Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning"

Transcriptie

1 Werkbladen Externe veiligheid in de Wm-vergunning

2

3 Inhoud Toelichting werkbladen 5 1 Ammoniakinstallaties 11 2 Drukhouders 19 3 Handling gevaarlijke stoffen 27 4 Houtopslag 35 5 Laden en lossen schepen 43 6 Laden en lossen tankauto s 51 7 LPG-Tankstations 57 8 Opslag autobanden 65 9 Opslag gevaarlijke stoffen in atmosferische tanks Gevaarlijke afvalstoffen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage Munitie en explosieve stoffen Opslag vuurwerk Spoorwegemplacement Vulstations Besluit risico s zware ongevallen (Brzo) Opslag brandbare stoffen met hoge vuurbelasting Opslag brandbare stoffen met toxische verbrandingsproducten Procesindustrie Genetisch gemodificeerde organismen Advies brandweer BEVI 177 Bijlage 1 Bijlage 2 Technische en organisatorische aandachtspunten/maatregelen Overzicht diverse PGS-, CPR- en NPR-richtlijnen Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

4 Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

5 Toelichting Werkbladen

6

7 Toelichting Werkbladen De wegwijzer bestaat uit twee documenten, het hoofddocument en het werkbladendocument. Het hoofddocument bevat algemene informatie over externe veiligheid in het proces van milieuvergunningverlening waaronder: het beleid betreffende externe veiligheid; het juridische instrumentarium; risicobegrippen en normstelling; risico-identificatiemethoden; veiligheidsmaatregelen (volgens het vlinderdasmodel); de QRA; de considerans en voorschriften. Het voorliggende werkbladendocument bevat specialistische informatie over specifieke activiteiten. Het werkbladendocument biedt houvast bij de invulling van het onderwerp externe veiligheid voor specifieke activiteiten. Er zijn drie typen werkbladen te onderscheiden: werkbladen betreffende activiteiten en/of installaties waarvan bekend is dat deze relevant zijn uit oogpunt van externe veiligheid (bijvoorbeeld het laden en lossen van tankauto s); werkbladen betreffende specifieke bedrijfstakken (zoals spooremplacementen en procesindustrie); werkbladen betreffende regelmatig terugkerende activiteiten (bijvoorbeeld het advies van de brandweer). De werkbladen zijn opgezet volgens de stappen die zijn onderscheiden in het proces van vergunningverlening conform het hoofddocument. PR, GR en afstanden: toetsing in stap 2 Het huidige externe veiligheidsbeleid kent drie risicomaten: plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR) en in acht te nemen afstanden. Deze risicomaten zijn vastgelegd in diverse besluiten, richtlijnen, beleidsnotities en nota s. Wat betreft afstanden kunnen interne en externe afstanden worden onderscheiden. Interne afstanden zijn aan te houden afstanden binnen de inrichting tussen bijvoorbeeld een opslagplaats van gevaarlijke stoffen en een bedrijfsgebouw. Externe afstanden betreffen in acht te nemen afstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten buiten de inrichting. Externe afstanden kunnen afgeleid zijn van het PR. Zowel de toetsing van interne als van externe afstanden is opgenomen in stap 2. Het is mogelijk dat op één inrichting verscheidene werkbladen van toepassing zijn omdat de inrichting over meerdere installaties beschikt die in verschillende werkbladen zijn opgenomen. Die werkbladen moeten dan naast elkaar worden gebruikt. Het werkblad BEVI zal met het werkblad Advies brandweer in de meeste gevallen toegepast moeten worden naast het specifieke werkblad dat over een installatie/activiteit gaat, zoals het werkblad laden en lossen van tankauto s. Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

8 De werkbladen sluiten aan op wet- en regelgeving, erkende richtlijnen en algemeen geaccepteerde informatie. Verwijzen en voorschrijven CPR/PGS Richtlijnen Voorschriften op basis van CPR/PGS-richtlijnen moeten in de vergunningen worden verwerkt. Volgens de RvS is het niet toegestaan dat de vergunningverlener een algemene verwijzing naar een CPR/PGS-richtlijn in de vergunning opneemt. Dit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. De vergunningverlener moet duidelijk maken welke concrete maatregelen en voorzieningen van de vergunninghouder worden verlangd (uitspraak van de RvS in 2000 op een vergunning van de gemeente Bergeijk over de CPR 15-1). De PGS richtlijnen zijn te downloaden van Zie ook bijlage 2. Tijdens het opstellen van de werkbladen zijn op basis van praktijkervaringen diverse suggesties aangedragen voor aandachtspunten die de vergunningverlener kan meewegen in zijn werk. Dat zijn aandachtspunten voor technische en organisatorische maatregelen zonder wettelijke status, zoals een gevarenzone-indeling. Veel van deze aandachtspunten vindt u in bijlage 1 van dit werkbladendocument. In deze bijlage zijn ook meer generieke en algemeen gangbare maatregelen genoemd, zoals alarmering, temperatuurbeheersing etc., die in verscheidene CPR/PGS-richtlijnen genoemd worden. Het spreekt voor zich dat de Wet milieubeheer het wettelijk kader is voor de vergunningverlener, dat lokaal beleid (zoals gemeentelijke en provinciale beleidsvisies) moet worden meegenomen, dat aanvraagformulieren al veel nuttige aanwijzingen bevatten op gebied van externe veiligheid, etc. We veronderstellen dit soort algemene zaken als bekend en herhalen deze niet in de diverse werkbladen. Om bovengenoemde reden hebben we ook informatie voortkomend uit de BREF s (BAT-Reference Documents in het kader van de IPPC richtlijnen, zie paragraaf van het hoofddocument) en het gebruik van informatie voortkomend uit de RI&E en de eventuele ARIE-verplichting niet in de werkbladen genoemd. Actuele wet- en regelgeving In de werkbladen verwijzen we naar wet- en regelgeving zoals het Brzo. De basiswetgeving is genoemd. Wijzigingsbesluiten zijn doorgaans niet vermeld. Van de vergunningverlener wordt verwacht dat hij/zij uitgaat van de meest recente wet- en regelgeving en wijzigingsbesluiten. Daar waar zinvol uit oogpunt van aanvullende informatie zijn wel wijzigingsbesluiten vermeld. Uitgangspunt van het hoofddocument en het werkbladendocument is dat het wegwijzers zijn met verwijzingen naar relevante documenten en wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet Milieubeheer. Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

9 ARIE-plicht Op basis van de Arbowet zijn er verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van de risico s als gevolg van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bedrijven die één of meer werknemers in dienst hebben zijn verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E richt zich vooral op alledaagse ongevalrisico s, zoals uitglijden, beknellen en chronische blootstelling aan schadelijke stoffen. Om de risico s voor werknemers voortkomend uit ongevallen met gevaarlijke stoffen in beeld te brengen is in de Arbowet de verplichting tot het uitvoeren van een Aanvullende RI&E, ofwel ARIE, opgenomen. De ARIE-plicht geldt bij een zekere hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Indien een bedrijf op grond van het Brzo verplicht is een veiligheidsrapport op te stellen, vervalt de ARIE-plicht. Het veiligheidsrapport komt daar dan weer voor in de plaats. De ARIE-plicht houdt onder meer in: inventarisatie van gevaarlijke stoffen en installaties; definitie van ongevalscenario s en kwantificeren van de risico s; preventiebeleid en beheerssysteem plan van aanpak voor het verminderen van de restrisico s. De ARIE kan aan een vergunningverlener aanvullende informatie geven over de mogelijke risico s bij een bedrijf en kan als overige informatiebron bij de vergunningverlening worden meegenomen. De ARIE-plicht is om die reden niet herhaald in de verschillende werkbladen. Gas- en/of stofontploffingsgevaar Gas- en/of stofontploffing heeft een duidelijke relatie met de arboregelgeving. Zie hiertoe het hoofddocument hoofdstuk 2.3 en de bijlage betreffende de considerans waarin tekst is opgenomen over gasexplosie, stofexplosie (bv. bij een meelsilo), ATEX en de NPR7910. Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

10 10 Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

11 Werkblad 1 Ammoniakkoelinstallaties

12

13 Werkblad 1 Ammoniakkoelinstallaties Toepassingsgebied Dit werkblad is van toepassing op koelinstallaties en warmtepompen die gebruik maken van ammoniak als koudemiddel. Voorbeelden hiervan zijn: Industriële installaties voor de voedselverwerking; Koel- en vrieshuizen; Kunstijsbanen; Klimaatbeheersinginstallaties. Risico s Het risico van een ammoniakkoelinstallatie is het vrijkomen van ammoniak. Ammoniak is een toxisch gas. Bij vrijkomen ontstaat een toxische wolk die zich in de omgeving verspreidt. Het risico is afhankelijk van de hoeveelheid ammoniak die in de installatie aanwezig is en de uitvoering van de installatie. Voor een nadere omschrijving van deze effecten en mogelijke maatregelen verwijzen we naar de bijlage stoffen, effecten en maatregelen in het hoofddocument. Wet- en regelgeving, richtlijnen en overige informatiebronnen Wet- en regelgeving Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI); Regeling Externe Veiligheid binnen Inrichtingen (Revi); Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 (Brzo): zie het werkbad Brzo (Het Brzo geldt alleen als de in het Brzo genoemde drempelwaarden worden overschreden, d.w.z. bij koelinstallaties > 50 ton); Warenwetbesluit drukapparatuur 1999; Warenwetregeling drukapparatuur; Wijziging I Regeling besluit drukapparatuur (keuring voor ingebruikname); Wijziging II Regeling besluit drukapparatuur (gebruiksfase) Richtlijnen PGS 12 Ammoniak, opslag en verlading (vervangt CPR 13-1); PGS 13 Ammoniak, toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen (vervangt CPR 13-2); NEN-normen die zijn opgenomen in PGS 13; NEN 3380 Veiligheid van koelinstallaties. Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning 13

14 Werkblad 1 Ammoniakkoelinstallaties Overige informatiebronnen Handboek milieuvergunningen: hoofdstuk ammoniak. Stap 1: vooroverleg en informatieverstrekking Advies brandweer Zie werkblad Advies brandweer. Risico-inventarisatie en Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) Zie de Leidraad Risico-inventarisatie en het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen. De vergunningverlener moet ervoor zorgdragen dat de vereiste gegevens door de aanvrager worden verstrekt en vervolgens in het RRGS worden opgenomen (zie paragraaf van het hoofddocument). Omgeving van de inrichting/installatie Liggen er kwetsbare en/of beperkt kwetsbare bestemmingen in de omgeving van de inrichting of zijn die in de toekomst al dan niet te verwachten (geprojecteerde bestemmingen)? Check dit bij de afdeling die verantwoordelijk is voor Ruimtelijke Ordening. Welke andere risicovolle activiteiten zijn in de omgeving aanwezig? Het kan gaan om: o vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en met buisleidingen o voor externe veiligheid relevante bedrijven. Deze informatie is van belang voor het in acht nemen van gewenste afstanden tot deze activiteiten. Aandachtspunten voor de toepassing van het BEVI (> 400 kg ammoniak) Hoeveelheid ammoniak in de installatie (in kg) Kunnen de tabellen opgenomen in het Revi worden toegepast of moet een QRA worden uitgevoerd? Toelichting: Bij meer dan 400 kg ammoniak in de installatie is het BEVI van toepassing. NB: de hoeveelheid ammoniak wordt bepaald door de totale hoeveelheid ammoniak die in de installatie aanwezig is, inclusief de hoeveelheid in een afscheidervat met minder dan 400 kg ammoniak. Bij meer dan kg ammoniak moet een QRA worden opgesteld. Toepassen van de tabellen opgenomen in het Revi (inhoud installatie tussen 400 kg en kg ammoniak): De werktemperatuur van de installatie (in ºC) Toelichting: Onder werktemperatuur wordt verstaan de hoogste afscheider- of verdampingstemperatuur. Indien deze hoogste temperatuur wordt bepaald door een afscheidervat waarin minder dan 400 kg ammoniak aanwezig is, mag u uitgaan van de werktemperatuur die heerst in het vat met de op één na hoogste werktemperatuur. 14 Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

15 Werkblad 1 Ammoniakkoelinstallaties Type opstellingsuitvoering Toelichting: Opstellingsuitvoering 1: alle ammoniakvoerende onderdelen opgesteld in de machinekamer of in de productieruimte (eventueel met uitzondering van de condensor met verbindend leidingwerk. Deze kunnen buiten zijn opgesteld). Opstellingsuitvoering 2: als type 1, maar de leidingen naar en van de verdamper(s) zijn buiten opgesteld. Opstellingsuitvoering 3: als type 2, maar het afscheidervat of vloeistofvat zijn ook buiten opgesteld. De ligging van de machinekamer; De ligging van de in de buitenlucht geplaatste ammoniakvoerende leidingen naar de verdamper(s). Opstellen van een QRA (inhoud installatie > kg) Uitvoering QRA conform het Revi. Zie verder werkblad BEVI, stap 1 en 2, niet-categoriale inrichtingen en de bijlagen 4 en 5 in het hoofddocument. Aandachtspunten ter bepaling van toegestane hoeveelheid ammoniak conform PGS 13 De maximaal toegestane hoeveelheid ammoniak is afhankelijk van de ruimteclassificatie, de classificatie van de opstelling, de classificatie van het systeem en de getroffen veiligheidsvoorzieningen. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 2 van PGS 13: Tot welke klasse (A,B,C) behoort de ruimte of (deel van een) gebouw waarin een ammoniakkoelinstallatie of warmtepomp aanwezig is? Toelichting (zie ook PGS 13, hoofdstuk 2.2): Klasse A: ruimte waarin: personen kunnen overnachten, personen beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid, een ongecontroleerd aantal personen aanwezig kan zijn of personen toegang hebben die niet op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften Klasse B: ruimte waarin een beperkt aantal personen verzameld kan zijn, waarvan een deel op de hoogte is van de algemene veiligheidsvoorschriften Klasse C: ruimte waar uitsluitend geautoriseerde personen toegang hebben die op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Tot welke klasse (a, b, c) behoort/behoren de installatie(s)? Toelichting (zie ook PGS 13, hoofdstuk 2.3): Een installatie behoort tot klasse: A. wanneer zij staat opgesteld in een voor personen toegankelijke ruimte, niet zijnde een machinekamer conform PGS 13, hoofdstuk 5 B. wanneer het hogedrukgedeelte (compressoren, condensors en voorraadvaten) met uitzondering van een luchtgekoelde of verdampingscondensor, staat opgesteld in een machinekamer conform PGS 13, hoofdstuk 5, of in de open lucht C. wanneer alle ammoniakvoerende delen zijn opgesteld in een machinekamer conform PGS 13, hoofdstuk 5, of in de open lucht. Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning 15

16 Werkblad 1 Ammoniakkoelinstallaties Tot welke klasse (I, II, III, IV, V of VI) behoort het koelsysteem? Toelichting (zie ook PGS 13, hoofdstuk 2.4): Er wordt onderscheid gemaakt in directe (klasse I, II en III) en indirecte koelsystemen (IV, V en VI). Welke veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen? Toelichting (zie ook PGS 13, hoofdstuk 2.5): Deze zijn afhankelijk van de hoeveelheid ammoniak per koelsysteem. Worden bij automatisch buiten werking stellen de ventilatoren in de machinekamer in werking gesteld? Specifieke maatregelen en voorzieningen Onderstaande maatregelen en voorzieningen zijn ingedeeld volgens het vlinderdasmodel zoals beschreven in bijlage 2 van het hoofddocument. Genoemde maatregelen zijn conform PGS 13, hoofdstukken 3 t/m 7. Technische preventieve maatregelen Ontwerp koelinstallatie, zoals: Koeltechnisch ontwerp Gebruikte materialen Onderdelen (drukvaten, leidingen, verbindingen, appendages, instrumentatie en elektrische installatie) Uitvoering van de machinekamer: Constructie Ventilatie Organisatorische preventieve maatregelen Procedures voor montage, vullen en oplevering (bijvoorbeeld: (bij)vullen van de installatie door erkend installatiebedrijf) Procedures voor gebruik, opstarten, uitschakelen etc. van de installatie Technische effect- en schadebeperkende maatregelen Veiligheidsvoorzieningen, zoals: Noodstop- en alarmeringsysteem Ontlastorganen Automatische ammoniakdetectie Inblokvoorzieningen Uitvoering van de machinekamer: Ammoniakvernietigingsinstallatie Brandblustoestellen Organisatorische effect- en schadebeperkende maatregelen Geen specifieke aandachtspunten: zie bijlage 1 16 Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

17 Werkblad 1 Ammoniakkoelinstallaties Overige technische en organisatorische aandachtspunten Zie bijlage 1 van dit werkbladendocument voor mogelijk aanvullende technische en organisatorische aandachtspunten. Zie tevens de bijlage stoffen, effecten en maatregelen in het hoofddocument. Hierin zijn tabellen opgenomen met voorbeelden van preventieve en effectgerelateerde maatregelen. Stap 2: beoordelen van vergunbaarheid: aanvaardbaarheid van risico s (normtoetsing) Koel- of vriesinstallaties met een inhoud < 400 kg Koel- of vriesinstallaties met een inhoud < 400 kg vallen niet onder het BEVI. Hierdoor gelden geen wettelijke afstanden tot externe objecten. Er moet worden voldaan aan de veiligheidsafstanden uit de van toepassing zijnde PGS-richtlijnen. Zo niet, dan moet worden aangetoond dat een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt bereikt. Koel- of vriesinstallaties met een inhoud > 400 kg en < kg Koel- of vriesinstallaties met een inhoud > 400 kg en < kg vallen onder het BEVI. Hiervoor gelden vaste afstanden voor de PR risicocontour tot (beperkt) kwetsbare objecten. Deze afstanden zijn opgenomen in de Revi. Zie verder werkblad BEVI, stap 2 categoriale inrichtingen. Koel- of vriesinstallaties met een inhoud > kg Koel- of vriesinstallaties met een inhoud > kg vallen onder het BEVI. Hiervoor moet een QRA worden opgesteld. De resultaten van de QRA moeten worden getoetst aan de BEVI grens- en richtwaarden. Zie verder werkblad BEVI, stap 2 niet-categoriale inrichtingen. Stap 3: beoordelen van vergunbaarheid: bepalen van noodzakelijke maatregelen Voor alle ammoniakkoelinstallaties: De vergunningverlener beoordeelt of het gewenste voorzieningenniveau uit de van toepassing zijnde PGS-richtlijnen kan worden gerealiseerd. Zie ook werkblad Advies brandweer. Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning 17

18 Werkblad 1 Ammoniakkoelinstallaties Indien het BEVI van toepassing is: De vergunningverlener neemt een definitief standpunt in voor wat betreft de verantwoording van het groepsrisico na afweging van het maatregelenniveau. Stap 4: formuleren van de considerans en de voorschriften Algemene aanbevelingen voor de formulering van de considerans en voorschriften voor het aspect externe veiligheid en specifiek het BEVI vindt u in de hoofdstukken 3.2 t/m 3.4 van de wegwijzer. Algemeen geldt dat u ook het advies van de brandweer in deze stap moet meenemen. Zie hiervoor het werkblad Advies brandweer. Aandachtspunten considerans Voor alle ammoniakkoelinstallaties: Omschrijving installatie (zie stap 1 Aandachtspunten ter bepaling van toegestane hoeveelheid ammoniak ); Wel/niet onder werkingssfeer BEVI (zie stap 1 Aandachtspunten voor de toepassing van het BEVI (> 400 kg ammoniak) ) Afstanden tot interne gevoelige objecten en/of opslagen gevaarlijke stoffen conform PGS 12 en 13. Indien het BEVI van toepassing is: Afstanden tot externe gevoelige objecten; Aanduiding installatie conform BEVI Verantwoording groepsrisico Aandachtspunten voorschriften Voorschriften met betrekking tot ammoniakoelinstallaties kunt u vinden in: PGS 12 PGS 13 Bij het opstellen van de voorschriften gelden de aandachtspunten die in stap 1 zijn benoemd. 18 Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

19 Werkblad 2 Drukhouders

20

21 Toepassingsgebied Werkblad 2 Drukhouders Bij drukhouders kan een onderscheid worden gemaakt tussen stationaire en transportabele drukapparatuur. Bij stationaire drukhouders gaat het meestal om druktanks. De inhoud van een druktank is een gas onder druk of een tot vloeistof gecomprimeerd gas, bijvoorbeeld waterstof, propaan of ammoniak. Stationair opgestelde drukapparatuur met een ontwerp overdruk van 0,5 bar vallen samen met het leidingwerk en veiligheidsappendages sinds 1 augustus 2005 voor zowel ontwerp, ingebruikname keur en periodieke herkeuring onder het Warenwetbesluit drukapparatuur. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Arbeidsinspectie, is verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering van het besluit. Bij transportabele drukapparatuur gaat het veelal om gasflessen of transportabele druktanks met een relatief beperkt volume (tot enkele m 3 ). Transportabele drukapparatuur valt voor ontwerp en (her)keur onder de Richtlijn vervoerbare drukapparatuur. De toezicht op de naleving van deze richtlijn is ondergebracht bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Spuitbussen vallen onder werkblad 11. Nucleaire drukapparatuur valt onder de Kernenergiewet. Risico s Het risico van drukhouders is het vrijkomen van de inhoud van de gasflessen of tanks als gevolg van het optreden van een lek en/of instantaan falen (als gevolg van bijvoorbeeld een inwendige explosie in de gasfles). Bij het vrijkomen van de inhoud ontstaat een gaswolk en een vloeistofplas waaruit verdamping optreedt. Het uiteindelijke effect daarvan is afhankelijk van de gevaarseigenschappen van de vrijgekomen stof en de totale hoeveelheid stof die vrijkomt. Bij een toxisch gas ontstaat direct een toxische wolk als gevolg van de instantane verdamping van het toxische gas en een toxische wolk als gevolg van de verdamping van de vloeistofplas. Het effect is hier vergiftiging. Bij een brandbaar gas ontstaan via dezelfde mechanismen brandbare wolken. Afhankelijk van het tijdstip van ontsteking zijn mogelijke effecten een fakkelbrand, een plasbrand, een flash fire en/of een gaswolkexplosie. Het belangrijkste effect is warmtestraling en (bij gaswolkexplosie) overdruk. Bij een verzameling van kleinere drukhouders (gasflessendepot) is het effect bij het vrijkomen van de inhoud van een individuele gasfles gering. Indien het brandbare gassen betreft kan door het effect van brand of explosie een ketenreactie worden geïnitieerd, waardoor de inhoud van verscheidene flessen achtereenvolgens vrijkomt. Scherfwerking vormt alleen bij grote aantallen gasflessen (>250 stuks) een belangrijk risico. Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning 21

22 Werkblad 2 Drukhouders Bij grotere drukhouders (druktanks tot enkele m 3 ) is het optreden van een BLEVE een risico. Een BLEVE kan optreden indien door een externe brand een druktank met brandbaar gas zodanig wordt aangestraald dat de inhoud instantaan vrijkomt. Bij ontsteking ontstaat een explosieve verbranding met grote warmtestraling en een schokgolf met letale effecten tot enkele tientallen meters. Voor een nadere omschrijving van deze effecten en mogelijke maatregelen verwijzen we naar de bijlage stoffen, effecten en maatregelen in het hoofddocument. Wet- en regelgeving, richtlijnen en overige informatie Wet- en regelgeving Warenwetbesluit drukapparatuur 1999, Nederlandse implementatie van de Pressure Equipment Directive (97/23/EC) Warenwetregeling drukapparatuur Wijziging I Regeling besluit drukapparatuur (keuring voor ingebruikname) Wijziging II Regeling besluit drukapparatuur (gebruiksfase) Wet vervoer gevaarlijke stoffen: Richtlijn vervoerbare drukapparatuur, Nederlandse implementatie van de Transportable Pressure Equipment Directive (99/36/EC) Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer (propaan) Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999 (Brzo): zie het werkblad Brzo (Het Brzo geldt alleen als de in het Brzo genoemde drempelwaarden voor de gehele inrichting worden overschreden). NB: het BEVI is nu nog niet van toepassing op de opslag van gasflessen en (kleinere) druktanks, tenzij het aantal daarvan zo groot is dat de opslag op grond van de totale opgeslagen hoeveelheid onder het Brzo valt. Er bestaat echter een reële kans dat ook de opslag van een geringere hoeveelheid gasflessen onder het BEVI komt te vallen. Verwacht wordt dat hiervoor ook drempelwaarden worden vastgesteld. Richtlijnen PGS 15 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen (voor gasflessen) (vervangt CPR 15); PGS 9 Vloeibare zuurstof, opslag van 0, m 3 (vervangt CPR 5); PGS 10 Vloeibaar zwaveldioxide, opslag en gebruik (vervangt CPR 6); PGS 11 Chloor, opslag en gebruik (vervangt CPR 10); PGS 12 Ammoniak, opslag en verlading (vervangt CPR 13-1); PGS 20 Propaan (5 m 3 ); de opslag van propaan en butaan in stationaire bovengrondse reservoirs met een inhoud groter dan 0,15 m 3 en ten hoogste 5 m 3 (vervangt CPR 11-2); PGS 21 Propaan 5 m 3 tot 150 m 3 ; de opslag van propaan en butaan (vervangt CPR 11-3); 22 Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

23 Werkblad 2 Drukhouders QRA-richtlijn voor opslag- en opstelplaatsen gasflessen (geldt niet voor opslag van spuitbussen) (RIVM/CEV) (concept); Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema Drukapparatuur (RISA-schema). Overige informatie Handboek milieuvergunningen: hoofdstuk Gassen; info over drukapparatuur, regelgeving en keuringen Stap 1: vooroverleg en informatieverstrekking Advies brandweer Zie werkblad Advies brandweer. Risico-inventarisatie en Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) Zie de Leidraad Risico-inventarisatie en het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen. De vergunningverlener moet ervoor zorgdragen dat de vereiste gegevens door de aanvrager worden verstrekt en vervolgens in het RRGS worden opgenomen (zie paragraaf van het hoofddocument). Omgeving van de inrichting/installatie Liggen er kwetsbare en/of beperkt kwetsbare bestemmingen in de omgeving van de inrichting of zijn die in de toekomst al dan niet te verwachten (geprojecteerde bestemmingen)? Check dit bij de afdeling die verantwoordelijk is voor Ruimtelijke Ordening. Welke andere risicovolle activiteiten zijn in de omgeving aanwezig? Het kan gaan om: o vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en met buisleidingen, o voor externe veiligheid relevante bedrijven. Deze informatie is van belang voor het in acht nemen van gewenste afstanden tot deze activiteiten. Aandachtspunten voor de bepaling van het risico Met behulp van de QRA-richtlijn voor opslag- en opstelplaatsen voor gasflessen (RIVM/CEV (concept)) kan een PR=10-6 plaatsgebonden risicocontour worden bepaald. In deze publicatie zijn een aantal generieke risicoafstanden weergegeven berekend met behulp van SAFETI 6.2. Maatwerk met behulp van een specifieke QRA is ook mogelijk. Aandachtpunten ter bepaling van de toegestane opslagsituatie en de benodigde maatregelen Soort gas dat binnen de inrichting in de drukhouders wordt opgeslagen; Maximale hoeveelheid gas (per soort) dat in drukhouders wordt opgeslagen; Maximaal inhoud per soort gas per drukhouder; Aantal drukhouders; Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning 23

24 Werkblad 2 Drukhouders Maximaal toelaatbare druk drukapparaat; Welke veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen (bijvoorbeeld: wel/geen overdrukbeveiliging, veiligheidssignalering etc.); Opslagwijze: binnen/buiten, in kast, kluis of opslaggebouw; Locatie van de opslag; Afstanden tot interne en externe gevoelige objecten en/of opslagen gevaarlijke stoffen. Specifieke maatregelen en voorzieningen Onderstaande maatregelen en voorzieningen zijn ingedeeld volgens het vlinderdasmodel zoals beschreven in bijlage 2 van het hoofddocument. Genoemde maatregelen zijn conform PGS 9, 10, 11, 12, 15 en 20. Zie voor mogelijke generieke maatregelen ook werkblad 9, atmosferische tanks. Technische preventieve maatregelen Elektrische installaties (conform gevarenzone indeling); Maatregelen ter voorkoming van extreme drukverhoging (door opwarming of anderszins); Aanrijdbeveiliging; Van afstand bedienbare inblokvoorzieningen; Corrosiebescherming; Veiligheidssignalering (zoals alarmering in operatorruimte); Gasdetectie. Organisatorische preventieve maatregelen Aanduidingen en gevaarsborden (waaronder ook soort gas in de gasfles); Instructie, voorlichting en organisatorische maatregelen; Handling; Specifiek keuringsregime drukapparatuur bij ingebruikname en periodiek: o Wel/geen gebruikerskeuringsdienst aanwezig binnen inrichting; o Verklaring van ingebruikname bij goedkeuring en verklaring van herkeuring. Technische effect- en schadebeperkende maatregelen Brandpreventie en bestrijding waaronder sprinkler om ook toxische of explosieve wolk neer te slaan en in koeling van druktanks te voorzien bij warmte-aanstraling door brand; Ventileren of juist inpandig plaatsen in verband met toxische wolkvorming; Opvangvoorzieningen. Organisatorische effect- en schadebeperkende maatregelen Bereikbaarheid; Instructie, voorlichting en organisatorische maatregelen. Overige technische en organisatorische aandachtspunten Zie bijlage 1 van dit werkbladendocument voor mogelijk aanvullende technische en organisatorische aandachtspunten. Zie tevens de bijlage stoffen, effecten en maatregelen in het hoofddocument. Hierin zijn tabellen opgenomen met voorbeelden van preventieve en effectgerelateerde maatregelen. 24 Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning

25 Werkblad 2 Drukhouders Stap 2: beoordelen van vergunbaarheid: aanvaardbaarheid van risico s (normtoetsing) Opslag- en opstelplaatsen voor gasflessen Indien generieke afstanden zijn afgeleid op basis van de QRA-richtlijn gasflessen, RIVM/CEV (concept) of een specifieke QRA beschikbaar is, kan de vergunbaarheid van de activiteit voor wat betreft het Plaatsgebonden risico worden getoetst conform de BEVI-systematiek. Zie verder werkblad BEVI. Overige drukhouders Aangezien normen voor overige drukhouders ontbreken moet getoetst worden aan het algemene beleid (zie hiertoe het hoofddocument onder 3.2) Stap 3: beoordelen van vergunbaarheid: bepalen van noodzakelijke maatregelen De vergunningverlener beoordeelt of het gewenste voorzieningenniveau kan worden gerealiseerd. Zie ook werkblad Advies brandweer. Stap 4: formuleren van de considerans en de voorschriften Algemene aanbevelingen voor de formulering van de considerans en voorschriften voor het aspect externe veiligheid en specifiek het BEVI vindt u de hoofdstukken 3.2 t/m 3.4 van de wegwijzer. Algemeen geldt dat u ook het advies van de brandweer in deze stap moet meenemen. Zie hiervoor het werkblad Advies brandweer. Bij het opstellen van de considerans en de voorschriften gelden de aandachtspunten die in stap 1 zijn benoemd. Een specifiek aandachtspunt voor de considerans is daarnaast: Gasexplosiegevaar wel of niet te verwachten buiten de inrichting. Het verdient aanbeveling om bij te verwachten externe effecten, aanvullende voorschriften op te nemen betreffende het Wegwijzer externe veiligheid in de Wm-vergunning 25

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen

Gevarenkaart nr. 1 Brandbare en oxiderende gassen Toepassingsgebied en definities Gevarenkaart nr. 1 NB. Achtergrondinformatie m.b.t. de motivatie en verantwoording van keuzes en uitgangspunten voor deze gevarenkaart is opgenomen in het Achtergronddocument,

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Brabantse afspraken invoer RRGS

Brabantse afspraken invoer RRGS Brabantse afspraken invoer RRGS Versie 2.1 September 2011 BRABANTSE AFSPRAKEN INVOER RRGS versie 2.0 Brabantse Afspraken Invoer RRGS versie 2.0 4/17 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 GENERIEKE AFSPRAKEN...

Nadere informatie

Brabantse afspraken invoer RRGS

Brabantse afspraken invoer RRGS Brabantse afspraken invoer RRGS Versie 3.0 Maart 2014 Brabantse Afspraken Invoer RRGS versie 3.0 1/14 Versie 3.0 Datum 10 Maart 2014 Voorgaande versie 2.1 Datum September 2011 Brabantse Afspraken Invoer

Nadere informatie

Oranjebuitensingel 6 Postbus 30945 2500 GX Den Haag. Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout

Oranjebuitensingel 6 Postbus 30945 2500 GX Den Haag. Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout Oranjebuitensingel 6 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag van hout Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Bepalingsmethode warmtestralingsbelasting opslag

Nadere informatie

ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN ir. A.J. Pikaar, ir. J. Granneman en ing. R.P.M. Jansen NIEUWE REGELGEVING VOOR OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN Volwaardige implementatie heeft nog lange weg te gaan Voor bedrijven die, al dan niet tijdelijk,

Nadere informatie

Besluit buiten. behandeling. laten. nee. 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? Is de. ja aangevraagd & volledig? aanvraag. compleet?

Besluit buiten. behandeling. laten. nee. 2 3 Alle toestemmingen Is EV relevant? Is de. ja aangevraagd & volledig? aanvraag. compleet? Voorbereiding Aanvraag Beoordeling en besluitvorming Aanvrager: burger of bedrijf Initiatief nemen en verkennen mogelijkheden Opstellen Indienen bij bevoegd gezag Geen omgevingsvergunning benodigd EV niet

Nadere informatie

Gevarenkaart nr. 0 Algemene toelichting op het gebruik van de gevarenkaarten

Gevarenkaart nr. 0 Algemene toelichting op het gebruik van de gevarenkaarten Inleiding Met behulp van de gevarenkaarten 1 tot en met 10 kunnen op een generieke wijze (indicatieve) risico- en effectafstanden worden bepaald ten behoeve van de Risicokaart. Deze afstanden kunnen worden

Nadere informatie

Bevi toets koelinstallatie Bevi toets koelinstallatie lijn 3

Bevi toets koelinstallatie Bevi toets koelinstallatie lijn 3 Bevi toets koelinstallatie Bevi toets koelinstallatie lijn 3 Aviko Lomm 8 juli 2016 Project Bevi toets koelinstallatie Document Bevi toets koelinstallatie lijn 3 Status Definitief Datum 8 juli 2016 LOMM1-1/16-012.098

Nadere informatie

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Willem Niessink 15 april 2009 BEVI in vogelvlucht Bronnen van (on)veiligheid Natuurverschijnselen Gedrag van mensen Technologie Natuurlijke veiligheid Sociale veiligheid

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Addendum Externe veiligheidsanalyse Koninklijke Ten Cate Nijverdal Definitief

Addendum Externe veiligheidsanalyse Koninklijke Ten Cate Nijverdal Definitief Usselerveenweg 124a 7546 PJ Enschede 06-47593385 Mobiel Paul.Simons@smva.nl E-mail Enschede,08220976 KvK 91.77.23.341 Bank Documenttitel Versie Addendum Externe veiligheidsanalyse Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 3 mei 2006 Nummer: RMW0605090 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Arrow Terminals B.V. is in bezit van een aantal vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer.

Nadere informatie

Activiteitenschakel vierde tranche Propaantanks

Activiteitenschakel vierde tranche Propaantanks Activiteitenschakel vierde tranche Propaantanks Mandy Taal (RWS/InfoMil) 26 januari 2016 Programma 14.45-15.00 Inleiding + filmpje 15.00-15.15 Toelichting wettelijk kader, externe afstanden 15.15-15.30

Nadere informatie

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid

Risicoanalyse Avia tankstation. Drievogelstraat in Kerkrade. Adviseurs voor de externe veiligheid Adviseurs voor de externe veiligheid AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalyse Avia tankstation Drievogelstraat in Kerkrade Status : notitie Project : 071207 Datum : 17 september 2008 Projectdoc.

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen

Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen Risicoberekening LPG tankstation Total Drentse Poort Nieuw Buinen Opdrachtgever: Gemeente Borger-Odoorn Mevrouw M. Sieders Postbus 3 7875 ZG EXCLOO Opdrachtnemer: AM&V bv Hoofdstraat 86 9531 AJ Borger

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Middelburg, 23 augustus 2006 Nummer: RMW0609693 Afdeling: Milieuhygiëne BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND V.D.S. Staal- en Machinebouw B.V. is in het bezit van een vergunningen ingevolge

Nadere informatie

Toetsing externe veiligheid ontwikkeling hotel en sauna/welness nabij IJsbaan de Meent

Toetsing externe veiligheid ontwikkeling hotel en sauna/welness nabij IJsbaan de Meent Toetsing externe veiligheid ontwikkeling hotel en sauna/welness nabij IJsbaan de Meent Aan : mevrouw mr.l.f. de Boer, Gemeente Alkmaar Opgesteld door : D.P. Barten, Prevent Adviesgroep B.V. Datum : 8 november

Nadere informatie

EXTERNE VEILIGHEID DEVENTER BEDRIJVENPARK A1 RAPPORTAGE

EXTERNE VEILIGHEID DEVENTER BEDRIJVENPARK A1 RAPPORTAGE EXTERNE VEILIGHEID DEVENTER BEDRIJVENPARK A1 RAPPORTAGE GEMEENTE DEVENTER 11 oktober 2007 141223/EA7/1A8/000523/sfo Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond en doel 3 2 Analyse risico s 4 2.1 Wet- en regelgeving

Nadere informatie

LPG-tankstations. afstand [m] aantal personen per ha. invloedsgebied invloeds- invloeds- Type inrichting

LPG-tankstations. afstand [m] aantal personen per ha. invloedsgebied invloeds- invloeds- Type inrichting LPG-tankstations. De tabellen zijn gebaseerd op de aanname dat er binnen de 0-5 contour geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn. Type inrichting LPG-tankstation met een doorzet van minder dan 000m

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Externe veiligheid? Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Het beheersen van risico's die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen Externe

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel

Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel Kwantitatieve risico analyse Baanplant / van Son en Koot Dongenseweg 3 A Kaatsheuvel Kwantitatieve risico analyse Baanplant van Son en Koot 110311.docx Pagina 1 van 15 Opdrachtgever: Mevr. Ing. Verhagen-Boeren

Nadere informatie

Externe veiligheidsonderzoek FrieslandCampina Lochem

Externe veiligheidsonderzoek FrieslandCampina Lochem Externe veiligheidsonderzoek FrieslandCampina Lochem 2 december 2011 Externe veiligheidsonderzoek FrieslandCampina Lochem Verantwoording Titel Externe veiligheidsonderzoek FrieslandCampina Lochem Opdrachtgever

Nadere informatie

Bijlage 1: Begrippenlijst

Bijlage 1: Begrippenlijst Bijlage 1: Begrippenlijst Afstanden Afstanden tussen gevaarlijke activiteiten en objecten buiten de inrichting. Gevarenzones c.q. zoneindeling binnen de inrichting, zoals voor gas- of stofontploffingsgevaar,

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie

Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen

Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen Werkproces Externe Veiligheid voor vergunningen Beschrijving werkproces externe veiligheid 1. Is Externe veiligheid relevant? 1.1 Is EV relevant? Doorloop het schema om antwoord te geven op deze vraag.

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

Richtlijn brandpreventie bij pallets

Richtlijn brandpreventie bij pallets Richtlijn brandpreventie bij pallets DCMR Milieudienst Rijnmond 's-gravelandseweg 565 Postbus 843 3100 AV Schiedam Telefoon (010) 2468 000 Fax (010) 2468 283 Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

QRA propaanopslag Overberg

QRA propaanopslag Overberg QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid Milieudienst Zuidoost-Utrecht Februari 2012 Definitief QRA propaanopslag Overberg Externe Veiligheid dossier : BA9581 registratienummer : versie : definitief

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert Inleiding: Het bestemmingsplan "Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert" betreft het voornemen om 23 woningen te projecteren op de voormalige gemeentewerf, c.q. milieustraat van de gemeente Zundert. De woningen

Nadere informatie

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations

Stappenplan groepsrisicoberekening LPGtankstations Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations Opdrachtgever: Diverse gemeenten Datum: 22 mei 2007 Briefnummer: n.v.t. Uitvoerder: Centrum Externe Veiligheid (cev@rivm.nl) Gewijzigde status van dit

Nadere informatie

Externe veiligheid in de Wm-vergunning Wegwijzer

Externe veiligheid in de Wm-vergunning Wegwijzer Externe veiligheid in de Wm-vergunning Wegwijzer Externe veiligheid in de Wm-vergunning Wegwijzer Voorwoord Externe veiligheid is één van de aspecten die bij vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016)

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) L3G 06.03.B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) Het toepassingsgebied van PGS 15 heeft betrekking op stoffen van

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

december 2007 (Stcrt. 2007, 249).

december 2007 (Stcrt. 2007, 249). Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van..., kenmerk RB\2008119957, houdende wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen De Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Het opstellen van een QRA rapportage (Risicoanalyse LNG tankstation Waddinxveen, Top Consultants

Het opstellen van een QRA rapportage (Risicoanalyse LNG tankstation Waddinxveen, Top Consultants Onderbouwing voor het afwijken van het in PGS9 opstelde doelvoorschrift met betrekking tot interne veiligheidsafstanden tussen LIN en LNG opslagtank, LNG station aan de Transportweg 32 te Waddinxveen In

Nadere informatie

LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal

LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal LPG-tankstation Gildetrom 2 Veenendaal Plaatsgebonden risico De doorzet van LPG is in de vergunning vastgelegd op maximaal 1.000 m² LPG/jaar. Op grond van de Regeling externe veiligheid (Revi) gelden dan

Nadere informatie

Regelgeving voor koelinstallaties. Voor koel- en vriesinstallaties, airconditioningsinstallaties en warmtepompen Informatieblad.

Regelgeving voor koelinstallaties. Voor koel- en vriesinstallaties, airconditioningsinstallaties en warmtepompen Informatieblad. I n f o M i l > L u c h t > R e d u c t i e o v e r i g e b r o e i k a s g a s s e n Regelgeving voor koelinstallaties Voor koel en vriesinstallaties, airconditioningsinstallaties en warmtepompen Informatieblad

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi III)

Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi III) Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi III) Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi III) Op 13 februari 2009 is de derde wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 15-056 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Aan de Beatrixlaan te Weert wordt een Kennis en Expertise

Nadere informatie

Risicoanalyse Biovergister

Risicoanalyse Biovergister projectnr. 201182 - CA50 revisie 03 1 december 2009 Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever HoST B.V. Postbus 920 7550 AX Hengelo OV datum vrijgave beschrijving revisie 03 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING

WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING Gegevens aanvrager Naam aanvrager : De heer Van Manen namens Kloosterboer Elst Bv Adres : Handelsweg 5 Postcode en plaats : 6662 NH ELST Gegevens inrichting Naam inrichting

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Externe veiligheid (omgevingsveiligheid) in het BAL. Schakeldag 2015 Robbert van t Veer (InfoMil) Paula Bohlander (NEN)

Externe veiligheid (omgevingsveiligheid) in het BAL. Schakeldag 2015 Robbert van t Veer (InfoMil) Paula Bohlander (NEN) Externe veiligheid (omgevingsveiligheid) in het BAL Schakeldag 2015 Robbert van t Veer (InfoMil) Paula Bohlander (NEN) 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Omgevingsveiligheid in het Besluit Activiteiten Leefomgeving

Nadere informatie

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Harsh & Hazardous Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Explosies Een explosie is het plotseling vergroten van het volume van een hoeveelheid materie waarna de energie op een heftige manier

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Registratiebesluit externe veiligheid wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Registratiebesluit externe veiligheid wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Externe veiligheid in het Activiteitenbesluit. mr. drs. J.H.K.C. (Christiaan) Soer 26 november 2015

Externe veiligheid in het Activiteitenbesluit. mr. drs. J.H.K.C. (Christiaan) Soer 26 november 2015 Externe veiligheid in het Activiteitenbesluit mr. drs. J.H.K.C. (Christiaan) Soer Inhoud Basisbegrippen externe veiligheid Externe veiligheid in het Activiteitenbesluit Propaan Aardgas Windturbines LPG

Nadere informatie

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer Externe Veiligheid: de Basis Beginselen Ir. D.J. de Boer d.j.deboer@saxion.nl EV de Basis Beginselen: vooruitblik 1. Gericht op (het voorkomen) van dodelijke slachtoffers (niet zijnde werknemers) als gevolg

Nadere informatie

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen

Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen Bron: www.overheid.nl (Tekst geldend op: 25-02-2014) Activiteitenbesluit milieubeheer Afdeling 4.1. Op- en overslaan van gevaarlijke en andere stoffen en gassen en het vullen van gasflessen 4.1.1. Opslaan

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Hoe hoog ligt de Lat bij de Bedrijfsbrandweer. Michael de Gunst, Centrum Industriële Veiligheid/LEC BrandweerBRZO

Hoe hoog ligt de Lat bij de Bedrijfsbrandweer. Michael de Gunst, Centrum Industriële Veiligheid/LEC BrandweerBRZO Hoe hoog ligt de Lat bij de Bedrijfsbrandweer Michael de Gunst, Centrum Industriële Veiligheid/LEC BrandweerBRZO Bedrijfsbrandweer? Bedrijfsbrandweer = Organisatie van mensen en middelen die tot doel heeft

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Onderwerp EV Advies tel./e-mail 075-6553537 rkalken@milieudienst-waterland.nl Inleiding In dit advies wordt

Nadere informatie

Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam

Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam Risicoanalyse LPG-tankstation Nieuwe Hemweg te Amsterdam Project : 091658 Datum : 7 oktober 2009 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Haven Amsterdam Sector Infrastructuur en Milieu Postbus 19406

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Semi Standaard Verantwoording Groepsrisico Gemeente Waalwijk

Semi Standaard Verantwoording Groepsrisico Gemeente Waalwijk Semi Standaard Verantwoording Groepsrisico Gemeente Waalwijk Opdrachtgever: T. Hendriks, gemeente Waalwijk Uitvoering P. Verstraten en L. Jansen, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum 11 januari

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten

Notitie. 1 Inleiding. 2 Uitgangspunten Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INDUSTRY, ENERGY & MINING Aan : Remon Laurensen (Broekman Logistics Nijmegen B.V.) Van : Gijs Slotman (Royal HaskoningDHV) Datum : 30 maart 2015 Kopie : - Onze referentie

Nadere informatie

ARIE-Regeling (Arbeidsomstandighedenbesluit) (Geldende wettekst op 1/2/2008; actuele tekst te raadplegen op www.wetten.nl)

ARIE-Regeling (Arbeidsomstandighedenbesluit) (Geldende wettekst op 1/2/2008; actuele tekst te raadplegen op www.wetten.nl) ARIE-Regeling (Arbeidsomstandighedenbesluit) (Geldende wettekst op 1/2/2008; actuele tekst te raadplegen op www.wetten.nl) Introductie De Arie-regeling (Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie

Nadere informatie

QRA LPG tankstation De Staart

QRA LPG tankstation De Staart QRA LPG tankstation De Staart Een kwantitatieve risicoanalyse van het LPG tankstation De Staart te Houten Externe Veiligheid Gemeente Houten april 2006 Concept QRA LPG tankstation De Staart Een kwantitatieve

Nadere informatie

RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID

RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID PRORAIL SPOORONTWIKKELING, PLANVORMING EN INFRA Versie 2.0 16 september 2005 141222/EA5/160/029.062/nve Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus 31000 6370 AA Landgraaf Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort. Datum 7 december 2009 Referentie 20091936-02

Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort. Datum 7 december 2009 Referentie 20091936-02 Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort Datum Referentie 20091936-02 Referentie 20091936-02 Rapporttitel Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort Datum

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen

Notitie. Betreft : Berekening plaatsgebonden risico en groepsrisico hogedruk aardgasleiding t.b.v. bestemmingsplan Landgoed Heideburgh te Rucphen Notitie Aan : BVR Projectontwikkeling B.V. en Langendijk B.V. Van : ir. S. Valk en ir. drs. D. Lobregt (Royal Haskoning) Datum : 29 november 2011 Kopie : L.J.A. Rombouts MSc, ing. E.M. Reurslag en J.J.H.

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO HEIDELAAN A ERMELO GEMEENTE ERMELO 6 februari 2007 Defintief 141223.000504 Beperkte bijwerking d.d. 28 maart 2008 d.d. 4 augustus 2008. Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Polderweg 1 in Amsterdam Referentie: 0062/RoEv-2016 Datum: 30 november 2016 Behandeld door: B. (Bente) Boogaard

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

Natuurlijk anders keuren?

Natuurlijk anders keuren? Natuurlijk anders keuren? Workshop 13 juni 2017 PED-select.NL 1 Introductie Reind Westerveld Functie: Senior adviseur en inspecteur Sinds 2002 werkzaam bij Energie Consult Holland BV Werkzaamheden: Advies

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert

Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert Groepsrisico LPG-tankstation Roermondsweg 112, Weert ons kenmerk: DPEVNML/019-2013 behandeld door: C.van den Beld doorkiesnummer: 077 359 66 89 e-mail: c.vandenbeld@venlo.nl bijlage(n): 3 datum: 4 april

Nadere informatie

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Auteur: J.M Timmerman Datum: 13 oktober 2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 2. Doelstelling...3 3.

Nadere informatie

Omgevingsveiligheid. Klaar voor de start. Relevant congres Arie-Jan Arbouw (IenM) Arjan Boxman (RIVM) Reinoud Scheres (AVIV)

Omgevingsveiligheid. Klaar voor de start. Relevant congres Arie-Jan Arbouw (IenM) Arjan Boxman (RIVM) Reinoud Scheres (AVIV) Omgevingsveiligheid Klaar voor de start Relevant congres 2016 Arie-Jan Arbouw (IenM) Arjan Boxman (RIVM) Reinoud Scheres (AVIV) De Omgevingswet: verbeterdoelen Vereenvoudigen vergroten gebruiksgemak, inzichtelijkheid

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Veiligheid op een LPG-tankstation. Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur

Veiligheid op een LPG-tankstation. Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur Veiligheid op een LPG-tankstation Rinus Blankestijn Milieu Techn. Adviseur Veiligheidsbeleid Doel veiligheidsbeleid: Reduceren risico s tot (maatschappelijk) aanvaard niveau (< 1 : 1 miljoen) Wat vormt

Nadere informatie

Groepsrisico LPG-tankstation foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle

Groepsrisico LPG-tankstation foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Groepsrisico LPG-tankstation foodcourt De Vrolijkheid te Zwolle Project : 132517 Datum : 6 november 2013 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: BJZ.nu

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Ligging plangebied

BIJLAGE 1 Ligging plangebied BIJLAGE 1 Ligging plangebied 12 Bijlage: Ligging plangebied BIJLAGE 2 Ligging gezoneerd industrieterrein De Lage Meren BIJLAGE 3 Technische beoordeling externe veiligheid Technische beoordeling externe

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur)

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur) Besluit van tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Veiligheidsrisico s tankstation met lpg 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich, zoals uit de naam reeds blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten met betrekking tot natuurlijke koudemiddelen.

Veiligheidsaspecten met betrekking tot natuurlijke koudemiddelen. Toepassing van natuurlijke koudemiddelen in koelinstallaties, airconditioners en warmtepompen Veiligheidsaspecten met betrekking tot natuurlijke koudemiddelen. Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR-7600)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Zeeburgerpad in Amsterdam- Oost Referentie: 0000011/RoEv-2016 Datum: 7 april 2016 Behandeld door: B. (Bente) Boogaard

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

BRANDWEER Regio Groningen

BRANDWEER Regio Groningen BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing.#ïb«^ provincie ' ' ~ groningen BEZOEKADRES Sontweg 10 Provincie Groningen Milieuvergunningen De heer E.P. Pol Postbus 610 9700 AP GRONINGEN ing.d.d.:

Nadere informatie