Power Systems. Plaatsing van PCI-adapters voor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Power Systems. Plaatsing van PCI-adapters voor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T"

Transcriptie

1 Power Systems Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T

2

3 Power Systems Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T

4 Opmerking Lees, oordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsoorschriften op pagina, Kennisgeingen op pagina 29, the IBM Systems Safety Notices manual, G , en de IBM Enironmental Notices and User Guide, Z Deze uitgae is an toepassing op IBM Power Systems serers die zijn uitgerust met een POWER7-processor en alle bijbehorende modellen. Copyright IBM Nederland B.V. 2012, Copyright IBM Corporation 2012, 2014.

5 Inhoudsopgae Veiligheidsoorschriften Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Ondersteunde PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Plaatsingsregels en sleufprioriteiten oor PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Plaatsingsregels en sleufprioriteiten oor PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S of 8246-L1T.. 10 Plaatsingsregels en sleufprioriteiten oor PCI-adapters oor de 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S of 8246-L2T.. 16 I/O-uitbreidingseenheden Prioriteiten oor PCI-sleuen oor de uitbreidingseenheden 5802 en Kennisgeingen Merken Elektronische emissie Kennisgeingen Klasse A Kennisgeingen Klasse B Voorwaarden en bepalingen Copyright IBM Corp. 2012, 2014 iii

6 i Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

7 Veiligheidsoorschriften Veiligheidsoorschriften kunnen oeral in deze handleiding oorkomen: Kennisgeingen an het type GEVAAR ragen aandacht oor een situatie die leensgeaarlijk of extreem geaarlijk is oor personen. Kennisgeingen an het type WAARSCHUWING ragen aandacht oor een situatie die geaarlijk is oor personen anwege bepaalde omstandigheden. Kennisgeingen an het type Attentie geen aan dat er schade kan ontstaan aan een programma, een apparaat of gegeens. Wereldwijde eiligheidsinformatie In sommige landen is ereist dat de eiligheidsoorschriften in de publicaties bij een product worden aangeboden in de taal of talen an dat land. Indien deze eis in uw land geldt, zijn er eiligheidsoorschriften opgenomen in het publicatiepakket (bijoorbeeld in de gedrukte documentatie, op de DVD of als onderdeel an het product) dat bij het product wordt geleerd. De documentatie beat eiligheidsoorschriften in uw taal, met erwijzingen naar de Engelse bron waaruit ze afkomstig zijn. Voordat u een Engelstalige publicatie gebruikt oor het installeren, gebruiken of onderhouden an dit product, dient u zich eerst op de hoogte te stellen an de bijbehorende eiligheidsoorschriften in de documentatie. Raadpleeg de documentatie ook als u de eiligheidsoorschriften in de Engelstalige publicaties niet geheel begrijpt. Verangende of extra exemplaren an de documentatie met eiligheidsoorschriften kunt u erkrijgen door te bellen met de IBM Hotline op Duitse eiligheidsinformatie Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne 2 der Bildschirmarbeitserordnung geeignet. Veiligheidsinformatie oor lasers IBM -serers kunnen gebruik maken an I/O-kaarten of -oorziening die werken met glasezel in combinatie met lasers of LED's. Laserproducten IBM-serers kunnen geïnstalleerd zijn binnen of buiten een rek oor IT-apparatuur. Copyright IBM Corp. 2012, 2014

8 Geaar! Als u aan of in de buurt an het systeem werkt, neem dan de olgende oorzorgsmaatregelen in acht: Elektrische spanning en stroom an lichtnet-, telefoon- en communicatiekabels is geaarlijk. Ter oorkoming an een elektrische schok: Sluit deze eenheid uitsluitend met behulp an het door IBM geleerde oedingssnoer aan op de oedingsbron. Gebruik het door IBM erstrekte snoer niet oor andere producten. Maak de oedingseenheid niet open en oer er geen onderhoud aan uit. Sluit tijdens onweer geen kabels aan en oer tijdens onweer geen installatie-, onderhouds- of configuratiewerkzaamheden aan dit product uit. Mogelijk is het product uitgerust met meerdere oedingssnoeren. Om alle geaarlijke oltages te erwijderen, dient u alle oedingssnoeren los te koppelen. Sluit alle netsnoeren aan op correct bedrade en geaarde stopcontacten. Controleer of de stopcontacten een spanning en een fasefrequentie hebben die oereenkomt met hetgeen staat ermeld op het plaatje oor elektrische ereisten. Sluit alle apparatuur die op dit product wordt aangesloten aan op correct bedrade stopcontacten. Koppel en ontkoppel signaalkabels indien mogelijk met één hand. Zet nooit apparatuur aan wanneer u sporen an uur, water of fysieke beschadigingen ziet. Ontkoppel de aangesloten netsnoeren, telecommunicatiesystemen, netwerken en modems oordat u kleppen an de apparatuur opent, tenzij anders aangegeen in de installatie- en configuratieprocedures. Bij het installeren of erplaatsen an dit product of het openen an kleppen an dit product of aangesloten apparatuur dient u alle kabels aan te sluiten en te ontkoppelen zoals is aangegeen in de onderstaande tabel. Ontkoppelen: 1. Zet alles uit (tenzij anders aangegeen). 2. Haal de stekkers uit het stopcontact. 3. Ontkoppel de signaalkabels an de aansluitingen. 4. Ontkoppel alle kabels an de apparaten. Aansluiten: 1. Zet alles uit (tenzij anders aangegeen). 2. Sluit alle kabels aan op de apparaten. 3. Sluit de signaalkabels aan op de aansluitingen. 4. Steek de stekkers in het stopcontact. 5. Zet de apparaten aan. (D005) Geaar! i Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

9 Neem bij het werken aan of in de buurt an IT-reksystemen de olgende oorzorgsmaatregelen in acht: Zware apparatuur - Onjuiste behandeling kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur. Plaats de hoogteerstellingen an de rekbehuizing altijd in de laagste positie. Installeer de stabilisatiebeugels altijd op het rek. Om geaarlijke situaties ten geolge an ongelijke belasting te oorkomen, dient u de zwaarste apparatuur altijd zo laag mogelijk in de rekbehuizing te installeren. Begin de installatie an serers en optionele apparaten anaf de onderkant an de rekbehuizing. In een rek geïnstalleerde apparaten mogen niet worden gebruikt als planken of werkruimten. Plaats geen oorwerpen op apparaten die in een rek zijn geïnstalleerd. Vanuit elke rekbehuizing kan meer dan één netsnoer zijn aangesloten op een stopcontact. Als u tijdens het uitoeren an onderhoud instructie krijgt om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u te controleren of u alle stekkers an de apparaten in de rekbehuizing uit het stopcontact hebt gehaald. De apparatuur in een rekbehuizing mag uitsluitend worden aangesloten op stroomoorzieningsapparatuur die zich in dezelfde rekbehuizing beindt. Sluit nooit het netsnoer an een apparaat in een rekbehuizing aan op een stroomoorzieningsapparaat in een andere rekbehuizing. Bij gebruik an een stopcontact met onjuiste bedrading kunnen de metalen gedeelten an het systeem, of an apparaten die op het systeem zijn aangesloten, onder een geaarlijke spanning komen te staan. Het is de erantwoordelijkheid an de klant om eroor te zorgen dat de bedrading en de aarding an het stopcontact in orde zijn, zodat elk risico an een elektrische schok wordt ermeden. WAARSCHUWING Installeer geen station in een rek als de interne temperatuur in het rek hoger zal zijn dan de door de fabrikant aanbeolen temperatuur oor alle in het rek gemonteerde apparaten. Installeer een eenheid niet in een rek als de luchtcirculatie belemmerd is. Let erop dat de luchtstroom aan de zij-, boen- en onderkant niet geblokkeerd raakt of gehinderd wordt. Er dient aandacht te worden besteed aan de aansluiting an de apparatuur aan het oedingscircuit, zodat oerbelasting an de circuits niet leidt tot aantasting an de bekabeling an de oeding of de oerbelastingsbeeiliging. Voor de juiste oedingsaansluiting an het rek raadpleegt u de labels op de apparaatuur in het rek. (Voor schuifladen.) Trek geen lades of oorzieningen uit het rek en installeer ook geen lades of oorzieningen in het rek zolang de stabilisators niet aan het rek zijn beestigd. Schuif niet meer dan één lade tegelijk uit. Het rek kan instabiel worden als er meerdere lades tegelijk worden uitgeschoen. (Voor aste laden.) Deze lade zit ast en mag niet worden erplaatst oor onderhoud, tenzij anders aangegeen door de fabrikant. Wanneer wordt geprobeerd de lade geheel of gedeeltelijk uit het rek te trekken, kan het rek instabiel worden of kan de lade uit het rek allen. (R001) Veiligheidsoorschriften ii

