zijn aangesloten bij een brancheorganisatie die op haar beurt een convenant heeft afgesloten met Energiecentrum MKB. Deze organisaties hebben een brede vertegenwoordiging binnen de branche en geven daarmee een representatieve afspiegeling van de branche. Bij het Energiecentrum zijn 60 brancheorganisaties aangesloten, welke circa ondernemingen vertegenwoordigen Bepaling scope Om zo gericht mogelijk inzichtelijk te krijgen waar inzetbare restwarmtestromen zich voordoen is vooraf de scope van de IPS verder toegespitst. Het onderzoek richt zich op processen waarbij substantieel restwarmte vrijkomt én waarbij een nuttig hergebruik nog niet of nauwelijks wordt ingezet. Standaardprocessen waarbij reeds veel commerciële toepassingen zijn, worden niet meegenomen. Concreet betekent dit dat onder meer gebouwventilatie niet mee wordt genomen in de IPS. De scope van het onderzoek betreft uiteindelijk 30 branches, waarbij in totaal 56 verschillende processen zijn te onderscheiden. Ter herinnering: het doel van het onderzoek is om de theoretische potentie aan restwarmte in beeld te brengen, waarvoor hergebruik van restwarmte geen gemeengoed is. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de branches binnen de scope, deze selectie is gemaakt op basis van beschikbare informatie bij de verschillende accountmanagers bij Energiecentrum MKB Nadere verdieping scope Binnen de geselecteerde branches heerst een grote diversiteit aan bedrijven, waarbij de processen sterk uiteenlopen per bedrijf binnen eenzelfde branche. Om toch een reële inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid restwarmte binnen een branche, zonder de bedrijven als homogeen te beschouwen is op basis van branchegegevens een inschatting gemaakt van het aantal lidbedrijven (in percentages) dat een bepaald restwarmte proces uitvoert. Ter verduidelijking van het afbakeningsproces een voorbeeld. De Koninklijke Metaal Unie (KMU) heeft een convenant afgesloten met Energiecentrum MKB. Bij deze branche zijn circa bedrijven aangesloten. Voor deze branche is een vijftal restwarmtestromen gedefinieerd te weten: 1) de warmte welke vrijkomt bij het moffelproces, 2) lasersnijden (of vergelijkbare plaatbewerking), 3) afzuiging bij spuiten, 4) lasrookafzuiging en 5) perslucht. Aan de hand van kengetallen, ervaringsgegevens en branche-informatie is geschat hoeveel procent van de lidbedrijven bepaalde processen uitvoert. Zo is geschat dat circa 5% van deze bedrijven beschikt over het moffelproces. 12. MKB Nederland, Kerngegeven MKB Corporate Brochure Energiecentrum, 2009 R056075aaA4.tvr 31 maart

16 Opgemerkt dient te worden dat er per proces geen onderscheid is gemaakt in verschillen tussen bedrijven binnen dezelfde branche voor hetzelfde proces. Er wordt namelijk uitgegaan van een gemiddeld bedrijf. Ter illustratie een voorbeeld. Wanneer 5% van de KMU lidbedrijven een moffeloven in bedrijf heeft, worden deze bedrijven beoordeeld als zijnde identiek. Voor de berekening van de restwarmte wordt eenmalig de T, het debiet enzovoort bepaald, het restwarmtepotentieel van het gemiddelde bedrijf. Het restwarmtepotentieel voor de branche wordt vervolgens bepaald door vermenigvuldiging met 5% van Vaak worden processen of installaties gebruikt voor een branchespecifieke toepassing, waardoor eenzelfde proces een heel andere invulling krijgt binnen een andere branche. Hierdoor is de bijhorende restwarmtestroom ook van een andere aard. Daardoor wordt in tegenstelling tot het identiek beschouwen van processen binnen dezelfde branche, onderscheid gemaakt tussen dezelfde processen, maar dan uitgevoerd door verschillende branches. Hieronder is wederom een voorbeeld opgenomen ter illustratie. Het debiet van de restwarmtestroom bij compressoren is onder meer afhankelijk van het type compressor en de inschakeltijd. Zo is bijvoorbeeld het gemiddelde debiet van de compressoren binnen de VACO-branche (grotendeels zuigercompressoren) lager dan het gemiddelde debiet van compressoren binnen de KMU (veelal schroefcompressoren) Technieken De bekende technieken op het gebied van warmteterugwinning zijn beoordeeld op toepasbaarheid, kostprijs en rendement binnen de geselecteerde processen. Deze beoordeling is gemaakt door de bestaande technieken te inventariseren vanuit de literatuur en te toetsten op toepasbaarheid, rendement en kostprijs. Wanneer in een later stadium van de pre-ipc ondernemers en kennisleveranciers (onder meer installateurs) bijeenkomen zal deze toetsing geverifieerd worden met diverse leveranciers. Door de grote verscheidenheid aan systemen en bijbehorende toepassingsmogelijkheden valt niet uit te sluiten dat alle bestaande, dan wel beschikbare technieken zijn behandeld. Dit is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze IPS-rapportage. 2.2 Historisch energieverbruik in Nederland Teneinde het besparingspotentieel in perspectief te kunnen plaatsen is in deze paragraaf een kort overzicht weergegeven van het landelijke historisch gasverbruik voor warmte, licht en kracht voor alle bedrijven met een SBI-code tussen de 15 t/m 37 (categorie Industrie D SBI 93). In bijlage II is opgenomen om welke typen bedrijven het gaat. R056075aaA4.tvr 31 maart

