Beleidsnota Economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota 2014-2018. Economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg"

Transcriptie

1 Beleidsnota Economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg

2 INHOUD Inleiding Historie Profiel De vier pijlers van MKB LV Organisatie Communicatie Resultaten Toekomstperspectief Groeiagenda Speerpunten Jongeren ondernemend klaarstomen voor de arbeidsmarkt, een van de actiepunten van het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt. Colofon De Beleidsnota Economische groeiagenda van Leidschendam- Voorburg is een uitgave van MKB Leidschendam-Voorburg, regiopartner van MKB Nederland. Concept, eindredactie, vormgeving en productie: Wim Schoevers i.s.m. het bestuur van MKB LV. Fotografie: Wim Schoevers, Michel Groen, Charles Groeneveld, Ot Douwes, Gemeente Leidschendam-Voorburg e.a. Contact Secretariaat MKB LV Postbus AA Leidschendam T: F: Rabobank en ROC ID College: Kennispartners van MKB Leidschendam-Voorburg

3 INLEIDING Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken, leren en recreëren. Echter, een mooie stad kan niet zonder een economische motor, het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is van groot belang voor de inwoners. Bedrijven scheppen werk en inkomen en zorgen voor een levendige stad en centra. Daarnaast sponsoren ze in vele opzichten lokale initiatieven. Optimale en stimulerende randvoorwaarden om te kunnen ondernemen zijn daarvoor van cruciaal belang. Dat is nu precies de doelstelling van MKB Leidschendam-Voorburg: voortdurende aandacht en lobby voor een winstgevend ondernemingsklimaat, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht. Van acteur naar regisseur De fusiegemeente Leidschendam-Voorburg heeft sinds haar start op 1 januari 2002 op veel terreinen voor een impuls gezorgd. De lokale overheid heeft een stroom beleid en plannen in gang gezet, geheel afgestemd op karakter en omvang van de nieuwe gemeente. Ook het bedrijfsleven is niet achter gebleven met de oprichting (2004) en voorspoedige ontwikkeling van MKB Leidschendam-Voorburg (MKB LV) als belangrijke ontwikkelingen. De eerste jaren werden ingezet onder het motto Van inspraak tot participatie, waarmee een cultuuromslag werd beoogd van achteraf reageren op plannen naar proactief meedenken en meepraten bij de totstandkoming ervan. Aldus werd de basis gelegd voor constructieve samenwerking met het openbaar bestuur. Gaandeweg werd het motto verder aangescherpt tot: Van acteur naar regisseur. Dit houdt in, dat naast de participatie in plannen van de gemeente, MKB LV ook zelf initiatieven ontwikkelt om het ondernemingsklimaat voor de leden te verbeteren. HISTORIE MKB Leidschendam-Voorburg is evenals de gemeente een fusieproduct. In het jaar 2000 was een samenwerking ontstaan tussen de Leidschendamse Ondernemers Vereniging (LOV - in 1911 opgericht als Middenstandsvereniging De Hanze) en diverse winkeliers- en ondernemersverenigingen in Leidschendam en Stompwijk. Dit leidde tot het Ondernemers Platform Leidschendam. Na de gemeentelijke fusie werd besloten LOV en platform te laten opgaan in een krachtige koepelorganisatie MKB Leidschendam-Voorburg, waar zich ook de winkeliersverenigingen Oud-Voorburg en De Julianabaan bij aansloten. De winkeliers ondervonden al jaren problemen in de relatie met de gemeente als het ging om bouwplannen, vergunningen, regelgeving, werk in de openbare ruimte, belastingen, tarieven en leges, parkeerbeleid en bereikbaarheid. Voor sommige bedrijventerreinen lagen er zelfs plannen om deze om te vormen tot woonlocaties. Kortom, er bestond onduidelijkheid en onvrede over het gemeentebeleid ten aanzien van het bedrijfsleven. Door de krachtenbundeling kon men actief aan de slag met MKB Leidschendam-Voorburg heeft de afgelopen jaren een gerespecteerde positie opgebouwd als krachtige belangenbehartiger van en voor ondernemers in het middenen kleinbedrijf. Deze sector van het bedrijfsleven neemt van het totaal aan actieve ingeschreven ondernemingen ca. 90 procent voor haar rekening en biedt aan ongeveer mensen werkgelegenheid. Meer dan 70 procent daarvan werkt in de sectoren detailhandel, horeca en dienstverlening op zakelijk-, zorg- en maatschappelijk gebied. De sector dienstverlening kent een groeiend aantal ZZP ers (2014: ca )

4 belangenbehartiging ten behoeve van winkeliers en alle overige mkb-ondernemers. Met het oog op de kansen en bedreigingen van ondernemers in de sector land- en tuinbouw/veeteelt in het landelijk gebied - de helft van het grondoppervlak van Leidschendam-Voorburg - ontstond begin 2011 een aparte sectie MKB LV Stompwijk uit de leden ter plaatse. Structuurvisie gemeente Grote behoefte bestond aan een visie op de economie van onze stad en op de detailhandel. Daarvoor moet je allereerst weten wat voor stad je eigenlijk wilt zijn. En wat voor plaats je daarin toedicht voor het bedrijfsleven. Antwoord daarop geeft de Structuurvisie - Ruimte voor Wensen 2040 / herijking 2012 van de gemeente, tot stand gekomen met inbreng van een groot aantal stakeholders waaronder MKB LV. Daarin wordt aangegeven hoe de beschikbare - schaarse - ruimte in de komende jaren het beste ingezet kan worden ten behoeve van wonen, werken, verkeer & vervoer, winkelen, sport en recreatie. PROFIEL MKB Leidschendam-Voorburg waakt over de economische belangen van onze stad en telt ongeveer 600 bedrijven als lid. Zij vormen de representant van de lokale economie, die zich op hoofdlijnen kenmerkt door detailhandel in vier onderscheidende kernwinkelgebieden handel & industrie op bedrijventerreinen agricultuur in landelijk gebied w.o. Stompwijk dienstverlening in met name woonwijken. MISSIE - waar staan we voor? a) verbeteren van de (concurrentie)positie van onze leden door in samenwerking met de gemeente voorwaarden te scheppen voor een winstgevend ondernemingsklimaat, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht b) een platform te zijn voor toekomstgerichte ondernemers met belangstelling voor kennisuitwisseling en business-to-business netwerken. VISIE - waar gaan we voor? Ondernemend samen werken aan een mkb-vriendelijk Leidschendam-Voorburg, toplocatie in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. STRATEGIE - hoe willen we dat bereiken? Consequent optreden als zakenpartner van onze leden in de behartiging van hun belangen richting instanties die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat van het midden- en kleinbedrijf. Daartoe is beleid opgesteld en zijn actieprogramma s ontwikkeld op vele beleidsterreinen en onderwerpen. Dat vraagt niet alleen om een actieve en invloedrijke houding van het bestuur van MKB LV, maar ook om actieve en inhoudelijke deelname. Om dit te bewerkstelligen beschikt het bestuur van MKB LV over een professioneel secretariaat en bureaumanagement. MKB LV-bestuurders hebben de regie over alle projecten. Dat houdt in gezamenlijk en gedreven - vanuit het Verkiezingsmanifest en vanuit actuele ontwikkelingen - binnen de vastgestelde beleidsterreinen een agenda van projecten opzetten, deze opvolgen en tot resultaten brengen.

5 Ten behoeve van de collectieve belangenbeharting staan ook de expertise en organisaties van MKB Nederland, Kamer van Koophandel, Horeca Nederland, LTO Nederland en Detailhandel Nederland ter beschikking. Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt Met grotere werkgevers, Kamer van Koophandel, onderwijs, gemeente en UWV Werkbedrijf werkt MKB LV samen in het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt aan een beter sociaal-economisch klimaat in Leidschendam- Voorburg. Doel is om banen te creëren, meer mensen aan het werk te helpen en het leren en ondernemen te stimuleren. Naast de collectieve belangenbeharting biedt MKB LV haar leden ook een platform om collega-ondernemers te ontmoeten. Hiertoe wordt samengewerkt met bestaande netwerken, zoals: Vlietsteden Ondernemers Club (VOC) Leidschendamse Business Club (LBC) Kennisuitwisseling vormt de drijfveer achter samenwerking met partners als Rabobank, ROC ID College en partijen in het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. DE VIER PIJLERS VAN MKB LV MKB LV Bereikt MKB LV is dé belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Leidschendam-Voorburg. Met de pijler Bereikt doelen wij op onze lobbyresultaten. Het mbk in Leidschendam-Voorburg profiteert van de resultaten van onze lokale en regionale lobbyinzet. De centrale lobbythema s in 2014/2018 richten zich op: verminderen regeldruk, versterking detailhandel, modernisering bedrijventerreinen, verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, arbeidsmarkt en verkeer en vervoer. MKB LV Informeert Onze leden zijn als eerste op de hoogte van ontwikkelingen op alle relevante ondernemersthema s en ontvangen concrete tools en tips waar ze direct mee uit de voeten kunnen. Wij communiceren deze informatie via onze e-nieuwsbrief en de website. MKB LV Ontmoet Onze leden profiteren van het uitgebreide netwerk van beslissers uit politiek en bedrijfsleven en de vele bijeenkomsten die MKB LV te bieden heeft. MKB LV ontwikkelt initiatieven voor haar leden, zodat zij beter kunnen functioneren. Zo worden er regelmatig informatieen netwerkbijeenkomsten georganiseerd. MKB LV Ondersteunt Onze leden kunnen gebruik maken van de dienstverlening en relevante kortingen die MKB LV (mede in samenwerking met MKB Nederland* en partners) aanbiedt. Kijk voor actueel nieuws, informatie en achtergronden op:

6 *) Koninklijke Vereniging MKB-Nederland MKB LV is lokale partner van MKB Nederland. MKB NL is de grootste ondernemersorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt 120 brancheorganisaties, 250 lokale ondernemersverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. Samen goed voor ruim bedrijven. MKB NL bestaat sinds 1995, maar haar eerste voorganger is van Actief op Europees en landelijk niveau, in steden en regio s kent MKB NL de clusters: zakelijke dienstverlening, detailhandel, zorg en publieke dienstverlening, industrie & bouw en vrije tijd & zakelijke gastvrijheid. Bestuursleden van MKB LV hebben toegang tot de besloten regiosite van Sharepoint, waar informatie over lobby, regio en verenigingsmanagement te verkrijgen is. Ook staan inhoudsdeskundigen op voornoemde thema s ter beschikking. Via de regiosite worden ook diensten door derden aangeboden. Individuele leden van MKB LV kunnen met een korting van 100 euro lid worden MKB Nederland en direct van deze diensten en ondersteuning profiteren. Het MKB LV-team met v.l.n.r. Wim Schoevers, Wang Choy, Hein Athmer, Arjan van Delden, Hilde Vogelzang, Inge Koot en Benedikte Zijlstra. Niet op de foto: Bert Kunst en Jean Luc Baeriswyl (foto: Michel Groen). ORGANISATIE MKB LV is een vereniging en kent dus leden. Om een krachtig platform te vormen met meer ledenvoordeel is bij de oprichting besloten ook collectieve leden toe te laten. Dit zijn ondernemersverenigingen die als organisatie lid zijn, waarbij de daarbij aangesloten ondernemers naast algemene belangenbehartiging een beperkt pakket aan diensten ter beschikking staat. Onderstaande ondernemersorganisaties zijn collectief lid van MKB LV: * Vereniging Winkelcentrum Leidsenhage * Ondernemersvereniging Leidschendam Damcentrum / Stichting Promotie Leidschendam Damcentrum * Ondernemingsvereniging De Julianabaan * Stichting Ondernemersvereniging Historisch Voorburg Uit de leden is een bestuur gekozen, waarvan de samenstelling per juli 2014 is: - (voorzitter) vacature - Benedikte Zijlstra vice-voorzitter - Wang Choy - secretaris - Bert Kunst penningmeester - Hilde Vogelzang - Arjan van Delden - Hein Athmer - Inge Koot - Jean Luc Baeriswyl - Ursula van der Voort (MKB LV Stompwijk) De eerste drie vermelde personen vormen het dagelijks bestuur. De projecten worden behandeld door bestuursleden binnen de volgende portefeuilleverdeling (zie schema hiernaast): * Economische zaken en Ondernemersklimaat (Wang Choy) * Regelgeving, Vergunningen, Bestemmingsplannen, Veiligheid (Arjan van Delden) * Ruimtelijke ontwikkeling (Benedikte Zijlstra) * Bereikbaarheid (Hein Athmer) * Onderwijs en Arbeidsmarkt (Hilde Vogelzang) * Platform EO&A (Jean Luc Baeriswyl)