10 Let op! Het erwijderen an componenten uit de boenste posities an de rekbehuizing beordert de stabiliteit an het rek tijdens het erplaatsen eran. Volg de onderstaande richtlijnen als u een geulde rekbehuizing binnen een kamer of een gebouw wilt erplaatsen. Haal apparatuur die kan worden erwijderd uit de rekbehuizing, beginnend anaf de boenkant. Herstel de configuratie an de rekbehuizing indien mogelijk naar de configuratie waarin u de rekbehuizing hebt ontangen. Als u niet weet hoe die configuratie was, houd u dan aan het olgende: Verwijder alle apparaten uit positie 32U en hoger. Controleer of de zwaarste apparatuur zo laag mogelijk in de rekbehuizing is geplaatst. Controleer of er zich geen lege U-nieaus beinden tussen apparaten die zijn geïnstalleerd onder nieau 32U. Als de rekbehuizing die u erplaatst onderdeel is an een groep an rekbehuizingen, maakt u de rekbehuizing los an de groep. Bekijk an teoren de route waarlangs u de rekbehuizing wilt erplaatsen en erwijder eentuele obstakels of items die anderszins geaar kunnen opleeren. Controleer of de route die u hebt gekozen geschikt is om het gewicht an de geulde rekbehuizing te dragen. Raadpleeg de documentatie bij uw rekbehuizing oor het gewicht an een geulde rekbehuizing. Controleer of alle deuropeningen ten minste 2030 mm hoog en 760 mm breed zijn.. Zorg eroor dat alle apparatuur in het rek en alle bijbehorende laden, planken, kleppen en kabels goed astzitten. Zorg dat de ier opulstukken in de hoogste positie staan. Zorg dat er tijdens het erplaatsen geen stabilisatiesteun is geïnstalleerd in de rekbehuizing. Zorg dat er in de route geen hellingen an meer dan 10 graden oorkomen. Wanneer de rekbehuizing op de nieuwe locatie is gearrieerd, doet u het olgende: Breng de ier hoogteerstellingen omlaag. Stabiliseer de rekbehuizing met de bijgeleerde steunen. Als u apparaten uit de rekbehuizing hebt erwijderd, ult u de rekbehuizing weer, beginnend anaf de onderste positie. Als de erplaatsing oer grote afstand is, herstelt u de configuratie an de rekbehuizing naar de configuratie waarin u de rekbehuizing hebt ontangen. Verpak de rekbehuizing in het originele erpakkingsmateriaal of gelijkwaardig materiaal. Breng ook de hoogteerstellingen naar beneden zodat de zwenkwielen het pallet niet meer raken en schroef de rekbehuizing ast aan het pallet. (R002) (L001) (L002) iii Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

11 (L003) of Alle laserproducten oldoen in de Verenigde Staten aan de ereisten an de Code of Federal Regulations (DHHS 21 CFR) an het Department of Health and Human Serices 21, Subchapter J oor klasse 1 laserproducten. In de rest an de wereld oldoen de lasers aan IEC oor laserproducten an klasse 1. Controleer het label an alle onderdelen an de laser oor certificeringsnummers en goedkeuringsgegeens. Let op! Dit product kan een of meer an de olgende onderdelen beatten: CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM of lasermodule. Dit zijn klasse 1 laserproducten. Houd rekening met het olgende: Verwijder de kappen niet. Als u de kappen an het laserproduct opent, kunt u worden blootgesteld aan geaarlijke laserstraling. In het apparaat beinden zich geen onderdelen die kunnen worden erangen. Het wijzigen an instellingen of het uitoeren an procedures anders dan hier is beschreen, kan leiden tot blootstelling aan geaarlijke straling. (C026) Veiligheidsoorschriften ix

12 Let op! In omgeingen oor gegeenserwerking kan apparatuur oorkomen die gegeens oer systeemerbindingen erzenden met lasermodules die werken met een hoger ermogen dan Klasse 1. Kijk daarom nooit in het uiteinde an de glasezelkabel of de geopende aansluiting. (C027) Let op! Dit product beat een laser an Klasse 1M. Vermijd direct oogcontact met optische instrumenten. (C028) Let op! Bepaalde laserproducten beatten een ingebouwde laserdiode an categorie 3A of 3B. Houd daarbij rekening met het olgende: laserstraling indien geopend. Kijk niet in de laserstraal en ermijd direct contact met de laserstraal. (C030) Let op! De batterij beat lithium. Ter oorkoming an een mogelijke explosie dient u de batterij niet bloot te stellen aan open uur of op te laden. Houd u aan het olgende: Vermijd contact an de batterij met water. Verhit de batterij niet tot meer dan 100 C Probeer de batterij niet te herstellen of uit elkaar te halen. U dient de batterij alleen te erangen door een door IBM exemplaar. Leer gebruikte batterijen in bij een inzamelpunt oor klein chemisch afal (KCA). In de Verenigde Staten hanteert IBM een proces oor het inzamelen an dergelijke batterijen. Bel oor informatie. Zorg dat u het IBMonderdeelnummer an de batterij bij de hand hebt wanneer u belt. (C003) Gegeens oer stroomoorziening en bekabeling oor NEBS (Network Equipment- Building System) GR-1089-CORE De olgende opmerkingen gelden oor IBM-serers waaroor is aangegeen dat ze oldoen aan NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE: De apparatuur is geschikt oor installatie op de olgende locaties: Faciliteiten oor telecommunicatienetwerken Locaties waar de NEC (National Electrical Code) an toepassing is De poorten an deze apparatuur die binnenshuis aanwezig zijn, zijn alleen geschikt oor erbindingen binnen gebouwen of met niet-blootliggende bedrading of bekabeling. De poorten an deze apparatuur die binnenshuis zijn, mogen niet ia metalen erbindingen zijn erbonden met de interfaces die zijn aangesloten op de OSP (outside plant, installatie buitenshuis) of de bedrading eran. Deze interfaces zijn uitsluitend ontworpen oor gebruik binnenshuis (type 2- of type 4-poorten zoals beschreen in GR CORE) en ze ereisen isolatie an blootliggende OSP-bekabeling. Toeoeging an primaire beschermingselementen biedt onoldoende bescherming om deze interfaces ia metaalerbindingen aan te sluiten op OSP-bedrading. Opmerking: Alle Ethernet-kabels moeten afgeschermd en aan beide kanten geaard zijn. Voor het systeem met wisselspanning zijn geen externe SPD's (surge protection deices, beschermingselementen tegen spanningspieken) ereist. Het gelijkstroomsysteem maakt gebruik an een ontwerp met geïsoleerde DC-retour (DC-I). De retouraansluiting an de DC-batterij mag niet worden erbonden met het chassis of de aarding an het frame. x Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

13 Plaatsing an PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of L2T Informatie oer PCI (Peripheral Component Interconnect), PCI-X en PCI Express (PCIe) adapters die worden ondersteund oor de IBM PowerLinux 7R1 (8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S of 8246-L1T) en de IBM PowerLinux 7R2 (8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T)-systemen die werken met de POWER7-processor en oor de bijbehorende I/O-uitbreidingseenheden. De olgende features zijn elektromagnetische compatibiliteitsfeatures (EMC) an Klasse B. Zie de Kennisgeingen Klasse B in het gedeelte Kennisgeingen oor hardware. Tabel 1. elektromagnetische compatibiliteitsfeatures (EMC) an Klasse B Feature Beschrijing 1912, 5736 PCI-X DDR 2.0 Dual Channel Ultra320 SCSI-adapter 1983, 5706 Port 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI-X-adapter 1986, Gb iscsi TOE PCI-X-adapter poorts USB PCIe-adapter 4764 PCI-X Cryptografische coprocessor 4807 PCIe Cryptografische coprocessor poorts 10/100/1000 Base-TX PCI Express-adapter Gb Ethernet-CX4 PCI Express-adapter 5748 POWER GXT145 PCI Express Grafische ersneller poorts 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express-adapter poorts Gb Ethernet-SX PCI Express-adapter Gb Ethernet-SR PCI Express-adapter Gb Ethernet-LR PCI Express-adapter poorts Async EIA-232 PCIe-adapter EC2G en EL39 PCIe LP 2-poorts 10 GbE SFN6122F Adapter EC2H en EL3A PCIe LP 2-poorts 10 GbE SFN5162F Adapter EC2J PCIe 2-poorts 10 GbE SFN6122F Adapter EC2K PCIe 2-poorts 10 GbE SFN5162F Adapter Ondersteunde PCI-adapters oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T Informatie oer de plaatsingsregels en sleufprioriteiten oor de PCI (Peripheral Component Interconnect), PCI-X en PCI Express (PCIe) adapters die worden ondersteund oor de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T-systemen. Hieronder indt u naslaginformatie die door IT-ers en sericemedewerkers kan worden gebruikt om te bepalen waar de PCI-adapters kunnen worden geïnstalleerd in de 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, of 8246-L2T. Copyright IBM Corp. 2012,

14 Adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux In Tabel 2 indt u een oerzicht an de adapters die worden ondersteund in systemen die draaien onder het besturingssysteem Linux. Belangrijk: Dit document treedt NIET in de plaats an de meest recente erkoop- en marketingpublicaties en -tools waarin de ondersteunde features worden gedocumenteerd. Voordat u adapters toeoegt of an plaats laat eranderen, dient u de nieuwe adapterconfiguratie te alideren met behulp an System Planning Tool. Zie de website an het IBM System Planning Tool (www.ibm.com/systems/support/tools/systemplanningtool/). Voor u een nieuwe functie installeert, moet u controleren of u beschikt oer de ereiste software oor ondersteuning an de nieuwe functie en of het wellicht noodzakelijk is om bepaalde tijdelijke fixes (PTF's) te installeren. Dit doet u aan de hand an de website IBM Prerequisites (www-912.ibm.com/ e_dir/esererprereq.nsf). Tabel 2 geeft een oerzicht an ondersteunde PCIe-adapters. De adapters worden opgesomd compleet met hun featurecodes (FC), hun CCIN's (customer card identification number), hun beschrijingen en de systemen waarop ze worden ondersteund. Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux Feature CCIN Beschrijing Systeem D2 4-poorts Async EIA-232 PCIe 1X LP-adapter (FC 5277; CCIN 57D2) Kort, x D4 PCIe 2-poorts Async EIA-232 PCIe 1X LPC-adapter (FC 5289; CCIN 57D4) Kort, x1 PCIe 1.1 Twee poorten ia RJ45 met behulp an de DB9-stekker Compatibel met EIA D4 PCIe LP 2-poorts Async EIA-232-adapter (FC 5290; CCIN 57D4) PCIe 1.1 Kort, x8 Twee poorten ia RJ45 met behulp an de DB9-stekker Compatibel met EIA CD PCIe RAID- en SSD SAS-adapter 3 Gb Low-profile (FC 2053; CCIN 57CD) Adapter an normale hoogte, heeft twee sleuen nodig Kort, x8 Voor VIOS-aansluiting is ersie 2.2 of hoger ereist 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 2 Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

15 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem CD PCIe RAID- en SSD SAS-adapter 3 Gb met Blind-Swap Cassette (FC 2055; CCIN 57CD) 8246-L2S en 8246-L2T Adapter an normale hoogte, heeft twee sleuen nodig Kort, x8 Voor VIOS-aansluiting is ersie 2.2 of hoger ereist E PCIe 380 MB Cache Dual - x4 3 Gb SAS RAID-adapter (FC 5805; CCIN 574E) Kort, dual x4 SAS RAID-adapter Paarsgewijs geïnstalleerd B3 PCIe Dual - x4 SAS-adapter (FC 5901; CCIN 57B3) Kort B5 PCIe2 1.8 GB Cache RAID SAS Tri-port 6 Gb Adapter (FC 5913; CCIN 57B5) Normale hoogte, kort, PCIe2 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps Write-cache backup an 1,8 GB Eén PCIe x8-sleuf per adapter Adapters worden paarsgewijs geïnstalleerd EL10 57B3 PCIe LP 2-poorts SAS-adapter 3 Gb (FC EL10; CCIN 57B3) Kort, low-profile, x4 EL2K 57C4 PCIe2 RAID SAS-adapter Dual-port 6 Gb LP (FC EL2K; CCIN 57C4) Kort, low-profile PCIe generation 2, x8 Functies an high-performance SSD-controller ESA1 57B4 PCIe2 RAID SAS-adapter Dual-port 6 Gb (FC ESA1; CCIN 57B4) Adapter an normale hoogte PCIe generation 2, x D 8 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel-adapter (FC 5273; CCIN 577D) Kort, x L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2C en 8246-L2S Plaatsing an PCI-adapters 3

16 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem D 8 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel-adapter (FC 5735; CCIN 577D) 8246-L2S en 8246-L2T Kort, x8 : Als er olgens de planning in het normale gebruik slechts één poort actief is, wordt de adapter geteld als een Extra-high Bandwidth-adapter. Zijn olgens de planning beide poorten actief, dan moet de adapter worden behandeld als twee Extra-high Bandwidth Adapters Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel-adapter (FC 5774; CCIN 5774) Kort, x4 EL PCIe LP 4 Gb 2-poorts Fibre Channel-adapter (FC EL09; CCIN 5774) Kort, x4 EL2N 577D 8 Gb PCI Express Dual-port Fibre Channel-adapter (FC EL2N; CCIN 577D) Kort, x8 EN0B 577F PCIe2 LP 16 Gb 2-poorts Fibre Channel-adapter (FC EN0B; CCIN 577F) Kort, low-profile, x8 EN0Y EN0Y PCIe2 LP 8Gb 4-poorts Fibre Channel-adapter (FC EN0Y; CCIN EN0Y) Kort, low-profile PCIe generation 2, x8 Short Form Factor Plus (SFF+) Host Bus Adapter (HBA) POWER GXT145 PCI Express Grafische ersneller (FC 5269; CCIN 5269) Kort, x POWER GXT145 PCI Express Graphics Accelerator (FC 5748; CCIN 5748) Kort, x1 Niet hot-pluggable 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L2S en 8246-L2T 4 Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

17 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem EJ0J 57B4 PCIe3 RAID SAS Adapter (FC EJ0J; CCIN 57B4) 8246-L2T Kaart an normale hoogte, kort PCIe3 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps Geen schrijfcache Eén PCIe x8-sleuf per adapter Adapters kunnen afzonderlijk of paarsgewijs worden geïnstalleerd EJ0L 57CE PCIe3 12 GB Cache RAID SAS quad-port 6 Gb Adapter (FC EJ0L; CCIN 57CE) Normale hoogte, kort PCIe3 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps 12 GB schrijfcache Eén PCIe x8-sleuf per adapter Adapters worden paarsgewijs geïnstalleerd EJ10 57B4 PCIe3 4 x8 SAS Port Adapter (FC EJ10; CCIN 57B4) Normale hoogte PCIe3 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps Ondersteunt DVD- en tapestations Geen schrijfcache Eén PCIe x8-sleuf per adapter EL3B 57B4 PCIe3 LP RAID SAS Adapter (FC EL3B; CCIN 57B4) Low-profile, kort PCIe3 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps Geen schrijfcache Eén PCIe x8-sleuf per adapter Adapters kunnen afzonderlijk of paarsgewijs worden geïnstalleerd EL60 57B4 PCIe3 LP 4 x8 SAS Port Adapter (FC EJ60; CCIN 57B4) Low-profile, korte adapter PCIe3 x8 Transmissiesnelheid an 6 Gbps Ondersteunt DVD- en tapestations Geen schrijfcache Eén PCIe x8-sleuf per adapter 8246-L2T 8246-L2T 8246-L1T en 8246-L2T 8246-L1T en 8246-L2T Plaatsing an PCI-adapters 5

18 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem F PCIe2 LP 4-poorts 1 GbE-adapter (FC 5260; CCIN 576F) 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T PCIe generation 1 of generation 2, x4 High Bandwidth Vier-poorts 1 Gb Ethernet B3B 10 Gb FCoE PCIe Dual-port Adapter (FC 5270; CCIN 2B3B) Kort, x poorts 10/100/1000 Base-TX PCI Express-adapter (FC 5271; CCIN 5717) Kort, x Gb Ethernet-CX4 PCI Express-adapter (FC 5272; CCIN 5272) Kort, x poorts Gb Ethernet-SX PCI Express-adapter (FC 5274; CCIN 5768) Kort, x B54 10 Gb Ethernet-SR PCI Express-adapter (FC 5275; CCIN 2B54) Kort, x B52 PCIe2 LP 2x10 GbE SFP+ Copper 2x1 GbE UTP-adapter (FC 5279; CCIN 2B52) Low-profile, kort, x8 PCIe B54 PCIe2 LP 2x10 GbE SR 2x1 GbE UTP-adapter (FC 5280; CCIN 2B54) Low-profile, kort, x8 PCIe Gb Ethernet UTP 2-port PCIe-adapter (FC 5281; CCIN 5767) Low-profile, kort, x8 PCIe L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2B, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L2B, 8246-L2C en 8246-L2S 6 Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

19 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem PCIe2 LP 2-poorts 10 GbE SR-adapter (FC 5284; CCIN 5287) 8246-L2C en 8246-L2S Generation 2, x8 10 GBASE-SR optica met kort bereik PCIe2 LP 2-poorts 10 GbE SFP+ Copper-adapter (FC 5286; CCIN 5288) Generation 2, low-profile adapter Twee 10 Gb Ethernet-poorten B3B 10 Gb FCoE PCIe Dual-port Adapter (FC 5708; CCIN 2B3B) Regulier, normale hoogte PCIe 2.0-adapter met x8 generation 1 Ondersteuning an CEE (Conergence Enhanced Ethernet) met VIOS port 10/100/1000 Base-TX PCI Express-adapter (FC 5717; CCIN 5717) Kort, x4 High Bandwidth B43 10 Gb Ethernet-CX4 PCI Express-adapter (FC 5732; CCIN 2B43) Kort, x poorts 10/100/1000 Base-TX Ethernet PCI Express-adapter (FC 5767; CCIN 5767) Kort, x4 High Bandwidth poorts Gigabit Ethernet-SX PCI Express-adapter (FC 5768; CCIN 5768) Kort, x4 High Bandwidth B44 10 Gb Ethernet-SR PCI Express-adapter (FC 5769; CCIN 2B44) Kort, normale hoogte, x8 Normale hoogte 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T Plaatsing an PCI-adapters 7

20 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem E 10 Gb Ethernet-LR PCI Express-adapter (FC 5772; CCIN 576E) 8246-L2S en 8246-L2T Kort, x8 Kaart an normale hoogte F PCIe2 4-poorts 1 GbE-adapter (FC 5899; CCIN 576F) Adapter an normale hoogte PCIe generation 1 of generation 2, x4 High Bandwidth Vier-poorts 1 Gb Ethernet EC29 EC29 PCIe2 LP 2-poorts 10 GbE RoCE SR-adapter (FC EC29; CCIN EC29) PCIe generation 2, x8, korte latentie, 10 Gb Ethernet Firmwarenieau 7.6 of hoger EL11 576F PCIe2 LP 4-poorts 1 GbE-adapter (FC EL11; CCIN 576F) PCIe generation 2, x4 High Bandwidth Vier-poorts 1 Gb Ethernet EL27 EC27 PCIe2 2-poorts 10 GbE RoCE SFP+-adapter (FC EL27; CCIN EC27) PCIe generation 2, x8, korte latentie, 10 Gb Ethernet EL2M 5767 PCIe LP 2-poorts 1 GbE TX-adapter (FC EL2M; CCIN 5767) Kort, low-profile Compatibel met PCIe 1.0a Twee 1 Gb Ethernet-poorten (GbE) EL2P 5287 PCIe2 LP 2-poorts 10 GbE SR-adapter (FC EL2P; CCIN 5287) Generation 2-adapter an normale hoogte met hoge prestaties In staat om gegeens oer een afstand an 300 m oer te brengen ia een MMF-850 nm glasezelkabel Ondersteunde besturingssystemen: Red Hat Enterprise Linux en SUSE Linux Enterprise Serer 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1S, 8246-L2C en 8246-L2S 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L2C en 8246-L2S 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8 Power Systems: Plaatsing an PCI-adapters oor de IBM PowerLinux 7R1 of IBM PowerLinux 7R2

21 Tabel 2. PCIe-adapters die worden ondersteund onder het besturingssysteem Linux (erolg) Feature CCIN Beschrijing Systeem EL2Z EC29 PCIe2 LP 2-poorts 10 GbE RoCE SR-adapter (FC EL2Z; CCIN EC29) PCIe generation 2, x8, korte latentie, 10 Gb Ethernet Firmwarenieau 7.6 of hoger EL38 2B93 PCIe2 LP 4-poorts (10 Gb FCoE, 1 GbE) SFP+-Adapter (FC EL38, CCIN 2B93) EL39 EC2G PCIe LP 2-poorts 10 GbE SFN6122F Adapter (FC EL39; CCIN EC2G) High Bandwidth Ondersteunt Solarflare OpenOnload EL3A EC2H PCIe LP 2-poorts 10 GbE SFN5162F Adapter (FC EL3A; CCIN EC2H) High Bandwidth EL3C 2CC1 PCIe2 LP 4-port (10Gb FCoE and 1GbE) Copper and RJ45 Adapter (FC EL3C; CCIN 2CC1) CNA (conerged network adapter) met FCoE (Fibre Channel oer Ethernet) Verzorgt een NIC (network interface controller) Geschikt oor SR-IOV (Single root I/O irtualization) Ondersteund besturingssysteem: Linux C PCI Express 2-lijns WAN met Modem (FC 2893; CCIN 576C) Kort, x4 Niet-CIM C PCI Express 2-lijns WAN met Modem (FC 2894; CCIN 576C) Kort, x4 CIM D1 4-poorts USB PCIe-adapter (FC 2728; CCIN 57D1) Adapter an normale hoogte PCIe-adapter an hale lengte, oor één sleuf PCIe L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, en 8246-L2T 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D en 8246-L2T 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D en 8246-L2T 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D en 8246-L2T 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T 8246-L2S en 8246-L2T Plaatsing an PCI-adapters 9

Power Systems. De Hardware Management Console installeren

Power Systems. De Hardware Management Console installeren Power Systems De Hardware Management Console installeren en configureren Power Systems De Hardware Management Console installeren en configureren Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product

Nadere informatie

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware

Power Systems. Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Power Systems Planning van de locatie en de hardware Opmerking Lees, voordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie in Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage C, Warranty

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

iseries Aan de slag met iseries

iseries Aan de slag met iseries iseries Aan de slag met iseries iseries Aan de slag met iseries Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Aan de slag met de iseries 400...................... 1 EZ-Setup oltooien: oer

Nadere informatie

ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding. Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT

ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding. Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT ThinkCentre E73 Gebruikershandleiding Machinetypes: 10AU, 10AW, 10BF, 10BG, 10DU en 10DT Opmerking: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en het product dat het ondersteunt, gebruikt:

Nadere informatie

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie

Nadere informatie

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie ThinkVantage Technologies Handboek oor implementatie Bijgewerkt: 10 oktober 2005 Beat: Rescue and Recoery Versie 3.0 Client Security Solution Versie 6.0 Fingerprint Software Versie 4.6 ThinkVantage Technologies

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is

Nadere informatie

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker

ThinkCentre Handboek voor de gebruiker ThinkCentre Handboek voor de gebruiker Machinetype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189, 9191 ThinkCentre

Nadere informatie

iseries Client Access Express Beheer

iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren...................... 1 Hoofdstuk 2. Dit

Nadere informatie

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding

DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD. nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U DIP-6040-00N, DIP-6042-4HD nl Beknopte installatiehandleiding DIVAR IP 6000 1U nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsmaatregelen 4 1.1 Algemene veiligheidsmaatregelen 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A200

Gebruikershandleiding A200 Gebruikershandleiding A200 computers.toshiba-europe.com A200 Copyright 2007 by TOSHIBA Corporation. Alle rechten voorbehouden. Onder de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd

Nadere informatie

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data Serer-clients installeren Bijgewerkt september 2010 GC14-2065-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data

Nadere informatie

1400 Series IP Video Storage Array. Installatiehandleiding

1400 Series IP Video Storage Array. Installatiehandleiding 1400 Series IP Video Storage Array nl Installatiehandleiding 1400 Series IP Video Storage Array Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsinstructies 5 1.1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 5

Nadere informatie

HP STORAGEWORKS 4400 ENTERPRISE VIRTUAL ARRAY

HP STORAGEWORKS 4400 ENTERPRISE VIRTUAL ARRAY U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP STORAGEWORKS 4400 ENTERPRISE VIRTUAL ARRAY. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP STORAGEWORKS 4400

Nadere informatie

HP Z210 werkstationserie. Gebruikershandleiding

HP Z210 werkstationserie. Gebruikershandleiding HP Z210 werkstationserie Gebruikershandleiding Copyrightinformatie Eerste editie, februari 2011 Artikelnummer: 634377-331 Garantie Hewlett-Packard Company shall not be liable for technical or editorial

Nadere informatie

HP SC11Xe Host Bus Adapter Installatiehandleiding

HP SC11Xe Host Bus Adapter Installatiehandleiding HP SC11Xe Host Bus Adapter Installatiehandleiding September 2006, eerste editie Artikelnummer 416555-331 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud. Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1

ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud. Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1 ThinkServer RD640 Gebruikershandleiding en Handboek voor hardwareonderhoud Machinetypen: 70AV, 70AW, 70AX, 70AY, 70B0 en 70B1 Opmerking: Lees en begrijp eerst het volgende voordat u deze informatie en

Nadere informatie

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Andere genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. OL-29506-01 Cisco Model DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3,0 8x4 draadloze gateway voor thuisgebruik met geïntegreerde digitale spraakadapter Gebruikershandleiding Lees dit Belangrijk Lees deze hele

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch

Ethernet Disk RAID. Network RAID Storage System. user manual manuel utilisateur guída utente handbuch Ethernet Disk RAID Network RAID Storage System user manual manuel utilisateur guída utente handbuch manual de instrucciones gebruikershandleiding ユーザー マニュアル Gebruikershandleiding Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4050. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden. Notebook van de Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4050 Oorspronkelijke Uitgave: Oktober 2004

Nadere informatie

HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding

HP ENVY 27 27 IPS-monitor Gebruikershandleiding HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation, ENERGY STAR en het merk

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen

Handleiding Aan de slag en problemen oplossen Handleiding Aan de slag en problemen oplossen INHOUDSOPGAVE Belangrijke informatie 3 Basisinformatie computer 4 Veiligheid en comfort... 4 Veiligheidsmaatregelen... 4 Voorzorgsmaatregelen... 4 Kennismaking

Nadere informatie

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding

TravelMate Serie 4100 / 4600. Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Gebruikershandleiding Copyright 2004. Acer Incorporated. Alle Rechten Voorbehouden Gebruikershandleiding TravelMate Serie 4100 / 4600 Oorspronkelijke Uitgave: December 2004

Nadere informatie