17 Figuur 2.2 Landelijk historisch aardgasverbruik industrie 14 Uit de kolom alle bedrijven blijkt dat in 2006 door de industrie 9.236,5 mln. m 3 aardgas werd gebruikt. De overige drie kolommen geven het verbruik waarbij onderscheid is gemaakt naar de grootte van de bedrijven. Ter informatie en verduidelijking van de gemaakte keuzes is ook het totale gasverbruik van de regionale netten (incl. huishoudens) en het hoofdnet (excl. elektriciteitscentrales, maar incl. grootverbruikers) in de onderstaande figuur opgenomen. Het grote verschil tussen figuur 2.2. en 2.3. is dat in figuur 2.3 ook het verbruik van huishoudens en het verbruik via het hoofdnet is meegenomen. Deze laatste categorie omvat de grootverbruikers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bedrijven zoals de hoogovens. Dit grote verschil drukt zich ook duidelijk uit in het verbruik, waarbij in 2006 alle aardgasgebruikers (excl. elektriciteitscentrales) circa 27 miljoen m 3 aardgas meer gebruiken dan alleen de industrie met SBI 93 code D. Figuur 2.3 Landelijk historisch aardgasverbruik hoofdnet en regionaal net 15. In de IPS wordt figuur 2.2 als uitgangspunt genomen omdat hierin specifiek het verbruik van een groot deel van de industrie is weergegeven. 14. Centraal Bureau voor de Statistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek, 2010 R056075aaA4.tvr 31 maart

18 3 Bureaustudie 3.1 Inleiding In het eerste deel van de bureaustudie is berekend wat de verwachte restwarmte is per branche. Deze verwachte restwarmte wordt de restwarmtepotentie score (RPS) genoemd. In deel twee van de bureaustudie is voor de 25% hoogste RPS berekend hoeveel restwarmte (in GJ/jaar) potentieel beschikbaar is. Door de meest rendabele processen te selecteren wordt aansluiting gevonden bij de wens van het MKB, welke rentabiliteit bij energiebesparing zeer belangrijk acht. De berekening van de jaarlijks vrijkomende restwarmte noemen we het restwarmtepotentieel. Paragraaf 3.2. geeft de werkwijze en resultaten weer voor de berekening van de RPS. In paragraaf 3.3. worden vervolgens de berekening en bijhorende werkwijze toegelicht ter bepaling van het restwarmtepotentieel. In paragraaf 3.4 wordt afgesloten met een deelconclusie. 3.2 Bepaling van de RPS Werkwijze De eerste fase in de bureaustudie is de bepaling van de RPS bij de geselecteerde en aangesloten branches van energiecentrum MKB. Deze branches zijn geselecteerd conform de beschreven methode in hoofdstuk 2.1. De RPS is de verwachte restwarmtepotentie voor een bepaald proces en wordt bepaald aan de hand van een tweetal sets aan toetsingscriteria. De eerste set omvat de criteria van directe invloed op de hoeveelheid restwarmte (Q theoretisch ), de tweede set criteria welke directe invloed hebben op de toepasbaarheid van warmteterugwinning. Alvorens een toelichting te geven op deze twee sets van criteria wordt eerst een algemene toelichting gegeven. Algemeen Ieder proces wordt beoordeeld op een vijftal criteria, verdeeld over twee sets. Per criterium is een scoreschaal bepaald. In tabel 3.1 is een voorbeeld opgenomen van de vijfpunt scoreschaal voor het criterium kwantiteit. Voor de overige criteria is een vergelijkbare schaal opgesteld, echter niet altijd van vijf punten. Een nadere toelichting is opgenomen per criterium. Voor de eerste set criteria is aanvullend een weging opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat de scores worden gegeven voor een bepaald bereik. Bijvoorbeeld alle processen met een debiet van tot m 3 /uur krijgen 2 punten. In praktijk zal echter het proces met het debiet van m 3 /hr hoger scoren dan het proces met een debiet van m 3 /hr. De weging heeft als doelstelling de scores meer in overeenstemming te krijgen met de realiteit. Dit is ook uitgevoerd voor de criteria temperatuur en warmte-inhoud. Eerste set criteria Onder de eerste set vallen de volgende criteria, kwantiteit (m 3 /hr), de fase en warmte-inhoud van het medium (gas of vloeistof), en de T van de restwarmte. Hieronder een korte toelichting van deze criteria. R056075aaA4.tvr 31 maart

19 Kwantiteit (m 3 /hr) Het volume van de restwarmtestroom. Per proces is bepaald in welke mate de restwarmte vrijkomt en is verdeeld in een vijftal categorieën met een daarbij behorende score. Zie tabel 2.1 voor het gehanteerde scoringssysteem voor kwantiteit bij lucht. Tabel 3.1 Kwantificering restwarmte volume Debiet (Bm 3 /h) lucht Debiet (m 3 /h) water Score , , > > 36 5 De weergegeven verdeling is gemaakt aan de hand van de overheidspublicatie Cijfers en Tabellen 16 voor het proces proceskoeling en de daarbij behorende debieten. Temperatuur ( T) Per proces is bepaald welke temperatuur de vrijkomende restwarmte heeft. Indien de temperatuur hoger is dan 400 C, spreken wij van hoogwaardige restwarmte en wordt een maximale score toebedeeld van 5. Aanvullend op de gehanteerde definitie (zie blz. 4) worden processen met een restwarmtetemperatuur tussen de 70 C en 400 C met een score van 3 punten gewaardeerd, als zijnde middelwaardig. Indien de restwarmte laagwaardig is, een temperatuur lager dan 70 C, wordt hier een score van 1 toegekend. Met deze extra staffeling wordt een betere aansluiting gerealiseerd met de praktijk, waarbij veel restwarmte vrijkomt met relatief lage temperaturen, van beneden de 70 C. Warmte-inhoud Dit criterium geeft de warmte-inhoud van de restwarmtestroom weer. De gehanteerde score ter bepaling van de RPS is geeft de verhouding weer tussen de soortelijke massa en de soortelijke warmte. Conform de formule (zie blz. 4), scoort een restwarmtestroom in gasvorm 1 punt en in vloeibare vorm 3.26 punten. Op basis van deze drie criteria is de vrijkomende restwarmte per proces per jaar geschat, Q theorie [GJ/jaar]. Tweede set criteria Vervolgens is Q theorie vermenigvuldigd met een tweetal criteria welke van directe invloed is op de toepasbaarheid van de restwarmte, namelijk de kwaliteit van de restwarmte en de mate waarin de warmte vrijkomt over de tijd. Ook van deze tweede set aan criteria is hieronder een korte toelichting opgenomen SenterNovem, 2007 R056075aaA4.tvr 31 maart

20 Kwaliteit Het criterium kwaliteit is van belang, doordat uit de praktijk blijkt dat vaak de toepassing van warmteterugwinning wordt beperkt door de kwaliteit 17 van de restwarmte. Derhalve is bepaald dat restwarmte welke direct inzetbaar is 2 punten scoort, indien er filters/reiniging noodzakelijk zijn/is volgt een lage score van 1. Continuïteit Hoe gelijkmatiger de restwarmtestroom beschikbaar is, des te geschikter deze is voor warmteterugwinning. Binnen dit criterium is onderscheid gemaakt tussen onregelmatig batchgewijs vrijkomende restwarmte wat een score van 1 krijgt, regelmatig batchgewijs vrijkomende restwarmte (bv per ploeg) wat een score van 3 krijgt en een continue stroom van restwarmte wat de maximale score van 5 krijgt. Na vermenigvuldiging van Q theoretisch met de scores voor Kwaliteit en Batch/Continue wordt de RPS bedrijf verkregen. Deze is ten slotte vermenigvuldigd met het aantal relevante leden binnen de brancheorganisatie, waardoor de RPS branche wordt verkregen, de uiteindelijke RPS voor de gehele branche. In onderstaande tabel 2.2 is een voorbeeldoverzicht opgenomen van de gehanteerde scoringsmethodiek. Tabel 3.2 Voorbeeld inventarisatie RPS Toetsingscriteria Branche Proces Aantal bedrijven % bedrijven proces Temperatuur Kwantiteit Warmte inhoud Qtheorie [GJ] Continuïteit Kwaliteit RPS bedrijf RPS branche NRK Stoom KMU Perslucht FOCWA Procesverwarming NBOV Procesverwarming (ovens) Toelichting tabel 3.2 Bij de NBOV (Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging) zijn ca bedrijven aangesloten. Een gemiddeld bedrijf scoort bij het criteria hoog-/laagwaardig een 3. Het betreft hier de warmte welke vrijkomt bij de ovens met een gemiddelde temperatuur van 200 C. De kwantiteit van de warmte is vrij laag, deze komt enkel vrij gedurende het bakproces via de schoorsteen en bij open/sluiten van de oven. De warmte komt vrij in gasvorm, dit geeft een totaal aan geschatte warmte per bedrijf van 1.2 GJ per jaar BREF, Energy Efficiency, pag 163, 2009 R056075aaA4.tvr 31 maart

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Rapport CE Delft, oktober 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman A.H. (Anouk) van Grinsven A. (Ab) de Buck Energiebesparing

Nadere informatie

Duurzame Waddeneilanden

Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Secretariaat De Waddeneilanden

Nadere informatie

C02-monitor stadsregio Rotterdam

C02-monitor stadsregio Rotterdam C02-monitor stadsregio Rotterdam 2012 m DCMR milieudienst Rijnmond C02-monitor stadsregio Rotterdam 2012 Auteur (s) Afdeling Bureau Documentnummer Datum :K. Groen :Expertisecentrum :KenV :21435803 :19

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiebesparing bij kantoren. Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond

Energiebesparing bij kantoren. Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond Energiebesparing bij kantoren Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond Energiebesparing bij kantoren Commerciële dienstverlening Regio Rijnmond Auteurs : W. de Neve en C. de Laat Documentnummer : 21091545

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk

Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk Energy Matters in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Colofon Projectnaam Veldtesten warmtetechnieken,

Nadere informatie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie Benchmarking in de papier- en kartonindustrie M.M. Kaper M.E. Regelink Afstudeeropdracht bedrijfseconomie te: Kenniscentrum Papier en Karton Juni, 2005 Titel: Bedrijf: Studenten: Hogeschool: Instituut:

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen Auteurs: ir. F. van Dijken ir. A.C. Boerstra Datum rapportage: 23 februari 2011 Opdrachtgever: Ministerie van VROM (per 13 oktober 2010

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Agro Energiescan Melkveebedrijf Zandman Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt en begeleidt

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Gemeente Bergen Mei 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Samenvatting 4 Deel 1 Achtergronden & kader van de haalbaarheidsstudie Inleiding 6 Projectopzet 8

Nadere informatie

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen

Integraal risicomanagement. Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Integraal risicomanagement Onderzoeksrapport Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 5 Managementsamenvatting 6 1. Onderzoeksvraag 12 1.1. De meerwaarde

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting Beleidsplan Openbare verlichting Colofon Project Openbare verlichting beleidsplan Opdrachtgever Gemeente Hoogeveen Met medewerking van Maaike Hamstra (projectleider), Jan Blom, Rients Turkstra, Barry van

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

REGULERINGSOPTIES VOOR WARMTEPRODUCENTEN

REGULERINGSOPTIES VOOR WARMTEPRODUCENTEN R.A. HAKVOORT Opgesteld door: D-Cision B.V. Postbus 44 8000 AA Zwolle Zwolle, 9 juni 2011 PAGINA 2 VAN 84 2010 D-CISION B.V. INHOUD MANAGEMENT SAMENVATTING 5 1 Inleiding 9 2 De warmtewet en warmtesector

Nadere informatie

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Mogelijkheden voor een duurzaam en energie-efficiënt bedrijventerrein op Haarbrug-Zuid door samenwerking op energiegebied en andere milieuterreinen

Nadere informatie