'De kassa's werkten niet meer'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'De kassa's werkten niet meer'"

Transcriptie

1 M 'De kassa's werkten niet meer' Economische schade van stroomstoringen in het MKB Ruud Hoevenagel Zoetermeer, 22 mei 2006

2 Economische schade van stroomstoringen in het MKB Van de MKB-ondernemers die in 2005 een stroomstoring hebben meegemaakt, zegt 37% hierdoor bedrijfsschade te hebben ondervonden. Wanneer gekeken wordt naar alle MKB-ondernemers in Nederland gaat het om 11%. De ondervonden schade wordt door henzelf geschat op 549 euro per stroomstoring. Geaggregeerd over alle MKBbedrijven in Nederland resulteert dit in een gezamenlijke schadepost van 135 miljoen euro in Hiervan is 38% afkomstig van de groot- en detailhandel, 24% van de zakelijke en 19% van de industrie. Haaksbergen In het laatste weekend van november 2005 knapte door hevige sneeuwval bij Haaksbergen een hoogspanningslijn van Essent. Ongeveer huishoudens en bedrijven zaten 30 tot 60 uur zonder stroom. Volgens de Kamer van Koophandel, die optreedt als belangenbehartiger van de getroffen bedrijven, zijn er 130 bedrijven die in totaal 1,3 miljoen euro schade claimen bij Essent. Toch betaalt Essent de bedrijven in Haaksbergen niet uit. De netbeheerder baseert zich in de afwijzing op een onderzoek van KEMA. Dit onderzoeksbureau concludeerde dat de extreme weersomstandigheden de oorzaak zijn geweest van de stroomstoring en dat Essent niets te verwijten valt. Bedrijven moeten bij dit soort situaties zelf voor noodstroom zorgen, zo staat in de energiecontracten te lezen. Het blijft voor de getroffen bedrijven dan ook bij een eenmalige standaardcompensatie van 910 euro. 1 Qua omvang is de stroomstoring in Haaksbergen nog uniek in Nederland. In ons land vinden wel veel kleine stroomstoringen plaats. In 2005 lag het aantal storingen in Nederland op , terwijl het in 2004 ging om storingen. 2 Dit komt neer op gemiddeld 45 stroomstoringen per dag. De meeste storingen vinden plaats in het laagspanningsnet: 87%. Het gemiddelde aantal klanten dat hierdoor getroffen wordt is echter klein: 15. Het hoogspanningsnet had in storingen, maar het aantal getroffen klanten per storing was In totaal hebben in 2004 ongeveer 2,3 miljoen huishoudens en bedrijven te maken gehad met een stroomstoring. 1 Gelukkig zijn er ook positieve gevolgen van stroomstoringen te onderkennen. Zo blijkt de stroomuitval in Haaksbergen een geboortegolfje tot gevolg te hebben. In het Leids Dagblad van 20 april 2006 stond te lezen: 'Een plaatselijke verloskundige kan er geen andere conclusie aan verbinden. Het geboortegolfje dat in augustus in het Overijsselse Haaksbergen aanstaande is, moet een direct gevolg zijn van de stroomstoring die het dorp eind november vorig jaar trof. Normaal zijn er in de zomermaand twee, hooguit drie bevallingen, maar dit jaar zijn in het weekend van 18 tot en met 20 augustus maar liefst acht Haaksbergse vrouwen uitgerekend.' 2 De meest recente officiële cijfers hebben betrekking op het jaar 2004 en zijn te vinden in de publicatie Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland in 2004 (KEMA, 2005). Door EnergieNed zijn recent in de media enkele cijfers over 2005 vermeld. 2

3 29% MKB ervaart stroomstoringen in In de 22e meting van het MKB-Beleidspanel 1 zijn aan de panelleden enkele vragen gesteld over het aantal stroomstoringen in 2005 waarmee men te maken heeft gehad en de geleden economische schade. Vervolgens is ingegaan op twee manieren om de bedrijfsafhankelijkheid van stroom te reduceren: de aanwezigheid van noodaggregaten en zich laten verzekeren tegen de economische schade van stroomstoringen. Aan de ondernemers in het MKB-Beleidspanel is allereerst gevraagd of zij in 2005 te maken hebben gehad met één of meer stroomstoringen. In figuur 1 is te zien dat een minderheid van de ondernemers in 2005 aangeeft te maken hebben gehad met één of meer stroomstoringen: 29%. 2 figuur 1 Aantal ondernemers die te maken hebben gehad met stroomstoringen in 2005: MKB (procentueel; herwogen) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% MKB Noorden Zuiden Oosten Overige Westen Grote Steden geen 1 of meer Bron: MKB-Beleidspanel, Een onderverdeling naar de zogenaamde Nielsen-regio's in Nederland laat zien dat MKB-ondernemers die in het westen, buiten de grote steden, gevestigd zijn, in 2005 de meeste stroomstoringen hebben ervaren: 34%. dit resulteert in 135 miljoen euro bedrijfsschade Ondernemers kunnen met hun bedrijf op verschillende manieren economische schade oplopen door stroomstoringen. Gedacht kan worden aan omzetverlies (klanten gaan weg), aan extra werk (herstel schade), aan materiële schade (producten die bederven), aan alarmsystemen die niet meer werken en aan extra investeringen om de stroomvoorziening in dit soort situaties te garanderen (aanschaf noodaggregaten). Of zoals één van 1 Het MKB-Beleidspanel loopt sinds 1999 en wordt drie keer per jaar telefonisch onder ongeveer ondernemers in het MKB afgenomen. Een veelheid aan onderwerpen is in de 22 metingen aan de orde gekomen. Het panel wordt gefinancierd door het Ministerie van EZ. 2 De gegeven antwoorden van de panelleden zijn herwogen op basis van het aantal werkzame personen en op basis van de sector waartoe het panellid behoort. 3

4 de panelleden in een toelichting aangaf: 'de kassa's werkten niet meer, en dan kan je de winkel wel dichtdoen.' 1 Van de MKB-ondernemers die een stroomstoring hebben meegemaakt in 2005, zegt 37% daarbij economische schade te hebben ondervonden. Wanneer gekeken wordt naar alle MKB-ondernemers in Nederland gaat het om 11%. Met andere woorden, één op de tien MKB'ers heeft in 2005 bedrijfsschade opgelopen doordat de stroom uitviel. In figuur 2 is de gemiddelde economische schade weergegeven - per stroomstoring - van de bedrijven die te maken hebben gehad met één of meer stroomstoringen. De ondernemers die aangaven geen schade te hebben geleden, zijn bij het berekenen van de gemiddelde schade op 0 gezet. figuur 2 Gemiddelde economische schade per stroomstoring in het MKB in 2005 (euro; herwogen) MKB Industrie Bouw Handel Logies Vervoer Financiële Zakelijke Overige Bron: MKB-Beleidspanel, Uit figuur 2 blijkt dat de bedrijfsschade die ondernemers in het MKB in per stroomstoring - hebben geleden, door henzelf wordt geschat op gemiddeld 549 euro. De schade verschilt duidelijk per sector: industriële ondernemers zeggen gemiddeld euro schade te hebben geleden tegen 86 euro schade in de overige. Geaggregeerd over alle MKB-bedrijven in Nederland - hierbij rekening houdend met het feit dat de meerderheid van de ondernemers geen stroomstoring heeft ondervonden en daardoor ook geen bedrijfsschade heeft opgelopen - resulteert dit in een gezamenlijke schadepost voor het MKB in 2005 van 135 miljoen euro. Hiervan is 38% afkomstig van de groot- en detailhandel, 24% van de zakelijke en 19% van de industrie. Dit bedrag staat in schril contrast met de compensatiebetalingen die de netbeheerders volgens de wet moeten uitkeren. In totaal hebben de netbeheerders aan gedupeerde 1 In de bijlage staan de vragen vermeld uit het MKB-Beleidspanel. 4

5 huishoudens en bedrijven in ,4 miljoen euro uitgekeerd, in ,4 miljoen euro en in ,8 miljoen euro (jaarverslag DTe, 2004). 13% MKB heeft een noodaggregaat Ondernemers in het MKB kunnen eigenlijk maar op één manier hun afhankelijkheid van stroom verminderen, namelijk door noodaggregaten aan te schaffen die bij een eventuele stroomstoring geactiveerd kunnen worden. Immers, aansprakelijkheid van de netbeheerder ten opzichte van zakelijke verbruikers is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld. Dat is vastgelegd in de algemene leveringsvoorwaarden van netbeheerders. Onder de Elektriciteitswet 1998 heeft de netbeheerder een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. figuur 3 Penetratiegraad van noodaggregaten in het MKB (procentueel; herwogen) MKB Industrie Bouw Handel Logies Vervoer Financiële Zakelijke Overige aanwezig binnen 2 jaar afwezig Bron: MKB-Beleidspanel, Figuur 3 geeft de penetratiegraad van noodaggregaten in het MKB weer. Anno 2006 beschikt 13% van de ondernemers in het MKB over een noodaggregaat en is 4% van de ondernemers van plan om een dergelijk apparaat binnen twee jaar aan te schaffen. De overgrote meerderheid van de ondernemers in het MKB heeft zich dus nog niet gewapend tegen een eventuele stroomstoring. Wanneer gekeken wordt naar de verschillende sectoren in het MKB, blijken in de bouw en het vervoer de meeste noodaggregaten voor te komen. In de overige sectoren ligt de penetratiegraad rond de 10%. Nadere analyse laat zien dat de grootte van het bedrijf positief gecorreleerd is met de aanwezigheid van een noodaggregaat: 17% voor bedrijven met 2 tot 5 werkzame personen en 25% voor bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen. Van de MKB-ondernemers die in 2005 te maken hebben gehad met één of meer stroomstoringen beschikt 20% over een noodaggregaat (of is van plan dit binnen twee jaar aan te schaffen), terwijl dit percentage voor de overige ondernemers op 16% ligt. Het verschil is statistisch significant (en gaat ook op wanneer de bouwsector en het vervoer buiten de analyse worden gehouden). Met andere woorden: het lijkt erop dat on- 5

6 dernemers min of meer 'wakkergeschud' moeten worden om tot aanschaf van een noodaggregaat over te gaan. 17% MKB heeft zich verzekerd Ondernemers kunnen zich verzekeren tegen de bedrijfsschade die een stroomstoring met zich mee kan brengen. Zo bieden energieleverancier Nuon en Centraal Beheer Achmea MKB-ondernemers die klant van Nuon zijn een zogenaamde stroomschadeverzekering aan. Met de verzekering krijgt een ondernemer vanaf 6,50 euro premie per maand na twee uur storing een vast bedrag per uur uitgekeerd. Dit kan oplopen tot 500 euro per uur stroomuitval, ongeacht de daadwerkelijke schade. figuur 4 Aantal ondernemers dat is verzekerd tegen stroomstoringen (procentueel; herwogen) MKB Industrie Bouw Handel Logies Vervoer Financiële Zakelijke Overige verzekerd gaat zich verzekeren niet verzekerd Bron: MKB-Beleidspanel, Uit figuur 4 blijkt dat 11% van alle MKB-ondernemers aangeeft zich te hebben verzekerd tegen de nadelige gevolgen van een stroomstoring, en 6% zegt dat binnen twee jaar van plan te zijn. Wat opvalt, is het relatief hoge percentage ondernemers die werkzaam zijn in de logiessector en zich hebben verzekerd tegen een stroomstoring: 25%. In de bouw is daarentegen slechts 2% verzekerd. Deze verschillen zijn een logisch gevolg van de verschillen in bedrijfsprocessen in deze sectoren. 78% MKB niet gewapend tegen stroomuitval Wanneer de gegevens over de aanwezigheid van een noodaggregaat gecombineerd worden met de gegevens over het verzekerd zijn tegen de economische gevolgen van een stroomstoring, dan blijkt 78% van de MKB-ondernemers op dit moment noch het één noch het ander te hebben geregeld. Deze ondernemers hebben zich dus niet gewapend tegen de mogelijkheid dat een stroomstoring hun bedrijf treft. 6

7 figuur 5 Aantal ondernemers die gewapend zijn tegen stroomuitval (procentueel; herwogen) MKB Industrie Bouw Handel Logies Vervoer Financiële Zakelijke Overige gewapend niets gedaan Bron: MKB-Beleidspanel, Uit figuur 5 blijkt dat de logiessector zich het best gewapend heeft tegen de mogelijke negatieve gevolgen van een stroomstoring. Wanneer de twee groepen MKB-ondernemers (gewapend versus niets gedaan) afgezet worden tegen de grootte van het bedrijf zien we dat 22% van de bedrijven zonder personeel zich verzekerd heeft of beschikt over een noodaggregaat, tegen 47% van de MKB-bedrijven met 50 of meer werknemers in dienst. Ook het feit dat men in 2005 te maken heeft gehad met een stroomstoring is significant positief gecorreleerd met het treffen van maatregelen om de mogelijke overlast te verzachten. De verwachte schade stroomstoring van 5 uur: 1250 Aan de ondernemers die aangaven dat hun bedrijf in 2005 door geen enkele stroomstoring was getroffen, en aan de ondernemers die aangaven in 2005 geen economische schade te hebben ondervonden van één of meer stroomstoringen, is tot slot een fictief voorbeeld voorgelegd, namelijk: een mogelijke stroomstoring die 5 uur duurt, en overdag op een werkdag plaatsvindt. Gevraagd werd of men verwachtte in een dergelijke situatie schade te zullen ondervinden met het bedrijf. Van de ondervraagde MKB-ondernemers verwacht 62% in een dergelijk geval economische schade op te lopen. Wanneer gekeken wordt naar de verschillende sectoren, blijkt dat ondernemers in de bouw en in het vervoer het meest optimistisch zijn: in de bouw denkt 39% schade op te lopen en in het vervoer 50%. De ondernemers in de overige (78%), handel (74%), industrie (73%) en horeca (71%) zijn duidelijk minder optimistisch gestemd. 7

8 figuur 6 Gemiddeld verwachte bedrijfsschade van een 5 uur durende stroomstoring, overdag, doordeweeks (5%-trimmed gemiddelden, herwogen) MKB Industrie Bouw Handel Logies Vervoer Financiële Zakelijke Overige hypothetische schade gerealiseerde schade Bron: MKB-Beleidspanel, In figuur 6 is de gemiddelde verwachte bedrijfsschade weergegeven van een hypothetische stroomstoring van 5 uur doordeweeks en overdag. De ondernemers die aangaven in een dergelijke hypothetische situatie geen schade te ondervinden zijn bij de berekening op 0 gezet. 1 Uit figuur 6 komt naar voren dat de verwachting ten aanzien van de mogelijke schade van een stroomstoring van 5 uur gemiddeld in het MKB op iets meer dan 1250 euro ligt. De ondernemers in de industrie, handel en financiële zijn het meest negatief gestemd. In de bouw en de overige wordt de schade geraamd op ongeveer 500 euro. Deze bedragen zijn een stuk hoger dan de geleden schade in In de figuur zijn hiertoe per sector de kolommen afkomstig uit figuur 2 ernaast gezet. Nu zijn beide gemiddelde bedragen niet één-op-één vergelijkbaar. In figuur 6 gaat het om de schade van een stroomstoring van minimaal 5 uur, doordeweeks, overdag, terwijl de bedragen in figuur 2 een samenvoeging zijn van allerlei stroomstoringen, kort en lang door elkaar. Hypothetisch maatschappelijk verlies: 230 miljoen euro Het hypothetische tijdstip van een 5 uur durende stroomstoring is niet zomaar gekozen. Immers, netbeheerders zijn in een dergelijk geval verplicht om gedupeerde bedrijven 910 euro compensatie uit te keren. Met andere woorden: wanneer het (doem)scenario in de vraagstelling werkelijkheid wordt: (stel) alle MKB-bedrijven in Nederland krijgen in 1 De gemiddelde bedragen in figuur 6 zijn zogenaamde 5%-trimmed gemiddelden. Dit houdt in dat bij de berekening van de gemiddelde schade de hoogste en de laagste 5% opgegeven waarden erbuiten zijn gelaten. Het gemiddelde bedrag wordt hierdoor robuuster van aard. Deze procedure wordt vaak toegepast bij vragen over hypothetische bedragen omdat veel ondernemers hiermee moeilijkheden hebben en daardoor soms heel hoge of lage bedragen laten noteren. 8

9 de tweede helft van 2006 te maken met een 5 uur durende stroomstoring, doordeweeks en overdag, en uitgaande van de gemiddelde bedragen uit figuur 6, zou deze situatie leiden tot een maatschappelijk verlies van 230 miljoen euro: 711 miljoen verwachte schade minus 481 miljoen compensatiebetalingen van de netbeheerders. 9

10 De vragenlijst (bijlage) Vraag 1: Heeft uw vestiging vorig jaar - in te maken gehad met stroomstoringen? (Als Vraag 1 is groter dan 1 dan door naar Vraag 8) Vraag 2: Hoe vaak heeft uw vestiging in 2005 te maken gehad met een stroomstoring? 1: één keer 2: twee keer 3: drie of vier keer 4: meer dan vier keer 5: weet niet 6: wil niet zeggen Vraag 3: Heeft de vestiging door deze stroomstoring(en) economische schade opgelopen? [Denk hierbij aan omzetverlies, klanten die wegblijven, bedorven producten, etc.] (Als Vraag 3 is groter dan 1 dan door naar Vraag 8) Vraag 4: Kunt u een schatting geven van de geleden economische schade? [Het gaat om ALLE stroomstoringen samen in 2005 van ALLEEN deze vestiging.] Vraag 5: Om u te helpen noem ik een aantal categorieën. Kunt u aangeven in welke categorie de geleden economische schade valt? 1: minder dan 100 euro 2: 100 tot 500 euro 3: 500 tot euro 4: tot euro 5: tot euro 6: tot euro 7: tot euro 8: tot euro 9: tot euro 10: tot euro 11: tot euro 12: tot euro 13: euro of meer 14: weet (echt) niet 10

11 Vraag 6: Heeft u een financiële vergoeding gekregen voor de geleden economische schade? Vraag 7: Van welke instantie heeft u een financiële vergoeding gekregen? Vraag 8: Stel dat uw vestiging de komende maand te maken krijgt met een stroomstoring die 5 uur duurt, en overdag, doordeweeks plaatsvindt: loopt uw vestiging dan economische schade op? [Enq.: Denk hierbij aan omzetverlies, klanten die wegblijven, bedorven producten, etc.] (Als Vraag 8 is groter dan 1 dan door naar Vraag 11) Vraag 9: Kunt u een schatting geven van de mogelijke economische schade die dan zou optreden? [Het gaat om een stroomstoring van 5 uur, overdag, doordeweeks in deze vestiging.] Vraag 10: Om u te helpen noem ik een aantal categorieën. Kunt u aangeven in welke categorie de geleden economische schade zou vallen? 1: minder dan 100 euro 2: 100 tot 500 euro 3: 500 tot euro 4: tot euro 5: tot euro 6: tot euro 7: tot euro 8: tot euro 9: tot euro 10: tot euro 11: tot euro 12: tot euro 13: euro of meer 14: weet (echt) niet 15: wil niet zeggen Vraag 11: Zou u bereid zijn een hogere prijs voor elektriciteit te betalen, als u daardoor in de komende jaren meer stroomzekerheid krijgt? [Met andere woorden: men betaalt het energiebedrijf meer geld voor de garantie dat er geen stroomstoringen meer plaatsvinden.] 11

12 Vraag 12: Is uw bedrijf verzekerd tegen de economische bedrijfsgevolgen van stroomstoringen? Vraag 13: Als de mogelijkheid er zou zijn, zou u zich dan gaan verzekeren tegen de economische bedrijfsgevolgen van stroomstoringen? Vraag 14: Beschikt uw vestiging over een noodaggregaat dat gebruikt kan worden bij stroomstoringen? Vraag 15: Bent u van plan om binnen twee jaar een noodaggregaat aan te schaffen? 12

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland R. Hoevenagel Zoetermeer, december 2005 Tijdsbesteding ondernemend Nederland Ondernemers in Nederland maken lange werkweken. Uit onderzoek van EIM komt naar

Nadere informatie

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel M200706 Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel Zoetermeer, mei 2007 Waar is die wortel? De nieuwe staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

De economische crisis en Oud-West

De economische crisis en Oud-West De economische crisis en Oud-West Van 30 juni tot en met 7 juli 2009 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over de economische crisis. Hebben de panelleden het idee dat ze de gevolgen

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster

M200608. Vooral anders. De kwaliteit van het personeel van de toekomst. Frans Pleijster M200608 Vooral anders De kwaliteit van het personeel van de toekomst Frans Pleijster Zoetermeer, september 2006 De Werknemer van de toekomst Van alle ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verwacht

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

Afhankelijkheid in het MKB

Afhankelijkheid in het MKB M200906 Afhankelijkheid in het MKB Vier op de tien MKB-ondernemers zitten in de tang! K.P. van den Berg MSc Zoetermeer, februari 2009 Afhankelijkheid in het MKB Alle ondernemers hebben te maken met klanten

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer M200704 Markt- en klantgerichtheid in het MKB drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, februari 2007 Markt- en klantgerichtheid in het MKB In de rapportage beschrijft EIM drie indicatoren om de klant- en marktgerichtheid

Nadere informatie

QUICKSCAN 2014-1 INTERSECTORALE MOBILITEIT

QUICKSCAN 2014-1 INTERSECTORALE MOBILITEIT Elk kwartaal wordt in de vragenlijst van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro een aantal actuele vragen of stellingen voorgelegd aan de deelnemende metalektrobedrijven. Het onderwerp van deze quickscan is

Nadere informatie

Sociale zekerheid in de crisis

Sociale zekerheid in de crisis M201003 Sociale zekerheid in de crisis drs. M.E. Winnubst Zoetermeer, 26 februari 2010 Sociale zekerheid in de crisis Een ondernemer kan vanwege verschillende oorzaken een inkomensterugval meemaken. Zwangerschap,

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Update Financieringsmonitor MKB September 2009

Update Financieringsmonitor MKB September 2009 Update Financieringsmonitor MKB September Lia Smit Joris Meijaard Johan Snoei Pim van der Valk Zoetermeer, 10 september Financieringssituatie MKB blijft zorgelijk De vierde meting van de MKB-Financieringsmonitor

Nadere informatie

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) BIJLAGE A1: VRAGENLIJST BANKEN EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) 1 Hoeveel aanvragen voor bedrijfskrediet (dus niet consumentenkrediet of persoonlijke leningen) tot 25.000

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Samenvatting. Incidentie en frequentie van problemen

Samenvatting. Incidentie en frequentie van problemen Samenvatting Dit rapport gaat over de Nederlandse ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB), de bedrijven met maximaal 99 werknemers die gezamenlijk iets meer dan 99% van de bedrijven in Nederland

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

Financieringsmonitor MKB

Financieringsmonitor MKB M201006 Financieringsmonitor MKB December 2008 en december 2009 vergeleken Lia Smit Pim van der Valk Zoetermeer, januari 2010 Financieringsmonitor MKB 1 Samenvatting MKB-bedrijven in 2009 meer op zoek

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Minder kerstpakketten dit jaar

Minder kerstpakketten dit jaar Minder kerstpakketten dit jaar Meting Panteia Bedrijvenpanel 2013 13 december 2013 3 1 Minder kerstpakketten dit jaar Net als in 2011 heeft Panteia dit jaar onder de leden van het Panteia bedrijvenpanel

Nadere informatie

Jaarnota Essent. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Essent. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Essent In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Essent. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen door het MKB

Buitenlandse investeringen door het MKB M00408 Buitenlandse investeringen door het MKB Toenemende investeringen in lagelonenlanden of op kousenvoeten naar buurlanden? Jolanda Hessels Maarten Overweel Zoetermeer, 13 oktober 004 Buitenlandse investeringen

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit M201205 De rekening betalen Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers op tijd? Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 7 mei 2012 De rekening betalen In deze samenvatting vindt u bulletsgewijs

Nadere informatie

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis

M Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat. A. Ruis M200814 Na regen komt? De MKB-ondernemer als weerman van het economische klimaat A. Ruis Zoetermeer, december 2008 Prognoses vanuit het MKB Ondernemers in het MKB zijn over het algemeen goed in staat

Nadere informatie

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Eneco In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Eneco. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd?

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? M201020 Administratieve lasten merkbaar gereduceerd? Beleving van overheidsregels en verplichtingen in het MKB drs. J. Snoei drs. B. van der Linden Zoetermeer, december 2010 Administratieve lasten merkbaar

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

Financieringsmonitor Groei

Financieringsmonitor Groei M200908 Financieringsmonitor Groei Gevestigde bedrijven en snelle groeiers vergeleken Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 Financieringsmonitor groei Terugval financieringsbehoefte snelle groeiers

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Windmolens. Mei 2016

Windmolens. Mei 2016 Windmolens Mei 2016 1. Achtergrond Vereniging Eigen Huis wil meer inzicht in de visie van haar leden die in of vlak bij de planomgeving wonen op de komst van de grote windmolenparken. In sommige gebieden

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Jaarnota E.ON. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota E.ON. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota E.ON In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van E.ON. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van de

Nadere informatie

Meeuwenoverlast - het vervolg

Meeuwenoverlast - het vervolg Re a ge re n a pril 2016 digipa ne l@ha a rle m.nl Gemeente Haarlem, afdeling Data Informatie en Analyse (DIA) Digipanel Haarlem Meeuwenoverlast - het vervolg 1 Achtergrond van het onderzoek Inwoners van

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op Jaarnota Eneco In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Eneco. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Jaarnota Nuon. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Nuon. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Nuon In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Nuon. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van de

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

ZekerheidsCombinatie voor Horeca

ZekerheidsCombinatie voor Horeca ZekerheidsCombinatie voor Horeca Schade & Inkomen www.de-mkbspecialist.nl De MKB Specialist Ondernemers in de Horeca Als horecaondernemer bent u dagelijks bezig uw gasten te verwennen met het bieden van

Nadere informatie

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd

ONDERZOEK THUIS ACCU. 29 oktober 2015. Is Nederland klaar voor de thuis accu?! Auteur Y. Lievens. Panelleden ISO 26362 gecertificeerd ONDERZOEK THUIS ACCU Is Nederland klaar voor de thuis accu?! 29 oktober 2015 Panelleden ISO 26362 gecertificeerd Auteur Y. Lievens Onderzoek thuis accu De techniek gaat steeds meer vooruit en er blijven

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10

INLEIDING. Deelrapport Samenwerken voor Innovatie Innovatiemonitor Noord-Nederland Pagina 2 van 10 1 INLEIDING SAMENWERKINGSPROJECT NOORD-NEDERLANDSE INNOVATIEMONITOR Dit rapport is opgesteld in het kader van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. De monitor is het resultaat van een strategische samenwerking

Nadere informatie

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven M200805 De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven drs. N.G.L. Timmermans Zoetermeer, juli 2008 Administratieve lasten grootste knelpunt van MKB-bedrijven Veel overheidsbeleid ter stimulering

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1

Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek. Februari 2012 Onderzoek 1 Mijn ondernemerspanel Terugkoppeling Kennismakingsonderzoek Februari 2012 Onderzoek 1 1 Het eerste onderzoek In januari 2012 hebben wij u uitgenodigd voor een eerste onderzoek binnen Mijn ondernemerspanel.

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

5.3.03. Elektriciteit

5.3.03. Elektriciteit 5.3.03 Elektriciteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving van de capaciteit van het huidige net 3. Lange termijn visie op de capaciteitsvraag en vertaling hiervan naar transport scenario s 4. Inschatting

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda

Rapport. Martine van de Pol Elisabeth Duijser. B5462 13 november 2003. Bestemd voor: Hydron Zuid Holland te Gouda Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Concurrentie binnen watermarkt schaadt vertrouwen consument

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Delta Netwerkbedrijf B.V.

Delta Netwerkbedrijf B.V. Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten Delta Netwerkbedrijf B.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 482 Cultuursubsidies Nr. 94 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 april 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk M200605 Scholing in het MKB Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juli 2006 Scholing in het MKB Een overgrote meerderheid van de bedrijven in het MKB besteedt

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

De IMVO-thermometer. Een onderzoek naar de handelsrelaties tussen Nederlandse MKB ers en ontwikkelingslanden en opkomende markten

De IMVO-thermometer. Een onderzoek naar de handelsrelaties tussen Nederlandse MKB ers en ontwikkelingslanden en opkomende markten De IMVO-thermometer Een onderzoek naar de handelsrelaties tussen Nederlandse MKB ers en ontwikkelingslanden en opkomende markten Juni 2013 Ontwikkelingslanden en opkomende markten domineren de lijst van

Nadere informatie