Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006"

Transcriptie

1 Productnr. : AZ RM01 Blz. 1 van Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ RM Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geschikt gebruik Autoreparatielakken 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad BASF Coatings Services N.V./S.A Rijksweg Bornem Belgium adres: 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Rubriek 2: Risico s 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] - Flam. Liq. 3, H226 Ontvlambare vloeistof en damp. - Skin Corr./Irrit. 2, H315 Veroorzaakt huidirritatie. - Eye Dam./Irrit. 2, H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. - STOT SE 3, H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. - STOT SE 3, H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. - STOT RE 2, H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. - Asp. Tox. 1, H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt Etiketteringselementen

2 Productnr. : AZ RM01 Blz. 2 van 16 2 Volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] Gevarenpictogram: Signaalwoord: Gevaar Gevaarsindicatie: H226 H304 H315 H319 H335 H336 H373 Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Voorzorgsverklaringen (preventie): P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Veiligheidsaanbevelingen (respons): P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 Bij onwel voelen een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen. Veiligheidsaanbevelingen (opslag): P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Voorzorgsverklaringen (verwijdering): P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval. Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: ethylbenzeen n-butylacetaat xyleen (isomeermengsel) 2.3. Andere gevaren

3 Productnr. : AZ RM01 Blz. 3 van 16 3 Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel. 03 Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 3.1. Stoffen niet van toepassing 3.2. Mengsels Chemische omschrijving acrylaathars, organisch oplosmiddel Gevaarlijke inhoudstoffen conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 CAS-nr. EG-nr. Registratienr. INDEX-nr. % w/w Klasse, Categorie, Gevaarsindicatie n-butylacetaat XXXX ,0 - < 50,0 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 2-methoxy-1-methylethylacetaat XXXX ,0 - < 30,0 Flam. Liq. 3, H226 Blootstellingsgrenswaarden op de werkplek (zie rubriek 8) xyleen (isomeermengsel) XXXX ,0 - < 20,0 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr./Irrit. 2, H315 Eye Dam./Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412

4 Productnr. : AZ RM01 Blz. 4 van 16 4 ethylbenzeen XXXX ,0 - < 5,0 Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr./Irrit. 2, H315 Eye Dam./Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 Indien in deze sectie gevaarlijke inhoudsstoffen worden vermeld, is de volledige tekst te vinden in rubriek Rubriek 4: Eerste hulp maatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid niets door de mond toedienen. Na inademen Het slachtoffer onmiddellijk buiten de gevarenzone brengen. Warm houden en laten rusten. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Na huidcontact Vochtige kleding uittrekken. Besmette huid met water en zeep wassen en met veel water afspoelen. Geen oplosmiddelen of verdunners gebruiken. Na contact met de ogen Contactlenzen verwijderen. Oogleden geopend houden en overvloedig met schoon, fris water of een speciale vloeistof voor oogspoelingen spoelen. Een arts raadplegen. Na inslikken Bij inslikken de mond grondig spoelen met water (enkel wanneer de persoon bij bewustzijn is) en onmiddellijk een arts raadplegen. Persoon rustig houden. Geen braken opwekken Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie sectie 2) en/of in sectie 11.

5 Productnr. : AZ RM01 Blz. 5 van Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen gegevens beschikbaar. 05 Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 5.1. Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Schuim (alcoholbestendige), CO2, poeder, nevelgordijn (water) Het bluswater mag niet in het riool of open water terecht komen. Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen Volle waterstraal 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij brand onstaat een dikke, zwarte rook. Inademing van gevaarlijke ontledingsprodukten kan ernstige schade aan de gezondheid toebrengen Advies voor brandweerlieden Bijzondere beschermingsuitrusting Ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Aanvullende aanwijzingen Gesloten vaten in de buurt van de brandhaard afkoelen. 06 Rubriek 6: Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden en de ruimte goed ventileren. De damp niet inademen Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in het riool terecht laten komen. Bij vervuiling van open water of rioolwaterleidingen volgens de plaatselijke verordeningen contact met de desbetreffende, bevoegde instanties opnemen Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Gemorst materiaal met een onbrandbaar absorberend middel (bijv. zand, grond,

6 Productnr. : AZ RM01 Blz. 6 van 16 6 diatomeeenaarde, vermiculiet) indammen en ten behoeve van verwerking volgens de plaatselijke voorschriften in de daarvoor bestemde vaten verzamelen. Bij voorkeur reinigingsmiddel voor het reinigen gebruiken. Zo mogelijk geen oplosmiddelen toepassen Verwijzing naar andere rubrieken De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de hoofstukken 8 en Rubriek 7: Hantering en opslag 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Aanwijzingen voor veilige hantering De vorming van ontvlambare en ontplofbare damp in de lucht en het overschrijden van de grenswaarden voor de werkplek voorkomen. Contact met de ogen en de huid voorkomen. Damp en spuitnevel niet inademen. Tijdens de werkzaamheden niet eten, drinken of roken. Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Wettelijke voorschriften voor bescherming en veiligheid opvolgen. Uit de buurt van elke ontstekings- en warmtebron en open vuur houden. Vonkvrij gereedschap gebruiken. Het materiaal kan statisch worden geladen. Bij het overladen uitsluitend geaarde leidingen gebruiken en vaten aarden. Het dragen van antistatische kleding en schoeisel wordt aanbevolen. Wanneer personen, ongeacht of zij wel of niet zelf verfspuiten, tijdens het verfspuiten in de spuitcabine aanwezig zijn, moet met het effect van aerosols en dampen van oplosmiddelen rekening worden gehouden. In dergelijke omstandigheden moet ademhalingsbescherming worden gedragen totdat de concentratie van de oplosmiddeldamp tot onder de grenswaarde voor de lucht is gedaald. Aanwijzigingen voor brand- en explosiebeveiliging Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich over de grond. De dampen vormen een ontplofbaar mengsel met lucht. Vaten droog en goed afgesloten op een koele, goed geventileerde plaats bewaren Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

7 Productnr. : AZ RM01 Blz. 7 van 16 7 Eisen voor opslagruimtes en vaten Elektrische installaties moeten overeenkomstig de normen explosieveilig zijn. Vloeren moeten elektrisch geleidend en ondoordringbaar voor de opgeslagen materialen zijn. De vaten goed afgesloten houden. De vaten zijn geen drukvaten. Niet met behulp van druk leegmaken. Geopende verpakkingen zorgvuldig afsluiten en rechtop opslaan om te voorkomen dat er stoffen weglekken. Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegde personen. Aanwijzing voor gezamenlijke opslag Uit de buurt van sterke zuren en basische materialen en oxydatiemiddelen houden. Nadere informatie over de omstandigheden bij opslag Altijd in verpakkingen bewaren, die overeenstemmen met de originele verpakking. Gegevens op het etiket in acht nemen. Opslag op een droge, goed geventileerde plek. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Van ontstekingsbronnen verwijderd houden. Opslagtemperatuur: g.g.b Specifiek eindgebruik Gedetailleerde informatie kan men vinden in de technische informatie bladen. 08 Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.1. Controleparameters Grenswaarden voor de werkplek CAS-nr. Grenswaarden ml/m3 (ppm) mg/m3 ethylbenzeen VLE VME methoxy-1-methylethylacetaat VLE VME n-butylacetaat VLE VME xyleen (isomeermengsel) VLE VME Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8 Productnr. : AZ RM01 Blz. 8 van 16 8 Passende technische maatregelen Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door plaatselijke afzuiging of mechanische ventilatie worden bereikt. Indien dit niet voldoende is om de concentratie op de werkplek onder de grenswaarden voor de werkplek te houden, dient een voor dat doel goedgekeurd ademhalingsapparaat te worden gedragen. Persoonlijke veiligheidsuitrusting Bescherming van de luchtwegen Bij overschrijding van de grenswaarden voor de werkplek moet een voor dat doel goedgekeurd ademhalingsapparaat worden gedragen. Bij contact met aërosolen een adembescherming-halfgelaatmasker A1P2 gebruiken. Bescherming van de handen Draag veiligheidshandschoenen. Geschikt is een chemisch bestendige veiligheidshandschoenen, die getest is volgens norm EN 374: bijv. nitril-handschoenen Materiaaldikte: = 0,7 mm Met betrekkig tot de gegevens voor de doordringingstijd verzoeken wij u zich te richten tot de handschoenenfabrikant. De gegevens zijn gebaseerd op informatie van handschoenenfabrikanten, fabrikanten van grondstoffen, of literatuurgegevens betreffende de stoffen die in het product zitten. Er dient in ieder geval te worden getest of deze veiligheidshandschoen geschikt is op de specifieke werkplek (bijv. mechanische bestendigheid, productbestendigheid, antistatische eigenschappen). Houd u aan de aanwijzingen en informatie van de handschoenenfabrikant met betrekking tot het gebruik, bewaren, onderhoud en vervangen van de handschoenen. De handschoenen dienen bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk te worden vervangen. Het verdient aanbeveling de huid uit voorzorg te beschermen (beschermende huidcrème). Bescherming van de ogen Noodzakelijk bij gevaar voor contact met de ogen Afsluitende veiligheidsbril gebruiken. Bescherming van de huid Antistatische en vlamwerende kleding uit natuurlijke vezels en/of hittebestendige

9 Productnr. : AZ RM01 Blz. 9 van 16 9 synthetische vezels dragen. Beheersing van milieublootstelling Zie rubriek 7 en Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Vorm Kleur Geur ph-waarde : vloeibaar : kleurloos : typisch voor het product : n.b. Toestandsverandering Kookpunt/ Kooktraject : C Smeltpunt/ Smelttraject : g.g.b. Vlampunt : +024 C ISO 3679 Ontstekingstemperatuur : > 200 C oplosmiddel Explosiegrenzen, onderste bovenste : > 35 g/m3 : g.g.b. Dampdruk : 8,4 hpa bij 20 C Soortelijk gewicht : 0,911 g/cm3 bij 20 C Oplosbaarheid Viscositeit : niet waterverdunbaar : 6,0 mm2/s 9.2. Overige informatie Uitlooptijd : <030/3 s bij 20 C ISO Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit Reactiviteit Stabiel bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor

10 Productnr. : AZ RM01 Blz. 10 van opslag en hantering (zie rubriek 7) Chemische stabiliteit Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen Te vermijden omstandigheden Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen Chemisch op elkaar inwerkende materialen Verwijderd houden van sterke zuren, alkalische materialen, en oxidatiemiddelen om exotherme reacties te voorkomen Gevaarlijke ontledingsproducten Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsprodukten zoals koolmonoxyde, kooldioxyde, rook en stikstofdioxyde onstaan. 11 Rubriek 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten The mixture has been assessed following regulation (EC) No 1272/2008. See sections 2 and 15 for details. Inademen van concentraties oplosmiddelen boven de grenswaarden voor de werkplek kan schade aan de gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en ademhalingsorganen, nier- en leveraandoeningen en aantasting van het centrale zenuwstelsel tot gevolg hebben. Symptomen: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, verdovende werking en in uitzonderingsgevallen bewusteloosheid. Herhaaldelijk of gedurende langere tijd inademen van oplosmiddelconcentraties boven de voor de werkplek geldende grenswaarde kan tot ontwikkeling van langdurige storingen in het centraal zenuwstelsel, zoals chronische toxische encefalopathie, inclusief gedragsstoornissen en geheugenverlies leiden. Oplosmiddelen kunnen door huidresorptie enkele van de bovengenoemde effecten veroorzaken. Wanneer men langdurig of herhaaldelijk contact heeft met het product, wordt de natuurlijke opbouw van het vetlaagje op de huid geschaad en dit kan leiden tot niet-allergisch contacteczeem en /of huidresorpie. Acute toxiciteit

11 Productnr. : AZ RM01 Blz. 11 van Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. Huidcorrosie/-irritatie Veroorzaakt huidirritatie. Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Spatten van oplosmiddelen kunnen irritatie van de ogen en reversibele schade veroorzaken. Ademhalings-/huidsensibilisering Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. Mutageniteit in geslachtscellen Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. Kankerverwekkendheid Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. Giftigheid voor de voortplanting Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Aspiratiegevaar Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 12 Rubriek 12: Ecologische informatie Van dit product zijn geen testresultaten beschikbaar Toxiciteit The mixture has been assessed following regulation (EC) No 1272/2008 and is not classified as dangerous for the environment, but contains substance(s) dangerous for the environment. See section 3 for details Persistentie en afbraak Biologische afbreekbaarheid van de onder rubriek 3 genoemde bestanddelen die een gevaar vormen voor het milieu:

12 Productnr. : AZ RM01 Blz. 12 van CAS-nr. testmethode biologische afbreekbaarheid % xyleen (isomeermengsel) OECD 301 A gemakkelijk afbreekbaar ethylbenzeen OECD 301 A gemakkelijk afbreekbaar Bioaccumulatie g.g.b Mobiliteit in de bodem g.g.b Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch)of aan de vpvb criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet Andere schadelijke effecten Voorkom dat het product in water of in het riool terechtkomt. 13 Rubriek 13: Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen. Europees afvalregister Beschikking 2000/532/EG van de Europese commissie van 3 mei * Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fijnchemicaliën en niet eerder genoemde chemische produkten; overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen. Met een sterretje (*) aangeduide afvalstoffen moeten worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen in de zin van richtlijn 91/689/EEG over gevaarlijke afvalstoffen. Ongereinigde verpakking

13 Productnr. : AZ RM01 Blz. 13 van Aanbeveling Niet volledig lege verpakkingen moeten i.o.m. richtlijn 91/689/EEG worden behandeld. 14 Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer VN-nummer Vervoer over land (ADR/RID): 1263 Vervoer over zee (IMDG): 1263 Vervoer door de lucht (IATA/ICAO): 1263 Binnenvaarttransport (ADN): niet geëvalueerd Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN Vervoer over land (ADR/RID): VERF AANVERWANTE PRODUCTEN Vervoer over zee (IMDG): PAINT RELATED MATERIAL Vervoer door de lucht (IATA/ICAO): PAINT RELATED MATERIAL Binnenvaarttransport (ADN): niet geëvalueerd Transportgevarenklasse(n) Vervoer over land (ADR/RID): 3 Vervoer over zee (IMDG): 3 Vervoer door de lucht (IATA/ICAO): 3 Binnenvaarttransport (ADN): niet geëvalueerd

14 Productnr. : AZ RM01 Blz. 14 van Verpakkingsgroep Vervoer over land (ADR/RID): III Vervoer over zee (IMDG): III Vervoer door de lucht (IATA/ICAO): III Binnenvaarttransport (ADN): niet geëvalueerd Milieugevaren Vervoer over land (ADR/RID): geen Vervoer over zee (IMDG): geen Binnenvaarttransport (ADN): niet geëvalueerd Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Vervoer over land (ADR/RID): Tunnelcode: D/E Gevaarsidentificatienummer 30 Special provision 640 E Vervoer over zee (IMDG): EMS-nr.: F-E, S-E Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code niet geëvalueerd 15 Rubriek 15: Wettelijk verplichte informatie Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Informatie over VOC-richtlijn 1999/13/EG (met betrekking tot de levervorm van het product)

15 Productnr. : AZ RM01 Blz. 15 van vluchtige organische oplosmiddelen: 99 % VOC : 99 % vluchtige CMR-stoffen : < 0,1 % - 2-methoxypropylacetaat Gegevens over DecoPaint richtlijn 2004/42/EG Subcategorie volgens aanhangsel IIB Grenswaarde voor maximaal VOC-gehalte conform aanhangsel IIB VOC-gehalte van het gebruiksklare product, ISO : e : 840 g/l :839 g/l Nationale voorschriften Chemischeveiligheidsbeoordeling Chemische veiligheidsbeoordeling niet vereist. 16 Rubriek 16: Overige informatie Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Het veiligheidsinformatieblad voldoet aan Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010. De informaties in dit veiligheidsinformatieblad ontbinden de gebruiker niet van de doorvoering van een risicoanalyse conform richtlijn 98/24/EG. Informatie over risico's van de onder rubriek 2 en 3 vermelde ingredieenten Acute Tox. Acute toxiciteit Aquatic Chronic Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch Asp. Tox. Aspiratiegevaar Eye Dam./Irrit. Ernstig oogletsel/oogirritatie Flam. Liq. Ontvlambare vloeistoffen STOT RE Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh STOT SE Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm Skin Corr./Irrit. Huidcorrosie/-irritatie

16 Productnr. : AZ RM01 Blz. 16 van H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij meercomponenten-systemen de veiligheidsinformatiebladen van alle componenten opvolgen. Verklaringen en afkortingen: g.g.b. geen gegevens beschikbaar n.b. niet bruikbaar VLE Grenswaarde - kort - Belgie VME Grenswaarde - lang - Belgie VLE-C Grenswaarde - maximaal - Belgie SKIN Huideffect - Belgie De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. De gegevens zijn op geen enkele wijze als beschrijving van de gesteldheid en/of kwaliteit van het product (productspecificatie) te beschouwen. Een overeengekomen kwaliteit, noch de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing kan uit onze gegevens in het veiligheidsinformatieblad worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-25

: Vloeiend Pigment RC-25 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

: Vloeiend Pigment RC-20

: Vloeiend Pigment RC-20 volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Handelsnaam Productcode : Mengsel : Vloeiend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 23-01-2014 Datum herziening: : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam : Kill O'Dor Productcode

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Bladzijde: 1/10 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Artikelnummer: 4305 CAS-nummer: 7646-78-8 EC-nummer: 231-588-9 Catalogusnummer: 050-001-00-5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productcode Producttype Castrol Fork Oil 15W 450580IT13 SDSnr.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

Fluid L 10 Hydraulische olie

Fluid L 10 Hydraulische olie Fluid L 10 Hydraulische olie Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Versie: 28.05.2015 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD SDS0067NL VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 1907/2006 (REACH) & 453/2010 1. RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/6 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), BIJLAGE II Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidskaart ADESILEX PA

Veiligheidskaart ADESILEX PA PSDS van 16/5/2015, revision 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD : AL-FIX VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals aangepast door Verordening (EG) nr. 453/2010 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Pagina 1/12 Productveiligheidsblad opgesteld in overeenstemming met Bijlage II van Verordening EG nr. 1907/2006, Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 453/2010 (REACH). Versie 1 Herzieningsdatum

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/8 * RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/5 datum van de druk: 09.04.2015 Versienummer 11 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Structur 2 SC

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Bladzijde: 1/7 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: 029389 CAS-nummer: 75-09-2 EC-nummer: 200-838-9 Catalogusnummer: 602-004-00-3

Nadere informatie