7 Daarnaast zijn er twee portefeuilles gericht op ledencontacten en ledenwerving: * Communicatie & Promotie (Inge Koot) * Ledenservice en -werving (Hein Atmer) Ondersteuning wordt geleverd door: - Wim Schoevers beleidsvoorbereiding en projectondersteuning (bureau) - Ron Knipscheer - secretariaat - Jos Zuijdwijk financiële administratie MKB LV Business Award Jaarlijks kent MKB LV een Business Award toe aan de persoon of groepering in het publieke domein die zich extra onderscheiden heeft als het gaat om het bevorderen van het ondernemersklimaat in Leidschendam-Voorburg. Kab Ondernemersprijs De Kracht van Samen Ondernemen wordt aangemoedigd door jaarlijks de Kab Ondernemersprijs toe te kennen voor samenwerking tussen ondernemers in breedste zin van het woord. COMMUNICATIE Ook bij MKB LV is goede communicatie cruciaal voor het welslagen van de doelstellingen van de organisatie. Wij maken van een aantal mogelijkheden gebruik: * Minimaal één keer per jaar een Algemene ledenvergadering. * Twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst om ondernemers de gelegenheid te geven elkaar in een aangename sfeer te ontmoeten. * Kleinschalige kennisdeelsessies in de vorm van een ondernemersontbijt of -lunch. * Maandelijks verschijnt de digitale nieuwsbrief e-actueel, waarin wij de leden op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. * Informatie wordt ook verspreid via website nl en uiteraard kan iedereen via deze website reageren op ontwikkelingen. * MKB LV zijn altijd direct aanspreekbaar ten behoeve van vragen en advies. Gastspreker Ellen de Lange-Ros van Faxion liet tijdens een netwerkbijeenkomst zien hoe je met gerichte inzet van on-line media in de huidige 24/7-maatschappij verrassende resultaten kan boeken.

8 RESULTATEN (selectie) Vanuit de pijler Bereikt heeft de lobbyinzet van MKB LV zich in de eerste tien jaar van haar bestaan vertaald in resultaten dan wel medespeler zijn op de volgende onderwerpen: * Afschaffing precario op evenementen voor ondernemersverenigingen * Parkeerbeleid met gebiedsgebonden oplossingen * Geen betaald parkeren voor winkelpubliek in nieuwe Damcentrum (2008) * Parkeerbeleid (gratis parkeren) * Onderzoek naar administratieve lasten * Verbetering gemeentelijk aanbestedingsbeleid * Verbetering lokale bewegwijzering (initiatief MKB LV - foto >) * Gebiedsvisie Stompwijk * Bestemmingsplannen (o.m. Landelijk Gebied, Oud-Voorburg, L dam Centrum) * Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2014 (en herijking 2012) * Herontwikkeling Leidschendam Centrum * Oud Voorburg OV-knoop * Detailhandelsvisie 2013 * Zondagsopenstelling winkels * Ondernemersfonds / reclamefonds * Weekmarktbeleid * Behoud theater Camuz (Het Veur Theater) * Herontwikkeling Leidsenhage * Verkeers- en Vervoersplan (en herijking 2014) * Digitaal horecaloket * Verlaging precariolasten terrassen (foto >) * Openstelling terrassen ook voor april en na september * Bereikbaarheid Stompwijk - o.m. aanleg ontsluitingsweg tuinbouwcluster * Passantenhaven Sluis Leidschendam en aanlegsteigers langs de Vliet * Projecten uit het Platform EO&A, waaronder Congres Innovatie in de Detailhandel (foto >), Congres Kracht van Sociaal Ondernemen, Beursvloer aan de Vliet (matching ondernemers/welzijnsorganisaties), Promotie Toerisme & Recreatie, Ambassadeursnetwerk Werkgevers Servicepunt

9 TOEKOMSTPERSPECTIEF Een economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg Zonder bloeiend bedrijfsleven geen aantrekkelijke stad om in te wonen, werken, leren en recreëren. Het bedrijfsleven is van groot belang voor de gemeente. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige stad en centra en sponsoren in vele opzichten lokale initiatieven. Versterking van de economie vraagt bovenal (nieuw) ondernemerschap en groei. Alleen ondernemerschap kan oplossingen bedenken, innovaties losmaken en zo bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en een leefbare samenleving. Het bedrijfsleven staat daarvoor aan de lat en moet daartoe de mogelijkheden worden geboden én uitgedaagd. Ondernemers moeten op de overheid kunnen rekenen in tijden van crisis, ook lokaal. Regulier overleg tussen gemeente en het lokale bedrijfsleven is hiertoe noodzakelijk, maar niet voldoende. Ondernemers hebben een gemeente nodig met een sterke economische agenda om groei te stimuleren en het tij te keren en onnodige belemmeringen weg te nemen of te voorkomen. Coalitieakkoord In het coalitieakkoord Luisteren en doen, samen werkend speelt de gemeente op veel van de wensen uit de MKB LV groeiagenda in. Wij hebben voor dit programma dankbaar gebruik gemaakt van input uit de samenleving. Verder stelt het college: Wij kiezen de komende vier jaar heel nadrukkelijk voor een open bestuursstijl. Wij willen aan het roer staan van een moderne overheid, die regisseert, stimuleert en faciliteert. Die gericht is op het creëren van optimale omstandigheden voor haar inwoners, instellingen en bedrijven. Die mogelijkheden ziet, aanjaagt, partijen met elkaar verbindt en waar nodig begeleidt. Die letterlijk en figuurlijk ruimte biedt aan inwoners, instellingen en bedrijven. En ook: Wij willen de komende jaren inzetten op de opgaven die het karakter van de gemeente versterken: wij willen onze groene woon- en werkgemeente, de lokale economie en de (regionale) bereikbaarheid verder ontwikkelen. Dit doen wij financieel Gevelrenovatie met financiële ondersteuning door de gemeente: wethouder van Economische zaken Heleen Mijdam in gesprek met betrokken ondernemers in Leidschendam Centrum. Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010 heeft MKB LV de wensen van het bedrijfsleven voor neergelegd in een Verkiezingsmanifest. Deze lokale groeiagenda onder de titel Leidschendam-Voorburg - meer dan mooi alleen kent als hoofdpunten: 1. Behoud investeringsruimte voor bouw en woningmarkt 2. Houd lokale lasten voor het bedrijfsleven in toom 3. Winkelleegstand terugdringen en vermijden 4. Houd stad en land bereikbaar 5. Duurzaam en verantwoord faciliteren 6. Verminder lokale regeldruk en verbeter de dienstverlening 7. Arbeidsmarkt effectief ondersteunen 8. Decentralisaties in de zorg 9. Besteed uit en besteed mkb-vriendelijk aan 10. Veilig ondernemen Dit is ons kompas voor de komende jaren.

10 verantwoord, duurzaam en toekomstgericht. De omvangrijke extra taken op het gebied van zorg en onderwijs kunnen rekenen op onze onverdeelde aandacht en energie. Daarnaast komt er een extra impuls voor activiteiten om de lokale economie te versterken en willen wij investeren in recreatie en toerisme. Dankzij voortdurende en consistente lobby van MKB LV is tien jaar na haar oprichting en drie raads-/collegeperiodes verder ECONOMIE verankerd in de agenda van het stadsbestuur. GROEIAGENDA Voldoende aanknopingspunten om verder te gaan op de ingeslagen weg van constructief en ondernemend samenwerken aan een mkb-vriendelijke gemeente. Daarbij richt MKB LV zich voor de komende vier jaar op realisatie van respectievelijk aandacht voor de volgende onderwerpen: Gemeentelijk belastingen en heffingen - Toeristenbelasting inzetten voor promotie Recreatie & Toerisme - Precariobelasting herzien voor zowel bedrijven als evenementen - Startersvrijstelling van OZB voor eerste jaar Winkelleegstand - Detailhandelsvisie uitwerken in Detailhandelsoverleg - Ontwikkeling Leidsenhage + transfer winkels naar andere kernwinkelgebieden - Verruiming winkeltijden - Centrummanagement tbv 3 winkelgebieden (coalitie-afspraak) Impulsen voor de economie: Herontwikkeling Winkelcentrum Leidsenhage tot belevingsparadijs. Verkeer en Vervoer - Blijvend geen betaald parkeren in de gehele gemeente - Duidelijke parkeerroutes - Extra oeververbindingen over de Vliet - Ontsluiting Stompwijk - Reconstructie Stompwijkseweg en aanleg Verbindingsweg (coalitie-afspraak) Milieu en ruimte - Modernisering bedrijventerreinen/kantoor-locaties - Gericht afvalbeleid voor ondernemingen - Groen en Vliet als toeristische trekpleister en gangmaker vrijetijdseconomie - Actieprogramma recreatie en toerisme (coalitie-afspraak) - Fietsverbindingen buitengebied - Stadspromotie (coalitie-afspraak) - Aanlegmogelijkheden pleziervaart langs Vliet (coalitie-afspraak) Lokale regeldruk - Ruim overbodige formulieren, vergunningen en regels op, en verbeter de service en concentreer inspecties op de werkelijke risico s en structurele overtreders. - Eén betrouwbaar basisinformatiesysteem dat aansluit op een elektronisch ondernemersdossier op de gemeentewebsite - Eenvoudige, reguliere Omgevingsvergunningen sneller

11 afgegeven door adviseurs van diverse afdelingen te laten samenwerken; flitsvergunning - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in plaats van Welstandscommissie - Ondernemersloket zowel fysiek als op de website - Verbetering digitale dienstverlening (coalitie-afspraak) - Accountmanager tbv dienstverlening ondernemers (coalitieafspraak) - Acquisiteur voor aantrekken bedrijven (coalitie-afspraak) Arbeidsmarkt en re-integratie - Werkgeversservicepunt - Stimuleringssubsidie indienstnemen jongeren Veilig ondernemen - Voortzetting en uitbreiding KVO - Ondernemersmeldpunt + vereenvoudigde aangifte voor ondernemers SPEERPUNTEN Invoering Detailhandelsoverleg Vermindering regelgeving / verlaging lasten ondernemers Toekomstbestendig maken bedrijventerreinen Ontsluiting Stompwijk - Reconstructie Stompwijkseweg en aanleg Verbindingsweg (coalitie-afspraak) Promotie Recreatie en Toerisme (city-promotie) Voor de korte termijn gaat prioriteit uit naar de volgende onderwerpen: Impulsen voor de economie: Promotie van recreatie en toerisme.

12

Beleidsnota Economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg

Beleidsnota Economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg Beleidsnota 2014-2018 Economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg INHOUD Inleiding Historie Profiel De vier pijlers van MKB LV Organisatie Communicatie Resultaten Toekomstperspectief Groeiagenda

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel 2014-2018 Startnotitie 1 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente

Nadere informatie

RUIM BAAN VOOR ONDERNEMERSCHAP POLITIEK MANIFEST TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

RUIM BAAN VOOR ONDERNEMERSCHAP POLITIEK MANIFEST TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 RUIM BAAN VOOR ONDERNEMERSCHAP POLITIEK MANIFEST TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Over dit Politiek Manifest Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur komt het moment van opnieuw richting

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Datum: Van: Onderwerp: 2 december 2013 Bestuur NOV Beleidsplan Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) 2013-2017 De missie van de NOV is: De Noordwijkse Ondernemers Vereniging zet

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg

Van Forum tot Universum. Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg Van Forum tot Universum Visie op kunst en cultuur in Leidschendam-Voorburg 3 Leidschendam, de molens in Stompwijk. Even verderop tref je Museum Swaensteyn, theater Ludens, het Veur theater en een eindeloos

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Leidschendam-Voorburg meer dan mooi alleen

Leidschendam-Voorburg meer dan mooi alleen Leidschendam-Voorburg meer dan mooi alleen Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente Groeiagenda van MKB Leidschendam-Voorburg ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Leidschendam- Voorburg

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Terugblik Raadsperiode 2010-2014 Structuurvisie (visie voor 25 jaar) Actuele bestemmingsplannen Woningbouw in alle kernen

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

12 december

12 december 12 december 2017 3.2 X 18 januari 2017 02/2018 Vervolgvel 2 Vervolgvel 3 Overzicht voorgestelde projecten Bestemmingsreserve Ondernemersfonds Nijmegen Project Doel Aanvrager/betrokken partijen Financiering

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

MKB-Noord Dienstverlening voor ondernemerscollectieven

MKB-Noord Dienstverlening voor ondernemerscollectieven MKB-Noord Dienstverlening voor ondernemerscollectieven inhoud Voorwoord pag 3 Belangenbehartiging pag 4 Service en Dienstverlening pag 6 Ledenvoordeel pag 8 Netwerk pag 10 MKB Sercivedesk pag 11 Noord

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: 17.003816 Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijze en beantwoording Nota zienswijzen Detailhandelsvisie 2017-2021

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Startnotitie integraal economisch beleid

Startnotitie integraal economisch beleid Startnotitie integraal economisch beleid Gemeente Bergen 7 februari 2013 Startnotitie integraal economisch beleid 1. Inleiding De gemeente Bergen is een forensengemeenten waarin de functies wonen en recreëren

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag

Jaarplan 2015 Inleiding Lobby Informatieverstrekking Netwerken Service Den Haag Jaarplan 2015 Inleiding MKB Den Haag is met ingang van 1 januari 2015 onderdeel van MKB Nederland. Van een zelfstandige vereniging, die al aangesloten was bij MKB Nederland, is MKB Den Haag overgegaan

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen

Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen Meerjarenbeleidplan 2012-2016 Stichting Centrummanagement Haaksbergen 1. Doelstellingen De Stichting Centrummanagement Haaksbergen heeft als doel om namens de ondernemers, het centrum van Haaksbergen op

Nadere informatie

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010 MKB bedrijven en preventie criminaliteit Een markt apart? 5 oktober 2010 Even voorstellen Els Prins, secretaris gemeenschappelijk beleidsbureau Auteursrecht Betalingsverkeer Criminaliteit VNO-NCW & MKB-Nederland

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Economische agenda

Economische agenda Economische agenda 2017-2020 Waarom een Economische agenda? In het coalitieakkoord 2015-2018 is het volgende afgesproken: "Samen met het Platform economie, onderwijs en arbeidsmarkt en met ondernemers

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Strategisch plan VAB

Strategisch plan VAB Strategisch plan VAB 2016-2019 Tijdens bijeenkomsten met de leden en het bestuur is een aanzet gemaakt tot het formuleren van een geactualiseerde missie, visie en strategie. De tijd is rijp om het bestaansrecht

Nadere informatie

Eerste aanzet Actieplan Economie Gemeente Molenwaard.

Eerste aanzet Actieplan Economie Gemeente Molenwaard. Eerste aanzet Actieplan Economie Gemeente Molenwaard. 1. Introductie De gemeente Molenwaard wil samen met ondernemers krachtiger inzetten op economisch beleid. In de begroting 2014 is daarom aangegeven

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp, Muiden en omgeving hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Wim Zagt,

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Hoorn, 25 augustus 2009 MKB Hoorn constateert - Dat de gemeente Hoorn eind mei de aanslagen

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Algemeen Eind 2013 is de Stichting Federatie Ondernemersverengingen Goeree-Overflakkee (FOGO) opgericht, met als doel de belangen van

Nadere informatie

1. OSV is dé ondernemersvereniging voor Stichtse Vecht

1. OSV is dé ondernemersvereniging voor Stichtse Vecht Jaarbericht OSV Dit jaarbericht is een samenvatting van de activiteiten en resultaten van de OSV in 2016. Onze doelstelling is het ondernemerschap in Stichtse Vecht bevorderen. Onze toetssteen daarbij

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld

PARTNERPLAN. Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld PARTNERPLAN Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld Inhoudsopgave MKB Amsterdam... 3 De organisatie... 4 De activiteiten... 4 Waarom kiezen voor een partnerschap met MKB Amsterdam?... 5 De partnerschapsvormen...

Nadere informatie

KING Ondernemingspeiling

KING Ondernemingspeiling KING Ondernemingspeiling Vragenlijst versie december 0 Ondernemingspeiling op Waarstaatjegemeente.nl De vragen gaan over uw bedrijfslocatie in de gemeente XXX. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wat de IVW u allemaal oplevert De uitstekende ligging in de metropoolregio Amsterdam en de jarenlange ondernemerstraditie, dit gebied heeft al veel van zichzelf. Het zijn echter de mensen die actief

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Inleiding De raad heeft de regionaal economische agenda voor West-Friesland kaderstellend vastgesteld. De regionaal economische agenda vormt

Nadere informatie

Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke

Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke winkels en een bloeiende kenniseconomie. Met als decor:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 14 september 2010 Versie: 1.3 1 Aanleiding Tijdens de eerste Algemene Leden Vergadering op 8 juni 2010 hebben de leden van Ondernemersvereniging Katendrecht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr 2 februari 2016 Corr.nr. 2016-06377, ECP Nummer 11/2016 Zaaknr. 615942 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Programma Economie en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam - Partnerplan 2014-2015 MKB Rotterdam - 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden

Nadere informatie

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 Biz Plan 2016 BIZ Ondernemers Driebergen (BIZ 3B) Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 BIZ DRIEBERGEN (BIZ 3B) Versie april 2015 Activiteiten 2016 Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN

Starterswijzer Breda ORIËNTATIE MARKTONDERZOEK VERGUNNINGEN HUISVESTING BEDRIJFSVOERING ONDERSTEUNING NETWERKEN Starterswijzer Breda ORËNTAT MARKTONDRZOK VRGUNNNGN HUSVSTNG BDRJFSVORNG ONDRSTUNNG NTWRKN Ter introductie De heet nieuwe ondernemers van harte welkom. Starters geven een goede impuls aan de lokale en

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer Zaaknummer ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021 Voorstel 1. richtinggevende kaders en concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel vast te stellen,

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Welkom Ondernemersavond Gemeente Haaren. Mede mogelijk gemaakt door

Welkom Ondernemersavond Gemeente Haaren. Mede mogelijk gemaakt door Welkom Ondernemersavond Gemeente Haaren Mede mogelijk gemaakt door Programma 19:30 Welkomstpanel 20:00 Quiz highlights economie 20:45 De stappen naar een nieuw economisch actieplan 21:00 Aanvang netwerkborrel

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

SPEERPUNTEN NOTITIE ONDERNEMEND HOLLANDS KROON

SPEERPUNTEN NOTITIE ONDERNEMEND HOLLANDS KROON SPEERPUNTEN NOTITIE ONDERNEMEND HOLLANDS KROON VAN DE ONDERNEMERS FEDERATIE HOLLANDS KROON Inleiding De Ondernemers Federatie Hollands Koon (OFHK) is het samenwerkingsverband van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Evaluatie 10- puntenplan Zakelijk Heuvelrug: Waardevol ontwikkelen (juni 2015)

Evaluatie 10- puntenplan Zakelijk Heuvelrug: Waardevol ontwikkelen (juni 2015) Doel van dit document is een evaluatie van het 10- puntenplan door ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug. Het Proces In maart 2014 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden in de gemeente Utrechtse

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie