Een bibliotheek van slijpplaatjes en gesteentelamellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROCKLIBRARY@LEUVEN. Een bibliotheek van slijpplaatjes en gesteentelamellen"

Transcriptie

1 Een bibliotheek van slijpplaatjes en gesteentelamellen Eindverslag OOI2006/08 M. Niclaes (projectmedewerker) M. Sintubin, J. Elsen & J. Hertogen (promotoren) September 2009

2 OOI2006/08 Eindverslag 2 Vertel me, en ik vergeet Toon me, en ik herinner Betrek me, en ik versta Confucius ( v.chr.)

3 OOI2006/08 Eindverslag 3 OOI 2006/08 Een bibliotheek van slijpplaatjes en gesteentelamellen A library of thin sections and rock slices MANUEL SINTUBIN 1 hoofdpromotor JAN ELSEN²,JAN HERTOGEN ³ copromotoren MARIAN NICLAES 4 projectmedewerker VOORWOORD Dit verslag vormt de weerslag van de stand van zaken op het einde van het onderwijsinnovatieproject /08. In dit eindverslag wordt vooreerst het projectverloop geschetst. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de resultaten van het project. Tenslotte wordt het project kritisch geëvalueerd en de vooruitzichten voor de toekomst geschetst. Leuven, 25 september Hoogleraar, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Celestijnenlaan 200E, B-3001 Leuven, ² Hoofddocent, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Celestijnenlaan 200E, B-3001 Leuven, ³ Gewoon hoogleraar, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Celestijnenlaan 200E, B-3001 Leuven, 4, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Celestijnenlaan 200E, B-3001 Leuven,

4 OOI2006/08 Eindverslag 4 INHOUDSTABEL 1. Inleiding Motivatie Doel van het project Algemeen doel Operationele doelstellingen Samenstelling van het projectteam Projectverloop Prospectie en inventarisering Concept uitwerken en aanmaak slijpplaatjes en gesteentelamellen Test PAL-sessies microscopie en verder uitwerken gegevensbestand Aanmaak fysische bibliotheek, nieuwe slijpplaatjes Tweede test PAL-sessies microscopie, uitwerking onderwijskundig kader; inrichting microscopielokaal Stand van zaken op einde van project ( to do list) Resultaten Opbouw collecties Fysische bibliotheek Codering- en classificatiesysteem Gegevensbestand Virtuele bibliotheek Evaluatie Onderwijskundig kader Gebruik van rocklibrary in opleidingsonderdelen PAL-sessies microscopie Evaluatie Begeleiding en terugkoppeling Handleidingen rocklibrary Draaiboek PAL-sessies microscopie Evaluatie Opvolging Beheer van de rocklibrary Opvolging van de onderwijskundige inkadering Initiatieven voor documentatie en brede rapportering Presentaties Wetenschappelijke publicaties Analyse van het onderwijsinnovatieproject Conclusies Financieel verslag Bijlagen...31

5 OOI2006/08 Eindverslag 5 1. Inleiding 1.1 Motivatie Een slijpplaatje is een doorsnede door een natuurlijk of synthetisch materiaal dun genoeg zodat het (al of niet geheel) transparant voor licht of andere elektromagnetische straling wordt. Hierdoor kan het materiaal bestudeerd worden door middel van een optische microscoop. In de geologie en materiaalkunde beoogt de optische microscopie de studie van de microscopische opbouw van natuurlijke gesteenten en synthetische materialen, met bijzondere aandacht voor de opbouwende bestanddelen, hun interne karakteristieken en de onderlinge relatie uitgedrukt in microstructuren en patronen. Hierdoor wordt getracht meer te weten te komen over de fysische en/of chemische processen die het materiaal gevormd hebben of veranderd hebben. In beide wetenschapsdisciplines vormt microscopisch onderzoek dan ook een essentieel onderdeel van de onderzoekstrategie. Binnen de aardwetenschappen is microscopisch onderzoek aan de hand van slijpplaatjes een essentiële basisonderzoeksvaardigheid. Het is immers een voortzetting op microscopische schaal van de macroscopische (op het terrein) en de mesoscopische (op een gesteentemonster) waarnemingen. Deze onderzoeksmethodiek wordt dan ook courant aangewend bij de studie van mineralen (mineralogie), sedimenten (sedimentologie), gesteenten (petrologie), bodems (pedologie), geologische structuren (geodynamica), natuurlijke en synthetische bouwmaterialen (toegepaste geologie & mineralogie), grondstoffen, enz. Binnen de opleiding Geologie wordt er dan ook zeer veel belang gehecht aan het trainen van deze onderzoeksvaardigheid (zie o.a. Zelfevaluatierapport Geologie 2009). Geologie is bij uitstek een waarnemingsgebaseerde ervaringswetenschap. De opbouw van een expertise gebeurt dan ook door een veelvuldig contact met de geologische realiteit in al zijn complexiteit. Deze kennisconstructie kan alleen maar gerealiseerd worden binnen het onderwijs indien de student binnen zijn leeromgeving hiertoe maximaal de gelegenheid krijgt. Dit geldt ook voor de basisvaardigheid van optische microscopie. De student kan enkel ervaring opbouwen door herhaaldelijk te oefenen op een veelheid van slijpplaatjes uit diverse geologische contexten. Binnen de bestaande contactmomenten hebben de studenten onvoldoende tijd om deze expertise op te bouwen. De bibliotheek van slijpplaatjes en gesteentelamellen die we kortweg de naam 1 hebben gegeven beantwoordt aan dit opzet. Het biedt de student een instrument aan om maximaal deze essentiële onderzoeksvaardigheid te oefenen binnen zijn leeromgeving (zowel binnen als buiten de geplande contactmomenten). Zo vormt de rocklibrary een belangrijke ondersteuning in het leerproces. Door de rocklibrary te integreren in de opleidingonderdelen van de opleiding Geologie zal de student bovendien aangezet worden verbanden te zien tussen de verschillende disciplines binnen de geologie, een cruciaal onderdeel van de wetenschappelijke attitudevorming. 1 Het project is volledig uitgewerkt in het Engels, zeker met het oog op een zo ruim mogelijke toegankelijkheid (bv. buitenlandse studenten en onderzoekers).

6 OOI2006/08 Eindverslag 6 De rocklibrary staat ook centraal in de vakoverschrijdende PAL-sessies microscopie, waarbij de student aangemoedigd wordt op een meer geïntegreerde manier naar slijpplaatjes te kijken. Zo leren ze de kennis die ze opgebouwd hebben in verschillende opleidingsonderdelen te combineren bij microscopisch onderzoek in het kader van onderzoeksopdrachten. In de reguliere practica wordt microscopie immers toegespitst op één of een beperkt aantal aspecten die betrekking hebben tot een deeldiscipline van de geologie. Studenten focussen zich dan doorgaans op dat ene aspect en verliezen alle andere aspecten uit het oog. De rocklibrary vormt ook een instrument om het potentieel van de uitgebreide collecties van slijpplaatjes die tot nu toe verspreid aanwezig zijn binnen de diverse onderzoekseenheden van de afdeling Geologie te centraliseren om zo het kader te creëren om de slijpplaatjes optimaal te laten renderen in het onderwijs. Tenslotte is er de bewuste keuze gemaakt een bibliotheek samen te stellen van slijpplaatjes en de bijhorende gesteentelamellen. Deze combinatie garandeert dat microscopische waarnemingen op het slijpplaatje in verband gebracht kunnen worden met de mesoscopische werkelijkheid van het gesteentemonster. Hierdoor wordt een eerste stap gezet in de contextualisering van het microscopisch onderzoek in de complexe geologische realiteit. 1.2 Doel van het project Algemeen doel Dit onderwijsinnovatieproject beoogt de realisatie van een bibliotheek van slijpplaatjes en gesteentelamellen. In deze bibliotheek worden slijpplaatjes uit didactische en onderzoekscollecties samengebracht en thematisch georganiseerd volgens bepaalde selectiecriteria. Daarnaast wordt een complementaire collectie gesteentelamellen aangemaakt. Bovendien zal een selectie- & zoeksysteem volgens diverse opties worden uitgetekend. Als proof of concept wordt de rocklibrary geïntegreerd in het onderwijs binnen de disciplines mineralogie, petrologie en structurele geologie (de vakgebieden van de promotoren). Tevens zal een onderwijskundig kader worden ontwikkeld waarbinnen de rocklibrary optimaal kan renderen Operationele doelstellingen De volgende operationele doelstellingen zijn vooropgesteld in het projectvoorstel: 1. Ontwerp en realisatie van bibliotheek van slijpplaatjes en gesteentelamellen realisatie van een fysische bibliotheek, bestaande uit een collectie van slijpplaatjes en gesteentelamellen; uitbouw van een representatieve basiscollectie van mineralen, gesteenten en geologische structuren (bachelorniveau); uitbouw van wetenschappelijke referentiecollectie (masteren doctoraalniveau) (collectie van ~500 slijpplaatjes en bijhorende gesteentelamellen); uitwerken van performant selectie- en zoeksysteem, waarbij naast de zuivere classificatie ook aandacht wordt besteed aan disciplineoverschrijdende verbanden;

7 OOI2006/08 Eindverslag 7 realisatie van virtuele slijpplaatjesbibliotheek, aangeboden via een webstek, met als doel de slijpplaatjes (en bijhorende gesteentelamellen) verder te contextualiseren; enerzijds kan dit bestaan uit duidende informatie met betrekking tot het slijpplaatje (bv. locatie van staalname, ouderdom, analyseresultaten, ), maar anderzijds uit beelden van het slijpplaatje aan de hand van andere microscopische technieken alsook dynamische video-opnames. 2. Ontwerp van leeractiviteiten ontwikkelen van leeractiviteiten binnen een onderwijskundig kader waarbij de rocklibrary optimaal dienst kan doen op de vooropgestelde doelstellingen van opleidingsonderdelen en opleiding te realiseren binnen de krijtlijnen van Begeleide Zelfstudie. 3. Begeleiding en terugkoppeling begeleiding van docent en student bij de uitvoering van de ontworpen leeractiviteiten; testen van het gebruik van de rocklibrary in concrete opleidingscontexten (binnen en buiten reguliere contactmomenten); optimalisering van rocklibrary en van leeractiviteiten; opstellen van gebruikersvriendelijke handleidingen voor zowel de student en onderzoeker (eindgebruiker) als de docent en onderzoeker (toeleverancier van materiaal en informatie). 1.3 Samenstelling van het projectteam Prof. Dr. Manuel Sintubin hoofdpromotor Prof. Dr. Jan Elsen copromotor Prof. Dr. Jan Hertogen copromotor M. Niclaes projectmedewerker Mede gerealiseerd met de steun van: H. Nijs technische ondersteuning (aanmaak gesteentelamellen & slijpplaatjes) J. Boon ICT-ondersteuning (MySQL; ontwikkeling van webstek en interface ) L. Machiels, G. Mertens, B. Neyt didactische ondersteuning bij uitwerken onderwijskundig kader I. Berwouts didactische uitwerking van thematische collectie Bretagne H. Claes ondersteuning afwerking rocklibrary K. Vos, L. Lammens, F. Hassendonckx, R. Adriaens, M. Naert, A. De Cleyn, E. Fierens,K. Dirix, K. Maussen, W. Vienne, H. Vermeiren, D. Le Lièvre, T. Haerinck, J. Van Wilderode studentopleiders PAL-sessies microscopie P. Ariën (ICTS) ICT-ondersteuning (MySQL; PHP; ) P. Caris ondersteuning bij uitwerking van PAL-sessies

8 OOI2006/08 Eindverslag 8 2. Projectverloop Het project is begonnen op 1 februari Tot 31 augustus 2008 (18 maanden) heeft de projectmedewerker voltijds aan het project gewerkt. Van 1 september 2008 tot 30 juni 2009 (10 maanden) heeft de projectmedewerker halftijds verder gewerkt aan het project. Deze verlenging van de projectduur heeft ons een extra semester gegeven om de integratie van de rocklibrary in het onderwijskundig kader verder uit te testen (zie verder). Tijdens de eerste fase lag de nadruk voornamelijk op de technische aspecten van het project. In die periode werd dan ook maandelijks een werkvergadering belegd van de stuurgroep, bestaande uit de projectmedewerker en de promotoren (totaal van 12 vergaderingen). 2.1 Prospectie en inventarisering In de periode februari-juni 2007 kwamen volgende aspecten aan bod: meubels, organisatie en inrichting van de fysische bibliotheek voor de slijpplaatjes worden verschillende opties van bestaande diakasten bestudeerd; voor de gesteentelamellen gaat de voorkeur naar een ladekast in de didactische ruimte (lokaal ) in het Geo-Instituut; de fysische bibliotheek wordt best gerealiseerd in of in de onmiddellijke nabijheid van het microscopielokaal (lokaal , Geo-Instituut); opbouw en structuur van gegevensbestand een doordachte opbouw en relationele structuur van het gegevensbestand is cruciaal voor de doeltreffendheid van een zoek- en selectiesysteem; hieraan wordt dan ook in deze eerste fase veel aandacht besteed; een belangrijk aspect hierbij is de identificatie van die gegevens die zeker dienen te worden opgenomen in het gegevensbestand; alvorens het gegevensbestand wordt gerealiseerd, is de opbouw en structuur besproken met P. Ariën (ICTS); codering- & classificatiesysteem een uniek coderingsysteem van de slijpplaatjes (en bijhorende gesteentelamellen) is ook belangrijk voor een doeltreffend zoek- en selectiesysteem; er wordt gekozen voor een UDC-systeem; software uit een prospectie en bespreking met experten binnen ICTS is gekozen te werken met MySQL voor de ontwikkeling van het gegevensbestand en met PHP voor de interface met een webbrowser; inventaris een eerste inventaris is gemaakt van het beschikbare materiaal met betrekking tot bouwstenen en mineralen; opbouw collecties een eerste reflectie binnen de stuurgroep wordt gevoerd rond de opbouw van de collecties; er wordt overwogen te werken met enerzijds didactische basiscollecties (vooral bachelorniveau) en thematische referentiecollecties (vooral master- en doctoraatsniveau).

9 OOI2006/08 Eindverslag 9 Op het einde van deze eerste fase (29 mei 2007) wordt aan de hand van een posterpresentatie (zie bijlagen 4 & 5) tijdens het doctoraatsweekend in Matagne-la-Petite een terugkoppelingsmoment ingelast met betrekking tot de opbouw en structuur van het gegevensbestand. Aan het doctoraatsweekend van de Afdeling Geologie nemen alle actieve onderzoekers deel (docenten, postdoctorale onderzoekers, doctorandi). 2.2 Concept uitwerken en aanmaak slijpplaatjes en gesteentelamellen In de periode juli-december 2007 werden volgende acties ondernomen: fysische bibliotheek met betrekking tot de inrichting van de ladekast (lokaal , Geo-Instituut) wordt nagedacht over een flexibele inrichting met tussenschotjes (zie figuur 1b); voor een veilige en overzichtelijke opslag van slijpplaatjes is nog geen oplossing gevonden; gegevensbestand de opbouw en structuur van het gegevensbestand wordt gefinaliseerd en uitgevoerd in MySQL en PHP; codering- & classificatiesysteem het UDC-systeem (zie bijlage 12; zie 3.1.3) wordt uitgewerkt; onderwijskundig kader na een presentatie door rond Peer Assisted Learning (PAL), georganiseerd aan de K.U.Leuven op 11 oktober 2007 ( Hapje Onderwijs, Groep W&T) wordt gekozen om de rocklibrary buiten de reguliere contactmomenten aan te wenden in PAL-sessies microscopie; er wordt een eerste informatiesessie (7 december 2007) georganiseerd voor masterstudenten Geologie om studentopleiders te rekruteren; de eerste PAL-sessies worden gepland in het tweede semester van het academiejaar ; aanmaak collecties er wordt gestart met de aanmaak van nieuwe slijpplaatjes en gesteentelamellen (zowel door H. Nijs als via uitbesteding aan het bedrijf Miekinia in Polen). 2.3 Test PAL-sessies microscopie en verder uitwerken gegevensbestand In de periode januari-juni 2008 (tweede semester academiejaar ) spitste de aandacht zich toe op: fysische bibliotheek de flexibele inrichting (met mobiele tussenschotjes) van de ladekast voor gesteentelamellen wordt gepland en gerealiseerd; gegevensbestand het gegevensbestand en interface zijn operationeel op de server van het Geo- Instituut; de werking wordt nu getest en geoptimaliseerd (door vereenvoudiging van code); PAL-sessies microscopie een eerste test wordt uitgevoerd; 4 PAL-sessies vinden plaats (maandagavond van 18h00 tot 21h00; tussen 7 april en 14 mei 2008); de studentenopleiders (masterstudenten) worden opgeleid; een community wordt opgestart op TOLEDO waarop bachelorstudenten zich kunnen inschrijven voor de PAL-sessies; op het einde van deze eerste test worden de studentopleiders bevraagd (zie bijlage 2; zie 3.2.2).

10 OOI2006/08 Eindverslag 10 Op het einde van deze fase (5 juni 2007) wordt aan de stand van zaken aan de hand van een mondelinge presentatie (zie bijlage 6 & 7) geschetst tijdens het doctoraatsweekend in Matagne-la-Petite. Dit geeft ons weerom een terugkoppelingsmoment vooral met betrekking tot het onderwijskundig kader van de rocklibrary. 2.4 Aanmaak fysische bibliotheek, nieuwe slijpplaatjes In de periode juli-december 2008 werden volgende acties ondernomen: fysische bibliotheek de ladekast voor de gesteentelamellen is ingericht en kan worden gevuld met de reeds aanwezige gesteentelamellen (zie figuur 1; 3.1.2); de knoop wordt doorgehakt met betrekking tot de inrichting van een diakast voor de opslag van de slijpplaatjes (zie figuur 2; 3.1.2); virtuele bibliotheek het hele systeem is nu operationeel en toegankelijk via de centrale login van de K.U.Leuven (s- of u-nummer) (ees.kuleuven.be/rocklibrary/); aanmaak collecties nieuwe slijpplaatjes en gesteentelamellen worden gerealiseerd in het kader van een thematische collectie Bretagne en de didactische collectie Structurele Geologie. PAL-sessies microscopie een tweede reeks PAL-sessies voor het academiejaar wordt voorbereid; aan de hand van de evaluatie van de eerste reeks PAL-sessies wordt de opleiding van de studentopleiders herbekeken; ook wordt nagedacht over een meer optimale inrichting van het microscopielokaal; Inkadering er wordt een zelfstandige oefening uitgewerkt voor het opleidingsonderdeel G0O72B Mineralogie waarbij de fysische en virtuele bibliotheek door de studenten gebruikt dient te worden. Op een internationaal congres, georganiseerd in Aachen (Duitsland), wordt in een sessie rond geoscience education een mondelinge presentatie verzorgd (29 september 2008) met betrekking tot de rocklibrary en de onderwijskundige inkadering (zie bijlagen 8 & 9). Vanaf september 2008 werkte de projectmedewerker voor de laatste periode halftijds. 2.5 Tweede test PAL-sessies microscopie, uitwerking onderwijskundig kader; inrichting microscopielokaal In de periode januari-juni 2009 werden volgende acties ondernomen: fysische bibliotheek de inrichting van de slijpplaatjeskast wordt uitgevoerd; in slijpplaatjeskast wordt geïnstalleerd in het microscopielokaal (lokaal , Geo-Instituut); virtuele bibliotheek de gebruikersvriendelijkheid van het selectie- en zoeksysteem, alsook van het invoersysteem wordt verder uitgetest; de kinderziektes van het systeem worden maximaal verholpen; inrichting microscopielokaal het microscopielokaal wordt verder uitgerust met projectiemiddelen die gekoppeld zijn aan een optische microscoop; deze nieuwe toepassing komt het onderwijskundige verankering van de rocklibrary en van de PAL-sessies microscopie ten goede;

11 OOI2006/08 Eindverslag 11 leeractiviteiten het gebruik van de rocklibrary aan de hand van leeractiviteiten in het kader van reguliere contactmomenten en opdrachten verbonden aan opleidingsonderdelen worden uitgetest in het opleidingsonderdeel G0O72B Mineralogie (basiscollectie Mineralogie; bachelor in de geologie) en het opleidingsonderdeel G0B88A Continental Tectonics (thematische collectie Bretagne; master in de geologie). PAL-sessies microscopie een tweede reeks wordt uitgevoerd; 5 PAL-sessies vinden plaats (maandag- of dinsdagavond van 18h00 tot 21h00; tussen 9 maart en 19 mei 2008); de studentenopleiders (masterstudenten) worden opgeleid; opnieuw wordt een community opgestart op TOLEDO waarop bachelorstudenten zich kunnen inschrijven voor de PAL-sessies. Op een internationale studiedag rond PAL, georganiseerd door de faculteit Wetenschappen aan de K.U.Leuven, wordt een mondelinge presentatie verzorgd (3 april 2009) met betrekking tot de onderwijskundige toepassing van de rocklibrary (zie bijlagen 10 & 11). Verder wordt er gewerkt aan de diverse handleidingen (zie 3.3.1), de portaalsite, internationale publicaties (zie 5.2) en het eindverslag van dit onderwijsinnovatieproject. 2.6 Stand van zaken op einde van project ( to do list) Op het einde van de verlengde projectperiode (juli 2009) is de fysische bibliotheek volledig ingericht en operationeel (zie 3.1.2). De virtuele bibliotheek is operationeel, maar heeft nog te leiden aan kinderziektes (zie 3.1.5). Aspecten van het project die nog dienen te worden gefinaliseerd: handleidingen rocklibrary handleiding voor gebruiker (zoek- & selectiesysteem); handleiding voor invoerders van informatie en materiaal; vademecum over opbouw en structuur gegevensbestand en programma (MySQL; PHP); draaiboek PAL-sessies microscopie handleiding en draaiboek voor de organisatie van PALsessies (opleiding studentopleiders, bevragingen, ) (zie 3.2.2); presentatie aan POC Geologie de resultaten van dit onderwijsinnovatieproject dienen nog te worden voorgesteld aan de POC Geologie; tevens zal een algemene presentatie en inhuldiging georganiseerd worden; publicaties afwerken van publicaties; portaalsite afwerken van portaalsite

12 OOI2006/08 Eindverslag Resultaten 3.1 Centraal in de rocklibrary staat de fysische bibliotheek, bestaande uit een collectie splijpplaatjes (opgeslagen in de slijpplaatjeskast) en bijhorende gesteentelamellen (opgeslagen in een ladekast). Daarnaast is er het relationele gegevensbestand dat via een webbrowser toegankelijk is via de K.U.Leuven login (ees.kuleuven.be/rocklibrary/). Dit gegevensbestand vormt de kern van de virtuele bibliotheek. In deze virtuele bibliotheek is informatie terug te vinden over de mineralen en gesteenten die opgenomen zijn in de fysische bibliotheek. De realisatie van de fysische bibliotheek heeft er ook toe geleid dat het microscopielokaal verder is ingericht met projectiemogelijkheden en didactische posters. Samen met de geïntegreerde rocklibrary hebben we zo een performante leeromgeving gecreëerd waarbinnen de student alle mogelijkheden krijgt zijn microscopievaardigheden te trainen Opbouw collecties Van bij de aanvang van het project is het steeds de bedoeling geweest dat de rocklibrary niet zomaar een opslag is van slijpplaatjes en gesteentemonsters, maar een weloverwogen collectie wordt die de student in zijn leeromgeving moet ondersteunen in het trainen van zijn microscopievaardigheden. Er zijn dan ook twee typen collectie: didactische basiscollecties en thematische referentiecollecties. De didactische basiscollecties hebben tot doel het leerproces in de basisdisciplines van de geologie te ondersteunen, voornamelijk in de bacheloropleiding. Voor het ogenblik zijn volgende collecties reeds in opbouw: monokristallen deze collectie slijpplaatjes laat toe de optische eigenschappen van bepaalde basismineralen aan te leren (doorsneden van isotrope mineralen (bv. grossulaar); verschillende doorsneden van kristallen van éénassige mineralen (bv. kwarts, calciet, apatiet); verschillende doorsneden van kristallen van tweeassige mineralen (bv. stauroliet, olivijn, bariet)); deze collectie is speciaal aangemaakt in het kader van het bacheloropleidingsonderdeel G0O72B Mineralogie; monomineralen deze collectie laat toe de optische eigenschappen van bepaalde basismineralen te bestuderen in een slijpplaatje van een gesteente (er werden hiervoor gesteenten uitgezocht die hoofdzakelijk uit één mineraal bestaan); deze collectie is speciaal aangemaakt in het kader van het bacheoloropleidingsonderdeel G0O72B Mineralogie; structurele geologie verschillende collecties slijpplaatjes & gesteentelamellen (bv. breukgesteenten, myloniten, tektonieten) in het kader van het bacheloropleidingsonderdeel G0O87 Structurele Geologie & Tektoniek.

13 OOI2006/08 Eindverslag 13 De thematische collecties hebben tot doel als referentiemateriaal dienst te doen in meer onderzoeksgerichte leeractiviteiten, voornamelijk in het kader van de masteropleiding, alsook als referentiemateriaal in onderzoeksopdrachten in het kader van de bachelorproef, masterproef en doctoraal onderzoek. Deze collecties zijn natuurlijk ook toegankelijk voor alle onderzoekers. Voor het ogenblik bestaan volgende thematische collecties: bouwstenen in het kader van het opleidingsonderdeel G0B59A Applied Mineralogy werd een collectie slijpplaatjes en gesteentelamellen aangemaakt van gesteenten die gebruikt worden als bouwstenen (bv. Gobertangesteen; Balegemse steen; Euvillesteen; Doornikse steen, Cararramarmer); Bretagne deze collectie slijpplaatjes en gesteentelamellen geeft een beeld van de aanwezige gesteenten in het Paleozoïsche Armoricaans sokkelmassief ontsloten in westelijk Bretagne; deze collectie wordt gebruikt in het opleidingsonderdeel G0B88 Continental Tectonics (zie 3.2.1); Lithostratigrafie van België een aanvang is genomen een referentiecollectie samen te stellen van de belangrijkste gesteenten in de Belgische geologische context Fysische bibliotheek De fysische bibliotheek is tweeledig: de ladekast voor gesteentelamellen en de slijpplaatjeskast. De ladekast voor gesteentelamellen (zie figuur 1) bevindt zich in de didactische ruimte (lokaal ) in het Geo-Instituut. Deze didactische ruimte is gesitueerd in de directe omgeving van de les- en oefenlokalen, alsook in de directe omgeving van het microscopielokaal (lokaal ). De ladekast bevat 36 laden. Elke lade kan op een flexibele manier worden onderverdeeld met tussenschotjes op basis van de grootte van de gesteentelamel (zie figuur 1). Elke lade heeft een gemiddelde capaciteit van ongeveer 30 gesteentelamellen (zie figuur 1). De ladekast heeft dus een totale capaciteit van ongeveer 1100 gesteentelamellen. De schema s van de lade-indeling (zie bijlage 13) is te raadplegen zowel in een mapje ter plekke als op de webstek. Voor het ogenblijk bestaat de collectie uit 154 gesteentelamellen (didactische collectie Structurele Geologie; thematische collecties Bouwstenen en Bretagne). a. b. c. Figuur 1: (a) de ladekast voor gesteentelamellen; (b) een lade met flexibele indeling met tussenschotjes; (c) een voorbeeld van een gevulde lade met gesteentelamellen.

14 OOI2006/08 Eindverslag 14 a. b. c. Figuur 2: (a) de slijpplaatjeskast; (b) een voorbeeld van een gevulde legger; (c) een detailzicht van enkele slijpplaatjes belicht door de lichtbak. De slijpplaatjeskast is een omgevormde diakast (zie figuur 2). De slijpplaatjeskast bevindt zich in het microscopielokaal (lokaal ) in het Geo-Instituut. De aanwezigheid van de slijpplaatjeskast in het microscopielokaal verzekert de toegankelijkheid van de rocklibrary. De gekozen optie is een diakast die onderaan voorzien is van een lichtbak. De slijpplaatjes bevinden zich in uitschuifbare leggers (zie figuur 2). Een slijpplaatje past net in een diavakje. Door de combinatie van lichtbak en uitschuifbare leggers krijgt men door het doorvallen licht een overzicht van de aanwezige slijpplaatjes (zie figuur 2). Elke legger heeft een capaciteit van 63 slijpplaatjes. In totaal zijn er 48 leggers. We beschikken dus over een totale capaciteit van meer dan 3000 slijpplaatjes. De schema s van de leggerindeling (zie bijlage 14) is te raadplegen in een mapje ter plekke alsook op de webstek. Voor het ogenblik bestaat de collectie uit 380 slijpplaatjes (didactische collecties Mineralogie en Structurele Geologie; thematische collecties Bouwstenen en Bretagne) Codering- en classificatiesysteem Elk slijpplaatje en bijhorende gesteentelamel moeten een uniek nummer hebben. Deze codering moet echter ook toelaten het slijpplaatje te classificeren en onmiddellijk te herkennen tot welke collectie het behoort. Er is geopteerd voor het internationale UDC-systeem (Universal Decimal Classification) dat courant gebruikt wordt in bibliotheken. Dit is een flexibel systeem dat gemakkelijk uitbreidbaar is. Het gebruikte codering- en classificatiesysteem is terug te vinden in bijlage 12. De gebruikte code is als volgt samengesteld: ABC.DEF-G. Het eerste deel van de code ABC geeft de hoofdclassificatie weer; het tweede deel DEF laat toe bijkomende informatie in de code op te nemen; het laatste deel G vormt het unieke nummer van elk slijpplaatje. Zo bijvoorbeeld geeft de code aan dat het 354 ste slijpplaatje dat opgenomen is in de rocklibrary, tot de mylonietcollectie (323) behoort; de bijkomende informatie handelt over het geologische domein (6) dat het Armoricaanse massief is in Bretagne (01).

15 OOI2006/08 Eindverslag 15 Rock Entity Attribute Relationship: has an / belongs to Subtype entity Structure Fabric Components Other particle Allochem Bioclast Mineral Micro Macro- Meso Micro Macro- Meso Minor, accessory Main, Major Minor, accessory Main, Major Minor, accessory Main, Major Monocrystal Minor, accessory Main, Major ROCK SLICE THIN SECTION Database Herman Nijs Original name ROCK SLICE & THIN SECTION Background Collection Extra information Figuur 3: de algemene structuur van het relationele gegevensbestand Gegevensbestand Het relationele gegevensbestand vormt de kern van het virtuele deel van de rocklibrary. Het relationele aspect is belangrijk om een multidisciplinaire aanpak mogelijk te maken met betrekking tot het zoeken en selecteren. Het gegevensbestand is ontwikkeld in MySQL, in plaats van in MS Access, opdat meerdere gebruikers gelijktijdig en van op verschillende locaties toegang kunnen krijgen en omwille van de compatibiliteit met PHP. Bovendien kan het gegevensbestand ook beter beveiligd worden in MySQL 2. Een goede en logische structuur ligt aan de basis van een duidelijk en performant zoek- en selectiesysteem. Om de bruikbaarheid van de bibliotheek te garanderen is zo n zoek- en selectiesysteem naast de mogelijkheid voor een permanente update van de bibliotheek noodzakelijk. Het gegevensbestand is gestructureerd in verschillende objecten, die op hun beurt beschreven worden aan de hand van hun eigenschappen. De objecten worden aan elkaar gekoppeld met behulp van relaties (aangeduid met het teken ). Dankzij deze relaties is het mogelijk om in de virtuele bibliotheek te zoeken op specifieke eigenschappen of combinaties van eigenschappen. De resultaten zullen weergegeven worden in 2 DuBois, P., 2003, Migration from Microsoft Access to MySQL,

transnationale Universiteit Limburg

transnationale Universiteit Limburg De onderwijsvisitatie Bachelor Rechten transnationale Universiteit Limburg Een evaluatie van de kwaliteit van de academische bacheloropleiding Rechten aan de transnationale Universiteit Limburg, in samenwerking

Nadere informatie

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen

architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE architectuur Een onderzoek naar de kwaliteit van de twee-cycli-opleiding architectuur aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 29 november 2004 voorwoord De visitatiecommissie

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com

DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com DE ONDERWIJSVISITATIE inno.com Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of ICT Enterprise Architecture aan inno.com www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2014 DE ONDERWIJSVISITATIE INNO.COM Een gedrukte

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Logopedische en audiologische wetenschappen

Logopedische en audiologische wetenschappen DE ONDERWIJSVISITATIE Logopedische en audiologische wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Logopedische en audiologische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

Basiscursus Geo-Informatie

Basiscursus Geo-Informatie Basiscursus Geo-Informatie student driven learning 1 Versie: GIPSY rapport 2004-01 versie 2.5 Auteurs: Paul van den Heuvel, Ron van Lammeren, Petra Wentzel, Patris van Boxtel, Peter de Klein, Bram Aarts,

Nadere informatie

ComeON! project Handboek voor begeleiders

ComeON! project Handboek voor begeleiders ComeON! project Handboek voor begeleiders The ComeON! project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT D E E L 1 2 3 4 ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT 1 6 7 Inleiding Management samenvatting INHOUD 16 17 18 19 22 25 26 DEEL 1 CEST: gids voor erfgoedstandaarden 1 Opzet en beheer van de wiki 2 Inhoud

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht

De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht De onderwijsvisitatie Kerkelijk Recht Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen Master in samenleving, recht en religie en Master of Society, Law and Religion en de master-na-masteropleidingen

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie