Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006"

Transcriptie

1 Productnr. : AZ RM01 Blz. 1 van Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ RM Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geschikt gebruik Autoreparatielakken 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad BASF Coatings Services N.V./S.A Rijksweg Bornem Belgium adres: 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Rubriek 2: Risico s 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] - Flam. Liq. 3, H226 Ontvlambare vloeistof en damp. - Skin Corr./Irrit. 2, H315 Veroorzaakt huidirritatie. - Eye Dam./Irrit. 2, H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. - STOT SE 3, H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. - STOT SE 3, H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. - STOT RE 2, H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. - Asp. Tox. 1, H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt Etiketteringselementen

2 Productnr. : AZ RM01 Blz. 2 van 16 2 Volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] Gevarenpictogram: Signaalwoord: Gevaar Gevaarsindicatie: H226 H304 H315 H319 H335 H336 H373 Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Voorzorgsverklaringen (preventie): P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Veiligheidsaanbevelingen (respons): P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 Bij onwel voelen een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen. Veiligheidsaanbevelingen (opslag): P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Voorzorgsverklaringen (verwijdering): P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval. Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: ethylbenzeen n-butylacetaat xyleen (isomeermengsel) 2.3. Andere gevaren

3 Productnr. : AZ RM01 Blz. 3 van 16 3 Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel. 03 Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen niet van toepassing 3.2. Mengsels Chemische omschrijving acrylaathars, organisch oplosmiddel Gevaarlijke inhoudstoffen conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 CAS-nr. EG-nr. Registratienr. INDEX-nr. % w/w Klasse, Categorie, Gevaarsindicatie n-butylacetaat XXXX ,0 - < 50,0 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 2-methoxy-1-methylethylacetaat XXXX ,0 - < 30,0 Flam. Liq. 3, H226 Blootstellingsgrenswaarden op de werkplek (zie rubriek 8) xyleen (isomeermengsel) XXXX ,0 - < 20,0 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr./Irrit. 2, H315 Eye Dam./Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412

4 Productnr. : AZ RM01 Blz. 4 van 16 4 ethylbenzeen XXXX ,0 - < 5,0 Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr./Irrit. 2, H315 Eye Dam./Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 Indien in deze sectie gevaarlijke inhoudsstoffen worden vermeld, is de volledige tekst te vinden in rubriek Rubriek 4: Eerste hulp maatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid niets door de mond toedienen. Na inademen Het slachtoffer onmiddellijk buiten de gevarenzone brengen. Warm houden en laten rusten. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Na huidcontact Vochtige kleding uittrekken. Besmette huid met water en zeep wassen en met veel water afspoelen. Geen oplosmiddelen of verdunners gebruiken. Na contact met de ogen Contactlenzen verwijderen. Oogleden geopend houden en overvloedig met schoon, fris water of een speciale vloeistof voor oogspoelingen spoelen. Een arts raadplegen. Na inslikken Bij inslikken de mond grondig spoelen met water (enkel wanneer de persoon bij bewustzijn is) en onmiddellijk een arts raadplegen. Persoon rustig houden. Geen braken opwekken Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie sectie 2) en/of in sectie 11.

5 Productnr. : AZ RM01 Blz. 5 van Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen gegevens beschikbaar. 05 Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Schuim (alcoholbestendige), CO2, poeder, nevelgordijn (water) Het bluswater mag niet in het riool of open water terecht komen. Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen Volle waterstraal 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij brand onstaat een dikke, zwarte rook. Inademing van gevaarlijke ontledingsprodukten kan ernstige schade aan de gezondheid toebrengen Advies voor brandweerlieden Bijzondere beschermingsuitrusting Ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Aanvullende aanwijzingen Gesloten vaten in de buurt van de brandhaard afkoelen. 06 Rubriek 6: Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden en de ruimte goed ventileren. De damp niet inademen Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in het riool terecht laten komen. Bij vervuiling van open water of rioolwaterleidingen volgens de plaatselijke verordeningen contact met de desbetreffende, bevoegde instanties opnemen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Gemorst materiaal met een onbrandbaar absorberend middel (bijv. zand, grond,

6 Productnr. : AZ RM01 Blz. 6 van 16 6 diatomeeenaarde, vermiculiet) indammen en ten behoeve van verwerking volgens de plaatselijke voorschriften in de daarvoor bestemde vaten verzamelen. Bij voorkeur reinigingsmiddel voor het reinigen gebruiken. Zo mogelijk geen oplosmiddelen toepassen Verwijzing naar andere rubrieken De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de hoofstukken 8 en Rubriek 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Aanwijzingen voor veilige hantering De vorming van ontvlambare en ontplofbare damp in de lucht en het overschrijden van de grenswaarden voor de werkplek voorkomen. Contact met de ogen en de huid voorkomen. Damp en spuitnevel niet inademen. Tijdens de werkzaamheden niet eten, drinken of roken. Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Wettelijke voorschriften voor bescherming en veiligheid opvolgen. Uit de buurt van elke ontstekings- en warmtebron en open vuur houden. Vonkvrij gereedschap gebruiken. Het materiaal kan statisch worden geladen. Bij het overladen uitsluitend geaarde leidingen gebruiken en vaten aarden. Het dragen van antistatische kleding en schoeisel wordt aanbevolen. Wanneer personen, ongeacht of zij wel of niet zelf verfspuiten, tijdens het verfspuiten in de spuitcabine aanwezig zijn, moet met het effect van aerosols en dampen van oplosmiddelen rekening worden gehouden. In dergelijke omstandigheden moet ademhalingsbescherming worden gedragen totdat de concentratie van de oplosmiddeldamp tot onder de grenswaarde voor de lucht is gedaald. Aanwijzigingen voor brand- en explosiebeveiliging Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond. De dampen vormen een ontplofbaar mengsel met lucht. Vaten droog en goed afgesloten op een koele, goed geventileerde plaats bewaren Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

7 Productnr. : AZ RM01 Blz. 7 van 16 7 Eisen voor opslagruimtes en vaten Elektrische installaties moeten overeenkomstig de normen explosieveilig zijn. Vloeren moeten elektrisch geleidend en ondoordringbaar voor de opgeslagen materialen zijn. De vaten goed afgesloten houden. De vaten zijn geen drukvaten. Niet met behulp van druk leegmaken. Geopende verpakkingen zorgvuldig afsluiten en rechtop opslaan om te voorkomen dat er stoffen weglekken. Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegde personen. Aanwijzing voor gezamenlijke opslag Uit de buurt van sterke zuren en basische materialen en oxydatiemiddelen houden. Nadere informatie over de omstandigheden bij opslag Altijd in verpakkingen bewaren, die overeenstemmen met de originele verpakking. Gegevens op het etiket in acht nemen. Opslag op een droge, goed geventileerde plek. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Van ontstekingsbronnen verwijderd houden. Opslagtemperatuur: g.g.b Specifiek eindgebruik Gedetailleerde informatie kan men vinden in de technische informatie bladen. 08 Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Grenswaarden voor de werkplek CAS-nr. Grenswaarden ml/m3 (ppm) mg/m3 ethylbenzeen VLE VME methoxy-1-methylethylacetaat VLE VME n-butylacetaat VLE VME xyleen (isomeermengsel) VLE VME Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8 Productnr. : AZ RM01 Blz. 8 van 16 8 Passende technische maatregelen Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door plaatselijke afzuiging of mechanische ventilatie worden bereikt. Indien dit niet voldoende is om de concentratie op de werkplek onder de grenswaarden voor de werkplek te houden, dient een voor dat doel goedgekeurd ademhalingsapparaat te worden gedragen. Persoonlijke veiligheidsuitrusting Bescherming van de luchtwegen Bij overschrijding van de grenswaarden voor de werkplek moet een voor dat doel goedgekeurd ademhalingsapparaat worden gedragen. Bij contact met aërosolen een adembescherming-halfgelaatmasker A1P2 gebruiken. Bescherming van de handen Draag veiligheidshandschoenen. Geschikt is een chemisch bestendige veiligheidshandschoenen, die getest is volgens norm EN 374: bijv. nitril-handschoenen Materiaaldikte: = 0,7 mm Met betrekkig tot de gegevens voor de doordringingstijd verzoeken wij u zich te richten tot de handschoenenfabrikant. De gegevens zijn gebaseerd op informatie van handschoenenfabrikanten, fabrikanten van grondstoffen, of literatuurgegevens betreffende de stoffen die in het product zitten. Er dient in ieder geval te worden getest of deze veiligheidshandschoen geschikt is op de specifieke werkplek (bijv. mechanische bestendigheid, productbestendigheid, antistatische eigenschappen). Houd u aan de aanwijzingen en informatie van de handschoenenfabrikant met betrekking tot het gebruik, bewaren, onderhoud en vervangen van de handschoenen. De handschoenen dienen bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk te worden vervangen. Het verdient aanbeveling de huid uit voorzorg te beschermen (beschermende huidcrème). Bescherming van de ogen Noodzakelijk bij gevaar voor contact met de ogen Afsluitende veiligheidsbril gebruiken. Bescherming van de huid Antistatische en vlamwerende kleding uit natuurlijke vezels en/of hittebestendige

9 Productnr. : AZ RM01 Blz. 9 van 16 9 synthetische vezels dragen. Beheersing van milieublootstelling Zie rubriek 7 en Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Vorm Kleur Geur ph-waarde : vloeibaar : kleurloos : typisch voor het product : n.b. Toestandsverandering Kookpunt/ Kooktraject : C Smeltpunt/ Smelttraject : g.g.b. Vlampunt : +024 C ISO 3679 Ontstekingstemperatuur : > 200 C oplosmiddel Explosiegrenzen, onderste bovenste : > 35 g/m3 : g.g.b. Dampdruk : 8,4 hpa bij 20 C Soortelijk gewicht : 0,911 g/cm3 bij 20 C Oplosbaarheid Viscositeit : niet waterverdunbaar : 6,0 mm2/s 9.2. Overige informatie Uitlooptijd : <030/3 s bij 20 C ISO Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Stabiel bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor

10 Productnr. : AZ RM01 Blz. 10 van opslag en hantering (zie rubriek 7) Chemische stabiliteit Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen Te vermijden omstandigheden Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen Chemisch op elkaar inwerkende materialen Verwijderd houden van sterke zuren, alkalische materialen, en oxidatiemiddelen om exotherme reacties te voorkomen Gevaarlijke ontledingsproducten Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsprodukten zoals koolmonoxyde, kooldioxyde, rook en stikstofdioxyde onstaan. 11 Rubriek 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten The mixture has been assessed following regulation (EC) No 1272/2008. See sections 2 and 15 for details. Inademen van concentraties oplosmiddelen boven de grenswaarden voor de werkplek kan schade aan de gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en ademhalingsorganen, nier- en leveraandoeningen en aantasting van het centrale zenuwstelsel tot gevolg hebben. Symptomen: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, verdovende werking en in uitzonderingsgevallen bewusteloosheid. Herhaaldelijk of gedurende langere tijd inademen van oplosmiddelconcentraties boven de voor de werkplek geldende grenswaarde kan tot ontwikkeling van langdurige storingen in het centraal zenuwstelsel, zoals chronische toxische encefalopathie, inclusief gedragsstoornissen en geheugenverlies leiden. Oplosmiddelen kunnen door huidresorptie enkele van de bovengenoemde effecten veroorzaken. Wanneer men langdurig of herhaaldelijk contact heeft met het product, wordt de natuurlijke opbouw van het vetlaagje op de huid geschaad en dit kan leiden tot niet-allergisch contacteczeem en /of huidresorpie. Acute toxiciteit

11 Productnr. : AZ RM01 Blz. 11 van Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. Huidcorrosie/-irritatie Veroorzaakt huidirritatie. Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Spatten van oplosmiddelen kunnen irritatie van de ogen en reversibele schade veroorzaken. Ademhalings-/huidsensibilisering Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. Mutageniteit in geslachtscellen Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. Kankerverwekkendheid Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. Giftigheid voor de voortplanting Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Aspiratiegevaar Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 12 Rubriek 12: Ecologische informatie Van dit product zijn geen testresultaten beschikbaar Toxiciteit The mixture has been assessed following regulation (EC) No 1272/2008 and is not classified as dangerous for the environment, but contains substance(s) dangerous for the environment. See section 3 for details Persistentie en afbraak Biologische afbreekbaarheid van de onder rubriek 3 genoemde bestanddelen die een gevaar vormen voor het milieu:

12 Productnr. : AZ RM01 Blz. 12 van CAS-nr. testmethode biologische afbreekbaarheid % xyleen (isomeermengsel) OECD 301 A gemakkelijk afbreekbaar ethylbenzeen OECD 301 A gemakkelijk afbreekbaar Bioaccumulatie g.g.b Mobiliteit in de bodem g.g.b Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch)of aan de vpvb criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet Andere schadelijke effecten Voorkom dat het product in water of in het riool terechtkomt. 13 Rubriek 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen. Europees afvalregister Beschikking 2000/532/EG van de Europese commissie van 3 mei * Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fijnchemicaliën en niet eerder genoemde chemische produkten; overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen. Met een sterretje (*) aangeduide afvalstoffen moeten worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen in de zin van richtlijn 91/689/EEG over gevaarlijke afvalstoffen. Ongereinigde verpakking

13 Productnr. : AZ RM01 Blz. 13 van Aanbeveling Niet volledig lege verpakkingen moeten i.o.m. richtlijn 91/689/EEG worden behandeld. 14 Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer VN-nummer Vervoer over land (ADR/RID): 1263 Vervoer over zee (IMDG): 1263 Vervoer door de lucht (IATA/ICAO): 1263 Binnenvaarttransport (ADN): niet geëvalueerd Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Vervoer over land (ADR/RID): VERF AANVERWANTE PRODUCTEN Vervoer over zee (IMDG): PAINT RELATED MATERIAL Vervoer door de lucht (IATA/ICAO): PAINT RELATED MATERIAL Binnenvaarttransport (ADN): niet geëvalueerd Transportgevarenklasse(n) Vervoer over land (ADR/RID): 3 Vervoer over zee (IMDG): 3 Vervoer door de lucht (IATA/ICAO): 3 Binnenvaarttransport (ADN): niet geëvalueerd

14 Productnr. : AZ RM01 Blz. 14 van Verpakkingsgroep Vervoer over land (ADR/RID): III Vervoer over zee (IMDG): III Vervoer door de lucht (IATA/ICAO): III Binnenvaarttransport (ADN): niet geëvalueerd Milieugevaren Vervoer over land (ADR/RID): geen Vervoer over zee (IMDG): geen Binnenvaarttransport (ADN): niet geëvalueerd Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Vervoer over land (ADR/RID): Tunnelcode: D/E Gevaarsidentificatienummer 30 Special provision 640 E Vervoer over zee (IMDG): EMS-nr.: F-E, S-E Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code niet geëvalueerd 15 Rubriek 15: Wettelijk verplichte informatie Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Informatie over VOC-richtlijn 1999/13/EG (met betrekking tot de levervorm van het product)

15 Productnr. : AZ RM01 Blz. 15 van vluchtige organische oplosmiddelen: 99 % VOC : 99 % vluchtige CMR-stoffen : < 0,1 % - 2-methoxypropylacetaat Gegevens over DecoPaint richtlijn 2004/42/EG Subcategorie volgens aanhangsel IIB Grenswaarde voor maximaal VOC-gehalte conform aanhangsel IIB VOC-gehalte van het gebruiksklare product, ISO : e : 840 g/l :839 g/l Nationale voorschriften Chemischeveiligheidsbeoordeling Chemische veiligheidsbeoordeling niet vereist. 16 Rubriek 16: Overige informatie Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Het veiligheidsinformatieblad voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010. De informaties in dit veiligheidsinformatieblad ontbinden de gebruiker niet van de doorvoering van een risicoanalyse conform richtlijn 98/24/EG. Informatie over risico's van de onder rubriek 2 en 3 vermelde ingredieenten Acute Tox. Acute toxiciteit Aquatic Chronic Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch Asp. Tox. Aspiratiegevaar Eye Dam./Irrit. Ernstig oogletsel/oogirritatie Flam. Liq. Ontvlambare vloeistoffen STOT RE Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh STOT SE Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm Skin Corr./Irrit. Huidcorrosie/-irritatie

16 Productnr. : AZ RM01 Blz. 16 van H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij meercomponenten-systemen de veiligheidsinformatiebladen van alle componenten opvolgen. Verklaringen en afkortingen: g.g.b. geen gegevens beschikbaar n.b. niet bruikbaar VLE Grenswaarde - kort - Belgie VME Grenswaarde - lang - Belgie VLE-C Grenswaarde - maximaal - Belgie SKIN Huideffect - Belgie De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. De gegevens zijn op geen enkele wijze als beschrijving van de gesteldheid en/of kwaliteit van het product (productspecificatie) te beschouwen. Een overeengekomen kwaliteit, noch de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing kan uit onze gegevens in het veiligheidsinformatieblad worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : SV66-0210 RM05 Blz. 1 van 12 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie HYDROMIX (5LT). SV66-0210 RM05 54956960 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AV09-0602 RM05 Blz. 1 van 18 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie DIAMONTOP 5L R-M MS VERNIS AV09-0602 RM05 53217606 1.2. Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. 03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. 03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Productnr. : D139-A002 1750 Blz. 1 van 9 1 01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam RELIUS VOC SATIN BASIS 2 Toepassing Behandelingsprodukt en hulpmiddelen voor de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Productnr. : AT06-1600 RM25 Blz. 1 van 15 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming Productidentificatie BC 600 25L AT06-1600 RM25 53195399 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AU25-6P54 RM50 Blz. 1 van 12 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie PF 54 50G opal marine AU25-6P54 RM50 57708031 1.2. Relevant

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. 03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. 03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Productnr. : D135-5111 2025 Blz. 1 van 8 1 01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam RELIUS OLASSY AQUASATIN; 2,5 L Toepassing Behandelingsprodukt en hulpmiddelen

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : SV08-0104 RM98 Blz. 1 van 15 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie ESSENCE -SBP- 140/165, 150 KG SV08-0104 RM98 54735738 1.2. Relevant

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Productnr. : D176-0030 2125 Blz. 1 van 9 1 01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam SILCOSAN FLEX-RB 12,5 L Toepassing Behandelingsprodukt en hulpmiddelen voor de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Productnr. : D175-0015 2040 Blz. 1 van 8 1 01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam SILCOSAN FLEX-RS 4 KG Toepassing Behandelingsprodukt en hulpmiddelen voor de bouw

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 506244; 506245 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 7 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: FINOTIN Tinnen blokjes 30030 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (431020) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : SC40-324F RM80 Blz. 1 van 14 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie WINTER - HÄRTER 0,210 KG SC40-324F RM80 54666520 1.2. Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie - Naam van produkt: Formula A Cleaner - Produktcode: 043P00048

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25-09-2012 Datum herziening: 25-09-2012 : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Artikel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie SCHUIMMIDDEL 12070 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Ontschuimer Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AV09-0306 AX05 Blz. 1 van 17 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie VERNIS VOC Axial - 3060 5L AV09-0306 AX05 53703352 1.2. Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Materialnr. 1024558 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

datum van de druk: 17.01.2013 Versienummer 20 Herziening van: 10.12.2012

datum van de druk: 17.01.2013 Versienummer 20 Herziening van: 10.12.2012 Bladzijde: 1/5 * 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 12-12-2013 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 1.2. Relevant

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Rood

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Rood Herzieningsdatum 21/12/2012 Vervangt datum 10/08/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Swarfega Rood RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AU06-3815 R265 Blz. 1 van 18 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BC 1815 0,5L Xirallic red R2 AU06-3815 R265 50411335 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula POLYPROP 12 mm 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Short cut PP fibers REACH registratienummer : CAS Nr. : EINICS Nr. : Indexnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Productnr. : VT16-002D 01 Blz. 1 van 9 10 01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam HYDROSPEED AFS 311; 3KG Toepassing Drukinkten/hulpmiddel voor drukinkten Productnummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Verfadditief.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Tab Line Hard Surface Cleaner-Floral Fragrance Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: TAB LINE HARD SURFACE CLEANER-FLORAL

Nadere informatie

: UCP Colour Sealant

: UCP Colour Sealant Datum van uitgave: 24/02/2016 Datum herziening: Vervangt: Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Suiker

Veiligheidsinformatieblad Suiker 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Suiker EG-Nr: 200-334-9 Gebruik: Hoofdgebruik: Suiker wordt toegepast als zoetmiddel in voedingsmiddelen

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) Grondfix (sealer) Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) SDS voldoet aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte: 23012012 Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 11 Productidentificatie Handelsnaam: Active Stain 12

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 05/05/2015 Datum herziening: 20/04/2015 : Versie: 2.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : Water

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Contact Spray - Aerosol

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Contact Spray - Aerosol Herzieningsdatum 02/09/2010 Herziening 2 Vervangt datum 27/05/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 25/06/2012 Herziening: 25/06/2012 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Glasvezelmat/Glasvezeldoek Gewoven

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Glasvezelmat/Glasvezeldoek Gewoven Herzieningsdatum 18/02/2014 Herziening 5 Vervangt datum 31/12/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 10.03.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1518

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 20.01.2011 Revisie nr. 3 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: A1 1.2.

Nadere informatie

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr.

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. SDS SAFETY DATA SHEET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 10.12.2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 148883

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 453/2010/EG Bladzijde: 1/5 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: F2 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AS43-7962 RM04 Blz. 1 van 18 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie GRAPHITE HD EPOXY CF 4L AS43-7962 RM04 53186866 1.2. Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (246501) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik bladzijde : 1 / 5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Identificatie van het produkt : Vloeibaar. Ref. n : 20000000 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER Pagina: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam en/of code: Toepassing van de stof of preparaat Aanbevolen

Nadere informatie

: Rocuronium bromide

: Rocuronium bromide Datum van uitgave: 31/05/2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Stofnaam : Stof : Rocuronium bromide

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Hydraulic oil Super 32 fg Bulk 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: ARCHOIL AR5100 Rust Remover Data Sheet Nummer: AR5100

Nadere informatie

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD 1/7 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie CAS-nr.: 409-21-2 EG-nr.: 206-991-8 REACH Reg.nr: - Verpakkings-grootte: Cat. No. 40701005,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening (EG) 1907/2006 Datum: 28.03.2012 Revisiedatum: 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie: Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300

Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300 Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AT28-9529 R293 Blz. 1 van 18 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie HB 259 0.5L R2 AT28-9529 R293 50411965 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 28-08-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: VSSL9682

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/07/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD INSULCAST RTVS Red Part A

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD INSULCAST RTVS Red Part A VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

TETTERODE-NEDERLAND B.V. 29.05.2006 Credit Administration

TETTERODE-NEDERLAND B.V. 29.05.2006 Credit Administration Flint Group Germany GmbH, Sieglestrasse 25, 70469 Stuttgart TETTERODE-NEDERLAND B.V. 29.05.2006 Credit Administration Willem de Zwijgerlaan 334 NL 1055 RD AMSTERDAM Klantennr. 0000640253 Veiligheidsinformatieblad

Nadere informatie

01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. 03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. 03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen Productnr. : D136-4210 1750 Blz. 1 van 9 1 01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam RELIUS OLASSY MS FARBLOS; 0,750 L Toepassing Behandelingsprodukt en hulpmiddelen

Nadere informatie

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- zinnen.

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- zinnen. Publicatiedatum: 22.01.07 Bladzijde: 1 / 6 1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Toepassing van de stof of preparaat: Eindafwerking.

Nadere informatie