Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31"

Transcriptie

1 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik - Toepassing van de stof / van de bereiding Tapijtshampoo Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad - Fabrikant/leverancier: MA-FRA S.p.A. Via Aquileia, 44/ Baranzate (MI) ITALIA Tel inlichtingengevende sector: Telefoonnummer voor noodgevallen: Contact the local hospital or the poison control center closest to you RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren Indeling van de stof of het mengsel - Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG Xi; Irriterend R36: Irriterend voor de ogen. - Classificatiesysteem: De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming Etiketteringselementen - Kentekening volgens EEG-richtlijnen: Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt. - Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt: Xi Irriterend - R-zinnen: 36 Irriterend voor de ogen. - S-zinnen: 25 Aanraking met de ogen vermijden. 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen Andere gevaren - Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling - PBT: Niet bruikbaar. - zpzb: Niet bruikbaar. * RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen Chemische karakterisering: Mengsels - Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen. (Vervolg op blz. 2)

2 Bladzijde: 2/5 - Gevaarlijke inhoudstoffen: CAS: Sodium amid alkyl sulfusuccinate CAS: Lauryl sarcocinate salt sodium CAS: Lauryl ethere sulphate, 28% CAS: Polymer Ethoxy Alchol Xn R22; Xi R41 Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 (Vervolg van blz. 1) 10-20% - Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten anionogene oppervlakteactieve stoffen 15-30% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan < 5% <5% <2% <2% RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen - na huidcontact: Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid - Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen - Na inslikken: Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen Blusmiddelen - Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Advies voor brandweerlieden - speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Niet nodig Milieuvoorzorgsmaatregelen: Geen speciale maatregelen noodzakelijk Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Voor voldoende ventilatie zorgen Verwijzing naar andere rubrieken Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7. Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13. RUBRIEK 7: Hantering en opslag Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. - Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Het produkt is niet brandbaar. (Vervolg op blz. 3)

3 Bladzijde: 3/5-7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten - Opslag: - Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Op een koele plaats bewaren. - Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Niet noodzakelijk - Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen Specifiek eindgebruik (Vervolg van blz. 2) * RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming - Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie Controleparameters - Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden: Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden. - Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren Maatregelen ter beheersing van blootstelling - Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: - Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen. - Ademhalingsbescherming: Niet noodzakelijk. - Handbescherming: Niet noodzakelijk. - Handschoenmateriaal Niet noodzakelijk. - Doordringingstijd van het handschoenmateriaal niet bruikbaar - Oogbescherming: Niet noodzakelijk. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen - Algemene gegevens - Voorkomen: Vorm: vast Kleur: kleurloos - Reuk: aangenaam - ph-waarde bij 20 C: 8 - Toestandsverandering Smeltpunt/smeltbereik: < 0 C C Kookpunt/kookpuntbereik: > 34 C - Vlampunt: niet bruikbaar - Ontvlambaarheid (vast, gasvormig): De stof is niet ontvlambaar - Ontstekingstemperatuur: n.a - Zelfonsteking: Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend. - Ontploffingsgevaar: Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. - Stoomdruk bij 20 C: 23 hpa - Dichtheid bij 20 C: 1 g/cm³ - Oplosbaarheid in/mengbaarheid met: Water: - Viscositeit dynamisch: volledig mengbaar Niet bepaald. (Vervolg op blz. 4)

4 Bladzijde: 4/5 kinematisch: Niet bepaald. - Oplosmiddelgehalte: Organisch oplosmiddel: 00 % Water: > 80 % Gehalte aan vaste bestanddelen: < 20 % Overige informatie - VOC / COV (%) 0,00 % (Vervolg van blz. 3) RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Chemische stabiliteit - Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend Te vermijden omstandigheden Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten - Acute toxiciteit: - Primaire aandoening: - op de huid: Geen prikkelend effect - aan het oog: Geen prikkelend effect - Overgevoeligheid: geen effect van overgevoeligheid bekend RUBRIEK 12: Ecologische informatie Toxiciteit - Aquatische toxiciteit: Persistentie en afbreekbaarheid - Verdere informatie: Het produkt is biologisch gemakkelijk afbreekbaar Bioaccumulatie Mobiliteit in de bodem - Verdere ecologische informatie: - Algemene informatie: Over het algemeen geen gevaar voor water Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling - PBT: Niet bruikbaar. - zpzb: Niet bruikbaar Andere schadelijke effecten RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden - Aanbeveling: Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden. - Niet gereinigde verpakkingen: - Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. (Vervolg op blz. 5)

5 Bladzijde: 5/5 (Vervolg van blz. 4) * RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer VN-nummer - ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN - ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt Transportgevarenklasse(n) - ADR, ADN, IMDG, IATA - klasse vervalt Verpakkingsgroep: - ADR, IMDG, IATA vervalt Milieugevaren: - Marine pollutant: Neen Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bruikbaar Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar. RUBRIEK 15: Regelgeving Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel - SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen - SZW-lijst van mutagene stoffen - NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid - NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling - NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding - Nationale voorschriften: - Gevaarklasse v. water: In het algemeen niet gevaarlijk voor water Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd. RUBRIEK 16: Overige informatie De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. - Relevante zinnen H302 Schadelijk bij inslikken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. R22 R36 R41 Schadelijk bij opname door de mond. Irriterend voor de ogen. Gevaar voor ernstig oogletsel. - Blad met gegevens van de afgifte-sector Ma-Fra Laboratories - contact-persoon: - * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 292241 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 286300, 286500 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 287200, 287400, 287900-050 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt Artikelnummer: O14 GEV Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Fabrikant/leverancier:

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Blad 1/8 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het produkt MSDS nummer: 1003002 Toepassing van de stof / van de bereiding Afdichtingsmiddel Markt: Professioneel

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal

UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van: UAC 60170 - PIP Vloerreiniger Machinaal Datum herziening: donderdag 29 januari 2015 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie REF 730595.1000 Handelsnaam Chromab. Sorbent XTR, 1000 g 1 x 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Product nummer Interne identificatie F3720 SBF74/14

Nadere informatie