Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport"

Transcriptie

1 Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE Eindrapport

2 Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDING Aanleiding Doelstelling onderzoek Afbakening onderzoeksgebied Methodiek 6 2. DETAILHANDELSAANBOD REGIO EINDHOVEN Totaal detailhandelsaanbod regio Detailhandelsaanbod dagelijkse sector Detailhandelsaanbod niet-dagelijkse sector Spreiding detailhandelsaanbod Hoofdwinkelgebied per gemeente KOOPGEDRAG CONSUMENT SRE REGIO Kooporiëntatie regioniveau Koopstromen regioniveau Koopstromen per gemeente Koopstromen belangrijkste winkelgebieden Economisch functioneren per gemeente ONTWIKKELINGEN IN DE REGIO Detailhandelsplannen in de regio Regionale vraagontwikkelingen BELANGRIJKSTE WINKELGEBIEDEN Belangrijkste winkelgebieden per gemeente Hoofdwinkelgebied per gemeente Belangrijkste winkelgebieden woninginrichting ALGEMENE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Vraagontwikkelingen en consumentenwaarden Aanbodontwikkelingen 69 Inhoudsopgave 1

3 Inhoudsopgave (vervolg) pagina BIJLAGEN Basissteekproef per gemeente in de onderzoeksregio 1 Steekproefophoging per gemeente 1 Spreiding detailhandelsaanbod: type winkelgebied 2 Spreiding detailhandelsaanbod: aandeel totaal 3 Spreiding detailhandelsaanbod: aandeel dagelijks en niet-dagelijks 4 Overzicht plannen en initiatieven per gemeente 5 Overzicht winkelgebieden naar type winkelcentrum 9 Tabellen hoofdwinkelgebieden eigen gemeente 13 Tabellen gedrag en beoordeling woonboulevards 20 Toelichting Factsheet Ruimtelijke aspecten 21 Begrippenlijst 25 Toelichting winkelgebiedstypering Locatus Inhoudsopgave

4 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Grote dynamiek in de detailhandel De Nederlandse winkelmarkt kent een grote dynamiek. Er zijn vele initiatieven voor uitbreiding van winkelcentra, herstructurering van centrumgebieden en herontwikkelingen in binnensteden. Ontwikkelingen die veelal nodig zijn om aantrekkingskracht op de consument te blijven uitoefenen, maar ook om ruimte te bieden aan initiatieven van retailers voor schaalvergroting of nieuwe vestigingen. Steden proberen zich steeds nadrukkelijker op de kaart van het nationale winkellandschap te zetten om de gunst van de consument te winnen. Centrumgebieden komen daarbij steeds meer in concurrentie te staan met nieuwe perifere en grootschalige concentraties. De zoektocht naar een locatie voor een megamall is hier hét voorbeeld van. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is zich bewust van deze dynamiek. Uit een globale berekening van het SRE komt binnen de regio een planvolume naar voren van ongeveer m² winkeloppervlak. Dit is meer dan 10% van het huidige detailhandelsaanbod in de regio. Behoefte aan inzicht in koopgedrag consument Deze en andere ontwikkelingen in het consumentengedrag en het winkelaanbod maken het noodzakelijk alert te zijn op de kwaliteit en het perspectief van het bestaande voorzieningenaanbod. Onder invloed van de Nota Ruimte hebben provincie, regio en gemeenten hiervoor meer bevoegdheden gekregen. Meer bevoegdheden betekenen ook meer verantwoordelijkheden. Om gewenste ontwikkelingen te kunnen faciliteren en ongewenste ontwikkelingen te voorkomen (in en buiten de eigen gemeente) is het formuleren van een (regionale) visie op de detailhandel essentieel. Alvorens een visie en beleid op te stellen is het van belang goed zicht te krijgen op de bestaande situatie en het koopgedrag van de consument. Het SRE heeft daarom aan BRO gevraagd een regionaal koopstromenonderzoek uit te voeren. Hoofdstuk 1 3

5 1.2 Doelstelling onderzoek Anticiperen op marktinitiatieven Binnen de onderzoeksregio is er op alle niveaus behoefte om beter te kunnen reageren en anticiperen op initiatieven uit de markt. Onder meer in het Regionaal Structuurplan heeft het SRE de wens uitgesproken om concreet beleidsuitgangspunten ten aanzien van de voorzieningenstructuur te formuleren. Het SRE wil ontwikkelingen van de voorzieningenstructuur gaan stroomlijnen. Knelpunt daarbij is dat er momenteel slechts beperkt zicht is op de plannen en initiatieven in de regio. Bovendien ontbreekt goed inzicht in de vraag- en aanbodsituatie. Dit inzicht wordt essentieel geacht om enerzijds goed onderbouwde beslissingen te kunnen nemen en anderzijds om effecten van initiatieven te kunnen beoordelen en monitoren. Het koopstromenonderzoek moet hierin uitkomst bieden. De doelstelling van het SRE is dat betrokken partijen in de regio gezamenlijk in staat moeten zijn om: Ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en overige commerciële voorzieningen in de regio te beoordelen op regionale impact en wenselijkheid. En vervolgens ook de betreffende ontwikkelingen op een goede manier in te passen in de regionale voorzieningenstructuur. In kaart brengen bestaande situatie Met een beter inzicht in de wijze waarop in de regio wordt omgegaan met ontwikkelingen binnen de sector detailhandel, kunnen kansen worden benut en bedreigingen worden afgewend. De betrokken partijen in de regio moeten gezamenlijk in staat zijn om ontwikkelingen op het gebied van detailhandel en overige voorzieningen in de regio te beoordelen op regionale impact en wenselijkheid. Vervolgens moeten ontwikkelingen op een goede manier worden ingepast in de regionale voorzieningenstructuur. De eerste stap hierin is dat de bestaande situatie van de koopstromen alsmede de bestaande voorzieningenstructuur goed in beeld wordt gebracht. Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van deze bestaande situatie en is uitgewerkt in drie onderdelen: Een regionaal koopstromenonderzoek (vraaganalyse). De positionering van de winkelcentra in de regio (aanbodanalyse). Perspectief van de winkelcentra in de regio (confrontatie vraag en aanbod). 4 Hoofdstuk 1

6 1.3 Afbakening onderzoeksgebied Het onderzoeksgebied bestaat uit de 21 samenwerkende gemeenten uit het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, te weten: Asten Eindhoven Oirschot Bergeijk Geldrop-Mierlo Reusel-De Mierden Best Gemert-Bakel Someren Bladel Heeze-Leende Son en Breugel Cranendonck Helmond Valkenswaard Deurne Laarbeek Veldhoven Eersel Nuenen c.a. (Gerwen en Nederwetten) Waalre Bron: Hoofdstuk 1 5

7 1.4 Methodiek Internet enquêteren Het koopstromenonderzoek is uitgevoerd door middel van een vragenlijst onder consumenten c.q. inwoners in het onderzoeksgebied. De vragenlijst is via internet in het onderzoeksgebied uitgezet. Daarbij is gebruik gemaakt van het internetpanel van Multiscope. Panelleden woonachtig in het onderzoeksgebied zijn op diverse manieren ( , schriftelijk, internet en persberichten) uitgenodigd de digitale vragenlijst in te vullen. Informeren consumenten Consumenten zijn vooraf over het onderzoek geïnformeerd via persberichten die zijn verspreid onder lokale en regionale kranten. De persberichten zijn ook geplaatst op de websites van SRE, de deelnemende gemeenten en Kamer van Koophandel. Daarbij is een directe koppeling gemaakt met de vragenlijst en het internetpanel. Steekproef De steekproef voor dit onderzoek is getrokken zodanig dat de betrouwbaarheid op gemeenteniveau ligt op 95% met een maximale afwijking van + of - 5%. Het aantal af te nemen enquêtes in een gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners in die gemeente. Per gemeente zijn ongeveer 360 tot 380 enquêtes afgenomen. In een aantal gemeenten is gekozen voor een ophoging van de basissteekproef. Door het vergroten van de steekproef kunnen binnen de gemeente meer betrouwbare uitspraken worden gedaan over specifieke deelgebieden, zoals kernen, wijken of stadsdelen. In totaal zijn er in de regio ongeveer enquêtes afgenomen. In de bijlage is een overzicht van het aantal enquêtes per gemeente opgenomen. Daarbij is ook aangegeven welke gemeenten gebruik hebben gemaakt van de optie en hoeveel extra enquêtes zijn afgenomen. Vragenlijst De basisvragenlijst is opgebouwd uit een kwantitatief en kwalitatief onderdeel. Kwantitatief: feiten in het koopgedrag Het kwantitatieve deel van de vragenlijst gaat in op het feitelijke koopgedrag van de consument. Voor dit deel is de volgende methodiek gehanteerd: In de vraagstelling worden in de dagelijkse artikelensector twee en in de nietdagelijkse artikelensector zeven branchegroepen onderscheiden. 6 Hoofdstuk 1

8 Per branchegroepen wordt de consument gevraagd bij welke aankoopplaatsen artikelen meestal, ook wel en soms aangekocht worden. Doordat per branchegroep drie aankoopplaatsen genoemd kunnen worden, komen ook de kleinere aankoopplaatsen aan de orde. De categorieën meestal, ook wel en soms, staan voor een gemiddeld percentage, welke per branche verschilt. Deze percentages zijn op basis van een groot aantal enquêtes (ook uit andere onderzoeken) tot stand gekomen en bovendien middels een controlevraag in dit onderzoek gecheckt. De resultaten van deze bevraging naar aankoopplaatsen zijn op basis van deze gemiddelde percentages per branchegroep, alsmede een onderlinge weging tussen de branchegroepen, vertaald in koopstromen en uitgedrukt in percentages. De weging tussen de branches is gebaseerd op de gemiddelde bestedingen per hoofd van de bevolking in de branches. Daarvoor is gebruik gemaakt van bronnen van het HBD. Hiermee ontstaat inzicht in de kooporiëntaties in de regio, de koopkrachtbinding en de koopkrachtafvloeiing in de twee artikelgroepen en de branchegroepen. De branche-indeling komt één op één overeen met de branche-indeling van Locatus 1. Zodoende is een juiste vergelijking te maken tussen de vraag en aanbodsituatie. Overzicht: branchegroepen per sector Dagelijkse artikelensector Levensmiddelen Drogisterij/ parfumerieartikelen Niet-dagelijkse artikelensector Kleding, mode en schoenen Media Hobby en vrije tijdsart. Huishoudelijke artikelen, glas, aardewerk, etc. Bruin- en witgoed Doe-het-zelf en tuinartikelen Woninginrichting Voor de aankoopplaatsen is in de enquête een compleet overzicht weergegeven van alle mogelijkheden binnen de regio op basis van de gebiedsindeling van Locatus. Voor buiten de regio worden de meest relevante en belangrijkste aankoopplaatsen als mogelijkheid genoemd. Naast de fysieke aankoopplaatsen is onderscheid gemaakt in een aantal nietwinkel aankoopplaatsen waar consumenten ook aankopen doen. Dit zijn onder meer de warenmarkten, postorderbedrijven, fabrieksverkoop, kopen bij de boer en het internet. 1 Locatus BV is de dataleverancier van het verkooppuntenbestand met kwantitatieve gegevens over het winkelaanbod in Nederland. Hoofdstuk 1 7

9 Het onderscheid naar fysieke en alternatieve aankoopplaatsen leidt ertoe dat de verhouding tussen de algehele kooporiëntatie en de daadwerkelijke koopstromen in de detailhandel duidelijk wordt. Hiermee wordt het belang van internetaankopen inzichtelijk gemaakt naar aandeel van de totale bestedingen en de dagelijkse en niet-dagelijkse sector en per branche. Kwalitatief: achtergronden koopgedrag en belangrijkste aankoopplaats De kwalitatieve vragen in het onderzoek geven inzicht in deze aspecten gericht op de belangrijkste aankoopplaatsen in de regio. Hiertoe is de volgende methodiek gebruikt: Uit de kwantitatieve vragen wordt duidelijk wat voor de consument de belangrijkste aankoopplaats is voor niet-dagelijkse artikelen en voor woninginrichting. Over deze belangrijkste aankoopplaatsen zijn in de enquête de kwalitatieve vragen gesteld. De consument is gevraagd een oordeel te geven over verschillende aspecten van deze aankoopplaats. Indien de belangrijkste aankoopplaats niet in de eigen gemeente ligt, is gevraagd naar het oordeel over het hoofdwinkelgebied van de eigen gemeente. Dit hoofdwinkelgebied is vooraf benoemd. Overzicht kwalitatieve vragen over belangrijkste centrumgebied Onderwerp Aspect/ vraag Antwoord Bezoekmotief Waarom is dit de belangrijkste aankoopplaats Antwoordcategorieën, o.m. nabijheid, bereikbaarheid, sfeer, etc. Activiteiten Welke andere activiteiten dan winkelen worden ondernomen Antwoordcategorieën, o.m. terrasbezoek, bioscoop, theater, etc. Beoordeling Kwaliteit van de winkels Rapportcijfer Keuzemogelijkheden aan winkels Rapportcijfer Sfeer en gezelligheid Rapportcijfer Bereikbaarheid Rapportcijfer Parkeermogelijkheden Rapportcijfer Bezoekfrequentie Bezoekfrequentie Antwoordcategorieën Vervoersmiddel Meest gebruikte vervoersmiddel Antwoordcategorieën Voorzieningen Gemiste voorzieningen en winkels Open vraag Verbeteringen Suggesties voor verbeteringen Open vraag 8 Hoofdstuk 1

10 2. DETAILHANDELSAANBOD REGIO EINDHOVEN 2.1 Totaal detailhandelsaanbod regio Het totale detailhandelsaanbod in de SRE regio bedraagt ruim m 2 wvo. Van dit aanbod behoort gemiddeld 20% tot de dagelijkse sector en 80% tot de nietdagelijkse sector. Het meeste winkeloppervlak ligt in de gemeente Eindhoven, bijna m² wvo en ongeveer 29% van het totale winkelaanbod in de regio. Helmond neemt qua winkelaanbod, met ongeveer m² wvo, de tweede plaats in. Binnen de regio heeft de gemeente Waalre het minste winkelvloeroppervlakte. Over het algemeen komt het winkeloppervlak in de gemeenten als aandeel van het totale aanbod in de regio overeen met het aantal inwoners in die gemeente. De gemeente Son en Breugel telt relatief veel winkelaanbod in de niet-dagelijkse sector. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de meubelboulevard Ekkersrijt. Deze ligt op het grondgebied van de gemeente Son en Breugel, terwijl de verzorgingsfunctie regiobreed is. Tabel 2.1: Draagvlak en detailhandelsaanbod per gemeente (gesorteerd op totaal winkeloppervlak) Winkeloppervlak (m² wvo) Aandeel in oppervlak Inwoners Dagelijks Niet-dagelijks Totaal Dagelijks Niet-dagelijks Eindhoven % 29% Helmond % 12% Veldhoven % 6% Son en Breugel % 6% Deurne % 5% Valkenswaard % 4% Best % 4% Geldrop-Mierlo % 4% Nuenen Ca % 3% Gemert-Bakel % 3% Cranendonck % 3% Someren % 3% Bergeijk % 3% Asten % 3% Bladel % 2% Eersel % 2% Reusel-De Mierden % 2% Laarbeek % 2% Oirschot % 2% Heeze-Leende % 2% Waalre % 1% Totaal regio SRE % 100% Hoofdstuk 2 9

11 Kaart 1: Detailhandelsaanbod per gemeente 10 Hoofdstuk 2

12 2.2 Detailhandelsaanbod dagelijkse sector Winkeloppervlak per inwoner Het gemiddelde winkeloppervlak per inwoner in de SRE regio is iets groter dan het landelijk en provinciaal gemiddelden (+4% 2 ). De gemiddelde schaalgrootte van de winkels is in de regio eveneens groter. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het aantal winkels in de regio iets kleiner is dan gemiddeld, maar dat de winkels wel gemiddeld een moderne oppervlaktemaat hebben. Eindhoven, heeft als grootste gemeente, in absolute zin het meeste aanbod in de dagelijkse sector. Per inwoner is het aanbod eveneens ruim. De inwoners van Valkenswaard en Son en Breugel hebben per inwoner relatief het meeste aanbod tot hun beschikking, respectievelijk 0,46 en 0,41 m² wvo. De inwoners van de gemeente Someren hebben naar verhouding het minste oppervlak per inwoner (0,26 m² wvo). Ook de inwoners van Best, Oirschot, Veldhoven, Laarbeek en Waalre hebben naar landelijke gemiddelden minder aanbod. Aandeel winkeloppervlak vrijwel gelijk aan aandeel inwoners Zeer opvallend in de regio Eindhoven is dat het aandeel winkeloppervlak naar gemeente vrijwel gelijk is aan het aandeel inwoners. In Eindhoven is bijvoorbeeld 29% van al het winkelaanbod geconcentreerd, terwijl hier ook 29% van de inwoners woont. Dit beeld is niet uniek in Nederland, maar wel extreem. Dat in de grootste gemeente in een regio ook het meeste winkelaanbod is gevestigd, valt te verwachten, maar dat vervolgens de andere gemeenten een aanbod hebben evenredig aan het inwonertal, is vrij uniek. De Stadsregio Arnhem Nijmegen (SAN) vertoont nog de meeste overeenkomsten met de situatie van Eindhoven. Nijmegen huisvest 22% van de inwoners en 20% van het aanbod. Arnhem is iets kleiner (20% van de inwoners) maar heeft iets meer winkelaanbod (25%). In sterk verstedelijkte regio s zijn de verhoudingen daarentegen meer verdeeld. Heerlen heeft in Parkstad Limburg het meeste aanbod (62%), maar huisvest maar 38% van de inwoners. In de Drechtsteden is Dordrecht de grootste stad, met 45% van de inwoners en 39% van het aanbod. In deze regio is Sliedrecht een goede tweede met 25% van het aanbod, terwijl hier maar 9% van de inwoners woont. In andere stadsregio s is daarmee ofwel een sterkere concentratie van het aanbod te zien, ofwel een sterkere spreiding van de inwoners. 2 Gerekend met onafgeronde cijfers. Hoofdstuk 2 11

13 Kaart 2: Dagelijkse sector winkelvloeroppervlakte per inwoner 12 Hoofdstuk 2

14 Vergelijking landelijke gemiddelden In tabel 2.2 is het dagelijkse aanbod per gemeente weergegeven naar oppervlak per inwoner, dit is afgezet tegen landelijke referenties van naar inwonertal vergelijkbare gemeenten 3. In de laatste kolom is het verschil weergegeven van het oppervlak per inwoner in de gemeente ten opzichte van deze referentie. Het merendeel van de gemeenten heeft per inwoner een groter aanbod in de dagelijkse sector dan het landelijke en provinciale gemiddelden. Voor een aantal gemeenten zijn de verschillen ten opzichte van de referentie groot. Valkenswaard en Son en Breugel bezitten bijvoorbeeld een naar verhouding zeer ruim winkelaanbod per inwoner. Someren en Oirschot daarentegen hebben naar verhouding het minste aanbod. Tabel 2.2: Dagelijks aanbod per gemeente (gesorteerd op oppervlak per inwoner) Regio SRE Referentie Aantal Totaal Schaal- Oppervlak Oppervlak Verschil tov. Inwoners winkels m² wvo grootte per inw. per inw. gemeente Valkenswaard ,46 0,36 29% Son En Breugel ,41 0,35 16% Reusel-De Mierden ,38 0,41-6% Nuenen Ca ,38 0,36 6% Heeze-Leende ,38 0,35 8% Asten ,38 0,35 8% Cranendonck ,37 0,36 4% Geldrop-Mierlo ,37 0,36 3% Bladel ,37 0,35 5% Eersel ,36 0,35 3% Gemert-Bakel ,35 0,36-3% Bergeijk ,35 0,35-1% Deurne ,35 0,36-4% Eindhoven ,34 0,31 10% Helmond ,33 0,34-4% Waalre ,31 0,35-11% Laarbeek ,31 0,36-15% Veldhoven ,30 0,36-15% Oirschot ,29 0,35-17% Best ,29 0,36-21% Someren ,26 0,35-27% Totaal regio SRE ,34 Totaal Noord-Brabant ,33 Totaal Nederland ,33 3 De individuele gemeenten zijn vergeleken met gemeenten van een vergelijkbaar inwonertal. In de laatste kolom is het verschil van het winkeloppervlak in deze referenties ten opzichte van de gemeente getoond. Hoofdstuk 2 13

15 Kaart 3: Niet-dagelijkse sector winkelvloeroppervlakte per inwoner 14 Hoofdstuk 2

16 2.3 Detailhandelsaanbod niet-dagelijkse sector Winkeloppervlak per inwoner Het gemiddelde winkeloppervlak per inwoner is in de niet-dagelijkse sector ruimer dan gemiddeld, 1,45 m² wvo tegen 1,40 m² wvo (ca. 4%) voor de provincie en 1,33 m² wvo (ca. 9%) landelijk. Gemeenten die eveneens een relatief ruim aanbod hebben zijn Asten, Someren en Eindhoven. In Eindhoven is samen met Helmond het meeste aanbod in de niet-dagelijkse sector geconcentreerd. Ruim 40% van het aanbod in de regio is in deze twee gemeenten gevestigd. Afgezet tegen het aantal inwoners is dit voor Eindhoven relatief veel. In Helmond is in verhouding tot referenties iets minder aanbod per inwoner aanwezig. Door de aanwezigheid van de meubelboulevard in Son en Breugel, wijkt deze gemeente sterk af van het gemiddelde. Vergelijking landelijke gemiddelden In de tabel 2.3 (zie volgende pagina) is het niet-dagelijkse aanbod per gemeente gerelateerd aan het aantal inwoners in de gemeente en afgezet tegen landelijke referenties. In de laatste kolom is het verschil weergegeven ten opzichte van de referentie. In Waalre is zowel in absolute zin als in relatieve zin per inwoner het minste aanbod gevestigd. Ook in de gemeenten Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Laarbeek, Oirschot en Valkenswaard blijft het aanbod in meer of mindere mate achter bij referenties. Anders dan in de dagelijkse sector zien we daarmee dat er in de niet-dagelijkse sector grotere verschillen zijn tussen gemeenten qua aanbod in relatieve zin. De gemiddelde schaalgrootte van de winkels in de regio is groter dan landelijke en provinciale referenties. De schaalgrootte in Son en Breugel steekt hierbij sterk af, uiteraard door de meubelboulevard (inclusief IKEA). Ook het aanbod in Eindhoven is in vergelijking, met andere grote plaatsen in Nederland, ruim. Over het algemeen is het winkeloppervlak uitgedrukt naar inwonertal in grote steden 4 klein. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de kleinschaligheid van het winkelaanbod, vaak gevestigd in de oudere winkelstraten. Daarnaast is het winkelaanbod in de grote steden weliswaar in absolute zin groot, maar vanwege het grote aantal inwoners verdampt dit aanbod weer. In dit opzicht is het aanbod in Eindhoven meer vergelijkbaar met middelgrootte steden ( tot inwoners), waar ongeveer 1,40 m² wvo per inwoners aanwezig is. Het aanbod in Asten, Bergeijk, Best, Nuenen en Someren, is relatief grootschalig. Oirschot en Valkenswaard hebben naar verhouding meer kleinschalige aanbod. 4 In de vergelijking zijn de volgende steden opgenomen: Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Groningen. Hoofdstuk 2 15

17 Tabel 2.3: Niet-dagelijks aanbod per gemeente (gesorteerd op oppervlak per inwoner) Regio SRE Referentie Inwoners Aantal winkels Totaal m² wvo Schaalgrootte Oppervlak per inw. Oppervlak per inw. Verschil tov. gemeente Asten ,73 1,39 25% Bergeijk ,57 1,39 13% Best ,53 1,56-2% Bladel ,35 1,39-3% Cranendonck ,53 1,56-2% Deurne ,59 1,61-1% Eersel ,01 1,39-27% Eindhoven ,46 1,14 28% Geldrop-Mierlo ,00 1,61-38% Gemert-Bakel ,17 1,56-25% Heeze-Leende ,13 1,39-19% Helmond ,42 1,55-8% Laarbeek ,83 1,56-47% Nuenen Ca ,58 1,56 1% Oirschot ,05 1,39-24% Reusel-De Mierden ,62 1,55 4% Someren ,74 1,39 25% Son En Breugel ,36 1,39 214% Valkenswaard ,38 1,61-14% Veldhoven ,55 1,61-4% Waalre ,58 1,39-58% Totaal regio SRE ,45 Totaal Noord-Brabant ,40 Totaal Nederland ,33 Tabel 2.4: Verdeling detailhandelsaanbod regio Eindhoven naar sector per type concentratiegebied Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector Totaal m² wvo Aandeel m² wvo Aandeel m² wvo Centraal % % Binnenstad % % Hoofdwinkelgebied klein % % Kernverzorgend centrum groot % % Kernverzorgend centrum klein % % Supermarktcentrum % 0 0% Ondersteunend % % Binnenstedelijke winkelstraat % % Buurtcentrum % % Stadsdeelcentrum % % Supermarktcentrum % % Wijkcentrum groot % % Wijkcentrum klein % % Grootschalige concentratie 0 0% % Verspreide bewinkeling % % Totaal % % Hoofdstuk 2

18 2.4 Spreiding detailhandelsaanbod Al de winkelconcentratiegebieden in de regio zijn getypeerd, met een hoofdverdeling naar centrale (hoofdwinkelgebieden binnen een gemeente), ondersteunende en grootschalige concentraties. Dit is gebaseerd op de definiëring van Locatus. Ruim 60% van het totale aanbod is in één van deze concentratiegebieden gevestigd. Het overige aanbod is verspreid gevestigd, al dan niet solitair. In de bijlage is een overzicht gegeven van de typering van alle gebieden in de regio. Verdeling detailhandelsaanbod per type concentratiegebied In de regio SRE zijn in de centrale winkelgebieden over het algemeen meer nietdagelijkse artikelen te vinden dan dagelijkse artikelen, 76% tegen 24%. Bij binnensteden is het aandeel van niet-dagelijkse artikelen het grootst (95%). Hoe kleiner een centraal- of hoofdwinkelgebied is, hoe groter het aandeel aan dagelijkse artikelen is. Deze kleinere centra hebben daarmee een belangrijke dagelijkse verzorgingsfunctie voor de eigen gemeente. Veelal wordt dit veroorzaakt door het ontbreken van ondersteunende centra (zoals buurt- en wijkcentra) in de kleine kernen. Bij de ondersteunende winkelgebieden is het aandeel van dagelijkse artikelen relatief groot, 40%. Zowel in buurtcentra als in supermarktcentra overheerst het dagelijkse artikelen aanbod. In stadsdeelcentra en supermarktcentra is de schaalgrootte van de winkels relatief groot, met een gemiddeld oppervlak van respectievelijk 442 en 548 m 2 wvo. Hoofdstuk 2 17

19 Kaart 4: Winkelvloeroppervlak naar type concentratiegebied per gemeente 18 Hoofdstuk 2

20 Spreiding detailhandelsaanbod naar type concentratiegebied Het detailhandelsaanbod komt op hoofdlijnen redelijk overeen met landelijke gemiddelden, verspreid over de verschillende type concentratiegebieden. In de dagelijkse sector is ongeveer 40% gevestigd in een centraal winkelgebied en evenzo 40% in een ondersteunend winkelgebied. Dit komt overeen met landelijke gemiddelden. In de niet-dagelijkse sector zien we dat er in de SRE regio iets meer verspreid winkelaanbod is dan landelijk gemiddeld, 43% tegen 38%. Ook in ondersteunende winkelgebieden is er in de SRE regio relatief veel niet-dagelijks winkelaanbod. Daarentegen is naar verhouding weinig aanbod gevestigd in een centrale of grootschalige concentratie. Een nadere beschouwing van de spreiding van het aanbod toont aan dat in de SRE regio, met name de grotere kernverzorgende centrale winkelgebieden, ruim vertegenwoordigd zijn. De centrale winkelgebieden van Geldrop, Gemert, Eersel en Bladel vallen onder deze typering. Daarentegen zijn grote hoofdwinkelgebieden niet in de regio aanwezig. De hoofdwinkelgebieden van Helmond, Veldhoven en Valkenswaard zijn getypeerd als klein hoofdwinkelgebied. Ten aanzien van de ondersteunende centra is er relatief veel aanbod in kleine wijkwinkelcentra, met name in de dagelijkse sector. Dit terwijl er in deze sector naar verhouding juist minder aanbod gevestigd is dan in de grotere wijkwinkelcentra. Figuur 1: Spreiding detailhandelsaanbod naar type concentratiegebied 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Centraal Ondersteunend Dagelijkse sector Grootschalig Speciaal Verspreid 0% Centraal Ondersteunend SRE Landelijk Niet-dagelijkse sector Grootschalig Speciaal Verspreid SRE Landelijk Hoofdstuk 2 19

21 Tabel 2.5: Detailhandelsaanbod hoofdwinkelgebied per gemeente Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sect. Totaal Gemeente Winkelgebied Type winkelgebied a.w. m² wvo a.w. m² wvo m² wvo Eindhoven Centrum Eindhoven Binnenstad Helmond Centrum Helmond Hoofdwgeb. kl Valkenswaard Centrum Valkenswaard Hoofdwgeb. kl Best Centrum Best Kernverz. gr Gemert-Bakel Centrum Gemert Kernverz. gr Deurne Centrum Deurne Kernverz. gr Veldhoven Centrum Veldhoven Hoofdwgeb. kl Geldrop-Mierlo Centrum Geldrop Kernverz. gr Reusel-De Mierden Centrum Reusel Kernverz. gr Someren Centrum Someren Kernverz. gr Asten Centrum Asten Kernverz. gr Bladel Centrum Bladel Kernverz. gr Nuenen Ca Centrum Nuenen Kernverz. gr Cranendonck Centrum Budel Kernverz. gr Bergeijk Centrum Bergeijk Kernverz. kl Eersel Centrum Eersel Kernverz. gr Oirschot Centrum Oirschot Kernverz. gr Heeze-Leende Centrum Heeze Kernverz. kl Son en Breugel Centrum Son Kernverz. kl Laarbeek Piet van Thielplein Kernverz. kl Waalre Centrum Waalre Kernverz. kl Totaal a.w. = aantal winkels 20 Hoofdstuk 2

22 2.5 Hoofdwinkelgebied per gemeente De belangrijkste winkelgebieden niet-dagelijkse sector per gemeente zijn voor dit onderzoek benoemd. Over het algemeen is dit het grootste winkelgebied in de gemeente. Onderstaande tabel geeft de aanbodsituatie in deze gebieden weer. De binnenstad van Eindhoven is veruit het grootste hoofdwinkelgebied binnen de SRE regio. Het aanbod in dit centrum wordt gedomineerd door de niet-dagelijkse sector. Verhoudingsgewijs is de dagelijkse sector beperkt van omvang. Het centrum van Helmond is in de regio een goede tweede qua omvang. Samen met het centrum van Valkenswaard wordt dit centrum thans gedefinieerd als een hoofdwinkelgebied klein. Het centrum van Best is qua winkeloppervlak vrijwel even groot als Valkenswaard. Toch wordt dit centrum gedefinieerd als een kernverzorgend winkelcentrum groot. Het verschil ligt in het feit dat het centrum van Best minder winkels telt, dan het centrum van Valkenswaard. In het centrum van Best is een vestiging van Tapijt Centrum Nederland gevestigd, die een groot deel van het totale winkelaanbod bepaald. Hoe kleiner een centrum is, hoe meer winkelaanbod er verhoudingsgewijs is in de dagelijkse sector. De kleinere winkelcentra hebben daarmee een belangrijke verzorgingsfunctie voor de dagelijkse boodschappen. De centra van Laarbeek (Piet van Thielplein), Waalre, Son en Breugel en Heeze zijn in de regio de kleinste benoemde winkelgebieden voor de niet-dagelijkse sector. Hoofdstuk 2 21

23 22 Hoofdstuk 2

24 3. KOOPGEDRAG CONSUMENT SRE REGIO 3.1 Kooporiëntatie regioniveau De inwoners van de SRE regio doen hun aankopen hoofdzakelijk in de reguliere detailhandel. Ruim 98% van de aankopen in de dagelijkse sector wordt in winkels gedaan. Een klein deel van deze aankopen komt terecht bij warenmarkten, internetwinkels, of andere niet-winkels. In de niet-dagelijkse sector is hetzelfde beeld te zien. De bestedingen via internet of andere kanalen is in deze sector wel iets groter. Winkel versus niet-winkel aankopen De verhouding tussen winkelaankopen en niet-winkel aankopen komt overeen met hetgeen elders in onderzoeken wordt gemeten. Wel zien we een steeds groter aandeel van internet als aankoopkanaal. Desondanks is dit marktaandeel ten opzichte van de totale bestedingen nog altijd zeer gering. Dit blijkt ook uit de algemene trends en ontwikkelingen. Internet is in opkomst als aankoopkanaal maar heeft nog een zeer beperkt marktaandeel binnen de detailhandel. Dit komt ook omdat een groot deel van de aankopen op internet reizen of vakanties betreft. Dit zijn geen detailhandelsbestedingen. Aankopen warenmarkten Het aandeel van de warenmarkten is in de gehele SRE regio zeer beperkt. Andere onderzoeken met betrekking tot de warenmarkten tonen een groter marktaandeel aan, van 2% tot 2,5%. Het lage marktaandeel van de warenmarkten in de SRE regio kan wellicht verklaard worden door een gering aanbod aan markten, met bovendien een concentratie in Eindhoven 5. De kooporiëntatie voor gehele regio kan dan gering zijn. Aankopen internet Een nadere uitsplitsing van de kooporiëntatie voor de branches in de niet-dagelijkse sector laat duidelijke verschillen zien. In alle branches blijft de reguliere detailhandel weliswaar het dominante aankoopkanaal, toch hebben niet-winkel aankopen in enkele branches enige rol van betekenis. Het gaat hierbij om de branches media, hobby en bruin- en witgoed. Zoals ook uit landelijke cijfers blijkt heeft internet daarmee een positie verworven in deze branches. Boeken, cd s, dvd s, sportartikelen, speelgoed, computergames, elektronica, etc. zijn daarmee artikelen die de consument regelmatig (ook) via internet koopt. Voor andere aankopen blijft de consument nog altijd sterk georiënteerd op de reguliere detailhandel. 5 In het koopstromenonderzoek gemeente Eindhoven (2004) is een kooporiëntatie op warenmarkten gemeten van 3,7% in de dagelijkse sector en 1,0% in de niet-dagelijkse sector. Het gaat hierbij echter alleen om de gemeente Eindhoven en niet de omringende gemeenten. Hoofdstuk 3 23

25 Tabel 3.1: kooporiëntatie per sector Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector Winkel (detailhandel) 98,4% 96,0% Niet-winkel aankopen 1,6% 4,0% waarvan: Internet 0,1% 1,4% Warenmarkten 0,2% 0,3% Overig 1,3% 2,4% Totaal 100% 100% Tabel 3.2: Kooporiëntatie per branches niet-dagelijkse sector Kleding en Media Hobby Huishou- Bruin- en Dhz en Wonen mode delijk witgoed tuin Detailhandel 97,6% 90,6% 93,9% 96,3% 92,8% 98,3% 95,9% Niet-winkel aankopen 2,4% 9,4% 6,1% 3,7% 7,2% 1,7% 4,1% waarvan: Internet 0,6% 5,7% 3,0% 0,3% 4,6% 0,3% 0,2% Warenmarkten 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,3% 0,8% Overig 1,7% 3,4% 3,0% 2,9% 2,3% 1,0% 3,0% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 3.3: koopkrachtbinding per sector op regioniveau (op jaarbasis) Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector Bestedingen per hoofd ( ) Bestedingspotentieel totale populatie ( miljard) 1,75 1,95 Koopkrachtbinding 98% 93% Gebonden bestedingen ( miljard) ca. 1,72 ca. 1,81 Koopkrachtafvloeiing 2% 7% Afvloeiing bestedingen ( miljard) ca. 0,03 ca. 0,14 Koopkrachttoevloeing buiten SRE 6 1% 4% Toevloeiing bestedingen ( miljard) ca. 0,01 ca. 0,07 Totale omzet SRE regio ( miljard) ca. 1,73 ca. 1,88 Tabel 3.4: Koopkrachtbinding per branche (niet-dagelijkse sector) op regioniveau Kleding Media Hobby Huishou- Bruin en Dhz en Wonen delijk wit tuin Bestedingen per hoofd ( ) Bestedingspotentieel ( miljoen) Koopkrachtbinding 92% 97% 94% 95% 96% 96% 89% Gebonden bestedingen ( miljoen) Koopkrachtafvloeiing 8% 3% 6% 5% 4% 4% 11% Afvloeiing bestedingen ( miljoen) De koopkrachttoevloeiing is weergegeven als aandeel van de totale omzet in de SRE regio 24 Hoofdstuk 3

26 3.2 Koopstromen regioniveau Koopstromen op regioniveau Inwoners uit de SRE regio besteden op jaarbasis ongeveer 1,75 miljard aan dagelijkse artikelen en bijna 1,95 miljard aan niet-dagelijkse artikelen. Van deze bestedingen komt, voor beide sectoren, het merendeel terecht in winkels binnen de regio. De grootste koopkrachtafvloeiing zien we in de niet-dagelijkse sector, ongeveer 7%, ongeveer 150 miljoen. De totale omzettoevloeiing ligt in beide sectoren iets lager. Daarmee kan worden gesproken over een klein afvloeiingsurplus vanuit de regio naar elders in Nederland. Hieronder valt onder meer het kooptoerisme naar bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam. Koopkrachtbinding en -afvloeiing per sector De koopkrachtbinding is het hoogst in de dagelijkse sector. Dat is niet verwonderlijk aangezien consumenten hun dagelijkse boodschappen nog steeds vooral dicht bij huis doen. De binding is goed vergelijkbaar met andere regio s 7. De koopkrachtbinding in de niet-dagelijkse sector ligt eveneens op een hoog niveau in vergelijking met andere regio s 8. Naar de individuele branches is hier wel enig verschil. Met name doe-het-zelf en tuinartikelen worden dicht bij huis aangeschaft. Voor andere branches is de consument iets minder op het eigen winkelaanbod georiënteerd en is er sprake van enige koopkrachtafvloeiing. Voor de woonbranche is men in relatieve zin het minste op het eigen aanbod georienteerd. In deze branche is de afvloeiing naar winkelaanbod buiten de regio het grootste. Hierbij is echter geen specifieke concentratie (zoals een woonboulevard) aan te wijzen. De koopkrachtafvloeiing verspreidt zich dus over een groot gebied. In absolute zin is de koopkrachtafvloeiing in de kleding en modebranche ongeveer gelijk aan de woonbranche. Ook hier zien we een verspreiding over een groot gebied. Voor inwoners uit een aantal regiogemeenten geldt echter dat de binnensteden van s-hertogenbosch of Tilburg belangrijke (alternatieve) aankoopplaatsen zijn. Dit geldt vooral voor inwoners uit het westen en noordwesten van de SRE regio, zoals Best, Oirschot en Reusel-De Mierden. 7 8 Ter vergelijking: West-Brabant: 99%, Midden-Brabant: 99%, regio Den Haag/Wassenaar: 91%, regio Drechtsteden: 97%, regio Twente: 98%. Bronnen: Koopstromenonderzoek West- en Midden-Brabant 2006/2007, Koopstromenonderzoek Randstad 2004, Koopstromenonderzoek Overijssel Ter vergelijking: Midden-Brabant: 84%, regio Den Haag/Wassenaar: 73%, regio Drechtsteden: 80%, regio Twente: 92%, Regio Rotterdam e.o. 85%. Bronnen: Koopstromenonderzoek West- en Midden- Brabant 2006/2007, Koopstromenonderzoek Randstad 2004, Koopstromenonderzoek Overijssel Hoofdstuk 3 25

27 Kaart 5: Koopkrachtbinding dagelijkse sector per gemeente Kaart 6: Koopkrachtbinding niet-dagelijkse sector per gemeente 26 Hoofdstuk 3

28 3.3 Koopstromen per gemeente Gemeentelijke koopkrachtbinding Onderstaande paragraaf geeft per gemeente de koopkrachtbinding in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector op het eigen winkelaanbod. De koopkrachtbinding varieert sterk per gemeente, vooral in de niet-dagelijkse sector. In deze sector bindt de gemeente Eindhoven (exclusief Ekkersrijt) veruit de meeste eigen koopkracht (ca. 76%). Gevolgd door onder meer Asten, Deurne, Helmond en Valkenswaard, die allen tussen de 55% en 62% van de koopkracht in de niet-dagelijkse sector binden. Gemeenten met een naar relatief lage binding zijn Heeze-Leende, Laarbeek en Waalre. Een verklaring van deze lage binding kan worden gevonden in de beperkte omvang van het winkelaanbod en de nabijheid van grote winkelconcentraties in omliggende gemeenten. In de dagelijkse sector varieert de koopkrachtbinding tussen de 70% en 94%. De gemeente Best bindt de meeste koopkracht. De gemeente Eersel de minste. Trendbreuk koopkrachtbinding dagelijks sector op gemeenteniveau Over de gehele breedte ligt de koopkrachtbinding in de dagelijkse sector op een lager niveau dan vanuit de historie verwacht zou worden. Gemiddeld komt de koopkrachtbinding in de regio uit op 84%. Eindhoven bindt als grootste plaats 92%. Vroeger kon een dergelijke plaats met gemak meer dan 95% van de koopkracht binden. Hetzelfde gold ook voor kleinere plaatsen. De gemiddelde koopkrachtbinding van plaatsen tussen de en inwoners lag boven de 90% 9. Nu in de regio Eindhoven een structureel lagere koopkrachtbinding wordt gemeten, kan gesproken worden van een trendbreuk. Deze trendbreuk duidt op een vervlakking van de koopkrachtbinding en het uitwaaieren van de koopstromen. Dit kan het gevolg zijn van de toenemende mobiliteit van de consument, maar ook van de sterke onderlinge concurrentie tussen winkelgebieden. De consument heeft met andere woorden veel keuzemogelijkheden op korte afstand en is bovendien zeer mobiel. Koopkrachttoevloeiing per gemeente De koopkrachttoevloeiing wordt weergegeven als aandeel van de totale omzet per gemeente of winkelgebied. Deze toevloeiing kan worden opgedeeld naar toevloeiing van binnen de SRE regio van buiten de SRE regio. Het eerste gegeven komt direct uit dit koopstromenonderzoek en resulteert uit de koopkrachtafvloeiings gegevens per gemeente. Het tweede gegeven van koopkrachttoevloeiing van buiten de SRE regio is gebaseerd op resultaten uit andere onderzoeken 10. Deze gegevens zijn door BRO geïnterpreteerd er vertaald naar de situatie voor de SRE regio Bron: Winkelvoorzieningen op waarde geschat (Drs. E.J. Bolt, 2003). Onder andere: Koopstromenonderzoek West- en Midden Brabant (BRO 2007); Koopstromenonderzoek Belgisch Limburg (BRO 2007); Monitor Limburg, Grenzeloos Winkelen (BRO 2009); Koopstromenonderzoek gemeente Veghel (BRO 2009) Hoofdstuk 3 27

29 Tabel 3.5: koopkrachtbinding per sector per gemeente Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector Asten 89,1% 60,2% Bergeijk 78,2% 43,0% Best 93,9% 52,1% Bladel 85,6% 53,1% Cranendonck 88,1% 48,1% Deurne 90,5% 58,2% Eersel 70,1% 29,3% Eindhoven 92,1% 75,9% Geldrop-Mierlo 90,9% 36,9% Gemert-Bakel 87,0% 39,3% Heeze-Leende 77,8% 28,8% Helmond 88,3% 61,6% Laarbeek 77,1% 26,5% Nuenen Ca. 88,6% 40,9% Oirschot 82,3% 33,1% Reusel-De Mierden 76,5% 32,1% Someren 78,6% 40,2% Son en Breugel 87,9% 40,0% Valkenswaard 88,2% 56,9% Veldhoven 82,1% 51,9% Waalre 80,4% 8,8% Tabel 3.6: koopkrachttoevloeiing per sector binnen de regio en buiten de regio per gemeente Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector binnen SRE buiten SRE binnen SRE buiten SRE Asten 23% 0% 36% 2% Bergeijk 6% 3% 17% 4% Best 11% 0% 39% 1% Bladel 20% 1% 36% 1% Cranendonck 8% 1% 21% 1% Deurne 8% 1% 19% 3% Eersel 19% 0% 34% 2% Eindhoven 9% 1% 40% 5% Geldrop-Mierlo 17% 0% 34% 0% Gemert-Bakel 10% 3% 17% 3% Heeze-Leende 4% 0% 10% 0% Helmond 6% 0% 32% 1% Laarbeek 14% 1% 49% 2% Nuenen Ca. 8% 0% 41% 0% Oirschot 6% 1% 14% 2% Reusel-De Mierden 6% 0% 18% 1% Someren 11% 0% 19% 0% Son en Breugel 28% 0% 80% 10% Valkenswaard 11% 2% 37% 4% Veldhoven 15% 0% 38% 0% Waalre 17% 0% 30% 0% 28 Hoofdstuk 3

30 De koopkrachttoevloeiing is sterk binnen de SRE regio georiënteerd en varieert sterk per gemeente. In de dagelijkse sector zien we een toevloeing tussen de 4% en 28%. De gemeente Son en Breugel staat hier met 28% in de top. De minste toevloeiing realiseert Heeze-Leende. In de dagelijkse sector is de koopkrachttoevloeiing van buiten de SRE regio zeer beperkt tot enkele procentpunten. Met name de rand gemeenten scoren hier. In de niet-dagelijkse sector varieert de toevloeiing evenzo sterk. Over de gehele breedte ligt de toevloeiing echter wel op een structureel hoger niveau. De toevloeiing varieert van 10% (Heeze-Leende) tot 80% (Son en Breugel, met name woonboulevard Ekkersrijt). Gemeentelijke koopkrachtafvloeiing In tabel 3.7 is de koopkrachtafvloeiing per gemeente weergegeven naar aankoopplaatsen buiten de SRE regio. Onderscheid is gemaakt naar de grotere aankoopplaatsen in de omgeving van de regio, zoals Den Bosch centrum en Tilburg centrum, en de categorie overig Nederland. Daarnaast zijn ook België en Duitsland weergegeven. De koopkrachtafvloeiing in de niet-dagelijkse sector naar aankoopplaatsen buiten de SRE regio is zeer divers en verspreidt zich over een groot gebied. De afvloeiing naar de grotere winkelgebieden buiten de regio is in zijn totaliteit beperkt. Alleen in de gemeenten Gemert-Bakel, Reusel-De Mierden en Cranendonck, vloeit relatief veel koopkracht af naar deze winkelgebieden. De afvloeiing naar Duitsland of België is evenzo gering. De afvloeiing die er is, is hoofdzakelijk in de grensgemeenten. De gemeente Cranendonck heeft de hoogste afvloeiing. Hoofdstuk 3 29

31 Tabel 3.7: Koopkrachtafvloeiing niet-dagelijkse sector per gemeente Den Bosch Tilburg Uden Veghel Weert Overig Nederland België Duitsland Centrum Centrum Centrum Centrum Asten 0,2% 0,0% 0,2% - 0,6% 2,0% 0,1% 1,1% Bergeijk 0,1% 0,0% - 0,2% 0,1% 4,7% 0,8% 0,7% Best 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% - 3,3% 0,2% 1,0% Bladel 0,2% 0,7% 0,2% - 0,1% 3,3% 1,0% 0,8% Cranendonck 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 16,3% 4,4% 5,7% 1,3% Deurne 0,1% 0,0% 0,2% - 0,2% 4,7% 0,3% 1,4% Eersel 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,4% 1,1% Eindhoven 0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 2,2% 0,3% 0,7% Geldrop-Mierlo 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 2,5% 0,3% 0,6% Gemert-Bakel 0,6% 0,2% 7,6% 0,3% 0,0% 9,6% 0,2% 0,9% Heeze-Leende 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 2,0% 3,3% 0,3% 1,2% Helmond 0,4% 0,1% 0,4% 0,0% 0,2% 2,8% 0,3% 0,9% Laarbeek 0,6% 0,1% 1,6% 0,6% 0,0% 3,8% 0,2% 0,9% Nuenen Ca. 0,4% 0,0% 0,1% - 0,1% 6,4% 0,1% 0,4% Oirschot 0,6% 3,0% 1,3% 0,0% 0,1% 6,8% 0,2% 1,1% Reusel-De Mierden 0,8% 6,2% 1,5% - - 6,1% 0,6% 0,9% Someren 0,1% - 2,2% - 2,1% 2,4% 0,4% 0,8% Son en Breugel 0,7% 0,4% 0,5% 0,5% 0,0% 7,1% 0,1% 0,8% Valkenswaard 0,2% 0,1% 0,0% 0,3% 0,4% 7,3% 1,1% 1,1% Veldhoven 0,3% 0,2% 0,0% - - 5,4% 0,3% 0,9% Waalre 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 6,4% 0,4% 1,5% In de tabel is het ontbreken van koopkrachtafvloeiing weergegeven met -. 0,0% is een afgerond cijfer van een zeer lage afvloeiing. Tabel 3.8: Koopkrachtbinding per branche (niet-dagelijkse sector) per gemeente Kleding Media Hobby Huishoudelijk Bruin en wit Dhz en tuin Wonen Asten 53% 82% 76% 73% 63% 72% 44% Bergeijk 40% 69% 55% 43% 29% 59% 35% Best 46% 79% 63% 67% 56% 76% 27% Bladel 53% 70% 63% 64% 55% 76% 24% Cranendonck 38% 74% 53% 53% 50% 77% 31% Deurne 51% 77% 68% 70% 66% 83% 36% Eersel 24% 55% 34% 37% 16% 57% 14% Eindhoven 87% 92% 86% 87% 91% 73% 39% Geldrop-Mierlo 35% 70% 43% 48% 29% 61% 12% Gemert-Bakel 29% 65% 49% 52% 48% 53% 25% Heeze-Leende 24% 44% 34% 36% 16% 54% 18% Helmond 59% 79% 67% 70% 68% 67% 49% Laarbeek 16% 48% 36% 34% 5% 67% 16% Nuenen Ca. 34% 65% 42% 36% 50% 69% 25% Oirschot 28% 62% 42% 40% 13% 66% 17% Reusel-De Mierden 29% 49% 36% 41% 33% 28% 30% Someren 39% 74% 50% 57% 55% 61% 0% Son en Breugel 26% 56% 26% 34% 8% 68% 65% Valkenswaard 59% 82% 69% 71% 55% 81% 22% Veldhoven 61% 74% 60% 64% 42% 67% 21% Waalre 8% 49% 9% 10% 4% 14% 1% 30 Hoofdstuk 3

32 Koopkrachtbinding per branche In tabel 3.8 is de koopkrachtbinding per gemeente nader uitgesplitst voor de verschillende branches. In de niet-dagelijkse branches zien we grote verschillen in de binding per gemeente. Eindhoven bindt als gemeente in vrijwel elke branche de meeste koopkracht. Oorzaak hiervan is dat in de gemeente veel aanbod met een grote diversiteit is gevestigd. Alleen in de branches wonen en doe-het-zelf en tuin is er sprake van relatief veel afvloeiing. Kleinere gemeenten met over het algemeen een beperkt aanbod binden per branche relatief weinig koopkracht en zien we veel koopkracht afvloeien naar omliggende gemeente. Hierbij gaat het onder meer om Laarbeek, Oirschot, Son en Breugel en Waalre. In de gemeenten aan de rand van de regio en daarmee op relatieve grote afstand van Eindhoven, zien we in meerdere branches een naar verhouding grote koopkrachtafvloeiing naar winkelgebieden buiten de regio. Voorbeeld hiervan is de oriëntatie van inwoners van Cranendonck op Weert. In de kleding en modebranche vloeit 30% vanuit Cranendonck af naar Weert. Hetzelfde geldt voor Gemert-Bakel, daar vloeit 13% af naar Uden Centrum, en voor Reusel-De Mierden, daar vloeit in de modebranche 13% af naar Tilburg Centrum. Hoofdstuk 3 31

33 Tabel 3.9: Koopkrachtbinding belangrijkste winkelgebied per gemeente naar sector Dagelijkse sector Niet-dagelijkse sector Asten Centrum Asten 52% 36% Bergeijk Centrum Bergeijk 45% 26% Best Centrum Best 43% 33% Bladel Centrum Bladel 57% 36% Cranendonck Centrum Budel 51% 38% Deurne Centrum Deurne 39% 27% Eersel Centrum Eersel 52% 20% Eindhoven Binnenstad Eindhoven 4% 28% Geldrop-Mierlo Centrum Geldrop 32% 16% Gemert-Bakel Centrum Gemert 51% 27% Heeze-Leende Centrum Heeze 47% 18% Helmond Centrum Helmond 17% 24% Laarbeek Piet van Thielplein (Beek en Donk) 13% 4% Nuenen, G. en N. Centrum Nuenen 61% 19% Oirschot Centrum Oirschot 57% 20% Reusel-De Mierden Centrum Reusel 71% 20% Someren Centrum Someren 70% 28% Son en Breugel Centrum Son 31% 11% Valkenswaard Centrum Valkenswaard 45% 41% Veldhoven Veldhoven City Centrum 32% 21% Waalre Centrum Waalre 42% 3% 32 Hoofdstuk 3

34 3.4 Koopstromen belangrijkste winkelgebieden In deze paragraaf is de koopkrachtbinding per gemeente voor het belangrijkste winkelgebied weergegeven. Onderscheid is daarbij gemaakt naar de dagelijkse en den niet-dagelijkse sector. Koopkrachtbinding dagelijkse sector Over het algemeen binden de belangrijkste winkelgebieden de meeste koopkracht uit de eigen gemeente in de dagelijkse sector. De binding in deze sector is hoger dan die in de niet-dagelijkse sector. Hieruit kan worden geconcludeerd dat deze gebieden een belangrijke verzorgingsfunctie hebben voor de dagelijkse boodschappen. Uitzondering zijn Eindhoven binnenstad en Helmond centrum. Voor deze centra is de binding in relatieve zin gering. Dit komt doordat inwoners van deze gemeente met meerdere buurt- en wijkwinkelcentra, veel alternatieve aankoopmogelijkheden hebben in de dagelijkse sector. De binding in de dagelijkse sector in de gemeente Laarbeek op het belangrijkste winkelgebied Piet van Thielplein is naar verhouding laag. De inwoners van de individuele kernen zijn daar sterk op het aanbod in de eigen kern georiënteerd, zoals het Heuvelplein in Beek en Donk en het centrum van Lieshout. In andere meer kernen gemeenten, zoals Geldrop-Mierlo en Son en Breugel, is een vergelijkbare verdeling van de koopkrachtbinding te zien naar het aanbod in de individuele kernen. Koopkrachtbinding niet-dagelijkse sector De koopkrachtbinding in de niet-dagelijkse sector op het belangrijkste winkelgebied ligt gemiddeld genomen tussen de 20% en 40%. Centra die relatief veel koopkracht binden zijn Valkenswaard, Bladel en Asten. Nuenen, Reusel en Oirschot binden ongeveer 20% van de koopkracht. De minste koopkracht wordt gebonden door Waalre en het Piet van Thielplein in Beek en Donk. Beide centra binden minder dan 5% van de totale koopkracht in de gemeente. Hoofdstuk 3 33

35 Figuur 2: Gemiddelde vloerproductiviteit per gemeente Waalre Veldhoven Valkenswaard Son En Breugel Someren Reusel-De Mierden Oirschot Nuenen Ca Laarbeek Helmond Heeze-Leende Gemert-Bakel Geldrop-Mierlo Eindhoven Eersel Deurne Cranendonck Bladel Best Bergeijk Asten Dagelijks /m² w vo Waalre Veldhoven Valkenswaard Son En Breugel Someren Reusel-De Mierden Oirschot Nuenen Ca Laarbeek Helmond Heeze-Leende Gemert-Bakel Geldrop-Mierlo Eindhoven Eersel Deurne Cranendonck Bladel Best Bergeijk Asten Niet-dagelijks /m² w vo Gemiddelde vloerproductiviteit SRE regio 34 Hoofdstuk 3

Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE eindrapportage

Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE eindrapportage Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE eindrapportage Eindhoven, regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE eindrapportage

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Almere & Nijkerk Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Stad en land ten tijden van demografische krimp een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Bijlagen Fabiënne Nota Januari 2012 Afstudeerscriptie Sociale Geografie Radboud Universiteit

Nadere informatie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Koopstromenmonitor Oisterwijk t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Frits Oevering 11 april 2016 Concept-detailhandelsvisie Oisterwijk Agenda Detailhandel in Midden- en Oost-Brabant De Oisterwijkse detailhandel

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Midden-Brabant. Koopstromenonderzoek 2007

Midden-Brabant. Koopstromenonderzoek 2007 Midden-Brabant Koopstromenonderzoek 2007 Het regionaal economisch ontwikkelingsprogramma De ideale connectie is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkende gemeenten, de onderwijs- en kennisinstellingen

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor

De KoopstromenMonitor De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Weert en omgeving Samengesteld in opdracht van Rabobank Weerterland en Cranendonck De Rabobank KoopstromenMonitor Met een belang van 11 procent in

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Beschrijving. Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland /

DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP. Beschrijving. Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland  / DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Beschrijving Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM Beschrijving Verzorgingsgebieden Verkenner Nederland Pelmolenlaan

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

Gemeente Barneveld kern Barneveld

Gemeente Barneveld kern Barneveld Gemeente Barneveld kern Barneveld I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Barneveld Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/087

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden

Inhoudsopgave. 2. Regiofunctie Amersfoort Centrum. 3. Functioneren van de binnenstad. 4. Vergelijking van Amersfoort met andere binnensteden Afdeling: Economische Zaken Auteur: A. Arendsen Datum: Mei 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Regiofunctie Centrum Koopstromenonderzoek 2004 3. Functioneren van de binnenstad 4. Vergelijking van met andere

Nadere informatie

Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en SVEA op Ekkersrijt. Grando Retail BV Definitief

Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en SVEA op Ekkersrijt. Grando Retail BV Definitief Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en SVEA op Ekkersrijt Grando Retail BV Definitief Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en

Nadere informatie

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 204X00472 Opzet presentatie 1. Aanpak en resultaten regionale detailhandelsfoto 2. Algemene trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl

Rapport KOPEN@UTRECHT. KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015. www.ioresearch.nl Rapport KOPEN@UTRECHT KOOPSTROMENONDERZOEK PROVINCIE UTRECHT 2014-2015 Februari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/005 Datum

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim

Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim Gemeente Hof van Twente kern Diepenheim I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Euregionaal. koopstromenonderzoek 2009. Stadsregio Arnhem Nijmegen. Conceptrapport. VNA055/Gfr.conceptrapport 1 e versie. Datum 28 augustus 2009

Euregionaal. koopstromenonderzoek 2009. Stadsregio Arnhem Nijmegen. Conceptrapport. VNA055/Gfr.conceptrapport 1 e versie. Datum 28 augustus 2009 Euregionaal koopstromenonderzoek 2009 Stadsregio Arnhem Nijmegen Conceptrapport Datum 28 augustus 2009 VNA055/Gfr.conceptrapport 1 e versie Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Stadsregio

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde

Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde Gemeente Hof van Twente kern Hengevelde I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente. Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Koopstromenonderzoek 2005 Deelrapport kernen Hof van Twente Datum 26 januari 2006 KRZ001/Gfr/0162

Nadere informatie

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012

Rapport RAV. Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0. Rapport Asten. Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Rapport RAV Rapport Periode tussen 1-jan-2012 en 31-dec-2012 Datum 16-jan-2013 Status Definitief Versie 1.0 Inzetten per urgentie Niet alle ambulancezorg vragen evenveel spoed. Er wordt daarom onderscheidt

Nadere informatie

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard De tabellen geven een inzicht in de huidige situatie rondom 1) Het opleidingsniveau van de huidige leerlingen in Valkenswaard 2) Het opleidingsniveau

Nadere informatie

Gemeente Hengelo kern Hengelo

Gemeente Hengelo kern Hengelo Gemeente Hengelo kern Hengelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hengelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Koopstromenonderzoek Helmond Centrum. Consumentenonderzoek naar de positie van het Helmondse Centrum

Koopstromenonderzoek Helmond Centrum. Consumentenonderzoek naar de positie van het Helmondse Centrum Koopstromenonderzoek Helmond Centrum Consumentenonderzoek naar de positie van het Helmondse Centrum Dongen, september 2007 Koopstromenonderzoek Helmond Centrum Consumentenonderzoek naar de positie van

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Totstandkoming en aanpak... 3 1. Inleiding... 4 2. Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in de MRE... 6 3. Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in Son

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN

KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN Koopstromenonderzoek i.o.v. gemeente Smallingerland en i.s.m. prof. Dr. Cor Molenaar April 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563

Nadere informatie

Koopstromen in beweging

Koopstromen in beweging Koopstromen in beweging Resultaten van het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 voor de Drechtsteden. Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene ontwikkelingen 3. Winkelaanbod 4. Regionaal beeld 5. Gemeenten 6. De

Nadere informatie

KOOPSTROMENONDERZOEK.

KOOPSTROMENONDERZOEK. KOOPSTROMENONDERZOEK www.ioresearch.nl HET ONDERZOEK KOOPSTROMENONDERZOEK Wie koopt wat, waar en waarom daar? Waar besteden regio-inwoners ruim 4 miljard aan dagelijks en niet-dagelijks? Inzicht in ruimtelijke

Nadere informatie

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013

Bijlage 2: Koopstromenonderzoek. Binnenstad Breda Voorjaar 2013. Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Binnenstad Breda Voorjaar 2013 Opdrachtnummer: 30-2243 Dataverzameling: maart 2013 Oplevering: maart 2013 Projectbegeleiding: drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie Postbus 15710

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/143

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector

Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector Scheveningen DPO niet-dagelijkse sector 7 augustus 2013 definitief Status: definitief Datum: 7 augustus 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1 Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur Werkatelier 1 Stelling 1 Een supermarkt in het centrum van Purmerend voorziet in een consumentenbehoefte en is ook goed voor de positie van

Nadere informatie

GEMEENTE HEEZE-LEENDE

GEMEENTE HEEZE-LEENDE GEMEENTE HEEZE-LEENDE Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Totstandkoming en aanpak... 3 1. Inleiding... 4 2. Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in de MRE... 6 3. Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in Heeze-Leende...

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONCK

GEMEENTE CRANENDONCK GEMEENTE CRANENDONCK Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Totstandkoming en aanpak... 3 1. Inleiding... 4 2. Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in de MRE... 6 3. Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in Cranendonck...

Nadere informatie

Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg EINDRAPPORTAGE

Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg EINDRAPPORTAGE Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg EINDRAPPORTAGE Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg Totstandkoming: Deze Retailstructuurvisie is opgesteld door Parkstad Limburg. Zij heeft zich

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek

Fun of functie: koopstromen. Kennis en Economisch Onderzoek Fun of functie: koopstromen Kennis en Economisch Onderzoek Rogier Aalders 3 juni 2014 Fun of functie Dalende detailhandelsomzet 115 index index 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 85 2005 2006 2007

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch

Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch Binnen de ruimtelijk-economische structuur van Culemborg Datum 15 april 2009 Auteur Nienke Sipma Opdrachtgever CV Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch NSI

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

Het koopstromenonderzoek is openbaar en kan worden geraadpleegd via

Het koopstromenonderzoek is openbaar en kan worden geraadpleegd via Bijlage aan onderwerp van dienst afdeling telefoon datum Gemeenteraad Gouda Koopstromenonderzoek 2011 Hans van den Akker 16 januari 2012 Analyse Koopstromenonderzoek 2011 voor Gouda en Midden-Holland 1.

Nadere informatie

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP

DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP DE LOKROEP VAN TE DURE KOOP ---------- over de crisis, de veranderde vraag en het weinig flexibele planaanbod oftewel waarom het nog altijd niet zo wil vlotten met de woningbouw Symposium Woningmarkt Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Locatus Retail Facts 2010. Kengetallen over de Belgische detailhandel

Locatus Retail Facts 2010. Kengetallen over de Belgische detailhandel Locatus Retail Facts 2010 Kengetallen over de Belgische detailhandel Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 Kengetallen verkooppunten per provincie naar groep in % 4 Kengetallen oppervlakten in m² per provincie

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

Inhoudsopgave Totstandkoming en aanpak Inleiding Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in de MRE... 7

Inhoudsopgave Totstandkoming en aanpak Inleiding Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in de MRE... 7 GEMEENTE LAARBEEK Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Totstandkoming en aanpak... 3 1. Inleiding... 4 2. Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in de MRE... 7 3. Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in Laarbeek...

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

DPO Tuincentra Nuenen

DPO Tuincentra Nuenen DPO Tuincentra Nuenen Berekening marktruimte tuincentra in de regio Nuenen Definitief Coppelmans Nuenen Grontmij Marktplan Houten, 9 maart 2010 Verantwoording Titel : DPO Tuincentra Nuenen Subtitel : Berekening

Nadere informatie

Gemeente Ermelo I&O Research, 2010

Gemeente Ermelo I&O Research, 2010 Gemeente Ermelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Ermelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage Gemeente Ermelo

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn kern Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn kern Apeldoorn Gemeente Apeldoorn kern Apeldoorn I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Apeldoorn Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW) gemeente Overbetuwe 0 INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16INF00162 Datum advies: 21 november 2016 Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Markelo

Gemeente Hof van Twente kern Markelo Gemeente Hof van Twente kern Markelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL GEMEENTE GEMERT-BAKEL Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Totstandkoming en aanpak... 3 1. Inleiding... 4 2. Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in de MRE... 6 3. Winkels en vrijetijdsvoorzieningen in Gemert-Bakel...

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT WEZEP. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT WEZEP. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT WEZEP Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/091

Nadere informatie

Koopstromen Katwijk. Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel. Samengesteld in opdracht van

Koopstromen Katwijk. Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel. Samengesteld in opdracht van Koopstromen Katwijk Herkomst bestedingen vrijetijdssector en detailhandel Samengesteld in opdracht van Gemeente Katwijk Februari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Vraagstelling... 3

Nadere informatie

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012

Kopen in Utrecht. Winkelatlas gemeente Utrecht Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Kopen in Utrecht Winkelatlas gemeente Utrecht 2011 Maart 2012 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

2015 en verder Fundamentele veranderingen

2015 en verder Fundamentele veranderingen 2015 en verder Fundamentele veranderingen Gemert, 15 januari 2015 Alexander Heijkamp, sectormanager retail @JAHeijkamp Introductie Agenda: Macro economische ontwikkelingen 2015 Veranderd consumentengedrag

Nadere informatie

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens

Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten. Ria Berkvens Hoe doen we het nu? Een inventarisatie van het erfgoedbeleid in de regiogemeenten Ria Berkvens Wat gaat er veranderen door nieuwe wetgeving? Erfgoedwet: Onderhoudsplicht voor beschermde monumenten; Opgravingsvergunning

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente kern Delden

Gemeente Hof van Twente kern Delden Gemeente Hof van Twente kern Delden I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/095

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Ontwikkeling centrum Emmeloord

Ontwikkeling centrum Emmeloord Provast Ontwikkeling centrum Definitief Rapportnummer: 205X00211.042576_1_3 Datum: 08 april 2008 Contactpersoon opdrachtgever: H. de Jong Projectteam BRO: Felix Wigman, Tommy Walvius Trefwoorden: De Deel,

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Winkelatlas Rotterdam2011

Winkelatlas Rotterdam2011 Winkelatlas Rotterdam2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012 Winkelatlas Rotterdam 2011 Resultaten Koopstromenonderzoek 2011 Rotterdam April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GEMEENTE WESTERVELD Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede nummer

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December

Rapport WINKELATLAS DEVENTER. Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December Rapport WINKELATLAS DEVENTER Resultaten koopstromenonderzoek 2015 December 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/180 Datum December

Nadere informatie

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Rapportnummer: 203X01109.079482_2 Datum: 13 maart

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN HOOFDRAPPORT. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN HOOFDRAPPORT. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 September 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN HOOFDRAPPORT Koopstromenonderzoek Oost-Nederland September www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer /77 Datum September

Nadere informatie

Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport gemeente Zeist Colofon Opdrachtgever Gemeente Zeist Titel rapport Koopstromen Zeist Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenterapport

Nadere informatie

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek

De KoopstromenMonitor. Consumentenbestedingen gemeente Beek. Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De KoopstromenMonitor Consumentenbestedingen gemeente Beek Samengesteld in opdracht van Rabobank Westelijke Mijnstreek De Rabobank KoopstromenMonitor De Nederlandse detailhandel heeft het op dit moment

Nadere informatie

Duurzaamheid gemeenten doorgelicht

Duurzaamheid gemeenten doorgelicht Duurzaamheid gemeenten doorgelicht Notitie n.a.v. de nationale monitor duurzame gemeenten 2015 1. Inleiding Duurzaamheid is een complex begrip. Om dit complexe begrip meetbaar te maken heeft het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen De gemeente Nuenen c.a. werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden,

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie