Beleidsnota Economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota 2014-2018. Economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg"

Transcriptie

1 Beleidsnota Economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg

2 INHOUD Inleiding Historie Profiel De vier pijlers van MKB LV Organisatie Communicatie Resultaten Toekomstperspectief Groeiagenda Speerpunten Jongeren ondernemend klaarstomen voor de arbeidsmarkt, een van de actiepunten van het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt. Colofon De Beleidsnota Economische groeiagenda van Leidschendam- Voorburg is een uitgave van MKB Leidschendam-Voorburg, regiopartner van MKB Nederland. Concept, eindredactie, vormgeving en productie: Wim Schoevers i.s.m. het bestuur van MKB LV. Fotografie: Wim Schoevers, Michel Groen, Charles Groeneveld, Ot Douwes, Gemeente Leidschendam-Voorburg e.a. Contact Secretariaat MKB LV Postbus AA Leidschendam T: F: Rabobank en ROC ID College: Kennispartners van MKB Leidschendam-Voorburg

3 INLEIDING Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken, leren en recreëren. Echter, een mooie stad kan niet zonder een economische motor, het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is van groot belang voor de inwoners. Bedrijven scheppen werk en inkomen en zorgen voor een levendige stad en centra. Daarnaast sponsoren ze in vele opzichten lokale initiatieven. Optimale en stimulerende randvoorwaarden om te kunnen ondernemen zijn daarvoor van cruciaal belang. Dat is nu precies de doelstelling van MKB Leidschendam-Voorburg: voortdurende aandacht en lobby voor een winstgevend ondernemingsklimaat, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht. Van acteur naar regisseur De fusiegemeente Leidschendam-Voorburg heeft sinds haar start op 1 januari 2002 op veel terreinen voor een impuls gezorgd. De lokale overheid heeft een stroom beleid en plannen in gang gezet, geheel afgestemd op karakter en omvang van de nieuwe gemeente. Ook het bedrijfsleven is niet achter gebleven met de oprichting (2004) en voorspoedige ontwikkeling van MKB Leidschendam-Voorburg (MKB LV) als belangrijke ontwikkelingen. De eerste jaren werden ingezet onder het motto Van inspraak tot participatie, waarmee een cultuuromslag werd beoogd van achteraf reageren op plannen naar proactief meedenken en meepraten bij de totstandkoming ervan. Aldus werd de basis gelegd voor constructieve samenwerking met het openbaar bestuur. Gaandeweg werd het motto verder aangescherpt tot: Van acteur naar regisseur. Dit houdt in, dat naast de participatie in plannen van de gemeente, MKB LV ook zelf initiatieven ontwikkelt om het ondernemingsklimaat voor de leden te verbeteren. HISTORIE MKB Leidschendam-Voorburg is evenals de gemeente een fusieproduct. In het jaar 2000 was een samenwerking ontstaan tussen de Leidschendamse Ondernemers Vereniging (LOV - in 1911 opgericht als Middenstandsvereniging De Hanze) en diverse winkeliers- en ondernemersverenigingen in Leidschendam en Stompwijk. Dit leidde tot het Ondernemers Platform Leidschendam. Na de gemeentelijke fusie werd besloten LOV en platform te laten opgaan in een krachtige koepelorganisatie MKB Leidschendam-Voorburg, waar zich ook de winkeliersverenigingen Oud-Voorburg en De Julianabaan bij aansloten. De winkeliers ondervonden al jaren problemen in de relatie met de gemeente als het ging om bouwplannen, vergunningen, regelgeving, werk in de openbare ruimte, belastingen, tarieven en leges, parkeerbeleid en bereikbaarheid. Voor sommige bedrijventerreinen lagen er zelfs plannen om deze om te vormen tot woonlocaties. Kortom, er bestond onduidelijkheid en onvrede over het gemeentebeleid ten aanzien van het bedrijfsleven. Door de krachtenbundeling kon men actief aan de slag met MKB Leidschendam-Voorburg heeft de afgelopen jaren een gerespecteerde positie opgebouwd als krachtige belangenbehartiger van en voor ondernemers in het middenen kleinbedrijf. Deze sector van het bedrijfsleven neemt van het totaal aan actieve ingeschreven ondernemingen ca. 90 procent voor haar rekening en biedt aan ongeveer mensen werkgelegenheid. Meer dan 70 procent daarvan werkt in de sectoren detailhandel, horeca en dienstverlening op zakelijk-, zorg- en maatschappelijk gebied. De sector dienstverlening kent een groeiend aantal ZZP ers (2014: ca )

4 belangenbehartiging ten behoeve van winkeliers en alle overige mkb-ondernemers. Met het oog op de kansen en bedreigingen van ondernemers in de sector land- en tuinbouw/veeteelt in het landelijk gebied - de helft van het grondoppervlak van Leidschendam-Voorburg - ontstond begin 2011 een aparte sectie MKB LV Stompwijk uit de leden ter plaatse. Structuurvisie gemeente Grote behoefte bestond aan een visie op de economie van onze stad en op de detailhandel. Daarvoor moet je allereerst weten wat voor stad je eigenlijk wilt zijn. En wat voor plaats je daarin toedicht voor het bedrijfsleven. Antwoord daarop geeft de Structuurvisie - Ruimte voor Wensen 2040 / herijking 2012 van de gemeente, tot stand gekomen met inbreng van een groot aantal stakeholders waaronder MKB LV. Daarin wordt aangegeven hoe de beschikbare - schaarse - ruimte in de komende jaren het beste ingezet kan worden ten behoeve van wonen, werken, verkeer & vervoer, winkelen, sport en recreatie. PROFIEL MKB Leidschendam-Voorburg waakt over de economische belangen van onze stad en telt ongeveer 600 bedrijven als lid. Zij vormen de representant van de lokale economie, die zich op hoofdlijnen kenmerkt door detailhandel in vier onderscheidende kernwinkelgebieden handel & industrie op bedrijventerreinen agricultuur in landelijk gebied w.o. Stompwijk dienstverlening in met name woonwijken. MISSIE - waar staan we voor? a) verbeteren van de (concurrentie)positie van onze leden door in samenwerking met de gemeente voorwaarden te scheppen voor een winstgevend ondernemingsklimaat, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht b) een platform te zijn voor toekomstgerichte ondernemers met belangstelling voor kennisuitwisseling en business-to-business netwerken. VISIE - waar gaan we voor? Ondernemend samen werken aan een mkb-vriendelijk Leidschendam-Voorburg, toplocatie in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. STRATEGIE - hoe willen we dat bereiken? Consequent optreden als zakenpartner van onze leden in de behartiging van hun belangen richting instanties die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering en het bedrijfsresultaat van het midden- en kleinbedrijf. Daartoe is beleid opgesteld en zijn actieprogramma s ontwikkeld op vele beleidsterreinen en onderwerpen. Dat vraagt niet alleen om een actieve en invloedrijke houding van het bestuur van MKB LV, maar ook om actieve en inhoudelijke deelname. Om dit te bewerkstelligen beschikt het bestuur van MKB LV over een professioneel secretariaat en bureaumanagement. MKB LV-bestuurders hebben de regie over alle projecten. Dat houdt in gezamenlijk en gedreven - vanuit het Verkiezingsmanifest en vanuit actuele ontwikkelingen - binnen de vastgestelde beleidsterreinen een agenda van projecten opzetten, deze opvolgen en tot resultaten brengen.

5 Ten behoeve van de collectieve belangenbeharting staan ook de expertise en organisaties van MKB Nederland, Kamer van Koophandel, Horeca Nederland, LTO Nederland en Detailhandel Nederland ter beschikking. Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt Met grotere werkgevers, Kamer van Koophandel, onderwijs, gemeente en UWV Werkbedrijf werkt MKB LV samen in het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt aan een beter sociaal-economisch klimaat in Leidschendam- Voorburg. Doel is om banen te creëren, meer mensen aan het werk te helpen en het leren en ondernemen te stimuleren. Naast de collectieve belangenbeharting biedt MKB LV haar leden ook een platform om collega-ondernemers te ontmoeten. Hiertoe wordt samengewerkt met bestaande netwerken, zoals: Vlietsteden Ondernemers Club (VOC) Leidschendamse Business Club (LBC) Kennisuitwisseling vormt de drijfveer achter samenwerking met partners als Rabobank, ROC ID College en partijen in het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. DE VIER PIJLERS VAN MKB LV MKB LV Bereikt MKB LV is dé belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Leidschendam-Voorburg. Met de pijler Bereikt doelen wij op onze lobbyresultaten. Het mbk in Leidschendam-Voorburg profiteert van de resultaten van onze lokale en regionale lobbyinzet. De centrale lobbythema s in 2014/2018 richten zich op: verminderen regeldruk, versterking detailhandel, modernisering bedrijventerreinen, verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, arbeidsmarkt en verkeer en vervoer. MKB LV Informeert Onze leden zijn als eerste op de hoogte van ontwikkelingen op alle relevante ondernemersthema s en ontvangen concrete tools en tips waar ze direct mee uit de voeten kunnen. Wij communiceren deze informatie via onze e-nieuwsbrief en de website. MKB LV Ontmoet Onze leden profiteren van het uitgebreide netwerk van beslissers uit politiek en bedrijfsleven en de vele bijeenkomsten die MKB LV te bieden heeft. MKB LV ontwikkelt initiatieven voor haar leden, zodat zij beter kunnen functioneren. Zo worden er regelmatig informatieen netwerkbijeenkomsten georganiseerd. MKB LV Ondersteunt Onze leden kunnen gebruik maken van de dienstverlening en relevante kortingen die MKB LV (mede in samenwerking met MKB Nederland* en partners) aanbiedt. Kijk voor actueel nieuws, informatie en achtergronden op:

6 *) Koninklijke Vereniging MKB-Nederland MKB LV is lokale partner van MKB Nederland. MKB NL is de grootste ondernemersorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt 120 brancheorganisaties, 250 lokale ondernemersverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. Samen goed voor ruim bedrijven. MKB NL bestaat sinds 1995, maar haar eerste voorganger is van Actief op Europees en landelijk niveau, in steden en regio s kent MKB NL de clusters: zakelijke dienstverlening, detailhandel, zorg en publieke dienstverlening, industrie & bouw en vrije tijd & zakelijke gastvrijheid. Bestuursleden van MKB LV hebben toegang tot de besloten regiosite van Sharepoint, waar informatie over lobby, regio en verenigingsmanagement te verkrijgen is. Ook staan inhoudsdeskundigen op voornoemde thema s ter beschikking. Via de regiosite worden ook diensten door derden aangeboden. Individuele leden van MKB LV kunnen met een korting van 100 euro lid worden MKB Nederland en direct van deze diensten en ondersteuning profiteren. Het MKB LV-team met v.l.n.r. Wim Schoevers, Wang Choy, Hein Athmer, Arjan van Delden, Hilde Vogelzang, Inge Koot en Benedikte Zijlstra. Niet op de foto: Bert Kunst en Jean Luc Baeriswyl (foto: Michel Groen). ORGANISATIE MKB LV is een vereniging en kent dus leden. Om een krachtig platform te vormen met meer ledenvoordeel is bij de oprichting besloten ook collectieve leden toe te laten. Dit zijn ondernemersverenigingen die als organisatie lid zijn, waarbij de daarbij aangesloten ondernemers naast algemene belangenbehartiging een beperkt pakket aan diensten ter beschikking staat. Onderstaande ondernemersorganisaties zijn collectief lid van MKB LV: * Vereniging Winkelcentrum Leidsenhage * Ondernemersvereniging Leidschendam Damcentrum / Stichting Promotie Leidschendam Damcentrum * Ondernemingsvereniging De Julianabaan * Stichting Ondernemersvereniging Historisch Voorburg Uit de leden is een bestuur gekozen, waarvan de samenstelling per juli 2014 is: - (voorzitter) vacature - Benedikte Zijlstra vice-voorzitter - Wang Choy - secretaris - Bert Kunst penningmeester - Hilde Vogelzang - Arjan van Delden - Hein Athmer - Inge Koot - Jean Luc Baeriswyl - Ursula van der Voort (MKB LV Stompwijk) De eerste drie vermelde personen vormen het dagelijks bestuur. De projecten worden behandeld door bestuursleden binnen de volgende portefeuilleverdeling (zie schema hiernaast): * Economische zaken en Ondernemersklimaat (Wang Choy) * Regelgeving, Vergunningen, Bestemmingsplannen, Veiligheid (Arjan van Delden) * Ruimtelijke ontwikkeling (Benedikte Zijlstra) * Bereikbaarheid (Hein Athmer) * Onderwijs en Arbeidsmarkt (Hilde Vogelzang) * Platform EO&A (Jean Luc Baeriswyl)

7 Daarnaast zijn er twee portefeuilles gericht op ledencontacten en ledenwerving: * Communicatie & Promotie (Inge Koot) * Ledenservice en -werving (Hein Atmer) Ondersteuning wordt geleverd door: - Wim Schoevers beleidsvoorbereiding en projectondersteuning (bureau) - Ron Knipscheer - secretariaat - Jos Zuijdwijk financiële administratie MKB LV Business Award Jaarlijks kent MKB LV een Business Award toe aan de persoon of groepering in het publieke domein die zich extra onderscheiden heeft als het gaat om het bevorderen van het ondernemersklimaat in Leidschendam-Voorburg. Kab Ondernemersprijs De Kracht van Samen Ondernemen wordt aangemoedigd door jaarlijks de Kab Ondernemersprijs toe te kennen voor samenwerking tussen ondernemers in breedste zin van het woord. COMMUNICATIE Ook bij MKB LV is goede communicatie cruciaal voor het welslagen van de doelstellingen van de organisatie. Wij maken van een aantal mogelijkheden gebruik: * Minimaal één keer per jaar een Algemene ledenvergadering. * Twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst om ondernemers de gelegenheid te geven elkaar in een aangename sfeer te ontmoeten. * Kleinschalige kennisdeelsessies in de vorm van een ondernemersontbijt of -lunch. * Maandelijks verschijnt de digitale nieuwsbrief e-actueel, waarin wij de leden op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. * Informatie wordt ook verspreid via website nl en uiteraard kan iedereen via deze website reageren op ontwikkelingen. * MKB LV zijn altijd direct aanspreekbaar ten behoeve van vragen en advies. Gastspreker Ellen de Lange-Ros van Faxion liet tijdens een netwerkbijeenkomst zien hoe je met gerichte inzet van on-line media in de huidige 24/7-maatschappij verrassende resultaten kan boeken.

8 RESULTATEN (selectie) Vanuit de pijler Bereikt heeft de lobbyinzet van MKB LV zich in de eerste tien jaar van haar bestaan vertaald in resultaten dan wel medespeler zijn op de volgende onderwerpen: * Afschaffing precario op evenementen voor ondernemersverenigingen * Parkeerbeleid met gebiedsgebonden oplossingen * Geen betaald parkeren voor winkelpubliek in nieuwe Damcentrum (2008) * Parkeerbeleid (gratis parkeren) * Onderzoek naar administratieve lasten * Verbetering gemeentelijk aanbestedingsbeleid * Verbetering lokale bewegwijzering (initiatief MKB LV - foto >) * Gebiedsvisie Stompwijk * Bestemmingsplannen (o.m. Landelijk Gebied, Oud-Voorburg, L dam Centrum) * Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2014 (en herijking 2012) * Herontwikkeling Leidschendam Centrum * Oud Voorburg OV-knoop * Detailhandelsvisie 2013 * Zondagsopenstelling winkels * Ondernemersfonds / reclamefonds * Weekmarktbeleid * Behoud theater Camuz (Het Veur Theater) * Herontwikkeling Leidsenhage * Verkeers- en Vervoersplan (en herijking 2014) * Digitaal horecaloket * Verlaging precariolasten terrassen (foto >) * Openstelling terrassen ook voor april en na september * Bereikbaarheid Stompwijk - o.m. aanleg ontsluitingsweg tuinbouwcluster * Passantenhaven Sluis Leidschendam en aanlegsteigers langs de Vliet * Projecten uit het Platform EO&A, waaronder Congres Innovatie in de Detailhandel (foto >), Congres Kracht van Sociaal Ondernemen, Beursvloer aan de Vliet (matching ondernemers/welzijnsorganisaties), Promotie Toerisme & Recreatie, Ambassadeursnetwerk Werkgevers Servicepunt

9 TOEKOMSTPERSPECTIEF Een economische groeiagenda voor Leidschendam-Voorburg Zonder bloeiend bedrijfsleven geen aantrekkelijke stad om in te wonen, werken, leren en recreëren. Het bedrijfsleven is van groot belang voor de gemeente. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige stad en centra en sponsoren in vele opzichten lokale initiatieven. Versterking van de economie vraagt bovenal (nieuw) ondernemerschap en groei. Alleen ondernemerschap kan oplossingen bedenken, innovaties losmaken en zo bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en een leefbare samenleving. Het bedrijfsleven staat daarvoor aan de lat en moet daartoe de mogelijkheden worden geboden én uitgedaagd. Ondernemers moeten op de overheid kunnen rekenen in tijden van crisis, ook lokaal. Regulier overleg tussen gemeente en het lokale bedrijfsleven is hiertoe noodzakelijk, maar niet voldoende. Ondernemers hebben een gemeente nodig met een sterke economische agenda om groei te stimuleren en het tij te keren en onnodige belemmeringen weg te nemen of te voorkomen. Coalitieakkoord In het coalitieakkoord Luisteren en doen, samen werkend speelt de gemeente op veel van de wensen uit de MKB LV groeiagenda in. Wij hebben voor dit programma dankbaar gebruik gemaakt van input uit de samenleving. Verder stelt het college: Wij kiezen de komende vier jaar heel nadrukkelijk voor een open bestuursstijl. Wij willen aan het roer staan van een moderne overheid, die regisseert, stimuleert en faciliteert. Die gericht is op het creëren van optimale omstandigheden voor haar inwoners, instellingen en bedrijven. Die mogelijkheden ziet, aanjaagt, partijen met elkaar verbindt en waar nodig begeleidt. Die letterlijk en figuurlijk ruimte biedt aan inwoners, instellingen en bedrijven. En ook: Wij willen de komende jaren inzetten op de opgaven die het karakter van de gemeente versterken: wij willen onze groene woon- en werkgemeente, de lokale economie en de (regionale) bereikbaarheid verder ontwikkelen. Dit doen wij financieel Gevelrenovatie met financiële ondersteuning door de gemeente: wethouder van Economische zaken Heleen Mijdam in gesprek met betrokken ondernemers in Leidschendam Centrum. Net zoals bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010 heeft MKB LV de wensen van het bedrijfsleven voor neergelegd in een Verkiezingsmanifest. Deze lokale groeiagenda onder de titel Leidschendam-Voorburg - meer dan mooi alleen kent als hoofdpunten: 1. Behoud investeringsruimte voor bouw en woningmarkt 2. Houd lokale lasten voor het bedrijfsleven in toom 3. Winkelleegstand terugdringen en vermijden 4. Houd stad en land bereikbaar 5. Duurzaam en verantwoord faciliteren 6. Verminder lokale regeldruk en verbeter de dienstverlening 7. Arbeidsmarkt effectief ondersteunen 8. Decentralisaties in de zorg 9. Besteed uit en besteed mkb-vriendelijk aan 10. Veilig ondernemen Dit is ons kompas voor de komende jaren.

10 verantwoord, duurzaam en toekomstgericht. De omvangrijke extra taken op het gebied van zorg en onderwijs kunnen rekenen op onze onverdeelde aandacht en energie. Daarnaast komt er een extra impuls voor activiteiten om de lokale economie te versterken en willen wij investeren in recreatie en toerisme. Dankzij voortdurende en consistente lobby van MKB LV is tien jaar na haar oprichting en drie raads-/collegeperiodes verder ECONOMIE verankerd in de agenda van het stadsbestuur. GROEIAGENDA Voldoende aanknopingspunten om verder te gaan op de ingeslagen weg van constructief en ondernemend samenwerken aan een mkb-vriendelijke gemeente. Daarbij richt MKB LV zich voor de komende vier jaar op realisatie van respectievelijk aandacht voor de volgende onderwerpen: Gemeentelijk belastingen en heffingen - Toeristenbelasting inzetten voor promotie Recreatie & Toerisme - Precariobelasting herzien voor zowel bedrijven als evenementen - Startersvrijstelling van OZB voor eerste jaar Winkelleegstand - Detailhandelsvisie uitwerken in Detailhandelsoverleg - Ontwikkeling Leidsenhage + transfer winkels naar andere kernwinkelgebieden - Verruiming winkeltijden - Centrummanagement tbv 3 winkelgebieden (coalitie-afspraak) Impulsen voor de economie: Herontwikkeling Winkelcentrum Leidsenhage tot belevingsparadijs. Verkeer en Vervoer - Blijvend geen betaald parkeren in de gehele gemeente - Duidelijke parkeerroutes - Extra oeververbindingen over de Vliet - Ontsluiting Stompwijk - Reconstructie Stompwijkseweg en aanleg Verbindingsweg (coalitie-afspraak) Milieu en ruimte - Modernisering bedrijventerreinen/kantoor-locaties - Gericht afvalbeleid voor ondernemingen - Groen en Vliet als toeristische trekpleister en gangmaker vrijetijdseconomie - Actieprogramma recreatie en toerisme (coalitie-afspraak) - Fietsverbindingen buitengebied - Stadspromotie (coalitie-afspraak) - Aanlegmogelijkheden pleziervaart langs Vliet (coalitie-afspraak) Lokale regeldruk - Ruim overbodige formulieren, vergunningen en regels op, en verbeter de service en concentreer inspecties op de werkelijke risico s en structurele overtreders. - Eén betrouwbaar basisinformatiesysteem dat aansluit op een elektronisch ondernemersdossier op de gemeentewebsite - Eenvoudige, reguliere Omgevingsvergunningen sneller

11 afgegeven door adviseurs van diverse afdelingen te laten samenwerken; flitsvergunning - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in plaats van Welstandscommissie - Ondernemersloket zowel fysiek als op de website - Verbetering digitale dienstverlening (coalitie-afspraak) - Accountmanager tbv dienstverlening ondernemers (coalitieafspraak) - Acquisiteur voor aantrekken bedrijven (coalitie-afspraak) Arbeidsmarkt en re-integratie - Werkgeversservicepunt - Stimuleringssubsidie indienstnemen jongeren Veilig ondernemen - Voortzetting en uitbreiding KVO - Ondernemersmeldpunt + vereenvoudigde aangifte voor ondernemers SPEERPUNTEN Invoering Detailhandelsoverleg Vermindering regelgeving / verlaging lasten ondernemers Toekomstbestendig maken bedrijventerreinen Ontsluiting Stompwijk - Reconstructie Stompwijkseweg en aanleg Verbindingsweg (coalitie-afspraak) Promotie Recreatie en Toerisme (city-promotie) Voor de korte termijn gaat prioriteit uit naar de volgende onderwerpen: Impulsen voor de economie: Promotie van recreatie en toerisme.

12

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam - Partnerplan 2014-2015 MKB Rotterdam - 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden

Nadere informatie

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda AANBEVELINGEN AAN POLITIEKE PARTIJEN IN DE ZEVEN GEMEENTEN IN DE REGIO STEDENDRIEHOEK 1 Geachte (kandidaat) leden van de gemeenteraden

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Economische visie Nieuw-West

Economische visie Nieuw-West Economische visie Nieuw-West Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West Inhoud 1 Inleiding -4-4.3.6 Actielijnen samengevat 1.1 Een economische visie voor Nieuw- West 5 Arbeidsmarkt en scholing -- 28 4 --

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018

Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 Actieprogramma Den Haag Winkelstad 2015-2018 9 februari 2015 Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Economie 2 Inhoud Inleiding......3 1. Ambitie [WAT WILLEN WE EN WAAROM?]...4 1.1. Den Haag

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een sterk bedrijfs leven voor een sterke gemeente Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente Gemeenteraadsverkiezingen 2014 VNO-NCW en MKB-Nederland Maart 2013 Een

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht 2013 2015

Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht 2013 2015 Visie, Missie & Doelstellingen MKB-Utrecht 2013 2015 www.mkbutrecht.nl conceptversie: 0.4 INHOUD Bouwen, Verbinden en Informeren... 3 Werkgebied... 4 Visie op de regio... 5 Vestigingsklimaat... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie